CIT&CMM แผ่นพับ

Page 1

ห้องเรียน

ติดตามข่าวสารเรา!

และห้องปฏิบัติการ

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสําคัญ

สมาร์ทคลาสรูม

คุณสามารถติดตาม ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของ นักศึ กษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าหากคุณสนใจหลักสูตรของเรา เราอยากเชิญชวนให้คุณมาเรียนรู้ร่วมกัน

ห้องเรียนใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับ การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21

DIVISION OF COMPUTER AND

INFORMATION TECHNOLOGY สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

cit.kmutt.ac.th themultimedia.kmutt.ac.th/

ห้องตัดต่อ สตูดิโอตัดต่อนีม้ ีเครื่องมือและ ซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพสําหรับ ผู ้เรียนเพื่อฝึ กฝนการใช้ งานระดับ มืออาชีพไปจนถึงในสตูดิโอมาตรฐาน

youtube.com/cmmkmutt

ห้องอัดเสียง ห้องอัดเสียงมืออาชีพสําหรับ นักศึ กษา เพื่อให้นักศึ กษาฝึ กฝน การอัดเสียงและใช้ เครื่องมือมือ อาชีพว่าสามารถนําไปสร้างเสียง พากษ์และเสียงเอฟเฟคได้

ห้องสมุดตัวละคร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุ ดตัวละครรวบรวมหนังสือ การ์ตูนและงานศิลปะเพื่อความคิด สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใน การสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงเป็น พืน้ ที่การเรียนรู้และผ่อนคลาย

ชัน้ 6 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุ ทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์: 0 2470 8500 โทรสาร: 0 2470 8500 อีเมล: dept.cit@mail.kmutt.ac.th

CIT&CMM FIET KMUT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

เกี่ยวกับเรา

Bachelor of Science in Industrial Education

(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย)

สาขาของเราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศกั ยภาพ มี 2 หลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาตรี ทัง้ สองหลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย

ค.อ.ม.

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ก่อตั้งหลักสูตร พ.ศ. 2539 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าว หน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากยังขาดครูท่มี ี ทักษะทัง้ ครูในระดับการศึ กษาหรือตํา่ กว่า หลักสูตรนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาจารย์ ผู ้สอนเทคโนโลยี โดยต่อยอดจากอาจารย์ หรือผู ้ท่สี นใจจบปริญญาตรีเพื่อเพิม่ ความ รู้และช่ วยพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ สู่ประเทศ

เกี่ยวกับหลักสูตร มุ ่งผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ครบวงจรมุ ่งเน้นไปที�คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบมัลติมีเดียมีความเชี�ยว ชาญในการแสวงหาความรู้ใหม่มีความคิดที�ดีสร้างสังคมให้ เจริญรุ ่งเรือง

วท.บ.

(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) ก่อตั้งหลักสูตร พ.ศ. 2540

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป B. หมวดวิชาเฉพาะ ข.1 วิชาหลัก ข.2 วิชาเฉพาะด้าน ข.2.1 กลุ่มวิชาออกแบบมัลติมีเดีย ข.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ข.2.4 กลุ่มวิชาสื่อปฏิสัมพันธ์ ข.2.5 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานฮาร์ดแวร์ ข.2.6 กลุ่มวิชาโครงงานศึ กษา ข.2.7 กลุ่มวิชาฝึ กงาน ข.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี

31 97 13 76 22 12 12 10 6 12 2 8 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ อินเทอร์เน็ตมีแผนจะใช้ ในด้านการศึ กษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง ซึ่งประเทศยังขาดบุ คลากรที่มีความรู้นจี้ ึง จําเป็นต้องผลิตบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีนีใ้ ช้ เวลา 4 ปี ในการรับนักเรียนที่สําเร็จการศึ กษา ระดับมัธยมศึ กษาด้านวิทยาศาสตร์

Master of Science in Industrial Education

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตอาจารย์ผ่าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้อง การของสังคมทัง้ ในเชิ งวิชาการและวิชาชีพในทางวิชาการ ความรู้จะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ในคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สํ า หรั บ ผู ้ เ รี ย นซึ่ ง จะสอนโดยบู รณาการความรู้ ทั ้ง ภาค ทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง ต ล อ ด จ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ ใน การศึ กษาต่อ ผ11111

แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์) จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาบังคับ ข. หมวดวิชาเลือก ข.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก ทางการศึกษาประยุกต์ ข.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข.3 กลุ่มวิชาเลือก ค. วิทยานิพนธ์

4 24 9 12 3 12

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

แผนการศึ​ึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ) จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาบังคับ ข. หมวดวิชาเลือก ข.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก ทางการศึกษาประยุกต์ ข.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ข.3 กลุ่มวิชาเลือก ค. การค้นคว้าอิสระ

4 30 9 15 6 6

หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.