Page 1

ÍNDCE: 1.- INTRODUCIÓN. 2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 3.- ALUMANDO. 4.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 5.- OBXECTIVOS. 6.- CONTIDOS. 7.- METODOLOXÍA. 7.1.- Principios metodolóxicos básicos. 7.2.- Actividades. 7.3.- Agrupamento do alumnado. 7.4.- Recursos. 8.- AVALIACIÓN. 9.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 10.- EDUCACIÓN EN VALORES. 11.- PLANS E PROXECTOS. 12.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 12.1.- Distribución temporal das unidades didácticas 12.1.1.- Área de matemáticas. 12.1.2.- Área de coñecemento do medio. 12.1.3.- Área de lingua galega e literatura e lingua castelá e literatura. 12.1.4.- Plástica.


1.- INTRODUCIÓN. Cando un mestre ou mestra se dispón a desenvolver o seu labor docente, atópase coa necesidade de preparar previamente as clases. Preparar a práctica docente, supón elaborar un deseño, un esquema que nos sirva de guía na nosa práctica. Non obstante, no ámbito educativo atopámonos con diferentes niveis de concreción curricular que, seguindo a Fernández, A. e Sánchez, A.R. (2007), son tres. O primeiro deses niveis de concreción é responsabilidade compartida entre o estado e as comunidades autónomas. O Estado, a través do Ministerio de Educación, intervén na elaboración do currículo co obxectivo de garantir a educación común, un dos principios básicos da actual Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). Para que isto sexa posible, o MEC establece as ensinanzas mínimas, concretadas para Primaria no Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas para esta etapa educativa. As administracións autonómicas interveñen co obxectivo de adaptar as ensinanzas mínimas á realidade sociocultural de cada unha delas. No caso da etapa de Primaria o currículo concrétase para Galicia, no Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Primaria. O segundo nivel de concreción curricular é un documento elaborado polo claustro de profesores e integrado no Proxecto Educativo, no que cada centro adapta e concreta o establecido polas administracións ao contexto no que se ubica. Finalmente, voltamos ao terceiro nivel de concreción curricular, que se corresponde co que estamos elaborando como docentes e no que adaptamos


o currículo concretado a nivel de centro ás características de cada grupo de alumnos

e

alumnas.

Esta

concreción

recóllese

nas

programacións

didácticas. A programación é, polo tanto, o proceso de elaboración dun plano, un proxecto ou bosquexo que, partindo do disposto pola Administración e polo centro educativo, adapta os aspectos prescriptivos establecidos por estes, ao alumnado dun determinado nivel educativo. A programación didáctica que presentamos, desenvólvese nas áreas de matemáticas, coñecemento do medio, lingua galega, lingua castelá e educación artística (plástica) que se corresponden coas materias que impartirei durante o curso 2012/2013 no grupo de 2º de Educación Primaria no CEIP Mar de Fóra de Fisterra.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN. 2.1.- Situación xeográfica e social do concello no que se ubica o centro. Dende o punto de vista xeográfico, o centro educativo no que se encadra esta programación, localízase nunha zona costeira da provincia coruñesa. O concello está integrado nunha ampla comarca formada por unha serie de municipios caracterizados pola paisaxe típica de costa. O número de habitantes de Fisterra é de 5. 042 e está formado por catro parroquias: San Martiño de Duio, San Vicente de Duio, Nosa Señora das Areas de Fisterra e San Xoán de Sardiñeiro. As actividades económicas predominantes desenvólvense no sector primario e o sector terciario. A pesca predominante é de baixura e, como consecuencia da


súa actividade, a lonxa de Fisterra ten unha actividade constante e é a primeira lonxa turística de Galicia. Fisterra é ademais un dos principais destinos turísticos da comunidade acollendo especialmente durante os meses de primavera e verán unha gran cantidade de peregrinos que culminan o Camiño de Santiago nestas terras e outros visitantes atraídos polo turismo de sol e praia. Ámbolos dous tipos de turismo incentivan a actividade do secto terciario no campo do aloxamento e a hostelería.

2.2.- O centro e as súas características.  Ubicación. O centro ao que nos estamos a referir é un dos tres colexios de educación infantil e primaria (CEIP) que existen no concello e sitúase no núcleo urbano de Fisterra. O centro ubícase nunha das marxes da estrada principal que atravesa a vila e no cruce que comunica coa entrada ao porto e con unha das principais prazas.  Instalacións do colexio. O espazo no que se localiza o centro escolar está composto por dous edificios. O máis antigo alberga o colexio e existe outro de recente construción que acolle as instalación da gardería A galiña azul. O edificio do CEIP Mar de Fóra consta dunha planta baixa na que están os baños e as estancias destinadas ao traballo do conserxe. Na primeira planta atópanse as tres aulas de Educación Infantil, a biblioteca, a aula de informática, a aula de PT e as estancias destinadas á dirección e ao profesorado.


No andar superior están o resto das aulas de primaria, a aula de Al, o departamento de orientación, a aula de música e a de inglés.  A xornada escolar O colexio ten establecida a xornada mixta dende as 9:00 ata as 13:15 os martes, xoves e venres. Os luns e mércores ademais do horario de mañá desenvólvense dúas sesións de 15:15 a 17:15. Nos meses de setembro e xuño a xornada é de 9:00 a 13:30.  Aspectos organizativos. Ao ser este un centro con nove unidades e segundo o disposto no Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e os colexios e Educación Primaria, os órganos de goberno unipersoais son o director, o xefe de estudos e o secretario. No caso dos órganos colexiados, o goberno é exercido polo consello escolar e o claustro de profesores. Este último componse de 16 membros, 4 de infantil, 6 de primaria e 6 especialistas, que desenvolven a súa labor a través dos órganos de coordinación docente.

3.1.- Características do alumnado do centro.  Procedencia. O alumnado escolarizado no centro procede do pequeno núcleo urbano e das zonas rurais do concello polo que é necesario o uso do transporte escolar segundo se establece no Real Decreto 443/2001, do 27 de abril, sobre as condicións de seguridade no transporte escolar e de menores.


 Entorno familiar. O núcleo familiar está constituído na maioría dos casos polos dous proxenitores e un ou dous fillos, sendo baixa a porcentaxe de familias numerosas. Así mesmo, existen casos moi concretos de familia monoparental. A vivenda soe ser unifamiliar, aínda que é habitual a convivencia de varias xeracións no mesmo domicilio.  Situación sociolingüística. O galego é a lingua predominante na que foron socializados os nenos e nenas e a que empregan con maior asiduidade na vida cotiá; coincide polo tanto co idioma que empregaremos na área de coñecemento do medio e lingua galega segundo se dispón no Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. A porcentaxe de castelán falantes é cada vez máis elevada.

3.2.- O primeiro ciclo de Educación Primaria. O alumnado deste ciclo, con idades comprendidas entre os 6 e os 8 anos, sitúase seguindo a Piaget entre o período preoperaciónal e o das operacións concretas no que se producen importantes cambios a nivel cognitivo, motriz, afectivo e social, que deberán ser tidos en conta no deseño e desenvolvemento da práctica docente. Desenvolvemento cognitivo. O pensamento do alumnado deste ciclo é intuitivo e concreto captando unicamente algúns aspectos dos obxecto. É tamén habitual a existencia de dificultades para pensar en ausencia de obxectos. Polo momento, non existe a reversibilidade.


Desenvolvemento motriz. A nivel motriz, os nenos e nenas destas idades adquiren o coñecemento do seu esquema corporal (entendido como a representación que temos do noso corpo, dos seus segmentos, das posiblididades de acción e movemento dos mesmos). Desenvólvense habilidades de control postural e conseguese a independencia dos segmentos corporais e a coordinación óculo-manual. Así mesmo, reafírmase a lateralidade. Organízase a estrutura do espazo e o tempo en función do propio corpo. Desenvolvemento afectivo e social. No primeiro ciclo de Educación Primaria podemos atopar aínda restos de egocentrismo e inestabilidade emocional. As relacións interpersoais vanse consolidando e son capaces de situarse na perspectiva do outro polo que as relacións son máis duradeiras. Comezan a asumir as regras do xogo como soporte á actividade lúdica.

3.3.- O alumnado de 2º de Primaria. O grupo - clase de segundo de primaria ao que destinamos esta programación, está formada por 16 alumnos, 8 nenas e 8 nenos, con idades comprendidas entre os 6 e os 8 anos. Como en calquera outro grupo humano, existe nel unha grande diversidade de situacións persoais, de estilos e ritmos de aprendizaxe aos que trataremos de dar resposta coa nosa práctica docente.


4.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. En calquera grupo humano existe unha grande diversidade de situacións persoais, familiares, socioculturais, económicas, variedade de intereses ou capacidades que fan del unha realidade heteroxénea. Isto mesmo é o que ocorre nun grupo-clase no que a diversidade é unha realidade que debe ser entendida como algo beneficioso, enriquecedor e estimulante tanto para o propio alumnado como para o profesorado. É por iso que na programación didáctica de calquera mestre ou mestra, a diversidade debe ser unha das variables a ter en conta á hora de deseñar a práctica docente. A LOE propón tres principios nos que debe basarse a atención á diversidade: -

Individualización: axustando as ensinanzas ás necesidades propias de cada alumno/a.

-

Normalización: encamiñada a proporcionarlle un trato igualitario a todo o alumnado independentemente das súas características individuais.

-

Inclusión: orientada cara a non discriminación en base a ningunha condición e a prover a todos e todas das mellores condicións e oportunidades.

Xa que logo, nesta programación recollemos unha grande variedade de actividades e recursos de todo tipo que nos permitan dar resposta á diversidade do noso grupo. Pero non só a atención á diversidade se realizará a través das actividades e recursos, senón que todos os demais elementos da programación (metodoloxía, temporalización, avaliación…) terán un carácter flexible que permita adecualos en calquera momento ás necesidades e características do grupo e de cada individuo de xeito que o obxectivo a


conseguir sexa acadar os coñecementos e destrezas mínimos establecidos para o ciclo e a etapa.

4.1.- Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Ao falar de atención á diversidade é fundamental ter en conta ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. A LOE no Título II, Capítulo I fai referencia a este alumnado como aquel que requira dunha atención educativa diferente da ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por incorporarse de xeito tardío ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar. Seguindo o principio de normalización establecido pola LOE, a atención a este alumnado farase seguindo a modalidade ordinaria e só en caso de ser necesario, recorrerase a medidas de carácter extraordinario seguindo o establecido no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención

á

diversidade

do

alumnado

dos

centros

docentes

da

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. No clase de segundo curso existen tres casos de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que se atopan escolarizados en modalidade ordinaria seguindo o establecido polo Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. Existe un caso de alumno repetidor que presenta dificultades específicas de aprendizaxe nas instrumentais básicas, especialmente na lectura (sobre todo


no eido da comprensión lectora) , a escritura e o razoamento matemático. Esta situación, repercute en todas as demais áreas. Seguindo o disposto no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, a intervención educativa neste caso, rexerase polas seguintes medidas:  Traballarase a lectura de forma personalizada facendo especial fincapé na comprensión, aspecto que trataremos de apoiar empregando imaxes, subliñado de ideas principais, audición previa do texto, uso de fichas específicas para traballar este aspecto... Ademais traballaremos a compresión de forma gradual: frases, parágrafos, pequenos textos e escritos máis extensos.  Realizaranse actividades manipulativas apoiadas en recursos e materiais concretos que faciliten a comprensión de enunciados e a resolución de problemas.  Proporcionaráselle atención personalizada por parte da mestra e respectarase o seu ritmo e os seus tempos persoais de aprendizaxe.  Contará coa atención individualizada da mestra de Pedagoxía Terapéutica.  Promoverase a titorización entre iguais como apoio para a adquisición e afianzamento dos novos contidos.  Prestaremos tamén especial atención á integración dentro do grupoclase para o cal recorreremos á realización de actividades grupais e á súa inclusión na realización das rutinas de aula. Estas medidas teñen un carácter flexible e xeral que se irá concretando segundo as necesidades e a evolución do caso en particular.


En función do establecido pola lexislación vixente, cando se detecte unha necesidade específica de apoio educactivo procederase á organización de todos aqueles aspectos que sexan necesario para dar resposta á mesma.

5.- OBXECTIVOS. Os obxectivos dunha programación de aula son os fins que pretendemos conseguir para que o noso alumnado adquira uns coñecementos, destrezas e actitudes que lle permitan desenvolverse na súas vida diaria. Ao mesmo tempo, os obxectivo orientarannos no deseño de actividades para lograr este fin. A programación de aula deber ter en conta os obxectivos de etapa determinados polo Decreto 130/2007, do 28 de xuño, así como os obxectivos de ciclo recollidos no Proxecto Curricular de Centro e os obxectivos de cada unha das áreas establecidos no currículo prescriptivo. É pois función do docente incluír todos estes obxectivos dentro da súas programación de aula, aspecto que se poderá observar ao longo do desenvolvemento de cada unha das unidades que compoñen as diferentes áreas.

6.- CONTIDOS. Entendidos como o conxunto de saberes en torno aos que se organizan as actividades para adquirir as capacidades establecidas nos obxectivos, os contidos das diferentes áreas aparecen recollidos no Anexo II do decreto de


currículo de Galicia, no que se estruturan en diferentes bloques segundo a área da que se trate. Así, na materia de matemáticas, os contidos a traballar no primeiro ciclo estrutúranse en tres bloques:

O primeiro bloque: espazo e formas, refírese á interpretación de mensaxes

que

conteñan

informacións

sobre

relacións

espaciais,

empregando o vocabulario topolóxico básico, describindo posicións e movementos, ao tempo que se promove a construción de figuras xeométicas básicas e a experimentación lúdica coas formas poligonais e xeométricas. Para o segundo curso de primaria centrarémosnos na identificación de polígonos e formas xeométricas na realidade circundante así como na orientación e interpretación de itinerarios e mapas moi sinxelos.

O segundo bloque: cantidades, refírese ao estudo destas, dos diferentes tipos de

números e as relacións numéricas en diferentes

contextos. Para o segundo curso, trataremos a lectura, escritura, descomposición, comparación e ordenación dos números naturais. Tamén coñeceremos as relación entre eles a través das operacións numéricas básicas e da realización de medicións e experimentacións que nos permitan estudar de xeito intuitivo diversas magnitudes (lonxitude, masa, capacidade, tempo e o sistema monetario).


A resolución e formulación de problemas será un contido de grande importancia, converténdose no eixe vertebrador de todas as unidades e o contexto idóneo para a aplicación dos coñecementos adquiridos neste e os outros bloques de contidos.

Finalmente, o terceiro bloque: tratamento da información e azar, busca a formación dunha actitude crítica ante a información procedente de diversos medios de comunicación. Desenvolveremos no alumnado a capacidade de ler e interpretar gráficas sinxelas e empregar técnicas simples de recollida de datos. Dentro deste bloque traballamos tamén a experimentación con situacións aleatorias relacionadas coa experiencia do alumnado que desenvolverán a súa curiosidade e creatividade.

A área de coñecemento do medio estrutúrase en seis bloques:

O primeiro bloque: os seres humanos e a saúde integra os coñecementos, desrezas e actitudes destinados ao coñecemento do propio corpo, á interacción cos demais e co medio no que nos movemos. Promoveremos pois a identificación das partes do noso corpo e o coñecemento do seu funcionamento así como a promoción de actitudes de respecto e coidado do noso corpo.

O segundo bloque: as plasntas e os animais oriéntase ao coñecemento, respecto e aprecio cara o resto dos seres vivos.


Fomentaremos a observación e identificación de animais e plantas próximos á nosa realidade así como actitudes de coidado dos mesmos e do medio ambiente.

O terceiro bloque: a vida en sociedade, diríxese á comprensión do funcionamento da sociedade e o coñecemento das organizacións sociais. Para iso coñeceremos a estrutura e

funcionamento das

organizacións sociais máis próximas (familia, escola, vila, comunidade).

O cuarto bloque: o medio físico: espazo e materiais, recolle o estudo dos fenómenos físicos, das propiedades dos diferentes materiais, da auga e do aire. Traballaremos nel contidos relativos á observación e coñecemento das diferentes paisaxes, a exploración e experimentación con diferentes materiais e as súas propiedades, o coñecemento do universo, o estudo do tempo atmosférico, da auga e do aire.

O quinto bloque: o paso do tempo, inclúe contidos relativos ao paso do tempo, á identificación dos cambios que se producen e a súa medida.Partiremos aquí do coñecemento da historia familiar e persoal e do uso de nocións temporais básicas.

O sexto bloque: máquinas, aparellos e tecnoloxías, abarca contidos relativos ao coñecemento e manexo de máquinas da vida cotiá e doméstica , así como o uso das TIC.


As áreas de lingua galega e lingua castelá estrutúranse en tres bloques iguais polo que faremos unha exposición común dos mesmos para as dúas materias. Ditos bloques son:

O bloque 1: falar e escoitar, inclúe contidos relativos á linguaxe oral. Nel traballaremos a comprensión, produción e valoración de textos orais, a participación e cooperación en situacións comunicativas no grupo así como os hábitos básicos que rexen a comunicación oral.

O bloque 2: Ler e escribir, abarca contidos referidos á linguaxe escrita, ao manexo do léxico, a ortografía e a creatividade na creación de textos. Neste bloque o alumnado traballará a comprensión de textos escritos así como a produción dos seus propios escritos e adentrarase no coñecemento das normas da linguaxe escrita.

O bloque 3: Reflexionar sobre a lingua, recolle aspectos relativos ao coñecemento da lingua, a adecuación da mesma a diferentes contextos e ao sedsenvolvemento de procesos metacognitivos que permiten manexar a lingua de forma adecuada en función do contexto.


A área de Educación Artística divídise en dúas parte, a música e a plástica, e agrupa catro bloques:

O bloque 1: Escoita, inclúe contidos relativos á discriminación auditiva e á audición comprensiva.

O

bloque

2:

capacidades

Interpretación

relativas

á

e

creación

produción

musicala

musical,

desenvolve

interpretación

e

a

improvisación.

O bloque 3: Observación plástica, inclúe a interpretación e análise de producións humanas adentrándose na interpretación de imaxes e de mensaxes icónicas. Desenvolveremos a capacidade de observación e indagación, o coñecemento de diferentes técnicas artísticas e materiais, así como a iniciación ao coñecemento de identificadores artísticos da cultura galega e doutras culturas.

O bloque 4: Expresión e creación plástica, inclúe a exploración dos elementos da linguaxe plástica e o tratamento de diferentes materiais. Promoveremos a experimentación con materias e técnicas para creara as propias composicións plásticas.


7.- METODOLOXÍA. A metodoloxía refírese aos principios

básicos que rexen a nosa práctica

docente e ao tratamento que facemos de diferentes elementos (espazo, tempo, recursos) para acadar os obxectivos que nos propuxemos conseguir co noso grupo-clase. A flexibilidade será unha das principais características da metodoloxía que poñeremos en práctica co noso grupo xa que nos permitirá adecuar os contidos ás necesidades do alumnado, á súa evolución así como a calquera imprevisto que se prantexe ao longo do curso. Por outra parte, a metodoloxía que empregaremos pretende promover a aprendizaxe significativa dos contidos por parte do alumnado. Para iso será fundamental indagar nos coñecementos previos do alumnado para que, partindo deles, se constrúan os novos coñecementos. Os contidos serán significativos se gardan relación coa realidade próxima ao alumnado e se se presetan e traballan dun xeito relacionado e globalizado. É por iso que promoveremos a interdisciplinaridade entre os contidos das diferentes áreas. Con ese obxectivo, ao longo do curso e complementando as unidades didácticas, desenvolveranse tamén pequenos proxectos que conecten cos intereses

do

alumnado

e

que

traballaremos

en

varias

materias

simultaneamente. Tamén é importante destacar a presenza que as tecnoloxías da información e da comunicación terán tanto como soporte para a realización de actividades, como na procura de información e a creación de recursos propios. Por último e co obxectivo de lograr a cohesión entre todos os membros do grupo-clase, recorreremos en moitas ocasións ao traballo cooperativo co fin


de crear a sensación de pertenza a un grupo e desevolver hábitos relativo ao traballo en equipo.

7.2.- Actividades. Co fin de lograr un axeitado desenvolvemento do proceso de ensinanza aprendizaxe, os contidos serán tratados a través de catro tipos de actividades:  Actividades de presentación do tema. Mediante de choivas de ideas, debates, conversas, xogos e o uso de diversos recursos, pretendemos espertar o interese do alumnado cara os contidos da unidade ao tempo que nos achegamos aos seus coñecementos previos.  Actividades de desenvolvemento. Nelas traballamos os contidos propios de cada unidade. A presentación de novos contidos apóiase en actividades contextualizadas que sentan as bases para a comprensión e construción de novas aprendizaxes a nivel concreto. En moitas das unidades propóñense tarefas de investigación e experimentación nas que os alumnos vaian construíndo os contidos a través da súa propia acción (e a orientación da mestra) sobre diversos recursos adecuados a cada contido. Estas actividades cumprimentaranse coa realización de saídas para observar, identificar e reforzar contidos curriculares en contextos reais, así como coa planificación de encontros con membros da comunidade educativa, co fin de aproveitar todos os recursos dispoñíbeis.  Actividades de xeneralización. As tarefas a nivel concreto, sentarán as bases para o prantexamento de outras a nivel gráfico - simbólico nas que os contidos sexan relacionados dun xeito máis formal, e aplicados a


novas situacións. Este tipo de actividades desenvolverán habilidades relacionadas co razoamento, a comprensión, a memoria e o pensamento abstracto cos que avanzaremos na autonomía persoal.  Actividades de profundización e reforzo. A realización de pequenos proxectos, xogos e tarefas de investigación, permitirán insistir nos contidos traballados, detectando e dando resposta ás dificultades que se poidan presentar.

As diferentes tipoloxías de actividades estarán dotadas dun marcado carácter lúdico, sendo algunhas delas xogos tradicionais dos que se fai un tratamento didáctico adaptado á área, co obxectivo de apelar aos intereses do alumnado. O desenvolvemento dos contidos requiren, en definitiva, dun alumnado que interveña de forma activa e participativa no proceso de ensino e aprendizaxe, de maneira que os coñecementos adquiridos poidan ser transferidos á súa vida diaria.

7.3.- Agrupamento do alumnado. O traballo nas diferentes áreas pretende favorecer a socialización dos nenos e nenas polo que é habitual a realización de actividades en parellas e en pequenos grupos de tres ou catro persoas. Este tipo de agrupamento favorecerá a posta en práctica de habilidades de cooperación e respecto, así como a titorización duns alumnos a outros. Non obstante, as actividades individuais posúen tamén unha grande importancia en momentos de concentración e como medio para fomentar a autonomía persoal, ao respectar o ritmo de traballo de cada alumno ou alumna.


Os diferentes agrupamentos faranse posíbeis a través da disposición habitual do alumnado na aula en parellas que permitan a realización das actividades de forma organizada. Non obstante, dita distribución será flexíbel podendo variar en calquera momento se as tarefas así o requiren. Na aula de informática o alumnado disporase tamén en parellas debido á inexistencia dun equipo informático para cada nena ou neno. A metodoloxía de traballo prantexada require dunha distribución da aula en recunchos entre os cales atopamos:  Biblioteca da aula: recolle obras do centro e do propio alumnado co obxectivo de realizar empréstitos, prensa diaria, catálogos…  Zona de ciencias: formada por un herbario, a estación meteorolóxica, materiais variados, materiais destinados á reciclaxe...  Taller de matemáticas e plástica: está formado por unha mesa armario que conterá materiais tanto comerciais como creados polo propio alumnado, tales como tangram, xeoplano, policubos, corpos xeométricos… Estes espazos permitirán ter a disposición do alumnado os materiais necesarios para o desenvolvemento das unidades, así como a súa libre manipulación por parte dos nenos e nenas sempre que o desexen.

