Memoria CGSB 2020

Page 1Pró lo g o 4

Prólogo a la Memoria 2020

Només dos mesos i mig després d’iniciar-se l’any i amb molts de projectes en curs, dia 14 de març de 2020 tot canvià de cop. Es decretà pel Govern d’Espanya l’estat d’alarma, motivat per una crisi sanitària sense precedents. La Covid19 havia arribat i per desgràcia, mataria molta gent. D’un dia per l’altre, mes del 90% dels clients de tots els nostres despatxos es veren obligats a tancar els seus negocis, i nosaltres, els Graduats Socials, encapçelavem una batalla sense precedents per intentar controlar la situació. Tothom

confinat, els carrers buits, els nostres fills a casa sense escola, les persones pendents de televisió, ràdio i xarxes socials i nosaltres, intentant sobreviure a la major carga de feina mai viscuda. Tots estavem molt preocupats però, declarats poc temps després com a professionals essencials, varem treballar sense descans perquè els nostres clients, societat, autònoms i els treballadors, trobassin una solució al seu problema. Com a Presidenta he de dir que hem sento molt orgullosa del que hem aconseguit: hem estat els millors professionals en

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


5 Prólo go

la tramitaciós dels ERTOS a la nostra CCAA, hem lluitat per aclarir situacions, hem seguit amb la formació constant i sobretot, hem estat molt generosos i ens hem ajudat uns als altres. He intentat ajudar a cada un de vosaltres i he viscut en primera persona situacions personals molt desagradables, motivades per l’angoixa del moment i per la sensació de no poder aguantar. Però ho hem aconseguit. Junts. En equip. Com sempre he dit, som una petita gran família. Els lectors d’aquest anuari que teniu a les mans, tant sigueu Companys Graduats Socials com a Administracions Públiques, Directors Provincials, Inspectors de Treball, Magistrats o qualsevol altre ciutadà a qui pugui arribar, pensau en llegir-ho, que fou un any COVID, on vàrem deixar la nostra vida personal i familiar de banda i ens vérem obligats a treballar durant hores i hores per salvar la situació de milers d’empreses i treballadors.

Sumario Prólogo 3 Junta de Gobierno

5

Eventos y noticias del Colegio

6

Entrevistas 42 Resumen de actividades, acuerdos y gestiones 2020

59

Resumen de actividades Escuela de Práctica Profesional

62

Memoria técnica

67

El Colegio de Graduados Sociales en los medios informativos

77

MEMORIA 2020

Vàrem esser el nexe d’unió entre les diferents Administracions Públiques implicades. Vàrem explicar i atendre milers de consultes que no trobaven resposta perquè les Administracions estaven tancades. Vàrem transmetre milers de dades en un temps rècord. Vàrem estudiar normes que es publicaven al darrer moment i sempre en dissabte o diumenge. Un any que sense cap dubte, no podrem oblidar mai com a col·lectiu. Un any que també ha servit perquè el nostre nom ressoni amb més força que mai. Aquesta va esser la realitat d’un Graduat Social al 2020. Gràcies a tots i totes per la feina feta. Hem sento molt orgullosa d’esser GRADUAT SOCIAL.

Apol·lònia Ma. Julià Andreu Presidenta

Edita: Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. Carrer Parellades, 12A, baixos. 07003 Palma. Tel. 971 229 033 - Fax. 971 229 034. colegio@cgsbalears.com www.facebook/graduadossocialesbaleares @cgsbaleares Comité de redacción: Apol·lònia M. Julià, Adela Soriano, Maria Gracia Matas, Mercè García y Francisca Palacios. Colaborador de redacción: Verónica Rosselló. Fotografía: Efecto, Juan Fiol. Diseño gráfico y maquetación: Tiana Mulet. Impresión: Amadip-Esment. Depósito legal: PM-322-2011. Publicación anual gratuita del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. Queda prohibida la reproducción por cualquier medio de todo o parte del contenido sin la autorización expresa del Colegio.


J u n t a d e G o b ier no 6

Junta de Gobierno del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears Presidenta Ilma. Dña. Apol·lònia Mª Julià Andreu

Vocal ejerciente Mallorca D. Rafael Aguiló Inglés

Vicepresidenta Dª Emilia Goyanes Castro

Vocal ejerciente Mallorca Dª Adela Soriano Fiallega

Vicepresidenta Dª Mª Gracia Matas Oliva

Vocal ejerciente Mallorca Dª Eva Camarasa Juan

Vicepresidenta Dª Mercè García Millán

Vocal ejerciente Mallorca D. Daniel Ruiz Cancho

Secretario General y Delegado Part Forana D. Pedro Mir Llompart

Vocal ejerciente Menorca D. Remigi Gornés Marqués

Tesorero D. Federico Hermosel Garrigué

Vocal ejerciente Ibiza y Formentera D. Marcos Martínez Vicedo

Vicesecretario D. Fco.Javier Hernández Manera

Vocal no ejerciente Dª Azucena López Perea

Contador D. Jesús Avilés Muñoz

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


7 Enero | No t icia

Primera sesión del VIII foro Aranzadi social Illes Balears 2020

El jueves, día 30 de enero, tuvo lugar la primera de las nueve sesiones mensuales que componen el VIII Foro Aranzadi Social Illes Balears 2020, celebrado en la sede colegial y organizado por Thomson Reuters en colaboración con el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears. Esta jornada inaugural, que contó con la intervención de Jesús Gullón Rodríguez, presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, sirvió también de introducción a la materia relacionada con las novedades normativas y bibliográficas cuya presentación corrió a cargo de la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià. Durante esta primera sesión se llevó a cabo una interesante tertulia sobre temas de actualidad en la materia, seguida de un coloquio. Acto seguido, el magistrado Jesús Gullón expuso la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, junto con

MEMORIA 2020

la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Posteriormente los asistentes también pudieron ponerse al corriente de aquellos aspectos relacionados con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Illes y de los Juzgados de lo Social de las Illes Balears. El Foro Aranzadi Social es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate, destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Sus sesiones pretenden servir de actualización permanente sobre las novedades normativas, jurisprudenciales y doctrinales en este cambiante campo. Durante las mismas se realizará una exposición sencilla y rigurosa de los criterios emanados de los diferentes órganos que integran la Administración de Justicia, con especial atención a la doctrina “de proximidad”.


N o mFeb b rem rero es 8

II Edición del curso formativo sobre la prestación de jubilación: nivel básico

El martes, día 11 de febrero, se celebró la II Edición del Curso Formativo sobre la Prestación de Jubilación: Nivel Básico, organizado por la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

Cabe recordar que durante los días 3 y 5 de marzo está previsto que se realice la IV Edición del Curso de Jubilación: Nivel Avanzado.

La primera de las dos sesiones de que consta el curso fue impartida por José María Solera, subdirector provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de les Illes Balears. La presentación del acto corrió a cargo de Federico Hermosel, tesorero del Colegio. El objetivo de esta formación no es otra que actualizar los conocimientos jurídicos de los asistentes sobre la prestación de jubilación en su modalidad contributiva. Se pretende que los alumnos sean capaces de conocer los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria del sistema de seguridad social, cuantificar el importe económico de dicha prestación de jubilación ordinaria y conocer cuál es el régimen de compatibilidades e incompatibilidades que existe una vez reconocido el derecho.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


9 Febrero | Not ic i a

Pedro Mir jura el cargo como nuevo secretario general del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials

El día 13 de febrero tuvo lugar el acto oficial de la jura del nuevo secretario general del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, Pedro Mir Llompart.

MEMORIA 2020

La ceremonia tuvo lugar en sede colegial con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno del Colegio prevista para esa misma fecha.


N o mFeb b rem rero es 10

Jornada informativa sobre la planificación de la inspección de trabajo 2020

El jueves, día 13 de febrero, la sede colegial acogió la celebración de la “Jornada informativa sobre la planificación de la Inspección de Trabajo 2020”, organizada por la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Inspección de Trabajo del Govern de les Illes Balears, en colaboración con el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears y la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. En la sesión han participado Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Yolanda Robledo, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, José Carlos Álvarez, jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, Paula Liñán, inspectora de Trabajo y Seguridad Social y Coordinadora de Igualdad en les Illes Balears, y Virginia Abraham, directora general de Trabajo y Salud Laboral. El acto ha sido moderado por la presidenta del Colegio, Apol·lònia Julià. Durante la jornada, el conseller Negueruela ha explicado las bases de la campaña que incluirá más de 16.000 actuaciones durante el año, centradas en buena parte en combatir la precariedad del mercado laboral de les Illes Balears.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


11 Febrero | Not ic i a

Segunda sesión del VIII foro Aranzadi social Illes Balears 2020

El jueves, día 27 de febrero, la sede colegial acogió la celebración de la segunda jornada del programa del VIII Foro Aranzadi Social Illes Balears 2020, organizado por Thomson Reuters en colaboración con el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears. En esta segunda jornada del foro se abordaron en primera lugar las novedades normativas y bibliográficas, de la mano de Dª Apol·lònia Ma. Julià, seguida de la brillante ponencia de Dª Yolanda Cano, letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y debate en una tertulia y coloquio posteriores, ambos de gran interés. Acto seguido D. Antonio Oliver dio cumplido repaso a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, centrándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por último, le llegó el turno a D. Víctor Manuel

MEMORIA 2020

Casaleiro y al análisis de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, así como a la propia de los Juzgados de lo Social de las Illes Balears. El Foro Aranzadi Social es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate, destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Sus sesiones pretenden servir de actualización permanente sobre las novedades normativas, jurisprudenciales y doctrinales en este cambiante campo. Durante las mismas se realizará una exposición sencilla y rigurosa de los criterios emanados de los diferentes órganos que integran la Administración de Justicia, con especial atención a la doctrina “de proximidad”.


N o mFeb b rem rero es 12

Conferencia “accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: aspectos más importantes”

El día 18 de febrero, el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears y Mutua Intercomarcal, organizó en la sede colegial la conferencia “Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: aspectos más importantes”. La ponencia fue llevada a cabo por Fernando Ayala, director del Área de Gestión de Prestaciones. Germán Montaña, director de Atención al Mutualista y Catalina Cañellas, directora de la sucursal del Palma de Mutua

Intercomarcal saludaron a los numerosos asistentes. La jornada fue moderada por Emilia Goyanes, vicepresidenta del Colegio. La sesión contempló aspectos como la determinación de contingencias, el procedimiento de revisión del alta médica (impugnación del alta), la enfermedad profesional (CEPROSS), las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRASS) y el recargo de prestaciones.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


No mbremes 13 Marzo

IV Edición curso formativo sobre la prestación de jubilación: nivel avanzado

Los días 3 y 5 de marzo se celebró la IV Edición del Curso Formativo sobre la Prestación de Jubilación: Nivel Avanzado, organizado por la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. La formación estaba compuesta por un total de dos sesiones que fueron dirigidas por José María Solera, subdirector provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de les Illes Balears.

MEMORIA 2020

El objetivo del curso consistía en actualizar los conocimientos jurídicos de los asistentes sobre la prestación de jubilación en su modalidad contributiva. Se pretende que los alumnos sean capaces de conocer los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria del sistema de seguridad social, cuantificar el importe económico de dicha prestación de jubilación ordinaria y conocer cuál es el régimen de compatibilidades e incompatibilidades que existe una vez reconocido el derecho.


A N o m b rembes r il 14

Conferencia on-line: aspectos y aclaraciones sobre ertes, aplazamientos, moratorias, reducciones de jornada y otros

El martes, día 28 de abril, el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears junto con la Tesorería General de la Seguridad Social Illes Balears han organizado, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, organizó la conferencia “TGSS: Aspectos y aclaraciones sobre ERTEs, aplazamientos, moratorias, reducciones de jornada y otros”.

La sesión online, dirigida a colegiados ejercientes, fue impartida Felipe Bravo, asesor técnico de la Dirección Provincial de la TGSS de les Illes Balears. La sesión estuvo disponible más tarde desde el área privada de la web del Colegio para aquellos colegiados que no pudieron presenciarla en directo.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


15 Mayo | No t icia

Impacto laboral del COVID-19 en Baleares. Encuesta del CGSB: entre 27 de abril y 7 de mayo

MEMORIA 2020


N o t ic ia | M ay o 16

Solicitud de protección de las micro y pequeñas empresas

Federació PIMEM junto al Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears solicitan medidas que protejan a las micro y pequeñas empresas Palma de Mallorca, 20 de mayo de 2020.- La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) y el Colegio de Graduados Sociales de Islas Baleares quieren avisar del gran riesgo que corren las micro y pequeñas empresas de la Comunidad. El Real Decreto Ley 18/2020 publicado el pasado 13 de mayo ha provocado un agravio comparativo entre este tipo de empresas y el resto del tejido empresarial. En dicho decreto se estableció una nueva tipología de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Aparecen los ERTE de Fuerza Mayor Total y los ERTE de Fuerza Mayor Parcial. Mediante esta diferenciación se pretendía dar la posibilidad a las empresas de ir sacando del ERTE a sus empleados poco a poco y a la vez ofrecer unas bonificaciones o exoneraciones a esas empresas que optaran por retomar su actividad. Unas bonificaciones a la Seguridad Social del 85% para las personas incorporadas y del 60% para las no incorporadas, a empresas con menos de 50 trabajadores. Es cierto que se trata una medida atractiva para las empresas. Apoya y favorece al desarrollo de la actividad empresarial y al mantenimiento de los empleos. Ahora bien, también se está creando un agravio comparativo con las micro y pequeñas empresas que desde PIMEM y desde

el Colegio de Graduados Sociales creemos que es necesario solucionar. Estas micro y pequeñas empresas que como mucho tienen a uno o dos o tres trabajadores han realizado un gran esfuerzo sobreponiéndose a esta grave crisis que sufrimos y sacando del ERTE a sus empleados una vez comenzaron las fases de desescalada. Nuestra preocupación nace porque, según la normativa y según el Real Decreto publicado el 13 de mayo, estas empresas no van a poder beneficiarse de las condiciones que ofrecían los ERTE de Fuerza Mayor Total y el Parcial. El hecho de recuperar a todos los empleados de estos expedientes de regulación temporal de empleo implica la finalización de los mismos y las ayudas respectivas. Beneficios que sí van a poder seguir acogiéndose el resto del tejido empresarial. Desde las dos instituciones creemos y vemos necesario que se apliquen una serie de medidas enfocadas a mejorar las condiciones de estas micro y pequeñas empresas. Unas ayudas para aquellas empresas que han realizado ese esfuerzo y que han sido las primeras en reactivarse. No entendemos cómo es posible que este tipo de empresas se puedan ver obligadas en estos momentos a asumir íntegramente los costes de la Seguridad Social de sus empleados.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


17 Mayo | No t icia

ERTES y solicitud de prestaciones, presentados en tiempo y forma

Los Graduados Sociales recuerdan que todos los ERTES y la solicitud de prestaciones colectivas ante el SEPE de Baleares, presentados en tiempo y forma Las demoras en el pago de las prestaciones nada tienen que ver con el colectivo de profesionales. Los Graduados Sociales de Baleares, que ya han tramitado más de 15.000 ERTES en todas las islas, reiteran que el colectivo ha tramitado, revisado y enviado, en representación de sus empresas, cuantos datos se han solicitado por parte del SEPE de Baleares. Por otro lado, los colegiados muestran su profundo malestar por la demora en las resoluciones de las prestaciones y que se “debería poner en valor, dar a entender a la gente que es un colectivo que no solo ha cumplido con las formas y los plazos, sino que se encarga de dar respuesta a multitud de consultas de los trabajadores, al no poder contactar éstos con la Administración”, según explica la presidenta Apol·lònia Julià. Desde el Colegio reiteran que los Graduados Sociales han presentado en tiempo y forma miles de datos de trabajadores en un plazo de tiempo muy corto y en circunstancias del todo desfavorables motivado por la sobrecarga de trabajo y la gran cantidad de normativa y cambios de criterios y han permanecido en contacto permanente con el Sepe para atender a las incidencias y a los cambios de criterios que se iban sucediendo en un tiempo muy corto.

MEMORIA 2020

Los Graduados Sociales han tenido que presentar y realizar diversos trámites ante las autoridades públicas. Desde el inicio del Estado de Alarma, han tenido dificultades en la presentación online, por ello, a través de una encuesta, se les ha consultado cuál de todas estas plataformas ha sido la mejor preparada a nivel informático, teniendo en cuenta la agilidad y velocidad de respuesta en la presentación de los trámites. El 45% ha encontrado que la web de la TGSS es una de las mejor preparadas, 13% para la página de AEAT, 3% SEPE, 2%SOIB, 35% opinó que ninguna de las páginas y el 2% restante todas. Desde que empezó la pandemia, en Baleares cada profesional presentó ERTES de empresas entre 50 y 100 empleados siendo las empresas más afectadas las que disponen más de 100 trabajadores. El 43% de los Graduados Sociales han trabajado más de 12 horas diarias, incluyendo fines de semana y festivos para cumplir con la documentación de las empresas. “Desde el Colegio queremos recordar a la opinión pública que los Graduados Sociales se han estado adaptando desde el principio a todos los cambios y normas establecidas por el SEPE y criterios de la Administración en materia laboral. Por ello estamos orgullosos del trabajo de los colegiados” comenta Apol·lonia Julià, presidenta del Colegio de Graduados Sociales.


Junio 18

Felipe Bravo imparte Jornada online sobre Exoneraciones ERTE Covid-19

El Il·llustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears junto con la Tesorería General de la Seguridad Social Illes Balears y en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, han organizado la Jornada Online Exoneraciones ERTE Covid-19 (RDL 18/2020). El formador fue Felipe Bravo, asesor técnico de la Dirección Provincia de la TGSS de Illes Balears y trató temas relacionados con: Real Decreto Ley 18/2020, Declaración responsable, exoneraciones/exenciones aplicables, vigencia

Real Decreto ley 18/202, identificación de los trabajadores reincorporados (nuevas claves de inactividad), retorno a la situación de suspensión o reducción de jornada tras la reactivación, nueva partición de tramos durante la situación de IT Contingencias Comunes Pago Delegado (PEC 21) y aspectos presentación y gestión de casos a través de CASIA. La Jornada estuvo dirigida a colegiados ejercientes que participaron de forma online debido a la situación de estado de alarma.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


18 Junio | Not icia

Seminario Web ¿una crisis en forma de V?

