Page 1

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky zabovresky.brno.cz

ročník 23

číslo 4 • duben 2013

Vážení spoluobčané.

Tedy svátků, které vítá každý začátku velikonočních svátků. aje se Vám dostává do ruky na jako svátky jara, kdy ožívají Toto číslo Žabovřeského zpravod církevního roku, jiní je zase vnímají em jara, oce nejvýznamnějším obdobím beránka. Velikonoce jsou symbol čního z nás. Pro křesťany jsou Velikon velikono pečení ek, čních kraslic, pletení pomláz velikono í zdoben tradice lé staroby zimě. studené dlouhé, po e vyhlížím které nedočkavě se v dlouhých kolonách hluk a zápach z aut sunoucích a vůni jarních květů přehlušoval dopravní situace zlepšila Zatímco ještě nedávno zpěv ptáků s otevřením Tunelů Dobrovského ský tunel a mohli e s uspokojením sledovat, jak se středem Žabovřesk, dnes můžem zónou. Sotva jsme si zvykli na žabovře nou zamoře emi exhalac neprůjezdnou, a Žabovřesky přestaly být téměř l, tunel se zavírá… bohuže výhod, jeho všech užívat si pravidelného jarního ale na pouhých několik dnů z důvodu plné uzavírce po celé žertík. Tunel se sice skutečně zavírá, hodin. V této době dojde k jeho Snad mi prominete malý aprílový hodin do středy 17. dubna 6.00 21.00 dubna 13. účelu. soboty od i čištění. Přesněj tunel dál sloužit svému ní veškerých čistících procesů bude délce a v obou směrech. Po ukonče především podnikatele živé a které samozřejmě zajímá . Další téma, které je v Žabovřeskách y nemají se skutečRekonstrukce osy Minská - Horova a „zaručeným“ zprávám, které mnohd cím spekula různým i Abychom zamezil a obchodníky v dotčené oblasti. tedy: Tak vat o reálném stavu. informo Vás chci ého, společn nic ností ce, kolejového svršku, inženýrských sítí včetně kanaliza započata – Horova zahrnuje opravu všech rukce se týká ulice Horova, bude Plánovaná rekonstrukce osy Minská na do dvou etap. První část rekonst rozděle etapa – ulice Minská. Bude druhá stání. vat cích následo chodníků a parkova podzim 2015, by měla á pásmem zeleně. přibližně jednoho roku. Poté, na na podzim 2014 s trváním po dobu parkovací místa, od chodníků oddělen vána legalizo i jiné mimo osy budou Žabovřeského zpravodaje V obou částech této komunikační h organizací a prostřednictvím ch jednání všech zainteresovanýc Průběžně se zúčastňuji veškerý situaci. í aktuáln o vat Vás budu informo pročistí vzduch. Letní e tedy nějakou tu jarní bouřku, která v dubnu zvěstují dobré léto“. Vydržm Lidová pranostika praví, že „bouřky , slunečným počasím. měsíce nám to zajisté vrátí krásným Pavel Tyralík, starosta

PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOST Poslední dubnový den patří již několik let společné zábavě tří městských částí. Příhraniční slavnost dne 30. dubna od 16.30 hodin opět sdruží občany z Brna-středu, Králova Pole a Žabovřesk v parku před „Šelepkou“. Kdo jste již zapomněli, první Příhraniční slavnosti se konaly v roce 2006. Jejich součástí je malé pietní zastavení a připomenutí památky osvoboditelů Brna a pak už společná zábava při slavnostním koncertu Nebe plné hvězd. Významných a populárních osobností se letos sejde celá řada a zazní písně a melodie všech žánrů. Opět se představí Felix Slováček, letošní jubilanti z řad umělců Helena Blehárová, Václav Neckář, Radek Rettegy, letos pětadvacetiletí Gajdoši Brno, pěvecká legenda Jarmila Veselá, držitelé Ceny města Brna za hudbu Jaromír Hnilička a Erik Knirsch a mnozí další. Svou přítomností nás poctí i paní Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který pomník v parku před lety odhaloval. Budu rád, přijmete-li moje pozvání a svou účastí podpoříte sounáležitost s městem Brnem i naší městskou částí.


OBRAZEM

ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ V měsíci únoru se v Kulturním domě Rubín konalo oblíbené Zpívání pro zdraví konané za podpory městské části Brno-Žabovřesky. S cimbálovou muzikou Gajdoši si s chutí zazpíval celý sál. Foto: Petr Suchý

REGENERACE ZELENĚ VE VNITROBLOKU MEZI ULICEMI POD KAŠTANY, ŠELEPOVA, TÁBOR A KOUNICOVA v Brně-Žabovřeskách V rámci tvorby koncepce zeleně pro rok 2013 se Odbor všeobecný zaměřil na regeneraci a obnovu zeleně ve vnitrobloku mezi ulicemi Pod Kaštany, Šelepova, Tábor a Kounicova v Brně-Žabovřeskách. Jedná se o lokalitu, kde jsou vysazeny vzrostlé stromy, z velké většiny jedné věkové hladiny. Mnohé z nich jsou ve špatném zdravotním stavu, jsou poškozené a okolí nebezpečné. Zastoupeny jsou ve velké míře krátkověké taxony, především javor jasanolistý /Acer negundo/. Jejich koruny jsou ve většině případů problémové, hrozí rozlámání. Nacházejí se zde i amatérsky a nekoncepčně provedené výsadby. Takto vysazené stromy jsou často v hustém sponu, konkurují si a nejsou přínosem pro danou lokalitu. Z výše uvedených důvodů byla ke konci roku 2012 objednána a poté zahradní architektkou vypracována studie úprav vegetace obytného vnitrobloku. Cílem bylo analyzovat stávající stav zeleně, stanovit pěstební úpravy původní vegetace a navrhnout dosadby perspektivních stromů a keřů v rámci nynější koncepce vnitrobloku tak, aby do budoucna tyto výsadby byly v souladu s případným řešením dopravní situace ve vnitrobloku. V letošním roce bude dokončeno odstranění neperspektivních a hlavně nebezpečných dřevin a provedena výsadba 23 kusů nových stromů. V příštích letech bychom chtěli, v závislosti na finančních

možnostech, pokračovat v navržené obnově zeleně a snažit se řešit problematickou úpravu organizace pobytových a parkovacích ploch v dané lokalitě.

Ing. Kateřina Vyhlídalová, Odbor všeobecný – životní prostředí

TEPLÁRNY INFORMUJÍ Cena tepla společnosti Teplárny Brno se od 1.ledna 2013 nezměnila a společnost je připravena udržet ji po celý rok. Zákazníkům, kteří odebírají teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen Tepláren Brno, zůstane zachována ve stávající výši, tedy průměrně 580 Kč/GJ bez DPH. Pro to, aby dokázaly stabilizovat ceny tepla, což považují za svůj primární cíl, TB za poslední období přijaly již řadu opatření a další připravují. Prvořadým úkolem zůstává neustálé snižování provozních nákladů. K tomu výrazně přispěla i činnost skupiny zabývající se opatřeními pro zvýšení účinnosti výroby a snižování ztrát při distribuci tepla, kterou teplárny zřídily na sklonku roku 2011. Stabilizovat cenu tepla umožňuje rovněž optimalizace výroby na velkých výrobních zdrojích či změna způsobu nákupu plynu v čase. Na to,

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

že se brněnským teplárnám na rozdíl od společností v jiných městech Čech a Moravy podařilo nezdražovat teplo, má vliv i připojení pětadvaceti nových odběratelů a úzká spolupráce se společností SAKO, která využívá pro spalování komunální odpad a stává se například v létě primárním zdrojem dodávajícím energii do soustavy centrálního zásobování teplem. Dalšími důvody, díky nimž cena tepla nekopíruje vzrůstající křivku cen zemního plynu, je skutečnost, že Teplárny Brno vyrábějí také elektrickou energii a jsou schopny ji úspěšně prodávat. Při srovnání všech položek tak již platí, že zatímco v roce 2010 byly náklady na dodávku tepla od TB proti domovní kotelně vyšší, v roce 2012 jsou nižší. Cena tepla od TB se tak stává plně konkurenceschopnou a například u šestnáctibytového domu je připojení k centrálnímu zásobování již výhodnější než teplo z domovní kotelny.

2

duben 2013


Z OBSAHU

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBRAZEM ZE ŽABOVŘESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 REGENERACE VNITROBLOKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Z HISTORIE ŽABOVŘESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dne 18. 4. 2013 v 15.30 hodin se koná v jednacím sále Rubínku na Poznaňské ul. 10 XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA NA PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ . . . . . 6 Z NAŠICH ŠKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ZOO BRNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PROGRAM KINA LUCERNA A KD RUBÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ŽABOVŘESKY - ZAHRADNÍ MĚSTSKÁ ČÁST Vážení čtenáři Žabovřeského zpravodaje, text, který uveřejňujeme, byl napsán již více než před patnácti lety. Mnohé zůstalo podobné a mnohé se i změnilo. Rádi bychom využili jarního počasí a pozvali Vás na vycházku naší městkou částí. Právě na jaře můžeme asi nejvíce docenit množství zeleně, kterým jsou Žabovřesky obdařeny. A pokud Vás následující řádky nalákají na jarní procházku, splní svůj účel.