7.4.- Recursos humanos e materiais. Para o desenvolvemento da programación didáctica que presentamos contaremos cunha serie de recursos tanto materiais como humanos. Entre os primeiros estarán todos os mestre e mestras do centro, en especial a titora, os especialistas, a orientadora e os mestres de PT e AL. Tamén recorreremos a


membros da comunidade educativa como exentes educadores en relación a algún tema. En canto aos recuros materiais, serán funxibles e non funxibles. Dentro destas tipoloxía debemos incluír o material editorial que empregaremos durante o curso: -

Lengua castellana “Los Caminos del Saber” Equipo Editorial Santillana 2011.

-

Lingua “os Camiños do Saber” Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2011.

-

Lecturas “A nave dos libros” Equipo Editorial Santillana 2011.

-

Matemáticas “Los Caminos del Saber” Equipo Editorial ObradoiroSantillana.

-

Coñecemento do Medio “Los Caminos del Saber” Equipo Editorial Obradoiro-Santillana.

Ademais dos materiais editoriais, empregaremos outros como cadernos, fichas, os libros da biblioteca de aula e de centro…

8.- AVALIACIÓN. Segundo o disposto na Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na Educación Primaria na comunidade autónoma de Galicia, o proceso avaliador será global en tanto que avaliamos as diferentes capacidades do alumnado (coñecementos, destrezas e actitudes), e tamén o proceso de ensino, é dicir, o traballo do docente. Será así mesmo unha


avaliación formativa ao permitir tomar decisións e introducir cambios cando se detecten dificultades ou fallos tanto ao longo do proceso como no resultado. Co obxectivo de partir dos coñecementos previos do alumnado, a avaliación procesual e final, irán acompañadas dunha avaliación inicial realizada ao comezo de cada unidade didáctica a través de xogos, conversas, debates… Así mesmo, será unha avaliación integradora ao recoller datos de todo o profesorado sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado no conxunto de todas as áreas. Estes datos, reflectiranse nos diferentes documentos oficiais de avaliación recollidos na orde: acta de avaliación, expediente académico, historial académico de Educación Primaria e informe persoal por traslado. Finalmente, a avaliación que propoñemos será continua posto que se realizará ao longo de todo o proceso de ensinanza - aprendizaxe, e será levada a cabo tanto polo alumnado como polo docente. Terá ademais carácter actitudinal, posto que se recollen criterios de avaliación relacionados coa educación en valores. Para que o proceso avaliador responda a estas características, os instrumentos de recollida de información que empregaremos serán:  Observación directa: permitirá avaliar as actividades manipulativas ou aquelas nas que prima a experimentación e a observación. A información obtida recollerase no diario de aula.  Revisión de traballos e actividades individuais e grupais realizadas polo alumnado na aula.  Probas orais: realízanse ao longo do desenvolvemento das unidades para comprobar o grao de dominio dos contidos tratados con anterioridade.


 Segundo o disposto na orde de avaliación, realizarase unha proba escrita ao final de cada trimestre. Nelas avaliarase na medida do posíbel, o grao no que o alumnado é capaz de establecer relacións entre os contidos traballados.  Diario de aula: recolleremos nel o avance diario das sesións e aspectos como a adecuación das actividades e dos recursos, se o tempo estimado é suficiente… constituíndo así unha forma de autoavaliación para o docente.

Ademais, promoveremos no alumnado a necesidade de revisar o seu propio traballo para fomentar a autoavaliación e a autonomía. Os criterios específicos sobre os que se fundamentará a avaliación, recóllense en cada unha das unidades didácticas e teñen como referenteos criterios de avaliación recollidos polo decreto 130/2007, do 28 de xuño, para cada unha das áreas.

9.- COMPETENCIAS BÁSICAS. O traballo realizado nas diferentes áreas a través desta proposta didáctica, contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias básicas, entendidas como a capacidade de empregar en contextos e situacións diversas os coñecementos, habilidades e actitudes persoais adquiridas, incluíndo tanto o saber, como o saber facer, saber ser e saber estar. 9.1.- Competencia en comunicación lingüística. Referida á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, esta competencia


pretende dotar ao alumnado da capacidade necesaria para expresar as súas propias emocións e sentimentos a través da lectura, escritura e habilidades de busca e procesamento de información. En relación a ela, profundizaremos no uso da linguaxe nas súas diferentes manifestacións: oral, escrita, numérica, icónica,

plástica,

musical….para

operar

co

pensamento

abstracto

e

comunicarse cos demais. A comprensión lectora resultará imprescindíbel para a adquuisición de contidos en todas as areas. 9.2.- Competencia matemática. Céntrase no fomento da habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático que permitan desenvolverse en diferentes situacións da vida real. Os nenos e nenas desenvolverán neste curso a capacidade de percepción e representación especial, ao tempo que experimentan coas magnitudes, operan cos números naturais e se aproximan ás matemáticas como unha disciplina nacida das necesidades da vida diaria, aspecto que se percibirá de forma clara na resolución de problemas. 9.3.- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Relaciónase coa habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como os producidos polo ser humano, co fin comprender sucesos e predicir os resultados, fomentando a conservación e o respecto polo medio.

Desenvolveremos

esta

competencia

creando

unha

adecuada

concepción do espazo ao traballar con mapas, planos e maquetas, e ao empregar as ciencias como o contexto idóneo para a resolución de problemas e o desenvolvemento de capacidades propias da ciencia como a perseveranza, o rigor ou o esforzo.


9.4.- Tratamento da información e competencia dixital. Capacita ao alumnado de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información obtida de diferentes soportes e medios, para transformala en coñecemento. Concederémoslle especial importancia ás Tics que usaremos tanto a través do coñecemento e emprego de distintos programas, converténdoas en recurso para a realización de proxectos nos que o alumnado realice as súas propias creacións dixitais; responderemos así ás necesidades presentes e futuras da sociedade da comunicación. Neste proceso farase tamén uso da biblioteca de aula e centro como recursos para a recollida e tratamento de información. 9.5.- Competencia social e cidadá. Con ela preténdese comprender a realidade social na que se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática construíndo un sentimento de cidadanía global compatíbel coa realidade local. O coñecemento da historia próxima permitiranos identificar o funcionamento da sociedade ao longo do tempo. O traballo en grupo será clave para apreciar as normas de convivencia e poñer en práctica habilidades sociais que nos formarán como persoas e cidadáns responsábeis e tolerantes. 9.6.- Competencia cultural e artística. O traballo nesta competencia orientarase cara o coñecemento, comprensión e valoración crítica de diferentes manifestacións

culturais,

artísticas

e

deportivas

que

contribúan

ao

enriquecemento persoal e á identificación destas como parte do patrimonio dos pobos. A relación entre matemáticas e arte, permitiranos analizar numerosas creacións e manifestacións culturais dende o punto de vista xeométrico e numérico,

ao tempo que promovemos a elaboración de creacións propias,

aspectos que desenvolverán a sensibilidade, o aprecio polo patrimonio e o espírito crítico do alumnado, mentres que as linguas serviranmos de medio


para a análise e expresión das impresións que nos producen as producións artísticas. 9.7.- Competencia para aprender a aprender. Consiste en dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e continuar aprendendo ao longo da vida en función das necesidades persoais, para o que resultará clave saber que debemos aprender. Procúrase en todas as areas que o alumnado sexa consciente das estratexias que pon en práctica en tarefas como a resolución de problemas, verbalice e describa o proceso seguido para chegar a un resultado e sexa capaz de valoralo. A observación, exploración, experimentación, estimación, a medida ou a comparación son técnicas que aplicarán en novas situacións podendo desenvolver unha aprendizaxe autónoma e continuada na vida cotiá. 9.8.- Autonomía e iniciativa persoal. Refírese á capacidade de imaxinar proxectos e de levalos adiante, responsabilizándose deles a nivel persoal, social e laboral. Con ela desenvólvense actitudes como a autocrítica, a creatividade, a capacidade de asumir riscos ou de aprender dos erros. Os nenos e nenas aprenderán a tomar as súas propias decisións e aplicar estratexias persoais para a resolución de problemas tanto relativos aos contidos, como ao proceso de aprendizaxe. Favorécese tamén a realización de numerosas tarefas e proxectos colectivos que requiren de iniciativa, participación e o compromiso persoal.


10.- EDUCACIÓN EN VALORES. O traballo as diferentes áreas contribuirá ao desenvolvemento da educación en valores a través da que aproximaremos ao alumnado a unha serie de valores e principios imprescindíbeis para actuar como un cidadán responsábel e poder mellorar as propias condicións de vida e a dos demais. 10.1.- Educación moral e cívica. Fomentaremos o respecto polas opinións dos demais, así como polas costumes doutros pobos que coñeceremos achegándonos á súa historia e ás súas producións artísticas. Tamén desenvolveremos actitudes necesarias para saber estar en lugares públicos a través de saídas. 10.2.- Educación para a paz. Conseguirase a través do traballo en grupo, que conleva a implicación e colaboración cos compañeiros e o desenvolvemento de actitudes adecuadas para traballar en equipo. 10.3.- Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos. Fomentaremos a igualdade entre nenos e nenas, ao eliminar estereotipos sexistas e ao lograr que na aula nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades. 10.4.- Educación ambiental. Promovemos a importancia da reciclaxe dos residuos, o aforro de auga e o respecto polo medio ao coñecer curiosidades da natureza, partindo sempre que sexa posible do contexto máis próximo. 10.5.- Educación sexual. Analizaremos as diferenzas fisiolóxicas entre os dous sexos, asociándoas á diverxencia de peso, altura

e outros aspectos

fisiolóxicos dos propios nenos e nenas. 10.6.- Educación para a saúde e a calidade de vida. Aproximámonos ao deporte e á dieta equilibrada como hábitos saudábeis para o noso organismo.


10.7.- Educación para o lecer. Desenvolverase coa realización de xogos ao longo do desenvolvemento das sesións, así como co fomento da lectura. 10.8.-

Educación

para

o

consumidor.

Formaremos

consumidores

responsábeis ao fomentar estratexias de comparación de prezos dos mesmos produtos, da análise da relación calidade - prezo e actitudes contrarias ao consumismo, que trataremos a través da formulación e resolución de problemas. 10.9.- Educación viaria. Empregaremos os sinais de tráfico como recurso para a análise de elementos xeométricos, a lectura de textos e o visionado de películas relacionados con este tema que nos permitirán promover condutas axeitadas no alumnado como peóns e futuros condutores.

11.- PLANS E PROXECTOS. De acordo co disposto no Anexo IV do decreto de currículo, o centro desenvolve o Proxecto Lector que recolle todas as actuacións do centro en materia de lectura, escrita e habilidades informativas. Nesa dirección adoptáronse as seguintes accións ás que contribuiremos dende as diferentes áreas pero especialmente dende a lingua e lituratura galega e castelá:  O colexio ten posto en práctica o Plan de Dinamización da Biblioteca escolar co que se melloraron as infraestruturas, incrementáronse os fondos bibliotecarios e creouse un novo sistema para o empréstito  Cada grupo - aula dispón de unha sesión semanal para facer uso das instalacións e dos recursos da biblioteca de centro.


 Cada alumno dispón dunha tarxeta de lector con un código para a realización de empréstitos, e un marcador creado por eles mesmos.  Bibliotecas de aula. Cada aula conta cunha pequena colección de materiais impresos aos que se engadirán recursos que poidan traer os alumnos co obxectivo de intercambialos cos demais e empregalos no traballo de aula.  O Labirinto das Palabras. Mural creado coas palabras que máis lles gustaron aos nenos e nenas de diferentes lecturas realizadas na aula. 

“A viva voz”. Sesión semanal desenvolvida na aula na que o alumnado que o desexe poderá recitar individualmente ou en grupo, calquera tipo de escrito propio ou da literatura.

 Obradoiro de lectura e escritura. Diariamente destinarase un tempo das sesións de lingua galega e castelá á lectura dun texto adecuado á idade do alumnado e aos seus intereses. Dita lectura poderá ser individual, colectiva ou mesmo lida pola mestra e sobre elas crearemos clubes de lectura ou conversas. Tamén realizaremos actividades de produción dos nosos propios textos a partir de imaxes, unha frase, unha idea, un personaxe… Tamén fomentaremos o Plan TIC a través do uso das novas tecnoloxía no desenvolvemento habitual das sesións, o uso da PDI e acudindo unha vez cada dúas semanas á aula de informática.


11.- UNIDADES DIDÁCTICAS. A proposta didáctica que presentamos, está composta por 15 unidades didácticas en cada área, distribuídas ao longo dos tres trimestres seguindo o establecido pola

Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se aproba o

calendario escolar para o curso 2012/2013 nos centrosdocentes sostidos con fondos públicos.


11.1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTIVAS. 1º TRIMESTRE UNIDADE

TEMPORALIZACIÓN

1

12 setembro - 26 setembro

2

27 setembro - 11 outubro

3

15 outubro – 31 outubro

4

5 novembro – 21 novembro

5

22 novembro - 5 decembro

6

7 decembro - 21 decembro

2º TRIMESTRE 7

8 xaneiro - 23 xaneiro

8

24 xaneiro - 8 febreiro

9

14 febreiro - 1 febreiro

10

4 marzo - 22 marzo

3º TRIMESTRE 11

2 abril- 17 abril

12

18 abril – 3 maio

13

6 maio - 22 maio

14

23 maio - 5 xuño

15

6 xuño - 21 xuño


11.1.1.- ÁREA DE MATEMÁTICAS.

UNIDAD 1: LA FIESTA TEMPORALIZACIÓN: 12 septiembre- 26 septiembre OBJETIVOS: -

Conocer y utilizar el concepto de decena.

-

Leer y escribir las decenas.

-

Trabajar la equivalencia entre decenas y unidades.

-

Expresar números de dos cifras en suma de decenas y unidades.

-

Leer, escribir y representar números de dos cifras.

-

Escribir el número anterior y posterior a uno dado.

-

Calcular sumas sin llevar con números de hasta dos cifras.

-

Aplicar las fases de resolución de un problema.

CONTENIDOS: -

La decena.

-

Agrupación de unidades para formar decenas.

-

Agrupación de elementos para formar decenas y unidades.

-

Lectura, escritura, descomposición y representación de números de dos cifras.

-

Escritura de los números anterior y posterior a uno dado.

-

Cálculo de sumas de números de hasta dos cifras sin llevar.

-

Aplicación de las fases de resolución de problemas a problemas de suma o resta. Aprecio de la importancia de los números para la vida cotidiana.


-

Gusto por la realización cuidadosa de los cálculos y problemas.

EVALUACIÓN Se realizará una evaluación inicial a través de diferentes actividades de repaso. La evaluación de los contenidos de la unidad se llevará a cabo a través de la corrección de las actividades escritas, de la observación, la realización de actividades en grupo y la correspondiente prueba de la unidad. Los criterios sobre los que versará dicho proceso serán:

-

Maneja el concepto de decena como agrupación de 10 elementos en situaciones cotidianas.

-

Lee y escribe las decenas correctamente.

-

Pasa de decenas a unidades, y viceversa.

-

Descompone números de dos cifras en suma de decenas y unidades. Lee, escribe y representa números de dos cifras.

-

Determina el número anterior y posterior a un número de dos cifras. Suma sin llevar números de hasta dos cifras.Aplica los pasos para resolver un problema.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Lee, escribe y representa números de dos cifras.

-

Calcula sumas sin llevar con números de dos cifras.

-

Aplica los pasos para resolver un problema.


METODOLOGÍA: Usaremos el ábaco y otros recursos materiales para apoyar la composición y descomposición de números. La resolución de problemas partirá del establecimiento conjunto de una serie de pautas que nos orienten en la obtención de un resultado. Promoveremos la reflexión sobre los procesos seguidos y la coherencia de los resultados obtenidos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se llevará a cabo a través del uso de diferentes recursos materiales tales como el ábaco, el uso de plastilina de colores… que permitirán un trabajo manipulativo de los contenidos que posteriormente se orientará hacia un dominio más abstracto de los mismos. La realización de operaciones y la resolución de problemas serán significativos al estar relacionados con la realidad de los alumnos. Además, nos apoyaremos en la atención personalizada y la tutorización entre iguales como recursos para atender las necesidades del alumnado.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de la competencia matemática, esta unidad contribuirá al desarrollo de las siguientes compoetencias: -

Competencia cultural y artística: la unidad trata sobre las fiestas y dado que recientemente el pueblo ha celebrado las suyas, las actividades y problemas versarán sobre este aspecto cultural.

-

Tratamiento de la información y competencia digital: al desarrollar y poner en práctica diferentes técnicas para la comprensión de los enunciados y la resolución de problemas.

-

Autonomía e iniciativa personal: adquiriendo pautas para la resolución de problemas que aplicarán de forma autónoma en futuras ocasiones.


-

Competencia de aprender a aprender: desarollando la capacidad de estimación al resolver las sumas y los problemas.

EDUCACIÓN EN VALORES: Contribuiremos a la educación moral y cívica al conocer diferentes aspectos culturales propios de nuestro pueblo y al promover el respeto por las costumbres de las diferentes culturas.

PLANES Y PROECTOS: Contribuiremos al Proyecto Lector al fomentar la lectura y comprensión de los enunciados de los problemas así como al tratamento de información usando técnicas como el subrayado.


UNIDAD 2: EN LA PLAYA TEMPORALIZACIÓN: 27 de septiembre-11 de octubre.

OBJETIVOS -

Comparar números de dos cifras.

-

Ordenar grupos de números de dos cifras, utilizando los signos <, >, =.

-

Calcular sumas sin llevar, de tres sumandos, con números de hasta dos cifras.

-

Calcular restas sin llevar con números de hasta dos cifras.

-

Resolver problemas utilizando la suma de tres sumandos o la resta sin llevar con números de hasta dos cifras.

-

Realizar la recogida de datos de una situación, representarla y expresarla en forma de tabla.

CONTENIDOS: -

Comparación de números de dos cifras utilizando los signos <, >, =.

-

Ordenación de grupos de números de dos cifras de mayor a menor, y viceversa.

-

Cálculo de sumas sin llevar de tres sumandos con números de dos cifras.

-

Cálculo de restas sin llevar con números de dos cifras.

-

Búsqueda y recogida de los datos de una situación en una tabla.

-

Curiosidad e interés por ordenar series de números.

-

Interés por expresar matemáticamente situaciones cotidianas.


-

Interés por la presentación limpia y clara de los números y las operaciones.

EVALUACIÓN: La evaluación de los contenidos de la unidad se realizará a lo largo de la misma a partir de la corrección de las actividades y fichas que se realicen durante esta así como con la correspondiente prueba de control. Los criterios para realizar dicho proceso serán:

-

Ordena correctamente grupos de números de dos cifras de mayor a menor y viceversa, utilizando los signos <, >, =.

-

Calcula sumas sin llevar de tres sumandos con números de hasta dos cifras.

-

Calcula restas sin llevar con números de hasta dos cifras.

-

Recoge de forma organizada los datos de una situación en una tabla y los usa para contestar preguntas.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Compara números de dos cifras.

-

Suma tres números de dos cifras sin llevar.

-

Calcula restas de números de dos cifras sin llevar.

-

Interpreta tablas y organiza datos para contestar preguntas.

METODOLOGÍA: Se centrará en el carácter significativo de las actividades y el uso del trabajo en parejas o equipos para la resolución de problemas. Se


permitirá el uso de material concreto en caso de ser necesario y se trabajarán de nuevo las pautas para la resolución de problemas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: se llevará a cabo mediante la atención personalizada a aquellos alumnos que lo requieran. Además se utilizará material manipulativo para facilitar la resolución de los problemas de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de contribuír a la competencia matemática, esta unidad desenvuelve estas otras: -

Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico: a través de la profundización en el conocimiento de las playas más cercanas dado que nos situamos en un entorno costero.

-

Competencia social y ciudadana: al conocer normas que debemos seguir cuenado somos usuarios de una playa y las pautas en el trabajo en equipo.

-

Competencia en aprender a aprender: empleando técnicas como la comparación, la estimación y las pautas en la resolución de problemas.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación moral y cívica, al comentar las acciones que no debemos realizar como usuarios de las playas o de outros espacios naturales.

PLANES Y PROYECTOS: Contribuímos as Proyecto Lector mediante la lectura de los problemas y la interpretación de dicha información.


UNIDAD 3: EN EL BOSQUE TEMPORALIZACIÓN: 15 de octubre- 31 de octubre

OBJETIVOS

-

Identificar cuál es la decena más cercana a un número dado.

-

Reconocer la centena como un conjunto de 10 decenas o 100 unidades.

-

Reconocer, leer, escribir y representar centenas.

-

Relacionar una suma con su resta correspondiente.

-

Comprobar si una resta está bien hecha.

-

Calcular sumas llevando con números hasta el 99.

-

Entender el enunciado de problemas del tipo más/menos que y resolverlos con operaciones de suma o resta.

CONTENIDOS: -

La decena más cercana.

-

La centena.

-

Reconocimiento de las decenas entre las que se encuentra un número.

-

Obtención de la decena más cercana a un número.

-

Utilización de la relación entre suma y resta.

-

Cálculo de sumas llevando con números hasta el 99.

-

Resolución de problemas del tipo más/menos que mediante sumas o restas.

-

Valoración de la importancia de presentar de forma clara, limpia y ordenada sus cálculos.


-

Aprecio de la utilidad de la suma y la resta para resolver situaciones cotidianas.

EVALUACIÓN: La evaluación de la unidad se realizará a través de la corrección de las actividades desarrolladas a lo largo de la misma así como con la correspondiente prueba de evaluación. También el docente llevará a cabo unha evalaución de la propia práctica. Los criterios a seguir en el proceso evaluador son:

-

Aproxima un número a su decena más cercana.

-

Reconoce y representa centenas.

-

Lee, escribe y ordena centenas.

-

Obtiene a partir de una suma su resta correspondiente.

-

Determina si una resta está bien calculada.

-

Calcula sumas llevando de números de dos cifras.

-

Comprende el enunciado de un problema del tipo más/menos que y elige la operación de suma o resta para resolverlo.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Hallar la decena más cercana a un número.

-

Utilizar el concepto de centena.

-

Aplicar la relación entre suma y resta.

-

Calcular sumas llevando con números de dos cifras.

-

Resolver problemas del tipo más/menos que.


METODOLOGÍA: Tendrá un marcado carácter manipulativo al utilizar el ábaco como recurso para la presentación y trabajo con la centena. El trabajo en esta unidad será mayoritariamente individual para facilitar la autonomía personal aunque en ciertas ocasiones recurriremos al apoyo entre iguales.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: El uso de material concreto para la iniciación en el estudio de la centena así como la atención personalizadas serán los recursos principales con los que contaremos para favorecer la atención a las necesidades que puedan surgir en el grupo en relación a los contenidos de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de contribuír a la competencia matemática, este unidad desarrolla estas otras competencias: -

Competencias en el conocimiento e interacción con el medio físico: al tratar el tema sobre los bosques hablaremos y conoceremos la flora y fauna típica de los bosques más próximos a nosotros.

-

Tratamiento de la información y

competencia digital: mediante la

identificación en los enunciados de los problemas de indicadores que nos facilitan la realización del proceso de resolución del mismo.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación ambiental al trabajar las conductas que debemos seguir cuando visitamos un bosque (no tirar basura, no hacer fuego…).


PLANES Y PROYECTOS: ContribuĂ­mos as Proyecto Lector mediante la lectura de los enunciados.


UNIDAD 4: EN LA GRANJA TEMPORALIZACIÓN: 5 de octubre-21 de noviembre.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 100 al 199.

-

Pasar una decena a unidades en números de dos cifras.

-

Calcular restas llevando de números de hasta dos cifras pasando una decena a unidades.

-

Reconocer y utilizar en situaciones cotidianas las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €.

-

Interpretar gráficos de barras.

