Page 1

O

IE SK R O M O P

KO YPS Z HR �C

WSKO � CZARNKÓW � AG NA DRA ROTU I M G RYST IE � K L YKA WIE

WIE LKO PO LS KA

�K ÓR NI K �

R AL G O

IN

ZA CH O DN I

ISSN 1234-4427 1/2(234) January/February 2013

www.welcometopoland.net.pl

� GMINA IŁAWA � SŁAWA �

M �G � INA S MO INA


�The pearl of the Municipality of Iława – Lake Jeziorak The Municipality of Iława lies in the western part of WarmińskoMazurskie province, where four rivers (Drwęca, Iławka, Osa and Liwa) meet. The main element of the extensive hydrographical network of the Municipality of Iława is Lake Jeziorak (the longest lake in Poland, 27.5 km long) which, in 2012, was awarded the title of one of the New Seven Wonders of Poland. �The mini eco-marina in Siemiany Important information for the tourists: in the heart of Siemany, at the shore of Jeziorak, a modern and eco-friendly yacht marina has been waiting for you. It features an observation deck, a porch and a floating deck. �Interesting facts about the municipality The ruins of the castle in Szymbark are a local place of interest. It was erected in the 14th century and was the second largest castle after the one in Malbork. The village of Ławice is the birthplace of Emil von Behring, a medicine Nobel-prize winner. The Naval Manoeuvre Research and Development Centre in Kamionka is also an interesting site. Ship captains from all over the world study here the art of navigating tankers through locks and entering harbours. �Nature reserves In the Municipality of Iława there are 4 nature reserves: Jasne, Czerwica, Drwęca River, and Lake Karaś which is home to 156 species of birds. �Promotional events The biggest promo event in the Municipality of Iława is the Festival “Nad Jeziorakiem” held in Siemiany in July. It attracts about 2,000 visitors, mostly enthusiasts of singing and cabaret. The festival of folk bands in Szałkowo and the National Championships of Disabled Sailors on Lake Jeziorak are also worth a mention.

�Perła Gminy Iława - Jezioro Jeziorak Gmina Iława położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie zlewni trzech rzek: Drwęcy z Iławką, Osy i Liwy. Głównym elementem bogatej sieci hydrograficznej Gminy Iława jest Jeziorak (najdłuższe jezioro w Polsce – 27,5 km), które w 2012 roku otrzymało tytuł jednego z 7. Nowych Cudów Polski. �Ekologiczna mini przystań dla żeglarzy w Siemianach Cenną informacją dla turystów jest fakt, że w sercu Siemian nad Jeziorakiem powstała nowoczesna i ekologiczna mini przystań dla żeglarzy z platformą obserwacyjną, altaną oraz pomostem pływającym. �Ciekawostki z gminy Atrakcją Gminy Iława są ruiny zamku w  Szymbarku, który został wzniesiony w  XIV wieku i  był drugim co do wielkości zamkiem po malborskim. Natomiast we wsi Ławice urodził się Emil von Behring, laureat nagrody Nobla w  dziedzinie medycyny. Warto także wspomnieć o Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania Statkami w miejscowości Kamionka. Kapitanowie z całego świata uczą się tutaj przeprowadzać tankowce przez śluzy oraz wpływać do portów. �Rezerwaty przyrody Na terenie gminy Iława znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Rezerwat „Jasne”, Rezerwat „Czerwica”, Rezerwat „Rzeki Drwęcy” oraz Rezerwat „Jezioro Karaś”, gdzie żyje 156 gatunków ptaków. �Imprezy promocyjne Największą imprezą promocyjną w  Gminie Iława jest organizowany w lipcu Festiwal ,,Nad Jeziorkiem” w Siemianach. Uczestniczy w nim około 2 tysięcy widzów, miłośników piosenki artystycznej i kabaretu. Warto także wspomnieć o  przeglądzie zespołów folklorystycznych w  Szałkowie oraz Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych na Jezioraku.

22

�Eine Perle der Gemeinde Iława – der Jeziorak-See Die Gemeinde Iława liegt im westlichen Teil des Verwaltungsbezirks Ermland-Masuren, im Becken der drei Flüsse: Drwęca mit Iławka, Osa und Liwa. Das Hauptelement des reichen hydrographischen Netzes der Gemeinde ist der Jeziorak See (der längste See in Polen – 27,5 km), der im Jahre 2012 den Titel eines der 7. Neuen Wunder Polens gewann. �Umweltfreundlicher Minihafen für Segelboote in Siemiany Eine wertvolle Information für die Touristen stellt die Tatsache dar, dass im Herzen von Siemiany an dem Jeziorak-See ein umweltfreundlicher und moderner Minihafen für Segelboote mit Beobachtungsplattform, Pavillon und schwimmende Brücke errichtet wurde. �Merkwürdigkeiten aus der Gemeinde Eine Attraktion der Gemeinde Iława sind Ruinen des Schlosses in Szymbark, der im 14. Jahrhundert errichtet wurde und den zweitgrößten Schloss nach dem in Marienburg darstellte. Und in dem Dorf Ławice kam Emil von Behring zur Welt, der Nobelpreisträger im Medizinbereich. Es wäre auch angebracht das Forschungs- und Schulungszentrum für Schiffmanövrieren in dem Ort Kamionka zu erwähnen. Kapitäne von der ganzen Welt lernen hier die Tankschiffe durch die Schleusen zu führen und in die Häfen einzugehen. �Naturschutzgebiet Auf dem Gebiet der Gemeinde Iława befinden sich 4 Naturschutzgebiete: Naturschutzgebiet „Jasne”, Naturschutzgebiet „Czerwica”, Naturschutzgebiet „des Flusses Drwęca” sowie Naturschutzgebiet „Karaś-See”, wo 156 Vogelarten leben. �Promotionsveranstaltungen Die umfangreichste Promotionsveranstaltung in der Gemeinde Iława stellt das in Juli stattfindende Festival ,,Am Jeziorak-See” in Siemiany dar. Daran nehmen etwa 2 Tausend Zuschauer teil, Liebhaber der Kunstlieder und des Kabaretts. Es wäre auch angebracht die Schau der Folk-Gruppen in Szałkowo zu erwähnen und die Polnischen Meisterschaften der Behinderten Segler auf dem Jeziorak-See.

It gives me great pleasure to invite you to the beautiful and hospitable Municipality of Iława by Lake Jeziorak. Mit größtem Vergnügen lade ich Sie in die schöne und gastfreundliche Gemeinde Iława. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do położonej nad Jeziorakiem, pięknej i gościnnej Gminy Iława. Krzysztof Harmaciński Head of Iława Municipality| Bürgermeister der Gemeinde Iława | Wójt Gminy Iława

GMINA IŁAWA Urząd Gminy w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława tel. +48 896 490 800 www.gmina-ilawa.pl

Schlossruinen in Szymbark | The castle ruins in Szymbark| Ruiny zamku w Szymbarku Auf der Insel Wielka Żuława wurde in den siebziger Jahren der Film „Gniazdo” (das Nest) gedreht unter Teilnahme von Franciszek Pieczka und Wojciech Pszoniak The island of Wielka Żuława became the set for the 1970s movie “Gniazdo” starring Franciszek Pieczka and Wojciech Pszoniak Na Wyspie Wielka Żuława w latach 70-tych kręcono film „Gniazdo” z udziałem Franciszka Pieczki i Wojciecha Pszoniaka

der Jeziorak-See ist ein Traumgebiet für die Segler. Es gibt hier zahlreiche Buchten, Halbinseln und einige Kleininseln Lake Jeziorak is every sailor’s dream. It abounds in bays and peninsulas, and includes several dozen islands Jezioro Jeziorak to wymarzone miejsce dla żeglarzy. Jest tu wiele zatoczek, półwyspów i kilkanaście wysp


Targów wyczekuje z niecierpliwością cała branża, bowiem pozwalają one zorientować się w ekonomicznej kondycji światowej turystyki, nowych modach w tej dziedzinie, popularnych kierunkach wojaży oraz ogólnych trendach rozwojowych. Przewoźnicy, hotele, biura podróży i wszyscy inni dostawcy turystycznych usług spotkają się w marcu w jednym miejscu, aby zawrzeć umowy, porozumienia i kontrakty na nadchodzący sezon. Targi to świetna platforma spotkań dla wszystkich, którzy zarówno organizują i wymyślają wypoczynkową ofertę jak i tych, którzy są jej konsumentami.

Wspaniałe lasy wizytówką Bytnicy Beautiful forests Bytnica’s main visiting card

4-5

Wielkopolska zaprasza na wypoczynek w sielskim klimacie Wielkopolska invites you for a break in a rural atmosphere

6-7

Welcome to Mosina

8-9

W Kórniku każdy znajdzie coś dla siebie Kórnik has something for everyone

10-11

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski The Western Pomerania Saling Route

12-13

Welcome to Sława

14-15

Statkiem na areny Euro 2012 Mit einem Schiff zu Euro 2012 Stadien

16-17

W tym roku oficjalnym partnerem Targów będzie Indonezja, kraj o wspaniałym klimacie i wielu turystycznych atutach, ale „Welcome to…” tradycyjnie trzyma kciuki za rodzimą branżę turystyczną.

Na grzyby do Drawska! Po wyjątkowe piwo do Czarnkowa! Zum Pilzesammeln nach Drawsko! Zum einmaligen Bier nach Czarnków!

18-19

F

Chrzypsko Wielkie

Wprawdzie gospodarcze spowolnienie, zwłaszcza w Europie, najlepiej nie rokuje, to jednak panuje umiarkowany optymizm. Cała światowa turystyka generuje blisko 260 mln miejsc pracy i w wielu krajach stanowi ważną część PKB. Dlatego jej kondycja ma tak duże znaczenie dla ożywienia międzynarodowej gospodarki. Polska jak zwykle będzie aktywnie promowała na targach własną ofertę, niesiona falą zainteresowania naszym krajem wywołaną przez zeszłoroczne Euro 2012. Szczególnie zapraszamy do odwiedzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, nowych marin w Drawsku i Czarnkowie, a także do zapoznania się z bogatą ofertą wielkopolskiej agroturystyki

rom 6 to 10 March, as every year, the German capital is going to host the world’s leading travel and tourism trade event, ITB Berlin.

Spis treœci / Contents

O

d 6 do 10 marca stolica Niemiec, jak co roku, będzie miejscem wiodącej na świecie imprezy turystycznej, czyli ITB Berlin.

23

The whole industry is looking forward to ITB Berlin fair since it makes it possible to find out the economic condition of world tourism, popular travel destinations and general market development trends. Carriers, hotels, travel agencies, and all other providers of tourism services meet in one place in March in order to conclude agreements, covenants and contracts for the oncoming season. The fair represents an excellent meeting platform for all those who organize and devise the recreational offer and those who are its consumers. Although an economic slowdown, particularly in Europe, does not seem to prognosticate well, moderate optimism prevails. The whole tourism industry generates nearly 260 million jobs worldwide and it represents for many countries an important part of their GDP. That is why its condition is of such great importance for the recovery of international economy. Poland, as usual, will actively promote its own offer at the fair, being carried by a wave of interest triggered off by last year’s Euro 2012. You are invited to visit in particular the West Pomeranian Sailing Trail, marinas in Drawsko and Czarnków as well as to get acquainted with a rich offer of the Great Poland agrotourism. Indonesia is Berlin fair official partner country this year, a country with a splendid climate and numerous tourist assets, but “Welcome to...” traditionally keeps its fingers crossed for the native Polish tourism industry.

Editor-in-Chef Bo¿ena Prusakowska

www.welcometopoland.net.pl e-mail: miesiecznik@welcometo.poznan.pl Welcome to Poland ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, tel./fax +48 61 852 10 06, tel. +48 61 8617 000, e-mail: miesiecznik@welcometo.poznan.pl Editor-in-chief: Bożena Prusakowska, bprusakowska@post.pl Director of Marketing: Renata Piątkowska-Ratajczak – mobile 600 45 32 16 Marketing managers: Ewa Stasiak – mobile 698 805 992 Translation: Kacper Kozicki Associates: Adam Kaliński, Ewa Stasiak, Lidia Wejman, Piotr Szachta, Romuald Ferens, Renata Ratajczak Correction of text: Lidia Wejman DTP & Prepress: Elżbieta Zawadzka, Agnieszka Jankowska

Wydawnictwo BESSA tel./fax +48 22 877 33 71 President: Elżbieta Swatowska Vice-President: Bożena Prusakowska THE PUBLISHER OF: Welcome to Warsaw 03-450 Warsaw, 11/3 Ratuszowa tel./fax +48 22 877 33 71 Welcome to Cracow and Małopolska – franczyza 31-503 Cracow, 25A Lubicz St. tel./fax +48 12 421 89 77

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i artykułów sponsorowanych. Cena zakupu jednego egzemplarza: 10,58 zł We do not take responsibility for the kontent of the advertisements and the sponsored articles.