Na svahu Kraví hory a pod Wilsonovým lesem začaly začátkem století vyrůstat první vilky. Lidé mezi nimi ponechávali patřičné odstupy, ve kterých vznikaly zahrady, anebo je stavěli přímo do zeleně sadů. Půvabné stavby - od historizujících se zimními zahradami ze skla a zeleně natřeného dřeva (tzv. pisárecký nebo svratecký styl), přes secesní skvosty až po díla funkcionalistické, meziválečné brněnské avantgardy či moderny - podávají obraz o vývoji společnosti i architektury v prvních čtyřiceti letech minulého století. Zvláštní zmínku si zaslouží secesní Jurkovičova vila pod Wilsonových lesem z roku 1906, kombinující v jedinečné syntéze prvky anglické i slovanské lidové architektury. O více než 20 let později začaly na svahu Kraví hory i pod Wilsonovýcm lesem vyrůstat vily s dlouhými verandami ze skla a oceli, vyvolávající asociace s exkluzivními stavbami v letoviscích jižní Francie či Kalifornie. Architektonickými i v zahraničí ceněnými originály této epochy jsou především Dětský domov Dagmar a experimentální obytná kolonie „Nový dům“, postavená současně s prvními pavilony na Výstavišti. Jádro Žabovřesk, rozprostřené podél ulic Horovy a Minské, spojuje někdejší osady Manice a Vinohrádky. Domky původního „venkovského“ formátu jsou vystřídány dvoupodlažními městskými „činžáky“. Kousek za dálničním přivaděčem, spojujícím Královo Pole s Pisárkami a protínajícím od severu na jih celé Žabovřesky, se skví nová žlutá budova žabovřeské radnice. Mezi ní a novou stavbou kostela Panny Marie Pomocné se saleziánskou oratoří krystalizuje nukleus opravdového centra. Stavba nového kostela uzavírá dolní okraj rozlehlého sídliště, kde se ještě před třiceti lety vlnily lány obilí. Na rozdíl od většiny pozůstatků minulé éry, není toto dílo žádnou bezduchou „továrnou na bydlení“. Jeho domy mají velice lidská měřítka - stromy vysázené mezi nimi už je někde i přerůstají. A tak lidé vlastně bydlí v lesoparku uprostřed voňavých smrků a košatých lip, s prosluněnými palouky a hřišti pro děti. Žabovřeské sídliště se stalo pojmem pro vysokou kvalitu bydlení. Podél sídliště na svahu Palackého vrchu vyrostlo v první polovině 70. let několik ulic s řadami typizovaných, „břizolitem“ omítnutých vilek, které svědčí o dobových představách, jak má vypadat vilová čtvrť. Ke slunci obrácená poloha a bujná přerůstající zeleň činí z místa neobyčejně atraktivní domicil. Ladislav Plch (Výňatek z knihy Brno-Žabovřesky, historie a současnost byl zveřejněn s laskavým souhlasem autorky Olgy Vlasákové)

... Všecko mi splývalo zas v květnu navečer jdu blízkým lesíkem a sedím u Rosničky... ... na loukách k Jundrovu se obraz zvolna stírá a v hájích za řekou, kde najdeš rozrazil ... Aby se básníku Ivanu Blatnému naskytl obraz, který dal vzniknout těmto veršům, musel od svého oblíbeného místa na Rosničce, která je na Tyršově hřišti, vyjít vzhůru nad horní okraj Wilsonova lesa. Vyjdeme si za ním, na jednu z jeho „melancholických procházek“ po jedné z nejkrásnějších částí Brna. Pohled na krajinu, dnes z větší části urbanizovanou, který se nám nahoře mezi kmeny stromů otevře, je vyhlídkou, jakou se pyšní jen málo velkoměst. Vzájemné prolínání krajiny a města maně vyvolá v mysli název „zahradní čtvrť“. Vidíme mělkou, k jihu mírně nakloněnou kotlinu, obklopenou věncem malebných kopců. Jakže se všechny ty poslední výběžky Českomoravské vrchoviny, které se snaží vyprovodit co nejdál řeku Svratku na jejím běhu do náruče Dunaje, jakže se jmenují? Zachyťme se očima vlevo od Juranky proti proudu řeky k dominantní Holedné nad Jundrovem a přes kopec Chocholu na Ruský vrch (dříve Hausberk) nad Komínem. V dálce za nimi vykukuje skalnatá špička Babího lomu nad Lelekovicemi. Od Palackého vrchu a Kozí hory se náš zrak přehoupne přes městskou část Královo Pole a soběšické lesy, vrátí se přes Kraví horu na své stanoviště na vrcholku Wilsonova lesa. Uprostřed tohoto okruhu se jako na dlani rozprostírají Žabovřesky. Obě centra starších osad lze ještě rozeznat. I hlavní tepna je totožná s původní cestou z Brna k hradu Veveří a cesta z někdejších Manic do Králova Pole je dnes jedním z hlavních dopravních spojů. Přes mnohé přestavby a úpravy si mnohé z domků dodnes zachovaly svůj původní ráz.

Vážení spoluobčané, veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a slunečné jarní dny Vám přeje vedení radnice městské části Brno-Žabovřesky Vydává BMS creative, s.r.o., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakt ÚMČ Brno-Žabovřesky: tel.: 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, k rukám Ivety Fišerové, tel. č.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci. Redakční rada: Mgr. Jan Šabata - předseda, Ing. Radovan Chytil, Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek Šéfredaktor: Ivo Borovec • Redaktorka: Iveta Fišerová • Náklad 12 000 výtisků • Zdarma • Vydáno 25. 3. 2013 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 542 210 543, fax: 542 212 943, mobil: 774 414 983. • Sazba a tisk: BMS creative, s.r.o., Hlávkova 8/10, 602 00 Brno

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

3

duben 2013


ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY 5. Schválilo úplné znění Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Brno- Žabovřesky. Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Žabovřesky byly uvedeny do souladu s ust. § 706 obč. zák. po novele provedené zákonem č. 132/2011 Sb., kdy v případě přechodu nájmu bytu bude po uplynutí doby nájmu 2 let, pokud dojde k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem, uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou s výší nájmu 90,- Kč/ m2/měsíc. Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Brno- Žabovřesky nabudou účinnosti dne 21.2.2013 Těmito zásadami se ruší zásady postupu při pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Žabovřesky ze dne 28. 4. 2011. 6. Revokovalo usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, ze dne 2.9.2010, bod 4 a souhlasilo s nabytím pozemků ve vlastnictví Českých energetických závodů, s.p. „v likvidaci“, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha, p.č. 2767/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2, p.č. 2790/1 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 181 m2, p.č. 2797/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, p.č. 2797/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 268 m2, p.č. 437/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 113 m2, p.č. 437/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, p.č. 6253/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, p.č. 6279/8 - ost. plocha, zeleň o výměře 59 m2 a p.č. 1562/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 390 m2, vše k.ú. Žabovřesky, do majetku statutárního města Brna. 7. Souhlasilo s postoupením pohledávky (dluh na nájemném) k bytu č. 35 v domě Voroněžská č.p. 2548, č.or. 3, Brno, která ke dni 23. 10. 2012 činí 49.158,- Kč, na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. § 524 obč. zák., novému nájemci bytu č. 35, Voroněžská 3, Brno, vel. 1+0 8. Souhlasilo s podáním žádosti dle Statutu města Brna, čl. 76, odst. 51, o souhlas ZMB s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ ve výši 1 mil. Kč na financování havarijního stavu bleskosvodové soustavy na objektech ZŠ nám. Svornosti 7, Brno a ukládá Odboru majetkovému a bytovému ÚMČ BŽ postoupení této žádosti na BO MMB. 9. Souhlasilo s navýšením DDHM Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 o částku 49.920,00 Kč a schválilo Dodatek č. 8 k Úplnému znění delimitačního protokolu ze dne 1.1.1995 o převodu majetku a finančních prostředků k 1.1.1995 a Dodatek č. 2 k Úplnému znění smlouvy ze dne 1.1.1995 o převodu hmotného, nehmotného investičního a drobného hmotného investičního majetku. 10. Souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013 ve výši 50.000,- Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská – Jindřichova – Zborovská – Klímova v městské části Brno-Žabovřesky a vzalo na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků a souhlasilo s podáním žádosti na Radu města Brna o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „ Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013 ve výši 50.000,- Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská – Jindřichova – Zborovská – Klímova v městské části Brno-Žabovřesky. 11. Dotazy a připomínky občanů

Informace z 50. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 21. února 2013 Rada: • souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „ Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013 ve výši 50.000,- Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská – Jindřichova – Zborovská – Klímova v městské části Brno-Žabovřesky a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • schválila výši odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky dle ustanovení § 72, ustanovení § 77 odst. 2 a ustanovení § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: a) člen RMČ BŽ - měsíční odměna 1.891,− Kč s účinností ode dne 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení do funkce člena rady b) člen ZMČ BŽ - měsíční odměna 437,− Kč a měsíční příplatek podle počtu obyvatel obce 342,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne vzniku mandátu člena zastupitelstva c) předseda výboru ZMČ BŽ nebo předseda komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.568,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce předsedy ve výboru nebo komisi d) člen výboru ZMČ BŽ nebo člen komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.235,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce člena ve výboru nebo komisi doporučila ZMČ BŽ takto výši odměn neuvolněným členům ZMČ BŽ stanovit, schválila, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se měsíční odměny dle ustanovení § 77 odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za výkon více funkcí sčítají a doporučila ZMČ BŽ takto výši odměn při souběhu několika funkcí stanovit.

