Page 1

CEIP CERVANTES d'Algemesí

BUTLLETÍ INFORMATIU C Cu ur rs se es sc co olla ar r2 20 01 12 2//2 20 01 13 3


SALUTACIÓ Volem donar, a tots i totes els que formeu part de la comunitat escolar del CEIP Cervantes, la benvinguda un curs més, una altra etapa en la llarga cursa formativa i educativa dels nostres alumnes. Enguany, al procés de matriculació, hem palpat que amb la tasca duta a terme per tots: alumnes, pares i mares, professorat i personal no docent del centre estem assolint els objectius plantejats a llarg termini. Podem dir que som un centre de referència a nostra localitat. Hem tingut que baremar les nombroses sol·licituds d'escolarització rebudes i amb molt de pesar rebutjar-ne un elevat número d'elles; no cabien tots els alumnes que havien sol·licitat vindre al nostre centre en primera instància. Aquest fet ens ompli d'orgull, de moment no estem en perill que ens suprimisquen cap línia ni cap mestra o mestre, i aquest orgull l'hem de fer extensible, com hem dit abans, a tots i totes les persones relacionades amb el centre. Tenim un claustre estable, una Associació de Mares i Pares perfectament organitzada en la qual nombroses persones treballen i cooperen amb el professorat perquè la nau tire endavant i que aquesta institució pública funcione positivament i l'alumnat del nostre centre, divers en quant a l'origen de molts d'ells però unificat en quan als interessos i objectius, és un exemple d'integració i de comportament quan eixim de l'escola i assistim a actes públics, excursions, visites, competicions esportives i tota mena d'activitats on moltes vegades ens han felicitat per la seua conducta i naturalitat. Així i tot, com és natural i lògic, es millorable el funcionament global de l'escola i en això estem. Malgrat els atacs desapiadats que estem sofrint el funcionaris i especialment els mestres no baixarem els braços en cap moment, tot al contrari buscarem solucions i treballarem per intentar millorar, en tot el possible, el rendiment formatiu i educatiu del nostres alumnes que, al cap i a la fi, es per a qui s'ha muntat aquest invent de l'escola. Que tinguem sort, que el curs que ara comença siga profitós i que passem de la millor manera possible estos anys que ens venen damunt. El professorat del CEIP Cervantes d'Algemesí - 1-


COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONSELL ESCOLAR El consell escolar del centre és l’òrgan principal de decisió i representació democràtica del centre en el qual estan representats tots el estaments que formen la comunitat escolar. En el nostre centre el consell escolar del està format per 24 persones que representen els distints estaments de la següent marera: MEMBRES NATS: José Trenzano Mulet Felisa Castany Dalmau José j. Girbé Revert

president cap d’estudis secretari

PROFESSORAT: Daniela Muñoz Giménez Pepa Aguado Borja-Fos Cristian Yuste Valero Victòria Trinidad Francés Cristina Girbés Esteve Mila Adam Martínez Puri Ferrís Vázquez

MARES I PARES Salut Monzó Cogollos Cristina Puchades Adam Teresa Rosell Alandete Meriyem Azad Roser Ferragud Mascarell Federico Conti Carolina López Guitart Mercedes López Batalla Cristina Pallarés Gámez

ALUMNES Al mes d’octubre se celebrarà l’elecció de tres alumnes de 5é i 6é de Primària elegits entre els alumnes d’aquestos cursos PERSONAL NO DOCENT Jose Garre Barrachina

AJUNTAMENT Enrique Ballester Llopis

En novembre de 2013 se celebraran eleccions al consell escolar i es renovaran, aproximadament, la meitat dels representants del Professorat i dels pares i mares. - 2-