3


Beautiful forests Bytnica’s Großartige Primärwälder main visiting card - Hauptaushängeschild von Bytnica

Bytnica können Sie auf der Karte Polens in dem nördlichen Teil des Kreises Krosno, in dem Verwaltungsbezirk Lubuskie auffinden. Die Gemeinde ist vom forst-landwirtschaftlichen Charakter und verfügt über zahlreiche touristische Werte. Sie zählt 209 km2 Fläche, was bei der geringen Einwohnerzahl (rund 2700) eine der am wenigsten besiedelten und waldreichsten Stellen in Polen darstellt (mit Waldflächenanteil von etwa 78%). Zu den touristischen Hauptattraktionen von Bytnica zählen die von dem Staatsforstwesen verwalteten Waldflächen. Deren Großteil nehmen ein: Gryżyński Landschaftspark, zahlreiche Schutzgebiete Natura 2000, ökologisches Bebauungsland sowie zahlreiche Naturdenkmäler. Für das ungewöhnliche Klima der Gemeinde sorgt auch eine Unzahl von Seen und der Fluss Pliszka (Bachstelze) mit Bergcharakter. Sie können im engen Kontakt mit der Natur Erholung finden, im Gryżyński Landschaftspark und an dem Wildnis See Głębokie. Eine interessante Attraktion des Sees Głębokie stellt eine malerische Insel mit Ruinen eines ehemaligen Vogelbeobachtungszentrum s dar. Ein weiteres Ereignis, das zahlreiche faszinierte Verehrer der Tierwelt heranzieht, stellt die Brunftzeit der Edelhirsche dar – die Trott genannt wird. Große Waldflächen und weite Räume der Dobrosułowskie-Wiesen, schaffen einzigartige Bedingungen in Europa dieses großartige Spektakel zu beobachten. Jedes Jahr, nach Einzug der Septemberkühle sammeln sich hier hunderte von Hirschen. Nach Dämmerung demonstrieren die Männchen ihre Anwesenheit durch leistungsstarkes Bassbrüllen, das sich in der Umgebung meilenweit herumträgt. Dies schafft eine unwiederholbare Atmosphäre und bei Personen, die diese Erscheinung aus der Nähe betrachten verursacht diese unvergessliche Emotionsschauer. Ausgedehnte Kieferwälder und intakte Natur sind Stellen, die von Pilzsammlern beliebt und systematisch besucht werden. Wanderungen durch den Wal in der Suche nach stattlichen Steinpilzen, Pfifferlingen, Schirmpilzen oder zahlreich hierin auftretenden Waldpilzen stellen die Lieblingsbeschäftigung der Einwohner und der hier verweilenden Gäste dar. Für die, die Gemeinde Bytnica besuchenden Jugendlichen und Touristen wurde von den Mitarbeitern des Oberforstbezirks in Zusammenarbeit mit dem Gryżyński Landschaftspark ein Naturund Ausbildungspfad markiert, das zur der Ruine einer Mühle führt. Die Wanderung beginnt an dem Erholungszentrum in Gryżyna, gelegen an einem breiten Strand am See. Die auf der Strecke angebrachten Tafeln übermitteln viele interessante Informationen über die Welt der Pflanzen und Tiere, auf die man hier stoßen kann. Die Wanderstrecke ist nicht sehr beanspruchend, deswegen eignet

sich diese auch für Familien mit Kindern und für Jugendliche, die im Rahmen der sog. „Grünen Schulen” die Gegend besuchen. Eine weitere Idee für die Besichtigung der Gemeindegebiete stellen Reittouren dar, oder Fahrten mit einem Pferdewagen, der als Fallenstellerwagen stilisiert wurde. Diese werden von dem Rancho Gryżyna veranstaltet und führen bis zum Dorfe Grabin mit historischer Fachwerkkirche und interessantem Landhaus aus dem 18. Jahrhundert. Die Gebäuden werden von einem großen Park umgeben und am Fuße eine hohen Böschung gibt es Wasserquellen, die Bäche bilden und anschließend in den Fluss Gryżynka fließen, die in den letzten Jahren von den hier zahlreich auftretenden Biebern erobert wurde. Beim Spaziergang entlang des Flusses treffen wir auf zahlreiche, von diesen Nagetieren gefällte Bäume sowie von diesen errichtete Dämme und Biberhütten. In Gryżyna befindet sich ein historischer Jägerpalast, der ehemals der Familie Hohenzollern angehörte. Von dem Gutshof wurden häufig prominente Gäste empfangen, während der damals oft veranstalteten Jagdtreffen. Hier verweilte der italienische Diktator Mussolini nach seiner Befreiung durch deutsche Fallschirmjäger. Heutzutage befindet sich das Objekt in Privatbesitz. Eine Sommerurlaubstelle zum Baden und Sonnen ist der See Ciche, gelegen im Walde, unweit von der Ortschaft Struga. Der See, obwohl nicht sehr groß, wird von Gästen geschätzt, die sich weit entfernt von der Zivilisation, in eher spartanischen Bedingungen erholen möchten. In der Gegend fehlt es nicht an zahlreichen Bauernhöfen, die den Urlaubern Unterkunft und Attraktionen bieten. Der Bürgermeister der Gemeinde Leszek Olgrzymek betreibt einen Internetblog. Die Gemeinde Bytnica arbeitet mit dem Staatsforstwesen eng zusammen, das über etwa 80% der Gemeindefläche verwaltet und insbesondere mit der Oberforstwirtschaft Bytnica. Die Zusammenarbeit betrifft zahlreiche Ebenen, das Flaggschiff-Projekt stellt die Förderung der Jagd dar, deren Krönung jedes Jahr das Festival der Jagdkultur ist, veranstaltet am dritten Augustsamstag. Potentielle Investoren der Touristikbranche können mit Fördermaßnahmen seitens der Gemeinde sowie mit Steuerermäßigungen rechnen, und die Naturpersonen mit Erwerb von attraktiven Grundstücken aus den Gemeinderessourcen oder aus Ressourcen der Agentur für Landwirtschaftsgrundimmobilien.

Bytnica can be found on the map of Poland in the northern part of the Krosno powiat in the Lubuskie Voivodeship. Forests and agriculture prevail in the gmina, and it has numerous tourist attractions. It is one of the least populated and the most forested places in Poland (total forested area: ca 78%). The major part of the area is occupied by the Gryżyński Landscape Park; numerous “Nature 2000” protected areas, land areas of ecological character and lots of natural features of historic importance. An event that attracts many wildlife world enthusiasts is the nuptial period of the red deer (cervus elaphus) called the rut. Extensive woodlands and vast meadows create conditions unique in the entire Europe for the superb spectacle to be held. Each year, once September cold days have arrived, hundreds of red deer gather there. After nightfall, stags announce their presence by making strong, rambling roars. This creates a unique atmosphere giving observers an unforgettable spine-tingling sensation.

There is a historical monument in Gryżyna - the Hunting Mansion. It used to belong to the Hohenzollern family. Italian dictator, Mussolini stayed there after being released by German parachuters. The gmina of Bytnica closely collaborates with the National Forest Holding “State Forests” and with the Bytnica forest district office in particular. The Hunting Culture Festival which takes place on the third Saturday in August represents an outcome of the collaboration. Potential investors from the tourist industry may rely on the gmina’s support and tax deductions and natural persons may purchase plots of land from the gmina’s resources or those of the Agricultural Real Property Agency.

Von der Gemeinde Bytnica werden sowohl Naturliebhaber als auch alle anderen Gäste eingeladen, die sich von der Hektik der Großstädte zurückziehen möchten.

The gmina of Bytnica invites to come and discover its attractions.

Gmina Bytnica: Bytnica 52, 66-630 Bytnica, tel. +48 68 391 5796, fax. +48 68 391 5888, e-mail: sekretariat@bytnica.pl 4


Wspaniałe lasy wizytówką Bytnicy Bytnicę odnajdziemy na mapie Polski w północnej części powiatu krośnieńskiego w województwie lubuskim. Gmina ma charakter leśnorolniczy i posiada wiele walorów przyrodniczych i turystycznych. Powierzchnia gminy liczy 209 km2, co przy małej liczbie mieszkańców (niespełna 2700) daje jedno z najmniej zaludnionych i jednocześnie jedno z najbardziej zalesionych miejsc w Polsce (lesistość ok. 78%). Do głównych atrakcji turystycznych Bytnicy należą właśnie lasy zarządzane przez Lasy Państwowe, na których w większości usytuowany jest: Gryżyński Park Krajobrazowy, liczne obszary ochrony Natura 2000, użytki ekologiczne oraz wiele pomników przyrody. Warto zobaczyć także posiadającą górski charakter rzekę Pliszka, oraz okoliczne jeziora, które stanowią o niespotykanym klimacie gminy. Możemy odpocząć w wielu miejscach w bliskim kontakcie z przyrodą, szczególnie w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym i w uroczysku jeziora Głębokie. Ciekawą atrakcją jeziora Głębokie jest malownicza wyspa z ruinami dawnego obserwatorium ornitologicznego. Kolejnym wydarzeniem, które przyciąga wielu fascynatów świata

występujących podgrzybków są ulubionym zajęciem mieszkańców i przebywających tu gości. Dla młodzieży i turystów odwiedzających gminę Bytnica i chcących poznać świat przyrody pracownicy Nadleśnictwa przy udziale Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego wytyczyli w jego najbardziej atrakcyjnej części, ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną prowadzącą do ruin młyna. Wędrówka rozpoczyna się przy ośrodku wypoczynkowym w Gryżynie. Rozmieszczone na trasie tablice przekażą nam wiele ciekawych informacji o świecie roślin i zwierząt jakie można tu spotkać. Szlak nie jest zbyt wymagający, dlatego odwiedzają go rodzice z dziećmi oraz wiele zorganizowanych grup młodzieży z tak zwanych zielonych szkół. Innym sposobem na zwiedzanie terenów gminy są rajdy konne, wierzchem lub wozem stylizowanym na wóz traperów. Organizowane są one przez Ranczo Gryżyna i prowadzą do najbardziej ciekawych miejsc, chociażby takich jak wieś Grabin z zabytkowym szachulcowym kościołem i niemniej ciekawym XVIII w. dworkiem. Zabudowania otacza rozległy park, a u podnóża wysokiej skarpy biją źródła tworzące strumyki wpadające do rzeki

zwierząt jest okres godowy jelenia szlachetnego – zwany rykowiskiem. Ogromne połacie lasów oraz rozległe przestrzenie łąk Dobrosułowskich, stwarzają unikalne w skali Europy warunki do rozegrania tego wspaniałego spektaklu. Każdego roku, po nadejściu wrześniowych chłodów gromadzą się tu setki jeleni tworząc liczne chmary. Samce po zmroku ogłaszają swoją obecność potężnym, basowym rykiem, który niesie się po okolicy na wiele kilometrów. Stawarza to niepowtarzalną atmosferę, a u osób obserwujących to zjawisko z bliska, powoduje niezapomniany dreszczyk emocji. Rozlegle bory sosnowe i niezniszczona przyroda to miejsca, które znają i systematycznie odwiedzają amatorzy grzybobrania. Wędrówki po lesie za okazami dorodnych borowików, kurek, kań czy też licznie tu

Gryżynka, którą w ostatnich latach zawładnęły licznie tam występujące bobry. Idąc wzdłuż rzeki spotkamy wiele powalonych przez te zwierzęta drzew, a także zbudowane przez nie tamy i żeremia. Letnią bazą, szczególnie znaną i odwiedzaną przez mieszkańców Dolnego Śląska oraz Zielonej Góry jest Ośrodek Wypoczynkowy „Gryżyna” położony przy rozległej plaży nad brzegiem jeziora. W ofercie ośrodka znajdziemy szeroki wachlarz propozycji. W samej miejscowości Grażyna możemy poczuć ducha historii obserwując zabytkowy Pałac Myśliwski. Dawniej należał do rodziny Hohenzollernów. Dwór niejednokrotnie gościł znane postaci w trakcie licznie organizowanych tu polowań. Przebywał tu po uwolnieniu przez niemieckich spadochroniarzy Włoski dyktator

Mussolini. Dzisiaj jest to obiekt znajdujący się w rękach prywatnych. Miejscem letniego wypoczynku, kąpieli, plażowania jest jezioro Ciche położone w lesie niedaleko od miejscowości Struga. Jezioro choć nieduże, posiada swój urok, który doceniają osoby chcące wypoczywać z dala od cywilizacji w bardziej spartańskich warunkach. W okolicy nie brakuje także gospodarstw agroturystycznych. Wójt gminy Leszek Olgrzymek prowadzi internetowy blog, w którym dzieli się z mieszkańcami problemami Bytnicy. Jednym z nich jest sprawa dróg lokalnych rozjeżdżanych przez ciężki transport wywożący drewno. Podkreśla, że jednym z podstawowych problemów ograniczających możliwość rozwoju turystki na terenie gminy jest zła infrastruktura drogowa, zwłaszcza nieremontowana od wielu lat droga łącząca gminę z siedzibą powiatu. Jej stan, uszkodzenia pojazdów i częste wypadki powodują frustrację mieszkańców i odstraszają potencjalnych inwestorów. Zdaniem wójta należy zmienić podejście do funduszy unijnych tak, aby w większym stopniu mogły z nich korzystać również gminy małe, dysponujące skromniejszymi budżetami. Gmina Bytnica ściśle współpracuje z Lasami Państwowymi, w których zarządzie jest ok 80% powierzchni Gminy, a zwłaszcza z Nadleśnictwem Bytnica. Współpraca dotyczy wielu płaszczyzn w tym w zakresie: udostępniania dróg oraz ich budowy czy też wspólnej promocji regionu. Sztandarowym przedsięwzięciem jest promocja łowiectwa, której ukoronowaniem co roku jest Festiwal Kultury Łowieckiej organizowany w trzecią sobotę sierpnia. Potencjalni inwestorzy branży turystycznej mogą liczyć na wsparcie gminy oraz ulgi podatkowe, a osoby fizyczne na kupno atrakcyjnych działek z zasobów gminy lub Agencji Nieruchomości Rolnych.

