Page 1


จากใจผูอ้ านวยการ 2 กิจกรรม 3

Messages Activties

1. เพือ่ เป็ นสือ่ ระหว่างวิทยาลัย ผูเ้ รียน ผูป้ กครองและชุมชน 2. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผลงาน กิจกรรมของวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการเขียน การอ่าน และ การแสดงความคิดสร้างสรรค์

7

ปี การศึกษา 2561 นับเป็ นปี แห่งความภาคภูมใิ จของชาว ข.เทค เป็ นอย่างยิง่ โดยผลงานเชิงประจักษ์ของวิทยาลัยอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา ครูอาจารย์ ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครอง และชุมชน ตลอดทัง้ ปี การศึกษา คือ “สถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ” “สถานศึกษาปลอดภัย” “สถาบันอาชีวศึกษา ประชาธิปไตยต้นแบบ ภาคเอกชน” และทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ครูและนักศึกษาได้เป็ น จิตอาสาสนับสนุนการใช้และขีจ่ กั รยาน บริการซ่อมบารุงจักรยานในงาน “Bike อุน่ ไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์”ณ จุดบริการหน้าโรงหนังเมเจอร์ พระประแดง รวมทัง้ เข้าเฝ้ ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 อีกด้วย ขอขอบใจครู บุคลากร และนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็ นคนดี เป็ นแบบอย่างที่ ดีของสังคม ขออวยพรให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสาเร็จในชีวติ รวมทัง้ ขอขอบคุณผูป้ กครองและชุมชนทีไว้วางใจ ร่วมเป็ น ส่วนหนึ่งของครอบครัว ช.เทค ตลอดมา เราจะมุง่ มันพั ่ ฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของวิทยาลัยให้สมกับความเชื่อมันที ่ ่ท่านมอบให้เราชาว ช.เทค ตลอดไป นางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูล ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

เจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ ( ช.เทค ) ที่ปรึกษา : อ.อภิชาต คามภีรภาพพันธ์ บรรณาธิการบริหาร : อ.อรอุมา วิวฒั รางกูล กองบรรณาธิการ : อ.อมรรัตน์ ภูมมะรา, อ.พรรณราย ยอดรัก, อ.รัตติยาภรณ์ จันทร์ชู, อ.ปิ ยะดา รัตนผลิน,


CH.Tech Honor ที่ 1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

วัน เดือน ปี รางวัลที่ได้รบั 28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ผลงาน "เครื่องสับหญ้าเนเปี ยร์ เครื่องฟักไข่อตั โนมัต"ิ ได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "วันนัก ประดิษฐ์" ณ ไบเทค บางนา 3-4 ธันวาคม 2561 สถานศึกษาให้การสนับสนุนการดาเนินงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ แข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ 9 ธันวาคม 2561 จิตอาสาสนับสนุนการใช้และขับขีจ่ กั รยาน บริการซ่อมบารุงจักรยาน “Bike อุน่ ไอรัก คลายความหนาว สายน้ า แห่งรัตนโกสินทร์” จุดบริการหน้าโรงหนังเมเจอร์ พระประแดง 3 ธันวาคม 2561 ผลงาน “หมอประจาบ้าน” ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การประกวดผลงาน Friendly Design Award 2018 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 10-12 ต.ค. 2561 ผลงาน "เครื่องสับหญ้าเนเปี ยร์ ครกอัตโนมัติ กระเป๋ าสารองไฟฟ้ า และกูเกิลแอพสาหรับการเรียนรู"้ ได้รบั คัดเลือกออกบูท้ นิทรรศการในงาน "ทีเว็ท คอนเน็กซ์ (TVET CONNEX) 2018" นิทรรศการสือ่ การสอนใหม่ และการประชุมวิชาการนานาชาติ World Class Educational Resources International Expo and Conference ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ 26 กันยายน 2561 โล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น 13 กันยายน 2561 สถานศึกษาทีพ่ ฒั นาหลักสูตรและนวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเชือ่ มโยงระหว่างการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 12 กันยายน 2561 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบในการประชุมสัมมนา แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละจัดแสดงผลงานการ ขับเคลือ่ นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 8 กันยายน 2561 คนอาชีวะอาสา ลดอุบตั เิ หตุ จังหวัดสมุทรปราการ

“Do not go where the path may lead, go where there is no path and leave a trail” Ralph Waldo Emerson

(จงอย่าเดินไปตามเส ้นทางทีม ่ ผ ี ู ้วางไว ้ แต่จงดินไปค ้นหาตามเส ้นทางทีย ่ ังไม่ม ี และทิง้ รอยเท ้าเอาไว ้แทน)


CH.Tech Honor ที่ 11

12 13

14 15 16 17 18

วัน เดือน ปี รางวัลที่ได้รบั 2-3 กันยายน2561 หนังสัน้ เข้าร่วม แสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาในงานประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดาเนินงานขับเคลือ่ นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและแสดงผลงานโครงงาน คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2561 โครงการ"ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในชุมชนในการป้ องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทา ผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยังยื ่ น" 23 สิงหาคม 2561 เกียรติบตั รได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานและร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาในกิจกรรมเวที แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 23 สิงหาคม 2561 โครงงานแต่งกายดี มีมารยาทดี เป็ นโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ อาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 20-22 สิงหาคม ผลงาน “ครกอัตโนมัต”ิ รางวัลสามดาว การนาเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่ 2561 มีคุณภาพในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 กรกฎาคม 2561 โล่เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา อาชีวศึกษารุ่นที่ 5 25 กรกฎาคม 2561 โล่เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา เป็ นเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง 1 มิถนุ ายน 2561 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาภาค ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ลาดับ 1 2 3 4 5

6

รางวัลที่ได้รบั พิธปี ระกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(หม่อมราชวงศ์เปี ย มาลากุล) บุคคลสาคัญ ของโลก เนื่องในวาระครบ ๑๕0 ปี ชาตกาล ผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถคี ณ ุ ธรรม” ศูนย์คุณธรรม ผลงาน “กระเป๋ าสารองไฟฟ้ า” ระดับสีด่ าว กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคกลาง และภาคตะวันออก การอบรม การแข่งขัน”การติดตัง้ ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ Mikrotik” ผลงาน “กระเป๋ าสารองไฟฟ้ า” เหรียญทองแดง “รางวัลนักคิดสิง่ ประดิษฐ์ร่นุ ใหม่” ประจาปี 2561 จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เกียรติบตั ร งานวันนักประดิษฐ์” 2560 (Thailand lnventors’ Day 2017)

วัน เดือน ปี 11 มิถนุ ายน 2560 22 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 6 กุมภาพันธ์ 2561

2-6 กุมภาพันธ์ 2561


CH.Tech Idols การจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ 1

วัน เดือน ปี หน่ วยงาน 1 สิงหาคม 2561 สถานพินิจ จังหวัดสมุทรปราการ กรม พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน 2 24 มกราคม 2562 โรงเรียนคลองใหม่ 3 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ทรีฟเวนท์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด 4 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยการต่อเรืออู่ฮนั ่ ประเทศจีน

อ.อรอุมา วิวฒั รางกูล

ที่ 1

อ.ปิ ยพร เนิ นอุไร ทาวันนี้ให้ดที ส่ี ุด อ.อเนก แสงเขียว ผูบ้ ริหารดีเด่น 2561 “สุภาพ ซือ่ สัตย์ สุจริต”

อ.พรรณราย ยอดรัก “จงมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึง จะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กนิดเดียว” อ.รัตติยาภรณ์ จันทร์ชู “ทาปัจจุบนั ให้ดที ส่ี ุด” ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รบั นางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) รองประธาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Private Teacher Awards 2019 คุณวุฒวิ ูดแบดจ์ ระดับผูน้ า (W.B.)