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià participó en el seminario web “¿Una crisis en forma de V? dirigido por el economista Gonzalo Bernardos y patrocinado por Mapfre. En el seminario se comentaron temas relacionados con la

MEMORIA 2020

recuperación económica, salarios, deuda pública, repercusiones de la crisis en el turismo, entre otros. Colaboraron también el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio de Economistas y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales


N o t ic ia | Junio 19

La presidenta, Apol·lònia Maria Julià Andreu toma posesión de su cargo

Apol.lònia Maria Julià Andreu tomó posesión como presidenta del Il·lustre Col.legi de Graduats Socials de les Illes Balears en el transcurso de la Junta General Ordinaria. Apol·lònia Julià fue proclamada nuevamente para la presidencia de acuerdo a lo estipulado en la normativa y tras

reunir todos los requisitos. La toma de posesión se realizó en la sala de actos del Colegio, ante el Secretario General D. Pedro Mir Llompart, la Junta de Gobierno y los colegiados asistentes a la reunión.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


20 Junio

Los Graduados Sociales lamentan el colapso en los juzgados de lo Social

Tras el anuncio de la Junta de Jueces advirtiendo del colapso en los juzgados de lo social, por las consecuencias derivadas de la reubicación de las agendas y causas urgentes, los Graduados Sociales quieren advertir a la sociedad los principales perjuicios que esto ocasiona:

· Tramitación de despidos y resto de conflictos laborales derivados de la situación generada por la Covid-19.

· Expedientes de Seguridad Social en reclamación de incapacidades e impugnaciones de altas médicas.

· Expediente de reclamación de prestaciones de desempleo. · Expedientes ordinarios de reclamación cantidades adeudadas (reclamación de nóminas, finiquitos, vacaciones no abonadas).

Los Graduados Sociales recuerdan que como colectivo han presentado más de 15.000 ERTES y que las consecuencias de no poder disponer de los Juzgados para actos de conciliación, juicios en materia laboral o de la Seguridad Social podría poner en graves problemas a las empresas y trabajadores.

MEMORIA 2020

Hay que recordar que el propio informe del CGPJ recoge que, probablemente, nos encontremos ante 45.000 demandas de impugnación colectiva de los ERTEs generados por la incidencia en el mercado laboral de la pandemia, además de otras 80.000 demandas de impugnación individual de los mismos. Esto significa que, en tan solo un mes, entrará en los juzgados de lo Social el equivalente al nivel de entrada de pleitos de 10 años. Junto a ello, se iniciarán numerosos litigios por despidos, por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por falta de abono o retrasos continuados en el pago de los salarios pactados, de descuelgues de convenios colectivos, de solicitud de prestaciones por desempleo o de reclamación de prestaciones de la Seguridad Social, entre otros muchas cuestiones que se someterán al conocimiento de la jurisdicción social. Apol·lònia Julià, presidenta del Colegio de Graduados Sociales, manifiesta su preocupación por la demora que esta situación de colapso futuro de los Juzgados podrá acarrear situaciones de necesidad e injusticia social.


N o t ic ia | Junio 21

Nueva Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales

El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears cuenta con una nueva Junta de Gobierno. Han prestado juramento solemne los colegiados Daniel Ruiz Cancho y Eva Camarasa Juan como nuevos vocales. Ambos lo han hecho ante la presidenta Apol·lònia Julià y miembros de la actual Junta. El acto se celebró en la sede corporativa en Palma en un evento emotivo y solemne. La Junta del Il•lustre Col.legi de Graduats Sociales de les Illes Balears ha quedado de la siguiente manera: Presidenta, Ilma. Sra. Apol·lònia Ju-

lià Andreu; Vicepresidentas Mª Gracia Matas Oliva; Emilia Goyanes Castro y Mercè García Millan; Secretario General, Pedro Mir Llompart; Tesorero, Federico Hermosel Garrigué; Vicesecretario Fco. Javier Hernández Manera; Contador, Jesús Avilés Muñoz; Vocales ejercientes Demarcación Mallorca: Rafael Aguiló Inglés; Adela Soriano Fiallega, Mercè García Millán, Jesús Avilés Muñoz, Eva Camarasa Juan y Daniel Ruiz Cancho; Demarcación Menorca, Remigi Gornés Marqués; Demarcación Ibiza y Formentera, Marcos Martínez Vicedo; Vocal No Ejerciente, Azucena López Perea.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


22 Julio | No t icia

Los Graduados Sociales se reúnen con la directora del SEPE Baleares

El colectivo expuso las incidencias ante las tramitaciones de los ERTES y la autoridad pública reconoció el esfuerzo de estos profesionales ante el descomunal volumen de trabajo para que los afectados por la crisis pudiesen cobrar sus prestaciones. Palma, 16 de julio de 2020.- En la mañana de hoy, la directora general del SEPE Sonia Barranco, recibió a la presidenta y vicepresidentas del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Baleares, Apol·lònia Mª Julià, MªGràcia Matas, Emilia Goyanes y Mercè García, respectivamente. Durante más de dos horas que duró la reunión, las representantes del Colegio de Graduados Sociales expusieron a la directora del SEPE de Baleares todas las incidencias que los Graduados Sociales han tenido durante la tramitación de los ERTES de empresas desde que se comunicó el Estado de Alarma por la crisis del COVID-19. “La directora del SEPE ha reconocido la labor de los Graduados Sociales y se ha predispuesto a subsanar lo más rápido posible los errores o incidencias en las tramitaciones”, explicó la presidenta Apol·lònia Julià tras la

MEMORIA 2020

reunión. También manifestó que “la directora y el subdirector del SEPE han comunicado a todos los funcionarios la descomunal carga de trabajo de los Graduados Sociales, no solo para tramitar prestaciones, sino para presentar ante la autoridad laboral y tesorería los expedientes colectivos de las empresas afectadas”. El Colegio de Graduados Sociales ya había expresado su malestar por la “demora” en las resoluciones de las prestaciones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por las incidencias del SEPE y ha recordado que el colectivo ha tramitado más de 15.000 expedientes “en tiempo y forma” en las Islas Baleares. En pasadas declaraciones, la presidenta de la entidad, Apol·lònia Julià, había pedido que se valore el trabajo del colectivo, que ha cumplido con las formas y los plazos, y que ha dado respuesta a “multitud de consultas” de trabajadores. El reconocimiento ha llegado después de la reunión, además del compromiso de colaboración para seguir ayudando a que los trabajadores afectados cobren sus prestaciones en tiempo y forma.


N o t ic ia | Julio 23

Los Graduados Sociales de Baleares solicitan más seguridad jurídica y criterios en las normativas de los ERTES

Palma de Mallorca, 21 julio 2020.- Los Graduados Sociales de Baleares, que ya han tramitado más de 15.000 ERTES en todas las islas, se han reunido esta mañana de forma bilateral en la Conselleria de Treball para trasladar a las autoridades las preocupaciones de los Graduados Sociales ante la inseguridad jurídica, la falta de criterios en las normativas de los ERTES y la poca cobertura para trabajadores fijos discontinuos y autónomos de temporada en las islas. Por parte del Colegio asistieron, Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Mª Mercè García, vicepresidenta del COGSIB, el secretario general Pedro Mir y la colegiada Rosa Oliver. Mientras que por parte de las autoridades han estado Rubén Castro, director-gerent, IBASSAL, Virginia Abraham, directora general de Trabajo, José Carlos Álvarez, director territorial de la Inspección de Trabajo y Beatriz Ruiz, jefa de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo. Al finalizar la reunión, la presidenta del ICGSIB, Apol·lònia Julià manifestó que si bien la reunión fue fructífera en aspectos generales, los Graduados Sociales de Baleares “están preocupados por cumplir las normas pero para ello

se necesitan saber los criterios de forma clara, con mayor seguridad jurídica” ante el volumen descomunal de trámites para que los trabajadores cobren los ERTES en Baleares. En el mismo sentido la presidenta destacó la preocupación del colectivo por “la falta de cobertura de prestación por desempleo de los fijos discontinuos una vez finalice su ERTE, además de la inquietud por la poca cobertura que han tenido los autónomos de temporada en nuestra Comunidad Autónoma”. Desde el Colegio reiteran que los Graduados Sociales han presentado en tiempo y forma miles de datos de trabajadores en un plazo de tiempo muy corto y en circunstancias del todo desfavorables motivado por la carga de trabajo, multitud de normativa y cambios de criterios. “Queremos seguir reinvindicando que el colectivo está sujeto a un enorme caos y falta de criterios por parte de las administraciones públicas”, pese a ello “las autoridades reconocen el arduo trabajo de nuestros colegiados y agradecen que seamos un puente entre las administraciones, las empresas y los trabajadores”, concluyó la presidenta.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


24 Julio | No t icia

Los Graduados Sociales de Baleares se reúnen con la Delegada del Gobierno Aina Calvo

El colectivo propuso renovar convenio de tramitaciones de NIEs para los extranjeros que llegan a Baleares además de las cotizaciones de los fijos discontinuos En la mañana de hoy, la Delegada del Gobierno en Baleares Aina Calvo recibió a la presidenta y vicepresidenta del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Baleares, Apol·lònia Mª Julià y Emilia Goyanes, respectivamente. Durante la reunión, las representantes del Colegio de Graduados Sociales expusieron a la Delegada del Gobierno las incidencias que los Graduados Sociales han tenido durante la tramitación de los ERTES de empresas desde que se comunicó el Estado de Alarma por la crisis del COVID-19. Además han solicitado a la Delegada, renovar el convenio que tenían los Graduados Sociales con las instituciones de Extranjería para la renovación o tramitación de NIEs para trabajadores extranjeros que llegan a Baleares. “Hemos pedido intentar renovar el convenio que teníamos con extranjería para tramitar los NIEs de trabajadores extranjeros, puesto que así se evitaban colas, el colapso del

MEMORIA 2020

sistema y conseguíamos que las tramitaciones fuesen más rápidas”, dijo la presidenta Apol·lònia Julià. Por otro lado, las representantes del Colegio de Graduados Sociales expusieron a la Delegada su preocupación por los autónomos de temporada que han quedado excluidos de todas las ayudas públicas debido al Estado de Alarma. La presidenta del Colegio de Graduados Sociales también transmitió su preocupación por los criterios en la cotización que se mantienen hasta ahora en los trabajadores fijos discontinuos. “Nos preocupa que estos trabajadores que también están incluidos en un ERTE no sirvan las cotizaciones para futuras prestaciones de paro”, dijo Apol·lònia Julià. La reunión ha sido muy cordial, también ha participado Ramón Morey, antecesor en el cargo quien además conoce perfectamente al colectivo de Graduados Sociales.


Se p tiem b re 25

Más de 300 graduados sociales han participado en Jornada informativa sobre la gestión de los ERTES en Baleares

Más de 300 colegiados han participado en una jornada informativa organizada por el Colegio de Graduados Sociales, la Fundación de Graduados Sociales y la Conselleria de Treball sobre la gestión de ERTE y la actualidad de la normativa. El Conseller, Iago Negueruela, ha participado como ponente, en presencia de la presidenta del colegio, Apolonia Julià, que ha moderado el debate. En la reunión, que se ha celebrado de forma presencial (unos 40 graduados sociales se han desplazado a la sede del Colegio) y telemática (con una inscripción de más de 270 personas) el Conseller ha expuesto que el modelo de los expedientes de regulación temporal de la ocupación ha sido plenamente efectivo, y ha supuesto la extensión de una amplia red de protección en las Islas Baleares, ya que actualmente, entre las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social y las bonificaciones aprobadas por parte del ministerio de cara a los fijos discontinuos, las empresas muestran un elevado nivel de protección, con una cobertura de prácticamente toda la plantilla de trabajadores, ya sean fijos como fijos discontinuos. Negueruela también ha apuntado que este elevado nivel de protección no debe ocultar la magnitud de la situación, con una incidencia en el PIB elevadísima y que las Islas Baleares es una de las comunidades donde más trabajadores permanecen aún en un ERTE.

Por ello, el consejero ha apuntado que durante este mes de septiembre se conocerá como se planteará la extensión de los ERTE en el tiempo. Entre tanto, Negueruela ha indicado que durante estas próximas semanas se mantiene el statu quo existente hasta ahora, con la convivencia de exoneraciones y exenciones a las cuotas a la Seguridad Social elevadas y que prácticamente cubre todos los gastos de las empresas en este concepto. Asimismo, durante estas semanas, ya la espera de la entrada de un nuevo marco normativo de cara a las extensión de los ERTE, Negueruela ha explicado que el Gobierno convocará el diálogo social para intentar consensuar un posicionamiento conjunto desde las Islas con patronales y sindicatos, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de las Islas Baleares, tal y como se ha hecho con toda la toma de decisiones con los agentes económicos y sociales. Al finalizar la exposición, los graduados sociales han planteado numerosas cuestiones técnicas, relacionadas muchas con la finalización de la temporada turística, y la interrupción de actividad para esta finalización, entre otros aspectos. Para resolver todas las cuestiones planteadas, han acompañado al consejero Negueruela la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Virginia Abraham, y el director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de las Islas, Rubén Castro.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


26 Sept iembre

Jornada práctica sobre Generadores de Períodos de Actividad/Inactividad

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears han organizado una Jornada Práctica sobre generadores de períodos de actividad/inactividad y generadores de procedimiento ERE o calendario previo. El ponente de la jornada D. Enric Martí Morón, Graduado Social, explicó, entre varios temas, recordatorio de algunos aspectos de las nuevas instrucciones del SEPE, caso es-

MEMORIA 2020

pecial de las vacaciones con ERTE, cómo evitar algunas incidencias en las prestaciones para el envío de periodos, procedimiento ERE o calendarios, coordinación de la información que se transmite en un ERTE. La Jornada fue presentada por la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià ante los colegiados ejercientes y empleados de colegiados ejercientes, que participaron presencialmente según el cupo acreditado.


N o t ic ia | Se p tiem b re 27

Nueva formación del Foro Aranzadi Social en la sede Colegial

El Foro Aranzadi Social ha sido presidido hoy por Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus, Presidente de la Sala de lo Social del TSJIB y Dña. Apol·lonia Julià Andreu, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de les Illes Balears. El Foro Aranzadi es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate, destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Los objetivos son la actualización de conocimientos: ser el primero en conocer, de la mano de prestigiosos ponentes de diferentes perfiles las últimas novedades normativas, su aplicación práctica y las diferentes interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales. Resolver dudas y posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias al formato altamente participativo de las sesiones. Esto le permitirá formarse y estar al día en su trabajo. Contactar con otros asistentes a los Foros, profesionales del Derecho Laboral y con los ponentes, lo que, sin duda, con-

tribuirá a ampliar su red de relaciones profesionales El Foro Aranzadi es una herramienta de actualización permanente sobre las novedades normativas, jurisprudenciales y doctrinales en este cambiante campo. Se realiza a través de una exposición sencilla y rigurosa de los criterios emanados de los diferentes órganos que integran la Administración de Justicia con especial atención a la doctrina “de proximidad”. Los destinatarios de este destacado foro son: Responsables de Recursos Humanos y/o de Relaciones Laborales, abogados laboralistas, abogados de empresa, graduados sociales, asesores sindicales, empresariales y empleados públicos.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


28 Sept iembre

Jornada práctica sobre Generadores de Períodos de Actividad/Inactividad - 2

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears han organizado una Jornada Práctica sobre generadores de períodos de actividad/inactividad y generadores de procedimiento ERE o calendario previo. El ponente de la jornada D. Enric Martí Morón, Graduado Social, explicó, entre varios temas, recordatorio de algunos aspectos de las nuevas instrucciones del SEPE, caso es-

MEMORIA 2020

pecial de las vacaciones con ERTE, cómo evitar algunas incidencias en las prestaciones para el envío de periodos, procedimiento ERE o calendarios, coordinación de la información que se transmite en un ERTE. La Jornada fue presentada por la Vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales, Dª Mercè García Millán ante los colegiados ejercientes y empleados de colegiados ejercientes, que participaron presencialmente según el cupo acreditado.


Octub re 29

Más de 220 graduados sociales asisten a la Jornada sobre Criterios de Aplicación de ERTE en Baleares

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo Iago Negueruela explicó el contenido de la nueva normativa sobre ERTE que recoge el Real Decreto-Ley 30/2020, aprobado recientemente por el Gobierno del Estado. Resolver las principales dudas de esta normativa ha sido el objeto de la ponencia que el consejero ha impartido en la sede del Colegio de Graduados Sociales de las Islas Baleares. Cerca de 220 graduados sociales han asistido a este acto organizado por el Colegio, y que ha sido moderado por su presidenta Apol·lònia Julià. La conferencia se ha podido seguir tanto presencialmente como telemáticamente para facilitar el acceso a los graduados sociales de Ibiza, Formentera y Menorca. Entre otros aspectos, el conseller ha explicado los trámites para la salida de los fijos discontinuos de los ERTE hasta el 31 de enero y las novedades de la ampliación de los ERTE.

También ha querido llamar la atención sobre las posibilidades que todavía ofrece esta figura jurídica, que asegura que ha sido infrautilizada en algunos casos como los ERTE por rebrote, animando a los interesados en que piden al amparo de esta figura de protección. El conseller Negueruela ha aprovechado para poner en valor el esfuerzo de la sociedad balear en las negociaciones entre los agentes sociales para conseguir la extensión de esta red de protección que ha quedado recogida en este Real Decreto-Ley 30/2020. Al finalizar la exposición, los asistentes han formulado preguntas para aclarar dudas de tipo técnico. Rubén Castro, el director del Instituto Balear de la Salud Laboral, ha acompañado al conseller Iago Negueruela para resolver las cuestiones planteadas por los graduados sociales.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


30 Oct ubre | No t ic i a

Venta de mascarillas con la marca del Colegio

MEMORIA 2020


N o t ic ia | Octub re 31

Nueva formación del Foro Aranzadi Social en la sede Colegial

El FORO ARANZADI SOCIAL ha sido presidido hoy por Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus. Presidente de la Sala de lo Social del TSJIB y Dña. Apol·lonia Julià Andreu, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de les Illes Balears. El Foro Aranzadi es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate, destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Los objetivos son la actualización de conocimientos: ser

el primero en conocer, de la mano de prestigiosos ponentes de diferentes perfiles las últimas novedades normativas, su aplicación práctica y las diferentes interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales. Resolver dudas y posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias al formato altamente participativo de las sesiones. Esto le permitirá formarse y estar al día en su trabajo. Contactar con otros asistentes a los Foros, profesionales del Derecho Laboral y con los ponentes, lo que contribuirá, sin duda, a ampliar su red de relaciones profesionales.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


32 No viembre | Not i c i a

Nueva sesión del Foro Aranzadi Social en la sede Colegial

El FORO ARANZADI SOCIAL ha sido presidido hoy por Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver Reus. Presidente de la Sala de lo Social del TSJIB y Dña. Apol·lonia Julià Andreu, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de les Illes Balears. El Foro Aranzadi es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate, destinado a la actua-

MEMORIA 2020

lización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Los objetivos son la actualización de conocimientos: ser el primero en conocer, de la mano de prestigiosos ponentes de diferentes perfiles las últimas novedades normativas, su aplicación práctica y las diferentes interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales.


N o v iem b re 33

Jornada exoneraciones ertes covid-19 (rd–ley 30/2020)

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears organizaron la Jornada Exoneraciones ERTES con el ponente D. Felipe Bravo González. Asesor Técnico de la Dirección Provincial de la TGSS de Illes Balears. Este acto contó con la moderación de la presidenta del Colegio Apol·lònia Julià.

