Page 1

2008-09____________________________________________________________________PLA ANUAL_

PLA ANUAL

Curs 2008-2009

Aprovat pel Consell Escolar del Centre segons acta del 10 de seteembre del 2008


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ INDEX 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

3AGRUPACIÓ ALUMNES I PROFESSORS PER PER ÀREES

4ORGANIGRAMA DEL CENTRE

6CALENDARI ESCOLAR

6FALTES D’ ASSISTÈNCIA, CALENDARI ESCOLAR

7FESTES ESCOLARS AMB FAMÍLIES

7ACTIVITATS ESCOLARS

8HORARI DE VISITES I TUTORIESPROJECTES , AULA D´INFORMÀTICA

9ENTRADES , SORTIDES. ALTRES SERVEIS

10.SERVEIS EDUCATIUS

11MEDICAMENTS , MENJADOR ESCOLAR

12NORMES MENJADOR ESCOLAR

13MENÚS EQUILIBRATS PER DINAR I SUGGERIMENTS PER SOPAR

14ACTIVITATS DE L’ AMPA

16HORARI DE LES CLASSES DELS/ LES ALUMNES

17ENTREGA INFORMES ESCOLARS /ENTREVISTES

21MATERIAL DE L´ALUMNE /A

22PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

22QÜESTIONS DEL RRI A TENIR EN COMPTE

23PROJECTE PUNT EDU

23PROJECTE MEDIAMBIENTAL

25PROJECTE LLENGüES ESTRANGERES

22MODELS DE PAGAMENT I D´INSCRIPCIÓ

24AUTORITZACIÓ SORTIDES ESCOLARS AL POBLE

28AUTORITZACIO PER DONAR MEDICAMENT I ANAR DE COLòNIES

28AUTORITZACIÓ PER A MARXAR SOLS CAP A CASA

30

8

2

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ La finalitat del present PLA ANUAL és, com cada any, presentar l´organització del Centre pel curs escolar 2008-2009 dins del marc referencial del nostre PROJECTE EDUCATIU. Acollint-nos al que són les instruccions d’ inci de curs els objectius d’ enguany estan encaminats a: 1. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’ un projecte plurilingue recollit en el que és el Projecte lingüístic que cal acabar d’ aprovar. 2. Vetllar per la integració escolar i social de l’ alumnat fomentant l’ educació intercultural en un marc de diàleg i convivència pel que es farà necessari elaborar un Projecte de convivència amb col.laboració amb la coordinadora LIC. 3. Dedicar tots els recursos humans que disposa el centre a atendre les necessitats educatives de l’ alumnat vetllant posant especial ènfasi en l’ acció tutorial (amb un PAT que cal acabar de desplegar), l’ atenció a la diversitat i a l’ alumnat nouvingut. 4. Desenvolupar i treballar en programes educatius (puntedu, programa de convivència, pla de llengúes estrangeres) i projectes d’ innovació ( projecte mediambiental , de salut , AICLE i altres) 5. Seguir amb el pla trienal 2006-2009 d’ avaluació interna de centre així com adequar els nous criteris d’ avalaució al currículum de C. mitjà. Seguir amb l’ avaluació inicial i final de les àrees instrumentals amb eines com el Quinzet i les proves ACL. 6. Facilitar e incentivar la comunicació entre les diferents etapes: llar d’ infants-primàriasecundària. 7. Fomentar la formació permanent del professorat que ens portarà a : Elaborar al llarg del curs un Pla trineal de formació de centre Participar en la formació de zona 8. Organitzar el currículum d’ acord amb la nova llei, la LOE 9. Organitzar el curs (calendari, horaris, assignació de cursos i reforços, especialitats, RRI…)

AGRUPACIÓ DELS/LES ALUMNES I TUTORIES El Centre disposa per primer any d’ una línea complerta: 4 especialistes d´Educació Infantil, 8 d´Educació Primària, i quatre especialitats reconegudes (Música, Anglès, Ed.Física i Ed. Especial). Segons aquesta dotació la distribució dels/les alumnes i tutories es fa de la següent manera:

Educació Infantil • Aula 1 ..... E. I. - 3 anys

Laura Moreno Badia

• Aula 2 ..... E. I. - 4 anys

Núria Alòs Xandre

• Aula 3...... E.I. - 5 anys

Susana Alonso Sánchez

M. Àngels Torné Gallardo substituint a Tatiana Casals

Aula Reforç infantil

3

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_

Educació Primària •Aula 1r Cicle Inicial

Judit Delgado Artigas

• Aula 2n Cicle Inicial

Olga Berenguer Sauch

• Aula B 1r Cicle Mitjà

Trini Martínez Tomàs

• Aula A 2n Cicle Mitjà

Marta Carbonell Franch

• Aula D 1r Cicle Superior

Patricia Oliet Bornau

• Aula E 2n Cicle Superior

Laia Muñoz Ribes

• Aula Educació Especial

Mª Dolors Pulido Piqué

Gerard Santacreu Prat

Aula 11 Música

Rosa Mª Bergadà •

Aula 12. Anglès

Aula 13. Biblioteca i Educació Física

Aula C. Reforç a primària

Aules de Primària de 1r a 6è

Aula 14. Direcció

Aula 1 auxiliar secretaria

Marta Gomà Martí Davinia Satorres Monclús Carmen Vendrell Parera M. Cruz Sanz

Àngela M Pujol i Serra Silvia Tous

4

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ DISTRIBUCIÓ DELS MESTRES PER ASSIGNATURES IMPARTIDES. Mestres

Àrees impartides -Totes les de P-3 menys música, psicomotricitat i biblioteca. Laura Moreno Badia -Totes les de P-4 menys música, psicomotricitat i bilblioteca. - Coordinadora d´Ed. Infantil. Núria Alòs Xandre -Totes les de P-5 menys música, psicomotricitat, biblioteca, Susanna Alonso Sánchez informàtica i projecte d’anglès. Logopèdia P-5 i CI M. Àngels Torné Gallardo - Reforç a CI. i Ed. Infantil. Psicomotricitat a EI -Totes les de 1r de CI exceptuant biblioteca, ed. física, música, Judit Delgado Artigas religió, anglès i el projecte d’anglès. Reforç dins el cicle. -Totes les de 2n de CI excepte biblioteca, ed. física, anglès, religió, música i projecte d’anglès. Reforç dins el cicle. Olga Berenguer Sauch - Totes les de 1r de CM menys biblioteca, música, anglès, religió, ed. física i projecte d’anglès. Trini Martínez Tomàs - Coordinadora CLIC - Totes les de 2n CM excepte religió, anglès, música, biblioteca, ed. física i projecte en anglès. Reforç dins el cicle. Marta Carbonell Franch - Totes les de 1r CS excepte religió, anglès, música, biblioteca, ed. física, projecte en anglès i francès. Reforç a 2n de CM Patricia Oliet Bornau - Imparteix a 2n de CS matemàtiques, català, castellà, EECC, projecte i tutoria. Laia Muñoz Ries - Anglès de 2n de CI a 1r de CS - Anglès i natura a 2n CS Rosa Mª Bergadà Llobet - Anglès a 1r CI - Projectes de natura en anglès de 2n a 5è (1 sessió/setmanal) - Projecte en anglès a P-5 i 1r CI Marta Gomà Martí - Reforç d’anglès a CM i CS - Biblioteca a Educació Infantil i Primària Davinia Satorres Monclús - Educació física a Primària - Coordinadora del PUNTEDU - Mestra d’educació especial: atenció a la diversitat Mª Dolors Pulido Piqué - Cap d’ estudis - Coordinadora del projecte de Medi Ambient - Música a Educació Infantil i Primària - Informàtica de P-3 a 2n CS excepte P-5 Gerard Santacreu Prat - Coordinador d’informàtica - Reforç a CM i CS, informàtica a P-5 i càlcul mental a 2n CS - Secretària del centre Carme Vendrell Parera - Coordinadora d’Educació Primària - Religió a tota la Primària (dilluns i dimarts al matí) Mª Cruz Sans Remiro - Reforç P-5 i CI. - Etica , plàstica i socials a 2n de CS Àngela Mª Pujol Serra - Francès a 1r i 2n de CS. - Direcció del Centre. Silvia Tous Moreno

-Auxiliar administrativa cada matí de 10 a 13,45 h.