Gmina Bytnica serdecznie zaprasza do odwiedzin zarówno miłośników przyrody, jak i wszystkich pragnących odpocząć od zgiełku wielkiego miasta.

w w w . b y t n i c a . p l 5


W

ielkopolska invites you for a break in a rural atmosphere

Wielkopolska offers tourists a variety of attractions. The region will enchant you with its forests, rivers, lakes and protected areas. The rural communities of Wielkopolska have preserved their cultural wealth, including authentic folk arts and crafts, while 600 agritourist farms are waiting to provide you with their services far from the hustle and bustle of big cities. They are related to the functioning farms and are a reference to the traditional hospitality of the region. Apart from healthy outdoor leisure, the hosts offer an opportunity to make a direct contact with rural life and folk arts, farming, livestock, as well as culinary delights. Horse cart rides, bicycle tours, horse riding, fishing, local fairs and folk celebrations are all included in the package of possibilities to spend your free time there. The European Union supports business ideas from outside farming. Agritourism plays a special role here. Its development has had an impact on modernising and revitalizing rural areas. Agritourism is becoming more and more popular. In order to meet the tourists’ needs, farm owners have been investing in infrastructure and raising the standard and quality of their services while trying to make their offer more varied and attractive. The regional government have joined the efforts aimed at developing tourism in Wielkopolska. In 2012, an attempt was made to implement a 2-year assistance programme for Wielkopolska’s agritourist farms and their promotion. As part of the implemented programme, a TV series “Agrotu-

rystyka po wielkopolsku” (“Wielkopolska’s approaches to agritourism”) and a publication entitled “Rural tourism in Wielkopolska”, including a map and a catalogue of tourist farms, was published. The largest project, “Agritourism – network cooperation” was aimed at agritourism farm owners, people wanting to start up their businesses, NGOs, local action groups, local governments and residents. The main idea behind the project is COOPERATION consisting in network building by individual owners who support each other, draft joint offers and promotional campaigns. The practical aspects of farm functioning and collaboration were taught during 5 workshops held around Wielkopolska. Those events had been accompanied by a promotional and information campaign whose effectiveness was proven by the number of news reports and the growing popularity of its profile on Facebook www.facebook/wielkopolskaagroturystyka

W

G

roßpolen bietet Erholung in ländlicher Von Großpolen werden Touristen zahlreiche Attraktionen angeboten. Diese Region bezaubert durch Wälder, Flüsse, Seen, Naturschutzgebiete. Die Dörfer Großpolens erhielten das Reichtum der materiellen Kulturressourcen, authentische Folklore, und in ihren malerischen Ecken bieten etwa 600 Objekte der Agrartouristik ihre Dienste und Erholungsmöglichkeiten fern von dem Lärm der Großstädte an. Diese Dienste sind mit den immer noch funktionierenden Bauernhöfen verbunden und knüpfen an die Tradition der großpolnischen Gastfreundschaft an. Zusätzlich zu gesunden Aktivitäten im Freien werden von den Gastgebern Möglichkeiten des direkten Kontaktes mit dem Landleben und Folklore, Landwirtschaftsarbeiten, Haustieren sowie Genuss für den Gaumen angeboten. Pferdekutschen-, Radfahrten, Reiten, Angeln, Teilnahme an Messen, Volksritualen – sind ein Standardpaket der angebotenen Möglichkeiten des aktiven Zeitvertreibens. Die Europäische Union fördert die Investitionen in nicht direkt landwirtschaftliche Betriebe. Dem Agrartourismus fällt in dieser Hinsicht eine besondere Stelle zu. Dessen Entwicklung bewirkt Modernisierung der ländlichen Gegenden und ihre Belebung. Die Beliebtheit von Agrartourismus nimmt zu. Besitzer solcher Bauernhöfe investieren in Infrastruktur, erhöhen Standard und Qualität ihrer Dienstleistungen, sorgen für Vielfalt und Attraktivität des Angebotes. In die Kreierung der dem Aufbau von Agrartourismus in Großpolen dienenden Maßnahmen wird die Selbstverwaltung der Wojewodschaft engagiert. Im Jahre 2012 übernahm diese

ielkopolska zaprasza na wypoczynek w sielskim klimacie

Wielkopolska oferuje turystom wiele atrakcji. Region urzeka krajobrazem, czwartą część jego powierzchni zajmują lasy, wiele jest jezior, rzek, obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. Wielkopolska wieś zachowała bogactwo materialnych zasobów kultury, autentyczny ludowy folklor, a w jej malowniczych zakątkach swoje usługi i  wypoczynek z  dala od wielkomiejskiego zgiełku, oferuje około 600 obiektów agroturystycznych. Związane są one z  funkcjonującymi gospodarstwami rolnymi, nawiązują do tradycji wielkopolskiej gościnności. Oprócz zdrowego wypoczynku na świeżym powietrzu, gospodarze oferują możliwość bezpośredniego kontaktu z  wiejskim życiem i  folklorem, pracami rolnymi, zwierzętami domowymi, a także rozkosze dla podniebienia. Serwują gościom potrawy kuchni regionalnej – tradycyjnej i  ekologicznej, przyrządzane często z  własnych, najwyższej

jakości surowców. Atrakcje dla turystów nie kończą się na wiejskiej zagrodzie. Przejażdżki bryczkami, rowerami, jazda konna, wędkowanie, uczestniczenie w odpustach, obrzędach ludowych – to standardowy pakiet oferowanych możliwości aktywnego spędzenia czasu. Unia Europejska wspiera pomysły gospodarcze lokowane poza rolnictwem. Agroturystyce przypada szczególne w tym względzie miejsce. Jej rozwój wpływa na unowocześnienie obszarów wiejskich, na ich ożywienie, rodzi zapotrzebowanie na wiele innych usług. Wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką wiejską, powstają nowe obiekty i miejsca pracy, rosną też wymagania i oczekiwania jej uczestników. Właściciele gospodarstw, chcąc sprostać potrzebom turystów, inwestują w infrastrukturę, podwyższają standard i jakość swoich usług, zabiegają o różnorodność i atrakcyjność oferty.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE ��������������������������������� ��������������������������

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. 66

W kreowanie działań służących rozwojowi agroturystyki w Wielkopolsce, zaangażowany jest Samorząd Województwa. W 2012 roku w ramach PROW 2007-2013 podjął się wdrożenia kompleksowego 2-letniego programu wsparcia dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych i ich promocji. W  ramach realizowanego programu powstał cykl audycji telewizyjnych „Agroturystyka po wielkopolsku”,, a  także wydana została publikacja z  mapą „Turystyka wiejska w Wielkopolsce. Katalog gospodarstw gościnnych”.. Największy projekt „Agroturystyka – współpraca w sieci”,, skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osób planujących rozpocząć działalność, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych grupy działania, samorządów i  mieszkańców Wielkopolski. Główna idea tego projektu to WSPÓŁPRACA, polegająca na „budowaniu” przez właścicieli pojedynczych gospodarstw lokalnych „sieci”, wpierających się, tworzących wspólne oferty i kampanie promocyjne. Praktyczne aspekty funkcjonowania i współpracy gospodarstw przekazano podczas 5. warsztatów zorganizowanych na terenie Wielkopolski. Wydarzeniom tym towarzyszyła kampania promocyjno-informacyjna, a o jej skuteczności świadczy liczba relacji w mediach czy rosnąca popularność profilu na Facebooku: www.facebook/wielkopolskaagroturystyka


zdjęcie: STI

Atmosphäre

zdjęcia: Archiwum KSOW

die Implementierung eines komplexen 2-jährigen Förderprogramms für die agrartouristische Bauernhöfe Großpolens und ihre Promotion. Im Rahmen des abgewickelten Programms entstand ein Zyklus von Fernsehsendungen „Agrartourismus auf großpolnische Art” und es wurde eine Veröffentlichung mit Karte publiziert „Ländliche Touristik in Großpolen. Katalog der Gästebauernhöfe” Das umfangreichste Projekt „Agrartourismus – Zusammenarbeit im Netz” wurde an die Besitzer von agrartouristischen Bauernhöfen gerichtet, an Personen, die die Aufnahme von eigenem Gewerbebetrieb planen, Vertreter der Nichtregierungsorganisationen, ortsbezogenen Aktivgruppen, Selbstverwaltungen und Bewohner Großpolens. Die Hauptidee dieses Projektes stellt die ZUSAMMENARBEIT dar, die auf dem „Aufbau” durch die Besitzer der einzelnen ortsbezogenen Landwirtschaften von „Netzen” beruht, die sich gegenseitig unterstützen, gemeinsame Angebote und Förderkampagnen entwickeln. Praktische Aspekte der Funktion und der Zusammenarbeit von Bauernhöfen wurden während der auf dem Gebiet Großpolens veranstalteten 5. Werkstätte übermittelt. Diese Ereignisse wurden durch eine Promotions- und Informationskampagne begleitet und über ihre Wirksamkeit zeugt die Zahl der Berichte in den Medien oder die zunehmende Beliebtheit des Profils auf Facebook: www.facebook/wielkopolskaagroturystyka

77


Die Gemeinde Mosina, eine der flächenreichsten Gemeinden der Agglomeration von Poznań, gelegen knapp 18 Kilometer südlich von der Hauptstadt Großpolens – Poznań und von über 28 Tausend Einwohner bewohnt, stellt ein hervorragendes Gebiet für aktive Erholung dar. Sie werden eingeladen dieses naturschöne Gebiet zu besuchen, das von drei Hauptnaturschutzformen geprägt wird: Nationalpark Großpolens, Schutzgebiete Natura 2000 und Rogaliński Landschaftspark. Unter anderem kann die Flora und Fauna dieser Gebiete sowie die Panorama von Poznań aus dem fast 17 Meter hohen, hölzernen Aussichtsturm gelegen in Mosina auf Pożegowo beobachtet werden. Für Touristen wurde ein Parkplatz und eine Spazierbrücke angerichtet, die den Parkplatz mit dem Aussichtsturm verbindet, zwei Campingunterstände, wo es Sitzmöglichkeiten zum Rasten gibt und woher die atemberaubende Landschaft bewundert und über die Naturwerte dieser Gebiete von Bildungs- und Informationstafeln abgelesen werden kann. Das Objekt ist allgemein zugänglich und wird sehr gern besucht. In der Nähe dieses Gebietes verlaufen sowohl touristische Wander- als auch Radstrecken. Die Werte des Nationalparks Großpolens können geschätzt werden, indem Sie sich einen Spaziergang entlang einer der markierten touristischen Routen gönnen, deren Gesamtlänge 85 km beträgt. Es wurden unter anderem: Prof.-Adam-Wodziczko-Strecke von 9,5 km Länge, die Strecke „Sensenmänner-Route” – 8 km lang, Cyryl-Ratajski-Strecke – 13 km lang, Bernard-Chrzanowski-Strecke – 12 km lang abgesteckt. Empfehlenswert ist die Cyryl-Ratajski-Wanderungsroute, die von Mosina über Osowa Góra in der Nähe des Napoleons-Brunnens verläuft – einer Wasserquelle, von der nach Legende der Kaiser allein, während seines Besuches in der Gegend nach seinem Sieg über die Preußen im Jahre 1809 getrunken haben sollte. Diese Route verläuft weiter in der Nähe des Góreckie Sees in Richtung Górka und Dymaczewskie See. Auf der anderen Seite der Gemeinde, an der Warthe, liegt das Palastund Parkkomplex von Rogalin – die Residenz der Adelsfamilie Raczyński. Es ist eine der wertvollsten spätbarocken Residenzanlagen in Polen, mit hervorragenden Malereisammlungen, einem Rokoko-Garten, einem Landschaftspark und Tausend Jahre alten Eichbäumen. Ihre touristische Attraktivität wird durch die malerische Lage in dem Warthe-Tal hervorgehoben. In dem Palastpark wachsen die in Polen berühmtesten Eichbäume, die die Namen der drei legendären slawischen Brüdern tragen – Tschech, Lech und Russ. Zusammen mit den weiteren, im Park von Rogalin wachsenden Solitärbäumen stellen diese eine der größten Ansammlungen von Jahrhunderte alten Stieleichen in Europa dar. Unter ihnen befinden sich 860 Naturdenkmäler, die von 300 bis 600 Jahre zählen und den Umfang von 400 bis 700 cm erreicht haben. Bemerkenswert ist auch die Sankt-Marcelin-Kirche in Rogalin, erstellt im Jahre 1820 aus Ansporn des damaligen Eigentümers von Rogalin - Edward Raczyński als eine Mausoleumkapelle - nach dem Vorbild des römischen Tempels Maison Carree in Nimes bei Marseille. Zu den Zeiten der Raczyński-Familie diente diese als Palastkapelle. Im Untergeschoss befindet sich ein Mausoleum der Adelsfamilie Raczyński, in dem im Jahre 1993 das in London verstorbene, letzte männliche Nachkomme der Familie beigesetzt wurde - Edward Bernard Raczyński, Präsident der Republik Polen im Exil. Das breit angeschnittene touristische Angebot wird durch Kultur- und Sportangebot ergänzt. Im Zentrum von Mosina, in der damaligen Synagoge vom Jahre 1876 befindet sich eine Stadtgalerie sowie eine Museumkammer. Hier finden Ausstellungen und Begegnungen mit im ganzen Land berühmten Künstlern statt. In der Nähe der Galerie, an dem Eleganten-Platz steht ein Denkmal der Eleganten-Gestalt. Sportplatzkomplexe, Radstrecken, Reitzentren, Segelyachthafen sowie organisierte körperliche Aktivitäten fördern die Pflege von guter Gesundheit und gesunder Lebensweise. Wir laden Sie herzlich in die Gemeinde Mosina ein! 8

Gmina Mosina: Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, tel. +48 61 8109 500, fax +48 61 8109 558


w

w

w

.

M

O

The municipality of Mosina, with a population of 28,000, one of the largest municipalities of the Poznań agglomeration, located just 18 km south from Poznań, Wielkopolska’s main city, is an excellent place for active leisure. We would like to encourage you to visit this naturally beautiful place which is made up of three main forms of environmental protection: the Wielkopolski National Park, Natura 2000 areas and the Landscape Park of Rogalin.

S

I

A

.

p

l

Gmina Mosina, jedna z największych gmin aglomeracji poznańskiej, położona zaledwie 18 kilometrów na południe od stolicy Wielkopolski – Poznania i zamieszkała przez ponad 28 tys. mieszkańców to doskonałe miejsce na aktywny wypoczynek. Zapraszamy do odwiedzenia tego naturalnie pięknego miejsca, które tworzą trzy główne formy ochrony przyrody: Wielkopolski Park Narodowy, Obszary Natura 2000 i Rogaliński Park Krajobrazowy.