En el programa del evento se trataron temas como: prórroga ERTE’S ART. 22 RDL 8/2020, ERTE’s por Impedimento, por limitaciones, empresas pertenecientes a sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE y baja tasa de recuperación de actividad, ETOP, ERTES por Rebrote. La jornada estuvo dirigida a colegiados ejercientes y empleados de colegiados.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


34 No viembre

Formación presencial sobre ERTES y medidas en defensa del empleo

El Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears organizaron una sesión formativa presencial sobre ERTES y medidas en defensa del empleo. En esta ocasión las ponentes fueron Yolanda Robledo Culebras, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial de Valencia y Maria Lurueña Ruiz, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la misma Inspección. La inauguración de esta jornada fue realizada por la presi-

MEMORIA 2020

denta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià. Los asistentes pudieron atender a temáticas como: Marco normativo y consideraciones generales. Tipología de ERTES, prórroga de los ERTES por Fuerza Mayor basados en causas recogidas en el Art. 22 del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, procedimiento para el reconocimiento de empresa dependiente o integrada en la cadena de valor, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por impedimento y por limitaciones de actividad y Expedientes de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19.


N o t ic ia | Diciem b re 35

Ibermutua entrega reconocimiento al Colegio de Graduados Sociales

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, Apol·lònia Julià, acudió a recibir en representación de los colegiados, el reconocimiento de Ibermutua ante la labor de estos profesionales en la gestión de ERTES durante la pandemia del Covid-19. Durante los últimos diez años Ibermutua ha contribuido a la gestión y obtención del incentivo bonus a la prevención

con sus empresas mutualistas a través de la actividad preventiva, de información, de asesoramiento y herramientas de gestión. En el acto de entrega de este reconocimiento han participado: D.Eduardo Zurdo Palacios, Director de Ibermutua en Baleares, y D. Rubén Castro Ortega Director Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL).

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


36 Diciembre | Not i c i a

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales asiste a la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Apol·lònia Julià, participó en la toma del posesión del magistrado Carlos Gómez Martínez como presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Gómez releva en el cargo al magistrado Antonio José Terrasa García, quien ostentaba la presidencia desde mayo de 2004.

MEMORIA 2020

Carlos Gómez, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, fue el único candidato que optaba a dar el relevo en el cargo a Terrasa. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo eligió presidente del TSJIB el pasado mes de octubre.


Dic iem b re 37

José Manuel Raya imparte sobre “Consideraciones prácticas y peligros en extinciones por causas objetivas de Pymes”

La Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears en colaboración con el Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears organizaron una formación sobre “Consideraciones prácticas y peligros en extinciones por causas objetivas de Pymes” con José Manuel Raya, Graduado Social y Abogado. En el programa se trataron temas como opciones y riesgos

hasta 31/1/2021 por la “prohibición” de extinciones por causas objetivas derivadas del Covid-19, cuestiones a considerar a la hora de plantear extinciones por causas económicas o productivas, requisitos formales de la comunicación y riesgos de improcedencia, entre otros. Debido a la actual situación de emergencia en Baleares, la formación se realizó de forma online.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


38 Diciembre | Not i c i a

El Colegio de Graduados Sociales y el Banco Santander renuevan su convenio de colaboración

El día 10 de diciembre se llevó a cabo el acto de la firma de la renovación del acuerdo de colaboración existente entre el Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears y el Banco Santander. Al acto acudieron por parte de la entidad bancaria, Ángel J. Luna, Responsable de Instituciones de Baleares, José Luis Collazos Sanchez, responsable de colectivos, mientras que por parte del Colegio lo hicieron su presidenta, Apol·lònia Julià y el tesorero, Federico Hermosel.

MEMORIA 2020


R e c o n o c imiento s 39

Premio Erga Omnes 2020 y medallas al mérito colegial

PREMI ERGA OMNES 2020 - X EDICIÓ Sra. Apol·lònia Mª Julià Andreu PREMI FRANCISCO J. WILHELMI - III EDICIÓ Sra. Anaïs Batle Pons PREMI MILLOR TFG DE RELACIONS LABORALS III EDICIÓ Sra. Mª del Carmen Martínez Gómez MEDALLA D’OR AL MÈRIT COL·LEGIAL DEL ICOGSIB Sr. Miguel A. Valens Gutiérrez MEDALLA DE PLATA AL MÈRIT COL·LEGIAL DEL CGCOGSE Sr. Antoni Carbonell Torres MEDALLES DE PLATA AL MÈRIT COL·LEGIAL DEL ICOGSIB Sra. Ana Aramayo Vicente Sra. Mª Magdalena Beltrán Mora Sra. Mª Magdalena Brussotto Rodrigálvarez Sra. Alejandra Buendía Gálvez Sra. Catalina Bufi Bufi Sr. Rafael A. Cerdó Pérez Sra. Francina Crespí Font

Sr. Antonio Cladera Cifre Sr. Guillermo Coll Torres Sr. Rafael Estarellas Simonet Sr. Fernando José García Oliván Sra. Begoña Gener Llorens Sra. Silvia Gómez Barroeta Sr. Francisco J. Hernández Manera Sra. Lourdes Marí Juan Sr. Pedro Marcus Alemany Sra. Catalina Ramis Amengual Sr. Richard A. Reynés Molina Sr. Alberto José Ribas Martí Sra. Margarita Ribas Ramón Sr. Manuel Rocha Barrientos Sra. Mª Concepción Vicedo Bustillo Sra. Catalina Vila Torres GRADUATS SOCIALS AMB 15 ANYS DE COL·LEGIACIÓ Sr. José Luis Fernández Salas Sra. Bibiana Castro Pérez Sra. Ana Belén Martínez Valle Sra. Margarita Blanquer Servera Sr. Juan Sebastián Seguí Magenis Sra. Mª Carmen Palomino Sánchez Sra. Catalina Cantarellas Fluxá Sr. Damián Mora Rosselló Sr. Ignacio Fuster Escobar

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


40 Recono cimient os

Los Graduados Sociales de Baleares otorgan el prestigioso Premio Erga Omnes a su Presidenta

Los colegiados eligen por unanimidad la entrega del prestigioso premio a su Presidenta en reconocimiento por su gran esfuerzo, dedicación y acierto en la representación y defensa del respectivo colectivo profesional durante la crisis del Covid-19.

de entregar el Premio Erga Omnes 2020 a su Presidenta. Apol·lònia Julià ha estado en contacto con las autoridades de la Comunidad Autònoma y representando al colectivo ante las entidades estatales, como al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

Los Graduados Sociales han sido profesionales imprescindibles durante el Estado de Alarma, han presentado más de 15.000 ERTES en Baleares trabajando más de 14 horas diarias para cumplir con los plazos de la Administración y atendiendo a los numerosos y constantes cambios de normativas.

“Todas nuestras inquietudes, dudas y reivindicaciones han sido escuchadas gracias a su liderazgo. Durante toda la crisis del Covid-19, Apol·lònia ha sido la persona que ha unificado criterios, compartido conocimientos y ha resuelto dudas reforzando la unidad, solidaridad y compañía entre todos los colegiados”, son los argumentos resaltados en la carta entregada al secretario del Colegio, Pedro Mir.

La Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, recibió la propuesta colectiva de los colegiados

MEMORIA 2020

Los Graduados Sociales han destacado que la tenacidad


R e c o n o c im iento s 41

de Apol·lònia Julià como presidenta, su gestión de la representación del Colegio, “ha ayudado a clarificar criterios en la tramitación de los ERTES, en las prestaciones de paro ante el SEPE, cotizaciones de Seguridad Social y al mismo tiempo se han promovido conferencias, actividades formativas con los aspectos fundamentales del Colegio, en cuanto a representar, defender, informar y formar a los colegiados”. Finalmente han destacado el valor de la Presidenta para “afrontar una reelección en un período de tiempo tan difícil, es decir, dando la cara en lugar de retirarse, lo que es una prueba más de su responsabilidad, sacrificio y entrega a la profesión”. El premio Erga Omnes ha sido creado para reconocer la la-

bor de personas o instituciones que han destacado por sus actuaciones y servicios prestados en defensa de los intereses generales de la profesión y particulares del colectivo de Graduados Sociales en los ámbitos jurídicos, empresariales, cívicos, humanitarios, de investigación docente. Las personas hasta ahora premiadas han sido: Govern de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, Escola Universitària de Relacions Laborals, Sr. Antonio Comas Barceló, Sr. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Sr. Javier San Martín Rodríguez, Sr. Francisco Javier Wilhelmi Lizaur, Sr. Antoni Oliver i Reus, Sr. Llorenç Amengual Colom, Sr. Antoni Font Mas i Sr. Fernando Villalobos Cabrera, todos de gran prestigio dentro de la profesión.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


42 Ent revist a

Apuntes Un buen y consideraciones número de disposiciones respecto han modificadoa con la derogación marchamodel de art. urgencia 52.d) el productodellegislativo Estatuto de los tiempos Trabajadores difíciles mación de nulidad del despido, si la causa del mismo es la enfermedad del trabajador. Por tanto, será nuestra labor dar información objetiva sobre la eficacia práctica de esta derogación y de la posibilidad o problemática de despedir a trabajadores en situación de IT, y la respuesta no podrá ser otra que: “se puede seguir despidiendo a un trabajador aún con bajas justificadas siempre que se abone la indemnización por despido improcedente y con el riesgo de si se asimila la enfermedad de larga duración a una discapacidad se pueda llegar a considerar el despido como nulo”

La mayoría de nuestro colectivo habrá recibido estos días, con más o menos asombro, las informaciones, manifestaciones o consultas de diversa índole respecto a los “despidos por bajas médicas justificadas” (así lo han conceptualizado muchos medios o personas públicas, aunque técnicamente no se limite a ese supuesto). El resumen de las dudas o afirmaciones planteadas esta última semana por parte de medios o clientes podría ser el siguiente: ¿Ya no se podrá despedir a trabajadores en situación de baja médica? Evidentemente sí, con las mismas limitaciones que antes de la derogación. En la práctica diaria, la mayoría de nosotros nos habremos encontrado algún supuesto de empresa que pide información del coste del despido de un trabajador en IT. Es muy probable que la mayoría de nosotros hayamos informado del coste de un despido improcedente y ni tan solo se haya planteado la aplicabilidad del art.52.d derogado porque la pregunta del empresario venía cuando el trabajador ya tenía una baja de duración superior a 20 días o previsiblemente así sería, por lo que no cumpliría uno de los requisitos de ese despido objetivo. Pues con la publicitada derogación seguiremos haciendo lo mismo, calculando la indemnización de despido improcedente y advirtiendo al empresario de los riesgos de recla-

MEMORIA 2020

¿A qué colectivos afecta mayoritariamente esta derogación? A aquellos trabajadores que padecen enfermedades recurrentes o periódicas de corta duración y que si hasta ahora podían ser despedidos con una indemnización de 20 días por año ahora pasarían a cobrar la indemnización correspondiente a un despido improcedente, en la mayoría de casos de relaciones sin mucha antigüedad 33 días, por lo que, cuantitativamente, las diferencias tampoco son muy relevantes en buena parte de supuestos. Para ser realistas y tras comentarlo con numerosos compañeros, prácticamente ninguno, se había encontrado con este supuesto del 52.d en los últimos 5 años. Por lo que me han trasladado compañeros laboralistas de sindicatos a nivel estatal, la mayoría de despidos que han gestionado amparados en el art. 52.d derogado han sido extinciones de delegados de personal o sindicalistas que para maquillar su despido en una causa objetiva se han visto inmersos en este motivo extintivo. Por tanto, no es descabellado afirmar que quizás el colectivo más favorecido sea el de representantes de trabajadores o sindicales más que el de personas enfermas… ¿Va a seguir la lucha contra el despido de personas enfermas? Sí, y los colectivos más activos en materia de reclamación de derechos laborales van a insistir en la nulidad de todos aquellos despidos que tengan como origen o cau-


E ntrev is ta 43

sa principal la situación de enfermedad del trabajador, ya sea promoviendo cambios legislativos que reconozcan esta causa de nulidad en el Estatuto o por interpretaciones restrictivas judiciales con especial hincapié en el TJUE, por lo que deberemos trasladar esta situación de posible conflictividad a nuestros clientes ya sean empresas o trabajadores. Como colectivo nos tendremos que habituar a dar la infor-

mación de forma más objetiva y realista posible ante la posible avalancha de cambios en la regulación laboral que se avecinan, sin crear ni alarmismos, ni tampoco falsas expectativas. Nuestra rigurosidad, experiencia y especialidad en el ámbito laboral puede y debe ser un valor en alza del colectivo de graduados sociales en los próximos años, así que ¡¡mucho ánimo!!

Rafael Cerdó: “A los Graduados Sociales nos esperan unos meses de adaptación a la incertidumbre social y económica” Desde que el Gobierno decretara el Estado de Alarma, los graduados sociales se han visto superados por la demanda de trabajo para tramitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empresas y las prestaciones para los autónomos. Desde su despacho, en Palma, Raafel Cerdó, Graduado Social, ofrece su experiencia atendiendo diferentes situaciones de empresas en Baleares. El 80% de los ERTES que ha tramitado este colegiado han sido de empresas turísticas, comercio y hostelería, un sector importante que moviliza la economía de nuestras islas. Rafael Cerdó tiene presente que al colectivo de Graduados Sociales “nos esperan unos meses importantísimos en materia de formación, asesoramiento y adaptación de nuestros despachos ante la incertidumbre económica y social del momento tan extraordinario que estamos viviendo”. El colegiado insiste que “esto puede verse aliviado con la cooperación del colectivo profesional, ayudándonos y compartiendo experiencias, conocimientos y decisiones para afianzar nuestra figura como un profesional preparado y solvente jurídicamente, a la hora de ofrecer asesoramiento técnico y jurídico en materia de trabajo y seguridad social. Como Graduado Social, podrías explicarnos cómo han sido estos días de gestión de ERTES para empresas ¿algo que te haya sorprendido? Como Graduado Social explicar que nunca habíamos vivido la situación de estrés como en estas semanas, ni siquiera

durante la reforma laboral del 2012. La situación de desinformación y de inseguridad jurídica provocada por las continuas modificaciones normativas, en días no laborables y cuya fecha de efectos era inmediata y sin desarrollo técnico de aplicación, nos obligó a estar pendiente del BOE y del BOIB las veinticuatro horas del día, siete días a la semana. A modo de ejemplo el anuncio del inicio de un procedimiento de desescalada por fases en televisión, con fecha de efectos prevista para el lunes 04 de Mayo en Fase 0, y cuyos desarrollos técnicos se publican en el BOE el domingo 03 de Mayo a las 17.30 horas, o la publicación en el BOE el domingo a las 23.30h de las actividades que debían suspender su actividad el lunes siguiente aplicando un permiso recuperable de 15 días, en los que ni siquiera sabíamos si nuestros despachos profesionales eran esenciales o no para seguir

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


44 Ent revist a

ofreciendo nuestros servicios. Puedo decir que la práctica mayoría de las empresas si se han dejado asesorar y en menor número deciden adoptar medidas de “supervivencia”, es decir, medidas o procedimientos legales que siendo más costosos socialmente tenían una fecha de efectos inmediata, como por ejemplo la adopción de ERTE por fuerza mayor no habiendo sido publicado el RD Ley 8/2020. ¿Cuál ha sido la causa de más preocupación por parte de las empresas de turismo que hayan solicitado sus servicios para presentar los ERTES? Plazos y coste, me explico, plazos de resolución de los ERTES presentados y de tiempo máximo de duración del mismo, así como los costes sociales a asumir por la empresa durante el período de inactividad, más que nada para establecer una estrategia de actuación frente a la posibilidad de un escenario de facturación 0. Por otra parte, la preocupación sobre la situación en que quedaban amparadas las plantillas de trabajadores durante los períodos de inactividad, en cuanto a derechos y protección salarial. ¿Cómo se han visto afectadas las empresas del sector turístico que has asesorado en el Estado de Alarma? Pues, en nuestro caso el 80% de las empresas que asesoramos están vinculadas con el sector turístico (hostelería, restauración, comercio al por menor, actividades de recreo, etc) y su situación es muy complicada, tanto a corto plazo como a medio plazo. La inseguridad jurídica existente en estos momentos extraordinarios, en el que cada día aparece una nueva regulación que interpreta o modifica lo ya regulado la semana anterior, provoca la imposibilidad de que dichas empresas sean capaces de planificar una estrategia de contención de gastos (recursos humanos, gastos corrientes de la actividad) y el rediseño de su oferta ante un mercado que en estos momentos es volátil y que, aparte de depender de la apertura y reinicio de los tránsitos aéreos y marítimos, también depende de la situación coyuntural de los países emisores por excelencia (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia). ¿Crees que estas empresas del sector tendrán posibilidad de recuperarse? La capacidad de recuperación a corto y a medio plazo será muy complicada, por la simple razón de que no existe un plan de contención gubernamental de apoyo al tejido empresarial (exenciones de impuestos, subvenciones directas), especialmente enfocado y dirigido al sector de los Autónomos y Pymes, que al fin y al cabo serán los mayores afectados. Las medidas adoptadas hasta el momento son de

MEMORIA 2020

aplazamientos de pagos no de exoneraciones (a excepción de las ya contenidas en el RD 8/2020) y ello provocará la translación de un posible problema de liquidez a medio plazo. Es importante y esencial el buen asesoramiento del Graduado Social en este momento para con sus clientes, y sobre todo ofrecer seguridad e información. ¿Cómo afecta el descuento o ventajas en las cuotas de la SS a este tipo de empresas? Las exoneraciones de la cuotas patronales en materia de seguridad social aportan oxígeno, a corto plazo, a las empresas para poder contener gasto y procurarse cierta liquidez para así poder constituir un fondo de maniobra y poder hacer frente a los gastos corrientes ineludibles de la propia actividad empresarial (alquileres, suministros de luz y agua, seguros, préstamos, obligaciones) o bien poder constituir un fondo de maniobra para poder subsistir en los meses en que no tengan ingresos por ventas no pudiendo desarrollar la actividad profesional o empresarial de forma ordinaria. Hay que detallar que las exoneraciones de cuotas de la seguridad social consisten en el 100% de la cuota patronal en empresas de menos de 50 trabajadores y del 50% en empresas de más de 50 trabajadores, y siempre en aquellos casos en que la empresa haya tenido que solicitar un expediente de regulación de empleo temporal por causa de fuerza mayor (tal y como indica el artículo 22 el RD Ley 8/2020 de 17 de Marzo, bajo una condición que será la espada de Damocles de todo empresario que es el compromiso del mantenimiento de nivel de empleo durante un período de 6 meses, condición que será de asunción imposible en aquellos sectores como el del turismo en que no es autosuficiente, es decir, depende de factores externos para reactivarse. ¿Cuántos ERTES se pueden presentar por empresas de turismo durante este estado de alarma? Pues depende, ya que el criterio de la Consellería de Turismo, a priori, ha sido el filtrar los Expedientes de Regulación de Empleo por C.N.A.E., es decir por actividad. En principio, todas aquellas empresas del sector del turismo cuya actividad haya sido expresamente suspendida por el RD 483/2020 de 14 de Marzo (modificado por el RD 465 de 17 de Marzo) podrán solicitar un ERTE por causa de Fuerza Mayor (restauración, comercio al por menor de toda actividad no esencial, peluquerías, centros de estética, etc), así como todas aquellas actividad suspendidas expresamente por Real Decreto o mediante Orden Ministerial al efecto, como por ejemplo hostelería y hospedajes que fue suspen-