5

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ ORGANIGRAMA DEL CENTRE: CLAUSTRE DE PROFESSORS

1. 2. 3.

Laura Moreno Badia Núria Alòs Xandre Susanna Alonso Sànchez M.Angels Torné Gallardo Judit Delgado Artigas Olga Berenguer Sauch Trini Matínez Tomàs Marta Carbonell Franch Patricia Oliet Bornau

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

CONSELL ESCOLAR Trini Mases

Laia Muñoz Ribes Davinia Satorres Monclús Gerard Santacreu Prat Mª Dolors Pulido Piqué Carmen Vendrell Parera Rosa M Bergadà Àngela M Pujol Serra Mª Cruz Sanz Ramiro Marta Gomà Martí

PARE/MARE

Cèlia Gené Palmira Bonsfills

AMPA

Francisco Lunar

AJUNTAMENT

Celi Vila i Torra

PERSON. SERVEIS

Silvia Tous Moreno

MESTRE/A

Susana Alonso Sánchez

MESTRE/A

COMISSIONS

Gerard Santacreu Prat

MESTRE/A

Avaluació

Claustre

Atenció diversitat (CAD)

EAP, CE, Coord. EP, Coord. EI, CLIC

Activitats I sortides

1, 6, 10, 14, 16

Biblioteca

Davinia Satorres 3, 5, 7, 12

Mediambient

Dolors Pulido 2, 4, 8, 9, 15

Llengües estrangeres

Rosa M Bergadà 10, 18

Núria Alòs Xandre

CAP D’ESTUDIS

Dolors Pulido Piqué

SECRETARIA

Carmen Vendrell Parera

DIRECTORA

Àngela Mª Pujol Serra

COMISSIÓ PERMANENT ( pare, profe,Dire. CE secre)

Auxiliar ADMINISTRATIU

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA (pare, prof, direc)

Silvia Tous Moreno Equip d’ assessorament Pedagògic EAP COMISSIÓ ECONÒMICA

Glòria Serra MENJADOR MONITORS Rosa Blasi Susana Bermúdez Teresa Mirasó

PARE/MARE

Cèlia Gene

MESTRE/A

Núria Alòs

EQUIP DIRECTIU

SECRETÀRI/A

Carmen Vendrell

directora

DIRECTOR/A

Àngela Mª Pujol

ÀNGELA Mª PUJOL

ADMINISTRACIó

secretària

INFORMÀTICA

AMPA. . “Sant Gil”

CARMEN VENDRELL Gerard Santacreu Prat

CUINERA

Cap d’estudis

Ramona

BIBLIOTECA

DOLORS PULIDO

Davínia Satorres

COORDINADORS

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Núria Allòs

Carmen Vendrell

TUTORS

TUTORS

P-3

P-4

P-5

Laura Moreno

Núria Alòs

Susana Alonso

CICLE INICIAL 1r Judit Delgado

CICLE MITJÀ 2n

Olga Berenguer

1r Trini Martínez

2n Marta Carbonell

C. SUPERIOR 1r Patricia Oliet

2n Laia Muñoz

6

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ FALTES D’ ASSISTÈNCIA Cal justificar, mitjançant l’agenda, les faltes d’assistència. No ens cansarem de dir que és important que els alumnes faltin el menys possible a classe ja que absentar-se sovint no ajuda a seguir el ritme del curs. No obstant, cal ser extremadament prudents quan tenen algun tipus de malaltia contagiosa ( conjuntivitis, polls al cap…) i és fa imprescindible romandre a casa durant el període d’ incubació.

CALENDARI i HORARI ESCOLAR De setembre a 8 de juny els de primària comencen a les 9 h fins a les 13 h. i de 15 a 17 h. Els d’educació infantil tenen el mateix horari tret de començar a les 10 h del matí. Els d’ infantil de 9 a 10 poden disposar d’ una aula per fer acollida matinal. •Inici i cloenda curs escolar 2008-09 : Del dilluns dia 15 de setembre del 2008 al 23 de juny de

2009 (ambdós inclosos). •Jornada única: (de 9h a la 13h) Del dilluns 8 de juny del 2007 al 23 de juny del 2008, ambdós inclosos. •Dies no lectius: Festa Local: 1 de setembre 2008 i 1 de juny, segona pasqua 2009 Festes: 12 d’ octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig Nadal: del 23 de desembre (tarda) al 7 de gener, ambdós inclosos Setmana Santa: del 6 a 13 d’abril, ambdós inclosos Lliure disposició del centre: 3 de novembre, 23 de febrer i 14 abril • Recuperació de les hores de Jornada única del Juny. A partir del 8 de juny fins el 23 de juny els d´Educació Infantil entraran a les 9 hores del matí i sortiran a les 13 h.

FESTES ESCOLARS AMB ELS PARES I FAMÍLIES •

Castanyada: 31 d’octubre, gincama, repartiment de castanyes i coca, danses

Cantada de nadales, cançons i poemes a l´Esglèsia. Desembre dia 12, a les 15,30 h.

Es recomanable que pel Concert els alumnes portin camisa blanca i pantaló o faldilla fosca •

Certamen Literari. Visita d´un escriptor.

Carnaval, rua pels carrers el divendres a la tarda dia 13 de febrer.

Sant Jordi , venda roses i llibres . 23 d´abril. Visita al Conservatori en cas que facin actes

Exposició de treballs als passadissos de l’ escola. Del 1 al 19 de juny

Diada de portes obertes a la comunitat educativa Representacions vàries. 5 de juny.

7

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ ACTIVITATS i SORTIDES ESCOLARS AL LLARG DEL CURS 1r. TRIMESTRE E-Inf. CI CM i CS Panellets Exp. Fruits de tardor

Activitats

Amic invisible

Ambientació estacional Castanyada, 31/10/08 Concert Nadal, 12 /12/08 Caga tió Guissona Parc Torà i el seu arqueològic entorn Les aigües

Sortides

Mediambient

Xerrada sobre el compostatge a CM Presentació de l’ eix: L’aigua

Biblioteca

2n TRIMESTRE E-Inf. CI CM i CS

Animació conte per nadal 2n CS

Ambientació estacional Carnestoltes La mona

Tàrrega Teatre mediambient 29 de gener

Les aigües de Torà CASSA Sortida a Lleida Tàrrega Teatre mediambient 13 de març

Hist.. arbre mil.lenari

Igrigor la terra s’ escalfa

Barcelona Museu de la Ciència

Carnestoltes: Representació amb el fil conductor l’ aigua Maletes viatgeres Expliquem contes Bibliotecaria de Guissona

Ed. Baula. Animació de la lectura

3r. TRIMESTRE E-Inf. CI CM i CS Sant Jordi 23 d’ abril, venta de roses i llibres. Diada de portes obertes: 5 de juny Exposició de treballs. Del 1 al 19 de juny

Colònies a la Manreana, 29 i 30 d’abril

Les jardineres

Compostatge Història d’una gota d’aigua

Decàleg sobre l’ aigua Visita de l’ autor Animació conte pel Certamen 2n CM Animació conte per fi curs CI Certamen Literari

Altres sortides pel poble: biblioteca, mercat, visita a alguna indústria... Caldrà portar per aquestes, l´autorització que trobareu a les darreres pàgines del PLA ANUAL (n´hi ha dues per aquelles famílies que tenen més d´un fill al Centre) Totes les activitats programades han estat prèviament exposades i aprovades pel Consell Escolar. Les activitats pendents de reserva poden ser canviades depenent de la possibilitat o no de ser efectuades. Amb suficient antel.lació es donaran les autoritzacions per signar . Tanmateix s´informarà oportunament de les rutes, horaris... i tot allò que pugui ser necessari de saber-se.