CONTENIDOS:

-

Lectura, escritura, descomposición y representación de números del 100 al 199.

-

Cálculo de restas llevando, pasando una decena a unidades.

-

Resolución de problemas de suma o resta.

-

Reconocimiento de las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €.

-

Interpretación de gráficos de barras.

-

Presentación clara y limpia de los números y las operaciones.

-

Interés por conocer las monedas y billetes.


EVALUACIÓN: Se realiazará, como en todas las unidades, una evaluación inicial que nos permita conocer el dominio de las restas llevando y del manejo de las monedas y billetes. La evaluación de la unidad se realizará de forma procesual mediante la corrección de las actividades y la observación directa en el caso del manejo de billetes. También habrá evaluación final al realizar la prueba de control de la unidad. Los criterios de evaluación serán:

-

Lee, escribe, descompone y representa números del 100 al 199.

-

Pasa una decena a unidades en números de dos cifras.

-

Calcula restas llevando de números de hasta dos cifras pasando una decena a unidades.

-

Conoce y utiliza las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €.

-

Interpreta un gráfico de barras y utiliza la información extraída de él.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe los números del 100 al 199.

-

Calcula restas llevando pasando 1 decena a unidades.

-

Reconoce las monedas y los billetes de 5, 10 y 20 €.

-

Interpreta gráficos de barras.

METODOLOGÍA: En esta unidad continuaremos trabajando de forma manipulativa mediante el uso del ábaco para trabajar los números del 100 al 199 y de las monedas y billetes para conocer el sistema monetario. Usaremos el agrupamiento en parejas para crear situciones de compra venta lo que hará las actividades más lúdicas.


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: El uso de material concreto (ábaco) en el estudio de los números del 100 al 199 y de las monedas y billetes utilizados en contextos reales de compra-venta favorecerán la atención a las necesidades que se puedan presentar. Además, el trabajo por parejas permitirá el apoyo entre iguales.

COMPETENCIAS BÁSICAS: La unidad contribuye además de a la competencia matemática, a estas otras: -

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: hablaremos al inicio de la unidad de los animales domésticos de la granja y fomentaremos el respeto hacia los mismos.

-

Tratamiento de la inforamción y competencia digital: mediante la interpertación y creación de gráficos de barras muy sencillos.

-

Competencia social y ciudadana: mediante el conocimiento del sistemamonetario y su función en la sociedad.

EDUCACIÓN EN VALORES: La unidad contribuye a la educación para el consumidor puesto que trataremos la comparación de precios y el consumo responsable cuando trabajemos el sistema monetario.

PLANES Y PROYECTOS: Contribuiremos as Proyecto Lector al realizar la lectura comprensible de los enunciados de los problemas.


UNIDAD 5: ¿QUÉ ANIMALES VES? TEMPORALIZACIÓN: 22 de noviembre-5 de diciembre.

OBJETIVOS:

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 200 al 299.

-

Conocer la serie de números del 200 al 299.

-

Calcular sumas y restas sin llevar de números de hasta tres cifras.

-

Calcular restas llevando de números de dos cifras.

-

Identificar los polígonos, sus lados y sus vértices.

-

Reconocer algunos cuadriláteros.

-

Resolver problemas en cuyo enunciado se utilizan las expresiones más que/menos que.

CONTENIDOS:

-

Lectura, escritura, descomposición y representación de números del 200 al 299.

-

Sumas y restas sin llevar con números de hasta tres cifras.

-

Restas llevando con números de dos cifras.

-

Reconocimiento de polígonos y de sus elementos: lados y vértices.

-

Resolución de problemas del tipo más que/menos que.

-

Curiosidad e interés por reconocer polígonos en objetos del entorno.

-

Interés por la resolución de problemas utilizando la suma o la resta.


EVALUACIÓN: La evaluación inicial nos permitirá conocer el grado de transferencia del alumnado al aplicar las normas de seriación de los números del 100 al 199 al de la centena del 200. La evaluación procesual se realizará a través de la corrección de las actividades de aula y la observación directa en el proceso de construcción de los polígonos. La valoración final se llevará a cabo mediante la ficha de control de la unidad. Los criterios para llevar a acabo dicho proceso serán:

-

Lee, escribe, descompone y representa números del 200 al 299.

-

Conoce la serie de números del 200 al 299.

-

Calcula sumas y restas sin llevar con números de hasta tres cifras.

-

Calcula restas llevando de números de hasta dos cifras.

-

Reconoce los polígonos, sus lados y sus vértices.

-

Diferencia triángulos y cuadriláteros y reconoce algunos tipos de cuadriláteros.

-

Resuelve problemas del tipo más que/menos que.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Lee, escribe y descompone los números del 200 al 299.

-

Calcula sumas y restas sin llevar con números de hasta tres cifras.

-

Calcula restas llevando con números de hasta dos cifras.

-

Reconoce un polígono, sus lados y sus vértices.

-

Identifica triángulos y cuadriláteros.


-

Resuelve problemas en cuyo enunciado se utiliza las expresiones más que/menos que.

METODOLOGÍA: En esta unidad se usará el ábaco para componer y descomponer los números del 200 al 299 y trataremos de fomentar la autonomía personal aplicando las reglas vistas del 100 al 199. Para el estudio de los polígonos se emplearán el geoplano y la construcción de los mismos empleando varillas de cartulina y encuadernadores. El estudio de los polígonos se hará asociándolo al estudio de las señales de tráfico para hacerlo más significativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Estará centrada en el apoyo personalizado a aquellos alumnos que lo requieran y en el uso de materiales manipulables tanto en el estudio de los números con 2 centenas como en el caso de los polígonos. Trataremos de que los contenidos estean lo más vinculados posible al contexto próximo para hacerlos más significativos.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Esta unidad contribuye al desarrollo de la competencia matemática y, además, a estas otras: -

Competencia social y ciudadana: al estudiar los polígonos conceremos las señales de tráfico y su significado.

-

Competencia cultural y artística: elaboraremos con materiales reciclados nuestro propio tangram.

-

Competencia en aprender a aprender: reconociendo las formas y polígonos en nuestra realidad cotidiana y el uso de los mismos.


EDUCACIÓN EN VALORES: Educación vial, al conocer las principales señales de tráfico y su significado.

PLANES Y PROYECTOS: La unidad contribuye al Proyecto Lector puesto que el estudio de los polígonos se iniciará con la lectura de un relato corto sobre la educación vial ttitulado “Las estrellas han caído”.


UNIDAD 6: PLANTAS PARA EL VIVERO TEMPORALIZACIÓN: 7 de diciembre- 21 de diciembre.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 300 al 399.

-

Conocer la serie de números del 300 al 399.

-

Calcular sumas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Reconocer el centímetro como unidad de longitud.

-

Medir longitudes y expresar el resultado en centímetros.

-

Resolver problemas buscando los datos en un dibujo.

CONTENIDOS: -

Lectura, escritura, descomposición y representación de números hasta el 399.

-

Cálculo de sumas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Medición de longitudes en centímetros.

-

Resolución de problemas buscando los datos en un dibujo.

-

Interés por medir y comparar longitudes.

-

Aprecio por la utilidad del cálculo matemático en la vida cotidiana

EVALUACIÓN: Evaluaremos inicialmente la capacidad del alumnado de aplicar los criterios de composición, descomposición y comparación de números de 2 y 3 centenas.vLa evalaución de los contenidos de la unidad se hará mediante la


corrección de las actividades de la misma y la observación directa de otras como es el caso de la medida. Por último, se realizará unha ficha de control.

-

Lee, escribe, descompone y representa números hasta el 399.

-

Conoce la serie de números hasta el 399.

-

Calcula sumas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Reconoce y utiliza el centímetro como unidad de longitud.

-

Mide longitudes en centímetros usando la regla.

-

Resuelve problemas buscando los datos en un dibujo.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe los números del 300 al 399

-

Conoce la serie de números hasta el 399.

-

Calcula sumas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Reconoce el centímetro como unidad de longitud.

-

Utiliza la regla y medir en centímetros.

-

Resuelve problemas buscando los datos en un dibujo.

METODOLOGÍA: Seguiremos empleando el ábaco y las regletas para componer y descomponer los números de la serie del 300. La resolución de sumas llevando se asociará a la resolución de problemas concretos para contextualizarlos y hacerlos más reales. Para finalizar, el estudio de la longitud se

hará

partiendo

de

mediciones

concretas

con

instrumentos

no

convencionales para dar lugar a la necesidad de una unidad común, dicho proceso se realizará en parejas o grupos.


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Recurriremos a la atención personalizada en relación a la resolución de problemas y el cálculo de sumas llevando. Por otra parte, se manejarán recursos manipulables para la realización de medidas y el estudio de números de 3 centenas.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de la competencia matemática, la unidad contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias básicas: -

Tratamiento de la información y competencia digital: mediante la interpretación de las mediciones realizadas con diferentes instrumentos u unidades.

-

Autonomía e iniciativa personal: mediante la adquisición de pautas para la realización de mediaciones, la composición y descomposición de números y la aplicación de pautas para la resolución de problemas.

-

Competencia en aprender a aprender: adquiriendo estrategias de medición y otras destinadas facilitar la resolución de problemas(dibujo).

EDUCACIÓN EN VALORES: educación ambiental, reconociendo las plantas como seres vivos y fomentando consductas de respeto y cuidado de las mismas.


UNIDAD 7: ¿QUÉ CAMINO SEGUIRÁ? TEMPORALIZACIÓN: 8 de enero- 23 de enero.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar los números del 400 al 499.

-

Conocer la serie de números del 400 al 499.

-

Comparar números de tres cifras.

-

Ordenar grupos de números de tres cifras.

-

Reconocer la multiplicación como una suma de sumandos iguales.

-

Escribir la multiplicación correspondiente a una suma de sumandos iguales.

-

Calcular restas llevando decenas o centenas.

-

Representar datos en gráficos de barras.

CONTENIDOS: -

Lectura, escritura, descomposición y representación de números hasta el 499.

-

Comparación y ordenación de números de tres cifras.

-

Identificación de la multiplicación como suma de sumandos iguales.

-

Obtención de la multiplicación equivalente a una suma de sumandos iguales.

-

Cálculo de restas llevando decenas o centenas.

-

Representación de datos en gráficos de barras.


-

Valoración de la utilidad de poder expresar una suma de sumandos iguales en forma de multiplicación.

-

Curiosidad e interés a la hora de representar datos en un gráfico de barras.

EVALUACIÓN: La evaluación se llevará a cabo mediante las actividades realizadas a lo largo de la unidad y se prestará especial atención a las técnicas que aplican en la composición, comparación y ordenación de números. Se realizará además una prueba de control. Los criterios para la evaluación serán:

-

Lee, escribe, descompone y representa números hasta el 499.

-

Conoce la serie de números hasta el 499.

-

Ordena números de tres cifras de menor a mayor y viceversa.

-

Identifica la multiplicación con una suma de sumandos iguales.

-

Obtiene y escribe la multiplicación correspondiente a una suma

-

de sumandos iguales.

-

Calcula restas llevando decenas o centenas.

-

Representa datos en gráficos de barras verticales y horizontales.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe números del 400 al 499.

-

Conoce la serie de los números hasta el 499.

-

Ordena números de tres cifras.

-

Reconoce la multiplicación como suma de sumandos iguales y expresa sumas como multiplicaciones.


-

Calcula restas llevando decenas o centenas.

-

Representa datos en gráficos de barras.

METODOLOGÍA: Seguiremos empleando recursos tangibles como el ábaco y las regletas para componer y descomponer los números del 400 al 499. También haremos uso de material manipulable para ejemplificar la relación entre la suma y el producto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se realizará a través del uso de material variado tanto a nivel manipulativo como en el caso de actividades escritas y recurriremos a la atención personalizada del alumnado que lo requiera.

COMPETENCIAS BÁSICAS: La unidad contribuye al desarrollo de la competencia matemática y de estas otras: -

Competencia en interacción y conocimiento del medio físico: al trabajar en la unidad la interpretación de itinerarios.

-

Tratamiento de la información y competencia digital: al profundizar en la inerpretación y creación de gráficos de barras.

-

Competencia lingüística: usando el lenguaje oral como instrumento para expresar la interpretación de los gráficos.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación moral y cívica, fomentando el respeto por las opiniones de los demás.


UNIDAD 8: LIMPIANDO EL CAMPO TEMPORALIZACIÓN: 24 de enero- 8 de febrero.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 500 al 599.

-

Conocer la serie de números del 500 al 599.

-

Comparar y ordenar números hasta el 599.

-

Calcular restas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Construir las tablas del 2 y del 5 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar las tablas del 2 y del 5.

-

Resolver problemas buscando los datos en un texto.

CONTENIDOS:

-

Lectura, escritura, descomposición y representación de números hasta el 599.

-

Realización de restas llevando (decenas y centenas) con números de hasta tres cifras.

-

Construcción y memorización de las tablas del 2 y del 5.

-

Resolución de problemas buscando los datos en un texto.

-

Interés por conocer las tablas del 2 y del 5.

-

Valoración de la importancia de la presentación clara y ordenada de los cálculos.


EVALUACIÓN: La evaluación será inciacial para conocer y partir de los conocimientos de los alumnos; procesual, realizada sobre las actividades manipulativas y escritas de la unidad; y final, a través de la correspondiente prueba de control. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

-

Lee, escribe, descompone y representa números del 500 al 599.

-

Conoce la serie de números hasta el 599.

-

Ordena números de tres cifras y utiliza el signo correcto.

-

Calcula restas llevando decenas y centenas.

-

Conoce y utiliza las tablas del 2 y del 5.

-

Resuelve problemas buscando los datos en un texto.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe números del 500 al 599.

-

Ordena números hasta el 599.

-

Calcula restas llevando con números de hasta tres cifras.

-

Construye y memoriza las tablas del 2 y del 5.

-

Resuelve problemas buscando los datos en un texto.

METODOLOGÍA: Construiremos la tabla del 2 y del 5 mediante el uso de representaciones gráficas y recurriremos al trabajo en equipo a la hora de resolver problemas. Será pues una metodología activa y lúdica.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: El uso de representaciones gráficas, la atención personalizada de la tutora y el apoyo entre iguales serán las


estrategias a emplear para atender a la diversidad. Además, se contemplan fichas de ampliación y refuerzo para el alumnado que lo requiera.

COMPETENCIAS BÁSICAS: La unidad contribuye al desarrollo de la competencia matemática al fomentar el razonamiento lógico y estas otras competencias: -

Competencia en aprender a aprender: mediante el establecimiento de relaciones entre las diferentes operaciones (suma y produto) así como la aplicación de conceptos como el doble, a situaciones reales.

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico: adquiriendo pautas de respeto hacia el medio ambiente al trabajar la lámina inicial de la unidad.

-

Autonomía einiciativa personal: aplicando estrategias adquiridas a lo largo de la unidad y de las anteriores en al realización de las actividades.

EDUCACIÓN

EN

VALORES:

Educación

ambiental,

consecuencias de no cuidar y no respetar nuestro entorno.

al

conocer

las


UNIDAD 9: UN DÍA DE PESCA TEMPORALIZACIÓN: 14 de febreiro- 1 de marzo.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 600 al 799.

-

Conocer la serie de números del 600 al 799.

-

Comparar números hasta el 799.

-

Construir la tabla del 3 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar la tabla del 3.

-

Reconocer prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

-

Expresar precios en distintas formas.

-

Resolver problemas con dinero.

-

Interpretar gráficos de barras de dos características.

CONTENIDOS: -

Lectura, escritura, descomposición y representación de números hasta el 799.

-

Construcción y memorización de la tabla del 3.

-

Reconocimiento de los cuerpos geométricos más comunes.

-

Resolución de problemas con dinero.

-

Interpretación de gráficos de barras de dos características.

-

Interés por conocer y aprender las tablas de multiplicar.

-

Valoración de la utilidad de saber resolver situaciones de compra.

-

Curiosidad e interés por los gráficos de barras


EVALUACIÓN: Valoraremos la capacidad del alumnado de aplicar las estrategias de comparación, composición y descomposición de números a la serie del 600 al 799. Las actividades de la unidad serán uno de los indicadores para conocer si los contenidos fueron adquiridos. Los criterios para la evaluación son: -

Lee, escribe, descompone y representa números del 600 al 799.

-

Conoce la serie de números hasta el 799.

-

Conoce y utiliza la tabla del 3.

-

Reconoce los cuerpos geométricos: prismas, pirámides, cilindros,

-

conos y esferas.

-

Resuelve problemas con precios dados en distintas formas.

-

Interpreta gráficos de barras de dos características.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe los números del 600 al 799.

-

Conoce la serie de números hasta el 799.

-

Construye la tabla del 3 a partir de sumas de sumandos iguales.

-

Memoriza la tabla del 3.

-

Aplica la tabla del 3 para resolver problemas.

-

Reconoce prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

-

Resuelve problemas con dinero.

-

Interpreta gráficos de barras de dos características.

METOLOGÍA: La realización de actividades significativas será uno de los principios

metodológicos

básicos

de

la

unidad

pues

buscaremos

la


contextualización de los contenidos relacionándolos con la realidad del alumnado. La manipulación y contrucción de nuestros propios cuerpos geométricos será un aspecto clave en el estudio de los mismos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: En esta unidad recogemos una gran variedad de actividades tanto escritas como manipulativas que permitan atender a las necesidades del alumnado. Así mismo, el empleo de estrategias como la representación gráfica, la manipulación de cuerpos geométricos y el uso de ábacos apoyarán la adquisición de los contenidos.

COMPETENCIAS

BÁSICAS:

Además

de

desarrollar

la

competencia

matemática, esta unidad contribuye a la adquisición de estas otras: -

Comeptencia cultural y artística: analizando la presencia de cuerpos geométricos en edificios y mediante el trazado y construcción de los mismos.

-

Competencia en aprender a aprender: adquiriendo y aplicando estrategias de cálculo mental, relación entre operaciones y la aplicación de los contenidos a la vida cotidiana.

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: analizando los recursos que nos proporciona la naturaleza y la necesidad de usarlos de forma responsable.

EDUCACIÓN EN VALORES: la unidad contribuye al desarrollo de la educación para el tiempo libre al conocer diferentes actividades que podemos realizar al aire libre y en la naturaleza.


PLANES Y PROYECTOS: Proyecto Lector, mediante la lectura de la historia de algunos edificios.


UNIDAD 10: MIRANDO A LAS ESTRELLAS TEMPORALIZACIÓN: 4 de marzo- 22 de marzo.

OBJETIVOS

-

Leer, escribir, descomponer y representar números del 800 al 999.

-

Conocer la serie de números hasta el 999.

-

Ordenar grupos de números de tres cifras.

-

Construir la tabla del 4 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar la tabla del 4.

-

Calcular multiplicaciones sin llevar de un número de dos o tres

-

cifras por otro de una cifra.

-

Reconocer el metro como unidad de longitud.

-

Aplicar la equivalencia entre metro y centímetro.

-

Estimar longitudes de objetos comparándolas con el metro.

-

Inventar la pregunta de un problema y resolverlo.

CONTENIDOS: -

Lectura, escritura y descomposición de números hasta el 999.

-

Construcción y memorización de la tabla del 4.

-

Cálculo de multiplicaciones sin llevar.

-

Utilización de la equivalencia entre metro y centímetro.

-

Estimación de longitudes.

-

Resolución de problemas inventando la pregunta.

-

Interés por conocer y aprender las tablas de multiplicar.


-

Gusto e interés por la presentación clara y limpia de las operaciones.

-

Valoración de la utilidad de las multiplicaciones y la medida de longitudes en la vida cotidiana.

EVALUACIÓN: La evaluación de la unidad se realizará a través de las técnicas de la observación directa de la realización de las actividades y aplicación de estrategias y procedimientos, así como a través de la prueba de control de la unidad. Los criterios sobre los que versará son:

-

Lee, escribe, descompone y representa números del 800 al 999.

-

Ordena grupos de números de tres cifras.

-

Construye la tabla del 4 como suma de sumandos iguales.

-

Memoriza y utiliza la tabla del 4.

-

Realiza multiplicaciones sin llevar.

-

Conoce y utiliza la equivalencia entre metro y centímetro.

-

Estima longitudes de objetos comparándolas con el metro.

-

Inventa la pregunta de un problema y lo resuelve.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Descompone, lee y escribe los números del 800 al 999.

-

Conoce la serie de números hasta el 999 y los ordena.

-

Construye la tabla del 4 a partir de sumas de sumandos iguales.

-

Memoriza la tabla del 4.

-

Calcula multiplicaciones de un número de dos o tres cifras por otro de una cifra sin llevar.


-

Reconoce el metro como una unidad de longitud y aplica la equivalencia entre metro y centímetro.

-

Estima longitudes.

-

Inventa la pregunta para que un problema se resuelva con una operación dada.

METODOLOGÍA: Aplicaremos una metodología activa en la que el alumnado emplee de forma autónoma las estrategias trabajadas con anterioridad tanto en la comparación y composición de números como en la estimación de longitudes o la construcción de la tabla del 4.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La variedad de recursos y actividades establecidos para esta unidad tartarán e dar respuesta a las necesidades del alumnado. Aspecto que se verá complementado con la atención personalizada de la tutora y el apoyo entre iguales.

COMPETENCIAS

BÁSICAS:

Junto

al

desarrollo

de

la

competencia

matemática, esta unidad contribuye de manera especial a la adquisición de estas otras: -

Competencia en el conociemiento y la interacción con el mundo físico: mediante la aproximación a las estrellas y constelaciones más conocidas del universo.

-

Comeptencia social y ciudadana: al fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre iguales.


-

Autonomía e iniciativa personal: pues el alumno/a tendrá que aplicar estrategias

personales

para

la

construcción

de

sus

propios

conocimientos.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación moral y cívica, pues el trabajo conjunto permitirá adquirir y poner en práctica pautas para la cooperación y el trabajo en equipo.


UNIDAD 11: EN TRES COLEGIOS TEMPORALIZACIÓN: 2 de abril- 17 de abril.

OBJETIVOS

-

Construir la tabla del 6 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar la tabla del 6 y utilizarla para resolver problemas.

-

Resolver problemas de dos operaciones (suma y resta).

-

Reconocer el kilogramo como unidad de masa.

-

Estimar pesos de objetos.

-

Utilizar gráficamente las relaciones entre kilo, medio kilo y cuarto de kilo.

-

Reconocer el litro como unidad de capacidad.

-

Estimar capacidades.

-

Utilizar gráficamente las relaciones entre litro, medio litro y cuarto de litro.

-

Resolver problemas buscando e inventando el dato que falta.

CONTENIDOS: -

Construcción, memorización y aplicación de la tabla del 6.

-

Resolución de problemas de dos operaciones.

-

El kilogramo.

-

El litro.

-

Estimación de pesos y capacidades.

-

Solución de problemas buscando e inventando el dato que falta.

-

Presentación clara y ordenada de los cálculos.


-

Curiosidad por estimar pesos y capacidades.

-

Valoración de la utilidad de las medidas de masa y capacidad en la vida cotidiana.

EVALUACIÓN: Dada la importancia de los procedimientos en esta unidad en relación tanto a la construcción de la tabla como al manejo de las magnitudes de peso y capacidad, la observación directa será el principal instrumento para llevar a acabo una evaluación continua de la unidad. Los criterios sobre los que se fundamenta la evaluación son:

-

Construye la tabla del 6 a partir de sumas de sumandos iguales.

-

Memoriza la tabla del 6.

-

Calcula multiplicaciones sin llevar.

-

Resuelve problemas de dos operaciones (suma y resta).

-

Reconoce el kilogramo como unidad de masa y el litro como unidad de capacidad.

-

Utiliza gráficamente las relaciones del medio kilo y el cuarto de kilo con el kilogramo.

-

Utiliza gráficamente las relaciones del medio litro y el cuarto de litro con el litro.