E n grev is ta 45

dida por la Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad del 19 de Marzo. El resto de las actividades no suspendidas expresamente, deberían adoptar medidas de ajuste mediante otra variante de los expedientes de regulación de empleo, en la modalidad de suspensión de relaciones laborales y/o en reducción de jornadas, por causas productivas (en la mayoría de los casos), económicas u organizativas que requieren de unos formalismos y requisitos de negociación que los convierten en menos ágiles que los de Fuerza Mayor, todo ello en base a la necesidad real de la empresa. Es imprescindible en estos casos establecer acuerdos, entre empresa y trabajadores, a los efectos de garantizar los derechos consolidados de ambas partes y procurar la continuidad futura de la unidad productiva en su conjunto. ¿Qué deberían hacer estas empresas cuando pase el Estado de Alarma? En la medida de lo posible y, dependiendo de la normativa vigente en cada momento en los ámbitos laborales, fiscales y mercantiles, establecer una estrategia de viabilidad, planificando las distintas vías legales posibles de reajuste de sus recursos a la reactivación progresiva de su actividad. Mi consejo es el apoyo y asesoramiento de un profesional como el Graduado Social para que de manera conjunta, con sus conocimientos y experiencias, puedan planificar los mecanismos adecuados de ajuste y adaptación a las necesidades del mercado. Cuéntanos un poco la experiencia de cómo han ido afectando a las empresas o clientes del sector turístico la presentación de los ERTES. En nuestro despacho, y teniendo en cuenta nuestra especialización en hostelería, restauración y comercio (diferenciando, a mi juicio, la hotelería y hospedajes de la restauración) desde la semana anterior a la declaración del estado de alarma ya se produjeron infinidad de consultas al ir recibiendo cancelaciones de paquetes de reservas de touroperadores europeos por las informaciones que iban apareciendo en prensa del incremento exponencial del número de infectados por el COVID-19 siendo el culmen cuando la OMS declaró la situación vírica como pandemia internacional, en que las empresas hoteleras ya pronosticaban el cierre del espacio aéreo. La capacidad de reacción estuvo marcada por la desinformación y la improvisación gubernamental, lo que provocó que tuviéramos que realizar un trabajo duro de contención a nuestros clientes para no vernos obligados a tomar decisiones incorrectas (ERTES y ERES) o cuyas decisiones

pudieran provocar un coste económico inasumible para las empresas clientes, recordar que el RD Ley 8/2012 que establecía medidas y procedimientos específicos para la situación especial del COVID-19 no se adoptó hasta el 17 de Marzo, si bien en fecha de 12 de Marzo ya se habían publicado en el BOIB distintos acuerdos del Consell de Govern de las Islas Baleares estableciendo limitaciones a múltiples actividades profesionales y comerciales. Fueron cambios normativos que todos los despachos tuvimos que leer, estudiar, desmenuzar y valorar los pros y los contras para ajustar la conveniencia de su aplicación a cada empresa cliente de forma particular. La situación grave de la suspensión de la actividad de hotelería y hospedaje no se suspendió hasta el 19 de Marzo, momento en el que supuestamente se estaban empezando a reabrir los establecimientos hoteleros para su puesta en marcha de la nueva temporada 2020. Más de siete días de incertidumbre con las plantillas a punto de reincorporarse. ¿Qué pasos deberían dar las empresas de turismo en los próximos meses? ¿Ampliar ERTES, ERES, despidos...? ¿Hay otras soluciones jurídicas? Desde mi punto de vista, las empresas deberían programar junto a su Graduado Social la posibilidad de formalizar expedientes de regulación temporal de empleo por causas productivas para aquellas actividades cuya normalización o reactivación se prevea complicada a corto y medio plazo ya que, a fecha de hoy y con los mecanismos jurídicos en vigor, una vez que se levante el estado de alarma, dejarán de tener efectos los ERTES realizados por fuerza mayor. La expectativa y el compromiso de la Consellería de Treball y de los operadores sociales (asociaciones empresariales y sindicatos), en el ámbito de nuestras islas, es que los ERTES por fuerza mayor se puedan prorrogar por el tiempo indispensable en aquellas actividades dependientes directa e indirectamente del Turismo, que en el ámbito territorial de les Illes Balears es el 90% de actividades, así como que los ERTES por causas productivas aprobados y cuyos plazos aproximado de duración estimada era de 6 meses se puedan extender hasta el primer trimestre del 2021. Pero de momento y a fecha de hoy no se ha publicado nada al respecto, situación de transición que deja muchos interrogantes jurídicos y económicos sin resolver, como por ejemplo el tema de las exoneraciones de las cuotas de las SS, el paso de los trabajadores de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE productivo, la situación en la que quedan los autó-

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


46 Ent revist a

nomos y otros trabajadores como los TRADE (trabajadores económicos económicamente dependientes) o los de alta dirección. Y existen dos escenarios más a contemplar que son la adopción de las empresas de expedientes de regulación de empleo (ERES) para ajustar plantilla definitivamente o las solicitudes de múltiples concursos de acreedores de autónomos y pymes ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones de pago, que pueden darse por individual o conjuntas. Como Graduados Sociales nos esperan unos meses importantísimos en materia de formación, asesoramiento y adaptación de nuestros despachos ante la incertidumbre

económica y social del momento tan extraordinario que estamos viviendo, y ello puede verse aliviado con la cooperación del colectivo profesional, ayudándonos y compartiendo experiencias, conocimientos y decisiones para afianzar nuestra figura como un profesional preparado y solvente jurídicamente a la hora de ofrecer asesoramiento técnico y jurídico en materia de trabajo y seguridad social. Aprovecho para agradecer al Excmo. Colegio de Graduados Sociales de les Illes Balears el apoyo ofrecido a sus colegiados, y al enorme trabajo realizado por su Junta Directiva y su personal durante estos momentos tan complicados.

Apol·lònia Julià, presidenta de los Graduados Sociales en IB3 TV Informativos La presidenta ha sido entrevistada en IB3 TV Informativos en directo sobre la presentación de ERTES en tiempo y forma ante el malestar por la demora en las resoluciones de las prestaciones por parte de las administraciones públicas y que se “debería poner en valor, dar a entender a la gente que es un colectivo que no solo ha cumplido con las formas y los plazos, sino que se encarga de dar respuesta a multitud de consultas de los trabajadores, al no poder contactar éstos con la Administración”, según explicó la presidenta durante la entrevista.

La presidenta del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ha atendido a más de una veintena de medios de comunicación durante el Estado de Alarma, y ha concedido numerosas entrevistas a los medios de Baleares para explicar el trabajo realizado por el colectivo en la tramitación de los ERTES en todas las islas.

MEMORIA 2020

Desde el Colegio, la presidenta reiteró que los Graduados Sociales han presentado en tiempo y forma miles de datos de trabajadores en un plazo de tiempo muy corto y en circunstancias del todo desfavorables motivado por la carga de trabajo, multitud de normativas y cambios de criterios pese a haber permanecido en contacto con el SEPE para atender a las incidencias y a los cambios de criterios que se iban sucediendo.


E ntrev is ta 47

Entrevista a Jaume Sitjar ¿Cree que haya fraudes en Baleares en empresas que están en ERTE? No se puede hablar de fraudes generalizados, pero no hay duda de que algún empresario desaprensivo intenta sacar ventaja de la situación de ERTE, pero esta desfachatez es, lamentablemente innata al ser humano. ¿Cuáles son los fraudes más frecuentes? El típico es trabajar a puerta cerrada, o en el domicilio, mientras se está en situación de desempleo por aplicación de medidas de suspensión o reducción de contrato, cobrando la prestación de desempleo. Que un trabajador esté contestando el correo, realizando tareas de forma voluntaria, ¿podría ser sancionado él o la empresa? Debemos distinguir si es un acto aislado y único o un hábito o costumbre. Si el trabajador, desde su domicilio, contesta de forma habitual los correos electrónicos de la empresa entonces está realizando un trabajo y bien podría ser que lo hiciera a tiempo parcial, lo que debería ser puesto en conocimiento del SEPE como una desafectación parcial. El problema será ver qué tiempo dedica a esta labor, que sin duda es trabajo. La Empresa por supuesto puede ser sancionada, así como el trabajador, aunque será difícil que se encuentre o detecte este fraude. Por otra parte, el trabajador también podría ser sancionado con la pérdida de hasta 6 meses de prestación por disfrutar irregularmente de prestaciones por desempleo si se considerara que estas acciones de responder e-mails son habituales, pues la voluntariedad en este caso no existe. Si quieren ambas partes no dejar desatendido el correo electrónico de la empresa, lo cual es loable, debe pactarse una reducción de jornada (entre un 10 y un 70 %) y que el trabajador dedique parte de su jornada a esta labor. Si una empresa obliga a trabajar a empleados en ERTE ¿qué penalización le correspondería? Es una falta muy grave, tipificada en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y las sanciones oscilan entre 6.251 a 198.515 euros.

El miedo a las represalias a trabajadores cuando acabe el estado de alarma está haciendo que muchos incluso realicen tareas a media jornada voluntariamente, ¿esto se podría sancionar? Si se ha comunicado al SEPE esta desafectación parcial no es sancionable. Conviene recordar, en cualquier caso, que sigue vigente la obligación del registro de jornada, clave para demostrar la realidad del trabajo parcial. La norma permite y promueve la desafectación de trabajadores con medidas de reducción de jornada, es decir, repartir el trabajo entre todos con medidas de trabajo a tiempo parcial compatibles con el desempleo, siempre que la situación de la empresa lo permita en función de su recuperación parcial y progresiva de su actividad. ¿Se puede trabajar en otra empresa estando en ERTE y luego volver a la anterior? Sí se puede, pero debe comunicarse con antelación al SEPE, tanto por parte de la Empresa en ERTE como por parte del trabajador. También puede el trabajador trabajar a tiempo parcial y compatibilizar la parte proporcional de la prestación de desempleo, siempre y cuando se comunique con antelación al SEPE esta compatibilización de trabajo y prestación. Como Graduado Social, ¿qué recomendaría a las empresas de Baleares para no cometer fraudes? Actuar de conformidad a las leyes y a la buena fe y ante cualquier duda que surja sobre la aplcación de una u otra medida

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


48 Ent revist a

que consulten a su graduado social, en el bien entendido que las soluciones no son automáticas y necesitan un estudio de la situación y aun así, debido a la complejidad de las normas a aplicar, pueden seguir existiendo algunas dudas, pero deberá imponerse el sentido común y la honestidad en las empresas. ¿Cómo se organiza una inspección de trabajo? ¿Es aleatoria, sorpresiva? ¿Qué tipos de documentos tienen que presentar los empresarios? No conocemos, por desgracia, el Plan que la Inspección de Trabajo está llevando a cabo, por tanto puede que sea aleatoria, ya que no serán capaces de inspeccionar a las 20.000 empresas de Balears que han aplicado un ERTE (2/3 partes de las empresas). Los documentos que solicitan suelen ser las nóminas del último año, el registro de jornada, las comunicaciones realizadas al SEPE sobre desafectación total o parcial de trabajadores de un ERTE, los contratos de trabajo y prórrogas, así como documentación referente a prevención de riesgos laborales. ¿Qué debe hacer un empresario en el momento que

llega la inspección?¿si se está teletrabajando y no hay nadie en la oficina?¿como se puede inspeccionar? La obligación del empresario, previa identificación del Inspector o Subinspector, es facilitarle la entrada a la empresa (bajo pena de sanción de 6.000 euros por obstrucción) y colaborar en la medida de sus posibilidades con el funcionario, con calma y tranquilidad. También es posible que haya una denuncia de alguien (normalmente un trabajador descontento o que es víctima de fraude o discriminación), en cuyo caso el Inspector o Subinspector suele afinar más la documentación requerida aparte de personarse en la sede empresarial para comprobar “in situ” los hechos denunciados. En teletrabajo, la “visita” o citación de la Inspección suele ser por medio de correo electrónico o incluso telefónicamente, en ambos casos bien dirigiéndose a la Empresa o a su graduado social. Y entonces cumplir con el envío de los documentos requeridos, que en la actualidad se remiten por e-mail como norma general. Pero hay un consejo general: póngase en contacto cuanto antes con su graduado social.

Entrevista Arantxa Sitjar, Graduado Social, “Cada Gobierno quiere dejar su impronta con una reforma laboral. Quizás lo más necesario sería refundir el Estatuto de los Trabajadores” Arantxa Sitjar es Graduado Social, con formación en Ciencias del Mar y una amplia experiencia en relaciones laborales. Comparte despacho junto a su padre, Jaime Sitjar, y en esta entrevista explica, además de su experiencia con las tramitaciones de ERTES, su punto de vista sobre los titulares relacionados con la reforma laboral en España. A su modo de entender, “cada Gobierno quiere dejar su impronta con una reforma laboral. Quizás lo más necesario sería refundir el Estatuto de los Trabajadores, modernizar algunos aspectos y ante esta crisis y la que seguirá, profundizar en la flexi-seguridad para evitar en la medida de lo posible la gran cantidad de destrucción de empleo de la crisis anterior”.

MEMORIA 2020


E ntrev is ta 49

Arantxa Sitjar, opina además que “hay que conservar el empleo que tenemos y garantizar protección social en el caso de que no se pueda trabajar al cien por cien. También reformar la contratación laboral, quizás recuperando, ahora más que nunca, el contrato de lanzamiento de nueva actividad u otro nuevo de “reinicio de actividad”. Esta profesional reconoce que le apasiona el asesoramiento y gestión laboral, además de ayudar a particulares, pensionistas, así como la gestión procesal en defensa de los intereses de sus clientes. Por ello, durante todo el estado de alarma, en su despacho la prioridad ha sido “buscar soluciones dentro de la legalidad para que los problemas de los empresarios sean los menores posibles”. Muchas empresas están retomando poco a poco la normalidad, ¿qué tipo de estrategias están consultando más? ¿qué dudas son las más frecuentes en tu despacho? Pues como desafectar trabajadores en situación de desempleo, bien sea total o parcial. Medidas de conciliación de vida laboral y familiar, adaptaciones y distribuciones irregulares de jornada, prevención de riesgos laborales. Respecto de las dudas, quizás son las exoneraciones a partir de mayo si hay desafectaciones, así como sobre el mantenimiento de empleo durante los 6 meses siguientes. Se está hablando de cierres y despidos ¿en qué casos se pueden despedir? En nuestro caso no, hemos recomendado que no se hagan y las empresas nos han hecho caso una vez informadas de las consecuencias. El despido justificado está autorizado, el único prohibido es el que tenga como causa la crisis del COVID-19. ¿Está costando desafectar de ERTES a los trabajadores? ¿En qué casos? Normalmente no hay problemas para las desafectaciones, salvo los problemas burocráticos, porque el sistema del SEPE no está preparado para ello. Clientes, empresas, ¿están abiertos a escuchar a los graduados sociales, a sus asesores? ¿Son receptivos? La gran mayoría nos hacen caso, aunque es cierto que “radio calle” nos afecta: “me han dicho que…” , “he visto en la tele que….”, “a mi vecino le ha pasado esto,….”. Y nos llaman para que les confirmemos estas “noticias” o bulos. Nuestra respuesta es que solo nos fiamos del BOE o del BOIB y que informamos de todas las novedades a través de circulares o de nuestra web. Pero debemos entender la

ansiedad de la gente ante una situación tan grave, inesperada e inusual. Reforma laboral, ¿Cree que es necesario modificar la reforma laboral? En caso afirmativo, ¿qué aspectos incluiría? Cada Gobierno quiere dejar su impronta con una reforma laboral. Quizás lo más necesario sería refundir el Estatuto de los Trabajadores, modernizar algunos aspectos y ante esta crisis y la que seguirá, profundizar en la flexi-seguridad para evitar en la medida de lo posible la gran cantidad de destrucción de empleo de la crisis anterior. Hay que conservar el empleo que tenemos y garantizar protección social en el caso de que no se pueda trabajar al cien por cien. También reformar la contratación laboral, quizás recuperando, ahora más que nunca, el contrato de lanzamiento de nueva actividad u otro nuevo de “reinicio de actividad”. ¿Cuáles serían los tres indispensables consejos que darías ahora a tus clientes? 1) Actuar dentro de la legalidad; 2) Explicarnos toda la realidad de la empresa; 3) Confiar en nuestro consejo. El trabajo del colectivo. ¿Qué tipo de empresas y sectores estás asesorando en esta crisis sanitaria? Todos los sectores y tamaño. Cada una es uncaso distinto, bien por su sector de actividad, por su tamaño, por su situacióngeográfica. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que os estáis encontrando los Graduados Sociales en esta fase? Una vez superada la fase de tramitación delos ERTE’s ante la Conselleria y del desempleo ante el SEPE, se han idoresolviendo los impagos de la prestación. Ahora el reto es que la seguridadsocial acierte con los cálculos de las exoneraciones, pues sus programas aún noestán perfeccionados. Tampoco nuestros proveedores de programas de nóminas lohan tenido fácil con tantos cambios. Creo que los efectos durarán bastantesmeses hasta que todas estas incidencias estén resueltas.Y, finalmente, la Inspección de Trabajo queestá inspeccionando a muchas de las Empresas que han tramitado ERTEs y pidiendodocumentación, mucha de ella ya aportada en su momento con los ERTE’s. ¿Estaban preparados los despachos de Graduados Sociales para este tipo de crisis? ¿Qué habéis aprendido de todo esto? Para tanto volumen de trabajo derivado de la crisis del

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


50 Ent revist a

COVID-19 nadie estaba preparado, aunque nuestro despacho, a nivel de conocimientos y experiencia si había tramitado con anterioridad bastantes ERTE’s, por otras causas claro, no por fuerza mayor. Y a nivel tecnológico, afortunadamente siestamos preparados, pues invertimos mucho en nuevas tecnologías. Sois unosde los profesionales indispensables en esta crisis ¿cómo os habéis sentido tratados? Cada grupo de interés ha reaccionado de forma diferente. Los clientes muy bien y agradeciendo la información constante, el servicio y el apoyo, así como los resultados. La Administración francamente nos ha tratado mal, con continuos cambios normativos y de procedimiento, lo que nos ha supuesto inseguridad y duplicidad en el trabajo. Y también a veces incluso ninguneados. Si hubieran consultado a nuestros representantes colegiales como hacer mejor las cosas –no las decisiones políticas, sino los trámites- hubiera sido todo mucho más fácil. ¿Cómo describiría el papel del graduado social en la

actualidad? ¿Cómo afectan los cambios legislativos a su día a día? Alguien nos calificó como médicos de cabecera de la empresa. Estamos resolviendo situaciones, dudas, problemas, buscando soluciones imaginativas, siempre dentro de la legalidad por supuesto, para que los problemas de los empresarios sean los menores posibles. Pero ante tal maraña de disposiciones legales que se pisan unas a otras y que además necesitan de “aclaraciones”, “interpretaciones”, etc., estamos desbordados. Desayunamos cada día con el BOE, el BOIB y con varias circulares e informes sobre la situación, y asistir virtualmente a múltiples conferencias o cursos. ¿Qué opinión te merece el Colegio de Graduados Sociales en Baleares? Su actuación ha sido de matrícula de honor, al igual que el Consejo General. No solo por la puntual información, sino por la defensa de nuestros intereses ante la Administración, tanto autonómica (Conselleria de Treball) como Estatal (SEPE, Tesorería General de la Seguridad Social, etc.). Sin este apoyo material y moral no hubiéramos salido adelante.