HORARI DE VISITES I TUTORIES En general, l´hora de visita al mestre/tutor serà el divendres de cada setmana de 13 a 14 hores del migdia. Per a direcció serà el dimarts, dimecres i dijous de 9 a 10 h. i altres dies , prèvia concertació. Fora d´aquestes hores, caldrà concertar qualsevol visita o entrevista amb el mestre-tutor. Els tutors tenen unes hores dins l’ horari escolar d’ atenció al centre per tal d’ atendre les tutories i fer entrevistes als pares. 8

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ PROJECTES L´escola ha participat en diferents projectes que ajuden a la formació humana i intel.lectual: “Educació per la salut “L´aventura de la vida”. “Curs de competència social” “Educació vial” i ha anat aprofundint al llarg dels anys per tal de crear una línea d’ escola d’ educació integral on els valors de la persona i el respecte han de ser els pilars fonamentals de l’ educació. Aquest curs es segueix dedicant una hora setmanal (sisena hora) al treball de tutoria i s’ acabarà de desplegar el PAT. Projectes curriculars. Tots els alumnes del centre durant el curs experimentaran amb la metodologia de treball per projectes, es contempla una hora de l´horari escolar per a fer-ho. Es treballarà l´eix transversal i altres projectes motivadors pels alumnes. Val a dir que fruit d´aquest projectes , el curs passat vàrem obtenir per tercer any consecutiu el premi Baldiri Reixac amb el treball « Els gegants» (2n. CS) Projecte d´Innovació de llengües estrangeres d’ introduir una segona àrea curricular en anglès va acabar el curs passat però ha revertit en el centre de cara a que tots els nens des de P-5 a 5è facin una sessió de treball de projectes de natura en anglès a més de continuar fent la natura de 2n de CS en anglès (veure més informació pàg. 23) Projecte de Biblioteca PUNTEDU. Aquest és el tercer any del projecte de biblioteca per tal de fomentar el plaer per la lectura i conèixer els recursos informatius (veure més informació pàg. 22) Projecte Mediambiental. Aquest és el segon any del projecte i el tema tranversal serà entorn de “L’ aigua” ( veure més informació a la pàg. 24) Per tal d’ anar fomentant una alimentació més sana i introduir fruita i verdura , cal que cada dimarts els nens portin per esmorzar una fruita. Els petits es recomana portar-la dins una carmanyola prèviament tallada. Per altra banda cal recordar també, que de cara a la sostenibilitat del planeta i par tant contribuir a no degradar el medi no s´ha d’ embolcallar amb paper d’ alumini. Aquestes petites accions, que per classe són avaluades, ajuden a l’alumne i a la família a conscienciar-se una mica més en el tema mediambiental. Penseu que si l’ alumne no compleix aquestes premises no ajuda en el recompte que es fa a nivell de classe per a veure quina és la classe més ambiental.

L´AULA D´INFORMÀTICA DEL CENTRE SANT GIL. Com ja sabeu tenim una web de Centre. Adreça: http//www.xtec.cat/ceipsantgil/ i un blog blocs.xtec.cat/ceipsantgil on hi trobareu penjades algunes de les activitats del curs 2007-08 que s’ intentarà en la mesura possible, anar actualitzant. L´adreça de correu electrònic que podeu utilitzar : c5004607 @xtec.cat Els alumnes de CS, amb autorització del seu tutor o professor d’ àrea, podran anar a les hores d´esbarjo a l´aula d´informàtica per poder conectar-se a internet de forma individual en el cas que hagin de fer recerca d’ informació . Es limitaran les pàgines d´accès a internet.

9

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ ENTRADES I SORTIDES La porta s´obrirà 5 minuts abans de les 9 h. del matí i 5 minuts abans de les 3 h. de la tarda. Segons el RRI de centre els pares hauran d’ esperar-se darrera la reixa.

CLASSE D’ EDUCACIÓ FISICA Els alumnes han de portar xandall els dies que tenen Ed. Física i a partir de 1r.de CI bambes de sola plana per anar al poliesportiu.També un necesser ( que se´n portaran cap a casa el divendres per tal de rentar la tovallola) amb pinta, colònia , sabó i una ampolla petita d’ aigua per veure. Els alumnes de CM i CS cal que portin un recanvi de samarreta . Els alumnes de 2n de CI, a mesura que mostrin autonomia personal en el canvi de roba, portaran també una samarreta de recanvi.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció a la diversitat s’ha d’entendre des d’una perspectiva global, donant cabuda a tots els/les alumnes i pares del centre. Enguany s’ha previst fer un pla d’atenció a la diversitat, que inclogui les mesures tant metodològiques com organitzatives del centre. Entenem per mesures metodològiques: els racons de llenguatge a EI, els tallers de plàstica a EI, els racons a CI, el treball per projectes tant a EI com EP... I per mesures organitzatives: la intervenció de dos mestres a l’aula (a Educació Infantil, a EECC a Educació Primària, i a informàtica), els grups flexibles en les àrees instrumentals (català i matemàtiques a CS), els grups reduïts o petits grups en les àrees instrumentals a CI i CM, els grups reduïts en llengua anglesa a partir de CM, el reforç individual de lectura de P-5 a 2n de CM, el reforç de logopèdia en petit grup o individulament (P-5 i 1r CI) i l’atenció individualitzada. El centre disposa també de la mestra d’educació especial, la qual priortizarà l’atenció als alumnes amb NEE (necessitats educatives especials).

SERVEIS EDUCATIUS INTEGRATS Dins dels serveis Educatius Integrats, com a centre disposem de la coordinació i assessorament de diferents professionals: •

Psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Piscopedagògic) Ve cada dijous. Orienta i assessora al professorat amb l’objectiu d’oferir una resposta més adequada al conjunt dels alumnes, i especialment als alumnes amb alguna necessitat educativa i a les seves famílies. - Porta el seguiment dels alumnes amb NEE: entrevistes familiars, observació directa, coordinació amb serveis externs... - Fa el seguiment de l’alumnat: proves de llenguatge P-3, observació llenguatge a Educació Infantil, prova de lecto-escriptura a P-5, proves de capacitació als alumnes de 1r de CS, traspàs d’informació Llar d’Infants – Educació Infantil, traspàs informació Educació Primària – Secundària

- Fa el seguiment de les adaptacions curriculars 10

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ - Assessora al professorat sobre projectes curriculars i estratègies metodològiques i organitzatives d’inclusió escolar - Orienta als alumnes que finalitzen l’escolarització - Orienta les famílies •

Treballadora Social de l’EAP Fa el seguiment dels casos dels alumnes amb necessitats educatives específiques derivades d’una situació social i econòmica desafavorida. Vindrà al centre un cop al mes.

CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) Farà assessoraments i observacions puntuals, sempre que es requereixin. Dóna suport a la tasca docent, pel que fa a alumnes amb dificultats d’audició i/o llenguatge. Fan la valoració dels alumnes i assessoren al professorat que intervé amb els alumnes amb dificultats de llenguatge o auditives, i també orienten a les famílies.

ELIC (Equip de coordinadors de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) Vindrà puntualment, sempre que es sol·liciti per part del centre. Dóna suport i assessora al centre i als mestres en aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social.