XIII. zasedání Zastupitelstva Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 21. února 2013 Starosta přečetl rezignaci paní Ludmily Drbalové na funkci člena Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky k 27. 12. 2012 a představil nového zastupitele Ing. Radovana Kojeckého. Starosta přečetl slib ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Ing. Radovan Kojecký složil slavnostní slib pronesením slova „slibuji“ a současně potvrdil složení slibu svým podpisem. 1. Kontrola úkolů Z předchozího zasedání ZMČ BŽ nevyplynuly žádné úkoly. ZMČ BŽ schválilo přesunutí bodu „Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky“ jako bod č. 2 Zastupitelstvo: 2. Stanovilo výši odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky dle ustanovení § 72, ustanovení § 77 odst. 2 a ustanovení § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: a) člen RMČ BŽ - měsíční odměna 1.891,− Kč s účinností ode dne 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení do funkce člena rady b) člen ZMČ BŽ - měsíční odměna 437,− Kč a měsíční příplatek podle počtu obyvatel obce 342,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne vzniku mandátu člena zastupitelstva c) předseda výboru ZMČ BŽ nebo předseda komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.568,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce předsedy ve výboru nebo komisi d) člen výboru ZMČ BŽ nebo člen komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.235,− Kč s účinností od 01. 02. 2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce člena ve výboru nebo komisi a stanovilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí, se měsíční odměny dle ustanovení § 77 odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za výkon více funkcí sčítají. 3. Stanovilo neuvolněnému zastupiteli Ing. Radovanu Kojeckému měsíční odměnu dle ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky s účinností od 21. 2. 2013. 4. Starosta přečetl rezignaci L. Drbalové na funkci člena finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky a funkci člena komise VMO a dal návrh na volbu nového člena finančního výboru aklamací. Novým členem finančního výboru byl zvolen Ing. Radovan Kojecký.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

Informace z 51. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 6. března 2013 Rada: • souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 2301/6 - zastavěná plocha garáží o výměře 21 m2, na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok • souhlasila s pronájmem pozemků p.č. 4996 - zast. plocha zahradní chatou o výměře 17 m2 a p.č. 4993/4 – trvalý travní porost o výměře 501 m2 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele za podmínky: Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce na pronajatých pozemcích budovat trvalou nebo dočasnou stavbu a ani zhodnocovat majetek města, s výší nájmu 22,-Kč/m2/rok za pozemek zastavěný chatou a 7,- Kč/m2/rok za trvalý travní porost (zahradu) • souhlasila s pronájmem pozemků p.č. 2375/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 a p.č. 2375/49 – ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m2, k.ú. Žabovřesky, Společenství vlastníků jednotek domu Poznaňská 12, Poznaňská 2451/12, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna • souhlasila s pronájmem části pozemku p.č. 2375/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 665 m2, k.ú. Žabovřesky, spol. M E D I S P O L, spol. s r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a nesouhlasila s prodejem části pozemku p.č. 2375/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 665 m2, k.ú. Žabovřesky, společnosti M E D I S P O L, spol. s r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • revokovala usnesení 41. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, ze dne 10.10.2012, bod 2.5, a souhlasila s prodejem pozemku p.č. 3353/2 – zast. plocha o výměře 159 m2 vlastníkům navazující nemovitosti Minská 154/81, Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • nesouhlasila s prodejem pozemku p.č. 280 – zast. plocha garáží o výměře 19 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení

4

duben 2013


org. Unie Roska v ČR na rekondičně-rehabilitační pobyty pro osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, případně jejich asistenty v bezbariérovém středisku Březejc v termínu 14. – 17. 11. 2013 • souhlasila s poskytnutím finančního daru „Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.“, ve výši 15 000,- Kč na úhradu provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou na ZŠ nám. Svornosti a na úhradu materiálového vybavení a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila s poskytnutím finančního daru Sportovnímu klubu Brno-Žabovřesky ve výši 30 000,- Kč na pronájem tělovýchovných zařízení a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tělovýchovné jednotě TáborBRNO ve výši 5 000,- Kč na nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů • souhlasila s poskytnutím finančního daru Tenisové sportovní akademii MASTERS Brno, ve výši 10 000,- Kč na celoroční pronájmy tenisových hal a kurtů, tenisové turnaje • souhlasila s přijetím věcného daru Mateřskou školou Beruška, Brno – zahradní domek v celkové hodnotě 15.000,00 Kč. Dárcem je MTG stavby, spol. s.r.o. • souhlasila s pronájmem nemovitého majetku – venkovní štítové zdi Základní školy Brno, Jana Babáka 1 ve školním roce 2012/2013 společnosti AVALANCHE VISION, s. r.o. za účelem umístění dvou reklamních tabulí • souhlasila se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila se zněním novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 7/2012 a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila se zněním novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2011 Požární řád města Brna a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 003/06 ze dne 14. 3. 2006 uzavřené s firmou .A.S.A. Služby Žabovřesky, na „Údržbu ploch zeleně a provádění čištění a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch na území MČ Brno-Žabovřesky“ jehož součástí je také příloha č. 2 - Ceník jednotkových cen a pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo na „Údržbu ploch zeleně a provádění čištění a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch na území MČ Brno-Žabovřesky“ jehož součástí je také příloha č. 2 Ceník jednotkových cen • souhlasila se symbolickým pronájmem sálu v KD Rubín Nadačnímu fondu Modrý hroch pro konání benefičního koncertu ve výši 1,- Kč • vzala na vědomí vzdání se funkce člena komise VMO paní Ludmily Drbalové ke dni 17. 1. 2013 a jmenovala členem komise VMO Ing. Radovana Kojeckého ke dni 6. 3. 2013 • revokovala usnesení 50. RMČ BŽ ze dne 21.2.2013, bodx2 a schválila výši odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky dle ustanovení § 72, ustanovení § 77 odst. 2 a ustanovení § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: a) člen RMČ BŽ - měsíční odměna 1.891,− Kč s účinností ode dne 1.1.2013 nebo ode dne zvolení do funkce člena rady b) člen ZMČ BŽ - měsíční odměna 437,− Kč a měsíční příplatek podle počtu obyvatel obce 342,− Kč s účinností od 1.1.2013 nebo ode dne vzniku mandátu člena zastupitelstva c) předseda výboru ZMČ BŽ nebo předseda komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.568,− Kč s účinností od 1.1.2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce předsedy ve výboru nebo komisi d) člen výboru ZMČ BŽ nebo člen komise RMČ BŽ - měsíční odměna 1.235,− Kč s účinností od 1.1.2013 nebo ode dne zvolení nebo jmenování do funkce člena ve výboru nebo komisi, doporučila ZMČ BŽ takto výši odměn neuvolněným členům ZMČ BŽ stanovit, schválila, že v případě souběhu výkonu několika funkcí, se měsíční odměny dle ustanovení § 77 odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za výkon více funkcí sčítají a doporučila ZMČ BŽ takto výši odměn při souběhu několika funkcí stanovit • jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda: Ing. Pavel Tyralík Členové: Petr Liškutin JUDr. Renata Kováčová Jitka Čablová Ing. Kateřina Vyhlídalová s účinností od 7. 3. 2013 a zrušila předchozí likvidační komisi ze dne 16. 11. 2010