Daniel Ruiz Cancho: “Nuestro colectivo está en primera línea y debemos ser capaces de reaccionar ante todo lo que nos espera” Daniel Ruiz es graduado social y se acaba de incorporar a la Junta de Govern del Colegio como nuevo vocal. En esta entrevista, Daniel nos habla de su experiencia profesional, su incorporación a la Junta, y de cómo está siendo en la actualidad el trabajo de los Graduados Sociales en Baleares Reconoce que durante el Estado de Alarma que vivió la sociedad debido al Covid-19, este colectivo profesional actuó con profesionalidad estando en primera línea, pero para el “aluvión” legislativo que está por llegar, los graduados socia-

MEMORIA 2020

les deben estar preparados. ¿Cómo valoras esta incorporación a la Junta de Govern del Colegio? Es muy positivo y gratificante que pensasen en mí y que votasen a favor de mi incorporación. Nunca había participado a este nivel de la vida colegial, y para mí es una experiencia nueva de la cual me gustaría aprender y resultar útil al colectivo. Además, considero que la labor que viene llevando a cabo esta Junta es especialmente importante,


E ntrev is ta 51

principalmente porque se atisba un crecimiento del Colegio en muchas y diversas facetas. ¿En qué sentido aportarás tu experiencia profesional para colaborar con el colectivo? Llevo muy poco tiempo en la Junta, y quizás podría contestar mejor a esta pregunta cuando haya pasado algún tiempo más. La organización interna de la Junta se divide entre las distintas comisiones de trabajo. Ello permite ver el trabajo realizado por los anteriores miembros de la Junta, a los cuales aprovecho para saludar y agradecer el trabajo realizado, el cual es vital para el desarrollo de la actividad colegial. Sí me gustaría hacer un llamado al conjunto de profesionales, para invitarles a que mantengan una comunicación abierta respecto de cómo les gustaría que el Colegio fuese. Estos últimos meses han sido de mucha carga para los Graduados Sociales, ¿cuál ha sido tu experiencia durante este estado de alarma? Cualquier percepción es insoslayable del aluvión legislativo que hemos padecido y del cual todavía debemos afrontar. Las incertidumbres son todas, y nos ha tocado a nosotros, los Graduados Sociales, estar en la primera línea de batalla. Pese a ello, considero que no se puede dejar de mirar al futuro, y que el colectivo debe estar preparado, siendo capaces de reaccionar ante los vaivenes que el mundo de las relaciones laborales nos aguarda.

Son muchos los profesionales que no hemos comprendido por qué razón la Oficina de Extranjería restringió la tramitación de NIEs a través del Colegio. Es un error del cual espero y deseo que se solvente a la mayor brevedad posible. ¿Deberían estar los graduados sociales en las mesas de negociación sobre prolongación de Ertes, autónomos y temas relacionados en materia laboral? Sí. Quizás alguna de las disfunciones o ineficiencias que los ciudadanos han sufrido parten de la ausencia de miembros del colectivo en aquellas mesas de negociación donde se tomaron este tipo de decisiones.

¿Cómo crees que el colectivo podría aportar a la sociedad en esta nueva normalidad? Las relaciones jurídicas laborales y de Seguridad Social son un pilar en la configuración de nuestro estado de derecho. Debemos ahondar en el estudio de las materias concretas que nos son de aplicación, y especialmente, prestar atención al Regulador Comunitario y al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más todavía cuando nuestro legislador parece ser incapaz de solucionar los problemas de raíz que padece nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo valoras las gestiones realizadas entre el colegio y las administraciones públicas en estos últimos meses y cómo deberían ser a partir de ahora? No me equivoco si digo que el Colegio ha estado abierto a cualquier colegiado que ha precisado de su ayuda, así como que se ha facilitado la información precisa y necesaria para el desarrollo de la encomienda profesional. Respecto de las Administraciones, deben entender que el papel del Colegio es de colaboración, no ya con el profesional, sino que tiene trascendencia a la propia ciudadanía.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


52 Ent revist a

Eva Camarasa, nueva vocal en la Junta del Colegio “Es importante que tengamos reuniones con la Administración” los Graduados Sociales, ¿cuál ha sido tu experiencia durante este estado de alarma? Ha sido una situación excepcional que ha requerido jornadas de trabajo interminables y en las que además ha habido una labor ingente de interpretación de las diferentes normativas que se publicaban. En este sentido se ha demostrado que la labor de los graduados sociales ha sido clave para poder dar respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores en una situación tan complicada.

Eva Camarasa Juan, es graduado social y se acaba de incorporar como nuevo miembro de la Junta de Govern del Colegio. Eva trabaja en un despacho de asesoría laboral, gestión y asesoría jurídica. En esta entrevista manifiesta sus primeras impresiones de la Junta y sus iniciativas para todo el colectivo. Eva, ¿Cómo valoras esta incorporación a la Junta de Govern del Colegio? Pues de una forma altamente positiva y muy agradecida por la acogida de todos los compañeros; todos ellos grandes profesionales que además están muy implicados en los proyectos que desarrollaremos en la Junta a medio y largo plazo. Decir que espero poder estar a la altura y aportar mi experiencia y conocimiento. ¿En qué sentido aportarás tu experiencia profesional para colaborar con el colectivo? Pienso que mi experiencia en el ejercicio y haber visto la evolución de la profesión de graduado social durante todos estos años, me ha ayudado a tener una visión amplia sobre las inquietudes de tanto sociales como económicas que serán necesarias en nuestro sector. Es por ello que intentaré colaborar con mis compañeros de Junta, aportando ideas que ayudan a adoptar nuestra profesión para el futuro. Estos últimos meses han sido de mucha carga para

MEMORIA 2020

¿Cómo crees que el colectivo podría aportar a la sociedad en esta nueva normalidad? Siguiendo con la anterior respuesta, creo que la terrible situación acaecida con la pandemia de la COVID 19, ha hecho que se valore mucho la labor de los graduados sociales. Es por ello por lo que creo que debemos seguir teniendo una participación activa en todas aquellas modificaciones y novedades legislativas que tengan incidencia sobre la economía por su relevancia en los próximos meses. ¿Cómo valoras las gestiones realizadas entre el colegio y las administraciones públicas en estos últimos meses y cómo deberían ser a partir de ahora? Este es un aspecto que he de destacar como altamente positivo y donde he podido apreciar la importancia del colegio, y de su Junta. Creo que es importante seguir manteniendo reuniones con la administración, toda vez la situación económica de los próximos meses va a tener una incidencia muy directa sobre los aspectos laborales en empresas y trabajadores. ¿Deberían estar los graduados sociales en las mesas de negociación donde se comentan temas tan importantes como prolongación de Ertes, autónomos y temas relacionados en materia laboral? Por supuesto que sí. Somos un colectivo profesional clave en estas materias y además nuestra relación directa con la vida diaria de empresas, trabajadores, profesionales nos convierten en el mejor interlocutor para cualquier cuestión de ámbito laboral.


E ntrev is ta 53

Apol·lònia Julià, premio Erga Omnes 2020 “Recibir este premio me confirma que cuando tu trabajo te gusta y lo realizas sin esperar nada a cambio, recibes recompensas” “Las autoridades deben valorar nuestro trabajo, pues hemos sido colaboradores suyos en cada momento de tramitación de ERTES, hasta el punto de asumir tramitación de prestaciones hasta ahora nunca realizadas, hemos trabajado como si fuéramos funcionarios públicos, pero sin serlo. Y nos gustaría que se valorara, y a su vez, que permitieran un canal de comunicación que facilitara la resolución de incidencias”. ¿Qué significa para usted haber sido nominada a este premio? Un inmenso orgullo. El recibir este prestigioso premio, otorgado en años anteriores a grandes juristas y profesionales de reconocido prestigio, es algo indescriptible para mi. No solo por el premio, sino por el significado que tiene el haber sido propuesta por tantos compañeros. Supongo que a nivel profesional, es una de las mayores satisfacciones que tendré nunca. ¿Cómo explicaría su experiencia de vivir la implicación personal, profesional durante esta pandemia y además la gestión del Colegio de Graduados Sociales? Esta crisis ha motivado situaciones personales impensables y en algunos casos, de gravedad, entre compañeros. Inseguridades jamás vividas, situaciones extremas de carga de trabajo, en un situación no olvidemos que de pandemia y confinamiento generalizado, en el que no hemos podido parar. Debíamos seguir sin descanso para poder atender las necesidades de empresas y trabajadores. He intentado estar junto a ellos no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y humano. Les he intentado animar cuando nuestras fuerzas flaqueaban y sobre todo, he intentado estar a su disposición en cualquier hora y momento, sin pensar que día o que hora era. Es mejor vivir el presente, pero cuando pienso en lo que hemos pasado a veces sigo emocionándome. Mis hijos y mi marido veían que lo que hacía de alguna manera era necesario, pero evidentemente no he podido vivir esta crisis en familia. Sin embargo, la situación lo requería y estaba convencida de hacer lo correcto.

¿Cuáles han sido sus prioridades durante esta pandemia para ayudar a los colegiados? Estar pendiente en todo momento de cualquier cambio normativo, informar de forma rápida, ser la unión entre las diferentes administraciones intervinientes, aclarar criterios y sobre todo, reivindicar la importancia de nuestra labor profesional siempre que he tenido ocasión. Además de intentar aclarar dudas y ayudar a los compañeros que pudieran tener alguna problemática concreta. ¿Qué enseñanza, aprendizaje se lleva de recibir este premio, que aunque no se pueda celebrar por las medidas de seguridad, seguramente podrá hacerlo en familia? La celebración llegará, sin duda, cuando sea el momento, porque debemos celebrar no mi premio, sino la labor realizada por todos los Graduados Sociales durante esta crisis. Nos merecemos una gran fiesta. El recibir este premio me confirma que cuando tu trabajo te gusta y cuando lo realizas sin esperar nada a cambio, recibes recompensas. Sinceramente no me lo esperaba y sigo pensando que he hecho lo que debía, pero estoy inmensamente agradecida al comprobar que mis compañeros han valorado mi esfuerzo y trabajo constante de estos meses. Han sido muchas, muchísimas, las muestras de cariño recibidas estos días. ¿Un mensaje hacia sus compañeros del Colegio?

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


54 Ent revist a

¿Y a las autoridades de Baleares y Estatales con las que ha estado en contacto representando al Colegio? A los compañeros les diría que deben seguir luchando y que deben sentirse muy orgullosos. Que deben valorar su labor profesional para que sus clientes puedan valorarla igual. La tremenda carga de trabajo y la responsabilidad que asumimos en cada acto debe ponerse en valor. Hemos tenido que afrontar una cantidad ingente de normativa en muy poco tiempo, agotados tras horas y horas de trabajo, estudiando y analizando la mejor situación a cada empresa, a cada trabajador. Hemos atendido miles de situaciones no valoradas por nuestras autoridades en su totalidad, como bajas médicas, maternidades, paternidades, accidentes laborales, pluriempleo, activaciones y desactivaciones constantes, que sumado a la ya complicada tramitación de los ERTES han provocado, como he dicho, situaciones muy difíciles de afrontar. Aún así, lo hemos hecho. Y además, hemos atendido multitud de consultas derivadas del colapso de las administraciones, puesto que los trabajadores en muchas ocasiones no sabían dónde acudir. Por ello, sigo insistiendo en que nuestra labor ha sido fundamental durante esta crisis. A nuestras autoridades les pediría valoración y colaboración constante. Deben valorar nuestro trabajo, pues hemos sido colaboradores suyos en cada momento, hasta el punto de asumir tramitación de prestaciones hasta ahora nunca realizadas, hemos trabajado como si fuéramos funcionarios públicos, pero sin serlo. Y nos gustaría que se valorara y a su vez, que permitieran un canal de comunicación que facilitara la resolución de incidencias. Me consta que lo primero se está consiguiendo. Puedo asegurar que muchas de ellas valoran nuestro trabajo, sin embargo la vía de comunicación con los profesionales no es fluida o en algunos casos, es inexistente. Es indudable que el canal de comunicación ciudadano-administración debe existir, pero esta crisis ha reflejado que ante una situación técnicamente tan complicada, solo quien tenga la cualificación profesional pertinente puede llevarla a cabo con éxito. ¿Cómo debería ser el futuro de los Graduados Sociales tras la pandemia?¿Qué enseñanza queda para los

MEMORIA 2020

estudiantes de relaciones laborales que se preparan para la profesión? ¿Por qué deberían colegiarse? El futuro debería ser mejor. Sin duda habremos aprendido de esta crisis y de la gestión en ella realizada. Los estudiantes deben afrontar su futuro con esperanza, pues de ellos dependerá que las empresas y trabajadores de nuestro país sean responsables y mantengan unos recursos humanos adecuados. Una buena gestión laboral implica paz social, implica rendimiento y por tanto, mayor beneficio. Nadie debería olvidarlo nunca. En cuanto a la colegiación, deberían hacerlo por varias cuestiones: la primera por estar obligados a ello. El ejercicio de la profesión de Graduado Social requiere colegiación. Nadie puede denominarse como tal sin estar colegiado. Pero principalmente, deberían hacerlo por orgullo hacia nuestra profesión y para unir fuerzas con el resto. El Colegio es nuestra sede, nuestra casa y en ella seguimos realizando formación, puesto que siempre la necesitamos, nos reunimos en cursos y conferencias,jornadas y actos diferentes que permiten compartir inquietudes. A su vez, tenemos muchos servicios comunes de los que el Colegiado puede disfrutar. Trabajamos duro para que el Colegio no sea solo una obligación, sino un orgullo para todos los colegiados. ¿Siente que se ha tenido en cuenta a los Graduados Sociales como profesionales imprescindibles en la gestión de asuntos laborales de empresas? Sin duda. En esta crisis, las empresas habrán notado el tener o no un Graduado Social y me consta que muchos han recibido consultas y han tenido que gestionar situaciones complicadas que requerían de un Graduado Social. No debemos olvidar que somos especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿De qué se siente más orgullosa de todo lo vivido en estos seis meses? De la unión creada entre los compañeros de profesión. Nos hemos ayudado mucho y apoyado. Está claro que la competencia y rivalidad siempre existe en una profesión liberal como la nuestra pero en esta crisis ha primado la solidaridad. Y me siento muy orgullosa por ello.


E ntrev is ta 55

Mª Carmen Martínez Gómez: “Este reconocimiento me da fuerzas para intentar ser una mejor profesional” ¿Cuál ha sido tu primera sensación cuando te informaron que ganaste el Premio Mejor TFG? En el momento en que tuve conocimiento de que había ganado este premio, sentí una gran satisfacción personal, ya que pensé que todo el esfuerzo de mis últimos años, sobre todo este último lidiando con los ERTES en la oficina y estudiando a la vez, habían culminado de la mejor forma posible. En mi caso, he tenido la oportunidad de poder acabar mi carrera en tres años, un hecho que me ha permitido vivir más intensamente cada momento y, además, me ha dado la oportunidad de conocer y entablar amistades con gente muy especial de diferentes cursos. Por lo tanto, si a todo ello le sumamos el hecho de poder ganar este premio, creo que no puedo sentirme más feliz. ¿Qué significan para ti este reconocimiento? Para mí todo esto es un logro personal que me impulsa a seguir luchando por mis objetivos. Siempre he sido una persona con muchas inquietudes, estudiando y trabajando a la vez, y, la verdad, actualmente, puedo decir que estoy en un momento de mi vida en el cual, aunque prácticamente no tengo tiempo libre porque estoy cursando un Máster y trabajando a jornada completa, me siento muy plena. Asimismo, este reconocimiento me da fuerzas para intentar ser una mejor profesional cada día, puesto que, además, tengo la suerte de poder prestar mis servicios en un gran lugar, en donde, aparte de tener unos bellos valores, confían plenamente en mis aptitudes y conocimientos para llevarlos a la práctica. Cuéntanos sobre tu proyecto de TFG, ¿en qué te has basado para elegir el tema?- ¿Cuáles han sido las principales conclusiones y qué crees que pueden aportar al colectivo de graduados sociales y a la sociedad en general? Antes de iniciar mi grado, tenía muy claro que mi TFG no podía ser algo consabido, puesto que mi idea era conseguir investigar un tema que acompañará diariamente las relaciones laborales, pero a su vez no llegara a ser algo visible para todos. Por ello, opté por analizar los vacíos legales y conceptos jurídicos indeterminados que acompañan a la con

tratación temporal, analizando aquellos límites que regulan la causa u objeto de contratación y los elementos que afectan a la hora de extinguir una relación laboral. La principal conclusión que se puede extraer de este estudio es que, dichos elementos pueden ser usados para intentar cubrir aquellos límites de la práctica habitual del derecho que, a su vez, se intenta sobrepasar. En consecuencia, considero que el buen asesoramiento de un profesional en la materia puede permitir que, trabajador o empresa, utilice dichas lagunas a su voluntad para conseguir un resultado u otro. ¿Cómo ves el futuro de los profesionales que se gradúan en relaciones laborales, tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional? ¿Qué oportunidades crees que hay en el sector? Bajo mi punto de vista, considero que el futuro de los graduados sociales es muy prometedor, puesto que, gracias a los años de conocimientos que se adquieren en el Grado, puedo decir con certeza que es el colectivo que actualmente está más preparado en materia socio-laboral. En mi caso, soy colegiada ejerciente de empresa y cada día tengo más claro que las oportunidades que hay en dicho sector son infinitas, pudiendo asesorar, representar y gestionar en materias sociales, laborales, de seguridad social y empleo a entidades, empresas y trabajadores.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


56 Ent revist a

¿Qué opinión te merecen el Colegio y el colectivo de Graduados Sociales? La verdad es que para mi es un honor poder formar parte de este colectivo, ya que he podido ver, de primera mano, el gran esfuerzo que han realizado cada uno de mis compañeros durante todos estos duros meses de COVID-19 y, sinceramente, es admirable como nuestro Colegio ha sido y, hoy en día, sigue siendo capaz de ayudarnos a remar todos

juntos hacia una misma dirección. Por todo ello, para concluir esta entrevista, por una parte, me gustaría poder agradecer todo el apoyo obtenido por cada uno de los miembros que conforman esta institución y, por otra parte, deseo dar las gracias de corazón a todas aquellas personas que han apostado por mí o me han ofrecido su cariño y apoyo incondicional durante estos últimos años de desarrollo profesional y aprendizaje.