SAAM (servei educatiu de Suport a l’Atenció a l’Alumant amb discapacitat Motriu) Servei educatiu de suport al centre docent i a l’activitat pedagògica per a l’adequació de la seva actuació a les necessitats educatives especials de l’alumnat amb dificultats motrius. Dóna també atenció i orientació a l’alumnat i a les famílies.

Serveis externs: - CDIAP (Centre de Desenvolupamnet Infantil d’Atenció Primerenca). - CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) - EAIA (Equips i centres d’Atenció a la Infància i a la Adolesència) - ABS (Atenció Bàsica Sanitària). Al centre fem revision odontològiques a 1r, 3r i 6è. - CRP (Centre de Recursos Pedagògics) - Treballadors/es Socials del Consell Comarcal, - Mediadors i Traductors...

11

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09_____________________________________________________________________PLA ANUAL_ MEDICAMENTS: Quan el professor o monitor hagi de donar un medicament als nens caldrà que els pares portin una autorització segons model adjunt a les darreres pàgines i millor portar també la recepta mèdica. Aconsellem que els medicaments en la mesura possible, es puguin donar a l’ hora de menjador , ja que allí es disposa del material necessari i de nevera. Cal comunicar al Centre si hi ha algún nen amb problemes d’ alergia a algún medicament o aliment El protocol d’autorització el trobareu a la pàg. 29

MENJADOR ESCOLAR El menjador començarà el seu servei el dia 15 de setembre i acabarà el dia 23 de juny, seguint el calendari escolar. S´ofereix dues vessants d´aquest servei: a)- fixe:

Per aquells/es alumnes que en gaudeixen diàriament. Aquests hauran d´omplir la corresponent inscripció i autorització de pagament (Veure full al final d´aquest dossier )

b)-esporàdic: Aquells/es alumnes que es queden circunstancialment, els quals hauran d´adquirir el corresponent tiquet a la Caixa de Catalunya i comunicar-ho amb antel.lació al/la mestre/a-tutor/a i cuinera per tal de poder organitzar-se millor. . Els preus de servei de menjador són : . . 3,70 € ./dia pels/les alumnes amb règim fixe. . . 4,80 € ./tiquet per als/les alumnes de règim esporàdic. Els/les alumnes de règim fixe hauran de comunicar per escrit a l´administrador del menjador, quan no utilitzin o s´absentin per un periòde superior a cinc dies correlatius per poder fer les devolucions pertinents. En principi cada quatre setmanes s’aniran repetint aquests menús. Pot ser que per motius de comanda de les cases proveïdores o altres imprevistos, algun dia, esporàdicament, sigui modificat. L’ AMPA del Centre està pendent de variar el menú seguint les indicacions de nutricionistes especialitzats, això serà a partir del gener , ja que després de Festes hi haurà canvi de cuiner-a. Us mantindran informats.

Si esporàdicament, algun dia algun/a nen/a necessita una dieta especial caldrà comunicar-ho amb prou temps a la cuinera del centre o a direcció.

12

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ 13 NORMES DEL MENJADOR -El tracte entre monitors/es i nens/es ha de ser sempre amb respecte. -Seure correctament. -No aixecar-se de la cadira mentre es menja. -Adreçar-se als monitors/es de menjador per demanar les coses amb educació i respecte. -Respectar els utensilis de menjar i el menjar. -Utilitzar els coberts correctament. -Els nens menjaran el menú ofert per la cuinera. Si un nen té intolerància o al·lèrgia a algun aliment cal portat Certificat Mèdic, per duplicat i entregar-ne un a les monitores del menjador i l’altre a l’escola. -Obeïr sempre les indicacions dels monitors/es. Ells tenen l’autoritat durant les hores del menjador escolar.

AL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2008 ES VAN PENDRE LES SEGÜENTS DECISIONS :

ELS NENS DE 4rt, 5è. i 6è HAN DE RECOLLIR LA TAULA QUAN ACABEN DE DINAR, LES MONITORES ORGANITZARAN TORNS.

Mesures que cal prendre en cas que no es compleixin les normes : 1r. AVÍS HA DE SER ORAL I SENSE CRITS. 2n. AVÍS EL NEN S’ASSEURÀ EN UNA TAULA SEPARADA DELS COMPANYS. 3r. AVÍS ES REPASSARAN LES NORMES DEL MENJADOR PER ESCRIT. 4rt. AVÍS S’ESCRIURÀ L’AVÍS A L’AGENDA. Els avisos han de ser tots en un mateix dia.

A LA TERCERA ANOTACIÓ A L’AGENDA EN EL MATEIX TRIMESTRE EL NEN SERÀ EXPULSAT DEL MENJADOR DURANT UNA SETMANA.


14

2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

Menús de dinar corresponents a quatre setmanes Dilluns dimarts dimecres

CEIP SANT GIL TORÀ 2008-2009 dijous divendres

1ª. Setmana

Cigrons saltejats Pit de pollastre arrebossat Enciam i cogombre Iogurt

Pastis de de patata i tonyina. Llom amb xampinyons Fruita temporada

Macarrons napolitana Truita de penil dolç Enciam juliana Fruita temporada

Caldo d’ arròs Filet de llenguado forn Albergínia arrebossada Fruita temporada.

Puré de carbassó Hamburguesa vedella Patates fregides Fruita temporada

Menú 2ª. Setmana

Amanida d’ arròs Hamburguesa pollastre Tomàquet amanit Fruita temporada

Crema de pastanaga i patata amb crostonets Panga arrebossada Enciam juliana iogurt

Espaguetis Cuixa de pollastre al forn Amanida Fruita temporada

Llenties estofades Llom a la planxa Enciam i cogombre Fruita temporada

Trinxat de patata i col Rodó de vedella amb xampinyons Fruita temporada

Menú 3ª. Setmana

Fideus a la cassola Truita de formatge Enciam amb pastanaga Fruita de temporada

Amanida catalana Salsitxes amb mongetes seques Iogourt

Escudella de fideus Escalopa Enciam i tomàquet Fruita de temporada

Arròs amb salsa de tomàquet Pit de gall d’ indi Samfaina Fruita temporada

Menú 4ª. Setmana

Mongeta tendra saltejada amb pernil Llom de porc Patates al forn Fruita de temporada

Amanida russa amb tonyina Calamars a la romana Tomàquet i blat de moro Fruita temporada Paella Pollastre planxa Enciam i pastanaga Fruita de temporada

Sopa amb verdures i lletres Truita de patates Enciam Fruita de temporada

Pèsols ofegats Mandonguilles amb salsa de tomàquet Fruita de temporada

Sopa de peix amb arròs Barretes de lluç Enciam amb tomàquet Iogurt

Menú

MENÚS CORRESPONENTS A QUATRE SETMANES. En principi cada quatre setmanes s´aniran repetint els menús a continuació exposats. Pot ser, que per motius de comanda de les cases proveedores o altres inconvenients, algun dia, esporàdicament, sigui modificat. A l’ igual que el curs passat els menus que es presenten estan pensats per a una dietista per tal que l’ alimentació sigui equilibrada. Cal insisitir en una alimentació variada, equilibrada i suficient. Distribuir els aliments en 5 àpats , vigilar que la digestió hagi finalitzats abans de fer exercici. Menjar en horaris regulars per tal d’ assegurar un nivell de sucre constant i la recuperació de les reserves i pendre la quantitat suficient de líquid per a mantenir la bona hidratació.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

Suggeriment : Menús de sopar corresponents a quatre setmanes CEIP SANT GIL TORÀ 20082009 Dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1ª. Setmana