RELACIÓ DE PROFESSORAT PROFESSORAT DEL CENTRE

ED. INFANTIL Línia A

Línia B

3 anys

Maribel Herrera

Maria José Bosch

4 anys

Puri Ferrís

Victòria Trinidad

5 anys

Victòria Llopis

Júlia Oltra

Suport

Cristina Girbés

Vicenta Gimeno

Religió

Rosalía Ruíz

ED. PRIMARIA Línia A

Línia B

Primer

Enric Illana

Emília Mahiques

Segon

Susana Portalés

Rosa Almiñana

Tercer

Mila Martínez

Raquel Samper

Quart

Amparo Serrano

Gemma Gimeno

Cinquè

Isabel Girbés

Felisa Castany

Sisè

Daniela Giménez

A mparo Lencina

ESPECIALISTES Ped. Terapèutica

Míriam Portalés

Audició i Llenguatge

Vicenta Pastor

Psicopedagoga

Aurèlia Llopis

Llengua Anglesa

Pepa Aguado

Música

Cristian Yuste

Educació Física

Josep Morales i José J. Girbés

Compensació Ed.

Josefa Solves i Esther Martorell

Religió

Natàlia Pla

Direcció

Josep Trenzano - 3-


I NFORMACIÓ GE NER AL HORARI DEL CENTRE PER A L'ALUMNAT SETEMBRE I JUNY Jornada intensiva: de 9 a 13 hores D’OCTUBRE A MAIG M a t í : d e 9 a 1 2 ’ 30 h o r e s Vesprada de 15’30 a 17 hores Menjador escolar: de 12’30 a 15’30 hores A c t i v i t a t s c o m p l e n t à r i e s d e 1 2 ’ 3 0 a 1 3’ 3 0 h o r e s Deu minuts després de l’hora d’entrada (9’10 i 15’40) es tancaran les portes del centre i no podrà entrar cap alumneo alumna a no ser que aporte notificació escrita del metge com a que ha assistit al centre de salut.

E Q U I P DI R E C T I U D E L C E N T R E DIRECTOR JOSEP TRENZANO MULET FELISA CASTANY DALMAU CAP D’ESTUDIS SECRETARI JOSÉ J. GIRBÉS REVERT C O O R DI N A D O R ES DE C I C L E S EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA SEGON CICLE DE PRIMÀRIA TERCER CICLE DE PRIMÀTIA

CRISTINA GIRBÉS Mª ROSA ALMIÑANA MILA MARTINEZ AMPARO LENCINA

EQUIP DE MENJADOR ESCOLAR ENCARREGADA VICTÒRIA TRINIDAD FRANCÉS MESTRES EDUCADORS VICENTA GIMENO OLIVER JOSÉ J. GIRBÉS REVERT C O O R D I N A D O R T I C ( Tecnologies de la Informació I la Comunicació) CRISTIAN YUSTE ENCARREGADES BIBLIOTECA GEMMA GIMENO AMPARO SERRANO ENCARREGADA AUDIOVISUALS EMÍLIA MAHIQUES - 4-


CONVIVÈNCIA ESCOLAR La convivència escolar està regulada pel Reglament de Règim Intern i pel Decret 39/2008 de 4 d’abril del Consell sobre “La convivència en els centres docents i drets i deures d’alumnes, pares i mares...”

ENTRADES I EIXIDES:  S’efectuaran segons l’horari del centre: Entrada Eixida

Matí 9h 12’30 h

Vesprada 15’30 h 17 h

 L’alumnat d’Educació Primària entrarà, a le 9 i a les 15’30 hores, per la porta que enfronta al gimnàs de la manera més ordenada possible, començant a entrar els alumne de primer, després els de segon y així successivament fins els més majors. Els pares i mares intentaran facilitar l’entrada dels alumnes quedant-se a la part de darrere i no obstaculitzant-los. La eixida dels alumnes es realitzarà de manera ordenada i vigilada pel tutor/a o mestre/a especialista que els haja atès en l’ultima sessió de classe.  Els alumnes d’Educació Infantil podran entrar amb la persona que els acompanye fins la porta de la classe on els recollirà la mestra-tutora corresponent. A l’hora de l’eixida les persones reponsables dels alumnes acudiran a la porta de la classe on li seran entregats per la mestratutora.  Deu minuts després de tancar les portes, a l’hora de l’entrada, no es permetrà l’entrada de cap alumne que no duga un justificant mèdic com que ha tingut visita al centre de salut. No podrà entrar al centre fins a les 15,30 de la vesprada  Sols s’admetrà l’eixida fora de l’horari escolar si l’alumne/a porta un justificant, per escrit, de la mare, pare tutor. En el cas del Cicle Inicial o Infantil haurà de vindre una persona responsable per arreplegar l’alumne/a - 5-


