Page 1

UAproximació   N  ENVELLIMENT   DE  CINE   a  l’envelliment  des  de  l’òp?ca  cinematogràfica   A  càrrec  d’Enric  Roca,  sociòleg  

El   curs   analitzarà   les   relacions   entre   cinema   i   envelliment   des   de   la   perspec4va   sociològica,   recollint   les   vivències  dels  seus  protagonistes  i  les   temà4ques  tractades.  

25 de  febrer,  4,  11  i  18  de  març   de  19  a  21,  30  hores  

Centre Cívic  Selves  i  Carner  


Introducció  

El curs  s’endinsarà  en  la  temà4ca  de  l'envelliment  mitjançant  la  creació   cinematogràfica.  Es  treballarà  des  de  la  producció  (temà4ca,  estè4ca,   valors,  etc.)  fins  a  la  dimensió  humana  dels  protagonistes  i  personatges   (actors/res  que  han  envellit,  directors  que  han  excel·∙lit  al  final  de  la   seva  carrera,...).  El  curs  proporcionarà  recursos  per  a  la  u4lització  del   cinema  en  ac4vitats  de  divulgació,  sensibilització  o  formació  d'acord  a   les  necessitats  dels  par4cipants.  

   

Objec?us  

•  Aprofundir en  el  coneixement  de  l'envelliment,  mitjançant   l'abordatge  de  les  principals  temà4ques  gerontològiques.  El  cinema   com  a  reflex  del  nostre  món   •  Reflexionar  sobre  la  relació  entre  envelliment  i  produc4vitat   econòmica.  El  cas  de  la  creació  arQs4ca   •  Adquirir  eines  per  a  la  u4lització  de  recursos  cinematogràfics.   Videoteca  bàsica  

Con?ngut  

1.  Envelliment i  creació:  La  maduresa  crea4va.  La  notorietat  tardana.   El  declivi  arQs4c   2.  Envelliment  i  producció:  Abordatges  de  l'envelliment.  Mo4vacions.   Tipus  de  tractament   3.  Envelliment  i  discurs:  L'aventura  d'envellir.  El  repte  d'afrontar  la   jubilació.  L'experiència  intergeneracional.  La  solidaritat  familiar.  La   passió  d'enamorar-­‐se.  Les  necessitats  assistencials.  La  perspec4va   de  morir   4.  Envelliment  i  valors:  Imatges  de  l’envelliment  

Informació i  inscripcions:  info@cineclubmanresa.cat    

Cost: 30  Euros  

Curs UN ENVELLIMENT DE CINE  

Informació del curs UN ENVELLIMENT DE CINE

Curs UN ENVELLIMENT DE CINE  

Informació del curs UN ENVELLIMENT DE CINE

Advertisement