Mongeta tendra amb Patata Truita de carbassó Tomàquet amanit Fruita de temporada

Menú 2ª. Setmana

Puré de patata Rap a la planxa Enciam i cogombre Iogurt

Menú

Menú 3ª. Setmana

Menú 4ª. Setmana

Sopa d’ arròs Salmó al forn Enciam i pastanaga Iogurt

Mongetes seques saltejades Filet de vedella planxa Escalivada Fruita de temporada

Dauets de tomàquet amanit amb formatge fresc Pa amb tomata i salsitxes Iogurt

Llacets de colors amb bolets Lluç arrebossat Enciam amb blat de moro Fruita de temporada

Bròquil gratinat Hamburguesa vedilla Flam d’ arròs Fruita de temporada

Puré de moniato Conill a la planxa Salsa de tomàquet Fruita de temporada

Tallarines amb oli i orenga Mero a la planxa Saltejat de verdures Fruita de temporada

Cabdells amb tonyina i ou dur ratllat Pa amb tomàquet amb pernil Iogurt

Enciam amb pernil dolç i pinya Filet de panga a la planxa Flam d’ arròs Fruita de temporada

Pèsols saltejats amb pernil Seitons arrebossats Tomàquet amanit Iogurt

Arròs saltejat amb Espinacs a la catalana espaàrrecs verds i Bistec planxa gambetes Patata escalivada Hamburguesa de Fruita de temporada pollastre Xampinyons I Iogurt

Sopa de lletres Truita a la francesa Enciam amb tomàquet Fruita de temporada

Crema de pastanaga i Llenties saltejades patata amb carbassó, pebrot Croquetes de bacallà i ceba Enciam i olives Fruita de temporada Iogurt

Amanida verda Arròs a la cubana amb salsa de tomàquet Fruita de temporada

15

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.

Macarrons napolitana Broquetes de porc al forn amb pebrots Enciam juliana Iogurt

Verdures brasa Truita d’ alberginia Pa amb tomàquet Fruita de temporada


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ 16

ACTIVITATS DE L’ AMPA A més de portar la gestió económica del Menjador Escolar l´ AMPA del Ceip “Sant Gil” organitzarà el temps d’ esbarjo per als nens que gaudeixin de menjador, fent activitats extra-escolars i servei d’atenció a l’ alumnat. MECANOGRAFIA (inscripcions pels alumnes de CM i CS ( pàg. 9 ). Es donarà la normativa que regula l’ asssitència i el comportament que cal tenir en aquesta activitat. Aquest curs les classes es faran a partir de les cinc de la tarda a cal Clarenes. Cal recordar a tots els pares que és molt recomanable que els alumnes puguin assistir a classes de mecanografia, ja que l’ aprenentatge i rapidesa del teclat facilita molt el treball que es realitza a l’ escola a l’ hora d’ utilitzar el procesador de textos o altres programes que requereixen domini del teclat. L’ activitat començarà a partir de l’ octubre. SERVEI D’ ATENCIÓ MATINAL A L’ ALUMNAT D’ EDUCACIÓ INFANTIL El Centre, per a cobrir el servei matinal d`aquells alumnes d´educació infantil que tenen germans al centre a Ed. Primària , contracta un servei de monitors mitjançant l’ AMPA. A la vegada l’ AMPA fa extensiu aquest servei als altres alumnes d’ Educació Infantil que ho desitgin, els quals hauran de pagar una matrícula inicial. L’ AMPA per aquest servei sol.licita uns ajuts al Departament d’ Educació. ACTIVITATS ESPORTIVES EN HORARI NO LECTIU Es passarà una circular als pares per tal de veure quines activitats interesen ( futbol, básquet, hiphop, natació) SALA DE VÍDEO Es poden veure vídeos pedagògics i de contes. CASAL D´ESTIU. Les incripcions es realitzen a fi de curs.. SERVEI DE MONITORS : MES de JUNY a la tarda i SETEMBRE. Inscripcions a finals de maig. L’ activitat es podrà realitzar sempre i quan hi hagi un nombre considerable de sol.licituds. FESTES DURANT EL CURS L’ AMPA col.labora i subvenciona el berenar d’ algunes de les festes que se celebra a l’ escola a nivell genral ( castanyada, carnestoltes, certamen literari). Col.labora a la festa de fi de curs del CEIP així com a la festa a final de juliol que celebra l’ EEIM “El Jardí a la qual són convidats els familiars dels alumnes de la llar d’infants.

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MUNICIPAL També com activitat municipal hi ha la possibilitat de gaudir durant el periode escolar i dins l’ edifici escolar, dels serveis de l’ ESCOLA DE MÚSICA amb classes de solfeig, piano i guitarra.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ 17 HORARI DE LES CLASSES DELS ALUMNES.

Educació Infantil 3 anys DILLUNS 10 10’30

10’30 11’40

12 ’10 13

15 16

16 17

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada i rutines: penjar motxilla i jaqueta al penjador, rotllana: Bon dia, fer càrrecs: passar llista, posar el temps, dia de la setmana, nens de menjador ... i explicació de l’activitat. Llenguatge Descoberta Llenguatge Descoberta Descoberta verbal d’un mateix matemàtic d’un mateix d’un mateix Reforç Reforç Reforç

Música

Biblioteca

Llenguatge matemàtic Reforç

Plàstica Reforç

Racons de joc Reforç

Plàstica Reforç

Descoberta de l’entorn

Llenguatge verbal

Descoberta de l’entorn

Llenguatge verbal Reforç

Llenguatge matemàtic (Quinzet) Informàtica

Grafisme Reforç

Descoberta de l’entorn

Descoberta d’un mateix Psicomotricitat

Racons llenguatge

Educació Infantil 4 anys

DILLUNS

DIMARTS

10 10’30

Rutines

Rutines

10’30 11’40

Llenguatge verbal

Descoberta un mateix

12’10 13

Biblioteca

Llenguatge matemàtic Reforç

15 16

Descoberta de l’entorn

Plàstica Reforç

16 17

DIMECRES Rutines

Plàstica Reforç

DIVENDRES

Rutines

Rutines

Llenguatge verbal

Llenguatge verbal Reforç

Llenguatge matemàtic

Música

Llenguatge matemàtic (Quinzet)

Llenguatge verbal Reforç

Informàtica Grafisme

Descoberta de l’entorn Reforç Racons llenguatge

Racons Reforç

Psicomotricitat Racons de joc

DIJOUS

Descoberta un mateix

Descoberta de l’entorn (experimentació)

Reforç


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

Educació Infantil 5 anys

DILLUNS 10 10:30 10:30 11’40

DIMARTS DIMECRES DIJOUS Hàbits i rutines (bon dia, mirar temps...)

Ll. verbal

Ll. verbal Reforç

Ll. Matemàtic

Grafisme Reforç

Ll. Matemàtic

Música

Ll. Matemàtic (Quinzet)

Projecte (Desc Entorn)

Racons de treball Reforç

Plàstica Reforç

Descoberta de l’entorn

Biblioteca

Psicomotricit at

Plàstica Reforç

Anglès Tutoria

Racons de joc

Racons llenguatge

12’10 13

Informàtica 15 16

16 17

Descoberta de l’entorn Reforç Ll. verbal R lectura

DIVENDRES Reforç

Educació Primària 1r C. Inicial DILLUNS 9 - 10

DIMARTS

DIMECRES

Català Reforç Mates Reforç

Mates r. lectura Català Reforç

Música

Religió /Ètica

Medi

Castellà Reforç

Medi Informàtica Castellà r. lectura

15 16

Racons

Música

EECC

16 17

Anglès EECC lectura

Educació Física

Projecte r. logopèdia

10 10’50

Biblio Anglès

DIJOUS

DIVENDRES

Mates Reforç Català Reforç

Català Reforç

Projecte Anglès Educació Física

Càlcul mental r. lectura

Plàstica Reforç Plàstica Reforç

Castellà r. logopèdia

Mates

10’50 11’20 11’20 12’10 12’10 13

Medi

Tutoria

18

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ Educació Primària 2n C. Inicial DILLUNS 9 - 10 10 10’50