-

Busca e inventa el dato que falta en un problema y resolverlo.

MÍNIMOS EXIGIBLES: -

Memoriza la tabla del 6 y la aplica para resolver problemas.

-

Resuelve problemas de dos operaciones (suma y resta).


-

Reconoce el kilogramo como unidad de masa.

-

Reconoce el litro como unidad de capacidad.

-

Estima pesos y capacidades.

-

Resuelve problemas buscando e inventando el dato que falta.

METODOLOGÍA: En esta unidad aplicaremos una metodología activa al emplear materiales de nuestro entorno para iniciarnos en el estudio de las unidades de peso y capacidad cuya manipulación nos permitirá desarrollar capacidades como la comparación, la estimación y la medición. La resolución de problemas seguirá las pautas establecidas con anterioridad buscando la máixima significatividad en las situaciones problemáticas propuestas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La transferencia de conocimientos en la construcción de las tablas se aplicará ahora a la del 6, contenido que contará con la atención personalizada de la tutora cuando el alumnado lo requiera. La presentación de las magnitudes de peso y capacidad a partir de la manipulación para luego hacer un uso de las mismas más simbólico, facilitará el manejo y comprensión de las mismas. Toda la variedad de actividades propuestas pretender dar respuesta a las necesidades que el alumnado presente en el desarrollo de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Esta unidad constribuye al desarrollo de capacidades como la comparación, la estimación o el razonamiento, aspectos básicos de la competencia matemática. Sin embargo, permite desarrollar también estas otras competencias:


-

Competencia en aprender a aprender: trabajando la estimación, la comparación y la transferencia de contenidos a nuestra vida ctidiana.

-

Autonomía e iniciativa personal: el alumno construirá la tabla del 6 partiendo de los ejemplos anteriores al igual que en la resolución de problemas.

-

Competencia lingüística: empleando el lenguaje oral y escrito para expresar los resultados de los procedimientos y razonamientos seguidos.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación para el consumidor, al trabajar el peso y la capacidad utilizaremos recipientes de produtos líquidos y sólidos que aprovecharemos para conocer la información que estos nos proporcionan en las etiquetas.

PLANES Y PROYECTOS: Contribuiremos al desarrollo del Proyecto Lector mediante la lectura e interpretación de los datos de un problema. Además, trabajaremos las habilidades de procesamiento de información.


UNIDAD 12: VAMOS AL LABERINTO TEMPORALIZACIÓN: 18 de abril- 3 de mayo.

OBJETIVOS

-

Construir la tabla del 7 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar la tabla del 7.

-

Resolver problemas de dos operaciones (suma y multiplicación o resta y multiplicación).

-

Conocer y utilizar correctamente el calendario.

-

Memorizar los meses del año y el número de días de cada uno.

-

Situar sucesos en el calendario.

-

Representar datos en gráficos de barras de dos características.

CONTENIDOS

-

Construcción, memorización y aplicación de la tabla del 7.

-

Resolución de problemas de dos operaciones (suma o resta y multiplicación).

-

Conocimiento del calendario, los meses y el número de días de cada uno.

-

Manejo de fechas y sucesos en el calendario.

-

Representación de datos en gráficos de barras de dos características.

-

Valoración de la utilidad del calendario en la vida cotidiana.

-

Interés por aprender y utilizar las tablas de multiplicar.


EVALUACIÓN: La evaluación inicial será especilemente importante en esta unidad para conocer el dominio por parte del alumnado del tiempo y su medida, la construcción de la tabla, la resolución de problemas o la interpretación de gráficos. Así mismo, la evaluación continua se realizará a través de la corrección de las actividades de la unidad. Evaluaremos también nuestra propia práctica docente, los recursos y metodología empleados. Los criterios para la evalaución son:

-

Conoce y utiliza la tabla del 7 en distintos contextos.

-

Resuelve problemas de dos operaciones (suma y multiplicación o resta y multiplicación).

-

Conoce los meses del año y su número de días.

-

Utiliza el calendario y sitúa sucesos en él.

-

Representa datos en gráficos de barras de dos características.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Construye la tabla del 7 a partir de sumas de sumandos iguales.

-

Memoriza y utiliza la tabla del 7 para resolver problemas.

-

Conoce y aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación.

-

Resuelve problemas de dos operaciones.

-

Conoce y utiliza correctamente el calendario.

-

Utiliza el calendario y memoriza los meses del año.

-

Representa datos en gráficos de barras.


METODOLOGÍA: En esta unidad la autonomía del alumno tendrá una gran importancia pues muchos de los contenidos de la misma han sido trabajados con anterioridad por lo que serán ellos mismos los que, inicialmente, comiencen el aprendizaje. El estudio de la medida del tiempo partirá de situaciones y hechos conocidos para ellos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La variedad de actividades planteadas en esta unidad pretende dar respuesta a las necesidades que el alumnado presente a lo largo de la misma.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de constribuir al desarrollo de la competencia matemática a través del conocimiento y manejo de elementos matemáticos básicos, esta unidad desarrolla estas otras competencias: -

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: relacionando el estudio del tiempo con las estaciones y el movimiento del planeta Tierra.

-

Competencia social y ciudadana: conociendo y respetando las opiniones de los demás y mediante el trabajo en parejas o pequeño grupo.

-

Autonomía

e

iniciativa

personal:

aplicando

autónomamente

las

estrategias aprendidas en la construción de conocimientos.

EDUCACIÓN EN VALORES: Eduación para la paz, promoviendo conductas de respecto hacia los demás, su trabajo y sus opiniones.


UNIDAD 13: ¡CUÁNTAS MAQUETAS! TEMPORALIZACIÓN: 6 de mayo- 22 de mayo.

OBJETIVOS

-

Construir la tabla del 8 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar la tabla del 8.

-

Realizar repartos en partes iguales.

-

Reconocer la división como un reparto en partes iguales.

-

Identificar las líneas que dividen una figura en dos partes iguales (ejes de simetría).

-

Reconocer figuras simétricas.

-

Resolver problemas utilizando ensayo y error.

CONTENIDOS

-

Construcción y utilización de la tabla del 8.

-

Realización de repartos en partes iguales y expresión en forma de división.

-

Identificación de los ejes de simetría de una figura.

-

Resolución de problemas mediante ensayo y error.

-

Presentación clara y ordenada de la tabla del 8.

-

Valoración de la importancia de la división como forma de reparto en partes iguales.


-

Curiosidad por reconocer simetrías en la realidad y el arte.

EVALUACIÓN: La evaluación de esta unidad será tanto inicial, procesual como final y en ella emplearemos como instrumentos de evaluación la observación directa

del

alumnado

en

la

realización

de

actividades

de

carácter

procedimental, la corrección de las actividades y la prueba de control de la unidad. Los criterios para la evaluación son:

-

Conoce y utiliza la tabla del 8.

-

Realiza repartos en partes iguales.

-

Reconoce la división como un reparto en partes iguales.

-

Distingue los ejes de simetría de una figura.

-

Identifica figuras simétricas.

-

Resuelve problemas utilizando ensayo y error.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Conoce y utiliza la tabla del 8.

-

Reconoce la división como un reparto en partes iguales.

-

Distingue los ejes de simetría de una figura.

-

Identifica figuras simétricas.

-

Resuelve problemas utilizando ensayo y error.

METODOLOGÍA: Esta unidad tendrá un marcado carácter manipulativo al inicarnos en el reparto de cantidades al usar objetos para facilitar la comprensión de dicho contenido. Posteriormente, pasaremos a un uso más


simbólico del mismo pero tratando siempre de partir de situaciones reales de la vida cotidiana. Este carácter manipulativo se extenderá también al estudio de las simetrías.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: El punto de partida del estudio de los contenidos de la unidad serán actividades muy concretas y manipulativas que permitan construír los conocimientos a partir de la experimentación propia. Además recogemos a lo largo de la unidad otras actividades de ampliación y refuerzo para el alumnado que lo necesite.

COMPETENCIAS BÁSICAS: La unidad contribuye al desarrollo devla competencia matemática y de estas otras: -

Competencia cultural y artística: al identificar simetrías en diferentes producciones artísticas (edificios, cuadros, esculturas…) y mediante la creación de nuestras propias simetrías.

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: analizando las simetrías en el cuerpo humano y detectándolas en las facciones de nuestros compañeros.

-

Competencia en aprender a aprender: conociendo la técnica del reparto que nos preparará para la realización de la operación de dividir.

EDUCACIÓN EN VALORES: Al trabajar las simetrías en el cuerpo humano trabajaremos también la educación sexual, identificando aquellos elementos característicos de hombres y mujeres.


UNIDAD 14: COCHES A LA CARRERA TEMPORALIZCIÓNA: 23 de mayo- 5 de junio.

OBJETIVOS

-

Construir la tabla del 9 como suma de sumandos iguales.

-

Memorizar y utilizar la tabla del 9.

-

Calcular el doble y la mitad de un número.

-

Resolver problemas de dos operaciones (suma o resta y multiplicación, utilizando también doble y mitad).

-

Leer y representar, en relojes analógicos y digitales,

-

horas y cuarto y horas menos cuarto.

-

Representar horas a partir de una hora dada en un reloj y del tiempo transcurrido desde entonces.

-

Interpretar pictogramas y contestar preguntas a partir de la información obtenida de ellos.

CONTENIDOS:

-

Construcción y utilización de la tabla del 9.

-

Cálculo del doble y mitad y aplicación en la resolución de problemas.

-

Lectura y representación de horas y cuarto y horas menos cuarto.

-

Interpretación de pictogramas.

-

Gusto por la presentación clara y ordenada de los cálculos.

-

Interés por calcular el doble y la mitad de un número.


-

Curiosidad por obtener información de un pictograma.

EVALUACIÓN: La evaluación inicial será de gran importancia para conocer el grado de dominio y apliación de contenidos ya trabajados a los nuevos de esta unidad. Será también una evaluación procesual mediante la valoración de las actividades realizadas y final, con la realización de una prueba de control. Los criterios para la evalaución son:

-

Memoriza y aplica la tabla del 9.

-

Calcula el doble y la mitad de un número.

-

Resuelve problemas de dos operaciones (suma o resta y multiplicación, utilizando también doble y mitad).

-

Lee y representa, en relojes analógicos y digitales, horas y cuarto y horas menos cuarto.

-

Interpreta pictogramas y contesta preguntas a partir de la información obtenida de ellos.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Construye la tabla del 9 a partir de sumas de sumandos iguales.

-

Memoriza y aplica la tabla del 9.

-

Resuelve problemas de multiplicación.

-

Calcula el doble y la mitad de un número.

-

Resuelve problemas de dos operaciones con doble o mitad.

-

Lee y representa horas y cuarto y horas menos cuarto en relojes analógicos y digitales.


-

Interpreta pictogramas.

METODOLOGÍA: En esta unidad el trabajo en parejas o pequeños grupos será muy importante a la hora de trabajar la resolución de problemas puesto que les permitirá desarrollar estrategias comunes. Será también una metodología activa al manipular el reloj analógico para el estudio de la medida del tiempo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: El trabajo conjunto del alumnado será una de las bases para atender las necesidades que puedan surgir a lo largo de la unidad. Además, contaremos con actividades de ampliación y refuerzo para aquellos que las necesiten.

COMEPTENCIAS BÁSICAS: La unidad contribuye al desarrollo de la comeptencia matemática y, en especial, de estas otras: -

Comeptencia en comunicación lingüística: empleando el lenguaje oral tanto en las actividades grupales para llegar a acuerdos como a la hora de exponer los pasos seguidos en la obtención de resultados.

-

Competencia social y ciudadana: mediante la aceptación y respecto de las normas de un grupo.

-

Tratamiento de la información y comeptencia digital: analizando pictogramas y usando la red como recurso para la obtención de gráficos.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación moral y cívica, adecuándose las normas de un grupo y al respeto por las opiniones de los demás.


PLANES Y PROYECTOS: Dada la importancia de la resolución de problemas en esta unidad, el Proyecto Lector se verá desarrollado a tarvés de la lectura comprensiva de ununciados y del uso de diversas técnicas para su comprensión.


UNIDAD 15: ¡FIN DE CURSO! TEMPORALIZACIÓN: 6 de junio- 21 de junio.

OBJETIVOS

-

Conocer la función de algunas teclas de la calculadora.

-

Calcular sumas y restas con la calculadora.

-

Utilizar la calculadora para comprobar resultados.

-

Resolver problemas de dos operaciones buscando datos en un pictograma y en un texto.

-

Reconocer y utilizar los términos del lenguaje del azar: seguro, posible e imposible.

-

Interpretar una situación e inventar problemas de suma o resta que se adecúen a ella.

CONTENIDOS

-

Manejo de la calculadora y realización de sumas y restas con ella.

-

Invención y resolución de problemas de dos operaciones.

-

Utilización de los términos del azar: seguro, posible e imposible.

-

Invención de problemas adecuados a una situación.

-

Valoración de la utilidad de la calculadora.

-

Presentación clara y limpia en la resolución de problemas.

-

Interés por utilizar adecuadamente los términos del lenguaje del azar.


EVALUACIÓN: La evaluación de los contenidos de la unidad se realizará al principio, durante y al finalizar el proceso. En ella pondremos especial interés en la valoración de los procedimientos que aplica, aspecto que evaluaremos a través de la observación directa y de la corrección de las actividades. Los criterios de evaluación son:

-

Conoce la función de algunas teclas de la calculadora.

-

Calcula sumas y restas con la calculadora.

-

Usa la calculadora para comprobar resultados.

-

Resuelve problemas de dos operaciones obteniendo información de un pictograma y un texto.

-

Reconoce y utiliza correctamente los términos seguro, posible e imposible.

-

Interpreta una situación e inventa problemas de suma o resta adecuados a ella.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Utiliza la calculadora para sumar y restar números.

-

Resuelve problemas de dos operaciones buscando los datos en un pictograma.

-

Reconoce y utiliza los términos del lenguaje de azar: seguro, posible e imposible.

-

Inventa un problema de una operación dada (suma o resta) partiendo de un dibujo.


METODOLOGÍA: En esta unidad tendrán una gran importancia las actividades de carácter manipulativo para ilustrar el estudio de la probabilidad así como para iniciarnos en el manejo de la calculadora. Por otra parte, trabajaremos los problemas tratando de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: A lo largo de la unidad se recogen una gran cantidad de actividades variadas que permitirán dar respuesta

a las

necesidades del alumnado en relación a la adquisición de los contenidos de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Además de contribuír a la competencia metemática, esta unidad desarrolla especialmente estas otras: -

Competencia lingüística: al usar el lenguaje oral y escrito como instrumento para describir los pasos seguidos y los resultados obtenidos.

-

Tratamiento de la información y competencia digital: mediante el estudio de la probabilidad y los diferente tipos de sucesos.

-

Competencia en aprender a aprender: adquiriendo estrategias de resolución de problemas que podrán aplicar en su vida diaria.

EDUCACIÓN EN VALORES: Educación para el tiempo libre, pues trataremos las diferentes actividades que podemos realizar durante las vacaciones de verano.


11.1.2.- ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO. A

continuación,

recollemos

as

quince

unidades

didácticas

que

desenvolveremos ao longo do curso na área de coñecemento do medio. En cada unha delas estableceremos os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e os mínimos esixibles. Aqueles outros elementos didácticos tales como a metodoloxía, a atención á diversidade, as competencias básicas, educación en valores, plans e proxectos serán tratados de seguido xeito xeral por ser comúns a todas as unidades didácticas. Non obstante, estes elementos serán susceptibles de sufrir cambios para adecualos á realidade do noso alumnado e de calquera outro factor que poida xurdir.

METODOLOXÍA. A metodoloxía que empregaremos na área de coñecemento do medio procurará partir do contexto máis próximo ao alumnado e á súa vida cotiá para

logo

traballar

outros

aspectos

menos

coñecidos.

Ademais,

a

experimentación e a observación serán dous aspectos fundamentais presentes en todas as unidades didácticas para conseguir que os nenos e nenas perciban os cambios e fenómenos que se producen ao seu arredor. En todas as unidades didácticas desenvolveremos experiencias que terán un carácter máis manipulativo e nalgunhas delas realizaremos saídas que enriquezan a percepción que temos do medio natural, social e cultural. Ao longo das quince unidades nas que se desenvolven os contidos da área, desenvolveremos diversos tipos de actividades, que segundo o momento no que se realicen serán as seguintes:


1.- Actividades de presentación da unidade: Incluirán actividades como as recollidas a continuación: -

Interpretación de láminas e imaxes.

-

Lectura de textos variados (expositivos, noticias, narrativos, etiquetas…).

-

Visionado de películas ou documentais relacionados cos contidos da unidade.

-

Creación de debates en torno a un tema.

-

Choivas de ideas sobre un contido determinado.

-

Visitas e saídas ao entorno, ou visitas de membros da comunidade educativa.

-

Experiencias e experimentos.

2.- Actividades de desenvolvemento da unidade: neste caso as actividades que se realizarán serán as seguintes: -

Exposicións e explicacións por parte do docente.

-

Visionado de vídeos didácticos.

-

Busca e tratamento de información sobre un tema en concreto.

-

Realización

de

experiencias

e

experimentos

dos

que

obter

coñecementos que logo se xeneralizarán a outros casos. -

Realización de actividades gráficas que apoien a adquisición de coñecementos.

-

Elaboración de esquemas que permitan organizar ideas e información.


3.- Actividades de xeneralización: incluirán actividades gráficas nas que os casos estudados a un nivel concreto e próximo, sexan aplicadas a novos casos. 4.- Actividades de profundización e reforzo: inclúen actividades gráficas e investigacións que permitan asentar os coñecementos e nalgún caso, amplialos.

En canto aos recursos que empregaremos estes serán moi variados e comprenderán tanto

os persoais como os materiais. Entre estes últimos

destacamos: -

Libro de texto do alumnado.

-

Biblioteca de aula e biblioteca de centro.

-

Recuncho da natureza.

-

Material audiovisual existente no centro e na rede.

-

Xornais.

-

Materiais de reciclaxe e plástica.

-

Saídas didácticas e visitas de membros da comunidade.

-

Material sinxelo de laboratorio.

-

Láminas e fotografías.

-

Mapas.

-

Aparellos e máquinas sinxelos.

-

Os ordenadores.

Na aula disporemos dun recuncho vinculado directamente coa área de coñecemento do medio: o recuncho da natureza. Nel contaremos cunha


exposicións de elementos naturais aportados polo docente e o alumnado, material sinxelo de laboratorio (lupas, pipetas, microscopio…), libros e enciclopedias relacionados co medio natural. Estes recursos empregaranse no desenvolvemento das unidades didácticas. Nesta área recorreremos a un agrupamento do alumnado moi flexible que dependerá da actividade a realizar en cada momento. Así traballaremos coas seguintes tipoloxías de agrupamento: -

Grupo-clase: na realización de debates ou choivas de ideas, na creación de murais ou actividades que requiran da participación conxunta de todos e todas.

-

En parellas, sobre todo de cara á observación.

-

En pequeno grupo, agrupamento que empregaremos especialmente á hora de realizar experimentos.

-

Individualmente, na realización de actividades gráficas.

As unidades estarán complementadas coa realización dalgún pequeno proxecto que xurda dos intereses do alumando e que nos permita profundizar un pouco máis en algún campo determinado. Estes proxectos tratarán de dar resposta a un principio básico da nosa metodoloxía: a interdisciplinariedade.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: Para dar resposta ás necesidades do alumnado contaremos cunha serie de recursos humanos e materiais tales como: -

Fichas de ampliación e reforzo.

-

Atención personalizada da titora.

-

Titorización entre iguais.


-

Traballo en pequeno grupo.

-

Realización de experiencias e investigacións que permitan ampliar coñecementos.

-

Emprego de experiencias próximas á realidade do alumnado e material tanxible para facilitar a comprensión dos contidos.

-

Diversidade do actividades para que cada alumno atope a mellor forma de adquirir os contidos.

COMPETENCIAS BÁSICAS: Os contidos que trataremos ao longo do curso na área de coñecemento do medio natural, social e cultural contribuirán ao desenvolvemento das competencias básicas. A continuación reflexamos a contribución a cada unha delas: -

Competencia matemática: a linguaxe matemática estará moi presente na

área

ao

empregar

diferentes

magnitudes

(lonxitude,

peso,

capacidade) no estudo do noso propio corpo e do medio que nos rodea. Os números estarán moi presentes na realización de medicións, no estudo do paso do tempo e na realización de experimentos. Ademais, contribuímos ao desenvolvemento do razoamento lóxico ao deseñar os experimentos que levaremos a cabo. -

Competencia lingüística: a lectura comprensiva estará presente en todas as unidades como recurso para a obtención de información. Ademais, a linguaxe oral e escrita serán imprescindibles para expresar as propias opinións, os pasos na investigación ou os resultados dun experimento.

-

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: é a competencia directamente relacionada coa área. O estudo do noso


corpo

así como do noso entorno, dos materiais e elementos que o

compoñen contribúe ao coñecemento do mesmo ao tempo que fomentamos actitudes de respecto cara o mesmo. -

Tratamento da información e competencia dixital: mediante o uso de táboas e gráficos, a elaboración de esquemas que sinteticen as ideas principais dun texto, ou mediante o uso das tecnoloxías para obter información nas investigacións realizadas.

-

Competencia social e cidadá: aproximarémonos ao coñecemento das organizacións sociais máis próximas (familia, escola, comunidade) e ao coñecemento da nosa localidade. Coñeceremos a forma de vida de diferentes sociedades e promoveremos o respecto polas diferentes culturas. As saídas didácticas permitirán adecuar o comportamento a diversos espazos e situacións.

-

Competencia cultural e artística: coñeceremos diferentes producións artísticas de diferentes pobos (a prehistoria, a arte romana e grega…) e elaboraremos materiais que requerirán do uso de diversas técnicas plásticas.

-

Competencia en aprender a aprender: desenvolvendo habilidades como a estimación, a observación ou o rigor na realización de tarefas. Ademais, a realización de experiencias variadas permitirá organizar o propio traballo e fomenta ao tempo que fomenta o esforzo e a curiosidade.

-

Autonomía e iniciativa persoal: o alumno/a debe ser capaz de aplicar as súas propias estratexias para lograr a construción do coñecemento, a realización das actividades e de destrezas que lle permitan ser


autónomo na realización de experiencias e na indagación sobre o seu medio.

EDUCACIÓN EN VALORES. As unidades que compoñen a área de coñecemento do medio contribúen tamén ao desenvolvemento da educación en valores en todas as súas acepcións: -

Educación

ambiental:

coa

reciclaxe

de

materiais

diversos

que

empreguemos na aula e dos envases que os nenos e nenas traen coa merenda. Fomentando o respecto polo medio e a implicación no seu coidado e aprovietamento sostible dos recursos. -

Educación moral e cívica: mediante as saída o alumnado deberá respectar as normas de comportamento adecuadas a cada espazo, aspecto que tamén deberá realizar na naula ao traballar en equipo e respectar as opinións e decisións da mioría.

-

Educación para a paz: fomentando o traballo en grupo como estratexia para chegar a acordos e resolver os conflitos de xeito pacífico e dialogante.

-

Educación sexual: ao estudar o corpo humano profundizaremos nas diferenzas físicas entre nenos e nenas e iniciarémolos en condutas sexuais saudables.

-

Educación

para

a

igualdade

de

oportunidades

entre

sexos:

desenvolvendo actividades de xeito paritario sen diferenciacións de ningún tipo. Tamén coñeceremos o papel dos homes e das mulleres no mundo da ciencia.


-

Educación para o consumo: ao tratar o tema da saúde traballaremos pautas adecuadas para ser un consumidor responsable e crítico (análise de etiquetas, comparación de prezos, …).