2 นายอเนก แสงเขียว

"ครูดีศรีอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ" คุณวุฒวิ ูดแบดจ์ ระดับผูน้ า (W.B.) "ครูดีศรีอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ" ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจาปี การศึกษา 2561

อ.อัษฎางค์ อยูศ่ รี “ทาอารมณ์ให้ผ่องใส เป็ นอุบายแก้ทกุ ข์” อ.วุฒิศกั ดิ์ เนตรจินดา “ทาดีได้ด”ี

3 นางพรรณราย ยอดรัก 4 นายอัษฎางค์ อยูศ่ รี 5 นายวุฒิศกั ดิ์ เนตรจินดา ครูดีเด่น สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 6 นางสาวรัตติยาภรณ์ จันทร์ชู ครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 7 นายอัษฎางค์ อยูศ่ รี งานวิจยั ดีเด่น "การแก้ปญั หานักศึกษามีพฤติกรรม ขาดการกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสมในชัน้ เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อตุ สาหกรรมโดยใช้กระบวนการกลุม่ " 8 นางสาวรัตติยาภรณ์ จันทร์ชู นวัตกรรมดีเด่น "สือ่ การเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ" 10 นางปิ ยพร เนิ นอุไร เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 11 นางสาวอมรรัตน์ ภูมมะรา เกียรติบตั รครูผูม้ ีอดุ มการณ์ เสียสละ และทาประโยชน์แก่การศึกษา 12 นางพรรณราย ยอดรัก งานนวัตกรรมดีเด่น “สุขภาพดี ชีวสี ดใส "สงบจิต 3 ขยับกาย” 13 นายภาณุ พงศ์ วันนุ ทรวง งานวิจยั ดีเด่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชดุ การสอนวิธกี ลึงเกลียว “We make a living by what we get, we make a life by what we give." Winston Churchill (เราสร ้างฐานะด ้วยสิง่ ทีเ่ ราได ้รับ แต่เราสร ้างชีวต ิ ด ้วยสิง่ ทีเ่ ราให ้)


1. ทุนพระราชทาน จานวน 1 ทุน รวม 26,900 บาท 2.ทุนผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 ทุน รวม 26,900 บาท 3. ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนือ่ ง จานวน 11 ทุน รวม 29,325 บาท นักเรียนโควตา 4. ทุนส่งเสริมการศึกษา จานวน 8 ทุน รวม 8,000 บาท ผลการเรียนและความประพฤติดีเยี่ยม 5. ทุนศิษย์เก่า จานวน 7 ทุน รวม 7,000 บาท 6. กองทุน ช.เทคแคร์ จานวน1 ทุน รวม 10,000 บาท 7. กยศ. จานวน 37 ทุน รวม 700,400 บาท 8. ทุน SCG จานวน 2 ทุน รวม 200,000 บาท 9. ทุนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา 5 ทุน รวม 21,500 บาท 10. ทุนสวัสดิการบุคลากร 1 ทุน รวม 10,000 บาท 11. รางวัลคนดีศรีชานิ

ปีการศึกษา 2561 1.1 นายวรุตม์ เจริญดี 1.2 นายภาณุเดช ตั้งครโยธิน

ระดับดี 3.70 (ปวส.2/2) ระดับดี 3.50 (ปวส.2/2)

ปีการศึกษา 2560 2) ผลการเรียนและความประพฤติดเี ยีย่ ม (ทุนส่งเสริมการศึกษา) 2.1 นายศิราวุฒิ เกษกุล (ปวช.2/1) 2.2 นายสิทธิโชคเมืองจันทร์ (ปวช.2/2) 2.3 นายศุภกิต คิดอ่าน (ปวช.2/3) 2.4 นางสาวขวัญศิริ เสนาะคา (ปวช.2/4) 2.5 นายณัฐพงษ์ คงกะทรัพย์ (ปวช.3/2) 2.6 นางสาวปวีณา จันทร์เกตุ (ปวช.3/4) ทุนพระราชทาน 2.7 นายชาญวิทย์ แผงนอก (ปวช. 2/3) ทุนผูม้ อี ปุ การะคุณ 2.8 นายศุภกิตติ์ คิดอ่าน (ปวช.2/3) 2.9 นายอาศิรา ตะเพียนทอง (ปวช.3/4) ทุนศิษย์เก่า 2.10 นายธีรภัทร์ ซาเสน ปวส.1/2 เทคนิคการผลิต ทุนอุดหนุนการศึกษา (นักเรียนใหม่) 2.11 นายธีระวุฒิ เดชพัง (ปวช. 1/2) 2.12 นายนิติธร ท้วมทวยหาญ (ปวช. 1/2) 2.13 นายอนาวิน บุญเต็ม (ปวช. 1/3) 2.14 นายสธน สอนบุตร์ (ปวช. 1/3) 2.15 นางสาวมัณฑนา สมบูรณ์ (ปวช. 1/4) 2.16 นางสาวอาติยา วิริยะภาพ (ปวช. 1/4) ทุนอุดหนุนต่อเนือ่ ง 2.17 นางสาวปิยดา แสงทับ (ปวช.2/4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.1 นายณัฐวุฒิ ชิวชาวนา 1.2 นายธนพงษ์ ฉิมบ้านไร่ 1.3 นายโสรัตน์ อ้นโต 1.4 นายนิรุตต์ รวมสันเทียะ 1.5 นายชัชฤทธิ์ เกสแก้ว 1.6 นายไกรวิชญ์ กองนอก 1.7 นายดุษฎี สุวรรณศรี 1.8 นายวีระศักดิ์ ขุนทอง 2.1 นายชาญวิทย์ แผงนอก 3.1 นายศุภกิตติ์ คิดอ่าน 3.2 นายอาศิรา ตะเพียนทอง 4.1 นายกฤษฎา ยุนกระโทก 4.2 นายพงษ์วิทย์ จันทร์เกตุ 4.3 นายณัฐพงษ์ คงกระทรัพย์ 4.4 นายปรเมศ สุขสุเมฆ 4.5 นายอาศิรา ตะเพียนทอง 4.6 นางสาวสุพรรณราย ศิริวงษ์ 4.7 นางสาวปวีณา จันทเกตุ 5.1 นางสาวขนิษฐา ทวารทอง 5.2 นางสาวศศิพร ไชยอังคาร 5.3 นางสาวศิรภัสสร เถื่อนคณะ 5.4 นางสาวสุนันทา บัวจันทร์ 5.5 นางสาวเมษา จิตต์สุข 6.1 นายสธน สอนบุตร์ 6.2 นางสาวปิยะดา แสงทับ 7.1 นายชัชฤทธิ์ เกสแก้ว 7.2 นายศิริหถชล อาบสุวรรณ์ 7.3 นางสาวสุพรรณราย ศิริวงษ์ 7.4 นางสาวศศิประภา บุตรตาน้อย 7.5 นางสาวศิรินยา หมื่นแสน

ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/3 ปวช.2/4 ปวช.3/1 ปวช.3/2 ปวช.3/3 ปวช.3/4 ปวช.3/3 ปวช.3/3 ปวส.1/4 ปวส.1/3 ปวส.1/3 ปวส.1/2 ปวส.1/2 ปวส.1/4 ปวส.1/4 ปวส.1/4 ปวช.1/1 ปวช.1/4 ปวช.1/4 ปวช.1/4 ปวช.1/4 ปวช.2/3 ปวช.3/4 ปวช.3/1 ปวช.1/3 ปวส.1/4 ปวส.1/4 ปวส.1/4

1. ผลการเรียนและ ความประพฤติดีเยีย่ ม (ทุนส่งเสริมการศึกษา)

2. ทุนพระราชทาน 3. ทุนผู้มีอุปการคุณ 4. ทุนศิษย์เก่า

5. ทุนอุดหนุนการศึกษา (นักเรียนโควต้า)

6. ทุนอุดหนุนต่อเนื่อง 7. ทุนมูลนิธิไทยซัมมิท พัฒนา


CH.TECH SMART

ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาของ ช.เทค จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน ระดับดี (ค่าเฉลีย่ 4.41) โดยมีผลประเมินแยกเป็ นแต่ละด้านใกล้เคียงกัน คือ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ (4.31) ด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (4.29) และด้านสมรรถนะหลักทัวไป(4.27) ่ *อัตราการทางานและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา ทัง้ ระดับ ปวช. และ ปวส. คือ 100% สมดังคากล่าว ที่วา่ เรียนที่ ช.เทค จบแล้ว มีงานทาแน่ นอน ปี การ ศึกษา

ด้านคุณลักษณะ ด้านสมรรถนะ ด้านสมรรถนะ ภาพรวม ที่พึงประสงค์ หลักทัว่ ไป วิชาชีพ

2559

3.89

3.91

4.09

4.03

2560

4.64

4.55

4.52

4.79

2561

4.35

4.36

4.32

4.42

เฉลี่ย

4.29

4.27

4.31

4.41

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 2. การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร 3. รางวัล 3 ดาว บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก "โครงการครกอัตโนมัติ" 4. โครงงานวิชาชีพดีเด่น ระดับ ปวช. เหรียญทอง "โครงการพัดลมเก็บวัสดุ" โครงงานวิชาชีพดีเด่น ระดับ ปวส. เหรียญทอง "โครงการลาโพงเคสคอมพิวเตอร์" 5. เกียรติบัตรการฝึกงาน โครงการกองทุนการศึกษา 6. เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งท่ 33