DIMARTS

Català

DIMECRES

Mates

Anglès

Medi

Música

Mates

Projecte Anglès EECC r. lectura

Educació Física

Plàstica Reforç Plàstica Reforç

Castellà Reforç

Medi r. Informàtica

Biblioteca

Càlcul mental

Religió /Ètica

Castellà Reforç

Mates Reforç Castellà Reforç

15 16

Racons

Educació Física

Català Reforç

16 17

EECC lectura anglès

Música

Projecte

12’10 12’10 13

DIVENDRES

Català Reforç

Mates r. lectura

10’50 11’20 11’20

DIJOUS

Català

Medi

Tutoria

Educació Primària 1r nivell de C. Mitjà DILLUNS 9 - 10

DIMARTS

Català Reforç Mates Reforç

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Mates Reforç Català Reforç

Mates

Música

Mates

Religió /Ètica

Educació Física

Socials

Castellà r. lectura

Català Reforç

Càlcul mental

Castellà

Socials Informàtica

Anglès

Naturals

Anglès Reforç

Anglès Reforç

Projecte

15 16

Naturals

Socials

Naturals

Biblio

16 17

Plàstica

Castellà

Tutoria

Educació Física

10 10’50 10’50 11’20 11’20 12’10 12’10 13

EECC Reforç Projecte Anglès

19

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ Educació Primària 2n nivell C. M. DILLUNS 9 - 10

DIMARTS

DIMECRES

Català Reforç Mates Reforç

Biblio

Mates

Educació Física

Naturals

Anglès Reforç

Català Reforç

Naturals

Càlcul mental

15 16

Religió /Ètica

16 17

Castellà Reforç

10 10’50 10’50 11’20 11’20 12’10 12’10 13

DIJOUS

DIVENDRES

Mates Reforç EECC Reforç

Mates Reforç Català Reforç

Socials r. lectura Projecte Anglès

Socials Informàtica

Socials Reforç Educació Física

Castellà Reforç

Anglès

Plàstica

Castellà Reforç

Projecte

Música

Anglès Reforç

Tutoria

Naturals

Educació Primària 1r.nivell C. Superior DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9 - 10

Biblio

Català Reforç

Mates Reforç

EECC Reforç

Educació Física

10 10’50

Anglès Reforç

Mates Reforç

Català Reforç

Castellà

Socials r. informàtica

Religió / Ètica

Música

Anglès Reforç

Mates Reforç

Mates Reforç

Càlcul mental

Francès/ reforç

Natura

Natura

Català Reforç

Castellà

Socials

Anglès Reforç

Tutoria

Castellà

Educació Física

Plàstica

10’50 11’20 11’20 12’10 12’10 13

15 16 16 17

Projecte Anglès Francès/ reforç Projectes

Natura Socials

20

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ Educació Primària 2n. nivell C.Superior DILLUNS 9 - 10

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Educació Física

Català Reforç Mates Reforç

Mates Reforç Català Reforç

Natura

Càlcul mental

Natura Reforç

Mates Reforç

Anglès Reforç

EECC Reforç

Biblio

Natura

15 16

Castellà

Socials

Anglès Reforç

Plàstica

Castellà Reforç

16 17

Projecte Francès / Reforç

Castellà

Música

Tutoria

10 10’50

Religió / Ètica

10’50 11’20 11’20 12’10 12’10 13

Francès / reforç

Anglès Reforç

DIVENDRES

Socials

Socials r. informàtica Educació Física Mates Reforç Català Reforç

ENTREGA D’ INFORMES I ENTREVISTES. Es comença el curs amb una Assamblea General de Pares per presentar el professorat i exposar el PLA ANUAL de curs i seguidament es fan les reunions de cicle. Pels alumnes d’ Educació Primària,els informes s´entregaran abans de començar un trimestre nou, és a dir, abans de Nadal, de Setmana Santa i a final de curs. Les entrevistes generals amb pares i mares, seran com cada any abans de Nadal i a final de curs. Pels/les alumnes d´Educació Infantil els informes i entrevistes es faran abans de Nadal i abans de fi de curs. Per a qualsevol altra questió o conveniència de trobar-se amb el/la mestra tutor/a cal veure els horaris de visita, o bé, concertar prèviament hora.

AVALUACIONS 1r. trimestre: del 4 al 10 de desembre 2n trimestre: del 23 al 31 de març 3r. trimestre: del 15 al 19 de juny Els alumnes realitzaran les proves d’ avaluació al llarg de la setmana anterior a les dates d’avalució. A nivell de centre es realitza una prova a finals de P-5 i a finals de cada cicle. També segons les instruccions d’ enguany els alumnes de 2n CS faran una avaluació final de competències bàsiques d’àmbit general a Catalunya, amb una comissió d’avaluació externa al centre.

21

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ TUTORIA: Els alumnes del Centre tindran 1 hora de tutoria ( sisena hora) amb el seu tutor corresponent. Treballaran diferents aspectes de la personalitat amb l´ajut de diferents programes que hi ha al Centre (Competencia social, Els meus amics el meu jardi, L’ aventura de la vida….). Gairebé tots els professors tenen una hora d’ atenció al Centre, a més del dvendres de 13 a 14 h. per atendre les famílies, cal que concerteu l’ entrevista directament amb ells.

MATERIAL DE L´ALUMNE/A El Centre , com cada any, socialitza el material escolar, mitjançant unes quotes de pagament. L’ escola facilita tot tipus de material ( cartolines, pegaments, retoladors, papers, folis, pintures, pinzells, plastilina, cinta, celo, ceres, barnís, paper celofan, xarol, tisores,colors Tret dels corresponents llibres de text carpetes i l’ estoig personal tota la resta els serà donat (folis,tisores, pintures, coles, cartolines, fang, plastilina, gomets, fotocòpies,...) . Aquest curs s’introdueix que els alumnes portin de casa un estoig personal per tal de responsabilitzar-se del material i del seu ús. A CI cal que hi portin : llapis staedtler, goma i maquineta. A CM i a CS cal portar-hi: llapis staedtler, goma, maquineta i bolígrafs vermell, blau i negre. Potser, que algun cop els/les nens/es us demanin material reciclable de desús a casa per a fer certs treballs manuals. L´agenda escolar, eina de comunicació escola-pares i per a què els alumnes anotin els deures. Per tot això es passarà una de quota de material de: • •

37 euros CM i CS. 43 euros pels de CI i Ed. Infantil.

Les quotes de material s’ haurien de fer efectives durant el primer trimestre ingressant la quantitat corresponent al següent compte bancari.

