Page 22

LIFE Focus

I

i angielsku ekoturystyczny przewodnik dla przedsiębiorców.

odrestaurowanych obiektach turystycznych.

W ramach projektu powstał też podręczny przewodnik (tylko po fińsku), opisujący walory natury i historię terenu oraz przedstawiający podstawowe idee zrównoważonej turystyki. Znajdują się w nim ogólne informacje o ochronie przyrody i bardziej szczegółowe dane dotyczące siedlisk Syöte.

Efekty działań

Ważnym elementem projektu były również działania ukierunkowane na stworzenie spójnego wizerunku parku Syöte, jak uaktualnienie systemu informacji turystycznej i budowa struktur rekreacyjnych. Plan dotyczący systemu informacji zakładał ustawienie punktów informacyjnych, tablic i znaków wzdłuż szlaków turystycznych – pieszych i narciarskich. Równolegle opracowano plan zagospodarowania odpadów, co miało doprowadzić do redukcji ilości odpadów i promocji sortowania śmieci i recyklingu na terenie parku. Z kolei plan dotyczący rekreacji miał z jednej strony stanowić bazę dla rozwoju istniejących już szlaków i struktur usługowych, a z drugiej – przyczynić się do powstania nowych, jak szlak przyrodniczy dla niepełnosprawnych, szlak opisujący ekologię dzikich zwierząt czy szlak narciarstwa biegowego dla dzieci. Szczegółowe plany ochrony dla niektórych zagrożonych gatunków zostały przygotowane i wdrożone na chronionych obszarach. Między innymi wybudowano sztuczne gniazda dla orła przedniego i wystawiono 200 budek lęgowych dla polatuch. W czasie trwania projektu odbywały się regularne spotkania z mieszkańcami regionu, mające na celu zachęcenie lokalnej społeczności do uczestnictwa w działaniach parku i wpływania na rozwój wydarzeń. Organizowano też spotkania informacyjne i inauguracyjne w nowych lub

LIFE a restytucja lasów

LIFE – ekosystemy leśne

Po zakończeniu badań na obszarze realizacji projektu domknięto prace nad planami zarządzania siedmioma obszarami, zapewniającymi skuteczną ochronę siedlisk i gatunków. Plany te zawierają podstawowe informacje na temat działań ochronnych i wskazówki dotyczące innych form użytkowania terenu, na przykład dla celów rekreacyjnych. Do największych osiągnięć projektu zaliczyć można zdobycie poparcia społeczności lokalnej. Jak napisano w raporcie końcowym, „postawy przedsiębiorców i innych mieszkańców uległy zmianie – stały się bardziej przychylne dzięki rzetelnej informacji i uświadomieniu sobie, że ochrona przyrody może być ważnym atutem regionu”. Działania prowadzone w ramach projektu wpłynęły bezpośrednio na poprawę stanu siedlisk chronionych w ramach dyrektywy siedliskowej, a na biernej ochronie – polegającej m.in. na pozostawieniu zakupionych ziem naturalnemu rozwojowi, kanalizacji ruchu turystycznego i hamowaniu erozji dzięki budowaniu kładek – skorzystały wszystkie siedliska.

Według beneficjenta projekt LIFE umożliwił Parkowi Narodowemu Syöte szybszy i efektywniejszy rozwój: zachęcił do tworzenia kompleksowych planów użytkowania terenu, a prowadzone szczegółowe badania posłużyły jako podstawa do stworzenia planów zarządzania terenem. Beneficjent został partnerem w innym projekcie LIFE „Głuszec i turystyka na obszarach Natura 2000” (LIFE02 NAT/CP/D/00004).

Wnioski Projekt dowodzi, że na obszarach Natura 2000 i wokół nich cele ochrony przyrody mogą współgrać z celami zarobkowymi osób i przedsiębiorstw stosujących się do zasad zrównoważonego rozwoju. Utworzenie planu turystyki przyrodniczej było dużym osiągnięciem, gdyż przyczyniło się w decydującym stopniu do przekonania lokalnej ludności do działań proekologicznych. Plan wskazał drogę rozwoju zrównoważonej turystyki zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii. Reasumując, ideą projektu była promocja zrównoważonej turystyki – działalności o kluczowym socjoekonomicznym znaczeniu dla regionu.

Numer projektu: LIFE99 NAT/FIN/006268 Tytuł: Combining protection with other forms of land-use in the natural boreal forests of the Syöte area. Siedlisko: 9050 Fennoskandyjskie lasy z bogato występującymi ziołami z Picea bies, 7310 Torfowiska Aapa, 9010 Zachodnia tajga, 3160 Naturalne jeziora i stawy dystroficzne. Beneficjent: Metsähallitus regionu Ostrobothnia Kontakt: Erich Mayrhofer, Project Manager Tel: +358 205 64 6550 Strona: www.metsa.fi/natural/projects/index.htm (see “Syöte LIFE 1999-2002”) Okres: 1 kwiecień 1999 – 31 listopad 2003 Całkowity budżet: 1,529,000 € Dofinansowanie z LIFE: 764,000 €

Forests_PL_Version_Final  

LIFE III European Commission Większość dodatkowych informacji dotyczących Unii Europejskiej dostępna jest na stronie internetowej dostępnej...

Advertisement