ครั้งที่ 33 1. นางสาวขวัญศิริ เสนาะคา ปวช.3/4 ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน 2. นายอิทธิชัย ทองน้อย ปวช.1/3 ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 3. นางสาวปิยะดา แสงทับ ปวช.3/4 ทักษะการติดตัง้ ไฟฟ้าภายในอาคาร 4. นายศุภกิตต์ คิดอ่าน ปวช.3/3 การประกวดมารยาทไทย 5. นางสาวจีรนันท์ สุทินเผือก ปวช.1/4 6. นางสาวเมษา จิตต์สุข ปวช.1/4 7. นางสาวศศิพร ไชยอังคาร ปวช.1/4 8. นางสาวสุนันทา บัวจันทร์ ปวช.1/4 เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ระดับปวช. 1 นายชาญวิทย์ แผงนอก ปวช. 2/3 เหรียญทอง สาขางานประกวดเพลงไทยสากล 2 นายธนพงศ์ ฉิมบ้านไร่ ปวช.1/2 เหรียญทองแดง ทักษะงานฝึกฝีมือ 3 นางสาวขวัญศิริ เสนาะคา ปวช.2/4 เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย 4 นายณัฐวุฒิ ชิวชาวนา ปวช.1/1 เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย 5 นายนิรุตติ์ รวมสันเทียะ ปวช.1/4 เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย 6 นางสาวปวีณา จันทะเกษ ปวช. 1/4 เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย 7 นางสาวอาติยา วิริยะภาพ ปวช.1/4 เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ระดับปวส. 8 นายฉัตรพล น้อยหว้า ปวส.1/4 เหรียญทอง ทักษะการติดตัง้ โปรแกรมระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 9 นายชนสรณ์ ทองชุ่ม ปวส.2/4 เหรียญเงิน ทักษะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป MS Access 2013 10 นายธนาวุฒิ คุชติ า ปวส.1/3 เหรียญทองแดง ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

1 เหรียญทองแดง 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 2 คน 4 คน 4 คน 19 คน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง


เหรียญทองแดง รางวัลนักคิดสิง่ ประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โครงการกระเป๋าสารองไฟฟ้า 1. นายกฤษดา ยุนกระโทก ปวช.3/3 2. นายอาศิรา ตะเพียนทอง ปวช.3/4 รางวัลนาเสนอสิง่ ประดิษฐ์ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โครงการกระเป๋าสารองไฟฟ้า (2560) 1. นายกฤษดา ยุนกระโทก ปวช.3/3 2. นายอาศิรา ตะเพียนทอง ปวช.3/4 รางวัล 3 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก "โครงการครกอัตโนมัต“ิ (2561) 1. นายสิทธิโชค เมืองจันทร์ ปวช.3/2 2. นายไกรวิชญ์ กองนอก ปวช. 3/2 เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพืน้ ฐานและหลักสูตรระยะสัน้ ภาคตะวันออกและกรุเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 นายสิทธิโชค เมืองจันทร์ ปวช. 3/2 ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน ปีการศึกษา 2560 นายชาญวิทย์ แผงนอก ปวช. 2/3 เหรียญทองแดง การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพืน้ ฐานและหลักสูตรระยะสัน้ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 1 นายชาญวิทย์ แผงนอก ปวช.2/3 เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) 2 นายเทพชัย อ่าอินทร์ ปวช.3/2 เหรียญทองแดง ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน 3 นายณัฐพงษ์ คงกะทรัพย์ ปวช.3/2 เหรียญทองแดง ทักษะงานกลึง กัด ไส ชิ้นงาน 4 นายอาศิรา ตะเพียนทอง ปวช.3/4 เหรียญเงิน ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 5 นางสาวสุพรรณราย ศิริวงศ์ ปวช.3/4 เหรียญเงิน ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 6 นายธนพงศ์ ฉิมบ้านไร่ ปวช.1/2 เหรียญทองแดง ทักษะฝึกฝีมือ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ / ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 นายชาญวิทย์ แผงนอก ปวช.3/3 9.1 รางวัลเหรียญทอง โครงการหมอประจาบ้าน นายศุภกิตติ์ คิดอ่าน ปวช.3/3 นายไกรวิชญ์ กองนอก ปวช.3/2 9.2 รางวัลเหรียญเงิน โครงการครกอัตโนมัติ นายสิทธิโชค เมืองจันทร์ ปวช.3/2 นายชัชฤทธิ์ เกสแก้ว ปวช.3/1 9.3 รางวัลชมเชยโครงการ รถจักรยานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ นายศิรวุฒิ เกษกุล ปวช.3/1 9.4 รางวัลชมเชยโครงการ นางสาวปิยะดา แสงทับ ปวช.3/4 ภาษาอังกฤษเฉพาะช่าง นางสาวขวัญศิริ เสนาะคา ปวช.3/4 ปีการศึกษา 2560 1. รางวัลเหรียญทองแดงโครงการเครื่องอัดเอนกประสงค์ นายณัฐพงษ์ คงกะทรัพย์ ปวช. 3/2 นายธนุพงศ์ สินเมฆา ปวช. 3/2 2. รางวัลเหรียญเงินโครงการรถตัดหญ้า 2 ระบบ นายวัชรพล เอมสาร ปวช. 3/1 นายปรเมฆ สุขสุเมฆ ปวช.3/1 ปีการศึกษา 2561 เหรียญทอง "โครงการพัดลมเก็บวัสดุ" 1. นายไกรวิชญ์ กองนอก ปวช.3/2 2. นายธนาทิพย์ ทิพย์เจริญ ปวช.3/2 3. นายนฤทธิ์ คนคล่อง ปวช.3/2 4. นายเอกรัตน์ บัวบาน ปวช.3/2 ระดับ ปวส. เหรียญทอง "โครงการลาโพงเคสคอมพิวเตอร์” 1. นายฉัตรพล น้อยหว้า ปวส.2/4 2. นางสาวกวิสรา หิรัญวงศ์ ปวส.2/4 3. นางสาวอาพร หอมกลาง ปวส.2/4 4. นายวัชระ ผกาอบ ปวส.2/4

ปีการศึกษา 2560 ระดับปวส. - ระดับเหรียญทอง ได้แก่ โครงการเครือ่ งตาพริก 1. นายเกรียงเทพ เสาร์แก้ว ปวส.2/2 2. นายนครินทน์ ศิริมะณี ปวส.2/2 - ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ โครงการเครือ่ งสับหญ้าเนเปียร์ 1. นายอนันต์ ศรีมงคล ปวส.2/2 2. นายวุฒิพันธ์ ศรีมงคล ปวส.2/2 - ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ โครงการเครือ่ งดัดเหล็กโค้งแบบหมุนมือ 1. นายวรุตม์ เจริญดี ปวส.2/2 2. นายภาณุเดช ตังครโยธิน ปวส.2/2


CH.TECH SMART 1. นายอาศิรา 2. นายชนสรณ์

ตะเพียนทอง ระดับชั้น ปวช. 3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทองชุ่ม ระดับชั้น ปวส.2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกียรติบตั ร การทดสอบสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมระบบส่งกาลังชัน้ 2 จาก

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ 1. นายอัมรัตน์ 2. นายปรเมฆ 3. นายพิเศษฐ์ 4. นายพรชัย

หายะ ปวช.3/1 สุขสุเมฆ ปวช.3/1 ผาสุก ปวส.2/1 เครือแสง ปวส.2/1

เกียรติบตั รการฝึกงาน โครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561 1. นายวาที เสียเส็ง 2 นายพันกร สุขสาราญ 3. นายเสฎวุฒิ ทนนไชย 4. นายชยาทิต ผดุงชูกิจ 5. นายพรชัย เปรมประสงค์ 6. นายณัฐวุฒิ ชิวชาวนา 7. นายอิสระภาพ ธุระทา 8. นายเทวา บังลือ 9. นายรัชพล ข้อจักร์ 10. นายชวลิต จันทร์หง่อม 11. นายธีระวุฒิ เดชพัง 12. นายนิติธร ท้วมทวยหาญ 13. นายธนพงศ์ ฉิมบ้านไร่ 14. นายวรชัย สร้อยคูบัว 15. นายอนาวิน บุญเต็ม 16. นายสธน สอนบุตร์ 17. นายโสรัตน์ อ้นโต 18. นายพีรวิชญ์ มูลติด 19. นายนิรุตต์ รวมสันเทียะ

ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/1 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/2 ปวช.2/3 ปวช.2/3 ปวช.2/3 ปวช.2/3 ปวช.2/4