Anais Batle Pons, Premio Francisco Wilhelmi “Todo esfuerzo acaba siendo recompensado” En el plano más personal, Anais es de Palma, le gusta el cine y viajar. Inició sus estudios en relaciones laborales mientras trabajaba como administrativa en un departamento contable y en esta entrevista nos detalla más sobre su vida y el logro conseguido. Anais, ¿Cuál ha sido tu primera sensación cuando te informaron que ganaste el Premio Francisco Wilhelmi? ¡Una tremenda alegría! Me puse muy contenta y avisé a todos mis familiares y amigos.

Anais Batle Pons es la ganadora 2020 del premio Francisco Wilhelmi que cada año entrega el Colegio de Graduados Sociales de Baleares. El trabajo de Anais se titula «El control de la actividad laboral por medios tecnológicos» y en él trata de dar respuestas a cómo las empresas deben realizar los controles a los trabajadores para no exceder los límites constitucionales. Gracias a este trabajo, Anais concluyó en este trabajo que “lo más importante para que el empresario ejerza su potestad de control dentro de la legalidad es que lo realice proporcionalmente. Además, existe un deber de información previa, clara y concisa al trabajador de qué se le va a controlar, como así también en qué va a poder derivar dicho control”.

MEMORIA 2020

¿Qué significa para ti este reconocimiento? Significa que todo esfuerzo acaba siendo recompensado, y más cuando el esfuerzo ha sido tan grande, ya que es muy difícil compaginar un trabajo a jornada completa y horario partido con el grado y, además, sacar buenas calificaciones. Siempre fui buena estudiante y cuando acabé bachiller dejé los estudios porque ninguna carrera me llamaba la atención, no quise «estudiar por estudiar». Me puse a trabajar de administrativa en un departamento de contabilidad y me di cuenta de que esa área me gustaba, por ello me saqué el FPII de administración y finanzas, compaginando mi trabajo con los estudios. Desde entonces he trabajado en el área contable de diversas empresas, y desde hace más de siete años estoy trabajando para el grupo Prinsotel. Esta empresa


E ntrev is ta 57

me ha regalado la experiencia de trabajar un año en Cancún. Realmente no sabría decir el motivo por el cual empecé en 2016 el grado de Relaciones Laborales, ya que mi trabajo me gusta, pero soy una persona bastante inconformista y siempre tuve la espinita de no haber estudiado una carrera. Así que me apunté, compaginando de nuevo mi trabajo con los estudios. Para el 2º curso ya había decidido que escoger esta carrera había sido un acierto, disfrutaba estudiando. No sé qué haré a partir de ahora, pero lo que sí sé es que algo más acabaré haciendo. Me encantaría ejercer de Graduado Social, pero necesito más experiencia práctica y perder el miedo. ¿Cómo ves el futuro de los profesionales que se gradúan en relaciones laborales, tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional? ¿Qué oportunidades crees que hay en el sector? El estudiar el grado en relaciones laborales principalmente te abre dos caminos a seguir muy diferenciados entre sí; el de trabajar en una empresa privada en el área de recursos humanos, o en el ámbito jurídico laboral ejerciendo de Graduado Social. Considero que ambas opciones tienen mucha salida y la van a seguir teniendo en el futuro.Pero en mi opinión, realizar la carrera de relaciones laborales para ejercer de Graduado Social, trae consigo un hándicap, y es

que a día de hoy aún no se ha conseguido que la figura del Graduado Social se identifique como a la persona más cualificada o apropiada para la defensa de un cliente ante la jurisdicción social. A mi parecer, si bien es verdad que el abogado puede acudir a todas las jurisdicciones, en el ámbito laboral están alineados, no es mejor ni el uno ni el otro y me da la sensación de que aún no se concibe así. Hay que tener en cuenta que los graduados sociales salimos muy preparados, ya que nuestro grado está enfocado específicamente en la legislación laboral y durante 4 años es prácticamente lo único que vemos. ¿Qué opinión te merecen el Colegio y el colectivo de Graduados Sociales? Más bien diría que sé de la existencia del colegio, pero realmente no lo conozco. No sé de su funcionamiento y poco puedo opinar al respecto, ya que no he estado pre colegiada durante mis estudios y tampoco lo he hecho aún... Pero creo que, debido a la constante formación necesaria en el oficio, consecuencia mayormente de los cambios de legislación o su interpretación, la labor del Colegio Oficial de Graduados Sociales es muy importante, dando apoyo constante, informando y velando por los intereses del colectivo.

José Javier Bonet, Graduado Social: “La gran novedad para el año 2021 es que la duración del descanso por maternidad y por paternidad serán iguales” Entrevista a José Javier Bonet, Graduado Social y actual director de Organización Bonet, nos explica en esta entrevista sobre cuáles son los principales cambios legales en los permisos de paternidad y maternidad para el año 2021.

de 16 semanas de descanso, de las cuales deberán disfrutar un período de 6 semanas ininterrumpidas posteriores al nacimiento, o a partir de la resolución de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, y a jornada completa.

Explica además que las empresas deberán tener en cuenta que las personas trabajadoras, tanto en el caso de maternidad como en el de paternidad, tendrán derecho a disfrutar

Como experto asesor laboral y Graduado Social, José Javier Bonet recomienda que las personas que necesiten realizar la solicitud de baja por maternidad y paternidad que la soli-

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


58 Ent revist a

do progenitor tendrá derecho a disfrutar de las 16 semanas del permiso que le correspondían a la primera progenitora. El padre biológico o segundo progenitor podrá seguir disfrutando de las semanas que le ha cedido la madre biológica de su baja por maternidad aun cuando llegara el momento de incorporarse laboralmente y ésta padeciese una incapacidad temporal.

citen ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, pudiendo dirigirse a un Graduado Social, que es un experto en la materia, para poder resolver sus consultas al respecto o para que le pueda realizar el trámite de solicitud. ¿Cuáles son los principales cambios legales en los permisos de paternidad y maternidad para el próximo año? La maternidad y la paternidad es un derecho que tienen las personas trabajadoras por el nacimiento de un hijo, y también en casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Este derecho consiste en un periodo de descanso durante el cual se suspende temporalmente el contrato de trabajo y se percibe un subsidio para compensar la falta de salario. La gran novedad para el año 2021 es que la duración del descanso por maternidad y por paternidad serán iguales. ¿Cómo afecta a los trabajadores que lo han solicitado? ¿Puede ser retroactivo? Este derecho no será retroactivo, por lo que tanto la paternidad como la maternidad se iniciará con efectos de la fecha del nacimiento, o la fecha de la resolución que resuelve la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. En el caso de la maternidad, la duración no cambia. En el supuesto de paternidad, en función de si el nacimiento, o la fecha de la resolución que resuelve la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, se produce en 2020 o en 2021, será de 12 o de 16 semanas respectivamente. ¿Se pueden compartir las semanas de permiso con el cónyuge? El disfrute de este descanso es un derecho individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor. No obstante, se dan ciertas situaciones en que el derecho lo puede disfrutar el otro progenitor. Si fallece la madre biológica, tanto si trabajaba como si no, el segun-

MEMORIA 2020

Si uno de los dos progenitores no tuviera derecho a disfrutar del permiso según las normas que regulen su actividad profesional, el otro progenitor tendrá derecho a disfrutar de sus 16 semanas de descanso con derecho a la prestación sin que le sea de aplicación ninguna limitación del régimen transitorio. En los casos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, en el caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá como quieran ellos, ya sea de forma simultánea o sucesiva, dentro de los límites de disfrute compartido establecidos para cada año del periodo transitorio. Los periodos de descanso para los casos de nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento, a excepción de las 6 semanas obligatorias posteriores al nacimiento o a la resolución administrativa, podrán disfrutarse en jornada completa o a tiempo parcial previo acuerdo entre los trabajadores interesados y la empresa en los términos que reglamentariamente se determinen. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas para estos nuevos cambios? Las empresas, a partir de 2021, deberán tener en cuenta que las personas trabajadoras, tanto en el caso de maternidad como en el de paternidad, tendrán derecho a disfrutar de 16 semanas de descanso, de las cuales deberán disfrutar un período de 6 semanas ininterrumpidas posteriores al nacimiento, o a partir de la resolución de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, y a jornada completa. ¿Cómo queda la duración, cuantía? A partir del 1 de enero de 2021, ambos progenitores podrán disfrutar de 16 semanas de permiso, siendo obligatorio disfrutar, como se ha mencionado anteriormente, de 6 semanas inmediatamente tras el nacimiento, o a partir de la resolución de la adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Las 10 semanas restantes, se podrán disfrutar en un momento posterior, dentro de los 12 meses posterio-


E ntrev is ta 59

res al nacimiento o resolución administrativa, a jornada completa, o a tiempo parcial si así se acuerda con la empresa, y en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida.

trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de cotización.

En caso de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, la duración se amplía en 1 semana para cada progenitor; en caso de parto múltiple, se amplía en 1 semana para cada progenitor y por cada hijo a partir del segundo. En caso de familia monoparental, las 2 semanas de ampliación son para el único progenitor.

• Si la persona trabajadora tiene cumplidos entre 21 y 26 años, se exigirán 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha.

El subsidio por maternidad/paternidad equivale a un 100% de la base reguladora de la persona trabajadora. La base reguladora es la base de cotización por contingencias comunes correspondiente al salario del mes anterior al de inicio del descanso. Este subsidio está exento de IRPF. En cualquier caso, para poder cobrar esa prestación las personas beneficiarias deben cumplir el requisito de estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta, y tener un cubierto un periodo de cotización mínimo según la edad de: • Si la persona trabajadora tiene menos de 21 años, en la fecha del nacimiento o en la fecha de la resolución adminis-

• Si la persona trabajadora es mayor de 26 o más años, se exigirán 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha. • Las personas que necesiten realizar esta solicitud, ¿a qué profesional se deberían dirigir? La prestación por maternidad y por paternidad se solicitan ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, pudiendo dirigirse a un Graduado Social, que es un experto en la materia, para poder resolver sus consultas al respecto o para que le pueda realizar el trámite de solicitud.

Resumen de actividades, acuerdos y gestiones 2020 Enero 14. Reunión de los Colegios Profesionales con Extranjería. Asisten: la responsable de la oficina de Policía, el secretario general de Policía, el jefe superior de Baleares, el abogado del Estado de la Policía Nacional y la abogada del Estado de Extranjería, D. Miguel A. Valens, vicepresidente del CGSIB y representantes de colegios profesionales. Extranjería.

15. Reunión con el director de IBASSAL. Asisten: D. Rubén Castro,

director del Ibassal y Dª Maria Gràcia Matas, vicepresidenta. Sede Colegial.

16. Reunión Comisión Deontología. Asisten: D. Rafael Cerdó, coordinador, D. Rafael Aguiló, D. Jesús Avilés, Dª Mª Gràcia Matas y D. Pedro Mir, miembros de la subcomisión. Sede Colegial.

23. Junta de Gobierno.Sede Colegial.

Febrero 11-13. II Edición Curso Formación sobre la prestación de Jubilación.

Nivel Básico. Ponente: D. José Mª Solera Orbís, Subdirector Provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de Illes Balears. Sede Colegial.

13. Jornada Informativa Planificación Inspección de Trabajo 2020. Ponente: Hble Sr. D. Iago Negueruela Vázquez, Conseller, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Dª Yolanda Robledo, Directora Territorial de Inspección de Trabajo y Seg. Social, Dª Paula Liñán y D. José Carlos Álvarez, Inspectores de Trabajo. Sede Colegial.

Il·lustre Il·lustre Col·legi Col·legi Oficial Oficial dede Graduats Graduats Socials Socialsde deles lesIlles IllesBalears Balears


60 Resumen anua l

13. Junta de Gobierno.Sede Colegial. 17. Reunión Comisión Deontología. Asisten: D. Pedro Mir, D. Rafael Aguiló, Dª Mª Gràcia Matas y D. Jesús Avilés, miembros de la subcomisión. Sede Colegial.

18. Conferencia. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales: aspectos más importantes. Ponente: D. Fernando Ayala Ruiz, director Área Gestión de Prestaciones de Mutua Intercomarcal. Sede Colegial.

Marzo 3-5/03. IV Edición Curso Formación sobre la prestación de Jubilación. Nivel Avanzado. Ponente: D. José Mª Solera Orbís, Subdirector Provincial de Jubilación y Supervivencia del INSS de Illes Balears. Sede Colegial.

5. Reunión INSS. Asisten: Dª Emilia Goyanes, Dª Apol·lònia Mª Julià, D. Jesús Avilés, Dª Adela Soriano y D. Antonio Carbonell. Sede INSS.

5. Reunión TGSS. Asisten: Dª Rosario Rodríguez, D. Luis Utrera y D. Felipe Bravo, representantes de la Dirección Provincial de l TGSS y Dª Emilia Goyanes, Dª Apol·lònia Mª Julià, D. Jesús Avilés, Dª Adela Soriano y D. Antonio Carbonell, miembros de la subcomisión de la Seguridad Social. Sede TGSS.

5. Junta de Gobierno. Sede Colegial. 10. Reunión con Sedano & Asociados. Se reúnen Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D. Alejandro Fernández para tratar tema extranjería. Sede Colegial.

16. Entrevista digital Economía de Mallorca a Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta del COGSIB. “Somos profesionales vitales los que debemos tramitar los ERTE”.

30. Entrevista de Diario de Mallorca a Dª Apol·lònia Mª Julià, presi-

MEMORIA 2020

denta del COGSIB. “El Govern se ha quedado corto al prever 16.000 ERTEs y 200.000 trabajadores afectados”.

Abril 7. Entrevista a Dª Apol·lònia Mª Julià en IB3 TV. Los Graduados Sociales están desbordados de trabajo.

14. Intervención de DªApol·lònia Mª Julià en Noticies Vespre IB3 TV. Tramitación ERTE.

23. Reunión del Colegio con la TGSS. Participan: Dª Rosario Rodríguez, Directora Provincial, D. Luis Utrera y D. Felipe Bravo, representantes de la Dirección Provincial de la TGSS, Dª Apol·lònia Julià, presidenta y miembros de la Subcomisión de Seguridad Social, Dª Adela Soriano, Emilia Goyanes, Jesús Avilés y Antoni Carbonell. Virtual.

27. Intervención en IB3 Noticies TV, de Dª Apol·lònia Mª Julià. Resoluciones ERTO.

28. Conferencia. Aspectos y Aclaraciones sobre Ertes, aplazamientos, moratorias, reducciones de Jornada y otros. Ponente: D. Felipe Bravo González, asesor técnico de la Dirección Provincial de la TGSS en Illes Balears. Virtual.

Mayo 22. Entrevista a Dª Apol·lònia Mª Julià, en los informativos de IB3 TV. 27. Reunión en el TSJIB. Asunto: Información y organización juicios telemáticos. Asiste: D. Jesús Avilés, integrante de la subcomisión de justicia del CGSIB y representantes de los colegios profesionales. TSJIB.

Junio 4. Reunión TGSS. Asisten: Dª Apol·lò-

nia Mª Julià, Dª Emilia Goyanes, D. Antonio Carbonell, Dª Adela Soriano y D. Jesús Avilés, miembros de la Subcomisión Seguridad Social y en representantes de la Dirección Provincial de la TGSS, Dª Rosario Rodríguez, Directora Provincial, D. Luis Utrera, subdirector provincial y D. Felipe Bravo, secretario. Virtual.

4. Reunión INSS. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, Dª Emilia Goyanes, D. Antonio Carbonell, Dª Adela Soriano y D. Jesús Avilés, miembros de la Subcomisión Seguridad Social. Virtual.

4. Junta General Ordinaria. Sede Colegial.

5. Jornada Online – Exoneraciones Erte Covid-19 Mayo/Junio (RDL 18/2020). Ponente: D. Felipe Bravo González, Asesor Técnico de la Dirección Provincial de la TGSS de les I. Balears.

18. Junta de Gobierno.Sede Colegial. 25. Reunión Comisión Deontología. Asisten: D. Pedro Mir, coordinador, Dª Mª Gràcia Matas, Dª Azucena López, D. Jesús Avilés, Dª Mercè García y D. Daniel Ruiz, miembros de la subcomisión. Sede Colegial.

Julio 7. Webinar: “La interpretación de los datos contables asociados a los despidos objetivos por causas económicas”. Formador: D. José Manuel Simarro, graduado social y mediador. Asisten: D. Carlos Berruezo, vicetesorero del Consejo General y D. Daniel Ruiz, vocal junta de gobierno. Virtual.

10. Junta de Gobierno.Sede Colegial. 14. Comisión Revisora de Cuentas Anuales. Asiste: D. Federico Hermosel, tesorero. Sede Consejo General. Madrid.

16. Reunión con la directora general del SEPE. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Mª Gràcia Matas,


R e s u m e n anual 61

Dª Mercè García, Dª Emilia Goyanes, vicepresidentas y Dª Sonia Barranco, directora Provincial, D. Gonzalo Quintana, subdirector provincial de prestaciones. Sede SEPE.

21. Reunión Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Mercè García, vicepresidenta, D. Pedro Mir, secretario y Dª Mª Rosa Oliver. Colegiada del COGSIB. D. Rubén Castro, director-gerente de IBASSAL y Dª Virginia Abraham, directora general de Trabajo en representación de la Autoridad Laboral y D. Jose Carlos Álvarez, director territorial IPTSS y Dª Beatriz Ruiz, jefa unidad especializada de Seguridad Social. Sede Ibassal.

27. Conferencia. Exoneraciones Erte Covid-19. Julio/Septiembre (RDL 24/2020). Ponente: D. Felipe

sentantes de la Dirección Provincial de la TGSS, Dª Rosario Rodríguez, Directora Provincial, D. Luis Utrera y D. Felipe Bravo. Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y miembros de la subcomisión de la Seguridad Social, D. Antonio Carbonell, D. Jesús Avilés, Dª Emilia Goyanes y Dª Adela Soriano. Sede TGSS.

10. Junta de Gobierno.Sede Colegial. 22. Reunión Foro de Justicia y Discapacidad. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Virtual.

29-30. Jornada práctica sobre generadores de periodos de actividad/inactividad y generadores de procedimiento ERE o calendario previo. Buscando el nivel experto. Ponente: D. Enric Martí, graduado social. Sede Colegial.

Bravo González, Asesor Técnico de la Dirección Provincial de la TGSS de les Illes Balears. Virtual.

29. Reunión del Patronato de la Fundación. Sede Colegial.

28. Reunión Delegación del Gobierno. Asunto: Tramitaciones Adminis-

Octubre

traciones Públicas por situación Covid-19. Asisten: Dª Aina Calvo, Delegada del Gobierno, Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y Dª Emilia Goyanes, vicepresidenta. Delegación del Gobierno.

Septiembre 7. Jornada Ertes por rebrote y actualidad normativa: criterio de nuestra autoridad laboral. Ponente: D. Iago Negueruela, Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. Asisten: D. Rubén Castro, Director/Gerente de IBASSAL y Dª Virginia Abraham, Directora General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Sede Colegial.

