DIMENSIO 16

Page 34

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI (ITS)

INCA-CE projekt, ki rešuje življenja

A

L

E

N

K

A R

O

Š K

A

J K

N R

Š

S

L

A

K

M

A

N

C

Projekt INCA-CE želi razviti partnerstvo med meteorološkimi službami in končnimi uporabniki v hidrologiji, civilni zaščiti in prometu. Rezultati projekta bodo pripomogli k zmanjševanju vplivov izjemnih vremenskih pojavov ter izboljšali splošno varnost in zaščito prebivalcev.

Osebna izkaznica projekta Naziv: Integrated nowcasting system for the Central European area Akronim: INCA-CE Program: Srednja Evropa Trajanje: 1. april 2010 – 30. september 2013 Partnerstvo: 16 partnerjev iz osmih držav srednje Evrope Slovenska partnerja: Agencija RS za okolje (ARSO), CGS plus d.o.o. Spletna stran: http://www.inca-ce.eu/

Neurja, poplave, plazovi, poledica in suša so pojavi, ki si jih ne želi nihče. Čeprav teh pojavov ne moremo nikoli povsem preprečiti, pa smo lahko na njih v večini primerov pravočasno opozorjeni. S tem namenom je podjetje CGS plus, skupaj z Agencijo RS za okolje, lansko leto postalo del večjega konzorcija projekta INCA-CE. 16 partnerjev iz osmih držav si prizadeva za izboljšanje sistema kratkoročnega napovedovanja vremenskih pojavov visoke prostorske in časovne ločljivosti in s tem za zmanjševanje

Hidrološko opozarjanje

Civilna zaščita

Varnost na cestah

negativnih vplivov izrednih vremenskih dogodkov. Prav tako si partnerji prizadevajo izboljšati strategije uporabe vremenskih opozoril, kar bo omogočilo pravočasno predvidevanje izrednih vremenskih dogodkov in izboljšalo podporo procesom odločanja in opozarjanja. V pripravi so implementacije kratkoročne vremenske napovedi v obstoječe informacijske sisteme na področjih hidrološkega opozarjanja, civilne zaščite in cestne varnosti, kar bo pripomoglo k manjši ekonomski škodi in zmanjševanju šte-

vila smrtnih žrtev. Skupni spletni portal bo omogočal dostop do napovednih podatkov tudi za potrebe okoljskega monitoringa, proizvodnje, turizma, kmetijstva in gozdarstva. Na področju hidrološkega opozar-

janja bo izboljšana napoved intenzivnih padavin v povezavi s poplavno varnostjo. Za civilno zaščito bo pomembna večja zanesljivost in natančnost vremenskih napovedi, na večjo cestno varnost pa bo vplivala izboljšana napoved meteorološkega stanja cestišča. Slovenski partnerji bomo sistem preizkusili na državni mreži cestnovremenskih postaj. Ob uspešnem zaključku projekta bodo meteorološke službe razpolagale s sodobnim sistemom kratkoročne vremenske napovedi, katerega kakovost in uporabna vrednost bosta preizkušeni na različnih področjih. Več informacij najdete na projektni spletni strani (http:// www.inca-ce.eu/), kjer je na voljo že tretja številka projektnega časopisa, ki je tokrat posvečena hidrološkim vsebinam.

Udeleženci tretjega sestanka projekta INCA-CE, ki je potekal od 9. do 11. novembra 2011 v Ljubljani. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

DIMENSIO 32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.