• souhlasila s nabytím pozemků p.č. 1454/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 64 m2 a p.č. 1455/20 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 52 m2, k.ú. Žabovřesky, do majetku statutárního města Brna a doporučila ZMČ BŽ ke schválení • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Voroněžská 9, byt č. 47, vel. 1+0, Brno a Mostecká 11, byt č. U1, vel. 1+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Vychodilova 7, byt č. 5, vel. 2+1, Brno a Riegrova 29, byt č. 2, vel. 3+1, Brno • souhlasila ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 5, byt č. 8, vel. 1+1, Brno a Jindřichova 7, byt č. 2, vel. 2+1, Brno • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7, Pod Kaštany 24, vel. 2+1, Brno na dobu neurčitou a souhlasila s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. § 686a obč. zák. v platném znění • stanovila pro nově pronajaté byty svěřené do správy MČ Brno-Žabovřesky, které jsou zatíženy dluhem vyšším jak 20.000,- Kč a s touto pohledávkou jsou postoupeny novému nájemci bytu, výši nájemného dohodou. Tato dohodnutá výše nájemného pro nově pronajímané byty s dluhem vyšším jak 20.000,- Kč se bude týkat volných bytů zveřejněných k pronájmu počínaje datem 7. 3. 2013. Dohodnutá výše nájmu 70,- Kč/m2/měsíc a doba takto sjednané výše nájmu bude stanovena RMČ BŽ při projednávání souhlasu RMČ BŽ se zveřejněním pronájmu konkrétního bytu s dluhem s tím, že po uplynutí doby nájmu za 70,- Kč/m2/měsíc se sjednává výše nájmu 90,Kč/m2/měsíc, nedojde-li k jiné dohodě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pro nově pronajaté byty svěřené do správy MČ BrnoŽabovřesky, které nejsou zatíženy dluhem vyšším jak 20.000,- Kč, zůstává maximální výše nájemného 90,- Kč/m2/měsíc • souhlasila s opakovaným zveřejněním nabídky volného bytu č. 14, Kounicova 77, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatků z prodlení a poplatků dle splátkového kalendáře k tomuto bytu, který ke dni 15.11.2012 činí 141.237 Kč • souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 21, Pod Kaštany 15, Brno, vel. 3+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném a dluhu na bezdůvodném obohacení k tomuto bytu, který ke dni 17.1.2013 činí 110.697 Kč • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 10, Kounicova 83, vel. 2+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 10, Pod Kaštany 7, vel. 2+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 23, Gabriely Preissové 1, vel. 2+kk, Brno, postaveného dle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/ měsíc • souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 1, Kounicova 71, vel. 2+1, Brno na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc • schválila návrh žadatelů na pronájem obecního bytu dle Statutu sociálního bytu • vybrala na základě předložených nabídek jako zhotovitele akce „Cejchování poměrových vodoměrů v bytech a nebytových prostorách 2013“ firmu: INTERDOOS, spol. s r.o. • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru ASOCIACI POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o.s. na uhrazení nákladů spojených s projektem osobní asistence pro děti a mladé lidi s PAS (porucha autistického spektra) • souhlasila s poskytnutím finančního daru Českému svazu včelařů, o. s., základní organizaci Brno-Žabovřesky ve výši 4 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením a úpravou včelařského stanoviště a na úhradu provozních nákladů základní organizace Brno-Žabovřesky • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Diakonii ČCE – středisku v Brně, na provozní náklady • souhlasila s poskytnutím finančního daru FC Svratka, o.s., ve výši 30 000,Kč na zabezpečení provozu a údržby fotbalového areálu, podnájem pozemků, sportovně materiálního vybavení, dopravy na zápasy, pronájmy tělocvičen v Brně-Žabovřeskách a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila s poskytnutím finančního daru Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku ŽABOVŘESKY Brno ve výši 5 000,- Kč na celoroční činnost, na doplnění sportovních a turistických potřeb, společenských her a doplnění vybavení letního tábora • nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na posílení nákupu knihovního fondu, na úhradu nákladů mezd lektorů vzdělávacích pořadů pro veřejnost a na podporu materiálního zabezpečení projektových aktivit pro děti v pobočce Knihovny Jiřího Mahena, Mozolky 52 • nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku Mateřské škole Beruška na pořádání oslavy Dne dětí ve školním roce 2012/2013 • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Modré lince, o. s., na provozní náklady linky důvěry a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení • souhlasila s poskytnutím finančního daru Plaveckému veteránskému klubu Brno ve výši 5 000,- Kč na sportovní činnost v roce 2013 – příprava na plavecké závody • nesouhlasila s poskytnutím finančního daru Rosce Brno – město region.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

5

duben 2013


ZPRÁVY ZE ŽABOVŘESK JAK SE ŘEKNE „POMŮŽU VÁM“ ANEB ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA NA PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Žabovřesky, středisko Horova 77, mimo své hlavní poslání působí od roku 1997 také jako školicí zařízení pro studenty středních sociálních škol v Brně. Jedná se o Zdravotní a sociální školu VESNA na Údolní ulici a Střední školu informačních technologií a sociální péče na ul. Purkyňově. Letos v březnu se již poněkolikáté uskutečnila výměnná praxe mezi studenty sociální péče SŠITSP a školou obdobného typu BBS Salzgitter v Německu. Praktikanti z Německa poznali během čtrnáctidenní stáže na našem středisku organizaci i provádění sociální péče u klientů v terénu, na Domovince i na Odlehčovacích službách. Zpočátku nás trochu potrápila jazyková bariéra, ale s pomocí českých studentek, které zde působily současně, s pomocí pověřených pedagogů z hostitelské školy i některých pracovníků pečovatelské služby se zdolala i tato překážka. Komunikace probíhala česko-anglickoněmecky za občasného nakouknutí do slovníků i použití názorných gest (když slova došla). Na konci praxe byly oba „tábory“ obohaceny o slovíčka z mateřštiny toho druhého - naši mladí zahraniční kolegové si osvojili řadu českých slov a naše pracovnice poznaly hodně odborných výrazů v němčině. Největší přínos však měla tato výměnná praxe pro naše klienty, byla pro ně nevšedním zpestřením jinak běžného dne. Téměř všichni se v mládí učili německy, svoje znalosti se tedy snažili rychle „oprášit“, aby si mohli s praktikanty co nejvíce popovídat. Jeden z našich dlouhodobých klientů se jich dokonce osobně ujal a provedl je po naší městské části. Studentům se na praxi velmi líbilo, pobytu a péče o seniory v ČR si velice cenili, a je tedy pravděpodobné, že po těchto kladných ohlasech k nám příští rok přijede ze zahraničí na zkušenou další studijní skupina. Mgr. Petra Kratochvílová, sociální pracovnice

KLUB DŮCHODCŮ

INFORMOVANÝ SENIOR dubnová nabídka

Starosta městské části Brno-Žabovřesky Ing. Pavel Tyralík přijal dne 6. 3. 2013 na radnici předsedu Svazu důchodců ČR o.s. a místopředsedu Rady seniorů Ing. Oldřicha Pospíšila (2. zleva), který za přítomnosti předsedy Místní organizace SDČR o.s. v Brně-Žabovřeskách Petra Kalábka poděkoval vedení žabovřeské radnice za podporu činnosti důchodců v této městské části.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o vzdělávacím projektu pro seniory, který připravila Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, ul. Čichnova. Ohlas u starší generace byl značný, některé kurzy, např. kurz PC, byl okamžitě obsazen. Poslední jarní vzdělávací blok tvoří kurz poskytující návod, jak se nestát obětí trestného činu a jaká přijmout preventivní opatření proti podvodníkům a zlodějům, s názvem Získejte kontrolu nad svou bezpečností. Začíná 5. dubna a zahrnuje 2 hodiny výuky. Choroby sítnice a jejich prevence je dvouhodinový kurz, při kterém se účastníci dozví vše o věkem podmíněné makulární degeneraci a dalších chorobách sítnice, jejich prevenci a léčbě. Informace získáte na tel. 608 521 838 – pí Milada Blatná nebo na milada.blatna@cichnovabrno.cz Další informace také získáte na www.cichnovabrno.cz

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ DOSTUPNÝ V DIGIBOOKS.SK S veľkým potešením oznamujem že v digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks www.digibooks.sk spravovaná občianskym združením Infoblind so sídlom v Bratislave bola úspešne zavŕšená etapa sprístupnenia miestneho periodika Žabovřeský zpravodaj pre slabozrakých vo formáte PDF. Aktuálne sa aktívne komunikuje ohľadom poskytovania verzie čísel vo forme DOC súborov článkov – každý samostatný článok dostupný v jednoduchom doc resp. docx formáte pre nevidiacich. Aj touto cestou sa obraciame s návrhom dobrovoľníckej spolupráce občanom mestskej časti s ochotu napomôcť pri prevádzaní stávajúcich čísel do formy ľahko čitateľnej pre nevidiacich. Každá pomoc a ochota od Vás je vítaná. Napomáhať k zlepšovaniu prístupu a dostupnosti regionálnej miestnej tlače pre ťažko zrakovo postihnutých občanov je práca v prospech vašej mestskej časti, medziľudskou pomocou pre lepší život pre ťažko zrakovo postihnutých. Pre záujemcov kontakt – Infoblind@nextra.sk

VYCHÁZKY V MĚSÍCI DUBNU každé pondělí – odjezd před 9. hodinou 1. dubna

Svátek – Sraz na zastávce „Přístaviště“ – tramvaj č. 1 směr Bystrc. Kolem přehrady – Osada a zpět Mendlovo náměstí – trolejbus č. 37 konečná Kohoutovice – rezervace konikleců – Myslivna – Pisárky 15. dubna Židenice – Stará osada – autobus č. 78 – Velká Klajdovka – nová lesní cesta Šumbera – Maloměřice – autobus č. 64 22. dubna Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrť – autobus č. 57 – Útěchov-náměstí – mufloní studánka a zpět 29. dubna Židenice – Stará osada – autobus č. 78 – Velká Klajdovka – „Hornek“ – ke hřbitovu na autobus č. 58 8.dubna

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

6

duben 2013


KOUPÍME RODINNÝ DŮM v Brně-Žabovřeskách (či blízkém okolí)

INZERCE V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI Pravidelný měsíčník městské části Brno – Žabovřesky. Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU! MÁTE ZÁJEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY? kontaktujte nás: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel.: +420 774 414 983 nebo +420 777 554 387

s podlahovou plochou alespoň 200 m2 a s pozemkem 500 m2, bez nutnosti investice do rozsáhlejší rekonstrukce. Jsme koncovým zájemcem, prosíme o nabídky pouze od přímého majitele, ne RK! Cena dohodou dle stavu a velikosti. Rychlé jednání. Právní servis zajištěn. Nabídněte.

www.nase-zabovresky.cz

telefon pro sms: 777 309 880 e-mail: zabovresky-rd@seznam.cz

JARNÍ&VÝPRODEJ Mojmírovo nám. 22 612 00 Brno tel. +420 775 402 412

www.skimarket.cz

LYŽÍ LYŽARSKÉHO VYBAVENÍ

ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Provozní doba: pondělí-pátek: 10:00 - 18:00 hodin, sobota: 9:00 - 13:00 hodin

Firma Harašta nábytek se od roku 2002 zabývá výrobou nábytku na zakázku a vybavováním interiérů. Předmětem naší práce jsou kuchyňské linky, vestavěné skříně, dětský nábytek, studentský nábytek, obývací pokoje, vybavení kanceláří, firem, recepcí. Vyrábíme nábytek z lamina, dýhy, mdf desek, které lze upravovat do vysokého lesku.