10. Reunión INSS. Asisten: D. Antonio Carbonell, Dª Apol·lònia Mª Julià, D. Jesús Avilés y Dª Adela Soriano. Virtual.

10. Reunión TGSS. Asisten: Repre-

7. Reunión en el TSJIB. Asisten: Excmo. Sr. D. Francisco de Borja Vargues, Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Dª Silvia Martínez, secretario de gobierno del TSJ, Dª María Gràcia Matas, vicepresidenta del CGSIB y representantes del colegio de abogados y procuradores. TSJIB. 8. Junta de Gobierno. Sede Colegial.

Eva Camarasa, vocal junta de Gobierno. Valencia.

Noviembre 3. Reunión con la Inspección de Trabajo. Asisten: D. José Carlos Álvarez, Director Territorial ITSS, Dª Apol·lònia Mª Julià, Presidenta y Dª Mª Gràcia Matas, Vicepresidenta. Sede IPTSS.

5. Jornada Exoneraciones Erte´s Covid-19 (RD-Ley 30/2020). Ponente: D. Felipe Bravo, Asesor Técnico de la dirección provincial de la TGSS. Sede Colegial.

5. Junta de Gobierno. Sede Colegial. 10. Reunión SEPE. Asisten: Dª Sonia Barranco, directora provincial SEPE, D. Gonzalo Quintana, Subdirector de Prestaciones, Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta, Dª Mª Gràcia Matas, Dª Emilia Goyanes y Dª Mercè García, vicepresidentas. Sede SEPE.

26. Sesión Formativa: Los expedientes de regulación de empleo tras la aprobación del RD Ley 30/2020, de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa de empleo. Ponentes: Dª Yolanda Robledo y Dª Maria Lurueña, Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social. Sede Colegial.

Diciembre

15. Jornada – Criterios y aplicación RDL 30/2020. Ponente: Hble. Sr.

4. Acto de reconocimiento empresas bonus 2018 y Graduados Sociales Islas Baleares. Ibermutua.

Iago Negueruela, Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y D. Rubén Castro, director de IBASSAL. Sede Colegial.

Participan: D. Eduardo Zurdo, director Ibermutua, Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D. Rubén Castro, gerente de Ibassal. Sede Ibermutua.

20. Reunión Foro Justicia y Discapacidad. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià,

9.Toma de posesión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, D. Carlos Gómez Martínez. Asiste: Dª Apol·lònia Mª

presidenta. Virtual.

20. Pleno Consejo General. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y Dª

Julià, presidenta. TSJIB.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


62 Resumen anua l

10. Firma Convenio Colaboración con el Banco de Santander. Asisten: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y D. Federico Hermosel, tesorero del CGSIB y del Banco de Santander, D. Ángel J. Luna y D. José Luís Collazos. Sede colegial.

10. Reunión INSS. Asisten: Dª Emilia Goyanes y D. Jesús Avilés. Sede INSS.

10. Reunión TGSS. Asisten: Dª Rosario Rodríguez, Directora Provincial, D. Luis Utrera, subdirector Provincial, D. Felipe Bravo, secretario. Dª Apol·lònia Mª Julià, Dª Emilia Goyanes y Dª Mercè Garcia,

miembros de la subcomisión. Sede TGSS.

11. Reunión Comisión Deontología. Asisten: D. Pedro Mir, D. Rafael Aguiló, Dª Mª Gràcia Matas, Dª Mercè García. Sede Colegial.

17. Reunión del Patronato de la Fundación. Virtual. 17. Reunión Fundación Justicia Social. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Madrid.

11. Reunión Junta de Gobierno.

18. Pleno Consejo General. Asiste:

Sede Colegial.

Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta y Dª Azucena López, vocal de la Junta de Gobierno. Madrid.

15. Sesión Formativa: “Consideraciones prácticas y peligros en extinciones por causas objetivas de pymes”. Ponente: D. José Manuel Raya, graduado social y abogado. Sede Colegial.

18. Entrega de Premios Mérito Social y Fomento de Igualdad. Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta. Auditorio Caixa-Forum Madrid.

Escola de Pràctica Professional 2020 13 de febrer Jornada Informativa Planificació Inspecció de Treball 2020. Organitzada per la Inspecció de Treball amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears i la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Hble. Sr. Iago Negueruela Vázquez, Conseller de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball amb intervenció d’altres Inspectors de Treball. Hores lectives: 2 h. Inscrits: 97 Palma, 9 Eivissa online i 8 Menorca online.

18 de febrer Conferència sobre Accident de Treball i Malalties Professionals: Aspectes més importants. Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears i Mutua Intercomarcal. Ponent: Sr. Fernando Ayala Ruiz, Director Àrea de Gestió de Prestacions. Hores lectives: 2 h. Inscrits: 56 Palma presencial, 8 Eivissa online, 4 Menorca online i 1 Mallorca online.

Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. José Mª Solera Orbis, Sotsdirector Provincial de Jubilació i Supervivència de l’INSS de Illes Balears. Hores lectives: 6 hores. Inscrits: 23.

3 i 5 de març Curs Formatiu sobre la Prestació de Jubilació. Nivell Avançat. Organitzat per la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. José Mª Solera Orbis, Sotsdirector Provincial de Jubilació i Supervivència de l’INSS de Illes Balears. Hores lectives: 6 hores. Inscrits: 23.

28 d’abril Conferència online sobre Aspectes i Aclaracions sobre ERTOs, aplaçaments, moratòries, reduccions de jornada i altres. Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Felipe Bravo González, Assessor Tècnic de la Direcció Provincial de la TGSS de les Illes Balears.

11 i 13 de febrer Curs Formatiu sobre la Prestació de Jubilació. Nivell Bàsic. Organitzat per la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats

MEMORIA 2020

5 de juny Jornada online sobre Exoneracions ERTO COVID-19 maig/juny


R e s u m e n anual 63

(RDL 18/2020). Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Felipe Bravo González, Assessor Tècnic de la Direcció Provincial de la TGSS de les Illes Balears.

30 de setembre Jornada Pràctica sobre Generadors de Períodes d’Activitat / Inactivitat i Generadors de Procediment ERO o Calendari Previ. Cercant el nivell expert. Organitzat per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Enric Martí Morón, Graduat Social. Hores lectives: 3. Inscrits: 51.

7 de juliol Webinar: “La interpretació de les dades comptables associades als acomiadaments objectius per causes econòmiques” organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració del Consejo General de Graduados Sociales de España. Ponent: José Manuel Simarro, Formador, Graduat Social i Mediador.

27 de juliol Jornada diferida sobre Exoneracions ERTO COVID-19 juliol/setembre (RDL 24/2020). Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Felipe Bravo González, Assessor Tècnic de la Direcció Provincial de la TGSS de les Illes Balears.

7 de setembre Jornada ERTOs per Rebrot i Actualitat Normativa. Criteri de la nostra Autoritat Laboral. Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Iago Negueruela Vázquez, Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hores lectives: 2. Inscrits: 37 Presencial, 164 Mallorca online, 26 Eivissa online i 11 Menorca online.

29 de setembre Jornada Pràctica sobre Generadors de Períodes d’Activitat/Inactivitat i Generadors de Procediment ERO o Calendari Previ. Cercant el nivell expert. Organitzat per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Enric Martí Morón, Graduat Social. Hores lectives: 3. Inscrits: 36.

15 d’octubre Jornada Criteris i Aplicació del RD-Llei 30/2020 Organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. Iago Negueruela Vázquez, Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball. Hores lectives: 2. Inscrits: 43 Presencial, 147 Mallorca online, 26 Eivissa online i 13 Menorca online.

5 de novembre Jornada Exoneracions ERTO’s COVID-19 (RD-Llei 30/2020) organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears i de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Ponent: Sr. Felipe Bravo González, Assessor Tècnic de la Direcció Provincial de la TGSS de les Illes Balears. Hores lectives: 2. Inscrits: 45.

26 de novembre Sessió Formativa Presencial: Els Expedients de Regulació d’Ocupació després de l’Aprovació del RD Llei 30/2020, de 29 de setembre de Mesures Socials en Defensa de l’Ocupació, organitzada per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponents: Sra. Yolanda Robledo Culebras, Inspectora de Treball i Seguretat Social a la Inspecció Provincial de València, i Sra. Maria Lurueña Ruiz, Inspectora de Treball i Seguretat Social a la Inspecció Provincial de València. Hores lectives: 2. Inscrits: 41.

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


64 Resumen anua l

16 de desembre Sessió Formativa online: “Consideracions pràctiques i perills en extincions per causes objectives de pimes, organitzada per

la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears. Ponent: Sr. José Manuel Raya, Graduat Social i Advocat. Inscrits: 54.

Relación altas, cambios y bajas Colegiados Altes

Núm. Estat

Margarita Martí Gili 1240 Antonio Blanquer Robles 1241 FranciscaRosselló Crespí 865 Noelia Domínguez Gutiérrez 1121 Javier Rabelo Chaves 1242 Bernardo Payeras Bover 1243 Alvaro De la Fuente Marcos 1244 Félix Rodríguez Cumplido 1245 Margalida A. Maimó Puig 1246 Augusto Valero Suau 1247 Javier Magro Del Baño 1248 Sara Ferrer Socias 1249 Nazaret Sánchez López 1250 Esther Paula Díaz Pons 1251 Celia Muñoz Garrido 1143 Mª Carmen Martínez Gómez 1252 Máxima Sierra Alique 1253 Antonio Estelrich Vaquer 1254 Andrea Mir Tur 1255 Mª Pilar Solarnier Vela 1256

Canvis

Núm. Estat

Catalina Moyá Capellá 277 Jerónimo J. Mas Nicolau 1118 Aina Ribas Fuster 557 Jerónima Coll Perelló 221 Alvaro De la Fuente Marcos 1244 Mª Antonia Munar Fabre 1080 Antonia Mora Moreno 1183 Viviana Mutizábal Burgos 1112 Antoni Joan Cardona Pons 1204 Mª Elsa Comas Roig 637 Aina Isabel Melis Pérez 1223 Mª Pilar Masegosa Monserrat 1038

MEMORIA 2020

Mes

Exercent Gener Exercent Març No Exercent Juliol Exercent Juliol No Exercent Juliol No Exercent Juliol Exercent Juliol Exercent Juliol No Exercent Juliol Exercent Juliol Exercent Setembre Exerc.Empresa Octubre No Exercent Octubre Exerc.Empresa Octubre No Exercent Octubre Exerc.Empresa Novembre No Exercent Novembre Exerc.Empresa Desembre Exerc. Empresa Desembre Exercent Desembre

Canvi EL a NE Canvi NE a EL Canvi EL a NE Canvi EL a EE Canvi EL a NE Canvi NE a EE Canvi NE a EE Canvi NE a EE Canvi NE a EL Canvi NE a EL Canvi EE a NE Canvi NE a EL

Baixes

Núm. Estat

Antoni Mercant Nadal 320 Magdalena Martín Amer 656 Mª Eugenia Sampedro Miret 1002 Bartolomé Caldentey Esteva 829 Mª Paz Rodrigo Piñera 577 Francisca Roig Riera 374 Margarita Dodero Riera 598 Francisco González López 155 Coloma Coll Abrines 1214 Mª Lourdes Ramón Torres 793 Joan Sureda Font 864 Catalina Moyá Capellá 277 Gabriela Padrón Aguiló 425 Mª Jesús Pozuelo Mayordomo 924

Col·legiats emèrits Matías Salom Díaz Miguel Pastor Aloy Miguel Tous Bestard Antonio Comas Barceló Margarita Estarella Batle

Baixa EL Baixa NE Baixa NE Baixa NE Baixa Emèrit Baixa EL Baixa NE Baixa NE Baixa NE Baixa EL Baixa NE Baixa NE Baixa NE Baixa EL

Núm. Estat 332 229 87 340 540

Baixa NE Baixa EL Baixa EL Baixa NE Baixa NE

Mes Febrer Maig Maig Juny Juliol Agost Agost Octubre Octubre Desembre Desembre Desembre Desembre Desembre

Mes Gener Maig Juny Octubre Desembre

Mes Gener Gener Gener Febrer Juliol Setembre Setembre Setembre Octubre Octubre Octubre Desembre

Altes de Pre-col·legiats Núm.

Mes

Markus Oliver Lladó Schulze Mª Carmen Bonnín Olivares Joan Oliver Fornés Antoni Prats Martí Alez Pérez Solera

Febrer Març Juny Novembre Novembre

PRE060 PRE061 PRE062 PRE063 PRE064

Baixes de Pre-col·legiats Núm. Dª Antonia Fiol Sánchez Dª Mariana Suertegaray Huelmo D. Antonio Estelrich Vaquer Dª Elena Carmona Hernández D. Markus Oliver Llado Schulze

Pre038 Pre045 Pre056 Pre059 Pre060


R e s u m e n anual 65

Resumen Secretaría-comparativo 2019 / 2020 Correspondència

2019 2020

Entrades Sortides Circulars informatives Circulars generals E-mails

488 630 Llibres de subcontractació 185 87 1010 1.628 Expedició de certificats diversos 81 104 51 52 Expedició de carnets col·legials 51 42 192 578 Expedició de carnets d’empleat 0 2 2.240 2.668 Servei cangur Soib, carpetes tramitades 3.981 5.556 (cancelat el servei) 163 9 Servei cangur Estrangeria, sol·licituds de nies i altres tràmits 1.592 168 2019 2020 Servei cita prèvia Estrangeria 70 20 7.903 6.323 Emissió certificats firma electrònica 669 190 (nou servei 2020) 230

Total

Impresos i serveis Calendaris laborals Quadres d’horari

Impresos i serveis

2019

2020

Visitas a la web del Colegio en el 2019 / 2020 Mes

Nº visitas 2019/2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

18.704 / 14.529 18.963 / 16.289 18.803 / 18.005 20.131 / 14.551 19.900 / 13.452 13.364 / 15.124

Mes

Nº visitas 2019/2020

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

13.273 / 14.993 9.684 / 9.529 15.614 / 20.424 19.042 / 18.576 18.475 / 17.094 12.236 / 12.805

Oficina de Orientación Jurídico-Laboral 2020

Colegiados colaboradores en el Servicio de orientación en Mallorca Rafael Aguiló Inglés Juan Francisco Argüelles Sánchez Jesús Avilés Muñoz Francisco Cabello Guiscafre Eva Camarasa Juan Antoni Carbonell Torres Rafael A. Cerdó Pérez Antonio J. Florit Vallori Amparo Gallego García Mercè García Millán Eva Genovart Campayo Federico Hermosel Garrigue Catalina Homar Sansó

Antoni Juanico García Apol·lònia Mª Julià Andreu Juan A. Marimón Pizá Mª Gracia Matas Oliva Antonia Musolas Moll Francisco Navarro Lidón Antonio Pascual Galmés Manuel Picó Bennasar Vicente Planells Roig José Manuel Raya Sánchez Johanny Rodríguez Vargas Raquel Ros Dos Santos Daniel Ruiz Cancho

Mónica Sala Sabat Jaime S. Sitjar Ramis Arantxa Sitjar Mansilla Adela Soriano Fiallega Miguel Tous Pellicer

Oïdors: Elena Béjar Gutiérrez Margarita L. Julià Palou María Ribas Camps Bárbara Fiol Amengual

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


66 Resumen anua l

Consultes Oficines d’Orientació Jurídica-Laboral Mallorca Mes

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gener 57 51 59 63 48 47 47 73 77 Febrer 58 52 78 50 50 50 52 52 66 Març 57 61 56 69 61 60 41 55 68 Abril suspès 56 66 50 56 56 48 75 60 Maig suspès 64 68 67 63 52 58 72 72 Juny suspès 54 52 65 50 57 64 70 69 92 Juliol 23 68 57 33 62 61 33 72 74 78 Agost Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Inh. Setembre 39 49 72 52 78 73 49 67 65 62 Octubre 73 81 68 58 61 64 40 84 72 84 Novembre 54 63 62 68 55 45 47 55 58 75 Desembre 37 57 41 34 63 37 40 32 38 44

Total

398

656

679

609

oneixia amb anterioritat la labor dels graduats C socials? Si 35,86 %

No

64,14 %

i tornés a tenir una consulta en matèria jurídicS laboral acudiria als serveis que ofereix el Col·legi? Si 96,97 %

No

3,03 %

Preguem ens indiqui la seva situació laboral: Actiu Desocupat

MEMORIA 2020

49,49 % 50,51 %

647

602

519

707

719

435

Agrairem ens indiqui la seva nacionalitat: Espanyol Estranger No contesta

55,55 % 23,74 % 20,71 %

Valori el grau de satisfacció amb el servei que li hem prestat. Regular Bé Excel·lent

4,54 % 19,70 % 75,76 %


M e m o r ia técnica 67

Información económica 2020

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


68 Memor ia t écnic a

MEMORIA 2020


M e m o r ia técnica 69

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


70 Memor ia t écnic a

MEMORIA 2020


M e m o r ia técnica 71

2020

2019

A) Activo no corriente 615.985,43 573.707,81 I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 507.431,03 468.890,61 III. Inversiones inmobiliarias 87.261,90 89.142,20 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Inversiones financieras a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido 21.292,50 17.790,75 VII.Deudores comerciales no corrientes

B) Activo corriente I. Existencias

activo

Balance de situación abreviado

285.141,93 341.116,94 2.274,19 63.644,26 60.382,80

1.492,56 35.569,42 23.520,71

TOTAL ACTIVO (A + B)

901.127,36 916.940,50

A) Patrimonio Neto

824.107,02 835.205,62

A-1) Fondos propios I. Capital 1. Capital escriturado 2. (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Reserva de capitalización 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio VIII. (Dividendo a cuenta) A-2) Ajustes por cambios de valor A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

824.107,02 835.205,62 205.514,33 205.514,33 205.514,33 205.514,33

40.015,05

40.015,05

40.015,05

40.015,05

589.676,24 564.126,58 -11.098,60

25.549,66

B) Pasivo no corriente I. Provisiones a largo plazo

9.347,61 15.653,88

II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo

9.347,61

15.653,88

8.247,61 1.100,00

14.553,88 1.100,00

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

patrimonio neto y pasivo

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 60.382,80 23.520,71 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 3. Otros deudores 3.261,46 12.048,71 III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Inversiones financieras a corto plazo V. Periodificaciones a corto plazo 34.891,46 35.688,10 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 184.332,02 268.366,86


72 Memor ia t écnic a

patrimonio neto y pasivo

Balance de situación abreviado B) Pasivo no corriente III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

2019

9.347,61 15.653,88

IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) Pasivo corriente I. Provisiones a corto plazo

67.672,73 66.081,00

II. Deudas a corto plazo 6.306,27 6.241,03 1. Deudas con entidades de crédito 1.549,65 2. Acreedores por arrendamiento financiero 6.306,27 6.059,38 3. Otras deudas a corto plazo -1.368,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 60.631,52 59.116,17 1. Proveedores a) Proveedores a largo plazo b) Proveedores a corto plazo 2. Otros acreedores 60.631,52 59.116,17 V. Periodificaciones a corto plazo 734,94 723,80 VI. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

debe / haber

2020

1. Importe neto de la cifra de negocios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 6. Gastos de personal 7. Otros gastos de explotación 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 12. Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

901.127,36 916.940,50

2020

326.172,79 380.389,96

-14.261,13 -35.931,93 24.036,87 36.151,41 -133.100,01 -131.302,76 -174.200,78 -195.182,26 -31.722,41 -24.331,06

-10.811,42

-5.408,61

-13.886,09 24.384,75

13. Ingresos financieros a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

MEMORIA 2020

2019

0,62


b) Otros ingresos financieros 14. Gastos financieros -714,26 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero a) Incorporación al activo de gastos financieros b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores c) Resto de ingresos y gastos

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

-714,26 -950,84 -14.600,35 23.433,91

19. Impuestos sobre beneficios

3.501,75

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)

0,62 -951,46

debe / haber

M e m o r ia técnica 73

2.115,75

-11.098,60 25.549,66

Presupuesto liquidado ejercicio 2020 Presupuesto 31/12/2020

Desv.