The wildlife of these areas and a panorama of Poznań can be admired from the 17-metre-tall wooden watchtower located in Pożegów in Mosina. There is a car park and a walking bridge for tourists, connecting the car park with the tower. There are also two roofed rest areas where you can sit down, take a rest and enjoy the magnificent landscape and read about the natural assets of this area in the information boards. The place has been open to the public and popular among visitors. Nearby, there are walking and cycling tourist routes. You can enjoy the wonders of the Wielkopolski National Park by taking a walk along one of the five signposted tourist routes, the total length of which is 85 km. The route dedicated to professor Adam Wodziczka is 9.5 km long, the Scythe Men Route is 8 km long, the route dedicated to Cyryl Ratajski is 13 km long, while the route dedicated to Bernard Chrzanowski is 12 km long. The Cyryl Ratajski route leads from Mosina through Osowa Góra, near the well of Napoleon – a spring which, according to the legend, was used by Napoleon himself when he visited the area after defeating Prussia in 1809. It runs further near Lake Góreckie in the direction of Górka and Lake Dymaczewskie. On the other side of the municipality, by the river Warta, there is the park and palace complex in Rogalin, the residence of the Raczyński family. It is one of the most precious late-Baroque residences in Poland, with an excellent collection of paintings, a rococo garden, a landscape park and centuries-old oaks. Its attractiveness for tourists is boosted by its picturesque location in the Warta valley. In the park surrounding the palace, there are the three famous oaks, named after three legendary Slavic brothers: Lech, Czech and Rus. Along with other trees growing in the Landscape Park of Rogalin, there is one of the largest and oldest English oak colonies in Poland. As many as 860 of them are natural monuments, aged 300-600 years and with a circumference ranging from 400 to 700 cm. The St Marcel’s Church in Rogalin, built in 1820, deserves particular attention. It was built on initiative of Edward Raczyński, the then owner of Rogalin, as a chapel and a museum inspired by the Maison Carree temple in Nimes near Marseilles. In the times of the Raczyńskis, it used to be the palace chapel. The basement hosts a museum of the Raczyński family, where in 1993 Edward Raczyński, the last surviving male member of the family, was buried following his death in London. The wide tourist offer is complemented by culture and sport. In the centre of Mosina, the former synagogue, which dates back to about 1876, is home to the Town Gallery and the Museum Chamber. Vernissages, art exhibitions, and meetings with popular artists are held here. Near the Gallery, by the Elegant Square, there is a monument to a Dandy. Football facilities, cycling paths, horse-riding centres, a yacht marina and group fitness activities are conducive to healthy lifestyle and general fitness. Welcome to the municipality of Mosina!

e-mail: um@mosina.pl

N

skype: um-mosina

To właśnie m.in. faunę i florę tych terenów oraz panoramę Poznania można zobaczyć z blisko 17-metrowej drewnianej wieży widokowej położonej w Mosinie na Pożegowie. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową łączącą parking z wieżą, dwie wiaty biwakowe, gdzie można usiąść, odpocząć, podziwiać niesamowity krajobraz oraz poczytać o walorach przyrodniczych terenu na tablicach edukacyjno-informacyjnych. Obiekt jest ogólnie dostępny i chętnie odwiedzany. Obok tego terenu przebiegają zarówno piesze jak i rowerowe szlaki turystyczne. Walory Wielkopolskiego Parku Narodowego można docenić wybierając się na spacer jednym z pięciu znakowanych szlaków turystycznych, których łączna długość wynosi 85 km. Przygotowano m.in.: trasę im prof. Adama Wodziczki o długości 9,5 km, trasę „Szlak Kosynierów” – 8 km, trasę im. Cyryla Ratajskiego – 13 km, trasę im. Bernarda Chrzanowskiego – 12 km. Warta polecenia jest trasa piesza im. Cyryla Ratajskiego prowadząca z Mosiny przez Osową Górę w pobliżu studni Napoleona – źródełka, z którego według legendy pił sam cesarz zwiedzający okolice po zwycięstwie nad Prusami w 1809 roku. Biegnie ona dalej w pobliżu Jeziora Góreckiego w kierunku Górki i Jeziora Dymaczewskiego. Z drugiej strony Gminy, nad Wartą położony jest kompleks pałacowo-parkowy w Rogalinie – Rezydencja Rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydencjonalnych w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa, rokokowym ogrodem, parkiem krajobrazowym i wiekowymi dębami. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w dolinie Warty. W przypałacowym parku rosną najbardziej znane dęby, noszące imiona trzech legendarnych braci słowiańskich – Czecha, Lecha i Rusa. Wraz z pozostałymi okazami rosnącymi w Rogalińskim Parku Krajobrazowym stanowią jedno z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych. Spośród nich aż 860 to pomniki przyrody liczące od 300 do 600 lat i osiągające obwód od 400 do 700 cm. Na uwagę zasługuje także Kościół św. Marcelina w Rogalinie wybudowany w 1820 r. z inicjatywy ówczesnego właściciela Rogalina Edwarda Raczyńskiego jako kaplica – mauzoleum wzorowana na rzymskiej świątyni Maison Carree z Nimes k. Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. W podziemiach znajduje się mauzoleum rodziny Raczyńskich, w którym w 1993 r. pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu – Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny w dawnej synagodze z około 1876 roku działają Galeria Miejska, oraz Izba Muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal Galerii, przy Skwerze Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. Zapraszamy do Gminy Mosina!

Facebook: Mosin@ turystycznie

9


W Kórniku

In Kórnik findet jedermann ciekawy iekawy krajobraz Interessante Landschaften

bogactwo natury

Naturreichtum

pamiątki odległej przeszłości Denkmäler ferner Vergangenheit

szlaki turystyczne 10

touristische Routen

Unsere Gemeinde gehört zu den sich auf der touristischen Karte Polens auszeichnenden Gebieten. Sie charakterisiert sich durch differenzierte Naturumwelt, Denkmäler reicher Vergangenheit und erkennungswerte Gegenwart. Die Gemeinde Kórnik liegt im zentralen Teil der Großpolnischen Seeplatte, 20 km südlich von Poznań. Durch ihre günstige Lage auf der Verkehrskarte, bequeme Straßenverbindungen ( S 11, Autobahn A2), Bahn- und Flugverbindungen kommen in unsere Gemeinde immer mehr Touristen sowie Geschäftsleute, Wissenschaftler, Künstler und Sportler. Unter den zahlreichen Denkmälern erfreut sich das Symbol und die größte Stadtattraktion besonderer Aufmerksamkeit: das Kórnicki Schloss vom 19. Jahrhundert mit einer Burganlage: drei Hinterhäusern, Remise und Schlosspavillon. In der Museumskollektion des Schlosses befinden sich Sammlungen, die ehemals den Adelsfamilien Działyński, Potocki und Zamoyski gehörten. Im Schloss befindet sich auch die im 1828 gegründete Kórnicka Bibliothek. Die Bibliothek stellt nunmehr eine der fünf größten Instituten dieser Art in Polen dar, ihre Sammlungen beinhalten viele alte Drucke und Handschriften der Werke von Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian K. Norwid und Napoleon. Die Aktivtourismuskennern werden sich über Wander- und Radwege freuen. Unter diesen „Ring um Poznań herum”, „Borówiecki Rekreationsring” „Kórnicki Fahrradring”, und „Biberroute”. Auch auf der 1,5 km langen Promenade, die seit kurzem nach Wisława Szymborska benannt wird und entlang des Kórnickie Sees verläuft, kann man spazieren gehen. Auf ihrer Gesamtlänge wurden Laternen angebracht, wodurch auch Abends Spaziergänge möglich sind. Einen idealen Besuchspunkt für Naturliebhaber stellt das Kórnickie Arboretum dar, gegründet im 19. Jahrhundert von Tytus und Jan Działyński auf dem Gelände des alten Parks um das Schloss herum. Dieses gehört dem Dendrologie-Institut der Polnischen Wissenschaftsakademie. Reiche Baum- und Strauchkollektionen, die noch wenig bebaut werden, umfassen insgesamt etwa 3000 Arten und Sorten. Zu den wertvollsten Stücken gehören die Kollektionen von: Fliedern, Magnolien, Azaleen und Rhododendrons, sowie Nadelbäume und -Strauche. Touristen werden von dem Rekreations- und Sportzentrum „Oase” eingeladen. Zur Verfügung der Schwimmliebhaber stehen ein Sportschwimmbecken, Lernschwimmbecken, Wasserrutschen, Jacuzzi und weitere Attraktionen. Auf Tennisspieler wartet ein bestens vorbereitetes Tenniszentrum des „Rodan”-Hotels und die im Sommer geöffneten Badeanstalten sowie Fischartenreichtum in den Seen von Kórnik sind echte Leckerbissen für Angler und Wassersportler. Die Gemeinde Kórnik ist auch eine Stelle für verschiedene Kulturereignisse, die Schlossmauern und das Arboretum sind hervorragende Stellen für Konzerte der klassischen und Unterhaltungsmusik. Die Gemeinde Kórnik bietet den Besuchern Unterkunft in den Hotels Rodan, Daglezja, Willi Nestor, im Schulungs- und Erholungszentrum Błażejewko, Sport- und Rekreationszentrum in Kórnik, Gästezimmern von Kórnik, auf dem Agrotourismus-Bauernhof „Gacówka”, im Gasthaus Non-Stop in Gądki sowie im Gasthaus Marzymięta in Czmoniec.


każdy znajdzie coś dla siebie!

etwas für sich!

Nasza Gmina należy do obszarów wyróżniających się na mapie turystycznej Polski różnorodnością swych walorów. Są nimi: zróżnicowane środowisko przyrodnicze, pamiątki bogatej przeszłości i godna poznania współczesność. Gmina Kórnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Dzięki korzystnemu położeniu Kórnika na mapie komunikacyjnej, dogodnym połączeniom drogowym (S 11, autostrada A2), kolejowym i lotniczym do naszej gminy przyjeżdża coraz więcej turystów oraz gości – ludzi biznesu i nauki, kultury i sportu. Wśród licznych zabytków na szczególną uwagę zasługuje symbol i największa atrakcja miasta: XIV-wieczny Zamek Kórnicki z zespołem zabudowań przyzamkowych: trzema oficynami, wozownią i pawilonem zamkowym. Zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do jego właścicieli: Działyńskich, Potockich i Zamoyskich. W Zamku mieści się również Biblioteka Kórnicka, założona w 1828 roku. Biblioteka jest dziś jedną z pięciu największych tego typu placówek w Polsce, a jej zbiory gromadzą wiele starodruków oraz rękopisy dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana K. Norwida i Napoleona. Koneserom turystyki czynnej przypadną do gustu piesze i rowerowe szlaki turystyczne biegnące przez piękne kompleksy leśne. Wśród nich „Pierścień dookoła Poznania”, „Borówiecki Ring Rekreacyjny” „Kórnicki Pierścień Rowerowy”, oraz „Szlak Bobrowy”. Spacerować można również promenadą wzdłuż Jeziora Kórnickiego od niedawna imienia Wisławy Szymborskiej. Promenada ma długość 1,5 km i przebiega wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego. Na całej długości umieszczono latarnie, dzięki czemu spacerować można również wieczorami. Już niedługo na trasie promenady pojawią się tabliczki i ławeczki ku czci słynnej Noblistki.

Idealnym miejsce dla miłośników przyrody jest Arboretum Kórnickie. Założone w XIX w. przez Tytusa i Jana Działyńskich, na terenie starego parku otaczającego Zamek. Należy ono do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Bogate kolekcje drzew i krzewów, często rzadkich i mało jeszcze znanych w uprawie obejmują łącznie około 3000 gatunków i odmian. Do najbardziej cennych okazów należą kolekcje: lilaków, magnolii, azalii i różaneczników, a także drzew i krzewów iglastych. Turystów zaprasza również Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”. Do dyspozycji miłośników pływania oddany został basen sportowy, basen do nauki pływania, wodne zjeżdżalnie, jacuzzi oraz inne atrakcje Na tenisistów czeka świetnie przygotowane Centrum Tenisowe Hotelu „Rodan”, a czynne latem kąpieliska i bogactwo gatunków ryb w kórnickich jeziorach to prawdziwa gratka dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne. Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturalnych, trwających przez cały rok. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej, rozrywkowej. Gmina Kórnik przyjezdnym oferuje noclegi w: Hotelu Rodan, Hotelu Daglezja, Willi Nestor, Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Błażejewko, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku, Kórnickich Pokojach Gościnnych, Gospodarstwie Agroturystycznym „Gacówka”, Zajeździe Non-Stop w Gądkach oraz Gościńcu Marzymięta w Czmońcu.

Urząd Miejski w Kórniku Municipal Office in Kórnik Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik tel. (+48) 61 817 04 11 fax (+48) 61 817 04 75 e-mail: kornik@kornik.pl

www.kornik.pl

Kórnik has something for everyone! Kórnik is a municipality in the central part of the Wielkopolskie Lakeland, just 20 kilometres south of Poznań. Thanks to its attractive location as well as good connections by road (the S11, the A2 motorway), rail and air, Kórnik has witnessed an increasing number of visitors, such as tourists, businesspeople, academics and sportspeople. Numerous historical places of interest include the town’s symbol (and its biggest attraction): the 14th-century Kórnik Castle with adjacent buildings: three outhouses, a coach house and a pavillion. The castle is also home to the Kórnik Library, established in 1828. The library’s collections include many old documents, such as handwritten copies of the masterpieces by Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian K. Norwid and Napoleon. The Kórnik Arboretum is an ideal spot for nature lovers. Extensive collections (dating back to the 19th century) of trees and shrubs, often small and rare, comprise about 3,000 various species and types. The municipality of Kórnik is home to a variety of cultural events; the castle walls and the arboretum are excellent locations for classical and pop music concerts. In addition, the municipality of Kórnik offers visitors a range of accommodation.

jeziora dla miłośników sportów wodnych Seen für Wassersportliebhaber11


w w w . t u r y s t y k a . wzp.pl w w w . m a r i n a s .pl

Westpommersche Segelstrecke Die Woiwodschaft Westpommern ist stark touristisch geprägt – eine lange Ostseeküste, zahlreiche Flüsse, lokale Seeplatten und günstige klimatische Verhältnisse schaffen gute Voraussetzungen für die Entwicklung des Tourismus sowie des Wasser- und insbesondere Segelsports. Die aus den Mitteln der Europäischen Union mitfinanzierte Westpommersche Segelstrecke vernetzt Häfen und Jachthäfen von Greifenhagen (Gryfino), Stettin, dem Stettiner Haff, der Oderbucht bis zur Seeküste in Rügenwalde (Darłowo). Die Westpommersche Segelstrecke wird sich bald als eines der wettbewerbsfähigsten Produkten in der polnischen Touristikbranche durchsetzen. Insgesamt werden zur Zeit 17 Investitionen von einem Gesamtwert von 237 Mio. PLN realisiert. Davon entfallen 96,5 Mio. PLN auf EU-Fördermittel. Die komplexe Modernisierung der Segelsportinfrastruktur sowie die Entwicklung und Modernisierung der Häfen und Anlegestellen auf der Segelstrecke erfolgt im Rahmen von drei EU-Programmen. Kleine Häfen und Anlegestellen für Touristen in Kalkofen (Wapnica), Wollin (Wolinie), Cammin (Kamie Pomorski), Horst (Niechorze), Grossmöllen (Mielno), Rügenwalde (Darłowo), Stettin und Kolberg (Kołobrzeg) entstehen dank den Mitteln aus dem Operativen Programm Innovative Wirtschaft. Die Finanzierung der Errichtung des Jachthafens in Swinemünde, der Freizeit- und Segelsportinfrastruktur in Groß Stepenitz (Stepnica, Lubczyna) sowie des Wasser- und Segelsportzentrums (Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej) in Stettin erfolgt im Rahmen des Regionalen Operativen Programms der Woiwodschaft Westpommern. Über das Programm Interreg IV A wird der grenzüberschreitende Ausbau der touristischen Wasser- und Segelsportinfrastruktur in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und in Ziegenort (Trzebież in der Gemeinde Pölitz) gefördert. Im Rahmen dieser Investition entstehen touristische Segelsportanlagen – der Jachthafen in Stettin sowie die Schullandheim und Jugendbildungseinrichtung ZeRUM Ueckermünde. Es sollen auch das wassertouristische Zentrum Schwedt/Oder ausgebaut und der Kai von Greifenhagen (Gryfino) errichtet werden. Mit den 2013 zu beendeten Investitionen soll eine gute Basis für eine breite Palette von wassertouristischen Dienstleistungen entstehen. Fast die Hälfte der aktuell betriebenen Jachthäfen wird ihre Kapazität ausbauen und damit neue Plätze für Segler und Wassersportfans schaffen. Die Westpommersche Segelstrecke nutzt das Potential dieser Grenzregion 12