NÁBYTEK NA MÍRU kuchyňské linky na zakázku i do atypických prostor vestavěné skříně dle požadavků zákazníka knihovny a skříně do obývacích pokojů v široké škále materiálů zaměříme, vyrobíme, dovezeme a namontujeme! Spolupracujeme s dalšími firmami v oboru. Instalo, elektro, obklady, sádrokartony, dveře. Jsme schopni vyrobit nejen nábytek na zakázku, ale také vybavit interiér. Od prvotního návrhu po předání na klíč.

telefon: +420 - 605 712 422 • e-mail: info@nabytek-harasta.cz • www.nabytek-harasta.cz


Jsme česko-anglickou mateřskou školou pro děti od 2,5 do 6 let s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. speciální vzdělávací program pro budoucí prvňáčky třída vybavena stejně jako navazující Anglická základní škola (nejmodernější interaktivní tabule, vzdělávací programy) angličtina standardem vzdělávacího programu (celodenní česko-anglický program) logopedická poradna součástí mateřské školy pedagogicko-psychologická poradna v budově bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou o rozloze 4 000 m2 možnost hlídání dětí mateřská škola je určena i pro děti cizinců jsme součástí školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně, který má více než 20 letou tradici ve vzdělávání dětí / www.skolskykomplex.cz

Voroněžská 5, 616 00 Brno - Žabovřesky tel. +420 603 970 516 www.msfantazie.cz

ísta volnpáromvaše děti

Dětský textil

Svatební šaty s noblesou

široký výběr

zboží od českých výrobců (Pidilidi, Wolf, Arex, Betty Mode, Dráče a další)

y

za skvělé cen

U nás pořídíte svým ratolestem vše, od ponožek až po čepici. Oblečení ve velikostech 0 až 140.

Makovského nám. 2, budova Medispol (naproti vchodu do supermarketu Billa) Otevřeno: po - pá 8-12 / 12.30-18 h, so 8-12 h

SVATEBNÍ SALON Masarykova 37, Brno T E L +420 541 242 202 Kateřinská 21, Praha 2 T E L +420 222 518 517 Letná 5, Bratislava T E L +421 908 366 444 E - M A I L info@naive.cz WWW.NAIVE.CZ


Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola Jana Babáka 1 … také na www.zsbabak.cz

ZŠ JANA BABÁKA A MASOPUST „Ej zhusta chlapci zhusta, je konec masopusta…“ Tak se zpívá v jedné slovácké písničce. Konec masopustního veselí oslavily také děti ze školní družiny ZŠ Jana Babáka velkolepým karnevalem. O tom, že byl opravdu výjimečný, svědčí množství úžasných masek, které se představily hned v úvodu karnevalu. K vidění byli piráti, vodníci, víly, klauni a dokonce i Charlie Chaplin. O hudební doprovod se postaral tatínek tří žáků naší školy pan Šatný, který se svého úkolu zhostil naprosto profesionálně. Diskotéku si užívaly nejen děti, ale i jejich vychovatelky, které se do maškarního reje zapojily svými nevšedními maskami. Oživením celého karnevalového veselí byly i společenské hry. Odměnou pro děti byly krásné škrabošky a pro nás dospělé rozzářené dětské oči. Masopust a barevný týden ovládl nejen školní družinu. Tato tradice pronikla do celé školy a na závěr února jsme přivolávali jaro „barevným týdnem“. Masopustní veselí jsme zakončili fašankem neboli ostatky a společně pak symbolicky doprovodili basu na odpočinek. Děti měly na karnevalech možnost předvést své taneční umění a masky, ale dozvěděly se i zajímavosti o daném období, lidových zvycích a symbolikách jednotlivých masek, které masopust doprovází. Během únorových dnů jsme nacvičili lidové písničky, které s tradicí masopustu souvisí a vyzkoušeli si i jednoduché tanečky, které děti samy doprovodily na flétnu, metalofon, tympány a další bicí nástroje.

Poslední den masopustního řádění děti svým bubnováním a lidovými písněmi svolaly ostatní masky z dalších tříd prvního stupně a v průvodu jsme prošli naší školou. Na závěr jsme pochovali symbolickou basu vytvořenou z lepenky. Užili jsme si trošku divadelní legrace, protože masopust je zkrátka veselé období! Masopust skončil, ale šedivý a ponurý únor své žezlo pevně držel v rukou. A protože jaro bylo stále v nedohlednu, nechali jsme závěr měsíce ještě barevně rozkvést. Na 1. stupni ZŠ Jana Babáka jsme si zorganizovali tzv. „barevný týden“ (alespoň jeden kousek oblečení v určené barvě dne) a barevně tak sladili i výukový program v jednotlivých třídách. A nevěřili byste, kolik písniček děti dokázaly objevit například v zelené barvě. Ta navíc symbolizuje jaro, na které už všichni netrpělivě čekáme. Mgr. Alena Přikrylová, třídní učitelka 2. A, ZŠ Jana Babáka Vychovatelky školní družiny ZŠ Jana Babáka

DEN ZEMĚ POD ŠPILBERKEM aneb Voda pro život

RODIČE ŽÁKŮ 2. TŘÍD POZOR ! Škola s dlouholetou tradicí výuky cizích jazyků a péčí o jazykově talentované děti přijímá žáky do 3. tříd. Na rozdíl od standardní výuky cizích jazyků na základních školách nabízíme u nás rozšiřující program výuky angličtiny a němčiny – vyšší počet hodin jazyků týdně.

Lipka a Rezekvítek zvou rodiče s dětmi na velkou akci pro veřejnost Den Země pod Špilberkem. Oslavy budou probíhat v sobotu 20. dubna od 10 do 17 hodin v parku pod hradem Špilberk. Letošní oslavy se ponesou v duchu tématu Voda pro život. Návštěvníci si mohou vyzkoušet různé poznávací aktivity a formou her se dozvědět více o hospodaření s vodou. Kromě informací, her a aktivit nabídne akce také ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, ochutnávky biopotravin a produktů fair trade a kulturní doprovodný program. Těšit se můžete na divadlo pro děti, muzikanty nebo na vystoupení tanečního folklorního souboru. Do přípravy bohatého programu se zapojí více než dvacet brněnských organizací. Vstupné na akci je dobrovolné.

Přijímací řízení se koná 23. dubna 2013 od 8,30 hodin Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy nebo vytisknout z webových stránek a odevzdat do 22. dubna 2013. Školní autobus jezdí na trase Bystrc-Jundrov-Žabovřesky a zpět. Tel.: 541 211 986, e-mail: zsbabak@seznam.cz www.zsbabak.cz

školské zařízení pro environmentální vzdělávání

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

9

www.lipka.cz

duben 2013


Z NAŠICH ŠKOL ruchadlo, z dalších významných osobností je nám znám ještě Jan Evangelista Purkyně. Dopoledne rychle uteklo. V muzeu se nám líbilo, užili jsme si hodně zábavy a odnesli jsme si odtud spoustu zážitků a informací. Běžte se do muzea podívat! Každý návštěvník si zde najde něco zajímavého a poučného.

. Svornosti 7 Základní škola nám vor.brno.indos.cz … také na www.zsns

Žáci a žákyně 6.A a 7.B

MASOPUSTNÍ VESELÍ Předjarní období je u nás ve škole – na chodbách, ve třídách i ve školní družině, vždy spojeno s připomenutím a oživením lidových tradic. Velmi příjemnou a milou tradicí se stalo také pořádání tzv. “papučového karnevalu”, na kterém se v rámci projektu “Hra na školu” mají budoucí školáci možnost seznámit se svými staršími spolužáky. Letos nás svou milou návštěvou překvapily také děti se svými učitelkami a paní ředitelkou z Mateřské školy na náměstí Svornosti, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Úžasně secvičeným programem plným písniček a básniček nám připomněly důležité momenty a lidové zvyky, které se k předjarnímu a předvelikonočnímu období váží. Příjemné Velikonoce a jarní dny zalité sluníčkem přejí všichni ze Svornosti!