-

Educación vial: achegarémonos ás condutas viais que debemos seguir como peóns cando fagamos unha saída ou tratando o tema dos medios de transporte.

-

Educación para a saúde e a calidade de vida: traballaremos hábitos de hixiene, alimentación e vida adecuados para manter o noso organismo en forma. Veremos a importancia do deporte e da dieta equilibrada.

-

Educación para o lecer: achegarémonos ás posibilidades de lecer que nos ofrece o medio natural pero promovendo sempre o respecto polo entorno e a necesidade de preservar o medio natural.

PLANS E PROXECTOS: O conxunto de todas as unidades didácticas da área contribúen ao desenvolvemento dos plans e proxectos do centro do seguinte xeito: -

Proxecto lector: mediante a lectura comprensiva de gran variedade de textos procedentes de diferentes fontes e o posterior tratamento da información dos mesmos.

-

Plan TIC: mediante o uso das TIC para a obtención de información e a elaboración de materiais dixitais (presentacións).

A continuación presentamos cada unha das unidades didácticas expoñendo aqueles elementos que serán exclusivos para cada unha (obxectivos, contidos,


criterios de avaliación, mínimos esixibles e as experiencias que no seu caso se leven a cabo).

UNIDADE 1: O NOSO CORPO TEMPORALIZACIÓN: 10 de setembro- 26 de setembro. OBXECTIVOS

-

Comprender como son e para que serven os ósos, as articulacións, os músculos e os tendóns.

-

Localizar as articulacións e comprender a súa relación co movemento do corpo.

-

Identificar algúns ósos e músculos e relacionalos con distintos movementos do corpo.

-

Identificar que partes do corpo interveñen na respiración.

-

Identificar os sentidos e as súas funcións.

-

Saber como se leva a cabo unha correcta respiración.

-

Ler comprensivamente textos expositivos.

-

Recoñecer as calidades positivas de un mesmo e aceptar a todas as persoas sen distinción.

CONTIDOS:

-

Os ósos e as articulacións.

-

Os músculos e os tendóns.

-

A respiración.


-

Os sentidos e as súas funcións.

-

Observación e obtención de información a partir de fotografías e ilustracións.

-

Interpretación dunha secuencia ilustrada.

-

Elaboración de clasificacións en forma de esquema.

-

Interese por coñecer como é e como funciona o corpo humano.

-

Gusto pola práctica de actividades físicas e deportivas.

-

Fomento da autoestima e do respecto polos outros.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Sabe que son e para que serven os ósos, as articulacións, os músculos e os tendóns.

-

Identifica en si mesmo e nos outros que articulacións permiten dobrar o corpo e que músculos se activan ao realizar certos movementos e actividades cotiás.

-

Entende que respirar é necesario para a vida e explica como se leva a cabo a respiración, nomeando os órganos que interveñen nela.

-

Valora e desenvolve de forma autónoma prácticas saudables para o coidado do corpo.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Recoñece os ósos, as articulacións e os músculos e as súas respectivas funcións.

-

Comprende o proceso da respiración.


-

Desenvolve prácticas saudables para o coidado do corpo.

EXPERIENCIA: Experimentaremos co sentido do gusto ao proporcionarlles diferentes líquidos (doce, salgado, agre e acedo) para que identifiquen onde perciben cada un deles. Tamén experimentaremos co olfato ao proporcionarlles emburullos con diferentes olores para que os identifiquen. Ademais, cada alumno construirá o seu propio esqueleto humano.


UNIDADE 2: A ALIMENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 27 de setembro- 11 de outubro.

OBXECTIVOS

-

Comprender a importancia da alimentación para vivir.

-

Saber como pasan os alimentos da boca ao estómago e identificar os órganos do corpo que interveñen ao comer.

-

Distinguir os distintos tipos de dentes segundo a súa función.

-

Clasificar os alimentos nos seus grupos correspondentes.

-

Coñecer que beneficios para o organismo achega cada grupo de alimentos.

-

Adquirir hábitos de alimentación saudables.

-

Adquirir hábitos de hixiene no consumo de alimentos.

-

Interpretar correctamente a etiqueta dun produto envasado.

CONTIDOS

-

Por que necesitamos comer.

-

Partes do corpo que interveñen no proceso da alimentación.

-

Os dentes.

-

Os grupos de alimentos.

-

A alimentación sa.

-

Obtención de información a partir de fotografías, debuxos e esquemas.

-

Clasificación dos alimentos en grupos.


-

Interpretación de etiquetas de alimentos envasados.

-

Interese por coñecer as partes do corpo que interveñen na alimentación.

-

Interese por coñecer as propiedades dos distintos alimentos.

-

Valoración positiva da alimentación saudable.

-

Adquisición de hábitos de hixiene no consumo de alimentos.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Sabe que órganos do corpo interveñen na alimentación.

-

Clasifica diversos alimentos nos seus grupos correspondentes.

-

Coñece o que achega cada grupo de alimentos ao organismo.

-

Elixe que alimentos debe inxerir só de vez en cando e cales a diario para unha alimentación sa.

-

Comprende a importancia de facer cinco comidas ao día, tomar alimentos variados e beber moita auga para conservar a saúde.

-

Extrae información das etiquetas de alimentos envasados, coma os ingredientes, a data de caducidade e o modo de conservación.

-

Pon en práctica as medidas básicas de hixiene relacionadas co consumo de alimentos.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Comprende o proceso da alimentación e a súa importancia.

-

Coñece os principais grupos de alimentos e sabe que nutrientes nos achegan.

-

Desenvolve prácticas saudables na súa alimentación.

EXPERIENCIA: Durante unha semana cada alumno/a rexistrará nunha táboa os alimentos que toma para almorzar, comer e cear. Con elas traballaremos a importancia de levar unha dieta equilibrada. Se é posible faremos unha saída ao mercado local para coñecer de preto os produtos que nela se venden e o proceso de compra-venta.


UNIDADE 3: A SAÚDE TEMPORALIZACIÓN: 15 de outubro- 31 de outubro.

OBXECTIVOS

-

Recoñecer a importancia de acudir ao médico cando se está enfermo e para previr enfermidades.

-

Coñecer que comportamentos son axeitados cando se está enfermo.

-

Valorar o traballo que realiza o persoal médico para coidar da nosa saúde.

-

Adquirir hábitos de hixiene persoal, de descanso e de realización de exercicio físico para medrar de forma sa.

-

Reflexionar sobre hábitos e costumes persoais saudables.

CONTIDOS

-

Diferenzas entre estar san e estar enfermo.

-

A importancia da prevención de enfermidades: as revisións médicas.

-

Costumes saudables: o descanso, o exercicio e o aseo persoal.

-

Obtención de información a partir de fotografías, debuxos e textos.

-

Recoñecemento de actitudes persoais que serven para coidar a saúde.

-

Expresión das propias opinións.

-

Valoración da importancia de ter bos hábitos de descanso e aseo para manterse san.

-

Interese por coñecer o labor que realiza o persoal sanitario.


-

Adquisición de hábitos relacionados coa práctica diaria do exercicio físico como forma de coidar o corpo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Enumera comportamentos adecuados para recoñecer cando está enfermo.

-

Comprende que necesita acudir ao médico para previr as enfermidades ou cando ten algún problema de saúde.

-

Relaciona o benestar e a práctica de determinados hábitos: hixiene persoal, exercicio físico moderado e descanso diario.

-

Adquire hábitos saudables relacionados coa hixiene, o exercicio físico

-

e o descanso.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Diferencia o estado de saúde do de enfermidade e recoñece a atención sanitaria.

-

Comprende a necesidade de adoptar medidas de coidado persoal.

-

Desenvolve prácticas saudables relacionadas coa hixiene, o exercicio físico e o descanso.

EXPERIENCIA:

Neste

caso

centrarémonos

en

investigar

algunhas

enfermidades comúns como a gripe, a varicela ou o saranpelo. Dita investigación farase a partir de libros extraídos da bibloteca e do uso das novas tecnoloxías


UNIDADE 4: OS MAMÍFEROS E AS AVES TEMPORALIZACIÓN: 5 de novembro- 21 de novembro.

OBXECTIVOS -

Saber por que os animais son seres vivos.

-

Diferenciar entre animais vertebrados e animais invertebrados.

-

Coñecer que características comparten todos os mamíferos e en que poden diferenciarse.

-

Identificar as partes do corpo dun mamífero.

-

Saber que características comparten todas as aves e en que poden diferenciarse.

-

Identificar as partes do corpo dunha ave.

-

Clasificar diversos animais segundo as súas características.

-

Coñecer como se adaptan algúns animais ao seu contorno.

-

Desenvolver o interese polo coidado dos animais.

-

Obter información a partir de imaxes de animais.

CONTIDOS -

Os animais son seres vivos.

-

Animais vertebrados e animais invertebrados.

-

Os mamíferos.

-

As aves.

-

Observación e obtención de información a partir de fotografías e ilustracións.

-

Interpretación dunha secuencia ilustrada.


-

Clasificación de animais en función das súas características.

-

Interese por coñecer como son os distintos animais.

-

Fomento do coidado e do respecto aos animais.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Distingue correctamente os conceptos vivíparo e ovíparo.

-

Diferencia entre animais vertebrados e animais invertebrados e é capaz de dar exemplos de cada grupo.

-

Enumera as características propias dos mamíferos e das aves.

-

Identifica as partes fundamentais do corpo dun mamífero e dunha ave.

-

Agrupa diversos animais en función da súa alimentación, o seu modo de reproducirse e a súa clasificación taxonómica.

-

Valora o coidado e a atención aos animais.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Recoñecer que os animais son seres vivos e se poden clasificar segundo teñan ou non esqueleto.

-

Coñecer as características principais dos mamíferos.

-

Coñecer as características principais das aves.

EXPERIENCIA: Levaremos a cabo unha sesión de observación de aves mariñas dada que o noso centro se enmarca nunha zona costeira. De non ser posible a observación directa, faremos un estudo das aves mási frecuentes da zona.


UNIDADE 5: OUTROS ANIMAIS TEMPORALIZACIÓN: 22 de novembro- 5 de decembro.

OBXECTIVOS

-

Coñecer as características propias dos réptiles e as diferenzas que existen dentro deste grupo de animais.

-

Identificar as partes do corpo dun réptil.

-

Coñecer as características propias dos anfibios e as diferenzas que existen dentro deste grupo de animais.

-

Identificar as partes do corpo dun anfibio.

-

Describir os cambios que sofren os anfibios durante o seu crecemento.

-

Coñecer as características propias dos peixes.

-

Identificar as partes do corpo dun peixe.

-

Coñecer as características propias dos insectos e as diferenzas que existen dentro deste grupo de animais.

-

Identificar as partes do corpo dun insecto.

-

Describir a metamorfose que sofren as bolboretas.

-

Clasificar diferentes animais.

CONTIDOS -

Os réptiles.

-

Os anfibios.

-

Os peixes.

-

Os insectos.


-

Observación e obtención de información a partir de fotografías e debuxos.

-

Interpretación dunha secuencia ilustrada.

-

Elaboración de clasificacións en forma de esquema.

-

Interese por coñecer diferentes animais.

-

Respecto e coidado dos animais.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Enumera polo menos dúas características propias dos réptiles, os anfibios, os peixes e os insectos.

-

Recoñece algunhas diferenzas que existen entre animais dun mesmo grupo.

-

Agrupa e clasifica diversos animais en función das súas características.

-

Interpreta correctamente a evolución dalgúns animais a partir dunha secuencia ilustrada.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Coñecer as principais características dos réptiles e recoñecer distintos réptiles.

-

Coñecer as características dos anfibios e identificar as partes do corpo destes animais.

-

Saber cales son as características que definen os peixes.

-

Recoñecer os insectos como animais invertebrados.

EXPERIENCIA: Faremos un estudo por grupos de dalgúns dos peixes máis frecuentes na nosa lonxa e de ser posible realizaremos unha visita á mesma.


UNIDADE 6: AS PLANTAS TEMPORALIZACIÓN: 7 de decembro- 21 de decembro.

OBXECTIVOS

-

Recoñecer que as plantas son seres vivos e que, como tales, nacen,

-

crecen, reprodúcense e morren.

-

Identificar as partes dunha planta.

-

Entender que as plantas necesitan alimentarse e respirar para vivir.

-

Coñecer como se reproducen as plantas.

-

Clasificar as plantas como árbores, arbustos ou herbas.

-

Valorar a importancia das plantas para o ser humano.

-

Desenvolver interese polo coidado das plantas.

CONTIDOS

-

As partes das plantas.

-

As necesidades das plantas.

-

A reprodución das plantas.

-

Os tipos de plantas.

-

Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos.

-

Lectura e interpretación de imaxes.

-

Descrición das fases do ciclo de vida dunha planta.

-

Clasificación de plantas en función das súas características.

-

Interese por coñecer diferentes plantas.


-

Respecto polas plantas e interese polo seu coidado e conservación.

-

Reflexión sobre as distintas utilidades que as plantas ofrecen ás persoas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Recoñece que as plantas son seres vivos e cales son as súas principais necesidades.

-

Identifica as partes principais das plantas.

-

Enumera varios usos das plantas.

-

Identifica as fases de crecemento das plantas.

-

Clasifica plantas segundo diferentes criterios.

-

Respecta e coida as plantas.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Identificar as partes dunha planta.

-

Coñecer as necesidades das plantas: luz, aire, auga e terreo.

-

Describir as fases do ciclo de vida dunha planta.

-

Diferenciar árbores, arbustos e herbas como tres tipos de plantas con características distintas.

EXPERIENCIA: Faremos unha plantación dentro da aula e a partir dela realizaremos rexistros do tempo que tarda en xerminar unha planta, as medidas que vai acadando, estudaremos as súas partes..


UNIDADE 7: A AUGA E O AIRE TEMPORALIZACIÓN: 8 de xaneiro- 23 de xaneiro.

OBXECTIVOS

-

Comprender que o aire e a auga son necesarios para a vida dos seres vivos.

-

Identificar distintas utilidades da auga.

-

Recoñecer as principais características da auga.

-

Comprender os cambios de estado da auga.

-

Observar e describir o ciclo da auga.

-

Entender que o aire é unha mestura de varios gases.

-

Saber que o aire contén osíxeno.

-

Fomentar o aforro da auga e coñecer como se contamina.

CONTIDOS

-

A auga e o aire como elementos necesarios para a vida dos seres vivos.

-

Os usos da auga.

-

As características da auga e do aire.

-

Os distintos estados da auga.

-

O ciclo da auga.

-

aire é unha mestura de gases.

-

Lectura comprensiva dun texto descritivo.

-

Lectura e interpretación de imaxes.


-

Ordenación e descrición de secuencias.

-

Elección de actitudes responsables respecto á auga.

-

Interese polo estudo da auga e do aire.

-

Valoración da importancia da auga no medio.

-

Interese polas explicacións científicas de fenómenos cotiáns.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Entende que o aire e a auga son necesarios para a vida dos seres vivos.

-

Recoñece as características da auga e como cambia coa calor e co frío.

-

Explica o ciclo da auga.

-

Identifica o aire como unha mestura de varios gases entre os que se encontra o osíxeno.

-

Reflexiona sobre a necesidade de coidar a auga.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Coñecer as principais características da auga e os cambios que pode sufrir co frío e a calor.

-

Entender que a auga que hai na natureza cambia de estado e que está en continuo movemento.

-

Coñecer como é o aire e as súas características principais.

EXPERIENCIA: Crearemos o noso propio muíño de vento empregando materiais

reciclados.

Ademais

proporémoslles

aos

alumnos

que

en

colaboración coa familia fagan experiencias en relación ao cambio de estado da auga.


UNIDADE 8: PROTEXEMOS A NATUREZA TEMPORALIZACIÓN: 24 de xaneiro- 8 de febreiro.

OBXECTIVOS -

Coñecer que o planeta Terra é o medio natural dos seres humanos.

-

Comprender que os seres vivos necesitamos uns dos outros para sobrevivir.

-

Saber que as actividades das persoas modifican e poden causar problemas no medio natural.

-

Adquirir hábitos de conservación e coidado do medio natural.

-

Reflexionar sobre a protección do medio natural.

CONTIDOS -

O medio natural dos seres vivos.

-

A interdependencia dos seres vivos.

-

Os principais problemas do medio natural.

-

Medidas de protección do medio natural.

-

Lectura comprensiva de textos.

-

Ordenación de secuencias.

-

Observación e descrición de debuxos e fotografías.

-

Realización de esquemas.

-

Elección de actitudes responsables co coidado do medio natural.

-

Interese por coñecer que a Terra é o medio natural de todos os seres vivos.


-

Recoñecemento da importancia de conservar o medio natural.

-

Expresión das propias opinións e respecto e consideración polas dos outros.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Coñece cal é o medio natural dos seres humanos.

-

Comprende que os seres vivos se relacionan entre si e dependen uns doutros.

-

Coñece a responsabilidade das persoas na protección do medio natural.

-

Desenvolve hábitos de coidado do medio natural.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Comprender que o medio natural das persoas é o noso planeta, que debemos respectalo e coidalo.

-

Coñecer os problemas máis graves que as persoas causan ao medio natural coas súas actividades.

-

Desenvolve hábitos de coidado do medio natural.

EXPERIENCIA: Nesta unidade crearemos a nivel de gran grupo un proxecto que recolla unha serie de propostas coas que poidamos protexer o medio ambiente dende a nosa aula (apagar as luces ao saír da aula, reciclar os refugallos que xeramos…). Este proxecto será levado a cabo durante todo o curso.


UNIDADE 9: AS PAISAXES TEMPORALIZACIÓN: 14 de febreiro- 1 de marzo.

OBXECTIVOS -

Recoñecer os elementos naturais e os humanizados dunha paisaxe.

-

Diferenciar as paisaxes de montaña, de chaira e de costa.

-

Recoñecer as características propias das paisaxes de montaña, as de chaira e as de costa.

-

Coñecer e identificar en fotografías os cambios dun río, desde o seu nacemento ata a súa desembocadura, e relacionalos coa paisaxe.

-

Saber onde nacen e onde desembocan os ríos.

-

Localizar elementos cos puntos cardinais: Norte, Sur, Leste e Oeste.

-

Interpretar a lenda dun mapa e obter información dun mapa.

-

Describir paisaxes a partir de fotografías.

CONTIDOS -

As paisaxes de interior: paisaxes de montaña e de chaira.

-

As paisaxes de costa.

-

Os ríos.

-

A orientación.

-

Lectura comprensiva de textos.

-

Descrición e interpretación de imaxes.

-

Lectura e interpretación de mapas.

-

Adquisición de hábitos de conservación e coidado do medio natural.


-

Curiosidade por coñecer as paisaxes que nos rodean.

-

Interese por aprender a utilizar un mapa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Diferencia paisaxes de montaña, de chaira e de costa.

-

Discrimina os elementos naturais e os humanizados dunha paisaxe.

-

Enumera os principais elementos nunha paisaxe de montaña, nunha de chaira e nunha de costa.

-

Describe e identifica en fotografías os cambios dun río, desde o seu nacemento ata a súa desembocadura, e relaciónaos coa paisaxe.

-

Localiza elementos nunha fotografía a partir dos puntos cardinais.

-

Recoñece e interpreta a lenda dun mapa e obtén información dun mapa.

-

Describe paisaxes a partir de fotografías.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Distinguir as paisaxes de montaña e as de chaira e identificar algúns dos seus elementos.

-

Recoñecer as paisaxes de costa e identificar algúns elementos nelas.

-

Coñecer algunhas partes do río e identificar as paisaxes polas que discorre.

-

Interpretar mapas sinxelos.


EXPERIENCIA: Nesta unidade traballaremos a orientación a través da interpretación da brúxula e doutros elementos (sol, estrelas, …) en diversos lugares (patio, na aula, nas casas…).


UNIDADE 10: O SOL, A TERRA E A LÚA TEMPORALIZACIÓN: 4 de marzo- 22 de marzo.

OBXECTIVOS -

Saber que o Sol é unha estrela que dá luz e calor.

-

Comprender que podemos orientarnos observando o Sol.

-

Aprender as partes que forman a Terra.

-

Coñecer os movementos da Terra.

-

Relacionar o movemento de rotación da Terra coa sucesión

-

do día e a noite.

-

Relacionar o movemento de translación da Terra coa sucesión

-

das estacións.

-

Saber como son os astros que se observan pola noite.

-

Coñecer e identificar as fases da Lúa.

CONTIDOS -

Sol.

-

A Terra.

-

A Terra desprázase.

-

A Lúa e as estrelas.

-

Descrición e interpretación de imaxes.

-

Lectura e interpretación de esquemas.

-

Lectura comprensiva de distintos textos.

-

Interese por coñecer como son o noso planeta, a Lúa, o Sol e outras estrelas.


-

Curiosidade por coñecer explicacións científicas de fenómenos astronómicos.

-

Valorar o coidado do noso planeta.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Recoñece como está o Sol ao amencer, ao mediodía e ao atardecer.

-

Identifica o lugar por onde sae o Sol e por onde se oculta.

-

Describe como é o planeta Terra e nomea a atmosfera como a capa de aire que rodea a Terra.

-

Sabe que a Terra xira sobre si mesma e, á vez, arredor do Sol, así como o tempo que emprega en cada volta.

-

Comprende e explica a sucesión do día e a noite e a sucesión das estacións do ano.

-

Explica como son a Lúa e as estrelas.

-

Identifica as formas ou fases da Lúa.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Coñecer que o Sol é unha estrela que nos dá luz e calor e en que lugar do ceo o vemos en cada momento do día.

-

Saber como é a Terra e o seu movemento sobre si mesma, que produce o día e a noite.

-

Coñecer como é o movemento da Terra arredor do Sol e como se producen as estacións.

-

Coñecer como son a Lúa e as estrelas.


EXPERIENCIA: Cada neno/a construirá a súa propia maqueta do sistema solar e faremos tamén unha a nivel de gran grupo.

UNIDADE 11: A LOCALIDADE TEMPORALIZACIÓN: 2 de abril- 17 de abril.

OBXECTIVOS -

Diferenciar as aldeas, as vilas e as cidades.

-

Identificar algunhas características das aldeas, as vilas e as cidades.

-

Distinguir as funcións dalgúns edificios urbanos.

-

Entender o concepto de servizo e identificar quen prestan algúns servizos nas localidades.

-

Definir que é o concello e coñecer quen o forman e cales son as súas principais funcións.

-

Coñecer algunhas normas de circulación e aprender a respectalas.

-

Distinguir algúns sinais de tráfico e aprender a respectalos.

-

Adquirir hábitos de conservación e coidado do mobiliario urbano e a vía pública.

CONTIDOS -

As aldeas

-

As vilas

-

As cidades.

-

Os servizos da localidade.

-

servizo de tráfico.


-

Observación, descrición e comparación de imaxes.

-

Localización dalgúns edificios significativos nunha localidade.

-

Interpretación de sinais de tráfico.

-

Elección e trazado dun itinerario sobre un plano.

-

Fomento das actitudes cívicas na localidade.

-

Aceptación de decisións tomadas en grupo.

-

Respecto polas normas de circulación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Diferencia unha aldea dunha vila e esta dunha cidade.

-

Enumera algunhas características das aldeas, as vilas e as cidades.

-

Identifica algúns tipos de edificios urbanos e coñece as súas funcións.

-

Entende que é un servizo e menciona algúns traballadores

-

que prestan servizos ás localidades.

-

Relaciona concello con goberno da localidade, sabe quen o forman

-

como son elixidos para o cargo e que servizos da localidade

-

organizan.

-

Coñece e respecta normas básicas de circulación.

-

Explica o significado dalgúns sinais de tráfico e recoñece

-

a importancia de respectalos.

-

Desenvolve hábitos de limpeza e coidado da vía pública.


MÍNIMOS ESIXIBLES -

Coñecer as características das aldeas, vilas e cidades e diferencialas pola súa situación xeográfica: chaira, montaña e costa.