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 1. นายบัณฑิตย์ 2. นายณัฐพงศ์ 3. นาย นฤทธิ์ 4. นาย อรุษ 5. นายไกรวิชญ์ 6.นายภัทรพนธ์ 7. นาย ชาญวิทย์ 8. นาย ศุภกร 9. นาย ดุษฏี 10. นาย ศุภกิตติ์ 11.นาย วีรศักดิ์ 12.น.ส. ปิยดา 13.น.ส. ขวัญศิริ

2560 สดภิบาล พุทธบาล คนคล่อง จรัสศรี กองนอก ทัศนา แผงนอก เห็มวัง สุวรรณศรี คิดอ่าน ขุนทอง แสงทับ เสนาะคา

ปวช.3/1 ปวช.3/1 ปวช.3/2 ปวช.3/2 ปวช.3/2 ปวช.3/2 ปวช.3/3 ปวช.3/3 ปวช.3/3 ปวช.3/3 ปวช.3/4 ปวช.3/4 ปวช.3/4

ช่างยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างไฟฟ้ากาลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“Our greatest glory is not in never falling, “ ความสาเร็จที่ย่งิ ใหญ่ไม่ได้อยู่ท่กี ารที่ไม่เคยล ้ม but in rising every time we fall.“ แต่อยู่ท่กี ารลุกขึ้นมาทุกครัง้ ที่ล ้มลงต่างหาก"” Confucius


CH.TECH OTOP นวัตกรรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย Project Based Learning

ผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ที่ได้รับคัดเลือกมา นาเสนอในฉบับนี้ มีทั้งหมด 5 ชิ้นด้วยกัน ซึง่ ทุกชิ้นได้ผ่านการไป Show & Share ในเวทีระดับต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ Innovation Showcase “Thailand Innovation and Design Expo 2017” (T.I.D.E. 2017) โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และงาน TVET CONNEX 2018 โดย World Didac Asia ให้ผู้ เยี่ยมชมระดับนานาชาติได้ยลโฉมมาแล้วทัง้ สิ้น ซึ่งบางชิ้นงานพร้อม ต่อยอดโดยการผลิตเพื่อจาหน่ายอีกด้วย

เครือ่ งสับหญ้าเนเปียร์

ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการสับหญ้าเนเปียร์ หรือวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในการเลี้ยงโค จากเดิมนาเอาต้นหญ้าเนเปียร์มาสับ ด้วยมือเปลี่ยนเป็นใช้เครือ่ งสับแทน ทาให้หญ้าท่านการสับด้วยเครื่องมี ขนาดเล็กลงโคกินได้ทงั้ ลาต้น และเป็นการลดวเวลาในการให้อาหารและ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ อาหารสาเร็จรูป และผู้เลี้ยงโคสามารถนาเวลาไป ทางานอื่นได้อีกด้วยสามารถสับหญ้าเป็นชิ้นเล็กในเวลาอันรวดเร็ว ช่วย ทาให้สับหญ้าได้เร็วกว่าการสับด้วยมีด ทาให้สับหญ้าเนเปียร์หรือ วัตถุดิบอื่นเป็นชิน้ เล็กๆ ได้ซงึ่ ง่ายต่อการกินของโค ช่วยทุ่นแรงในการสับ หญ้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ใฃ้พลังขับเคลือ่ นจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า มีใบมีดทัง้ หมด 8 ใบ ใบมีดขนาด R130x205 มม.ใบมีดมีอายุ การใช้งานยืนยาว ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ มีขนาดเล็กสามารถ เคลื่อนที่ได้สะดวก

กระเป๋าสารองไฟฟ้า Power Bag ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดพลังงาน ลด มลภาวะ เป็นอุปกรณ์สารองไฟเคลื่อนที่ สามารถพกพา เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ และเสียบไฟให้แสงสว่าง ได้ โดยเฉพาะกรณีที่ตอ้ งเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อม กันได้ โดยเก็บไว้ในกระเป๋าใบเดียว (ใช้งานได้ไม่เกิน 50 W) ผลงาน เครือ ่ งฟักไข่อตั โนมัติ มีประโยชน์ในการช่วยลด สภาวะที่ไข่ไก่ฟักออกมาเป็นตัวแบบไม่สมบูรณ์ เป็นสิง่ ประดิษฐ์ ที่ช่วยเกษตรกร Smart Farmer ในการลดข้อบกพร่องของการ ฟักตามธรรมชาติ เช่น ไข่ไก่ไม่ฟกั ตัว แม่ไก่อยู่ฟักไข่ไม่ตอ่ เนื่อง หลักการทางาน ใช้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน เครื่องด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติ (เทอร์โมสตัท) โดยตัง้ ค่าอุณหภูมิ ไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส สวิทช์จะดับ และจะติดอีกครัง้ เมื่อ อุณหภูมิลดลงต่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียส จนครบระยะฟัก ประมาณ 21 วัน ไข่จะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบทีส่ มบูรณ์ ความ โดดเด่นของผลงาน คือ ใช้หลักการธรรมชาติเพื่อจาลอง สถานการณ์การทางานเสมือนแม่ไก่กาลังฟักไข่เอง แต่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์

ครกอัตโนมัติ Automated Mortar

จัดทาขึ้นเพือ่ แก้ไข ปัญหาการจัดเตรียมพริกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สาคัญเพื่อนาไปปรุงอาหาร ผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ สิง่ ประดิษฐ์มีความโดดเด่น คือ Eco-friendly ไม่เกิดมลพิษกับสิง่ แวดล้อม, Mobility มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/อุตสาหกรรมใน ครัวเรือน, Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สามารถลดเวลา และจานวนแรงงาน แต่เพิ่มปริมาณผลผลิตมากขึ้น สามารถตาพริก ได้เป็นจานวนมากขึ้นโดยใช้เวลาและจานวนคนน้อยลง, Functionality สามารถปรับขนาดความเร็วของมอเตอร์และความละเอียด ความหยาบ ของสิง่ ที่ตา/พริกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หมุนอัตโนมัติได้ 360 องศา, Automatic สามารถตั้งเวลาการทางานได้ตามความ ต้องการ เมื่อครบตามระยะเวลาจะตัดและหยุดการตาทันทีโดยอัตโนมัติ

หมอประจ าบ้ า น Doctor@Home มี ขนาด กว้าง 22 x ยาว 40 x สูง 50 เซนติเมตร น้าหนัก ประมาณ 5.5 กิ โลกรัม เป็น ตู้เก็บยาที่สามารถเปล่งเสีย ง บอกชนิด สรรพคุณ และขนาดการใช้ยา ที่เก็บอยู่ในช่องเก็บ ยาช่ อ งต่ า งๆ ได้ เพื่ อ อ านวยความสะดวก และลดความ ผิดพลาดในการใช้ยาผิดประเภทของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ พิการ และคนที่ใช้รถเข็น โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา


CH.TECH OTOP ฟระราโชบายด้าภการศษกวา ของ ร.๑๐ การศษกวาต้องมุ่งสร้างฟื้ภฐาภให้แก่ผู้เรียภ ๔ ด้าภ 1. มีทศศภคติที่ถูกต้องต่อบ้าภเมือง สอภให้ผู้เรียภมีคฦามรู้คฦามเข้าใจต่อชาติ บ้าภเมือง ยษดมศ่ภใภศาสภา มศ่ภคงใภสถาบศภฟระมหากวศตริยย เอื้ออาทรต่อ ครอบครศฦและชุมชภของตภ 2. มีฟื้ภฐาภชีฦิตที่มศ่ภคง –มีคุมธรรม สอภให้ผู้เรียภรู้จศกแยกแยะสิ่งที่ผิดทีถ่ กู ปฏิบศตแิ ต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชศ่ฦ 3. มีงาภทา-มีอาชีฟ สอภให้ผู้เรียภเรียภรู้การทางาภ สามารถเลี้ยงตศฦและ เลี้ยงครอบครศฦได้ 4. เป็ภฟลเมืองดี สอภให้ผู้เรียภมีภ้าใจ มีจิตอาสา เห็ภอะไรที่จะทาเฟื่อ บ้าภเมืองได้ก็ต้องทา”