Mgr. Petr Pavlíček, zástupce ředitele

PROJEKT ZDRAVÍ Krátce po jarních prázdninách se uskutečnil v našich prvních třídách další projektový den, tentokrát s názvem Zdraví. V Prvouce jsme se zabývali tématy, která se zdravým životním stylem souvisí. Učili jsme se o zdravé stravě, nutnosti sportování, pobytu na čerstvém vzduchu a podobně. V projektu jsme se zaměřili především na základy první pomoci a na správnou péči o zoubky. Úkoly děti plnily na třech stanovištích: Nejdříve se zábavnou formou a s pomocí programu na interaktivní tabuli dověděly nejdůležitější informace o svých zubech a o tom, co pro jejich krásu a zdraví mohou udělat. Potom si při pohádce o Hurvínkovi získané poznatky zopakovaly. Došlo i na veselou písničku, kterou děti naučila Mánička. Společně s paní učitelkou vyplnily pracovní list s hádankou. Na třetí stanoviště, kde se děti mohly naučit základy první pomoci, se těšily nejvíce. Přivítala je paní učitelka oblečená jako lékařka na operačním sále. Všichni si vyzkoušeli obvazování ruky, hlavy, ale také viděli, jak se provádí dýchání z úst do úst nebo masáž srdce. Zájemci si mohli na kůži nastříkat dezinfekční přípravek a dokonce i vyzkoušet lékařský obleček. Nakonec byli všichni po zásluze odměněni. Každý dostal balíček od společnosti, která preventivní program Veselé zoubky zaměřený na správnou péči o chrup dětí prvních tříd připravuje.

UŽ JSTE BYLI V TECHNICKÉM MUZEU? My ano – začátkem roku jsme navštívili Technické muzeum. V technické herně jsme si mohli vyzkoušet různé fyzikální pokusy, optické klamy, jsou zde zajímavosti, např. zvedací zařízení pomocí kladky, ukázky elektrických obvodů, ukázka šíření zvuku v prostoru a mnoho dalších exponátů. Poté jsme si sami prohlédli celé muzeum, velice nás zaujala stará auta, motorky a letadla, telefony i mikroskopy různých velikostí, expozice ulice ze začátku 20. století, dokonce i černobílé fotografie. Velice zajímavé je optické zařízení panorama, které umožňuje prohlížení stereodiapozitivů až 25 návštěvníkům současně a které pochází z konce 19. století a je jediným dosud provozuschopným originálem ve střední Evropě. Nejvíce jsme se těšili na expozici Vynálezci a vynálezy. Paní průvodkyně Mgr. Alena Najbertová nám přiblížila osudy více než 20 osobností českého původu. Velice zajímavě nám povídala nejen o Josefu Resslovi a jeho lodním šroubu, viděli jsme i maketu tohoto přístroje, ale i o Františku Křižíkovi a jeho vynálezu obloukové lampy, o Kaplanově turbíně nazvané po svém vynálezci Viktoru Kaplanovi, o bleskosvodu vynalezeném Prokopem Divišem, o Jaroslavu Heyrovském, českém fyzikálním chemikovi, objeviteli a zakladateli polarografie a nositeli Nobelovy ceny za chemii v roce 1959. Dozvěděli jsme se, že Otto Wichterle je vynálezce silonu a gelových kontaktních čoček, jeho vynálezy mnozí z nás dennodenně využíváme. Johan Gregor Mendel je považován za zakladatele genetiky a zákonů dědičnosti, bratranci Veverkové vynalezli

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

K. Steinhauserová, L. Rýznarová, J. Bradáčová, učitelky 1. tříd

10

duben 2013


RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI ZŠ SIROTKOVA

Základní škola Sirotkova 36 … také na www.zssirotko va.cz

Dne 5. března se konala na 1. stupni naší školy recitační soutěž, kde děti zarecitovaly svoji oblíbenou báseň. Všichni soutěžící nejprve zabojovali ve třídních kolech a postoupili do celoškolního, rozděleného do kategorií podle tříd. Tato soutěž má nezastupitelnou cenu v učení dětí projevovat se verbálním i neverbálním způsobem. Připravuje žáky na samostatné vystupování bez trémy. Děti se učí při recitaci projevit beze studu svoje city, vyjádřit je hlasem, případně i gesty. Získávají tak hlubší vztah k poezii. Malí recitátoři se svých rolí ujali s velikým nasazením a komise to skutečně neměla snadné. A kdo nakonec vyhrál? Samozřejmě, že všichni účastníci! Ale když soutěž, tak musí být vítězové.

Na bojišti David Petečuk

1. třídy: 1. místo Valerie Manová 2. místo Mia Behrová 3. místo Klára Blatná 2. třídy: 1. místo Adam Bušina 2. místo Emma Hubatková 3. místo Kateřina Jeglíková 3. třídy: 1. místo Julie Musilová 2. místo Paťa Přinesdomů 3. místo Kristýna Čáslavská

Páni, ten ale chodí prudce, proto je to vojevůdce. Na vojně těžce žije, ale v boji se pak pere svižně. Jménem je to Kazimír, a ten nezná žádný mír. To byste museli potkat Čestmíra, generála, který nezná pravidla. Pravidla jsou těžká věc, nechává si je nakonec. Nejlepší je stejně mír, jak to říká Vladimír.

4. třídy: 1. místo Adéla Kocourová 2. místo Jakub Kraus 3. místo Adéla Müllerová Do městského kola postoupili Valerie Manová, Adam Bušina a Adéla Kocourová. Blahopřejeme. Desetiletý David Petečuk ze 4.B soutěžil se svojí vlastní tvorbou, básní Na bojišti.

Všem gratulujeme!

natvrdo, naměkko a na zdobení na Velikonoce. Vše z těch vajíček je hrozně dobré. Z čokoládových se může dělat cokoli, třeba lentilky a různé druhy čokolád. Podle mě jsou nejlepší s lentilkami.

VELIKONOČNÍ VEJCE Blíží se Velikonoce a jedním ze symbolů je vejce. Počtěte si, co na téma „Vejce“ napsali žáci 4.B ze ZŠ Sirotkova 36.

Magda: Podle mě byla nejdříve stvořená slepice od Boha a kohout. Pak začala slípka snášet vejce. Slepice Boženka a kohout Kryšpín. Vejce je šišaté a nejde postavit na špičku. Jen když se nakřupne. To udělal Kolumbus. Z vejce se líhnou kuřata, housata, pštrosata atd. Z vajíčka se líhnou i mravenci. Ovšem vejce mravenčí je mnohem menší než slepičí nebo pštrosí. Na Velikonoce se malují. Namalovaným vajíčkům se říká kraslice. Vejce se přidávají i do těsta.

Max: Z vajec se vylíhají ptáci a plazi. A nebo se jí vařené. Hodně se používají na Velikonoce. Buď jsou s tvrdou skořápkou a nebo je na nich měkká kůžička. Mají různé barvy i tvary. Jsou docela dobré. Ptáci je snáší do hnízd na stromech. Plazi většinou pod zem. Až se vylíhnou pod zemí, začnou volat své rodiče a ti je vyhrabou. Martin: Vajíčko je začátek života. Vylíhne se z něj dinosaurus, ptakopysk, plaz nebo pták. Potřebují se na výrobu dortů, buchet atd. Skládá se z ochranné vrstvy - skořápky, blán z bílkovin bílku a ze zárodku žloutku. Na oplodnění jsou třeba spermie. Vajíčko je i v tělech savců, kde je musí oplodnit spermie. Viděl jsem ho naposledy v ledničce v krabičce z papíru.

Lenka: Vajíčko se říká lanovce, té co má bublinu a té co má kabinku. Normální vajíčko je na jídlo a dává se do buchet a dělají se z něho míchaná vajíčka. Všechny chutnají moc dobře. Proč jsou, nevím, ale asi k užitku. Bude z nich moc dobrá buchta. Vajíčko vypadá tak: kruh se zaoblenou špičkou a v něm je oranžový zárodek a bílek. Ten je spíš průhledný. Z vajíček je buď kuře nebo snídaně. Co bylo dřív? Asi slepice, která vznikla z dinosaura a ta slepice vyseděla vajíčko a vylíhlo se z něho kuře a z kuřete byla slepice.

Zuzka: Chutná mi na jakýkoli způsob, jen když nejsou spálená. Jiří: Je to bílá kulatá věc. Rodí se ze slepičího zadku. Buď z něho bude pták nebo pavouk nebo šnek. Z ptačího vejce bude výborná omeleta se slaninou a to je mňamka! A co je odporný, je vejce natvrdo. Skořápku radši nejezte, jinak z 55% umřete a nejezte to malé kuře až se vylíhne!

Jakub: Vajíčko je dobré ve všech případech – čoko, syrové nebo vařené. Jsou dobře použitelná na Velikonoce. Mají tvar šiše a chutnají velice dobře když jsou na rohlíku se solí. Bez vajec by se nemohla vylíhnout kuřata a tudíž by nebyly ani slepice. Myslím, že nejdřív byla slepice, protože se vejce musí nejdřív vylíhnout.

Drahoš: Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Podle mě byla dříve slepice, protože si myslím, že exploze velkého třesku udělala nejen neživé látky, ale i živé. Až se stvořila Země, spadlo na Zemi a postupem vývoje se vyvinulo až k slepici.