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto 31/12/2020

Desv.

1. Servicios y Material

18.178,72 10.075,32 -8.103,40

8,2 Ibiza

494,36

148,95

-345,41

1,1 Servicios y Material

18.178,72

8,3 Menorca

494,36

88,40

-405,96

2. Local

22.559,88 26.693,47 4.133,59

10.075,32 -8.103,40

9. Escuela Práctica Profesional

16.914,28

5.891,85 -11.022,43

12.900,00

3.599,12 -9.300,88

2,1 Energia, agua y Comunidad

7.948,00

6.289,82 -1.658,18

9,1 Conferencias

2,2 Seguro Ibi y otras tasas

6.269,66

6.587,43

317,77

9,2 Cursos

2,3 Limpieza sede colegial

4.521,24

4.249,74

-271,50

3.820,98

9.566,48

5.745,50

2,4 Reparacion y conservación 3. Servicios Externos

28.999,14 26.783,37 -2.215,77 70,56

4.014,28

2.292,73 -1.721,55

10. Consejo General

28.838,93

26.847,83 -1.991,10

11. Seguro Colectivo Vida

15.123,84

16.130,44

1.006,60

12. Publicaciones

28.473,17

31.818,45

3.345,28

3,1 Asesoría Jurídica

9.740,64

9.811,20

12,1 Anuario/Memoria

5.554,16

4.660,62

-893,54

3,2 Asesoría fiscal/contable

9.887,22

8.549,76 -1.337,46

12,2 Suscripciones prensa

1.340,50

1.350,32

9,82

3,3 Auditoría Cuentas

6.044,93

6.044,93

-311,77

12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi

3,4 Asesoría laboral

1.411,61

1.031,48

-380,13

3,5 Prevención Riesgos laborales

630,04

630,04

-173,21

12,4 Base de datos Iberley

3,6 Mantenimiento Informático

967,07

908,94

-58,13

5.225,15 5.925,30

3,7 Asesoría LOPD

317,63

292,00

-25,63

13. Oficina

7.222,68

6.930,17

-292,51

2.381,16

2.658,61

277,45

16.353,36 19.882,21 3.528,85

4. Gastos de Personal

136.348,20 133.100,01 -3.248,19

13,1 Teléfono y Fax

4,1 Sueldos y Salarios

103.765,92 103.580,88

13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora

4,2 Seguridad Social

-185,04

32.582,28 29.519,130 -3.063,15

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

13,4 Correos y Mensajería

26.430,40 36.578,49 10.148,09

6. Gastos financieros y gastos asimilados 7. Página Web

14. Varios 14,1 Viajes y Desplazamientos

1.372,08 1.349,30 -22,78 10.740,71

9.784,84

-955,87

14,2 Actos Sociales y atenciones

3.314,71 2.619,50 -695,21 -695,21

1.652,06

29.223,08 -3.321,09

5.596,81

2.221,89 -3.374,92

13.930,08

2.572,22 -11.357,86

14,3 Imagen institucional

3.798,13

6.475,39

4.893,48

3.477,64 -1.415,84

14,4 Lotería de Navidad

6.919,15

6.054,32

7,2 Redes sociales y Comunicación

5.847,23

6.307,20

14,5 Imprevistos

2.300,00

11.899,26

8. Comisiones y grupos de trabajo

6.347,68

3.796,97 -2.550,71

8,1 Grupos de trabajo

5.358,96

3.559,62 -1.799,34

TOTAL GASTOS

125,25

32.544,17

7,1 Página web

459,97

700,15

2.677,26 -864,83 9.599,26

380.093,88 365.003,59 -15.090,29

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

gastos

Operaciones de funcionamiento


74 Memor ia t écnic a

ingresos

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto 31/12/2020

Desv.

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto 31/12/2020

Desv.

1. Servicios y Material

38.231,50 33.275,27 -4.956,23

5,1 Anuario

2.040,14

2.040,14

0,00

1,1 Servicios y Material

38.231,50

5,2 Página Web

5.071,78

6.647,45

1.575,67

33.275,27 -4.956,23

2. Cuotas Colegiales

271.264,00 279.719,93 8.455,93

6. Escuela Práct. Profesional

2,1 Ejercientes

207.724,80 212.084,54

4.359,74

6,1 Conferencias

25.097,00

4.490,00 -20.607,00

4.750,00

350,00 -4.400,00

2,2 Ejercientes Empresa

27.379,20

28.602,99

1.223,79

6,2 Cursos

20.347,00

4.140,00 -16.207,00

2,3 No ejercientes

29.610,00

29.361,56

-248,44

7. Varios

28.481,00

13.970,01 -14.510,99

2,4 Iniciales y cambios colegiación

6.550,00

9.670,84

3.120,84

7,1 Actos Sociales

6.215,00

0,00 -6.215,00

3. Alquileres

9.907,84 10.260,44 352,60

7,2 Lotería de Navidad

8.390,00

7.300,00 -1.090,00

3,1 Alquileres

9.907,84

7,3 Prestación servicios a Fundación 10.546,00

6.176,43 -4.369,57

4. Ingresos financieros 4,1 Ingresos financieros 5. Publicaciones

9.907,84

352,60

0,62 0,00 -0,62 0,62

0,00

7,3 Otros

3.330,00

493,58 -2.836,42

-0,62

7.111,92 8.687,59 1.575,67

INGRESOS REALES A DICIEMBRE 2020 350.403,24 GASTOS REALES A DICIEMBRE 2020 365.003,59 EXCEDENTE -14.600,35

TOTAL INGRESOS

380.093,88 350.403,24 -29.690,64

DISMINUCIÓN POR INVERSIONES Inmovilizado Inmaterial Inmovilizado Material EXCEDENTE (Descontadas las inversiones)

52.359,27 52.359,27 -66.959,62

Presupuesto aprobado ejercicio 2021

gastos

Operaciones de funcionamiento 1. Servicios y Material

Presupuesto 2021

Operaciones de funcionamiento

10.075,32

8,2 Ibiza

494,36

8,3 Menorca

494,36

1,1 Servicios y Material 2. Local

10.075,32

22.877,65

Presupuesto 2021

9. Escuela Práctica Profesional 14.823,68

2,1 Energia, agua y Comunidad

7.948,00

9,1 Conferencias

2,2 Seguro Ibi y otras tasas

6.587,43

9,2 Cursos

2,3 Limpieza sede colegial

4.521,24

10. Consejo General

28.838,93 28.838,93

2,4 Reparacion y conservación

3.820,98

11. Seguro Colectivo Vida

17.050,45 17.050,45

3. Servicios Externos

28.420,87

10.809,40 4.014,28

12. Publicaciones 29.089,45

3,1 Asesoría Jurídica

9.811,20

12,1 Anuario/Memoria

4.660,62

3,2 Asesoría fiscal/contable

9.500,00

12,2 Suscripciones prensa

1.350,32

3,3 Auditoría Cuentas

6.044,93

12,3 Servicio Jurídico Internet Aranzadi

17.853,36

3,4 Asesoría laboral

1.150,00

12,4 Base de datos Tirant lo Blanc GPS

5.225,15

3,5 Prevención Riesgos laborales

630,04

13. Oficina

3,6 Mantenimiento Informático

967,07

13,1 Teléfono y Fax

2.658,61

3,7 Asesoría LOPD

317,63

6.930,17

13,2 Papeleria e Imprenta y fotocopiadora

2.619,50

4. Gastos de Personal 136.651,46

13,4 Correos y Mensajería

1.652,06

4,1 Sueldos y Salarios 103.987,82

14. Varios 41.844,17

4,2 Seguridad Social

32.663,64

14,1 Viajes y Desplazamientos

5.596,81

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

36.578,49 36.578,49

14,2 Actos Sociales y atenciones

13.930,08

6. Gastos financieros y gastos asimilados 1.372,08 1.372,08

14,3 Imagen institucional

3.798,13

7. Página Web 11.200,68

14,4 Lotería de Navidad

6.919,15

7,1 Página web

4.893,48

14,5 Aportación Fundació G.S.

10.000,00

7,2 Redes sociales y Comunicación

6.307,20

14,6 Imprevistos

1.600,00

8. Comisiones y grupos de trabajo 8,1 Grupos de trabajo

MEMORIA 2020

5.358,96

6.347,68 TOTAL GASTOS 392.101,08 392.101,08


M e m o r ia técnica 75

Presupuesto 2021

Operaciones de funcionamiento

Presupuesto 2021

1. Servicios y Material 38.231,50

6. Escuela Práct. Profesional 21.000,00

1,1 Servicios y Material

6,1 Conferencias

3.000,00

2. Cuotas Colegiales 285.813,88

6,2 Cursos

18.000,00

2,1 Ejercientes 211.757,64

7. Varios 28.459,65

2,2 Ejercientes Empresa

35.392,92

7,1 Actos Sociales

6.215,00

2,3 No ejercientes

28.992,48

7,2 Lotería de Navidad

8.390,00

2,4 Iniciales y cambios colegiación

9.670,84

7,3 Prestación servicios a Fundación

10.546,00

3. Alquileres

9.907,84 9.907,84

7,4 Otros

3.308,65

4. Ingresos financieros

38.231,50

0,62 0,62

5. Publicaciones 8.687,59 5,1 Anuario

2.040,14

5,2 Página Web

6.647,45

TOTAL INGRESOS 392.101,08 392.101,08

Informe de Auditoría de cuentas anuales abreviadas Balance de situación 2020

Gastos 2020

Fondos propios 2020

Gastos 2020

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

ingresos

Operaciones de funcionamiento


76 Memor ia t écnic a

Ingresos 2020

Ingresos 2020

Gastos presupuestarios 2021

Gastos presupuestarios 2021

Ingresos presupuestarios 2021

Ingresos presupuestarios 2021

MEMORIA 2020


E l C o le g io e n lo s m ed io s 77

El Colegio de Graduados Sociales en los medios informativos

31 enero 2020, El Mundo 14 febrero 2020, Última Hora

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


78 El Coleg io en los m e di os

22 febrero 2020, Diario de Mallorca

20 marzo 2020, Última Hora

MEMORIA 2020


E l C o le g io e n lo s m ed io s 79

25 marzo 2020, Diario de Mallorca

21 mayo 2020, Diario de Mallorca

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


80 El Coleg io en los m e di os

29 marzo 2020, Diario de Mallorca

22 mayo 2020, Diario de Mallorca

MEMORIA 2020


E l C o le g io e n lo s m ed io s 81

22 mayo 2020, Última Hora

02 junio 2020, Diario de Mallorca

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


82 El Coleg io en los m e di os

29 mayo 2020, Diario de Mallorca

02 julio 2020, Última Hora 02 julio 2020, Diario de Mallorca

MEMORIA 2020


E l C o le g io e n lo s m ed io s 83

12 agosto 2020, Diario de Mallorca

02 octubre 2020, Diario de Mallorca

11 noviembre 2020, Diario de Mallorca

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


84 El Coleg io en los m e di os

30 octubre 2020, El Económico

31 octubre 2020, Última Hora

MEMORIA 2020


E l C o le g io e n lo s m ed io s 85

El colegio en la prensa digital • https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/05/21/graduados-sociales-critican-retraso-resolver/1144082.html • https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/05/21/graduados-sociales-denuncian-demora-resoluciones/1510618.html • https://www.diariodemallorca.es/tags/erte.html • https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/06/02/graduados-sociales-alertan-colapso-judicial/1513305.html • https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/05/14/55-erte-son-empresas-centenar/1509064.html • https://totbalears.com/2020/05/20/los-graduados-sociales-de-baleares-recuerdan-que-todos-los-ertes-asi-como-la-solicitud-deprestaciones-colectivas-ante-al-sepe-de-baleares-han-sido-presentados-en-tiempo-y-forma • https://totbalears.com/2020/05/01/los-graduados-sociales-de-las-islas-baleaeres-piden-ingresar-en-el-turno-de-oficio/ • https://totbalears.com/2020/05/11/entrevista-a-rafael-cerdo-graduado-social-de-baleares/ • https://totbalears.com/2020/07/17/los-graduados-sociales-se-reunen-con-la-directora-del-sepe-baleares/ • https://totbalears.com/2020/05/13/encuesta-graduados-sociales-y-tramitaciones-de-ertes-en-estado-de-alarma-en-baleares/ • https://ibeconomia.com/empresa/todos-los-ertes-asi-la-solicitud-prestaciones-colectivas-ante-al-sepe-baleares-presentados-tiempo-forma/ • https://ibeconomia.com/entrevista/rafael-cerdo-la-inseguridad-juridica-existente-provoca-las-empresas-la-la-imposibilidad-planificarcualquier-estrategia/ • https://ibeconomia.com/empresa/los-graduados-sociales-baleares-solicitan-mas-seguridad-juridica-criterios-las-normativas-los-ertes/ • https://ibeconomia.com/entrevistas/jaume-sitjar-ramis-no-se-puede-hablar-fraudes-generalizados-no-duda-algun-empresariodesaprensivo-intenta-sacar-ventaja-la-situacion-erte/ • https://ibeconomia.com/empresa/los-graduados-sociales-les-illes-balears-piden-ingresar-turno-oficio/ • https://canal4diario.com/2020/04/27/la-conselleria-de-treball-confirma-la-resolucion-de-6-176-erte-por-fuerza-mayor-en-el-boib/ • http://www.canal4radio.com/Canal4 TV i Ràdio (Min.12:46) • https://www.youtube.com/watch?v=wbstFyTB6tQ • https://www.rtve.es/alacarta/audios/radiodiari-migdia-balears/radiodiari-migdia-balears-21-05-2020/5579868/ (minuto 02:08) • https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SLESNOT/mp3/1/4/1585139778641.mp3 • https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Econom%C3%ADa/2020/05/21/86306-4854950.php • http://economiademallorca.com/art/25925/pimem-y-el-colegio-de-graduados-sociales-piden-medidas-que-protejan-a-las-micro-ypequenas-empresas • http://economiademallorca.com/art/26142/arantxa-sitjar-cada-gobierno-quiere-dejar-su-impronta-con-una-reforma-laboral • www.economiademallorca.com/art/24887/julia-somos-profesionales-vitales-los-que-deberemos-tramitar-los-ertes • http://economiademallorca.com/art/26628/los-graduados-sociales-de-baleares-solicitan-mas-seguridad-juridica-y-criterios-en-lasnormativas-de-los-ertes • http://economiademallorca.com/art/26062/sitjar-no-se-puede-hablar-de-fraudes-generalizados-pero-no-hay-duda-de-que-algunempresario-desaprensivo-intenta-sacar-ventaja-de-la-situacion-de-erte • http://economiademallorca.com/art/26063/los-graduados-sociales-advierten-del-colapso-de-los-juzgados-por-la-presentacion-de-ertes

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears


86 El Coleg io en los m e di os

• http://economiademallorca.com/art/25666/los-graduados-sociales-de-baleares-piden-ingresar-en-el-turno-de-oficio-ante-el-colapso-de-losjuzgados-de-lo-social • https://www.20minutos.es/noticia/4256869/0/el-35-de-los-ertes-presentados-por-los-graduados-sociales-en-baleares-han-sido-del-sectorturismo/ • https://www.20minutos.es/noticia/4372521/0/mas-de-300-graduados-sociales-de-baleares-participan-en-una-jornada-informativa-sobre-lagestion-de-los-erte/ • https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mas-300-graduados-sociales-baleares-participan-jornada-informativa-gestionerte-20200907173411.html • https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-negueruela-explica-mas-220-graduados-sociales-criterios-extension-erte-20201015163834. html • https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-colegio-graduados-sociales-baleares-solicita-mas-seguridad-juridica-criterios-normativasertes-20200721182337.html • https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-35-ertes-presentados-graduados-sociales-baleares-sido-sector-turismo-20200513164939.html • https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolorc30045reactivacioacuten-econoacutemicanbspspanmaacutesde-300-graduados-sociales-participan-en-una-jornada-informativa-sobre-la-gestioacuten-de-los-erte-en-la-que-participa-el-consellernegueruelastrong0 • https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongspan-stylecolorc30045reactivacioacuten-econoacutemicanbspspanmaacutes-de220-graduados-sociales-asisten-a-la-ponencia-del-conseller-negueruela-sobre-la-gestioacuten-y-aplicacioacuten-de-las-nuevas-modalidadesde-ertestrong0 • https://www.cgsbaleares.com/noticias/ficha_noticia.es.html?tIte=ertes-en-baleares-entrevista-arantxa-sitjar-graduado-social&cIte=1885#. Xt5GO8DtZeU • https://www.mallorcaconfidencial.com/articulo/mallorca/negueruela-explica-mas-220-graduados-sociales-criterios-extensionerte/20201015174246142244.html • https://newstral.com/es/article/es/1162197125/negueruela-explica-ante-m%C3%A1s-de-220-graduados-sociales-los-criterios-de-laextensi%C3%B3n-de-los-erte • https://www.baleares-sinfronteras.com/noticia.php?Cod_not=4115 • https://www.cronicabalear.es/2020/07/graduados-sociales-de-baleares-trasladan-al-sepe-las-incidencias-con-las-tramitaciones-de-los-erte/ • https://ib3.org/els-graduats-socials-tenen-dificultats-per-tramitar-els-ertos-a-causa-del-canvi-de-criteri • https://www.diariodecalvia.com/los-graduados-sociales-se-reunen-con-la-directora-del-sepe-baleares/ • https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/28/5ea7dbf8fdddff89418b45f8.html • https://www.noudiari.es/2020/06/los-graduados-sociales-alertan-de-que-el-colapso-judicial-agravara-el-impacto-laboral-la-crisis/ • https://www.diariodemarratxi.com/los-graduados-sociales-de-baleares-piden-ingresar-en-el-turno-de-oficio-para-aliviar-el-colapso-judicial/ • https://gaceta.es/espana/el-55-de-los-erte-son-de-empresas-con-mas-de-cien-trabajadores-20200513-1835/ • https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20200513/481134496894/el-35-de-los-ertes-presentados-por-los-graduados-sociales-enbaleares-han-sido-del-sector-turismo.html • http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/2878468/el-35-de-los-ertes-presentados-por-los-graduados-sociales-en-baleares-hansido-del-sector-turismo/

MEMORIA 2020