Page 22

ZELENA PRICA IZ OBITELJSKOG POVRTNJAKA

Zelena pric a iz obiteljskog povrtnjaka tekst: OPG MarjanoviÊ/ foto: OPG MarjanoviÊ

Na obiteljsko gospodarstvo MarjanoviÊ, smjeπteno na istoËnom prilazu Zagrebu, u blizini Domovinskog mosta, stigli smo proπloga tjedna u popodnevnim satima dok je sunce, Ëinilo nam se, bilo najsnaænije ovih dana, a na zagrebaËkom nebu nije bilo niti jednoga oblaËka. TraæeÊi bilo kakav hlad pod sjenama velikog reda lijepo procvijetalih voÊki koje se proteæu po imanju, sakrili smo se pod kroπnju jedne velike treπnje. SrdaËno nas je doËekao vlasnik imanja, Joso koji je upravo sa svojim sinom i suprugom obavljao dnevne obaveze na polju. U punom je jeku berba rotkvice, mladoga luka, salate i matovilca, koji se sutra nose na trænicu. PovrÊe se bere i pere te odmah slaæe u velike kaπete, koje se potom odvoze na trænicu. Nakon srdaËnog pozdrava Joso nas je maknuo u stranu, izvan vidika Ëuvara i gospodara imanja njihovog velikog tornjaka koji, oËito, nije baπ ljubitelj nepoznatih gostiju na imanju. Dok smo sjedali na stolice pod brajdom vinove loze, osjetili smo njegove sumnjiËave poglede iz kuÊice. Kako bi se svjeæe povrÊe najbolje kvalitete isporuËilo na vrijeme, na imanju se radi punom parom: jedni

22

CEKER magazin | svibanj 2013

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

CEKER br.1  

CEKER je interaktivan Online magazin ispunjen lijepim i inspirativnim pričama o ljudima, njihovim vizijama i uspjesima... Zavirite u CEKER,...

Advertisement