ZŠ Sirotkova 36, třída 4.B

Hana: Vejce snáší ptáci a líhnou se z nich. Vejce je většinou jako podlouhlá koule. Požívají se například na Velikonoce. Na Velikonoce se barevně barví a kluci se je pak vymrskají. Vejce jsou na jídlo. Chutnají dobře, dávají se ke špenátu, fazolové omáčce a tak dál. Samozřejmě uvařená a oloupaná. Jsou moc dobrá. Co bylo dřív? Nejdřív bylo vejce a pak slepice, protože z buňky se udělalo vejce a z vejce se vylíhla slepice. Lukáš: Vejce jsou rozdělené na normální slepičí a čokoládová. Ty slepičí se používají buď na slepice nebo na omeletu., volská voka, polévky,

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

11

duben 2013


VOLNÝ ČAS ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, VEVEŘÍ 133

BRNĚNSKÁ JARNÍ VÝSTAVA SUKULENTŮ

Vás srdečně zve na dubnové koncerty a akce školy. 3. 4. 2013 Den otevřených dveří 14.00 – 17.00 hod 14. 4. 2013 Vystoupení žáků TO a LDO v 17.00 h v Janáčkově divadle Brno 18. 4. 2013 Zápis do ZUŠ od 16.00 pro rok 2013/2014 22. 4. 2013 Zápis do ZUŠ od 16.00 pro rok 2013/2014 Naše škola se účastní celé řady soutěží. K nejprestižnějším patří mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS, která se koná s podporou městské části Brno-Žabovřesky. Letos jsme získali 1. místo ve II. kategorii. Dalším významným úspěchem žáků školy bylo 1. místo v okresním kole Národní soutěže ZUŠ, ve hře na akordeon s postupem do krajského kola, 1. místo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů s postupem do krajského kola, 3. místo a čestné uznání a v komorní hře na zobcové flétny dvě 1. msta s postupem do krajského kola. Velmi si ceníme talentu i píle našich žáků i jejich pedagogů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Brněnská jarní výstava bude letos posunuta na duben, konkrétně od 5. do 21. dubna denně od 10 do 18 hodin, v Zahradním centru Čtyřlístek v Brně-Bystrci, vedle brněnského OBI, výhodou pro přespolní je velké a volné parkoviště, jinak zastávka tramvají č. 1, 3 a 11 Kamenolom. K vidění bude více než dvě stě exponátů, pokud možno jiných, než byly vloni. Sukulenty sázím do kamenných misek, skalek a do keramických objektů roztodivných tvarů, proto ty Pohádkové krajinky. V jednotlivých exponátech je obvykle celé společenství sukulentů. V dubnu budou sukulenty v plné parádě, zářit budou sytými barvami a mnohé budou již v plném květu.

Jaroslav Honc

Z PESTRÉ NABÍDKY VESNY Ženský vzdělávací spolek Vesna je sdružení s dlouhodobou tradicí. Rozvíjí vzdělávací, sociální a zájmovou činnost pro širokou veřejnost. Kromě projektů pro volný čas – jmenujme např. Týdny bez starostí, pobyty mimo Brno pro střední věk a seniory, zajímavé kurzy paličkování, jazykové kurzy či pravidelná setkávání v Dámském klubu, kurzů vzdělávacích – jazykových, jsou to i akreditované rekvalifikační kurzy. Od roku 2006 ve Vesně probíhají kurzy pro profesi Pečovatelka o seniory a handicapované. Nejbližší kurz bude zahájen 26. dubna 2013, součástí kurzu je i praxe. Novinkou v profesním vzdělávání ve Vesně je akreditovaný kurz Hospodyně – péče o domácnost a rodinu. Absolventky se vzdělávají v oblasti první pomoci a bezpečnosti práce, technika a provoz v domácnosti, úklid, ekologie, rodinný rozpočet, výživa a stravování, stolování, estetika, komunikace, základy péče o zdraví, etiketa, právní a sociální minimum, péče o rostliny, zvířata a zahradu, základy práce s počítačem. Více na www.vesnaspolek.cz

VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče se konají v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3 vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin 1. 4. 8. 4. 15. 4. 22. 4. 29. 4.

Přednáška se nekoná – svátek Paříž – město nad Seinou Barma Královničky – starobylý obyčej Severní Irsko, Skotsko

Ing. Jaromír Novák Ing. Štěpán Novák Silva Smutná Milan Šťourač

EKOCENTRUM BRNO Ponávka 2, Brno, tel: 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz 10. 4. 2013 Přírodní kosmetika a ekohygiena – rizika a klady přírodní i konvenční kosmetiky a hygienických potřeb. 17. 4. 2013 Šetrné oblékání a znovuvyužívání starých oděvů jak využít a recyklovat zdánlivě nepotřebný textil. 27. 4. 2013 Exkurze na farmu s odborným výkladem a ochutnávkou místních šetrných produktů. Na akce je třeba se předem přihlásit, vstup zdarma. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Léto se nezadržitelně blíží a nabídka letních táborů se plní a proto i my přicházíme s alternativou. 11. PS Vlci pořádá letní stanové tábory na tradičním tábořišti blízko Lipnice v jižních Čechách. První turnus (5.-20.7.2013) s názvem „Zlaté vejce“ je určen dětem od ukončené první třídy do 15 let. Cena tábora je 3600,- Kč (5x denně strava, ubytování, doprava, program, zajištění pitného režimu). Druhý turnus (21.-27.7.2013) „Hledá se Koblížek“ je určen pro rodiče s dětmi od 4 do 7 let. Cena 2 500,- Kč za dítě + 1 000,- Kč rodič (každá další dospělá osoba za 600,- Kč). Přihlášky ke stažení a podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.vlcibrno.cz

Další akce: 6.4. 2013 Farmářský trh na Římském náměstí 25.4. 2013 Jarní bazárek - provětrání šatníku - Máte doma hezké věci, které nenosíte? Až na ně při jarním úklidu narazíte, místo vyhození do popelnice je schovejte na náš ekocentrový bazárek. Určitě někomu ještě dobře poslouží. Vítány jsou i doplňky do domácnosti a jiné drobné předměty. Prodejní místo je zdarma, ale nutno rezervovat předem.

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

12

duben 2013


Originální akce s názvem Datel proběhla v našem středisku v sobotu 9. března. Během dopoledne si mohly zúčastněné rodiny s dětmi „oťukat vzájemné vztahy a upevnit rodinné hnízdo“ pomocí hudebních aktivit a her pod vedením naší lektorky Michaely Kulískové. Akce Datel byla zaměřená na rodinu, která je prvním a nejdůležitějším prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Proto se do rytmických, pohybových a hudebních cvičení zapojili různými způsoby nejen děti, ale i rodiče.

Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz www.brno.sdb.cz

STALO SE: AKCE DATEL

CHYSTÁME V DUBNU: 9. dubna Přednáška programu Izidor – Easy door 21. dubna Představení divadla Bedruňka 23. dubna Přednáška programu Izidor – Easy door Během velikonočních prázdnin (28.3.-1.4.) je středisko zavřeno.

PŘEDSTAVUJEME SE: KLUB KRTEK Krtek je otevřený klub pro školní děti, který probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin. Není nutné se do něj přihlašovat jako do kroužku, aktivit se mohou volně účastnit všechny děti, které mají střediskovou průkazku. Jitka a její tým vedoucích si na každý týden připraví jiný originální program. V Krtku už děti například prožily detektivku, sázky, pohádkovou cestu, šipkovanou, vyrábění razítek, chemické pokusy a jiná společná dobrodružství. Téma Krtka se vždy předem objeví na plakátcích ve Středisku. Všechny děti jsou srdečně zvány!

ZVEME VÁS: LETNÍ AKCE 2013 Během letních prázdnin pořádáme tzv. „chaloupky“ (salesiánské tábory), příměstské tábory i pobyty pro rodiče s dětmi. Kompletní nabídku a způsob přihlašování najdete na stránkách www.brno.sdb.cz/tabory nebo přímo v salesiánském středisku. Název tábora

Termín

Účastníci

Místo

Vedoucí

Hudební tábor (příměstský)

8. - 12. 7.

chlapci a dívky 6-10 let

SaSM Brno-Žabovřesky

Michaela Kulísková

Princ Kaspian

15. - 22. 7.

dívky 13-17 let

Čučice

Anežka Hesová

Skrček a Červeňák (příměstský)

1. - 9. 7.

chlapci a dívky 8-10 let

SaSM Brno-Žabovřesky

Evženie Holubová

Poklad malého pastýře

1. - 7. 7.

dívky 7-12 let

Annaberg (okres Bruntál)

Diana Veselovská

14. - 21. 7.

chlapci a dívky 12-14 let

táborová základna u Milulovic

Dominik Liberda

Putování za štěstím s Dobropřejem

MUNA – poznej hranice

14. -21. 7.

dívky 8-14 let

Stařeč

Veronika Beránková

Sporťák

29. 7 .- 3. 8.