เฟื่อสร้างคภดีให้แก่บา้ ภเมือง เป็ภโครงการใภฟระราชดาริ ซษ่ง ใภหลฦง ร.๑๐ ทรงสืบสาภและต่อยอด โครงการของ ใภหลฦง ร.๙ ตามฟระราชปมิธาภใภการมุ่งสร้างคภดีสู่สศงคม ช.เทค ได้รศบโล่เชิดชูเกียรติ องคยกร “ผู้สร้างคภดี มีสมศ มาชีฟ” ครบ 5 ปี (ฟ.ศ. 2556-2560) จาก ฟลเอกกศมปภาท รุดดิวฐย องคมภตรี จากคฦาม มุ่งมศ่ภใภการภ้อมภาฟระราโชบายของใภหลฦงทศ้งสองฟระองคยมาเป็ภศูภยย รฦมจิตใจและหลศกชศยของการจศดการศษกวา เฟื่อสร้างคภดีให้บ้าภเมือง โดย การปลูกฝังคุมธรรมจริยธรรมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียภทุกคภของฦิทยาลศย มีแต่ได้ คือ มีฦพ ุ กิ ารศษกวา มีงาภทา และมีรายได้ระหฦ่างเรียภ

มีฦิภศยใภตภเอง ฟฤติกรรมบ่งชี/้ ข้อปฏิบตศ ิ (จาแภกตามกลุม่ )

ผู้บริหาร

ครู

ภศกเรียภ

ฟิจารมา คฦามดีคฦามชอบ อย่างเป็ภธรรม

ฦาจาไฟเราะ

ไม่สบู บุหรี่

เป็ภแบบอย่างทีด่ ี

ตรงต่อเฦลา

เข้าร่ฦมกิจกรรม สม่าเสมอ

ใช้จา่ ยตาม แผภงาภ

รู้หภ้าที่

แต่งกายเรียบร้อย

สถาบันอาชีวศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมและวิถท ี างประชาธิปไตยดีเด่น

ได้รศบประกาศเกียรติคุมยกย่องเป็ภสถาบศภอาชีฦศษกวาระดศบประกาศภียบศตรฦิชาชีฟ (ปฦช.) ทีม่ กี าร ดาเภิภกิจกรรมเสริมสร้างคุมธรรมและฦิถที างประชาธิปไตยจภประสบคฦามสาเร็จ ตามโครงการส่งเสริม คุมธรรมและฦิถปี ระชาธิปไตยใภสถาบศภอาชีฦศษกวา ของคมะกรรมการโครงการส่งเสริมคุมธรรมและฦิถี ประชาธิปไตยใภโรงเรียภ สภาภิตบิ ร ศ รศติแห่งชาติ ร่ฦมกศบมูลภิธิเสริมสร้างเอกลศกวมยชาติ จาภฦภ ๕๐ แห่ง จากทศ่ฦประเทศ จากผลการดาเภิภงาภโครงการ/กิจกรรมของฦิทยาลศยด้ฦย หลศกการสาคศร คือ ๑) การ เคารฟสิทธิส่ฦภบุคคล ส่ฦภรฦม และกฎระเบียบของสศงคม ๒) คฦามร่ฦมมือร่ฦมใจประสาภเฟื่อส่ฦภรฦม และ ๓) การใช้เหตุผลใภการแก้ปัรหาร่ฦมกศภ ครบถ้ฦภตามหลศกเกมฑย ดศงต่อไปภี้ ๑. การจศดกระบฦภการเรียภรู้ตา่ งๆ เฟื่อฟศพภาส่งเสริมภศกเรียภให้มีคฦามรู้เกี่ยฦกศบประชาธิปไตย คฦาม รศบผิดชอบต่อสศงคม คฦามสศมฟศภธยของตภเองกศบสศงคมและจิตสาภษกประชาธิปไตย (ฦศพภธรรม ประชาธิปไตย) ได้แก่ โครงการกิจกรรมฟศพภาผู้เรียภ โครงการทศศภศษกวาเฟื่อการเรียภรู้ ๒. การฝึกปฏิบตศ ปิ ระชาธิปไตยใภโรงเรียภ (การแสดงออก/ การแลกเปลี่ยภแภฦคฦามคิด/คฦามเห็ภของ ภศกเรียภด้าภประชาธิปไตยใภโรงเรียภ) ได้แก่ โครงการสถาภศษกวาคุมธรรม โครงการ ช.เทค สีขาฦ ๓. การประยุกตยใช้และขยายผลประชาธิปไตยใภชุมชภ (การส่งเสริมคฦามเข้าใจระบอบประชาธิปไตยให้ แฟร่หลายใภชุมชภและสศงคม ขยายผลสู่การฟศพภาประชาธิปไตยใภชุมชภ เฟื่อให้ประชาชภใภชุมชภมี คฦามรู้คฦามเข้าใจ แภฦทางประชาธิปไตยและภาไปปฏิบศติใภชีฦิตประจาฦศภจภเป็ภฦิถีชีฦิต) ได้แก่ โครงการทศกวะดี มีจิตอาสา โครงการ Happy Workplace องคยกรแห่งคฦามสุข ๔. ภฦศตกรรม ซษ่งภศกเรียภเป็ภผู้ริเริ่มด้ฦยการภาหลศกประชาธิปไตย มาประยุกตยใช้ใภเชิงสร้างสรรคย สามารถภาไปปฏิบศติได้จริง และมีคฦามยศ่งยืภ ได้แก่ โครงการอาชีฦะอาสาลดอุบศติเหตุ


CH.TECH Community โครงการ “ทักษะดี มีจติ อาสา” บริการวิชาการ/วิชาชีพ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 15.00น.- 16.30น. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ซ่อมบารุคเครื่อคยนต์ เครื่อคมืออุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ศูนย์ซ่อมสร้าคเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ลูกเสืออาสา เฉลิมพระเกียรติ อาชีวะเอกชน สร้าคคนสร้าคชาติ บริจาคโลหิต จิตอาสาซ่อมจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ช.เ๊ค วิชาการ วันเด็กแห่คชาติ บริการวิชาชีพ วันปลูกต้นไม้ประจาป๋ขอคชาติ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รวมพลคนอาชีวะ ขับขี่ปลอดภัย สมุ๊รปราการก้าวหน้า เชื่อมโยคการศึกษาสู่อาชีพ นิ๊รรศการสื่อการสอนใหม่ และการประชุมวิชาการ นานาชาติ TVET CONNEX 16 คานวันนักประดิษฐ์

วันประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึนในวันนี “Bike อุ่นไอรัก” วันอา๊ิตย์ 9 ธ.ค. 61 ขอขอบคุณในนาใจอันดีมาก ๊ี่มี ให้ต่อกัน จะจดจาไว้ในดวคใจ จะระลึกคุณคามความดีขอคพวก๊่าน ๊ี่เสียสละเรื่อคส่วนตัวมาช่วยกัน ดูแลประชาชนนักปั่นจักรยาน ด้วยรักจากใจ คนุ๊ค่ ครุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

โรบินสัน สมุ๊รปราการ บ้านเอืออา๊ร แพรกษา อาชีวศึกษาจัคหวัดสมุ๊รปราการ เ๊ิดไ๊้ รัฃกาล๊ี่ 10 ศูนย์ส่คเสริมอาชีวเอกชน โรคพยาบาลส่คเสริมสุขภาพตาบลแพรกษา โซน 9 ศูนย์๊ี่ 40 โรคหนัคเมเจอร์ นวัตกรรมเพื่อชุมชน เ๊ศบาลตาบลแพรกษา, ชุมชนอู่๊อค และโรบินสัน สมุ๊รปราการ วันเลือกตัคสมาชิกสภาผู้แ๊นราษฎร เฉลิมพระเกียรติ ร.10 โรบินสัน สมุ๊รปราการ เครือข่ายสร้าคเสริมสุขภาพ สสส. ศึกษาธิการจัคหวัดสมุ๊รปราการ Worlddidac Asia 2018 /ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ สานักคานคณะกรรมการวิจัยแห่คชาติ/ ไบเ๊ค บาคนา

สานพลัคประชารัฐ ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ วันปลูกต้นไม้ประจาป๋ขอคชาติ (แบบประชาอาสา) เจ้าภาพบาเพ็ญกุศล คานพระบรมศพ ในหลวค ร.9 อาชีวะร่วมใจแบ่คปันนาใจสู่๊หารผ่านศึก ปรับปรุคภูมิ๊ัศน์ ลบข้อความกาแพค เปลี่ยนถ่ายนามันเครื่อค ให้ความรู้ ซ่อมบารุครักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น บารุครักษาคอมพิวเตอร์ Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E. 2017) ให้ความรู้การบารุครักษารถมอเตอร์ไซค์ ให้ความรู้/ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า การแข่คขันฟุตซอล เปิดโลกอาชีพ กิจกรรมวันเด็กแห่คชาติ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายนามันเครื่อค