Zachodniopomorski Szlak Żeglarski Województwo zachodniopomorskie jest regionem o olbrzymim potencjale turystycznym. Szeroki dostęp do morza, rozwinięta sieć rzeczna wraz z lokalnymi pojezierzami, sprzyjające warunki klimatyczne – to atuty, dzięki którym region jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki i sportów wodnych z żeglarstwem na czele. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstaje oraz prężnie się rozwija Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Tworzy go sieć portów i przystani jachtowych zlokalizowanych między Gryfinem nad Odrą, poprzez Szczecin, Zalew Szczeciński, Zatokę Pomorską po wybrzeże morskie w Darłowie. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski wkrótce stanie się najbardziej konkurencyjnym produktem turystycznym w Polsce. Realizowanych jest 17 inwestycji, o łącznej wartości 237 mln zł, w tym 96,5 miliona złotych pochodzi ze środków europejskich. Kompleksowa modernizacja infrastruktury żeglarskiej, rozbudowa i unowocześnianie portów i przystani Szlaku, realizowane są z trzech programów. Dzięki środkom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstają mariny i porty turystyczne w Wapnicy, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Niechorzu, Mielnie, Darłowie, Szczecinie oraz w Kołobrzegu. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego finansowana jest budowa portu jachtowego w Świnoujściu, budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy i Lubczynie oraz budowa Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie. W ramach programu Interreg IV A realizowana jest transgraniczna rozbudowa infrastruktury turystycznej sportów wodnych w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży (Gmina Police), baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermunde oraz rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Nabrzeża w Gryfinie. Inwestycje, które zakończą się w 2013 roku dadzą podstawę do tworzenia coraz to bardziej rozwiniętych usług związanych z turystyką wodną. Wzrośnie pojemność blisko połowy spośród obecnie funkcjonujących portów jachtowych, a to z kolei stanowić będzie impuls do rozwoju następnych miejsc dla żeglarzy i miłośników innych sportów wodnych. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jakie daje jego transgraniczne położenie oraz naturalne powiązanie z europejską siecią śródlądowych i morskich dróg wodnych.

The Western Pomerania Sailing Route The province of Western Pomerania is a region of a vast tourist potential. A wide access to the sea, a developed river network along with the local lakelands and a favourable climate are among the advantages thanks to which the region is an excellent tourist spot for water sports, of which the most important is sailing. Thanks to EU subsidies, the Western Pomerania Sailing Route has been developing rapidly. It comprises a network of harbours and yacht marinas located between Gryfino by the Oder through Szczecin, the Szczecin Reservoir. the Pomeranian Bay to the sea coast in Darłowo. The Western Pomerania Sailing Route will soon become the most competitive tourist product in Poland. Seventeen investments are being carried out of a total value of PLN 237 million including PLN 96.5 million derived from EU funds. Comprehensive modernisation of sailing infrastructure, development and modernisation of harbours and marinas along the Route are carried out as part of three programmes. Thanks to the funds from the Innovative Economy Operational Programme marinas and tourist harbours in Wapnica, Wolin, Kamień Pomorski, Niechorze, Mielno, Darłowo, Szczecin and Kołobrzeg are under construction. The Regional Operational Programme of the Western Pomerania province provides financing also for the construction of a yacht marina in Świnoujście, the development of a leisure and sailing infrastructure in Stepnica, Lubczyna as well as the construction of the Marine and Sailing Euro-regional Education Centre in Szczecin. Under the Interreg IV A programme, the transborder development of tourist infrastructure for water sports takes place in the University and Hanseatic City of Greifswald and in Trzebież (in the municipality of Police). A base for sailing tourism is being developed: the Szczecin Yacht Marina and ZeRUM Ueckermunde as well as the Water Tourism Centre in Schwedt by the Oder, along with the construction of the coast in Gryfino. The investments, which are due in 2013, will provide a foundation for a growing number of developed services related to water tourism. Almost half of the existing yacht harbours will increase their capacity, which will provide a stimulus for the development of further facilities for sailors and water sports enthusiasts. The Western Pomerania Sailing Route will allow for making a comprehensive use of the opportunities arising from its transborder location as well as its connection to the European network of inland and sea waterways. 13


Ważniejsze imprezy odbywające się w sezonie letnim: - Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues - Papieski Spływ Kajakowy - Zlot Garbatych Bolidów - Bluesobiegi sławskie - Lato bez granic – SŁAWA - Zawody w Triathlonie - Międzynarodowy Kongres Brydżowy - Sławska Noc Reggae - Maraton pływacki - Regaty o Puchar Ziem Zachodnich w klasie Omega

Interessante Stellen: Stellen  Neuer Markt mit Witosława-Skulptur  Bluesstar-Allee  Wilder Strand  TAJGA-Galerie in Lubogoszcz

Ciekawe miejsca:  Nowy Rynek z rzeźbą Witosławy  Aleja Gwiazd Bluesa  Dzika plaża  Galeria TAJGA w Lubogoszczy

Sława ist ein sich schnell entwickelndes, mit Bewusstsein seiner Tradition durchdrungenes

Städtchen. Seit Jahren ist es vor allem mit dem Sławskie See verbunden. Zahlreiche in Sława direkt und in Radzyń, Lubiatów sowie Tarnów Jezierny gelegenen Erholungszentren, Pensionen und Privatgästezimmer bieten eine Reihe von Unterkünften. In den Sommerferien läuft auf dem See ein Kreuzfahrtschiff - Lubuszanin, aus dem Bord welches das Schlesische Meer mit seinen drei Inseln zu bewundern ist: Vogel-, Wild- und Kormoran-Insel. Paddelboottouren müssen nicht nur auf den See selbst eingeschränkt werden. Über Kanäle und Flüsse kann man zur der Przemęcko-Wieleńskie Seegruppe gelangen und von dort aus zur Maiglöckchen-Paddelbootroute oder Paddelboot-Zisterzienser-Schleife. Der Sławskie See ist der größte in der Gemeinde und auf der Sławskie Seeplatte, doch nicht der Wesentliche Veranstaltungen einzige. Von den weiteren neun ziehen einige davon die Touristen durch reines Wasser, Strände und Erholungszentren an, andere wiederum durch Stille und Ruhe… Wer sich nach Liebe sehnt hat Tarnów in der Sommersaison: Jezierny zu besuchen, gelegen an zwei Seen: Tarnowskie Duże (Groß) und Tarnowskie Małe (Klein), und - Allgemeinpolnischer Bluesfestival Wald, dort die Liebesquelle, gelegen unter den ineinander verflochtenen Kiefer und Buche – siehe Rahmen Wasser & Blues mit Legende. - Papst-Paddelboottour Die Gemeinde Sława ist nicht nur für Wassersportler und Angler ein Paradies, Wander- Buckel-Bolide-Rally und Fahrradtourenamateure finden hier auch etwas für sich. Eine der charmantesten Orte sind Pszczółkowskie Hügeln, die durch zahlreiche Schluchten, Klammen und Hügel anziehen. Auf - Sławskie Blues-Rennen dem Szubieniczna Góra (Galgenberg) wurden vor Jahrhunderten – wie der Name selbst sagt - Sommer ohne Grenzen – SŁAWA – Sträflinge gehängt, damit sie die Reisenden warnten, die von Sława über Wschowa nach - Triathlon-Wettbewerb Głogów fuhren. Auf der Stara Winna Góra (Alter Weinberg – höchste Wölbung in der Gegend, 131 m ü.d.M.) können Ruinen ehemaliger Weinberggebäuden gefunden werden, - Internationales Brigde-Spiel-Kongress vor Jahren wurde nämlich an den süd-östlichen Hügelhängen Wein angebaut. - Sławska Reggae-Nacht Wer einmal die Routen von Sława kennen lernt, seien es Wasser- oder Wanderrouten, - Schwimmmarathon kommt gern wieder… Zu der Stille und Schönheit der hiesigen Natur, zu zahlreichen - Regatta um Westlandpokal in der Omega-Klasse touristischen Attraktionen… weil alle Wege doch nach Sława führen! 14


Sława

Legenda o Źródełku miłości

D

awno, dawno temu w zamku nad Jeziorem Tarnowskim mieszkał hrabia z piękną córką. Dziewczyna spacerowała często nad brzegiem jeziora. Spotykała nieraz młodego urodziwego rybaka, który przynosił do zamku złowione przez siebie ryby. Wkrótce młodzi zapałali do siebie ogromną miłością. Spotykali się ukradkiem w lesie lub nad jeziorem. Jednak zawistny sługa, któremu również podobała się piękna córka hrabiego, wyśledził miejsce schadzek zakochanych i o wszystkim opowiedział swemu panu. Rozgniewał się hrabia i wysłał swoich żołnierzy, aby złapali rybaka i zakuli go w kajdany. Dziewczyna usłyszała rozkaz swojego ojca, wymknęła się ukradkiem i leśnymi ścieżkami pobiegła nad brzeg jeziora. Spotkała tam swego ukochanego. Młodzi upadli na kolana i z płaczem błagali bóstwa o to aby zawsze mogli być razem. Bóstwa wysłuchały ich próśb: dziewczynę zamieniły w sosnę, a rybaka w buka. Stoją do dziś nad brzegiem jeziora – sosna spleciona z bukiem, a spod ich korzeni płyną łzy – źródło miłości. Woda ze źródła ma magiczną moc: kto się jej napije, ten kochać będzie zawsze. (,,7 Dni w Sławie. Przewodnik turystyczny” – Alfred Rösler, Ryszard Gryca)

E

Legende über die Liebesquelle

s lebte einmal im Schloss an dem Tarnowskie See ein Graf mit seiner schönen Tochter. Das Mädel ging häufig am Seeufer spazieren. Sie traf dabei manchmal einen jungen, gutaussehenden Fischer, der die von ihm gefangenen Fische ins Schloss brachte. In Kürze verliebten sich die beiden tiefst ineinander. Sie trafen sich heimlich im Walde oder am See. Doch der eifersüchtige Diener, dem die schöne Graftochter auch gefiel, spürte den Treffpunkt der Verliebten auf und erzählte alles seinem Herrn. Groß war die Wut des Grafen, er befiehl seinen Soldaten, den Fischer zu fangen und in Fesseln zu schlagen. Das Mädel hörte den Befehl ihres Vaters, rutschte verstohlen aus dem Schloss und rannte durch Waldstege an den Seeufer. Dort traf sie ihren Geliebten. Das junge Paar fiel in die Knie und bat die Gottheiten unter Tränen, dass sie beide für immer zusammen bleiben dürften. Die Gottheiten hörten auf ihre Wünsche: das Mädel wurde in eine Kiefer verwandelt und der Fischer in eine Buche. Sie stehen bis heute am Seeufer – die Kiefer in die Buche verschlungen, und unter ihren Wurzeln fließen Tränen – die Liebesquelle. Das Quellenwasser hat magische Kraft: wer davon trinkt, wird immer lieben.

A

The legend of the Spring of Love

long time ago, there was a count, who lived with his daughter in a castle by Lake Tarnowskie. The girl would often walk by the lake shore. She would meet up with a handsome fisherman who supplied fish for the castle. Soon, they fell in love. They would meet in secret, in the forest or by the lake, until one day someone told on them to the count. He got angry and sent soldiers to capture the fisherman. The girl ran to the lake shore and met with her loved one. They prayed to the gods that they can be together. Their wishes were fulfilled: the girl turned into a pine and the fisherman a beech. To this day, they stand by the lake, intertwined. The water from the spring has magic power: whoever will drink from it, will love forever.

to nowoczesne, prężnie rozwijające się, przepojone świadomością własnej tradycji miasto, które od lat kojarzy się przede wszystkim z Jeziorem Sławskim. Kilkadziesiąt ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater prywatnych położonych w samej Sławie oraz w Radzyniu, Lubiatowie i Tarnowie Jeziernym zapewnia doskonałą bazę noclegową. Można też wypożyczyć nie tylko kajaki, rowery wodne i łodzie, ale również jachty czy żaglówki. Latem, w czasie wakacji, po jeziorze kursuje statek wycieczkowy – Lubuszanin, z pokładu którego można podziwiać Śląskie Morze z jego trzema wyspami: Ptasią, Dziką i Kormoranów. Wypraw kajakowych nie trzeba ograniczać do pływania po samym jeziorze. Kanałami i rzekami można się przedostać do grupy jezior Przemęcko-Wieleńskich, a stamtąd wypłynąć na Konwaliowy Szlak Kajakowy czy Kajakową Pętlę Cysterską. Jezioro Sławskie jest największym w gminie i na Pojezierzu Sławskim, ale nie jedynym. Spośród dziewięciu pozostałych jedne przyciągają turystów czystą wodą, plażami i ośrodkami wypoczynkowymi, inne zaś ciszą i spokojem… Spragnieni miłości powinni odwiedzić Tarnów Jezierny położony nad dwoma jeziorami: Tarnowskim Dużym i Tarnowskim Małym, a konkretnie źródełko miłości, zlokalizowane obok splecionych ze sobą sosny i buku – patrz ramka z Legendą. Wbrew pozorom gmina Sława to nie tylko raj dla wodniaków i wędkarzy. Także amatorzy pieszych wędrówek i wypraw rowerowych znajdą tu coś dla siebie. Jednym z urokliwszych miejsc są Wzgórza Pszczółkowskie nęcące licznymi jarami, wąwozami i wzniesieniami. Na Szubienicznej Górze przed wiekami – jak sama nazwa wskazuje – wieszano skazańców, aby byli przestrogą dla podróżnych zmierzających ze Sławy przez Wschowę do Głogowa. Na Starej Winnej Górze (najwyższe wzniesienie w okolicy, 131 m n.p.m.) można odnaleźć pozostałości budynków dawnych winnic, przed laty na południowo-wschodnich stokach wzgórza uprawiano bowiem winorośl. Kto raz przemierzy sławskie szklaki czy to wodne czy piesze, chętnie tu wróci… Do ciszy i piękna miejscowej przyrody, do licznych atrakcji turystycznych... bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Sławy!