-

Coñecer as características das cidades e identificar edificios nun plano.

-

Comprender que son o concello e os servizos municipais.

-

Coñecer algunhas normas básicas de circulación e a necesidade de cumprilas.

EXPERIENCIA: Realiazaremos un simulacro de eleccións municipais para que coñezan o proceso de elexir representantes.


UNIDADE 12: OS TRABALLOS TEMPORALIZACIÓN: 18 e abril- 3de maio.

OBXECTIVOS

-

Clasificar os traballos nos seus diferentes tipos: traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que dan servizos.

-

Relacionar útiles de traballo coas súas profesións.

-

Explicar en que consisten certos traballos.

-

Elaborar a secuencia dun produto, desde a materia prima ata o seu consumo.

-

Clasificar os principais medios de transporte e explicar a súa utilidade.

-

Saber que os produtos se venden e se compran nos comercios.

-

Distinguir tipos de comercios.

-

Aprender a comprar de maneira responsable.

CONTIDOS -

Traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que dan servizos.

-

Os traballos relaciónanse.

-

Os medios de transporte.

-

Tipos de comercios.

-

Lectura comprensiva de textos expositivos.

-

Observación e obtención de información a partir de fotografías e ilustracións.


-

Organización da información en forma de esquema.

-

Interese por coñecer distintos tipos de traballos.

-

Curiosidade por saber como se fabrican algúns produtos.

-

Interese por realizar as súas propias compras, distinguindo entre cousas necesarias e antollos.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que dan servizos.

-

Explica en que consiste o traballo dalgunhas persoas e recoñece os útiles de traballo de certas profesións.

-

Enumera os traballos que interveñen no proceso de produción e distribución dalgúns produtos de consumo cotián.

-

Clasifica medios de transporte segundo o que transportan.

-

Recoñece o medio de transporte máis axeitado para diferentes mercadorías.

-

Explica que é un comercio e diferencia entre os distintos tipos de comercio.

-

Reflexiona antes de realizar unha compra.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Coñecer as características dos traballos que se desenvolven na natureza, nas fábricas e os que dan servizos.

-

Identificar as principais fases de produción dun produto elaborado ata a súa comercialización.

-

Coñecer os principais medios de transporte.

-

Coñecer os tipos de comercios que hai e os elementos e protagonistas que interveñen nunha venda.


EXPERIENCIA: Convidaremos aos pais e nais que o desexen a falar da súa profesión para que os nenos e nenas as valoren todas e poidamos incluír as familias no proceso didáctico.

UNIDADE 13: AS MÁQUINAS E OS INVENTOS TEMPORALIZACIÓN: 6 de maio- 22 de maio.

OBXECTIVOS

-

Entender que as máquinas facilitan o traballo das persoas.

-

Identificar máquinas do contorno, a súa utilidade e algunhas das súas pezas.

-

Recoñecer que fontes de enerxía empregan diversas máquinas.

-

Predicir o resultado da aplicación de forzas sobre obxectos

-

respecto á dirección do seu movemento.

-

Definir que son os inventos e explicar as melloras que supuxeron.

-

Enumerar diversos usos dos ordenadores.

-

Identificar os principais compoñentes dun ordenador.

-

Comprender para que serve Internet.

-

Construír un obxecto sinxelo a partir dun modelo dado.

CONTIDOS: -

As máquinas.

-

Os inventos.

-

ordenador.


-

Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos.

-

Observación de máquinas, na realidade e en fotografías.

-

Descrición e interpretación de imaxes.

-

Curiosidade por coñecer os usos e o funcionamento dalgunhas máquinas sinxelas.

-

Interese por coñecer as utilidades dun ordenador e de Internet.

-

Coidado, minuciosidade e limpeza na realización de construcións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Valora que as máquinas nos facilitan o traballo.

-

Identifica algunhas máquinas do seu contorno, a súa utilidade e se están compostas por poucas ou por moitas pezas.

-

Recoñece a enerxía coa que funcionan algunhas máquinas.

-

Predí o resultado da aplicación de forzas sobre obxectos respecto á dirección do seu movemento.

-

Define que son os inventos e explica as melloras que supuxeron.

-

Enumera varios usos dos ordenadores.

-

Identifica os principais compoñentes dun ordenador.

-

Cita varios usos que permite Internet.

-

Constrúe un obxecto sinxelo seguindo as instrucións dadas.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Comprender que son as máquinas, que algunhas están formadas por varias partes e que fontes de enerxía empregan.


-

Identificar a función e utilidade de diversos inventos.

-

Identificar os compoñentes máis habituais dun ordenador, as súas diversas aplicacións e Internet.

EXPERIENCIA: Desmontaremos obxectos sinxelos para que, en pequeño grupo, os volvan montar. Tamén crearemos obxectos a partir de modelos dados e faremos un concurso de inventos.


UNIDADE 14: O TEMPO PASA TEMPORALIZACIÓN: 23 de maio- 5 de xuño.

OBXECTIVOS

-

Comprender os cambios producidos nas persoas, na sociedade e na natureza co paso do tempo.

-

Identificar distintas etapas da historia dos seres humanos.

-

Distinguir obxectos antigos de obxectos modernos.

-

Entender as nocións temporais de pasado, presente e futuro.

-

Descubrir a evolución dalgúns aspectos da vida cotiá.

-

Ordenar cronoloxicamente secuencias temporais.

-

Mostrar interese polos feitos e as formas de vida do pasado.

-

Ler comprensivamente un texto narrativo.

CONTIDOS: -

A vida na época das covas.

-

A vida na época dos romanos.

-

A vida na época dos castelos.

-

A vida na época dos inventos.

-

Lectura comprensiva dun texto narrativo.

-

Ordenación e descrición de secuencias.

-

Identificación de personaxes e obxectos do pasado.

-

Uso de nocións temporais.

-

Interese polo estudo de feitos e personaxes do pasado.


-

Reflexión sobre a importancia do pasado histórico.

-

Valoración da diversidade e riqueza das manifestacións culturais do pasado.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Recoñece os cambios que produce o paso do tempo nas persoas, as cousas, as paisaxes e os costumes.

-

Identifica persoas e feitos do pasado.

-

Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución dun obxecto ou dun feito.

-

Entende e utiliza nocións básicas de tempo histórico que denotan

-

sucesión e simultaneidade.

-

Distingue pasado, presente e futuro.

-

Amosa interese por feitos ocorridos no pasado.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Comprender as características principais da forma de vida dos primeiros seres humanos.

-

Identificar as principais características da vida na época dos romanos.

-

Identificar as características máis destacadas da vida dos seres humanos durante a Idade Media.

-

Comprender como vivían as persoas na época dos inventos.


UNIDADE 15: GALICIA TEMPORALIZACIÓN: 6 de xuño- 21 de xuño.

OBXECTIVOS -

Identificar os elementos e as características principais das paisaxes de chaira, de costa e de montaña de Galicia.

-

Clasificar animais e plantas en función de distintos criterios.

-

Interesarse pola conservación do medio natural de Galicia.

-

Ordenar cronoloxicamente monumentos doutras épocas de Galicia.

-

Valorar os monumentos, os costumes, as tradicións e as festas de Galicia.

-

Valorar a convivencia de persoas de distintas culturas.

-

Extraer información mediante unha entrevista.

CONTIDOS: -

Paisaxes características de Galicia.

-

Animais e plantas que viven en Galicia.

-

Monumentos de Galicia.

-

Tradicións galegas.

-

Obtención de información a partir de fotografías, debuxos e esquemas.

-

Lectura comprensiva de distintos tipos de textos.

-

Ordenación cronolóxica de elementos de distintas épocas históricas.

-

Interese por coñecer as paisaxes galegas.

-

Interese por coñecer animais e plantas característicos de Galicia.

-

Respecto e coidado do patrimonio natural, cultural e artístico de Galicia.


-

Interese por co帽ecer o pasado de Galicia.

-

Valoraci贸n positiva da convivencia de persoas de distintas culturas.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Aplica e utiliza coñecementos adquiridos en temas anteriores.

-

Diferencia e aprecia os distintos tipos de paisaxes de Galicia.

-

Aprecia e valora a variedade de animais e plantas que viven en Galicia.

-

Identifica e valora algúns elementos (monumentos, tradicións, festas e símbolos) que forman parte do patrimonio galego.

-

Recoñécese como membro de Galicia.

-

Comprende e valora positivamente a convivencia de persoas de distintas culturas en Galicia.

-

Obtén información facendo as preguntas adecuadas.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Repasar as características principais das paisaxes de interior, de costa e de montaña e clasificar paisaxes da Galicia dentro destas categorías.

-

Repasar as características que nos serven para clasificar plantas e animais, partindo de exemplos propios do medio natural galego.

-

Repasar os conceptos relacionados co paso do tempo, utilizando para isto o rico patrimonio cultural e artístico de Galicia.

-

Valorar os símbolos, festas e costumes como un trazo peculiar de Galicia e desenvolver unha actitude de interese e respecto cara a eles.


11.1.3.- ARÉAS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA E LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. Ao igual que fixemos para a área de coñecemento do medio, no caso das materias de lingua galega e lingua castelá faremos unha exposición común do tratamento

dalgúns

elementos

curriculares

(metodoloxía,

atención

á

diversidade, competencias básicas, educación en valores, plans e proxectos) que son comúns ás diferentes unidades e incluso a ambas as dúas áreas. Non obstante, todos estes elementos posúen un carácter flexible polo que poden ser modificados en calquera momento do proceso de ensino-aprendizaxe.

METODOLOXÍA.

Tanto na área de linga galega como na de lingua castelá o dominio da lectura e a escritura serán dous eixes vertebradores que se traballarán ao longo de todo o curso para permitir desenvolver todas as habilidades que ler e escribir conlevan. O tratamento que se fará das dúas capacidades realizarase non só dende estas dúas materias senón tamén dende todas as demais, polo que a interdisciplinariedade será unha característica metodolóxica básica que nos permitirá coñecer diferentes tipos de textos. Traballaremos dun xeito moi especial a comprensión lectora xa que a consideramos unha destreza básica para calquera das demais áreas e para a adquisición de calquera tipo de coñecemento. Outro aspecto metodolóxico básico será o de conseguir a funcionalidade tanto na lectura como na escrita, especialmente, nas producións que creen os


propios alumnos e alumnas. Isto permitiranos motivar ao alumnado e facerlles entender a importancia dun correcto dominio da lingua. Xa con respecto ao tratamento das unidades, este virá marcado polas diferentes actividades que se realizcen ao longo das mesmas e que de seguido resumimos: 1.- Actividades de presentación da unidade: Incluirán actividades como as recollidas a continuación: -

Interpretación de láminas e imaxes.

-

Lectura de textos variados (expositivos, noticias, narrativos, etiquetas…) ou libros.

-

Escoita de contos, noticias…

-

Visionado de películas ou documentais relacionados cos contidos da unidade.

-

Creación de debates en torno a un tema.

-

Choivas de ideas sobre un contido determinado.

-

Visitas e saídas ao entorno, ou visitas de membros da comunidade educativa.

2.- Actividades de desenvolvemento da unidade: neste caso as actividades que se realizarán serán as seguintes: -

Exposicións e explicacións por parte do docente.

-

Visionado de vídeos didácticos.

-

Busca e tratamento de información sobre un tema en concreto.

-

Realización de actividades gráficas que apoien a adquisición de coñecementos.


-

Elaboración de esquemas que permitan organizar ideas e información.

3.- Actividades de xeneralización: incluirán actividades gráficas nas que os casos estudados a un nivel concreto e próximo, sexan aplicados a novas situacións. 4.- Actividades de profundización e reforzo: inclúen actividades gráficas e investigacións que permitan asentar os coñecementos e, nalgún caso, amplialos.

En canto aos recursos que empregaremos, estes serán moi variados e comprenderán tanto

os persoais como os materiais. Entre estes últimos

destacamos: -

Libro de texto do alumnado.

-

Biblioteca de aula e biblioteca de centro.

-

Material audiovisual existente no centro e na rede.

-

Xornais.

-

Saídas didácticas e visitas de membros da comunidade.

-

Láminas e fotografías.

-

Material didáctico extraído da rede.

Na aula disporemos dun recuncho vinculado directamente coas áreas de lingua galega e lingua castelá: a biblioteca de aula. Nela o alumnado conta con diversos libros en ambas as dúas linguas que se intercambiarán como empréstito para a casa ou como recurso para a lectura na aula. Ademais, a biblioteca conta cunha pequena colección de enciclopedias e álbumes que se


empregarán como apoio á busca de información e fonte para coñecer diferentes tipos de textos. Estes recursos empregaranse no desenvolvemento das unidades didácticas. Nestas áreas recorreremos a un agrupamento do alumnado moi flexible que dependerá da actividade a realizar en cada momento. Así traballaremos coas seguintes tipoloxías de agrupamento: -

Grupo-clase: na realización de debates ou choivas de ideas, na realización de dramatizacións ou lecturas conxuntas, na invención e creación de contos e textos entre todos, na creación de murais ou actividades que requiran da participación conxunta de todos e todas.

-

En parellas, agrupamento que empregaremos para comparar resultados, facer lecturas alternas…

-

En pequeno grupo, agrupamento que empregaremos especialmente á hora de inventar e escribir contos, poemas, pequenos textos dramáticos….

-

Individualmente, na realización de actividades gráficas.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: Para dar resposta ás necesidades do alumnado contaremos cunha serie de recursos humanos e materiais tales como: -

Fichas de ampliación e reforzo.

-

Atención personalizada da titora.

-

Titorización entre iguais.

-

Traballo en pequeno grupo.

-

Realización de investigacións na rede ou na biblioteca sobre un tema do seu interese.


-

Emprego de experiencias próximas á realidade do alumnado e procurar o carácter funcional das actividades.

-

Diversidade do actividades para que cada alumno atope a mellor forma de adquirir os contidos.

-

Uso das novas tecnoloxías como recurso para apoiar a aprendizaxe.

COMPETENCIAS BÁSICAS As áreas de lingua galega e lingua castelá contribúen ao desenvolvemento de todas as competencias básicas, aspecto que recollemos de xeito simplificado a continuación: -

Competencia lingüística: ao desenvolver destrezas como a comprensión lectora, a comprensión e expresión escrita, a comprensión e expresión oral, que serán básicas para progresar na adquisición de coñecementos.

-

Competencia matemática: interpretando datas relevantes, traballando con textos nos que a linguaxe matemática é fundamental para a comprensión dos mesmos (receitas).

-

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: moitas das lecturas que se realicen nas unidades estarán directamente relacionadas con tema referidos ao entorno, o seu coidado e valoración. O manexo de enciclopedias, atlas ou álbumes contribuirá ao coñecemento do medio.

-

Tratamento da información e competencia dixital: comezaremos a empregar algunhas técnicas de tratamento da información de textos como o subliñado das ideas principais, a elaboración de esquemas e a creación de resumes. Por outra parte, faremos uso de materiais


impresos e das novas tecnoloxías como recursos para a obtención de información. -

Competencia cultural e artística: traballaremos a literatura como un elemento imprescindible da cultura de cada pobo achegándonos ás producións máis destacadas, non só en Galicia e España, senón tamén as de outros idiomas.

-

Competencia

social

e

cidadá:

mediante

o

traballo

en

equipo

procuraremos que o alumnado desenvolva habilidades para adecuarse ás normas dun grupo e adquira pautas básicas como o respecto polos demais, as súas ideas e as súas opinións. -

Competencia en aprender a aprender: a adquisición de destrezas como a comprensión lectora, a comprensión e expresión oral e escrita, o tratamento da información e o coñecemento da lingua permitiranlles continuar aprendendo noutros contextos e situacións.

-

Autonomía e iniciativa persoal: a exposición de ideas e opinións, a creación de textos e a interpretación doutros son habilidades que o alumno deberá adquirir e aplicar de xeito autónomo. Ademais, fomentaremos no alumnado a capacidade crítica ante as mensaxes orais, visuais e escritas.

EDUCACIÓN EN VALORES As unidades que compoñen as áreas de lingua galega e lingua castelá contribúen tamén ao desenvolvemento da educación en valores en todas as súas acepcións:


-

Educación ambiental: a temática ambiental será un contido básico de moitos dos textos cos que traballemos nas áreas de galego e castelá. Ademais, fomentaremos a reciclaxe de materiais (folios).

-

Educación moral e cívica: mediante as saída ou visitas (de escritores, de pais, compañías teatrais…) o alumnado deberá respectar as normas de comportamento adecuadas a cada espazo e situación, aspecto que tamén deberá realizar na aula ao traballar en equipo e respectar as opinións e decisións da maioría.

-

Educación para a paz: fomentando o traballo en grupo como estratexia para chegar a acordos e resolver os conflitos de xeito pacífico e dialogante.

-

Educación sexual: ao estudar o corpo humano profundizaremos nas diferenzas físicas entre nenos e nenas e iniciarémoos en condutas sexuais saudables.

-

Educación

para

a

igualdade

de

oportunidades

entre

sexos:

desenvolvendo actividades de xeito paritario sen diferenciacións de ningún tipo. Tamén coñeceremos o papel dos homes e das mulleres na literatura. -

Educación para o consumo: traballaremos as receitas como outra tipoloxía de texto que nos permitirá traballar contidos relacionados coa dieta saudable, a selección de adecuada de produtos, a comparación de prezos…

-

Educación vial: achegarémonos ás condutas viais que debemos seguir como peóns.


-

Educación para a saúde e a calidade de vida: reafirmaremos hábitos de hixiene, alimentación e vida adecuados para manter o noso organismo en forma.

-

Educación para o lecer: achegarémonos ás posibilidades de lecer que nos ofrece a lectura ou as representacións teatrais.

PLANS E PROXECTOS: A área de lingua galega e lingua castelá contribúen ao desenvolvemento do Proxecto Lector ao estar presente en todas as unidades a lectura e comprensión de textos de diversos tipos.

A continuación, expoñemos o desenvolvemento de cada unha das unidades que compoñen cada área.


ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA. UNIDADE 1: A VACA ESQUIADORA TEMPORALIZACIÓN: 10 de setembro- 26 de setembro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Entender o que son as linguas.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o e aberto e o e pechado.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coas accións do patio.

-

Aprender a norma ortográfica do uso da maiúscula.

-

Separar correctamente as palabras nun texto.

-

Redactar a descrición de si mesmo.

CONTIDOS -

A lingua.

-

A maiúscula ao inicio de palabra.

-

Accións e movementos.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto A vaca esquiadora.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Aplicación dos contidos gramaticais aprendidos.

-

Audición e produción de textos orais.

-

Comentario oral dunha lámina de vocabulario.

-

Uso do vocabulario adquirido sobre as accións do patio.


-

Aplicación da norma ortográfica aprendida.

-

Prácticas para mellorar a escritura.

-

Redacción dun texto descritivo.

-

Valoración das semellanzas e das diferenzas entre todas

-

as persoas.

-

Actitude positiva cara á diversidade de linguas.

-

Valoración do exercicio físico como fonte de saúde.

-

Interese polo uso non sexista na linguaxe.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Le un texto narrativo cunha pronuncia adecuada.

-

Comprende os trazos básicos do texto narrativo.

-

Entende o que é unha lingua.

-

Comprende as indicacións dun texto oral.

-

Preséntase oralmente de forma adecuada.

-

Diferencia correctamente o e aberto e o e pechado.

-

Utiliza con bo criterio o vocabulario adquirido.

-

Escribe correctamente a maiúscula.

-

Separa ben as palabras nos textos escritos.

-

Redacta de forma adecuada a descrición de si mesmo.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto narrativo e comprende os seus trazos básicos.

-

Entende o que é unha lingua.


-

Comprende as indicacións dun texto oral.

-

Preséntase oralmente de forma adecuada e redacta a súa descrición.

-

Diferencia correctamente o e aberto e o e pechado.

-

Escribe correctamente a maiúscula e separa as palabras nos textos escritos.


UNIDADE 2: O PAÍS DAS LARPEIRADAS TEMPORALIZACIÓN: 27 de setembro- 11 de outubro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Coñecer o abecedario e as letras que o forman.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o o aberto e o o pechado.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado cos alimentos.

-

Aprender a norma ortográfica do uso da maiúscula nos nomes propios.

-

Escribir textos sen comer palabras.

-

Redactar a elaboración dunha receita.

CONTIDOS: -

O abecedario.

-

Os alimentos.

-

A orde alfabética.

-

A maiúscula nos nomes propios.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto O País das Larpeiradas.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Aplicación dos contidos gramaticais aprendidos.

-

Audición e produción de textos orais.

-

Comentario oral dunha lámina de vocabulario.

-

Uso do vocabulario adquirido sobre os alimentos.


-

Aplicación da norma ortográfica aprendida.

-

Prácticas para mellorar a escritura.

-

Redacción dun texto instrutivo.

-

Actitude positiva cara a unha dieta sa.

-

Valoración das preferencias dos demais.

-

Interese por expresarse con corrección, tanto oralmente coma por escrito.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Le un texto narrativo procurando non confundir as letras.

-

Comprende os trazos básicos do texto narrativo.

-

Coñece o abecedario e a orde en que se atopan as letras.

-

Comprende as indicacións dun texto oral.

-

Expresa as súas preferencias oralmente de forma adecuada.

-

Diferencia correctamente o o aberto e o o pechado.

-

Domina o vocabulario adquirido e sábeo utilizar.

-

Escribe correctamente a maiúscula nos nomes propios.

-

Procura non comer palabras nos textos que escribe.

-

Redacta de forma adecuada a elaboración dunha receita.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto narrativo, procurando non confundir as letras, e comprende os seus trazos básicos.

-

Coñece o abecedario.


-

Comprende as indicaci贸ns dun texto oral e mellora a s煤a expresi贸n oral.

-

Diferencia correctamente o o aberto e o o pechado.

-

Aprende e utiliza vocabulario novo.

-

Procura non comer palabras nos textos que escribe e pon mai煤scula aos nomes propios.


UNIDADE 3: RABELA TEMPORALIZACIÓN: 15 de outubro- 31 de outubro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Recoñecer as sílabas e as palabras.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son K.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coa hixiene.

-

Aprender a norma ortográfica do uso do c e do qu.

-

Diferenciar ben as letras nos textos que escriben.

-

Redactar un texto para dar recomendacións.

CONTIDOS -

As palabras e as sílabas.

-

A hixiene.

-

Uso de c e qu.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Rabela.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Aplicación dos contidos gramaticais aprendidos.

-

Audición e produción de textos orais.

-

Comentario oral dunha lámina do vocabulario.

-

Uso do vocabulario adquirido sobre a hixiene.

-

Aplicación da norma ortográfica aprendida.


-

Prácticas para mellorar a escritura.

-

Redacción dun texto para explicar normas.

-

Interese por seguir uns hábitos de hixiene axeitados de forma autónoma.

-

Actitude responsable nas tarefas que ten que realizar.

-

Coñecemento e aplicación de hábitos de consumo responsable.

-

Interese por buscar información noutros libros.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo sen soletrear.

-

Comprende os trazos básicos do texto narrativo.

-

Separa correctamente as sílabas das palabras.

-

Comprende as indicacións dun texto oral.

-

Crea un anuncio oralmente de forma adecuada.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son K.

-

Utiliza o vocabulario adquirido con bo criterio.

-

Domina a norma de escritura das grafías c e qu.

-

Diferencia de forma adecuada as letras nos textos escritos.

-

Redacta correctamente un texto para dar recomendacións.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Mellora na comprensión e emisión de textos orais.

-

Le un texto narrativo sen soletrear e comprende os seus trazos básicos.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son K e aprende a norma de escritura das grafías c e qu.

-

Redacta un texto para dar recomendacións.


UNIDADE 4: POR QUE OS ELEFANTES TEÑEN TROMPA? TEMPORALIZACIÓN: 5 de novembro- 21 de novembro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Identificar as oracións.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son Z.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado cos animais salvaxes.