4-พ.ค.-61 11-พ.ค.-61 9 มิ.ย. – 7 ก.ค. 61 24-ก.ค.-61 26-ก.ค.-61 30-ก.ย.-61 2, 9 ธ.ค. 61 24-ธ.ค.-61 12-ม.ค.-62 24-มี.ค.-62 24-ส.ค.-61 8-ก.ย.-61 13-ก.ย.-61 10-12 ต.ค.61 2-6 ก.พ. 62

อาชีวศึกษาจัคหวัดสมุ๊รปราการ 25-ม.ค.-60 19-พ.ค.-60 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ๊พฯ ครบ 5 รอบ 2-มิ.ย.-60 สานักพระราชวัค /พระราชวัคดุสิต โรคพยาบาล๊หารผ่านศึก 23-มิ.ย.-60 ถนนสุขุมวิ๊ / วัดสวนส้ม / ซอยอุ่นอารี 11 ส.ค.-20 ก.ย. 60 ร.ร.คลอคใหม่ 6 มิ.ย. 60 หมู่บ้านเฟ์่อคฟ้า 3 ก.ค. 60 ชุมชนแพรกษา ซอย 2-4 4 ส.ค. 60 ชุมชนอู่๊อค 5 ก.ย. 60 กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ (DITP) 13 - 17 ก.ย. 60 /ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ร.ร.นาคดีอนุสรณ์ 5 ต.ค. 60 เ๊ศบาลแพรกษา / หมู่บ้านมายโฮม 2-3 พ.ย. 60 วิ๊ยาลัยฯ 13-15 ธ.ค. 60 โรบินสัน สมุ๊รปราการ, เ๊ศบาลตาบลแพรกษา 13-ม.ค.-61 9-ก.พ.-61 ชุมชนแพรกษา ซ.2-4


CH.TECH Interior นายสถาปนึก ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง จิตสานึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ความปลอดภัยของสถานศึกษา มุ่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จน ช.เทค ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษา ปลอดภัยดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2561 โดยเป็นเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา กับกระทรวงแรงงาน ในการสร้างต้นแบบการดาเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา

ขอเชิญติดตามรายงานความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ รอบรั้วประดู่ทองของเรา ที่ ได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มี.ค.2562.... มาถึงวิทยาลัยและกลับบ้าน อย่าลืมแสกนนิว้ มือเพื่อตรวจสอบการเข้าออกก่อน นะจ๊ะ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาหารูปแบบของ Demand Response ที่ เหมาะสมสาหรับประเทศไทยและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (โครงการ Creating Virtual Demand Response Assets Using Predictive Modelling and Machine Learning Algorithms, with Special Application to Thailand) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ Upgrade Computer & Monitor ห้อง 204 (25 เครื่อง) ห้อง 201 (45 เครื่อง) ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชั้น 4 ปรับปรุงโรงฝึกงานเชือ่ ม/เทคนิคอุตสาหกรรม เปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างภายใน และรอบโรงฝึกงาน AM, MM เป็นโคมไฟ LED (10 จุด) ฉีดพ่นยุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 14 จุด รวมเป็น 48 จุด ปรับภูมิทัศน์ ทาป้ายฉาก Back drop สาหรับถ่ายภาพ (4*2 เมตร) พัฒนา สวนหย่อมหน้ามุขอาคารเรียน ซ่อมแซมและทาสีแท้งค์น้า /ผนังอาคารด้านข้าง /บ้านพักนักการด้านหน้าและด้านหลัง /เรือนพัสดุด้านหลังเรือนไทย/ อาคารชั้น 2 ของโรงอาหาร ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ปูพื้นกระเบือ้ ง ปรับปรุงห้อง 101 เป็นห้องรับสมัคร (ปรับอากาศ) ห้อง 106 เป็นห้อง show & share อาคารเรือนไทยเป็น ห้องออก กาลังกาย fitness center แปลงผักสวนครัวและผลไม้ปลอดสารพิษ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกครัวเรือน

ช.เทค Green College


เลาะวัง ชมวัด กินอร่อย เที่ยวอยุธยา 7 พ.ย. 61 เริ่มต้นกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ดว้ ยการแวะทาบุญ ถวายสังฆทานกัน ทีว่ ดั ชูจติ ธรรมาราม แล ้วเดินทางต่อไปนัง่ กระเช้าข้ามแม่นา้ ไปไหว้ พระ ชมความงดงามของโบสถ์ทผ่ี สมผสานศิลปะไทยและตะวันตก แบบโกธิคอย่างลงตัว ทีว่ ดั นิ เวศน์ธรรมประวัติ หลังจากแวะพักเติมพลังกันด้วยอาหารท้องถิน่ และขนมจีนเจ้า อร่อยของอยุธยา พวกเราเดินทางต่อไปเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์และ โบราณวัตถุอนั มีคณ ุ ค่ายิง่ ของบรรพบุรุษไทยที่ พิพธิ ภัณฑ์สถาน แห่งชาติ เจ้าสามพระยา และปิ ดทริปแบบใกล้ชิดเป็ นมิตรกับ ธรรมชาติ ที่ ศูนย์การเรียนรู ้ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล

1

2 3 4

5 6 7 8

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ด้านภาษาต่างประเทศ งานมหกรรมสาหรับการศึกษาและการฝึ กอบรม (Asia Education Leaders Forum / TVET CONNEX การฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผูน้ า ขัน้ ความรู ้ ชัน้ สูง รุ่นที่ 831 โครงการผลสาเร็จของการขับเคลือ่ นองค์กรสุขภาวะอย่าง บูรณาการ ต่อเนื่อง และยังยื ่ น A: Project Manager Focus Management B: Trainer Focus Knowledge Hwp. C: Facilitator Focus Process D: Coach Focus Inner Development การจัดตัง้ หลักสูตรระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบุคลากร ด้านระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน การประชุมทางวิชาการ เรื่องผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการ เด็ก School Effects on Child Development การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นทีท่ างสังคม: นวัตกรรม ส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ การสัมมนาวิชาการ อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต

9

การประชุมร่วมภาครัฐเพือ่ ผลิตและพัฒนากาลังคน อาชีวศึกษา 10 Thailand Research Expo 2018 11 การประชุมทางวิชาการ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง วิชาชีพ: พลังครูขบั เคลือ่ นคุณภาพการศึกษาไทย 12 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้ อนสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม อาชีวศึกษา เพือ่ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 13 นิทรรศการสือ่ การสอนใหม่ และการประชุมวิชาการ นานาชาติ TVET CONNEX 14 การนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบตั ิ 15 Lean Quick Win

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ 1 การจัดการศึกษา ระยะที่ 6 (ปี การศึกษา 2561-2565) 2 ตรวจสุขภาพประจาปี 3 ประกันสังคมสู่สถานศึกษา (สานักงานประกันสังคม) 4 การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ (เทศบาลตาบลบางเมือง) 5 สัมมนานวัตกรรม งานวิจยั และสือ่ การสอน 6 กิจกรรมอบรมการสร้าง E-Portfolio และ การทาสือ่ สร้างสรรค์ดว้ ย PowerPoint 7 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 กิจกรรม ถอดบทเรียนอยากให้เด็กเก่ง ดี มีสุข Project Manager /Trainer /Facilitator /Coach การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2561 9 และการจัดทาแผนงานประจาปี 2562

สานักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา Worlddidac Asia 2017 /ศูนย์ ประชุมฯ สิริกติ ์ิ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ ค่าย ลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี สสส. / สอฟท. /มูลนิธิพฒั นา อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

บจ.เยนเนอรัล อินสทรู เม้นท์

10 พ.ค.61 10 ส.ค.61 10 ส.ค.61 3 ก.ย.61 20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 18 มี.ค.62 25 มี.ค.62 26 มี.ค.62

20-21 ก.ค. 60

12 ต.ค. 60 12-17 มี.ค. 61

25-26 เม.ย. 61 10-11 พ.ค. 61 24-25 พ.ค.61 78 มิ.ย. 61 2-3 พ.ค. 61

ศูนย์จติ วิทยาการศึกษา มูลนิธิ ยุวสถิรคุณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

30 มิ.ย.. 61

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสารวจ และผลิต จากัด สานักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ /Centara Grand คุรุสภา / ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์

14 ก.ค. 61

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา NIDA Worlddidac Asia 2018 /ศูนย์ ประชุมฯ สิริกติ ์ิ ก.ศึกษาธิการ/ มทร.พระนคร ธนาคารทหารไทย / มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