Sława is a rapidly developing town. It is mostly known for the nearby Lake Sławskie. Several dozen leisure centres, spas and private B&Bs located in Sława as well as in Radzyń, Lubiatów and Tarnów Jezierny make up its accommodation offer. In the summer, the Lubuszanin cruise ship provides an excellent way of enjoying the views of the “Silesian Sea” with its three islands: Ptasia (Bird Island), Dzika (Wild Island) and Kormoranów (Cormorant Island). Kayaking options are not limited to the lake itself. Using the canals and rivers you can get as far as the Przemęcko-Wieleńskie group of lakes, and from there sail over to the Lily-of-thevalley Kayak Route or the Cistercian Kayak Circuit. Lovers should visit Tarnów Jezierny which lies at the shores of two lakes, Tarnowskie Duże and Tarnowskie Małe; in particular, they should see the spring of love, located near two trees, a pine and a beech, entangled in a love hug. The municipality of Sława is a paradise not only for water sports and fishing enthusiasts; hikers and cyclists will also feel at home here. Whoever tries the local routes, whether by water or by foot, will want to come back. 15


www.gminadrawsko.pl

Im Juli 2011 wurden in großpolnischen Czarnkow und Drawsko moderne und – für polnische Verhälltnisse – durchaus neuartige TourismusStandorte – ANLEGESTELLEN – eröffnet. Anlegestellen sind „Tore“ zum vielfältigen Touristenangebot der Region. Heute suchen viele Touristen nach Erholung in der freien Natur, weit von der Fortschrittlichkeit, vom Lärm und städtischen Ballungszentren. Die Behörden in polnischen Regionen versuchen diesen Erwartungen gerecht zu werden. Großpolen ist eine Region, die äußerst reich an Vorzügen der Natur, Bräuchen, Traditionen ist, wo, was zu betonen ist, zuverlässige, fleißige und sparsame Menschen leben.

Der mit der richtigen Infrastruktur „ausgerüstete“ Fluss die Netze (Noteć) stellt die einzige mögliche Verbindung zwischen den zwei größten polnische Flüssen: der Oder und der Weichsel dar. Bei uns entstehen Wasserrouten, die ein ausgezeichneter Ort für Wassertourismus sind. Neue Anlegestellen, Marinas und andere Tourismusobjekte werden durch Natur-, Landschafts- und historische Sehenswürdigkeiten unserer Region ergänzt. Die internationale Wasserstraße E-70, E-40, E-30 und die Schleife zwischen den Woiwodschaften Großpolen, Lebus, Kujawien und Pommern (Pętla Wielkopolsko-LubuskoKujawsko-Pomorska) verbinden Städte, in den die EURO 2012 – Spiele ausgerichtet wurden. d.h. Posen, Danzig, Warschau und Krakau Die geringen Entfernungen der Anlegestellen an der Netze in Drawsko und Czarnków zu Posen machen aus diesen Orten einen günstigen Ausgangspunkt, von dem aus die von der Hauptstand Großpolens angebotene Touristenattraktionen genutzt werden können. Neue Anlegestellen tragen zur Entwicklung des Tourismus in Großpolen und zur erneuerten Schiffbarkeit der Netze bei und bilden die Infrastruktur für polnische und ausländische Touristen.

STATKIEM MIT EINEM

MIT EINEM SCHIFF ZU EURO 2012 dien S ta

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA Z NOWOCZESNY WIR MÖCHTEN SIE HERZLICH IN DEN MODERNEN MARINAS

www.teraznotec.pl

Die Anlegestellen in Drawsko und Czarnków: – haben moderne und innovative Infrastruktur, – sichere, bewachte und überwachte Anlegeplatzobjekte, – komplexe Dienstleitungen für Touristen: Übernachtungen, Gastronomie, Bootslagerung, Bootsslipping, Dienstleistungen im Zusammenhang mit sozialer Infrastruktur, – befinden sich nur 60 Minuten von der Hauptstadt Großpolens– POSEN, einer der Arenen für EURO 2012 ( Möglichkeit ein Transportmittel auszuleihen) entfernt, – es sind Orte, an den aktiver Tourismus betrieben wird sowie Sportund Unterhaltungsveranstaltungen ausgerichtet werden.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Großpolnischen Regionalen Operationellen Programms für die Jahre 2007-2013 mitfinanziert 16

EUROPÄISCHE FONDS – FÜR INNOVATIVE ENTWICKLUNG GROSSPOLENS


www.czarnkow.pl NA ARENY EURO 2012 SCHIFF ZU EURO 2012 STADIEN

W lipcu 2011 w Wielkopolsce, w Czarnkowie i Drawsku otwarto nowoczesne, a co najważniejsze w skali Polski, nowatorskie obiekty turystyczne – PRZYSTANIE WODNE. Przystanie wodne to „bramy” do bogatej oferty turystycznej regionu. Dzisiaj, wielu turystów szuka odpoczynku na łonie natury, z dala od nowoczesności, gwaru i dużych aglomeracji miejskich. Włodarze polskich regionów starają się zaspokoić te oczekiwania. Wielkopolska to region szczególnie bogaty w walory środowiska naturalnego, zwyczaje, tradycje, a także, co warto podkreślić, w solidnych, pracowitych i gospodarnych ludzi. „Uzbrojona” w odpowiednią infrastrukturę rzeka Noteć to jedyne możliwe połączenie dwóch największych polskich rzek: Odry i Wisły. W Wielkopolsce powstają Szlaki Wodne, które są doskonałym miejscem dla turystyki wodnej. Nowe przystanie, mariny i inne obiekty turystyczne uzupełniają walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Naszego Regionu.

Międzynarodowa Droga Wodna E-70, E-40 i E-30 oraz Pętla Wielkopolsko-LubuskoKujawsko-Pomorska, łączy miasta, ktore były areną rozgrywek sportowych EURO 2012 tj. Gdańsk, Wrocław, Warszawa Kraków i Poznań. Niewielkie odległości, Przystani Wodnych na rzece Noteć w Drawsku i Czarnkowie, do Poznania, stanowią dogodną bazę wypadową do korzystania z atrakcji turystycznych oferowanych przez Stolicę Wielkopolski. Nowe przystanie wodne, przyczynią się do rozwoju znaczenia turystyki w Wielkopolsce, wznowienia żeglowności Noteci oraz stworzą infrastrukturę dla turystów polskich i zagranicznych.

STATKIEM NAarenEURO 2012 y

YCH PRZYSTANI JACHTOWYCH W CZARNKOWIE I W DRAWSKU IN CZARNKOW UND DRAWSKO WILLKOMMEN HEISSEN Przystanie wodne w Drawsku i Czarnkowie to: – nowoczesna i innowacyjna infrastruktura, – bezpieczne, strzeżone i monitorowane obiekty przystani, – kompleksowe usługi dla turystów: noclegowe, gastronomiczne, przechowywania łodzi, slipowania, usługi związane z infrastrukturą socjalną, – tylko 60 minut jazdy do stolicy Wielkopolski – POZNANIA, jednej z aren EURO 2012 (możliwość wypożyczenia środka transportu), – miejsce organizacji turystyki aktywnej i imprez sportoworozrywkowych.

www.teraznotec.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

17


www.gminadrawsko.pl

NA GRZYBY DO DRAWSKA!

Wywiad z Markiem Tchórzką, wójtem Gminy Drawsko GMINA DRAWSKO to RAJ DLA GRZYBIARZY, a jakie atrakcje proponuje turystom? Naturalność Puszczy Noteckiej, która należy do obszaru Natura 2000, kryje bogactwo fauny i flory. Przyjezdni znajdą tu nie tylko grzyby, runo leśne ale i miejsca, w których warto się zatrzymać. Na szlakach turystycznych można podziwiać okazałe dęby upamiętniające ważne dla Polaków wydarzenia historyczne, zabytki i pomniki przyrody, takie jak okazałe kościoły, cmentarze, głazy narzutowe, aleje dębowe, jesionowe i lipowe. Mamy szlak napoleoński i szlaki rowerowe, które pozwalają dotrzeć w najdalej i najpiękniej położone zakątki gminy, w krajobrazie których dominują rzeki i jeziora. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rzeka Miałkastała trasa spływów kajakowych oraz rzeka Noteć, która stała się inspiracją do stworzenia warunków do wypoczynku, rekreacji i przedsiębiorczości tego regionu. I tak powstała przystań wodna “Yndzel” w Drawsku! Infrastrukturę turystyczną uzupełniają gospodarstwa agroturystyczne, hotel wraz z kompleksowym ośrodkiem wypoczynkowym, który zapewnia wypoczynek dla grup zorganizowanych. Atrakcjami turystycznymi są jazda konna i wędkarstwo oraz cykl imprez kulturalno-rozrywkowych “Lato w Puszczy Noteckiej”, który inauguruje organizowany od 2000 r. Odlotowy Festyn Grzybowy “Grzyby, las wokół nas”.

Gmina Drawsko wspólnie z Miastem Czarnków realizuje projekt STATKIEM NA EURO 2012, który związany jest z powstaniem nowoczesnych przystani jachtowych. W jaki sposób z PRZYSTANI “YNDZEL” mogą korzystać turyści? Budynek przystani to część świetlicowa, wypoczynkowa wraz z miejscami noclegowymi, sanitariatami oraz magazynem sprzętu, w którym można wypożyczyć kajaki oraz rowery. Do dyspozycji jest pole biwakowe, boisko do siatkówki plażowej, dwie plaże – jedna na półwyspie, druga na stałym lądzie, miejsce na ognisko. Pomosty pływające zapewniają przejście na drugą stronę półwyspu oraz cumowanie jednostek pływających. Są też dwa slipy – wewnętrzny i zewnętrzny, które umożliwiają wodowanie lub wciąganie na brzeg niewielkich jednostek. Jednym słowem mamy całe zaplecze sanitarne i energetyczne wraz z punktami medialnymi na pomostach (woda i energia elektryczna), które są dostępne dla każdego. Nad właściwą organizacją przystani czuwa osoba, która zawsze służy swą pomocą i wszelkimi informacjami.

sztandarowej imprezy w naszym regionie “Grzyby, las wokół nas”. Gmina Drawsko znana jest także z pęckowskich kołocy – ciast wypiekanych przez lokalne gospodynie. “Lubicie kołoce, kołaczcie do Pęckowa” to hasło największej imprezy kulturalno-rozrywkowej w Pęckowie zachęcające do odwiedzenia tego miejsca i skosztowania przysmaków, takich jak: drożdżowiec, sernik, makowiec, czy jabłecznik. Specjalnością kuchni naszego regionu jest również dziczyzna. Wszyscy lubią pamiątki z podróży. Jaki souvenir warto przywieźć z DRAWSKA? Z własnego doświadczenia nie polecam kupowania gadżetów, które z upływem lat trafiają do kosza. Największą i najbardziej indywidualną pamiątką dla każdego będą zdjęcia i wspomnienia przypominające minione chwile, miejsca i ludzi. Dla koneserów polecam grzyby; jeśli nie świeże, to w specjalnych słoiczkach w kształcie grzyba, które będą smacznym wspomnieniem naszego regionu. Rozmawiała: Sylwia Kozłowska-Andrzejak

Każdy turysta poszukuje czegoś nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Na jakie specjały zaprasza GMINA DRAWSKO? Oczywiście na grzyby! Dodam, że degustacja zupy i potraw grzybowych odbywa się podczas

ZUM PILZESAMMELN NACH DRAWSKO! Interview mit Marek Tchórzka, Gemeindevorsteher von Drawsko DIE GEMEINDE DRAWSKO ist ein PARADIES FÜR PILZSAMMLER. Welche Attraktionen werden den Touristen angeboten? Im natürlichen Puszcza Notecka (Netze-Urwald), das zum Natura 2000-Gebiet gehört, ist ein Reichtum an Tieren und Pflanzen versteckt. Die Besucher finden hier nicht nur Pilze oder Unterholz, sondern auch besuchenswerte Orte. Entlang der Wanderwege kann man prächtige Eichen bewundern, die an für Polen wichtige historische Ereignisse erinnern, sehenswert sind auch Denkmäler, Naturdenkmäler sowie prachtvolle Kirchen, Friedhöfe, Findlinge, Eichen-, Esche- oder Linden-Alleen. Es gibt hier den Napoleon-Wanderweg und Fahrradwege, über die man zu den weitesten und schönsten, landschaftlich von Flüssen und Seen geprägten Ecken der Gemeinde gelangen kann. Besonders hervorzuheben ist der Fluss Miałka- eine feste Strecke für Paddeltouren sowie der Fluss Netze, der zur Anregung für die Schaffung eines Platzes für Erholung, Sport und Unternehmertum in dieser Region wurde. So entstand der Anlegeplatz “Yndzel” in Drawsko! Die Touristeninfrastruktur wird von Ferienbauernhöfen und einem Hotel mit komplexer Ferienanlage ergänzt, in der ganze Reisegruppen Erholung finden. Zu den Touristenattraktionen gehören das Reiten und Angeln sowie eine Reihe von Kultur- und Unterhaltu

ngsveranstaltungen “Der Sommer im Netze-Urwald”, die jedes Jahr von dem seit 2000 veranstalteten Abgefahrenen Pilzfest “Pilze, Wald um uns herum” eröffnet wird. Die Gemeinde Drawsko setzt gemeinsam mit der Stadt Czarnków das Projekt MIT DEM SCHIFF ZU EURO 2012 um, das mit der Entstehung eines modernen Yacht-Anlageplatz zusammenhängt. Wie können die Touristen den ANLEGEPLATZ “YNDZEL” nutzen? Im Anlegeplatzgebäude gibt es einen Klubraum, einen Erholungsteil mit Übernachtungsplätzen, sanitären Bereich sowie einen Kanu- und Fahrradverleih. Zur Verfügung steht ein Zeltplatz, ein Beachvolleyballplatz, zwei Strände – der eine auf einer Halbinsel, der andere auf dem Festland, ein Feuerplatz. Über die Schwimmstege kann man zu der Halbinsel gelangen und hier können Wasserfahrzeuge angelegt werden. Es gibt auch zwei Slipanlagen –innen und außen, wo kleine Wasserfahrzeuge vom Land ins Wasser gelassen oder aus dem Wasser gezogen werden können. Mit einem Wort gibt es hier den kompletten Sanitärbereich und Elektroversorgung mit Anschlüssen an den Stegen (Wasser- und Elektroanschluss), die für jedermann zugänglich sind. Die richtige Organisation des Anlegeplatzes wird von einer Person überwacht, die immer hilfreich bleibt und den Touristen nötige Informationen liefert.