-

Aprender a norma ortográfica do uso do c e do z.

-

Axustarse ao espazo da pauta nos textos escritos.

-

Redactar un texto descritivo sobre un animal.

CONTIDOS: -

A oración.

-

Os animais salvaxes.

-

uso de c e z.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Por que os elefantes teñen trompa?

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Ordenación de palabras para escribir oracións.

-

Identificación auditiva de onomatopeas de animais.

-

Elaboración oral de respostas axeitadas a preguntas sobre animais.

-

Distinción do son Z.


-

Identificación de animais salvaxes nunha lámina.

-

Compleción e escritura de palabras con c e z.

-

Redacción dun texto para describir un animal.

-

Respecto polos animais.

-

Valoración das normas ortográficas.

-

Gusto pola aprendizaxe activa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo poñendo atención ás palabras longas e comprende os seus trazos básicos.

-

Escribe oracións correctas gramaticalmente.

-

Relaciona animais con onomatopeas que escoita e responde oralmente algunhas preguntas sobre un animal.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son Z.

-

Utiliza con bo criterio o vocabulario adquirido.

-

Escribe correctamente as grafías c e z.

-

Axústase ao espazo da pauta nos textos propios.

-

Elabora unha descrición sinxela dun animal coa estrutura adecuada.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Mellora na lectura e a escritura (fluidez e corrección).

-

Responde oralmente algunhas preguntas sobre un animal.

-

Discrimina e pronuncia palabras co son Z e escribe as grafías c e z correctamente.

-

Elabora unha descrición sinxela dun animal.


UNIDADE 5: A OSTRA QUE PERDEU A SÚA PERLA TEMPORALIZACIÓN: 22 de novembro- 5 de decembro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Recoñecer os substantivos e utilizalos correctamente.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son G.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado cos seres vivos mariños.

-

Aprender a norma ortográfica do uso do g e do gu.

-

Escribir palabras sen deixar ningunha letra.

-

Redactar un texto para comparar animais.

CONTIDOS: -

Substantivo.

-

Mar.

-

Uso de g e gu.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto A ostra que perdeu a súa perla.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Identificación de substantivos de persoa, animal e cousa.

-

Coloreado dun debuxo seguindo instrucións orais.

-

Formulación de preguntas orais para pedir información sobre o coidado dun animal.

-

Distinción do son G.


-

Identificación de animais e plantas mariños nunha lámina.

-

Compleción e escritura de palabras con g e gu.

-

Redacción dun texto explicativo.

-

Actitude positiva cara ás normas de urbanidade.

-

Gusto pola orde e a limpeza nos textos escritos.

-

Atención ás explicacións do mestre ou da mestra.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo separando claramente as palabras e comprende os trazos básicos.

-

Identifica e clasifica os substantivos correctamente.

-

Comprende as indicacións dun texto oral e formula preguntas orais de forma adecuada.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son G.

-

Utiliza con bo criterio o novo vocabulario adquirido.

-

Aplica con corrección a norma ortográfica das grafías g e gu.

-

Pon interese en non deixar ningunha letra nos textos que escribe.

-

Redacta de forma adecuada un texto para comparar animais.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Mellora nas destrezas comunicativas orais e escritas.

-

Identifica os substantivos correctamente.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son G e aplica a norma ortográfica das grafías g e gu.

-

Redacta de forma adecuada un texto para comparar animais.


UNIDADE 6: POR QUE AS ROSAS TEÑEN ESPIÑAS?

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Identificar os nomes propios.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente os sons da grafía x.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado co xardín.

-

Escribir correctamente palabras con x.

-

Escribir palabras sen cambiar de orde as letras nin as sílabas.

-

Redactar unha noticia breve.

CONTIDOS TEMPORALIZADOS -

nome propio.

-

xardín.

-

Palabras con x.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Por que as rosas teñen espiñas?

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Recoñecemento de nomes propios de persoa, de animal e de lugar.

-

Identificación da imaxe que corresponde a unha indicación oral.

-

Elaboración dun texto oral para explicar unha secuencia.

-

Distinción do son X palatal e do son [ks].

-

Identificación de plantas e utensilios do xardín nunha lámina.


-

Compleción de palabras e textos con x.

-

Redacción dunha noticia.

-

Interese por pronunciar correctamente os sons propios do galego.

-

Participación activa nas actividades de grupo.

-

Respecto polas plantas e polos seres vivos en xeral

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Le un texto narrativo sen comer ningunha palabra e comprende os trazos básicos.

-

Recoñece os nomes propios e escríbeos con maiúscula inicial correctamente.

-

Comprende instrucións orais e explica oralmente un proceso.

-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son x de xeado e de exame.

-

Utiliza o vocabulario adquirido con corrección.

-

Escribe correctamente as palabras con x.

-

Pon interese en non cambiar de orde as letras nin as sílabas nos textos que escribe.

-

Redacta correctamente unha noticia breve.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Mellora nas destrezas comunicativas orais e escritas.

-

Recoñece os nomes propios e escríbeos con maiúscula inicial correctamente.


-

Discrimina e pronuncia correctamente palabras co son x de xeado e de exame.

-

Redacta correctamente unha noticia breve.


UNIDADE 7: AS SEREÍÑAS TEMPORALIZACIÓN: 8 de xaneiro- 23 de xaneiro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Distinguir os substantivos masculinos e femininos.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son LL.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado co tempo atmosférico.

-

Escribir correctamente palabras con ll.

-

Reforzar o uso da maiúscula.

-

Redactar un texto para explicar un proceso.

CONTIDOS: -

Os substantivos masculinos e femininos.

-

O tempo atmosférico.

-

Palabras con ll.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto As sereíñas.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Discriminación do xénero dos substantivos e formación do feminino.

-

Identificación da paisaxe que corresponde a unha descrición oral.

-

Elaboración oral dunha predición meteorolóxica.

-

Discriminación auditiva e pronunciación do son LL.


-

Identificación de fenómenos meteorolóxicos e obxectos relacionados nunha lámina.

-

Escritura de palabras con ll.

-

Redacción dun texto explicativo.

-

Gusto pola presentación limpa e ordenada dos traballos.

-

Apreciación da lectura como fonte de pracer.

-

Respecto polas normas que rexen as intervencións orais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo agrupando as palabras de forma adecuada e comprende os seus trazos básicos.

-

Diferencia os substantivos masculinos e os femininos.

-

Deduce información dun texto oral e formula prognósticos orais de maneira axeitada.

-

Escribe correctamente palabras con ll.

-

Emprega axeitadamente o vocabulario adquirido.

-

Sabe escribir a maiúscula cando corresponde.

-

Redacta con corrección un texto para explicar un proceso.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Mellora nas destrezas comunicativas orais e escritas.

-

Diferencia os substantivos masculinos e os femininos, e emprega o vocabulario adquirido.

-

Escribe correctamente palabras con ll.

-

Redacta un texto para explicar un proceso.


UNIDADE 8: BOTELLAS CON MOITA VIDA TEMPORALIZACIÓN: 24 de xaneiro- 8 de febreiro.

OBXECTIVOS

-

Ler con corrección un texto expositivo e comprendelo.

-

Distinguir os substantivos en singular e en plural.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son r suave.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coa reciclaxe.

-

Aprender a norma ortográfica do uso do r (son suave).

-

Separar correctamente as oracións nun texto escrito.

-

Redactar recomendacións.

CONTIDOS: -

Os substantivos en singular e en plural.

-

A reciclaxe.

-

r suave.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Botellas con moita vida.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Discriminación do número dos substantivos e formación do plural.

-

Localización de información puntual nun texto oral.

-

Uso oral de fórmulas diversas para afirmar e negar.

-

Audición e lectura de palabras e textos con r suave.

-

Identificación de materiais que se reciclan a partir dunha lámina.


-

Localización e escritura de palabras en que o r ten son suave.

-

Redacción dalgunhas recomendacións.

-

Valoración da importancia da reciclaxe.

-

Respecto polo medio natural.

-

Escoita atenta ás intervencións dos demais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

Le un texto expositivo respectando as pausas dos signos de puntuación e comprende os trazos básicos.

-

Diferencia os substantivos en singular e en plural.

-

Extrae información dun texto oral e sabe formular oralmente afirmacións e negacións.

-

Discrimina e pronuncia correctamente o r suave.

-

Utiliza correctamente o vocabulario adquirido.

-

Pon en práctica con corrección a norma ortográfica do r (son suave).

-

Separa ben as oracións nos textos que escribe.

-

Redacta de forma adecuada unhas recomendacións para coidar o medio natural.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto expositivo respectando as pausas dos signos de puntuación e comprende os trazos básicos.

-

Diferencia os substantivos en singular e en plural, e emprega o vocabulario adquirido.


-

Pon en práctica con corrección a norma ortográfica do r (son suave) e pronúnciao correctamente.

-

Redacta unhas recomendacións para coidar o medio natural separando ben as oracións.


UNIDADE 9: MARIÑA E OURI TEMPORALIZACIÓN: 14 de febreiro- 1 de marzo.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Identificar o artigo e a súa finalidade.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o son do r forte.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coa paisaxe.

-

Aprender a norma ortográfica do uso de r e rr (son forte).

-

Coñecer as contraccións do artigo.

-

Redactar un texto sobre unha excursión.

CONTIDOS: -

artigo.

-

A paisaxe.

-

r forte (grafías r e rr).

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Mariña e Ouri.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Identificación do artigo que corresponde a un substantivo.

-

Recoñecemento dunha paisaxe a partir dunha audición.

-

Elaboración oral de argumentacións.

-

Discriminación e pronunciación de palabras con r forte.

-

Identificación de termos relativos á paisaxe nunha lámina.

-

Compleción de palabras e escritura de textos con r e rr (son forte).


-

Redacción dun texto para contar a excursión que quería facer cada un.

-

Valoración dos materiais de consulta para buscar información.

-

Coidado do medio natural.

-

Interese por expresarse con corrección.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo coa entoación adecuada e comprende os trazos básicos.

-

Utiliza correctamente o artigo.

-

Identifica un lugar a partir dunha descrición oral e sabe dar razóns oralmente para convencer dunha cousa.

-

Discrimina e pronuncia correctamente o son do r forte.

-

Aplica con bo criterio o vocabulario adquirido.

-

Aplica correctamente a norma ortográfica de r e rr (son forte).

-

Coñece as contraccións do artigo.

-

Escribe un texto sobre unha excursión.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto narrativo e comprende os trazos básicos.

-

Utiliza correctamente o artigo.

-

Identifica un lugar a partir dunha descrición oral e sabe dar razóns oralmente.

-

Aplica con bo criterio o vocabulario adquirido.

-

Aplica correctamente a norma ortográfica de r e rr (son forte) e pronúnciao ben.

-

Escribe un texto sobre unha excursión.


UNIDADE 10: QUEN ESPERTOU A MARCOS? TEMPORALIZACIÓN: 4 de marzo- 22 de marzo.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Identificar os adxectivos e utilizalos correctamente.

-

Mellorar a comprensión e a expresión orais.

-

Pronunciar textos coa entoación adecuada.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado co espazo.

-

Aprender a norma ortográfica do uso dos signos de interrogación e de admiración.

-

Saber copiar un texto con exactitude.

-

Redactar unha historia fantástica.

CONTIDOS: -

adxectivo.

-

espazo.

-

A interrogación e a admiración.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Quen espertou a Marcos?

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Determinación do adxectivo que se adecúa a un substantivo en contextos diversos.

-

Dedución das palabras que faltan nun texto oral.

-

Exposición oral de opinións persoais.


-

Diferenciación

das

entoacións

enunciativas,

interrogativas

e

exclamativas. -

Identificación de elementos típicos do espazo a partir dunha imaxe.

-

Escritura de oracións cos signos de admiración e de interrogación.

-

Redacción dun texto fantástico.

-

Interese por incorporar o vocabulario e as normas que se traballan.

-

Respecto polos gustos e as preferencias dos demais.

-

Gusto pola lectura e a escritura como formas de lecer.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo poñendo atención na entoación exclamativa e comprende os trazos básicos.

-

Identifica os adxectivos e utilízaos de forma adecuada.

-

Recoñece a información que non corresponde a un texto oral e elabora opinións oralmente.

-

Discrimina e pronuncia oracións de diferentes tipos coa entoación adecuada.

-

Emprega con soltura o vocabulario adquirido.

-

Escribe os signos de interrogación e de admiración cando cómpre.

-

Copia textos con exactitude.

-

Redacta unha historia fantástica de forma adecuada.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Le un texto narrativo e comprende os trazos básicos.


-

Identifica e utiliza os adxectivos.

-

Recoñece a información que non corresponde a un texto oral e elabora opinións oralmente.

-

Emprega o vocabulario adquirido.

-

Escribe os signos de interrogación e de admiración cando cómpre.

-

Copia textos con exactitude e redacta unha historia fantástica.


UNIDADE 11: A VILA QUE ESQUECEU OS CONTOS TEMPORALIZACIÓN: 2 de abril- 17 de abril.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Recoñecer o verbo en presente.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coa rúa.

-

Aprender a norma ortográfica do uso de m diante de b e p.

-

Diferenciar e utilizar correctamente o dobrete lingüístico é/e.

-

Redactar un texto preditivo sobre unha visita a unha cidade.

CONTIDOS: -

Verbo en presente.

-

A rúa.

-

Palabras con mb e mp.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto A vila que esqueceu os contos.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Identificación e uso de verbos en presente en oracións e textos.

-

Trazado dun itinerario a partir de indicacións orais.

-

Utilización oral de fórmulas de saúdo e de despedida.

-

Identificación de elementos típicos da rúa a partir dunha lámina.

-

Compleción e escritura de palabras con mb e mp.

-

Redacción dun texto coas actividades que se poderían facer nunha cidade.


-

Valoración dos contos como transmisores de cultura.

-

Interese por evitar barbarismos na fala espontánea.

-

Recoñecemento das fórmulas básicas de cortesía e de urbanidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Interpreta correctamente a información que dan o título e a lámina da lectura e comprende o texto.

-

Identifica os verbos e utiliza as formas en presente.

-

Comprende as indicacións dun texto oral e sabe saudar e despedirse oralmente.

-

Aplica correctamente o vocabulario aprendido.

-

Escribe ben as palabras con mb e mp.

-

Coñece as diferenzas de significado do dobrete é/e.

-

Redacta un texto preditivo de forma correcta.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Interpreta a información que dan o título e a lámina da lectura e comprende o texto.

-

Identifica os verbos e utiliza as formas en presente.

-

Comprende as indicacións dun texto oral.

-

Mellora na ortografía.

-

Coñece as diferenzas de significado do dobrete é/e.

-

Redacta un texto preditivo.


UNIDADE 12: DOUTOR DE SOUTO TEMPORALIZACIÓN: 18 e abril- 3 de maio.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Recoñecer o verbo en pasado.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente as contraccións ao/aos.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado co traballo.

-

Aprender a norma ortográfica do uso de b diante de r e l.

-

Separar ben as oracións nun texto escrito.

-

Redactar un texto para expresar preferencias sobre un oficio.

CONTIDOS: -

verbo en pasado.

-

traballo.

-

Palabras con br e bl.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto Doutor de Souto.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Identificación e uso de formas verbais en pasado (pretérito imperfecto e pretérito perfecto).

-

Emparellamento de palabras que riman.

-

Formulación oral de preguntas.

-

Discriminación auditiva e verbal do son das contraccións ao/aos.

-

Identificación de profesións e oficios a partir dunha lámina.


-

Compleción de palabras e textos con br e bl.

-

Redacción dun texto sobre un oficio.

-

Recoñecemento das posibilidades lúdicas da linguaxe.

-

Gusto pola literatura de tradición popular.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Localiza información no texto antes de lelo, e ao acabar leo e comprende os trazos máis importantes.

-

Identifica e utiliza correctamente os verbos en pasado.

-

Recoñece palabras que riman coas que escoita e fai preguntas adecuadas para un diálogo.

-

Discrimina e pronuncia correctamente as contraccións ao/aos.

-

Utiliza o vocabulario adquirido con bo criterio.

-

Escribe correctamente palabras con br e bl.

-

Separa ben as oracións nun texto escrito.

-

Redacta con corrección un texto sobre un oficio.

-

Le e comprende un poema.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Localiza información no texto antes de lelo.

-

Identifica e utiliza os verbos en pasado.

-

Recoñece palabras que riman.

-

Discrimina e pronuncia correctamente as contraccións ao/aos.

-

Escribe correctamente palabras con br e bl.


-

Separa ben as oraci贸ns nun texto escrito e utiliza o vocaburio que adquire.

-

Redacta un texto sobre un oficio.


UNIDADE 13: MÁQUINAS TEMPORALIZACIÓN: 6 de maio- 22 de maio.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Recoñecer o verbo en futuro.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente grupos consonánticos.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado cos electrodomésticos.

-

Aprender a norma ortográfica do uso da coma nas enumeracións.

-

Escribir de forma correcta a terminación verbal -aba.

-

Redactar un texto para dar instrucións.

CONTIDOS: -

Os verbos en futuro.

-

Os electrodomésticos.

-

Uso da coma nas enumeracións.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto narrativo Máquinas.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Identificación e conxugación de formas en futuro.

-

Compleción dunha nota a partir dunha mensaxe oral.

-

Elaboración dunha mensaxe oral para facer un pedido.

-

Identificación de electrodomésticos a partir dunha lámina.

-

Escritura de enumeracións para practicar o uso da coma.

-

Redacción de instrucións para facer unha fotografía.


-

Interese por consultar o dicionario cando cumpra.

-

Valoración dos xogos populares.

-

Responsabilidade á hora de aplicar as normas aprendidas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo liña a liña e comprende os trazos básicos.

-

Identifica as formas verbais en futuro e utilízaas correctamente.

-

Comprende e sabe deixar mensaxes orais.

-

Discrimina e pronuncia correctamente grupos consonánticos.

-

Aplica con corrección o vocabulario adquirido.

-

Utiliza ben a coma nas enumeracións.

-

Escribe de forma correcta a terminación verbal -aba.

-

Redacta un texto instrutivo.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto narrativo e compréndeo.

-

Identifica formas verbais en futuro e utilízaas.

-

Comprende e sabe deixar mensaxes orais.

-

Discrimina e pronuncia correctamente grupos consonánticos.

-

Escribe de forma correcta a terminación verbal -aba.

-

Redacta un texto instrutivo e utiliza o vocabulario adquirido.


UNIDADE 14: UN PROBLEMA MOI PELUDO TEMPORALIZACIÓN: 23 de maio- 5 de xuño.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto narrativo e comprendelo.

-

Identificar e coñecer o suxeito da oración.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente o dígrafo nh.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado coa cova.

-

Escribir correctamente palabras co dígrafo nh.

-

Escribir correctamente os puntos e as raias das grafías que os levan.

-

Redactar a descrición dun obxecto do pasado.

CONTIDOS: -

Suxeito.

-

Na cova.

-

Palabras con nh.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto narrativo Un problema moi peludo.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Escritura de suxeitos axeitados a varias oracións.

-

Resolución dun cuestionario a partir dun texto oral.

-

Escolla dos elementos indicados para completar unha enumeración.

-

Audición e pronunciación de palabras con nh.


-

Identificación de elementos típicos na exploración dunha cova a partir dunha lámina.

-

Compleción de palabras e textos con nh.

-

Redacción dun texto descritivo.

-

Esforzo por pronunciar correctamente todos os sons.

-

Respecto polas quendas de palabra nas intervencións orais.

-

Curiosidade por coñecer formas de vida de tempos diferentes do noso.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto narrativo coa velocidade adecuada e comprende os trazos básicos.

-

Recoñece o suxeito das oracións.

-

Comprende os datos dunha presentación oral e completa unha oración cos datos necesarios.

-

Discrimina e pronuncia correctamente o dígrafo nh.

-

Utiliza ben o vocabulario adquirido.

-

Escribe con corrección palabras co dígrafo nh.

-

Pon atención ao escribir correctamente todas as letras.

-

Describe un obxecto do pasado de forma adecuada.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto narrativo coa velocidade adecuada.

-

Recoñece o suxeito das oracións.

-

Comprende os datos dunha presentación oral.


-

Discrimina e pronuncia correctamente o d铆grafo nh.

-

Utiliza ben o vocabulario adquirido e pon atenci贸n ao escribir todas as letras.

-

Describe un obxecto do pasado.


UNIDADE 15: SORPRESA EN CATOIRA TEMPORALIZACIÓN: 6 de xuño- 21 de xuño.

OBXECTIVOS -

Ler con corrección un texto teatral e comprendelo.

-

Identificar e coñecer o predicado da oración.

-

Mellorar a comprensión auditiva e a expresión oral.

-

Distinguir e pronunciar correctamente palabras con i intervocálico e con ll.

-

Fixar e ampliar o vocabulario relacionado co teatro.

-

Escribir correctamente palabras con i intervocálico e con i final.

-

Deixar as marxes adecuadas nun texto escrito.

-

Elaborar un cartel para unha festa de fin de curso.

CONTIDOS: -

Predicado.

-

Teatro.

-

Palabras con i.

-

Lectura en silencio e en voz alta do texto teatral Sorpresa en Catoira.

-

Elaboración dunha ficha sobre a lectura.

-

Localización e elaboración de predicados.

-

Identificación de entoacións en textos orais.

-

Valoración oral das experiencias vividas ao longo do curso.

-

Discriminación e pronunciación de palabras con i intervocálico e con ll.


-

Identificación de elementos típicos dunha representación teatral a partir dunha lámina.

-

Elaboración de textos e de elementos decorativos para un cartel.

-

Reflexión sobre os contidos aprendidos ao longo do curso.

-

Interese polas festas populares.

-

Participación activa en actividades de grupo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN -

Le un texto teatral de forma dramatizada e comprende os trazos básicos.

-

Recoñece o predicado das oracións.

-

Identifica as entoacións diferentes dun texto oral e conta unha experiencia oralmente.

-

Distingue e pronuncia correctamente palabras con i intervocálico e con ll.

-

Aplica con bo criterio o vocabulario adquirido.

-

Escribe correctamente palabras con i intervocálico e con i final.

-

Deixa marxes suficientes nos textos escritos.

-

Prepara de forma adecuada o cartel para unha festa.

MÍNIMOS ESIXIBLES -

Le un texto teatral de forma dramatizada e compréndeo.

-

Recoñece o predicado das oracións.

-

Identifica as entoacións dun texto oral e conta unha experiencia oralmente.


-

Mellora a súa ortografía, aplica o vocabulario adquirido e deixa marxes nos textos escritos.

-

Participa na preparación dun cartel.


ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. UNIDAD 1: KILÓMETROS DE CUELLO TEMPORALIZACIÓN: 10 de septiembre- 26 de septiembre.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Reconocer palabras sinónimas.

-

Comprender el concepto de lengua.

-

Escribir mayúscula después de punto.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender un texto informativo y resumirlo.

-

Escribir una presentación personal.

CONTENIDOS: -

La lengua.

-

La mayúscula después de punto.

-

Lectura del cuento Kilómetros de cuello.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.


-

Identificación de términos sinónimos.

-

Comprensión del texto informativo Animales con cuello largo.

-

Redacción de una breve presentación personal.

-

Aprecio de la lectura como fuente de placer e información.

-

Respeto por las normas ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con fluidez y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Reconoce palabras sinónimas.

-

Comprende el concepto de lengua.

-

Escribe mayúscula después de punto.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende un texto informativo y lo resume.

-

Escribe textos que contienen la presentación de una persona.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección.

-

Escucha y comprende los textos de la unidad.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como la presentación de una persona.

-


UNIDAD 2: LA SOPA DE CLAVO TEMPORALIZACIÓN: 27 de septiembre- 11 de octubre.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Dar instrucciones de forma oral.