3-4 ก.ย. 61

5 ก.ค. 61

19 ก.ค. 61

วัดชูจติ ธรรมาราม / ตันแลนด์

11 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61

10-12 ต.ค. 61 14 ก.พ. 62 13-14, 19-20 มี.ค. 62

ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์


CH.Tech.OD

ช.เทค องค์กรแห่งความสุข

ช.เทค ยังคงจัดกิจกรรม องค์กรแห่งความสุข อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดกิจกรรมและสวัสดิการให้กับครู บุคลากร และผู้เรียนอย่างเหมาะสม ทั่วถึง หลากหลาย และสมดุลครบทั้ง ๘ ด้าน โดยล่าสุด ทีมงาน Happy Workplace ได้ริเริ่มกิจกรรม ช.เทค ปันน้้าใจ โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรทุกคนเดือนละ ๑ ครั้ง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน Happy Body & Happy Relax กินเป็นลืมป่วย ปลูกผักปลอดสารพิษ / กายบริหาร วันละนิดพิชิตโรค Happy Heart & Happy Soul พัฒนาจิตดูแลใจตามแนววิถีพุทธ/ แบ่งปันน้้าใจงาม/จิตอาสา / บริหารจิต วันละนิดจิต แจ่มใส / อวยพรวันเกิดครู บุคลากร Happy Brain & Happy Money ส่งเสริมการออม / ทุนการศึกษาบุตร / การพัฒนาทักษะชีวิตและการ สื่อสาร/ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี Happy Society & Happy Family Picnic Day / กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ช.เทค ปันน้้าใจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

อ-พฤ. กายบริหารวันละนิด พิชิตโรค จ.-พ.-ศ. พัฒนาจิต ดูแลใจตามแนววิถีพุทธ ทุกเดือน อวยพรวันเกิดครู-บุคลากร ทุกเดือน เบี้ยขยันบุคลากร ทุกเดือน รางวัลสลากออมสิน วันจันทร์ สุขภาพดี ลดพุง ลดโรค 25-พ.ค.-61 ปันน้้าใจ ท้าไม้ก้านบุญ มอบให้วัด 6-ก.ค.-61 ปันน้้าใจ ปันความรุ้ มอบหนังสือ ณ.มูลนิธิซีซีเอฟ 14-ก.ค.-61 การบริหารสมอง 2 เท่า ในทุกวันอายุ 4-ส.ค.-61 ปลูกป่าชายเลน ณ.โรงเรียนธรรมชาติ จ.สมุทรสงคราม 15-ส.ค.-61 มือถือเก่าไป ชีวิติใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้อง ๆ ที่ห่างไกล 29-ก.ย.-61 จิตอาสาอาเซียน เพื่อเด็กไร้พรมแดน @ หอศิลป์กรุงเทพฯ 7-พ.ย.-61 ปันน้้าใจ ถวายสังฆทาน ณ.วัดชูจิต ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 9-ธ.ค.-61 ปันน้้าใจ ซ่อมจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 28-ธ.ค.-61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหมูทอง สวัสดีปีใหม่ 11-ม.ค.-62 ปันน้้าใจ แบ่งปันรอยยิ้ม พี่ให้น้องในชุมชน (วันเด็ก) 22-ก.พ.-62 ปันน้้าใจ ปฏิทินเก่าท้าอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 30-เม.ย.-62 ปันน้้าใจ 1 ฝา 1 ความดี เพื่อแบ่งปัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Happy 8 ความสุข 8 ประการ 19-พ.ค.-60 Happy Soul ท้าบุญเลี้ยงพระก่อนเปิดภาคเรียน 19-พ.ค.-60 ปันน้้าใจงาม แบ่งปันความสุข มอบรองเท้าและอุปกรณ์การเรียน 27-ก.ค.-60 ช.เทค ร่วมใจปลูกป่า 22-ส.ค.-60 ช.เทค สุขภาพดี รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 22-ส.ค.-60 ช.เทค ปันน้้าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วม 22-ก.ย.-60 สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ 19-ต.ค.-60 จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big Cleaning Day) ศาลากลาง จ.สป. 23-ต.ค.-60 จิตอาสาเฉพาะกิจเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เทศบาล ต.บางเมือง 26-ต.ค.-60 จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 29-พ.ย.-60 ปันน้้าใจ วิ่งเพื่อโครงการก้าวคนละก้าว 29-ธ.ค.-60 One Day Trip ช.เทค สุขสันต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29-ธ.ค.-60 ปันน้้าใจ ปฏิทินเก่าท้าอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา 11-ม.ค.-61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี จอ "สวัสดีปีใหม่ 2561" 14-ม.ค.-61 ปันน้้าใจ แบ่งปันเพื่อน้อง วันเด็กในชุมชน 24-ก.พ.-60 จิตอาสาท้าความสะอาดวัดพุทธภาวนาราม 7-มี.ค.-60 ปันน้้าใจ ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน มูลนิธิเด็กโสสะฯ 10-มี.ค.-60 ปันน้้าใจ พับเหรียญโปรยทานงานอุปสมบทบุตรชายบุคลากร


มิ.ย. 61

พิธปี ัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จ การศึกษา ปี การศึกษา 2560 8 มิ.ย.61

พิธมี อบประกาศนียบัตรประจาปี การศึกษา 2560 8 มิ.ย 2561

พิธบี วงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และ กิจกรรมไหว้ ครู 17 มิ.ย. 61

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. มอบทุนการศึกษา 17 มิ.ย.61

ช.เทค รักษ์ส่งิ แวดล้ อม กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย 61

ช.เทค สีขาว วันต่อต้ านยาเสพติด 26 มิ.ย 61

กิจกรรม FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน เปลี่ยนถ่ายนา้ มันเครื่องและฝึ กอาชีพ 9- 10 มิ.ย., 7-8 ก.ค. 61

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. 17 มิ.ย. 61

ค่ายทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหม่ 18-19 มิ.ย.61

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม การฝึ กสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ / การฝึ กระเบียบวินัย จากโรงเรียนนายเรือ


ก.ค. 61 พิธถี วายพระพรสมเด็จพระจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค.61

นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ระดับ ปวช. 2 เข้ าค่ายฝึ กระเบียบวินยั ที่ กองพัน ปตอ. 5 วันที่ 1-9 ก.ค.61

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมค่าย

กิจกรรมอาชีวะเอกชนสร้ างคนสร้ างชาติ คก.เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนรู้ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 24 – 26 ก.ค.61 วันภาษาไทยแห่งชาติ 24 ก.ค.61

นิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพใน สถานประกอบการระดับ ปวช. 2,3

เยี่ยมบ้ านนักเรียน

อาชีวะอาสา ลดอุบตั เิ หตุ อบรมขับขี่ ปลอดภัย

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

สถานพินจิ จ.สมุทรปราการ บรรยายกฎหมายที่ควรรู้ 24 ก.ค.61

โครงการรู้รักสามัคคี ภักดีต่อแผ่นดิน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภาวนา 24 ก.ค.61

ผู้ปกครองพบครูประจาวิชา


ส.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ าชายเลนสร้ างแหล่ง รางวัลชมเชย “การแข่งขันตอบปัญหา อนุบาลสัตว์นา้ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชาย กฎหมายเนื่องในวันรพี” เลน จังหวัดสมุทรสงคราม 4 ส.ค. 61 ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 7ส.ค.61

พิธถี วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์พิ ระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “แม่รักลูกผูกพัน” 10 ส.ค.61

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจาปี 2561 10 ส.ค.61

นศ. ปวส.1,2 ได้ รับการอบรมให้ ความรู้”เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา“จากสานักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 10 ส.ค.61

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค.61

“สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ “โครงการอาชีวะอาสา ลดอุบัติเหตุ ณ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ 26 ส.ค.61 26 ส.ค.61

เกียรติบัตร 3 ดาวผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมบ่มเพาะนัก ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจาปี 2561 ภาคกลางและภาคตะวันออก และเงินรางวัล 3,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ร.ร. มารายการ์เด้ น 20-23 ส.ค.61

เกียรติบัตร” โครงงานแต่งกายดี มีมารยาทดี”เป็ นโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จากศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 23 ส.ค.61

จัดจาหน่ายป๊ อบคอน “กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 26 ส.ค.61

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ประจาเดือน 31 ส.ค.61


ก.ย. 61

กิจกรรมอบรมให้ความรูก้ ารป้ องกันอัคคีภยั ภายใน สถานศึกษา จากเจ้าหน้าที่เทศบาลบางปู 3 ก.ย.61

กิจกรรมรวมพลอคนอาชีวะขับขี่ปลอดภัยและการจาหน่ ายป๊ อบคอน ของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัย ณ โรบินสันสมุทรปราการ 8.ก.ย 61