Caixa de Catalunya. 2013 0034 17 0200568043 Els alumnes d´Educació Primària ( 1r fins a 6è) hi ha la possibilitat de demanar ajuts individuals tot i que la seva concessió dependrà de la renda familiar. Us notificarem amb una circular quan surti la convocatòria.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT Aquest curs 2008-09 el CEIP. Sant Gil, continua amb el programa de Reutilització de llibres de text que va endegar el Departament d’ Educació. Però segons l’ acord del Consell Escolar de cara als propers cursos la gestió de la socialització es traspassa a l’ AMPA sempre i quan aquesta cregui necessari seguir amb el Projecte. A finals del curs 07-08 es va modificar la comissió de revisió de llibres i es va crear una nova comissió creada per l’ AMPA amb dos pares representants de cada curs. Aquesta normativa, es fa extensiva a tots els pares, i una vegada coneguda, tots aquells pares que desitgin entrar en el Programa de Reutilització caldrà que ho expressin signant un petit document 22

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ QÜESTIONS DE R.R.I. A TENIR EN COMPTE: A la web del centre www.xtec.cat/ceipsantgil/ podreu trobar el RRI, document on hi ha tota la reglamentació del centre: -

-

-

El recinte escolar s’ obrirà cinc minuts abans de les 9 h. 13h. 15 h. i 17 h. Els alumnes de primària sortiran per la porta de la valla de la reixa i els d’ Ed. Infantil per la primera entrada. Els pares hauran de romandre a totes les entrades darrera la reixa blanca, tret d´algun cas especial que necessiti un periode d’ adaptació Tots aquells alumnes que marxin sols o acompanyats d´algú altre que no siguin els pares caldrà portar al centre una autorització ( s´ha donat als alumnes el primer dia de curs per tal que ho portin signat). A l’ hora de portar i recollir als alumnes cal ser puntual. Una vegada transcorreguts 10 minuts es trucarà a la família i quan el temps transcorregut sigui de mitja hora es trucarà als Mossos i a l’AMPA. Les bambes que porten per educació Física cal que siguin de sola plana .

PROJECTE PUNTEDU, BIBLIOTECA ESCOLAR Tenim des del curs 06-07 el Projecte d’innovació Educativa Punt Edu de biblioteques escolars que té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector. “La biblioteca de l’escola és una de les eines més importants per ajudar a mestres i pares a desvetllar l’ interès i el desig de saber llegir als infants”. Amb aquest premisa l’escola pretén assolir els següents objectius: • • • • • • • • • • •

Estimular l’interès cap al coneixement i funcionament de la biblioteca. Fomentar el plaer de la lectura. Relacionar la família amb la biblioteca. Gaudir i fomentar el gust per la lectura individualment i amb família. Gaudir de l’explicació d’un conte tradicional desenvolupant l’atenció i la memòria. Conèixer valorar i estimar els contes. Posar en pràctica les destreses necessàries per a una correcta lectura expressiva. Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del text que es llegeix. Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa i al receptor amb ordre i claredat. Educar en la recerca d’informació. Educar en l’ús i tractament de la informació.

Els/les alumnes del Centre podran gaudir del servei de Biblioteca Escolar durant l´horari lectiu (sisena hora) i els dimarts i divendres a l’ hora de l’ esbarjo. La coordinadora del Punt Edu i un membre de la comissió es farà càrrec de la biblioteca per tal que els/les alumnes del Centre puguin gaudir de la lectura i puguin també fer el préstec de llibres

23

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

Animació a la lectura. Conta–contes per part de la Gina

Les activitats i la dinàmica de la biblioteca són moltes, d’aquestes destaquen les següents: • • • • • •

L’activitat de lectura i préstec de llibres que es realitza a tots els cursos de primària. S’organitzen concursos: el certamen literari. Es realitza una petita exposició de l’escriptor que s’ha treballat al llarg del curs. Es fa venir un autor per tal de conèixer la seva obra i persona . Se seguiran fent les maletes viatgeres a tots els cicles. Llistats recomanant llibres de lectura per a tots els cicles.

Així doncs ens agradaria fer-vos arribar aquesta dita que resumeix molt bé la filosofia del centre: “Avui llegir és no solament desxifrar missatges escrits, sinó enfrontar-se a uns llenguatges diversificats i també aprendre a interpretar i a llegir críticament el conjunt d’informacions que ens arriben.” Joan Domenech.

PROJECTS IN ENGLISH Continuant amb l’impuls de les llengües estrangeres, a partir d’aquest any i gràcies a la disponibilitat de mestres amb capacitació per impartir anglès; el nostre centre pot oferir projectes de coneixement del medi, en aquesta llengua, des del primer nivell de cicle inicial fins a segon nivell de cicle superior. Un dels objectius principals d’aquesta experiència és millorar la competència lingüística dels alumnes en aquesta llengua estrangera , facilitar el camí i preparar-los per estudis posteriors. En anys anteriors, ja s’havia iniciat l’experiència en alguns cursos; l’avaluació positiva dels resultats ens ha animat a donar-hi continuïtat, així doncs, cada curs de primària disposa d’una sessió setmanal d’aproximadament una hora on l’anglès esdevé la llengua vehicular per impartir coneixements de naturals que anomenem “projects”. Des de sempre aquest centre ha mostrat sensiblilitat per l’aprenentatge de totes les llengües (català, castellà, anglès i francès), tal i com queda reflectit en el Projecte Lingüístic del Centre i amb les diferents activitats realitzades des de la Biblioteca per a motivar al nostre alumnat a aprendre-les i valorar-les. 24

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

PROJECTE MEDIAMBIENTAL “ARA ÉS L’ HORA” El passat curs 2007-08 vam endegar el projecte d’ innovació ,de mediambient. Aquest és un projecte que abarca el periode 2007-08 al 2009-10 i al llarg d’ aquest tres cursos el Centre preten treballar tres eixos transversals:

LA CULTURA DEL RECICLATGE

Curs 2007-08

LA CULTURA DE L’ AIGUA.

Curs 2008-09

LA CULTURA DE L’ ECOLOGIA.

Curs 2009-10

Enguany doncs l’ eix tranversal serà entorn al món de L’ AIGUA i des dels altres projectes (biblioteca i llengües estrangeres) es farà activitats conjuntes per treballar de forma interdisciplinar. Com veureu algunes de les activitats, tallers i sortides que es faran aquest any estan relacionades amb aquesta temàtica. Caldria de tant en tant fer un recordatori a les premises treballades el curs passat:

DECÀLEG DE LA CULTURA DEL RECICLATGE: 1. ABANS DE LLENÇAR PENSA EN REUTILITZAR. 2. CADA DEIXALLA AL SEU LLOC 3. NO ESMORZEM A CORRE CUITA I ELS DIMARTS PORTEM TOTS UNA FRUITA 4. QUINA MALA PASSADA, EMBOLICAR-ME AMB PAPER DE PLATA! 5. SI LA OÏDA VOLS CUIDAR EL SOROLL CAL EVITAR 6. APROFITEM EL PAPER QUE AIXÍ VIUREM MÉS BÉ. 7. ELS LLUMS HEM D’ APAGAR PER ENERGIA ESTALVIAR. 8. TANQUEM L’ AIXETA PER AJUDAR AL PLANETA. 9. MENYS FUM MENYS CONSUM. 10. SI EL CEL NO VOLS FORADAR L’ ETIQUETA DELS ESPRAIS CAL MIRAR. Enguany amb la col·laboració del Consell Comarcal es duran a terme activitats de l’ Agenda 21, i es farà també l’intercanvi d’ experiències que comporta la nominació d’ Escola verda.