Jeder Tourist sucht etwas nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper. Zu welchen Spezialitäten lädt die Gemeinde DRAWSKO ein? Natürlich zu Pilzen! Ich möchte hinzufügen, dass die Verkostung von Pilzsuppen und -Gerichten beim führenden Fest unserer Region “Pilze, Wald um uns herum”” stattfindet. Die Gemeinde Drawsko ist für ihre “Pęckowskie Kołoce” bekannt – es ist ein Gebäck, das von lokalen Hausfrauen gebacken wird. “Wenn du Klatschen (kołoce) magst, komm nach Pęckowo” lautet das Motto der größten Kultur- und Unterhaltungsvera nstaltung in Pęckowo, bei der man solche Leckereien wie: Hefekuchen, Käsekuchen, Mohnkuchen oder Apfelkuchen verkosten kann. Zu den Spezialitäten unserer Regionalküche gehört auch Wild. Alle mögen Reiseerinnerungen. Welche Souvenirs sollte man aus DRAWSKO mitnehmen? Aus eigener Erfahrung empfehle ich nicht den Kauf von herkömmlichen Souvenirs, die im Laufe der Jahre in den Müll wandern. Das größte und individuellste Souvenir sind Bilder, durch die man sich an vergangene Augenblicke, Orte und Menschen erinnert. Für Genießer empfehle ich Pilze; es können frische Pilze sein oder auch eingelegte Pilze in speziellen pilzförmigen Gläsern, die sicherlich zur schmackhaften Erinnerung an unsere Region werden.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung im Rahmen des Großpolnischen Regionalen Operationellen Programms für die Jahre 2007-2013 mitfinanziert 18

EUROPÄISCHE FONDS – FÜR INNOVATIVE ENTWICKLUNG GROSSPOLENS


www.czarnkow.pl

NA WYJĄTKOWE PIWO DO CZARNKOWA!

Wywiad z Franciszkiem Strugałą, burmistrzem Miasta Czarnków CZARNKÓW to MIASTO Z CHARAKTEREM, a jakie atrakcje proponuje turystom? Położone na skraju Puszczy Nadnoteckiej, w pradolinie Noteci Miasto jest stolicą jednego z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski zwanego Szwajcarią Czarnkowską i oferuje turystom liczne atrakcje. Czyste powietrze i woda, urokliwe jeziora i lasy przyciągają amatorów ciszy, pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, wędkarstwa, łowiectwa i grzybobrania. Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od tarasu widokowego, na którym znajduje się nowoczesna luneta firmy Nikon do obserwacji wspaniałej panoramy Czarnkowa i okolic. Warto odwiedzić także: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, późnogotycki kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny z 1580 roku z renesansowymi nagrobkami rodziny Czarnkowskich, zabytkowy budynek browaru z 1871 roku, w którym cały czas warzone jest znakomite piwo i skocznię narciarską, na której obecnie już nie odbywają się skoki, ale roztacza się z niej malowniczy widok na Czarnków. Od maja do września czynny jest kompleks basenów odkrytych z podgrzewaną, krystalicznie czystą wodą. Ponadto na amatorów rekreacji nad wodą czeka nowoczesna przystań wodna z wszelkimi usługami jakie chciałby spotkać turysta. Marina Czarnków jest miejscem do dobrego wypoczynku, czy grillowania lub spróbowania swoich sił przesiadając się do kajaka czy łodzi. W Czarnkowie odbywa się wiele imprez plenerowych takich jak „Dni Ziemi Czarnkowskiej”

i „Dzień spieczonego Bliźniaka”. W tym roku planowane jest zorganizowanie dwóch nowych „Œwiêta Noteci” i „Sunrise Karaoke Dance Party”. Miasto Czarnków wspólnie z Gminą Drawsko realizuje projekt STATKIEM NA EURO 2012, który związany jest z powstaniem nowoczesnych przystani jachtowych. W jaki sposób z MARINY mogą korzystać turyści? Marina w Czarnkowie to nowoczesny obiekt, zbudowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, aż do 2016 roku turyści, którzy przypłyną do Czarnkowa mogą bezpłatnie zacumować, a także bez żadnych opłat skorzystać z nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, grilla, pola namiotowego, wi-fi, oraz wysokiej jakości slipu. Za symboliczną opłatą do dyspozycji turystów pozostają kajaki, łodzie i turystyczne rowery miejskie. Każdy turysta poszukuje czegoś nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Na jakie specjały zaprasza MIASTO CZARNKÓW? Browar w Czarnkowie oferuje wyśmienite piwo zarówno pasteryzowane, jak i niepasteryzowane oraz piwo ciemne. Nowością jest Piwo Korzenne oraz Miodowe. Czarnkowskim piwem zachwycają się piwosze od kilkunastu pokoleń ! Tylko w Czarnkowie można kupić wyjątkowe piwo prosto z browaru w sklepiku firmowym. Sprzedawane jest już od pokoleń

w tradycyjnych małych butelkach 0,33l. Nowością jest także piwo w butelce 0,75 l. Czarnkowska Mleczarnia, nagrodzona licznymi tytułami i nagrodami, zaprasza do skosztowania jej wyśmienitych produktów z mleka. Czarnkowska masarnia proponuje ucztę dań mięsnych o niepowtarzalnym smaku i walorach z najwyższej półki! Czarnkowskie restauracje i kawiarnie serwują znakomite posiłki i przekąski, finezyjne desery oraz tradycyjne polskie dania obiadowe z najprawdziwszym polskim schabowym, pierogami i wspaniałym bigosem. Każdy znajdzie coś smacznego! Wszyscy lubią pamiątki z podróży. Jaki souvenir warto przywieźć z CZARNKOWA? Zwyczajem już się stało, iż turyści wracają do swoich domów z przynajmniej jednym sześciopakiem piwa z czarnkowskiego browaru. Można także kupić pamiątkowe kufle z herbem Miasta Czarnków oraz logo browaru. Najważniejsze są jednak wspaniałe wspomnienia i poczucie, że odwiedziło się miasto, w którym warto było się zatrzymać i do którego chce się wracać! Rozmawiała Sylwia Kozłowska-Andrzejak

ZUM EINMALIGEN BIER NACH CZARNKÓW! Interview mit Franciszek Strugała, Bürgermeister der Stadt Czarnków CZARNKÓW ist eine STADT MIT CHARAKTER. Welche Attraktionen bietet sie den Touristen an? Die Stadt liegt am Rande des Netze-Urewaldes, im Urstromtal der Netze. Sie ist die Hauptstadt einer der attraktivsten Regionen Großpolens, die als Szwajcaria Czarnkowska (die Schweiz von Czarnków) bezeichnet wird und Touristen zahlreiche Attraktionen anbietet. Saubere Luft und Wasser, zauberhafte Seen und Wälder ziehen Menschen an, die gern Ruhe genießen, wandern, Rad fahren, angeln, jagen und Pilze sammeln. In zahlreichen Ferienbauernhöfen dieser Region warten gemütliche Erholungsplätze. Die Besichtigung der Stadt sollte man auf der Aussichtstarasse beginnen, wo sich ein modernes Fernrohr von Nikon befindet und von da aus man das großartige Panorama von Czarnków und der Umgebung genießen kann. Empfehlenswert ist auch das Heimatmuseum von Czarnków, spätgotische St. Maria-Magdalena-Kirche aus dem Jahr 1580 mit Grabsteinen der Czarnkowski-Familie aus der Renaissance, historisches Brauereigebäude aus dem Jahr 1871, wo immer noch großartiges Bieg gebraut wird und eine Springschanze, wo zwar nicht mehr Schi gesprungen wird, von der aber es eine malerische Aussicht auf Czarnków gibt. Zwischen Mai und September ist eine Freibadanlage mit beheiztem und kristallklarem Wasser geöffnet ist. Außerdem wartet hier auf Menschen, die nach Erholung am Wasser suchen, ein moderner Anlegeplatz mit sämtlichen Dienstleistungen, die ein Tourist vor Ort gern vorfinden möchte. Marina Czarnków ist ein Platz, wo man sich

gut erholen, grillen oder eigene Kräfte beim KanuFahren oder Bootsfahrten ausprobieren kann. In Czarnków finden viele Feste unter dem freien Himmel wie „Heimattage von Czarnków” und „Tag des angebratenen Zwillings” statt. Man plant in diesem Jahr zwei neue Feste „Netze-Geschmacks-Festspiele” und „Sunrise Karaoke Dance Party” zu organisieren. Die Stadt Czarnków setzt gemeinsam mit der Gemeinde Drawsko das Projekt MIT DEM SCHIFF ZU EURO 2012 um, das mit der Entstehung eines modernen Yacht-Anlageplatz zusammenhängt. Wie können die Touristen die MARINA nutzen? Marina in Czarnków ist eine moderne Anlage, die dankt der Mitfinanzierung der Europäischen Union gebaut wurde. Aus diesem Grund können Touristen, die bis 2016 nach Czarnków kommen hier unentgeltlich ihre Wasserfahrzeuge anlegen, sowie ohne zusätzliche Gebühren den modernen sanitären Teil, den Grill, Campingplatz, wi-fi, und die zeitgemäße Slipanlage nutzen. Für symbolisches Entgelt stehen auch Kanus, Boote und Stadtfahrräder zur Verfügung. Jeder Tourist sucht etwas nicht nur für den Geist, sondern auch für den Körper. Zu welchen Spezialitäten lädt die Stadt CZARNKÓW ein? Die Brauerei in Czarnków bietet vorzügliches Bier, sowohl pasteurisiertes, unbehandeltes als auch dunkles Bier an. Als Neuheit gibt es Würzbier und Honigbier. Bier aus Czarnków wird von Biertrinkern seit mehreren Generationen genossen! Nur in Czarnków kann man

außergewöhnliches Bier direkt von der Brauerei in einem firmeneigenen Geschäft kaufen. Es wird seit Generationen in kleinen traditionellen Flaschen (0,33l) verkauft, die man in sog. Six-Packs einpacken kann, was den Kunden den Transport erleichtert. Neu ist auch Bier in 0,75 l Flaschen. Die Molkerei von Czarnków, die mit zahlreichen Titeln und Preisen ausgezeichnet wurde, lädt Sie zur Verkostung ihrer ausgezeichneten Milchprodukte ein. Jeder findet hier etwas für sich und zwar immer zum eigenen Wohl! Die Fleischerei von Czarnków bietet ein Festessen bestehend aus Fleischgerichten mit einmaligem Geschmack und Qualität an! Die Restaurants und Cafes in Czarnków servieren vorzügliche Mahlzeiten und Imbisse, auserlesene Nachspeisen und traditionelle polnische Gerichte mit echtem polnischen Schnitzel, Pierogi und großartigem Bigos. Jeder findet hier etwas Leckeres für sich! Alle mögen Reiseerinnerungen. Welche Souvenirs sollte man aus CZARNKÓW mitnehmen? Es ist ein Brauch, dass Touristen mit mindestens einem Bier-Six-Pack aus der Brauerei von Czarnków nach Hause fahren. Man kann als Souvenir auch Biergläser mit dem Czarnków -Stadtwappen und dem Brauereilogo kaufen. Doch am wichtigsten sind großartige Erinnerungen und das Gefühl, dass man eine Stadt besucht hat, in der sich der Aufenthalt gelohnt hat und in die man gerne zurück kommt!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

19


Rekomendujemy / We rekommend

ELEGANCE AND REFINEMENT Discreet service, refined elegance and sophistication best describe the Delicjusz Hotel and Restaurant. The restaurant serves excellent food and specializes in Polish cuisine which will tickle the palate of the most demanding guests. The hotel features a beautiful garden and offers a variety of active recreation options such as horseback riding, bowling and other attractions which will make every guest’s stay in Delicjusz an unforgettable experience. The hotel is the ideal venue for organizing conventions, conferences, training sessions and business meetings. Trzebaw-Rosnówko, 1 Poznańska St., tel. + 48 61 810 81 08, +48 61 819 52 60, fax + 48 61 819 52 55, www.delicjusz.pl

SPANISH GARDEN AT THE HEART OF THE OLD TOWN Tapas Bar is one of the most famous and popular restaurants in Poznań, which has already become an inherent element in the topography of the Stary Rynek Square. It is the meeting place for those who find pleasure in unusual food and a glass of good wine, sherry or any other favourite drink. The restaurant specialises in gambas in white wine and garlic sauce, beefsteak with pepper, grilled meats and other tapas... In the Summer, Tapas Bar offers a garden, where visitors may sit and enjoy the Old Market Square atmosphere in the very heart of Poznań. The garden is open from the very morning – visitors may enjoy a fantastic outdoor breakfast out of a great variety: French, spicy, Spanish, Polish, intercontinental or a tapas-breakfast. The garden is open until very late at night – as customary in Spain. In the evening you may sit down with your friends enjoying a mojito or a capirinha.