CONVIVÈNCIA ESCOLAR ORDRE I NETEJA DE LA CLASSE. ► Els alumnes han de tenir cura i respectar totes les instal·lacions del centre i col·laborar en el seu manteniment i conservació. ► Han d’utilitzar correctament les papereres, respectant el reciclatge dels diferents tipus de material. ► Després de les classes, els alumnes no podran romandre en l’aula si no és acompanyats del Professor corresponent. PATI I LAVABOS. ► Els alumnes hauran de mantindre una actitud respectuosa en els lavabos i contribuiran a conservar-los nets i en ordre. ► Al pati evitaran jocs que, per les seus característiques, puguen posar en perill la integritat física dels companys i companyes. ► Respectaran els jocs dels menors. ► En temps d’esplai romandran a la zona del pati. No podran quedar-se a les aules, corredors o altres dependències internes del Col·legi sense la presència d’un/a professor/a. EDUCACIÓ INFANTIL. ► Tot el que porte al col·legi estarà marcat amb el nom. ► La roba a més a més portarà un penjador (una cinteta) BUTLLETÍ DE NOTES. ► Els butlletins de Qualificacions per a les famílies s’entregaran al final de cada trimestre i es tornaran al Tutor, obligatòriament, signats pels pares, en la data establerta. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS. ► El professorat sols podrà administrar medicació als alumnes prèvia presentació de recepta o informe metge que especifique la necessitat d’administrar-lo dintre l’horari escolar, indicant la dosis i la freqüència. ► Els pares signaran una sol·licitud, assumint tota la responsabilitat. E. FÍSICA Per a realitzar les classes de E. Física es obligatori ► L’equipament del col·legi. ► Bossa amb tot el necessari per a la higiene personal - 6-


SERVEIS COMPLEMENTARIS COMPLEMENTARIS MENJADOR ESCOLAR Funcionarà de l'1 d'octubre de 2012 fins el 31 de maig de 2013 de 12:30 a 15:30. L'encarregada DEL MENJADOR, Victòria Trinidad, atendrà el públic tots els dies de 8:45 a 8:55 hores a la secretaria del centre. El preu del menú és de 4’15 € per dia i alumne. Hi ha descomptes per pagament mensual domiciliat i germans. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE PAGAMENT Organitzades per L'AMPA, en funció de la demanda i la disponobilitat d’espai i monitors, estes classes varien cada curs i, poden ser de: Mecanografia, Batuka, Anglès en Infantil, Escacs (ajedrez), Kung-Fu, Teatre infantil, etc. Estes activitats s'imparteixen de 12:30 a 13:30 hores. HORARI D’ATENCIÓ A PARES I MARES L’horari d’atenció dels tutors i especialistes a mares i pares serà els divendres de 12:30 a 13:30 L’entrevista haurà de ser concertada amb antelació. ATENCIÓ PSICO-PEDAGOGA Aurèlia Llopis, membre del Gabinet d'Orientació Municipal, atendrà els alumnes i pares i mares que així ho necessiten o sol·liciten, en horari escolar de matí, al seu despatx del centre, tots els dies excepte els dijous. Serà necessari la concertació prèvia d'hora. SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ L'horari d'atenció de secretaria a mares i pares i públic en general serà diari de 9 a 10 hores. Per a altres circumstàncies especials: matriculacions, sol·licituds de beques, etc, s'habilitarà un horari especial del qual, en cada ocasió, s'informarà als interessats. DIRECCIÓ I CAP D’ESTUDIS L’horari d’atenció del director serà diari, 9 a 10 hores al seu despatx. L’horari d’atenció de la cap d’estudis a mares i pares haurà de ser concertada prèviament. - 7-