chlapci 10-13 let

Čučice

Pavel Tichý

PRVNÍCH 1700 NÁVŠTĚVNÍKŮ VIDĚLO LEDNÍ MEDVÍĎATA Mrazivé, ale slunečné počasí, společně se zvýšeným ruchem, vylákalo v sobotu 16. 3. 2013 ráno lední medvědici Coru s medvíďaty do výběhu. Téměř 1700 návštěvníků, kteří se nenechali odradit velmi chladným a větrným počasím, vidělo medvědí rodinku na vlastní oči. Coře a medvíďatům mrazivé počasí naopak vyhovovalo a užívali si čas ve výběhu velmi intenzivně. První krůčky mláďat ve výběhu byly sice nejisté, ale Cora je brzy s prostorem seznámila a všichni tři se těšili pozornosti novinářů i návštěvníků. Chladné víkendy mají návštěvnost běžně kolem 200-250 návštěvníků, lední medvíďata tedy zvedla návštěvnost osminásobně. Doufáme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Doposud sledovala veřejnost dění v porodním boxu, od středy 20. 3. 2013 bude spuštěna venkovní kamera a lidé na celém světě budou moci sledovat medvíďata s matkou ve výběhu. V nejbližších týdnech proběhne první veterinární prohlídka - čipování, očkování a zjištění pohlaví. Veřejnost může stále hlasovat pro jména ledních medvíďat na webových stránkách, a to na www.zoobrno.cz a na stránkách adoptivních rodičů www.hc-kometa.cz. V současnosti je na obou webech dohromady kolem 19 tisíc hlasů. Vedou jména Nanuk, Bella, Kometa a Rondo. Hlasování bude probíhat ještě nejméně jeden měsíc. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO BRNO duben: denně od 9 do 18 hodin, Pokladny se uzavírají v 17.00 h Více na www.zoobrno.cz

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

13

duben 2013


KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH Kulturní dům RUBÍN

DUBEN 2013

Tel.: 541 213 632, 541 213 704 e-mail:rubin@zabovresky.cz www.kdrubin.cz

neděle, 7. dubna 2013, 19:30 h NA MĚLČINĚ Hraje: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová Text dramatika Franka Houtappelse Na mělčině patří k hrám, které nemůžou zklamat. Jednak herce, přesněji herečky, protože nabízí velké ženské role, a jednak diváky. Jde o populární žánr hořké komedie.

čtvrtek, 18. duben 2013, 19:30 h TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas/ Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gondíková... Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady.“

středa, 10. dubna 2013, 19:30 h PLAVCI S HONZOU VANČUROU Legendární folková a country skupina pod vedením Honzy Vančury.

sobota, 20. duben 2013, 10:30 h MAJDA S PETREM PLAŠÍ DUCHY Zábavný pořad pro nejmenší, s písničkami Hany Navarové a texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dalších.

pátek, 12. dubna 2013, 19:30 h ROMAN HORKÝ A POZDNÍ SBĚR Nový projekt roku 2013, ve kterém kromě Romana Horkého a Jirky Pařeza účinkuje i Blanka Šrůmová. Křest nového CD nazvaného Na trati.

neděle, 21. duben 2013, 18:00 h SCREAMERS TRAVESTI SHOW

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK V BRNĚ pořádá v Kulturním domě Rubín ve středu 17. dubna od 19 h besedu s koštem vína. Hraje cimbálová muzika Krúžku s primášem J. Pokorným.

DUBEN 2013 3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky

1.4.

15.4.

16:00

VE STÍNU – ČR – krimidrama

13.4+14.4.

14:00 16:00 18:00

BEZ DOTEKU – ČR – drama ATLAS MRAKŮ – USA/Něm. – drama

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE – ČR - pohádka MARTIN A VENUŠE – ČR – rodinná komedie JACK A OBŘI 3D USA,český dab. – dobrodružný/fantasy

15.4.–17.4.

BEZ DOTEKU – ČR – drama iSHORTS – krátké filmy

18:15 20:30

RENOIR – Francie – životopisný HON – Dánsko – drama

18.4.+19.4.

17:45

BABOVŘESKY – ČR – komedie

Koncert s 3D projekcí / NYLON JAIL 3D STEREOSCOPIC TOUR DEVIL IS A COWBOY

20.4.–22.4. 16:00

BABOVŘESKY – ČR – komedie

18.4.–23.4

20:30

NEVĚDOMÍ – USA – dobrodružný/fantasy

24.4.

18:00

NEVĚDOMÍ – USA – dobrodružný/fantasy

17:45 20:30

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE ČR – anim.dobrodružství ANNA KARENINA – VB/Fr. – drama TERAPIE LÁSKOU – USA – romant. komedie

2.4.

18:30 20:15

3.4.

18:30 20:30 19:30

4.4.

15:45

5.4.

17:45 20:30

BABOVŘESKY – ČR – komedie LINCOLN – USA – životopisný

6.4.–8.4.

16:00

BABOVŘESKY – ČR – komedie

20.4.+21.4. 14:00

CROODSOVI – USAč.dab. – animov.komedie

6.4.+7.4.

14:00

CROODSOVI 3D – USAč.dab. – animov.komedie

20.4.–23.4. 18:45

ŠMEJDI – ČR – dokument

6.4.–9.4.

18:45

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI Šv./VB – životopisný dokument

24.4.

iSHORTS – krátké filmy

20:30

25.4.+26.4. 17:30

NESPOUTANÝ DJANGO – USA – drama

6.4.

20:30

BÍDNÍCI – VB/Fr. – muzikál

25.4.–28.4. 20:30

NA DŘEŇ – Fr./Be – drama/romantický

7.4.

20:30

ARGO – USA – drama

29.4.–1.5.

NA DŘEŇ – Fr./Be – drama/romantický

8.4.

20:30

LÁSKA – Fr./Rak. – drama

9.4.

20:30

TERAPIE LÁSKOU – USA – romant. komedie

27.4.+28.4. 14:15 16:00

10.4.

18:15 20:00

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI NESPOUTANÝ DJANGO – USA – drama

11.4.

18:15

LADIES MOVIE NIGHT DÁVÁM TOMU ROK – USA – romantická komedie

12.4.

17:30

ATLAS MRAKŮ – USA/Něm. – drama

12.4.–14.4.

20:30

VE STÍNU – ČR – krimidrama

V DUBNU hrajeme v PONDĚLÍ pro STUDENTY + SENIORY za zvýhodněné vstupné 50 Kč

1. 8. 15. 22. 29.

dubna dubna dubna dubna dubna

15:45 16:00 16:00 16:00 15:30

18:00

18:00

ZAMBEZIA – JA,český dab. – animov.komedie PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI Šv./VB – životopisný dokument TERAPIE LÁSKOU – USA – romant. komedie

29.4.

15:30

TERAPIE LÁSKOU – USA – romant. komedie

29.4.–1.5.

20:30

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV USA – romantický/mysteriozní

1.5.

16:15

ZAMBEZIA – JA,český dab. – animov.komedie

Čtyřlístek ve službách krále / 17:45 ANNA KARENINA BABOVŘESKY / 18:45 Pátrání po Sugar Manovi VE STÍNU / 18:15 RENOIR BABOVŘESKY / 18:45 ŠMEJDI TERAPIE LÁSKOU / 18:00 NA DŘEŇ

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549247070 (v době otevřené pokladny)

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

14

www.kinolucerna.info duben 2013


PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Minská 100, 616 00 Brno tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125 e-mail: schenk@nbox.cz www.schenk-sport.cz

- zakázková výroba - výroba křesel PRESIDENT - výroba ušáků (klasickou metodou) - opravy čalouněného nábytku - potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY STAROŽITNÉHO NÁBYTKU Čalounictví Liška Chaloupky 3a, 624 00 Brno Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788 www.cal-liska.cz

Minská 81, Brno-Žabovřesky Nová kancelář, lepší dosah pro našeho klienta. Parkování zajištěno!

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group otevřela svoji novou pobočku v Brně! Nachází se v části Žabovřesky na ulici Minská číslo 81. Jsme proto rádi, že vám i v této významné brněnské lokalitě můžeme nabídnout sjednání jakéhokoliv pojištění. Profesionálně vyškolený tým vám poradí a pomůže s výběrem vhodného produktu.

Přijďte se k nám podívat kdykoliv, otevřeno máme od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. A pokud by se vám naše nové prostory zalíbily natolik, že byste v nich chtěli pracovat, můžete toho rovnou využít. Hledáme totiž pojišťovací poradce na hlavní pracovní poměr i ke spolupráci na základě smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. Stačí se zeptat zde nebo poslat mail na vkalacek@koop.cz


í výhodněn Celkové z č 000 K * až 149

Táta, máma, děti, pes… Pro všechny posádky. Volkswagen Comfort Edition. Více modelů, více prostoru za cenu, která vám bodne. Přijďte se seznámit s nabídkou vozů Volkswagen Comfort Edition. Modely Polo, Golf Variant, Golf Plus, Jetta, Tiguan a Touran s komfortní výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Využijte navíc nabídku financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN a získejte ještě vyšší zvýhodnění.

Přijďte se svézt ke svému autorizovanému prodejci Volkswagen.

*Akce trvá do 31. 3. 2013. Zvýhodnění 149 000Kč pro model Tiguan 1.4 TSI 90kW; cenové zvýhodnění 109 500Kč. Při využití akční nabídky Volkswagen Finance od ŠkoFINu ušetříte navíc až 39 500 Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO2, 4,2–6,5 l/100km, 109–152 g/km. Kompletní cenovou nabídku a financování modelů Comfort Edition a bližší informace na www.comfortedition.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s. Poříčí 3, 639 00 Brno, tel.: 530 501 111, fax: 530 501 151 www.rosauto.cz; e-mail: rosauto@rosauto.cz

Žabovřeský zpravodaj 04/13  
Žabovřeský zpravodaj 04/13  

Žabovřeský zpravodaj 04/13

Advertisement