60 Stary Rynek/Wrocławska, tel. +48 61 852 85 32, www.tapas.pl

Galenica is a chain of modern pharmacies in downtown Poznań. The 24 h outlet in the city center at 2/6 Strzelecka St. has the reputation of an excellently stocked and low-priced pharmacy. The outlet situated next to the Old Brewery at 32 Krakowska St. is open daily from 8 a.m. to 20 p.m. Pod Niedźwiedziem pharmacy at 146 Głogowska St. runs a special scheme for elderly patients. Galenica’s personnel are highly qualified and speak foreign languages. All pharmacies are tourist-friendly, and payments are accepted also in Euro. Galenica’s owner, Ms. Elżbieta Taterczyńska, is committed to modern business development standards, but she attaches equal importance to the core values of the Polish pharmaceutical sector where the needs of the patients always come first. Visit one of our prime locations and see for yourself. plac Wiosny Ludów, 2/6 Strzelecka St., tel/fax +48 61 852 99 22 www.aptekagalenica.pl

Food is a celebration, so there is no need to hurry... and nights in Greece are long... Without a shadow of doubt, Mykonos is the only authentic Greek tavern in Poznań. A holiday atmosphere, Greek hospitality, music and interiors inspired by the architecture and climate of the island of Myconos make this a very special place. Mykonos quickly became popular with Poznań’s gourmands for its excellent and beautifully served cuisine. All products are imported from Greece and the chef is also a native of this enchanting country. Mykonos offers the authentic taste of traditional Greek food – grilled octopus, feta cheese, Greek olives, fresh herbs and lamb which will take all visitors on a magnificent journey to this sunny island. 14 Wolności Sq., tel. 061 853 34 36, www.tawerna-mykonos.com.pl 20


Where Where tototogo gogo Where Muzeum Socrealizmu Muzeum Socrealizmu

PUB’S PUB’S && CLUBS CLUBS ALCATRAZ ALCATRAZ Klub Klub Muzyczny Muzyczny 13/15 13/15 Nowowiejskiego Nowowiejskiego St. St. tel. +48 tel. +48 61 61 853 853 28 28 81 81 Co Co wieczór wieczór gramy gramy inn¹ inn¹ muzykê muzykê www.alcatraz.pl www.alcatraz.pl welcome_kwiecien2012.qxd

7/20/2012

9:48 AM

Page 1

ROOM ROOM 55 55 80/82 80/82 Stary Stary Rynek Rynek tel. tel. +48 +48 61 61 855 855 32 32 24 24 www.room55.pl www.room55.pl

RESTAURACJA RESTAURACJA HOTEL HOTEL NH NH Poznañ Poznañ 67 67 Œwiêty Œwiêty Marcin Marcin St. St. tel. +48 61 tel. +48 61 624 624 88 88 00 00 fax fax +48 +48 61 61 624 624 88 88 01 01 nhpoznan�nh-hotels.com nhpoznan�nh-hotels.com www.nh-hotels.com www.nh-hotels.com

RESTAURANTS RESTAURANTS RESTAURACJA GRECKA RESTAURACJA GRECKA Muzeum MYKONOS MYKONOS

Socrealizmu

14 14 Wolnoœci Wolnoœci Sq. Sq. tel. tel. +48 +48 61 61 853 853 34 34 36 36 otw. otw. pn.-pt. pn.-pt. 11-23, 11-23, sob.-niedz. sob.-niedz. 12-23 12-23 www.tawerna-mykonos.com.pl www.tawerna-mykonos.com.pl CAFE CAFE BORDO BORDO Restauracja-Kawiarnia Restauracja-Kawiarnia 28 28 ¯ydowska ¯ydowska St. St. tel. tel. +48 +48 61 61 851 851 00 00 81 81 www.cafebordo.com www.cafebordo.com Uniesienia Uniesienia dla dla podniebienia podniebienia ww najnajpiêkniejszym ogrodzie piêkniejszym ogrodzie Starówki Starówki THE THE MEXICAN MEXICAN 19 Kramarska 19 Kramarska St. St. (od ul.Wielkiej) (od ul.Wielkiej) PUB’S & 851 CLUBS tel. tel. +48 +48 61 61 851 05 05 36 36 LCATRAZ Awww.mexican.pl www.mexican.pl

Klub Muzyczny 13/15 Nowowiejskiego St. tel. +48 61 853 28 81 Co wieczór gramy inn¹ muzykê www.alcatraz.pl

Where to go

GIRASOLE GIRASOLE 27 27 ¯ydowska ¯ydowska St. St. tel. tel. +48 +48 61 61 851 851 37 37 29 29 www.girasole.com.pl www.girasole.com.pl e-mail: e-mail: trattoria�girasole.com.pl trattoria�girasole.com.pl Otwarte Otwarte od od 12 12 do do ostatniego ostatniego goœcia. goœcia. Polecamy Polecamy kuchniê kuchniê w³osk¹ w³osk¹ ii œródziemnomorsk¹ œródziemnomorsk¹

PIANO PIANO BAR BAR Restaurant Restaurant && Cafe Cafe

BROWAR BROWAR PUB PUB S³odownia S³odownia 42 Pó³wiejska St. 42 Pó³wiejska St. tel./fax tel./fax +48 +48 61 61 859 859 65 65 70 70 www.pianobar.poznan.pl www.pianobar.poznan.pl www.slodownia.com www.slodownia.com

Lokalizacja: Lokalizacja: Stary Stary Browar Browar wejœcie wejœcie zz Dziedziñca Sztuki Dziedziñca Sztuki lub lub od od ul. ul. Koœciuszki Koœciuszki CHIÑSKA CHIÑSKA RESTAURACJA RESTAURACJA AZALIA AZALIA

34 34 Œw. Œw. Marcin Marcin St. St. tel. +48 tel. +48 61 61 853 853 24 24 42 42 LEpm-10.30 pm G IRASO open 12 open 12 pm-10.30 pm 27 ¯ydowska St. www.azalia.poznan.pl www.azalia.poznan.pl

tel. +48 61 851 37 29 chiñski masa¿ www.girasole.com.pl chiñski masa¿ e-mail: trattoria�girasole.com.pl Otwarte od 12 do ostatniego goœcia. Polecamy kuchniê w³osk¹ i œródziemnomorsk¹

21


HOTEL SAFIR 41/49 ¯migrodzka St. tel: +48 61 867 37 11 ul. Parkowa 48, 64-330 fax: +48 61 867 83 36 Opalenica tel. +48 61 44 824 00 e-mail: rezerwacja@hotelsafir.pl www.hotelremes.pl www.hotelsafir.pl info@hotelremes.pl MAT’S HOTEL i RESTAURACJA 115 Bu³garska St. tel. +48 61 868 78 31 fax +48 61 861 41 78 www.hotelmats.pl HOTEL RZYMSKI 22 K. Marcinkowskiego Ave tel. +48 61 852 81 21 fax +48 61 852 89 83 www.hotelrzymski.pl e-mail: hotel�rzymski.pl HOTEL MALTA*** CAMPING MALTA**** 98 Krañcowa St. tel. +48 61 876 62 03 fax +48 61 876 62 83 www.posir.poznan.pl HOTEL SPORT 34 Chwia³kowskiego St. tel. +48 61 833 05 91 fax +48 61 833 24 44 www.posir.poznan.pl

22

DELICJUSZ

Trzebaw-Rosnówko 1 Poznañska St. tel. +48 61 810 81 08, 061 819 52 60 fax +48 61 819 52 55 www.delicjusz.pl IBB ANDERSIA HOTEL 3 Andersa Sq. tel. +48 61 667 80 00 andersia�andersiahotel.pl www.andersiahotel.pl HOTEL VIVALDI 9 Winogrady St. tel. +48 61 858 81 00 fax +48 61 853 29 77 www.vivaldi.pl e-mail: vivaldi�vivaldi.pl HOTEL POZNAÑSKI 4 Krañcowa St., 62-030 Luboñ k/Poznania tel. +48 61 649 99 88 www.hotelpoznanski.pl GREEN HOTEL **** 1a Jeziorna St. Poznañ – Komorniki tel. +48 61 810 80 75 fax +48 61 810 81 23 www.greenhotel.pl rezerwacja�greenhotel.pl Jedyne takie miejsce!

DWÓR W SKRZYNKACH Skrzynki, 1 Parkowy Sq. tel. +48 61 819 62 25 fax +48 61 819 63 81 Hotel, konferencje, imprezy plenerowe, okolicznoœciowe

NH Poznañ 67 Œwiêty Marcin St. tel. +48 61 624 88 00 fax +48 61 624 88 01 nhpoznan�nh-hotels.com www.nh-hotels.com

PENSJONAT ZACISZE RESTAURACJA Poznañ-Plewiska 471 Grunwaldzka St. tel. +48 61 867 56 66 www.zacisze.poznan.pl

HOTEL, ORANGE PRZEZMIEROWO 14a Poznañska St. PrzeŸmierowo tel. +48 61 651 86 00 fax +48 61 651 86 01 www.hotelorange.pl

358a G³ogowska St. tel. +48 61 83 99 800 www.hoteltwardowski.pl

HOTEL GROMADA*** POZNAÑ 7 Babimojska St. tel. +48 61 866 92 07 fax +48 61 867 31 61 www.gromada.pl e-mail: hotelpoznan@gromada.pl GOŒCINIEC SUCHOLESKI 6 Sucholeska St. Suchy Las tel. +48 61 892 69 92 www.gosciniec-sucholeski.com.pl e-mail: recepcja�gosciniecsucholeski.com.pl HOTEL-RESTAURACJA T&T 4 Metalowa St. tel. +48 61 864 12 81 fax +48 61 864 12 82 www.hoteltt.com.pl e-mail: hotel�hoteltt.com.pl DON PRESTIGE RESIDENCE 2 Œw. Marcin St. tel. +48 61 8590 590 fax. +48 61 8590 591 e-mail: reception@donprestige.com www.donprestige.com

HOTEL TANZANIT Kolsko, Jesionka 57 tel: +48 68 352 40 00 e-mail: hotel@hoteltanzanit.pl www.hoteltanzanit.pl HOTEL SZRENICA Szklarska Porêba 29 Turystyczna St. tel/fax +48 75 717 35 98 e-mail: recepcja@hotelszrenica.pl www.hotelszrenica.pl

Hotel Restauracja 35 Poznañska St, 62-020 Swarzêdz tel. +48 61 81 73 147 mobile +48 607 376 916 e-mail:palacykpodlipami�palacyk.com.pl www.palacyk.com.pl

www.welcometopoland.net.pl

Informacje / Useful information

HOTEL-RESTAURACJA


Chrzypsko Wielkie

We have the pleasure of inviting you to the municipality of Chrzypsko Wielkie in northwestern Wielkopolska, in the MiędzychodzkoSierakowskie Lakelands, in an area nicknamed The Land of 100 Lakes. An interesting landscape, tranquillity and natural wealth of the region are its advantages and make up an excellent tourist offer for active leisure enthusiasts. Forests and lakes encourage walking, cycling, hunting, horse riding, kayaking, sailing, fishing and other forms of active leisure. Chrzypsko Małe is home to a railway bridge built in 1907-1908 over a picturesque valley. There is an old church in Chrzypsko Wielkie, while in Śródka, Białokosz and Charcice you will wind numerous mansions. The area of the municipality is covered in 20% by forests, while lakes make up about 12%. The major ones include Lake Chrzypskie (322 ha) with numerous leisure centres, summer houses, campsites and tourist farms. The south shore of the lake is home to the village of Łężeczki, which lies in the deep valley of the Białokoski Brook and features an observation deck. In the fifteenth second of the year 2001, the first monument of the second millennium was unveiled here. Lake Wielkie is the second largest (266 ha). I would like to encourage you to experience the hospitality of one of the smallest yet one of the most attractive municipalities in the region. Edmund Ziółek Head of the Municipality of Chrzypsko Wielkie

Ich freue mich, Sie auf die Gemeinde Chrzypsko Wielkie einzuladen. Sie liegt im nördlich-westlichen Teil Großpolens, auf Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie, bekannt als Land der hundert Seen. Seine Vorteile sind eine interessante Landschaft, Ruhe, natürlicher Reichtum des Chrzypsko-Landes und eine ausgezeichnete Basis für den Fremdenverkehrsbetrieb für die Liebhaber der aktiven Erholung. Die Wälder und Seen laden zum Wandern, Radfahren, Sport Jagen, Reiten, Kanufahren, Segeln, Angeln und zu anderen Formen der aktiven Erholung ein. In Chrzypsko Małe befindet sich eine schöne Eisenbahnbrücke, erbaut in den Jahren 19071908 über einem malerischen Tal. Eine historische Kirche finden Sie in Chrzypsko Wielkie, Paläste und große Höfe – in Śródka, Białokosz und Charcice. Die Gemeinde ist in 20% mit Wälder bedeckt, Seen bedecken ca. 12% der Fläche. Der größte See ist Jezioro Chrzypskie (322 ha), mit einer Reihe von Ferienanlagen, Ferienhäuser, Feldern und Bauernhöfen. Am südlichen Ufer des Sees erstreckt sich ein malerisch in einem tiefen Tal von Strumień Białokoski gelegenes Dorf Łężeczki mit einem Aussichtspunkt. In der 15. Sekunde des Jahres 2001 wurde hier das zweite Denkmal des Dritten Jahrhunderts enthüllt. Der zweitgrößte See ist Jezioro Wielkie (266 ha).Ich möchte Sie ermuntern, die Gastfreundschaft einer der kleinsten, aber sicherlich der attraktivsten Gemeinden in der Region zu nutzen. Edmund Ziółek Gemeindevorsteher Chrzypsko Wielkie

Mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia gminy Chrzypsko Wielkie, położonej w północno-zachodniej Wielkopolsce, na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim, zwanym krainą 100 jezior. Ciekawy krajobraz, spokój i bogactwo przyrodnicze Ziemi Chrzypskiej są jej atutem wykorzystywanym dla wypoczynku i stanowią doskonałą bazę turystyczną dla miłośników czynnego i bliskiego naturze wypoczynku. Lasy i jeziora zachęcają do pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, uprawiania myślistwa, jeździectwa, kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa i innych form aktywnej rekreacji. W tej malowniczej gminie warto zobaczyć: w Chrzypsku Małym piękny most kolejowy z rzadko spotykaną konstrukcją jednoprzęsłową z dolną kratownicą, wybudowany w latach 1907-1908, piętnaście metrów nad dnem doliny, zabytkowy kościół w Chrzypsku Wielkim, pałace w Śródce, Białokoszu i Charcicach oraz liczne dwory. Obszar Gminy pokrywają niemal w 20% lasy, jeziora zajmują około 12% powierzchni. Do największych akwenów należy Jezioro Chrzypskie (322 ha), nad którym znajdują się ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pola biwakowe i gospodarstwa agroturystyczne. Na południe od jeziora znajduje się wzniesienie o wysokości 108 m n.p.m. Po południowej stronie, rozciąga się, położona w dolinie Strumienia Białokoskiego, wieś Łężeczki z punktem widokowym. W 15. sekundzie 2001 r. został tu odsłonięty, pierwszy na świecie w III Tysiącleciu, pomnik. Drugim co do wielkości jeziorem jest położone ok 3. km od Chrzypska Jezioro Wielkie (266 ha). Zachęcam do skorzystania z gościnności jednej z najmniejszych, ale niewątpliwie najatrakcyjniejszych gmin w regionie. Edmund Ziółek Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie

www.chrzypsko.pl Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie / Gemeindeamt in Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15 tel. +48 61 295 10 11; +48 61 295 10 27 urzad@chrzypsko.pl 23


www.powiat.konin.pl

Welcome to Poland February 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you