CONVIVÈNCIA AL MENJADOR MENJADOR ESCOLAR HORARI L’horari del menjador escolar és de 12:30 a 15:30 hores. • Hi tenim 2 torns de menjador: 1r torn Educació Infantil 12’35 a 13’35 2n torn Educació Primària 13’40 a 14’40 • Els alumnes d’Infantil acudiran directament al menjador acompanyats per les educadores. • A les 13,25 hores sonarà la senyal per formar files. • Les files es faran per cursos amb ordre i sense crits. • Seguint les instruccions de les educadores es rentaran les mans per accedir després al menjador. • A partir de les 12’30 i fins les 15’20 (hora d’obrir portes), el pati queda reservat exclusivament per a l’alumnat del menjador i per activitats extraescolar organitzades i vigilades. • Únicament podran estar al pati, els divendres de 12:30 a 13:30, els alumnes que realitzen entrenaments d’esports i acompanyats pel professor d’Educació Física •

NORMES DE FUNCIONAMENT: Es rentaran les mans abans i després de menjar. Menjaran autònoma i pulcrament, procurant no embrutar-se. • Intentaran menjar-se tots els aliments del menú. • Utilitzaran correctament els coberts i no molestaran els companys i companyes de taula. • Menjaran en el període de temps indicat a l’efecte. • No s’alçaran de la taula fins que acaben de menjar. • Es comportar de manera correcta en el menjador i en el patí, seguint les instruccions del educadors. • Els dies de pluja seguiran estrictament les instruccions del educadors o responsables • Respectaran els companys, companyes, educadores i cuineres. • Les actituds reiteradament negatives es podran sancionar amb la no utilització del servei de menjador escolar durant algun temps, com es contempla al Reglament de Règim Intern del centre. • •

-8-


AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) L'AMPA és una associació molt activa, participativa i oberta a tots aquells pares i mares que vulguen col·laborar i treballar, d`una manera desinteressada, per la millora de la qualitat de l`ensenyament del seus fills i filles. L`Ampa col·labora amb el centre en molts aspectes: organitzant actes i festes, subvencionant activitats de tipus educatiu i lúdic, aportant diners per a l'adquisició de material i reparacions diverses que sorgeixen a l’ escola... Per tal de dur endavant aquestes activitats es demana una quota anual de 18 € per família, família que es farà efectiva ingressant esta quantitat a la Caixa Rural d'Algemesí, en el següent: nº de compte:

31173117 - 00040004 - 9292 - 1581068515 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Els principals càrrecs orgànics de la Junta Directiva de l'Associació de Mares i Pares són: PRESIDENTA SECRETÀRIA TRESORERA

CLARA RAMÍREZ R O S E R O R TI Z VANESSA FERRAGUD

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Horari d'atenció als pares Dimecres de 9:15 a 10:15 Adreça de correu electrònic ampacervantesalgemesi@gmail.com Des de l'equip directiu i el claustre de professors del centre animem tots els pares i mares a inscriure's en esta associació de mares i pares pels beneficis individuals i col·lectius que reporten per als seus fills i filles. La quantitat a pagar és molt moderada, 18 € per família i curs. - 9-


ACTIVI TATS EX TRAESCO LARS GRUPS

DATA DE REALITZACIÓ

Eixida mediambiental a la Murta

Segon cicle

16 de novembre

Setmana cultural

Tot el centre

19, 20 i 21 de desembre

Tot el centre

25, 26 i 27 d’abril

Trobada de Centres en Valencià

Tot el centre

A determinar (en abril)