นาเสนอสถานศึกษาคุณธรรม ณ อาชีวปทุมธานี 12 ก.ย 61

จัดนิ ทรรศการสมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่ อาชีพ ที่ยงั ่ ยืน ณ ครัวบุญเลิศ 13 ก.ย 61

รพ.ส่งเสริมสุขภาพพุทธรักษา ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฐม พยาบาลเบื้องต้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ 14 ก.ย.61

ผูป้ กครอง ปวช 1, 2, 3 พบครูท่ปี รึกษาและอ.ประจาวิชา เพือ่ ดูแลช่วยเหลือนร.20 ก.ย.61

คณะกรรมการนิ เทศติดตาม และประเมินผล การ ดาเนิ นงานจัดตัง้ ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัย ฯ 17 ก.ย.61

ประเมินสมรรถนะวิชาชีพนร. ทุกสาขาวิชา 25 ก.ย.61

กิจกรรมทักษะดี มีจติ อาสา โครงการเยี่ยมบ้าน นร.ระดับปวช.1 30ก.ย.61 ส่งเสริมนร.ปวช.เข้ารับอบรมการจัดทา สือ่ วิดีโอ ณ ม.รามคาแหง 27-ก.ย.61 ร่วมบริจาคโลหิต 30ก.ย.61


ธ.ค. 61 กิจกรรม”วันลอยกระทง รื่นเริงบันเทิง 4 ภาค”2 พ.ย. 61

กิจกรรมกีฬาสีภายในและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ประจาปี การศึกษา 2561 25 พ.ย. 61

เข้ าร่วมประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ เข้ าร่วมพิธเี ปิ ดและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสุตร คนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 29 พ.ย.61 ระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 29 พ.ย และ3-4 ธ.ค. 61

เข้ าร่วมประกวดผลงาน “หมอประจาบ้ าน”ในโครงการFriendly Design Award 2018 Hall 2 อิมแพคเมืองทองธานี 3 ธ.ค.61

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ 13 ธ.ค. 61

กิจกรรม จิตอาสา “Bikeอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนา้ แห่งรัตน โกสินทร์ ณ จุดบริการหน้ าโรงหนังเมเจอร์ อ.พระประแดง 9 ธ.ค 61 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายเทศมนตรีตายลแพรกษา เป็ น ประธานในพิธเี ปิ ด งาน ช.เทควิชาการ โดยได้ นาเสนอผลงานของ ครู-นร. และกิจกรรมชมรมฯทุกสาขาวิชา 24 ธ.ค. 61

กิจกรรมทาบุญส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ 24 ธ.ค. 61


01/62 ม.ค. 62 ผูอ้ านวยการนางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูล มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม ฯลฯ สาหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ก 2562 ให้กบั นาง กาไล แสงทอง ผูใ้ หญ่บา้ นและตัวแทนชุมชนหมูท่ ่ี 2 ตาบล ท้ายบ้านใหม่ เป็ นผูร้ บั มอบ

Jan. 19 ขอแสดงความยินดี อ.อัษฏางค์ อยู่ศรี รับรางวัลครูดเี ด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด สมุทรปราการ อ.อเนก แสงเขียว รับรางวัลผูบ้ ริหารดีเด่น อ.พรรณราย ยอดรัก รางวัล ครูและบุคลาการทางการรศึกษา ผูม้ อี ดุ มการณ์ เสียสละ และทาประโยชน์แก่การศึกษาเนื่อง ในโอกาสวันครู ประจาปี การศึกษา 2561 16.ม.ค.62

ช.เทค ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลแพรกษา โรบินสัน สมุทรปราการ ชุมชนอู่ทอง โดยมีตวั แทนนักศึกษา ระดับปวช.และปวส.เข้า ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีการให้ความรูด้ า้ นวิชาการของนักเรียนในแต่ละสาขาและ ร่วมเล่นเกมส์รบั ของรางวัลจากผลงานของชมรม12 ม.ค.62

กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองนร. รอบเช้า โดยมีการ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูป้ กครองและให้ผูป้ กครองได้พบกับครูผูส้ อนเพือ่ ร่วมกันปรับผลการเรียนให้สูงขึ้น 12 ม.ค.62

นศ.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทยและพิพธิ ภัณฑ์เหรียญ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต บริษทั นิปปอนด์เพนต์จากัดและสาขาไฟฟ้ ากาลัง โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ 23 ม.ค.62

ช.เทค ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลการแข่งขันได้รบั รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญ ทองแดง 5 เหรียญ รวมทัง้ สิ้น 8 เหรียญ 29-30ม.ค. 62


02/62 ก.พ. 62 ขอแสดงความยินดี กับอ.วุฒศิ กั ดิ์ เนตรจินดา & อ.รัตติยาภรณ์ จันทร์ชู #เกียรติบตั ร ครูดเี ด่น ประจาปี การศึกษา 2562 จาก สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11 ก.พ. 2562

Feb. 19 ขอแสดงความยินดีกบั #รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน# จาก 42 แห่งทัว่ ประเทศ🌺 จากสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติโดยมีผูอ้ านวยการนางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูลเข้ารับรางวัลแห่งความสาเร็จในครัง้ นี้ 28 ก.พ 62

นาผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ ร่วมจัดนิทรรศการวันนักสิง่ ประดิษฐ์ 2-6 ก.พ. 62

ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีรบั มอบเกียรติบตั ร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครัง้ ที่ 33 #เหรียญทอง ทักษะการใช้โปรแกรมสานักงาน และทักษะงานฝึ กฝี มอื เหรียญเงิน ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เหรียญทองแดง ทักษะการติดตัง้ ไฟฟ้ าภายในอาคารและการประกวดมารยามไทย 11 ก.พ 2562

นายชาญวิทย์ แผงนอก นร.วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)เข้ารับการประเมิน นักเรียน นักศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี 2561 จากคณะอนุกรรมการระดับ เขตความรับผิดชอบของกลุม่ จังหวัด 5 ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิค ปราจีนบุรี 7 ก.พ. 62

นร.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทัศนศึกษาดูงานทีบ่ ริษทั เจ็ทต้า เทคโนโลยีจากัด จังหวัดสมุทรปราการ 6 ก.พ.62

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) นาโดยท่านผูอ้ านวยการนางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูล ,นางสาวอมรรัตน์ ภูมมะรา ,นายอเนก แสงเขียว ได้ทา MOU กับ นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนคลองใหม่ และคณะครู โรงเรียนบ้านคลองใหม่ เพือ่ สนับสนุนนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีต่ อ้ งการเรียนสายอาชีพ โดยมุง่ หวังให้นกั เรียนและเยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ ท่ากันจึงร่วมมือจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


03/62 มี.ค. 62

Mar. 19

ช.เทค จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิสามัญ 2 ระดับ ปวช.1 ประจาปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 11 มี.ค.62

ช.เทค ให้บริการทางวิชาการแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษากับโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ

ผูอ้ านวยการนางสาวอรอุมา วิวฒั รางกูล และคณะกรรมการตรวจประเมินการ ประกันคุณภาพภายในให้การจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใน ประจาปี การศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 18 มี.ค.62

วิทยาลัยให้บริการสถานทีในการจัดการเลือกตัง้ พร้อมทัง้ ได้ นักศึกษาสาขาช่าง ยนต์ได้ให้บริการ การเปลีย่ นถ่ายนา้ มันเครื่องรถจักยานยนต์ พร้อมด้วยศูนย๋บ่ม เพาะ ของชมรมวิชาชีพ สาขาบรีหารธุรกิจได้จดั จาหน่าย เครื่องดืม่ และทาป๊ อบคอน จาหน่ายให้กบั ชุมชนทีม่ าเลือกตัง้ วันที่ 24 มี.ค.62

ช.เทค จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ ผลการดาเนินกิจกรรม โครงการตลอดปี การศึกษา เพือ่ นาผลการประเมินมาปรับปรุง และจัดทา แผนปฏิบตั งิ านและปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน ประจาปี การศึกษา 2562 ช.เทค ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดนา้ ดาหัว วันสงกรานต์ โดยท่านทีป่ รึกษา นายอภิชาติ คามภีรภาพพันธ์ และท่านผูอ้ านวยการให้เกียรติเป็ นประธาน ในพิธี โดยมีคณะครูและบุคลกร นักศึกษา เข้าร่วมรดนา้ ขอพร 7 เม.ย.62


Profile for Samutprakan Technological College (CH.TECH)

ChTechLife Vol.7  

วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ปี 2561

ChTechLife Vol.7  

วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ปี 2561

Advertisement