25

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


26

2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

PLANIFICACIÓ 2n. ANY PROJECTE MEDIAMBIENTAL “ARA ÉS L’ HORA” CURS Segon

ÀMBIT DE TREBALL Recollida selectiva

Hàbits saludables

Estalvi energètic

Ús racional de l’aigua

Cura de l’entorn: la riera del poble

-

ACCIONS PREVISTES Realitzar la recollida selectiva en tot el context educatiu Realitzar activitats i jocs experimentals, visuals i manipulatius per conscienciar-se sobre el consum de l’aigua Fer un estudi del consum energètic i d’aigua de l’escola i proposar maneres per reduir el consum tant a l’escola, a casa i al poble Continuar aplicant durant el dia a dia les actituds que fomentin l’estalvi d’energia Visita a la riera del poble, i analitzar-ne les aigües Continuar amb el noticiari del centre Classe més ambiental Anima’t a reciclar Actualitzar la pàgina web del centre amb les activitats realitzades Participar en les activitats que s´organitzin a nivell comarcal des de l’ agenda 21 com tallers i visites a la comarca. Estudi de les aigües potables a Torà. Xerrada pedgògica del cicle de l’ aigua. Esmorzar saludable

COL·LECTIUS IMPLICATS CEIP Sant Gil Llar d’Infants AMPA Pares i mares Servei de neteja Ajuntament Municipi Consell Comarcal

Empresa CASSA


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR Les famílies amb necessitats econòmiques tenen la possibilitat de demanar ajuts de menjador al Consell Comarcal mitjançant una sol.licitud que cal fer a l’ asssitent social del municipi de Torà. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na ..........................................................................pare/mare/tutor/a de/ls alumne/s .......................................................................................................................................... desitja que el/s la/les seu/s seva/es fill/a/s/es gaudeixin periòdicament del Servei de Menjador Escolar establert en aquest Centre pel present curs escolar 2008-09 Torà setembre del 2008

Signat pare / mare / tutor/a,

AUTORITZACIÓ PAGAMENT

En/Na .....................................................................................................pare / mare / tutor-a de/ls les alumne/s.............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ...............autoritza el PAGAMENT del cost del MENJADOR ESCOLAR del seu/s fills, corresponent als mesos del curs escolar 2008-09 al següent número de compte

Codi Banc

-

Agència

-

-

COMPTE

D.C. -

AUTORITZO a:

-

-

CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA: BANC CENTRAL HISPANO: CAIXA RURAL-IBERCAIXA: LA CAIXA

Torà , a .......... de ..................... 200.. .

Signat Titular del Compte,

27

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓ DE MECANOGRAFIA PELS ALUMNES DE CICLE MITJÀ I SUPERIOR En/Na ..........................................................................pare/mare/tutor/a de/ls alumne/s .......................................................................................................................................... desitja que el/s la/les seu/s seva/es fill/a/s/es facin l’ activitat de MECANOGRAFIA el present curs escolar 2008-09 organitzat per l’ AMPA Torà setembre del 2008

Signat pare / mare / tutor/a,

AUTORITZACIÓ PAGAMENT En/Na .....................................................................................................pare / mare / tutor-a de/ls les alumne/s.............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ...............autoritza el PAGAMENT del cost de l’ ACTIVITAT DE MECAOGRAFIA del seu/s fills, corresponent als mesos del curs escolar 2008-09 al següent número de compte, Codi Banc

-

Agència

-

COMPTE

D.C.

-

AUTORITZO a:

-

-

CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA: BANC CENTRAL HISPANO: CAIXA RURAL-IBERCAIXA: LA CAIXA

Torà , a .......... de ..................... 200.. .

Signat Titular del Compte,

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODEL D’AUTORITZACIÓ PER SORTIDES GENERALS PELS VOLTANTS DE TORÀ . CURS 07-08 En aquestes sortides no és necessari el desplaçament amb transport . En/Na ........................................................................ pare/mare/tutor de l’alumne/a ...................................................................................... autoritzo al meu/va fill/a a realitzar qualsevol excursió que tingui lloc pels voltants de Torà sense desplaçaments amb transport públic. I, per això signo aquesta autorització. Signat, .............................................................................

Data.....................................

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

MODEL D’AUTORITZACIÓ PER SORTIDES GENERALS PELS VOLTANTS DE TORÀ. CURS 08-09 En aquestes sortides no és necessari el desplaçament amb transport .

En/Na ........................................................................ pare/mare/tutor de l’alumne/a ...................................................................................... autoritzo al meu/va fill/a a realitzar qualsevol excursió que tingui lloc pels voltants de Torà sense desplaçaments amb transport públic. I, per això signo aquesta autorització. Signat, .............................................................................

Data.....................................

DNI: ..................................................................................

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MODEL D’AUTORITZACIÓ PELS ALUMNES QUE MARXEN SOLS CAP A CASA Aquesta autorització l´han de portar tots els alumnes d’ Ed. Infantil i Primària que marxin sols del Centre o bé acompanys per algú que no siguin els pares. Moltes families ja l’ han portat la primera setmana del curs per la qual cosa no es necessari tornar-hi.

En/Na......................................................................................ambDNI…………………….. pare/mare/tutor de l’alumne/a o dels alumnes ...................................................................................... ………………………………………………………………autoritzo al meu/va fill/a que cursa …………………….. durant el curs 2008-09 Que vagi/n sol/s del Centre a casa Que sigui /n recollit /s per …………………………………………………………………………

I, per això signo aquesta autorització. Signat, .............................................................................

Data.....................................

29

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ MODEL AUTORITZACIÓ PER A DONAR MEDICAMENT En /na ……………………………………………………………………………amb DNI ………………………………………………….pare/mare/tutor de l’ alumne AUTORITZO al mestre/a, /tutor/ra a donar el medicament següent, del qual n’ adjunto la recepta mèdica pertinent. Nom del medicament:……………………………………………………………………………… Dosis a administrar …………………………………………….. hora …………………………… Els dies ………………………………………………………………………………………………………. Explicacions: ( si són gotes pels nas , orals, si cal pendre-ho amb aigua…)………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Torà ……..de ……….. de 2008-09

Signat

Nota: Us agrairíem que en la mesura posible els medicaments no s’ haguessin de donar en horari escolar.

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------MODEL AUTORITZACIÓ PER ANAR DE COLÒNIES En /na ………………………………………………………amb DNI…………………………….. pare/mare/tutor de l’ alumne.…………………………………………………………………….. AUTORITZO al meu fill/a a assistir a les colònies que el CEIP “Sant Gil” de Torà ha programat pel curs 2008-09, els dies 29 i 30 d’ abril ,a la casa La Manreana de Juneda. El cost de l’ activitat serà al voltant de 70 € tot i que dependrà del nombre d’ alumnes inscrits i del nombre d’ autocars que hi hagi d’ anar. Per a fer la sol.licitud de plaça, cal fer una reserva PORTANT abans del 20 d’ octubre EL RESGUARD BANCARI amb l’ ingrès dels 30 euros, en concepte de bestreta Nº compte a ingresar : LA CAIXA 2100 4378 13 0200036875 Torà ……..de ……….. de 2008

Signat

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------En/na ……………………………………………………………… pare mare de l’ alumne………………………………………………. Ha pagat els 30 € de bestreta de les colònies que el Centre ha programat pel curs 2008-09 FITXA D’ OBSERVACIÓ INDIVIDUAL DE L’ ALUMNE/A 30

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ 1. DADES PERSONALS Nom i Cognoms: ……………………………………………………………………………. Data de naixement:……………………………… Curs : ……………………… Domicili: ………………………………………….. Població :………………….. Telèfon: …………………………………………… Tel. emergència ………….. Realitza algun esport extraescolar?

Quin?.................................

…………………………………………………………………………………………………… 2. DADES FÍSIQUES: Assenyalar totes aquelles malalties que ha tingut o té l’ alumne /a en relació al desenvolupament habitual de l’ activitat físico-esportiva ( taquicàrdies, asma, problemes de columna vertebral, problemes d’ ossos…) Possibles problemes per al normal desenvolupament de l’ educació física:

Tractament a realitzar (actual):

Activitats físiques que no pot realitzar (PRESCRITES MÈDICAMENT) en cas d’ alguna discapacitat.

Lesions recents (ossos, articulacions, músculs….)

Altres observacions Signatura i DNI pare/mare/tutor

31

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_ 32


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

33

 GENERALITAT

DE CATALUNYA Departament d´Educació

C E I P “Sant Gil” 25750 TORÀ.


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

1


2008-09______________________________________________________________________PLA ANUAL_

1

PLA ANUAL 2008-09 CEIP SANT GIL - TORÀ  

Informació sobre la planificació anual del nostre centre pel curs 2008-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you