Dia del Llibre

Tot el centre

23 d’abril

Granja-escola Benigànim

Educació Infantil

9 de maig

Pla d’Estivella

Primer cicle

10de maig

Parc Natural de l’Albufera

Segon cicle

24 de maig

Alberg de Benagéber

Sisè curs

29, 30 i 31 de maig

Visita a l’Oceanogràfic

Cinquè curs

31 de maig

Eixida mediambiental a la Xopera

Segon cicle

20 de juny

NOM DE L’ACTIVITAT PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

Olimpíada escolar Interna TERCER TRIMESTRE

A més a més se celebraran totes aquelles activitats que resulten interessants organitzades per l’Ajuntament o altres institucions: Teatre en anglès, Olimpíada Municipal, Teatre escolar, Educació vial, Dia de l`Arbre... Totes les activitats extraescolars i complementàries hauran de ser aprovades necessàriament pel consell escolar del centre - 10 -


CALENDARI D’AVALUACIONS D’AVALUACI ONS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMÀ RIA S E S S I O N S D’ A VA LU A CIÓ

PRIMERA AVALUACIÓ

SEGONA AVALUACIÓ

TE RCERA AVALUACIÓ

1r Cicle: 11 de desembre 2n Cicle: 12 de desembre 3r Cicle: 13 de desembre 1r Cicle: 12 de març 2n Cicle: 13 de març 3r Cicle: 14 de març 1r Cicle: 10 de juny 2n Cicle: 11 de juny 3r Cicle: 13 de juny

L LI UR AM E NT DE NOTES

21 DE DESEMBRE DE 2012

27 DE MARÇ DE 2013

24 DE JUNY DE 2013

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA COMPLEMENTÀRIA OLIMPÍADA ESCOLAR INTERNA En la inauguració de l’Olimpíada Escolar Interna, per a la desfilada i per participar en les proves, és necessari que tots els xiquets i xiquetes del centre vinguen degudament equipats amb la roba de la equipació de Gimnàstica.. Els qui no vagen degudament equipats no podran participar en la desfilada ni en cap prova atlètica. NETEJA DEL CENTRE A l’entrada i, principalment, a l’eixida dels alumnes el pares o iaios poden donar berenar o llepolies al seus fills o nets, com és natural. El que no està bé és que tiren al terra els envoltoris de plàstic, paper d’alumini, brics de sucs o productes làctics, pots de iogurt, mocadors de paper o qualsevol altra cosa que puga embrutar l’escola o les immediacions Per favor utilitzeu les papereres. Moltes gràcies - 11 -


CALE NDARI DEL CURS E SCOLAR 20 1 2 / 20 1 3 S E T EM B R E

O C TU B RE

N O V EM B RE

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9 10 11 12 13 14

5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30

D E S EM B R E

G E N ER

F E B R ER

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

3

4

5

6

7

1

2

8

9

7

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

25 26 27 28

31

M A RÇ

A B R IL

MAIG

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

8

7

8

9 10

8

9 10 11 12 13 14

6

7

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31

JUNY

J UL I OL

AGOST

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Di

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9 10 11 12 13 14

5

6

7

1

2

3

4

8

9 10 11

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30 31

Inici de les classes el 6 de setembre Final de les classes el 24 de juny Vacances: Nadal del 22 de desembre al 6 de gener // Pasqua del 28 de març al 8 d’abril Altres festes: 9 i 12 d’octubre / 1 de novembre / 6 de desembre / 19 de març / 1 de maig - 12 -


Per trobar informació actualitzada del centre podeu visitar la nostra web

http://www.ceipcervantes.es

ALTRA INFORMACIÓ DEL CENTRE: --------------------CEIP Cervantes Camí de la Creueta s/n 46680 - Algemesí Telèfon: 96 248 16 45 Fax: 96 242 33 69 Codi del centre: 46001205 Correu electrònic: 46001205@edu.gva.es

Butlletí Informació Escolar Curs 2012-13  

Butlletí Informació Escolar Curs 2012-13 del Ceip Cervantes d'Algemesí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you