-

Comprender los conceptos de letra y abecedario.

-

Escribir mayúscula en los nombres propios.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Leer un poema y reconocer sus características.

-

Escribir una lista.

CONTENIDOS -

Las letras y el abecedario.

-

La mayúscula en los nombres propios.

-

Los poemas.

-

Lectura del cuento La sopa de clavo.

-

Reconocimiento de los elementos estructurales básicos del cuento La sopa de clavo.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Exposición de instrucciones de forma oral.


-

Comprensión del texto poético El almuerzo.

-

Elaboración de listas.

-

Interés por la participación en actividades colectivas.

-

Interés por la claridad y la limpieza de los trabajos escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Comprende el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee y comprende el cuento.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Explica oralmente instrucciones.

-

Conoce el abecedario.

-

Escribe mayúscula en los nombres propios.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Lee un poema y reconoce sus características.

-

Elabora listas.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección.

-

Escucha y comprende textos narrativos, informativos y poéticos.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos.

-

Dramatiza una escena.


UNIDAD 3: PABLO Y EL DIENTE TEMPORALIZACIÓN: 15 de octubre- 31 de octubre.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Comprender de forma intuitiva el concepto de antonimia.

-

Comprender los conceptos de sílaba y palabra.

-

Escribir correctamente palabras que contienen el sonido K.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender dos textos publicitarios y compararlos.

-

Escribir la descripción de una persona.

CONTENIDOS -

La palabra y la sílaba.

-

Palabras con ca, co, cu, que, qui.

-

Lectura del cuento Pablo y el diente.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Identificación de términos antónimos.

-

Comprensión de los textos publicitarios Dentiplús y Petident.

-

Redacción de la descripción de una persona.


-

Motivación para mejorar la capacidad lectora.

-

Interés por evitar los usos lingüísticos que suponen una forma de discriminación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee y comprende el cuento.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Reconoce y utiliza palabras antónimas.

-

Ordena sílabas para formar palabras.

-

Escribe correctamente palabras que contienen el sonido K.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende textos publicitarios.

-

Escribe la descripción de una persona.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección.

-

Escucha y comprende los textos narrativos y publicitarios de la unidad.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como una descripción.

-

Dramatiza una escena.


UNIDAD 4: LA PELEA TEMPORALIZACIÓN: 5 de noviembre- 21 de noviembre.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Contar oralmente una experiencia personal.

-

Comprender el concepto de oración.

-

Escribir correctamente palabras con sonido Z.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Leer un poema y jugar con palabras.

-

Escribir el final de un cuento.

CONTENIDOS: -

La oración.

-

Palabras con za, zo, zu, ce, ci.

-

Juegos con palabras.

-

Lectura del cuento La pelea.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Narración oral de una experiencia personal.


-

Lectura del texto poético Tantarantán y realización de juegos con palabras.

-

Redacción del final de un cuento.

-

Aprecio de la lectura como forma de entretenimiento.

-

Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.

-

Interés por los valores de respeto y cortesía que deben predominar en cualquier intercambio comunicativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con fluidez y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Cuenta oralmente una experiencia personal.

-

Forma oraciones a partir de unas palabras dadas.

-

Escribe correctamente palabras con el sonido Z.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Realiza juegos de palabras a partir de un poema.

-

Escribe el final de un cuento.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende las narraciones y poemas de la unidad.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 5: CALIXTO Y EL BELÉN TEMPORALIZACIÓN: 22 de noviembre- 5 de diciembre.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Comprender intuitivamente el concepto de polisemia.

-

Comprender el concepto de sustantivo.

-

Escribir correctamente palabras con el sonido G suave.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender un texto informativo e identificar las partes.

-

Escribir una felicitación de Navidad.

CONTENIDOS: -

El sustantivo.

-

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.

-

Lectura del cuento Calixto y el belén.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Escritura de oraciones con palabras polisémicas.

-

Comprensión del texto informativo Celebrar la Navidad e identificación de sus partes.


-

Redacción de una felicitación de Navidad.

-

Aprecio de la lectura como fuente de información y de entretenimiento.

-

Interés por el aprendizaje de la lectura y la escritura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con fluidez y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Escribe oraciones con los significados de una palabra polisémica.

-

Escribe sustantivos que nombran personas, animales u objetos.

-

Escribe correctamente palabras con el sonido G suave.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende un texto informativo e identifica las partes.

-

Escribe una felicitación de Navidad.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende los textos narrativos e informativos de la unidad.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como una felicitación navideña.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 6: LA FÁBRICA DE ORO TEMPORALIZACIÓN: 7 de decembro- 21 de decembro.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Formular deseos de forma oral.

-

Reconocer y escribir nombres propios.

-

Escribir correctamente palabras con ja, jo, ju.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Identificar las rimas de un poema.

-

Escribir una nota.

CONTENIDOS -

El nombre propio.

-

Palabras con ja, jo, ju.

-

La rima.

-

Lectura del cuento La fábrica de oro.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Expresión de deseos de forma oral.

-

Lectura del poema Lo que dura un cuento.


-

Reconocimiento de la rima en un poema.

-

Redacción de notas.

-

Aprecio de la lectura como fuente de placer y entretenimiento. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con la entonación adecuada y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Expresa oralmente deseos.

-

Reconoce y escribe nombres propios.

-

Escribe correctamente palabras con ja, jo, ju.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Identifica las rimas de un poema.

-

Escribe una nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende el cuento y el poema de la unidad; identifica la rima en éste.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como una nota.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 7: EL PEQUEÑO HÉROE TEMPORALIZACIÓN: 8 de enero- 23 de enero.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del texto.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el texto.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del texto.

-

Comprender intuitivamente el concepto de palabra derivada.

-

Reconocer y emplear sustantivos masculinos y femeninos.

-

Escribir correctamente palabras con je, ge, ji, gi.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender un texto informativo e identificar el tema.

-

Escribir invitaciones.

CONTENIDOS -

El género de los sustantivos.

-

Palabras con je, ge, ji, gi.

-

Lectura del cuento El pequeño héroe.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Escritura de palabras derivadas.

-

Comprensión del texto informativo ¡Ver a conocer Holanda! e identificación del tema.


-

Elaboración de una invitación.

-

Aprecio de la lectura como fuente de placer e información.

-

Interés por la creación personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del texto.

-

Lee y comprende el texto narrativo.

-

Dramatiza una escena relacionada con el texto.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del texto.

-

Reconoce y utiliza palabras derivadas.

-

Reconoce y emplea sustantivos masculinos y femeninos.

-

Escribe correctamente palabras con je, ge, ji, gi.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende un texto informativo e identifica el tema.

-

Escribe una invitación.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende narraciones y textos informativos; identifica el tema en algunos de éstos.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como una invitación.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 8: EL ENGAÑO DEL ZORRO TEMPORALIZACIÓN: 24 de enero- 8 de febrero.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Convencer a alguien de forma oral.

-

Reconocer y emplear sustantivos en singular y en plural.

-

Escribir correctamente palabras con R suave.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Reconocer los versos de un poema.

-

Identificar y escribir titulares.

CONTENIDOS -

El número de los sustantivos.

-

Palabras con R suave.

-

Los versos.

-

Lectura del cuento El engaño del zorro.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Uso de argumentos para persuadir oralmente a otra persona.

-

Lectura del poema El fantasma bueno.


-

Reconocimiento de los versos de un poema.

-

Redacción de titulares.

-

Interés por el juego lingüístico y la creación personal.

-

Interés por aprender y aplicar las normas ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con la entonación adecuada y lo entiende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Convence oralmente a los compañeros.

-

Reconoce y emplea sustantivos en singular y en plural.

-

Escribe correctamente palabras con R suave.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Reconoce los versos de un poema.

-

Identifica y escribe titulares.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende una narración y un poema, e identifica los versos de éste.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos.

-

Realiza

correctamente

comprensión.

algunas

actividades

lingüísticas

y

de


UNIDAD 9: LA HERRADURA TEMPORALIZACIÓN: 14 de febreiro- 1 de marzo.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Comprender intuitivamente el concepto de familia de palabras.

-

Comprender el concepto de artículo y escribir artículos.

-

Escribir correctamente palabras con R fuerte.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Escribir una receta de cocina e identificar conectores.

-

Elaborar un cartel.

CONTENIDOS -

El artículo.

-

Palabras con R fuerte.

-

Lectura del cuento La herradura.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Escritura de familias de palabras.

-

Lectura del texto de instrucciones Mermelada de cerezas e identificación de conectores.


-

Escritura de una receta de cocina.

-

Elaboración de un cartel.

-

Aprecio de la lectura como fuente de placer e información.

-

Preocupación por expresar las ideas con orden y claridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee y comprende el cuento.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Escribe palabras pertenecientes a una familia de palabras.

-

Identifica y escribe artículos.

-

Escribe correctamente palabras con R fuerte.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Escribe una receta de cocina e identifica los conectores.

-

Elabora un cartel.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende una narración y una receta de cocina.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como un cartel.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 10: YAMIL Y LA LUNA TEMPORALIZACIÓN: 4 de marzo- 22 de marzo.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Exponer conocimientos de forma oral.

-

Utilizar adjetivos que expresan cualidades o estados.

-

Escribir correctamente preguntas y exclamaciones.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Recitar un poema con el ritmo adecuado.

-

Escribir una noticia.

CONTENIDOS -

El adjetivo.

-

Preguntas y exclamaciones.

-

Recitación de poemas.

-

Lectura del cuento Yamil y la Luna.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Exposición de conocimientos de forma oral.

-

Lectura y recitación del poema Los astros.


-

Redacción de una noticia.

-

Interés por conocer y aplicar la norma ortográfica.

-

Valoración del empleo del lenguaje literario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con fluidez y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Expone conocimientos de forma oral.

-

Utiliza adjetivos que expresan cualidades o estados.

-

Escribe correctamente preguntas y exclamaciones.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Recita un poema con el ritmo adecuado.

-

Escribe una noticia.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Lee y comprende una narración y recita un poema.

-

Lee correctamente y escribe pequeños textos, como una noticia.

-

Realiza correctamente algunas actividades lingüísticas.


UNIDAD 11: ¡CHIST! TEMPORALIZACIÓN: 2 de abril- 17 de abril.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Comprender los conceptos de aumentativo y diminutivo.

-

Reconocer y utilizar verbos en presente.

-

Escribir correctamente palabras con mp y mb.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender un folleto y localizar datos.

-

Escribir una postal.

CONTENIDOS -

El verbo en presente.

-

Palabras con mp y mb.

-

Lectura del cuento ¡Chist!

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Escritura de aumentativos y diminutivos.

-

Comprensión del folleto Todo para sus pájaros y localización de datos.

-

Escritura de una postal.


-

Interés por la participación en actividades colectivas.

-

Preocupación por la claridad y limpieza en las producciones escritas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee y comprende el cuento.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Escribe aumentativos y diminutivos.

-

Reconoce y utiliza verbos en presente.

-

Escribe correctamente palabras con mp y mb.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende un folleto y localiza datos.

-

Escribe una postal.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende una narración y un folleto.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como una postal.

-

Reconoce y utiliza verbos en presente.


UNIDAD 12: LA CIGARRA Y EL TOPO TEMPORALIZACIÓN: 18 de abril- 3 de mayo.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Expresar sentimientos de forma oral.

-

Reconocer y utilizar verbos en pasado.

-

Escribir correctamente palabras con br y bl.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Definir poeta.

-

Escribir pies de foto.

CONTENIDOS -

El verbo en pasado.

-

Palabras con br y bl.

-

Los poetas.

-

Lectura del cuento La cigarra y el topo.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Expresión de sentimientos de forma oral.

-

Lectura y comprensión del poema De magia.


-

Definición de poeta.

-

Escritura de un pie de foto.

-

Motivación para mejorar la lectura y la escritura.

-

Valoración de los autores literarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento con fluidez y comprende la historia.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Expresa sentimientos de forma oral.

-

Reconoce y utiliza verbos en pasado.

-

Escribe correctamente palabras con br y bl.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Define poeta.

-

Escribe pies de foto.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende una narración y un poema, y sabe qué es un poeta.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos.

-

Reconoce y utiliza verbos en pasado.


UNIDAD 13: LOS ROBOTS TEMPORALIZACIÓN: 6 de mayo- 22 de mayo.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir de la lectura.

-

Comprender intuitivamente el concepto de campo semántico.

-

Reconocer y utilizar verbos en futuro.

-

Leer y escribir correctamente enumeraciones con comas.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Identificar la información principal en un texto informativo.

-

Describir un objeto por escrito.

CONTENIDOS -

El verbo en futuro.

-

La coma.

-

Lectura del cuento Los robots.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Escritura de palabras pertenecientes al mismo campo semántico.

-

Comprensión del texto informativo Un pequeño gran inventor e identificación de la información principal.


-

Descripción de un objeto por escrito.

-

Preocupación por aprender y aplicar las normas ortográficas.

-

Interés por desarrollar las destrezas relacionadas con la comprensión de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee y comprende el texto narrativo.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Escribe palabras del mismo campo semántico.

-

Reconoce y utiliza verbos en futuro.

-

Lee enumeraciones con pausas y las escribe con comas.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Identifica la información principal en un texto informativo.

-

Describe un objeto por escrito.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende testos narrativos e informativos.

-

Lee correctamente y escribe pequeños textos, como descripciones de objetos.

-

Reconoce y utiliza verbos en futuro.


UNIDAD 14: EL ANILLO DEL REY TEMPORALIZACIÓN: 23 de mayo- 5 de junio.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras del cuento.

-

Leer y comprender un texto narrativo.

-

Dramatizar una escena relacionada con el cuento.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir de la lectura.

-

Expresar opiniones de forma oral.

-

Reconocer el sujeto de una oración.

-

Escribir correctamente palabras terminadas en y.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Reconocer figuras literarias en un poema.

-

Describir un lugar por escrito.

CONTENIDOS -

El sujeto.

-

Palabras terminadas en y.

-

La repetición en poesía.

-

Lectura del cuento El anillo del rey.

-

Comprensión del contenido del cuento.

-

Lectura dramatizada de un texto.

-

Expresión de opiniones de forma oral.

-

Lectura y comprensión del poema A la rueda, rueda.


-

Reconocimiento de las repeticiones en un poema.

-

Descripción de un lugar por escrito.

-

Respeto de las opiniones ajenas en las situaciones de interacción oral.

-

Interés por mejorar la lectura y la escritura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del cuento.

-

Lee el cuento y lo comprende.

-

Dramatiza una escena relacionada con el cuento.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento.

-

Expresa opiniones de forma oral.

-

Reconoce el sujeto de una oración.

-

Escribe correctamente palabras terminadas en y.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Reconoce figuras literarias en un poema.

-

Describe un lugar por escrito.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende una narración y un poema.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos, como la descripción de un lugar.

-

Reconoce el sujeto de una oración.


UNIDAD 15: LAS PALABRAS TEMPORALIZACIÓN: 6 de junio- 21 de junio.

OBJETIVOS

-

Comprender el significado de algunas palabras de la lectura.

-

Leer y comprender un texto teatral.

-

Poner en escena un texto teatral.

-

Realizar actividades lingüísticas a partir de la lectura.

-

Reconocer y emplear palabras individuales y colectivas.

-

Identificar el predicado de una oración.

-

Escribir correctamente palabras con h.

-

Escribir correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprender textos informativos e identificar los subtemas.

-

Expresar planes por escrito.

CONTENIDOS -

El predicado.

-

Palabras con h.

-

Lectura del texto teatral Las palabras.

-

Comprensión del contenido del texto.

-

Puesta en escena de un texto dramático.

-

Representación de un texto dramático.

-

Escritura de palabras colectivas.


-

Comprensión del texto informativo ¡Qué difícil! E identificación de los subtemas.

-

Expresión de planes por escrito.

-

Aprecio de la lectura expresiva como forma de entretenimiento.

-

Interés por la planificación de actividades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

Conoce el significado de algunas palabras del texto.

-

Lee y comprende el texto teatral.

-

Participa en la puesta en escena del texto teatral.

-

Realiza actividades lingüísticas a partir del texto teatral.

-

Reconoce y emplea palabras individuales y colectivas.

-

Identifica el predicado en una oración.

-

Escribe correctamente palabras con h.

-

Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas.

-

Comprende un texto informativo e identifica los subtemas.

-

Expresa planes por escrito.

MÍNIMOS EXIGIBLES -

Se expresa oralmente con corrección y dramatiza una escena.

-

Escucha y comprende un texto teatral y uno informativo, e identifica los temás en éste.

-

Lee y escribe correctamente pequeños textos.

-

Reconoce el sujeto y el predicado de una oración.


PLÁSTICA Igual que fixemos coas áreas de coñecemento do medio, lingua galega e lingua castelá, tamén para a materia de plástica faremos unha exposición xeral daqueles elementos curriculares que serán comúns ao conxunto das sesións. Non obstante, non debemos olvidar que ditos elementos poder sufrir transformacións en calquera momento do proceso de ensino-aprendizaxe.

METODOLOXÍA Un dos principios vertebradores da metodoloxía que empregaremos na área de plástica, é o de ser activa. O alumnado experimentará con diversos materiais tanto do seu entorno e, polo tanto, coñecidos, como con outros que lles vaiamos descubrindo ao longo do curso. Ademais, experimentaremos con diferentes técnicas artísticas procurando extraer o máximo partido dos materiais empregados. Nesta área será de especial importancia a interdisciplinariedade, é dicir a relación coas demais materias do currículo xa que a temática das nosas creacións estará directamente relacionada co noso medio, o noso corpo, a historia e as construcións. A motivación será un elemento fundamental na produción artística dos nenos e nenas así como a adquisición de hábitos e pautas que permitan organizar o traballo individual e grupal na área. O estudo e a produción artística dos cativos e cativas estará orientada cara a funcionalidade (exposicións, presentacións, materiais para celebracións…) para facelo máis motivante.


Na aula disporemos dun recuncho vinculado directamente coa área de plástica. Este recunho consta dunha mesa máis ampla para permitir o traballo de varios alumnos/as a un tempo , así como de material variado que estará a disposición do alumando para a realización das actividades. Nesta área recorreremos a un agrupamento do alumnado moi flexible que dependerá da actividade a realizar en cada momento. Así traballaremos coas seguintes tipoloxías de agrupamento: -

Grupo-clase: na realización de debates ou choivas de ideas, na creación de murais ou actividades que requiran da participación conxunta de todos e todas.

-

En parellas, sobre todo de cara á comparación de obras para detectar elementos determinados nas mesmas.

-

En pequeno grupo.

-

Individualmente, na realización de retratos de compañeiros, dun mesmo, …

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: Para dar resposta ás necesidades do alumnado contaremos cunha serie de recursos humanos e materiais tales como: -

Fichas de ampliación e reforzo.

-

Atención personalizada da titora.

-

Titorización entre iguais.

-

Traballo en pequeno grupo.

-

Realización de investigacións que permitan ampliar coñecementos.

-

Emprego de experiencias próximas á realidade do alumnado e material tanxible para facilitar a comprensión dos contidos.


-

Diversidade do actividades e técnicas para que cada alumno atope a mellor forma de adquirir os contidos.

COMPETENCIAS BÁSICAS A área de plástica contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias básicas. A continuación, recollemos de xeito resumido a aportación a cada unha delas: -

Competencia lingüística: a linguaxe oral e escrita serán imprescindibles para expresar as impresións, emocións e sentimentos que as obras artísicas producen en nós ao analizalas. A linguaxe estará tamén moi presente na interpretación e seguimento de ordes e pautas para a elaboración de debuxos, modelados…

-

Competencia matemática: o manexo de espazo, as distancias, os xiros; o emprego das formas e corpos xeométricos e a súa identificación en contrucións arquitectónicas son elementos fundamentais que contribúen ao desenvolvemento desta competencia. Ademais da posta en práctica de destrezas como a estimación ou a comparación.

-

Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico: o entorno, o noso corpo e as creacións humanas serán temas recorrentes nas nosas producións artísticas. Así mesmo, traballaremos diferentes culturas e as súas producións facendo un percorrido polo paso do tempo.

-

Tratamento da información e competencia dixital: Analizaremos as posibilidades creativas que nos ofrecen algúns programas informáticos


como o Paint. Ao longo dos trimestre desenvolveremos pequenos proxectos que requerirán a busca de información e a súa análise. -

Competencia cultural e artística: ademais de coñecer diferentes técnicas e materiais, o traballo na área de plástica contribúe ao desenvolvemento de destrezas fundamentais como a observación, a comparación, a análise e o fomento de actitudes como o aprecio, o coidado do patriminio artístico…

-

Competencias social e cidadá: A realización de saídas a museos e exposcións así como o traballo en equipo na aula permitirán poñer en práctica actitudes adecuadas como membro dun grupo e dunha sociedade rexida por normas.

-

Competencia en aprender a aprender: o traballo nesta área permitiralles aos nenos e nenas manexar distintas metodoloxías para a aprendizaxe, traballar e mellorar todas as súas intelixencias múltiples, identificar e optimizar os seus estilos de aprendizaxe, desenvolver o pensamento crítico e utilizar distintas estratexias e ferramentas para favorecer a aprendizaxe.

-

Autonomía e iniciativa persoal: mediante a utilización da creatividade e a imaxinación nos seus traballos, a creación dun bo ambiente de traballo, a renuncia aos intereses persoais en beneficio do grupo se é necesario e a identificación para o ben do grupo as debilidades e fortalezas dos seus membros.


EDUCACIÓN EN VALORES Como o resto das áreas que compoñer o currículo de primaria, a plástica contribúe tamén ao desenvolvemento da educación en valores. A continuación, recollemos as súas aportacións a cada unha das súas manifestacións: -

Educación ambiental: traballaremos a reciclaxe de envases e produtos que traen coa merenda como medio para favorece a reutilización de recursos e o seu aproveitamento. Tamén incidiremos noutras condutas como non deixar o grifo aberto ao lavar os pinceis, non gastar moita auga…

-

Educación para a paz: o traballo en gran e pequeno grupo permitirá poñer en práctica habilidades para a resolución de problemas de xeito pacífico e mediante o uso do diálogo.

-

Educación para o consumo: fomentaremos a reciclaxe de materiais como unha técnica que permitirá aforrar na compra de materias ao tempo que favorecemos o coidado do medio.

-

Educación social e cidadá: a realización de actividades en gran e pequeno grupo vainos permitir poñer en práctica destrezas e habilidades sociais como a responsabilidade, o compromiso, o respecto polos demais e as súas producións…

-

Educación sexual: o traballo da figura humana na arte permitiranos coñecer as diferenzas físicas entre homes e mulleres.

-

Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos: faremos un tratamento igualitario de nenos e nenas na realización das actividades e no traballo de aula. Estudaremos tamén a presenza dos homes e das mulleres no campo da arte.


-

Educación vial: crearemos sinais de tráfico con diferentes materiais e como apoio á área de matemáticas e coñecemento onde tamén as traballaremos.

-

Educación para o lecer: achegándonos á arte como recurso para o noso tempo de lecer, tanto sendo creadores das nosas propias producións como observadores das creadas por outros.

-

Educación para a saúde e a calidade de vida: analizaremos a importancia de empregar o noso tempo libre en enriquecernos culturalmente e fomentaremos hábitos de hixiene.

PLANS E PROXECTOS: Contribuímos ao desenvolvemento do Proxecto lector analizando textos sobre a vida e obra de diferentes autores e a historia dalgunhas creacións artísticas, así como ao fomento das TIC mediante o uso das novas tecnoloxías para a obtención de imaxes que logo empregaremos, información ou o estudo de algúns programas dixitais de debuxo.

A continuación, exporemos os obxectivos e contidos que traballaremos ao longo de cada trimestre na sesión semanal da que dipón a área.

1.- PRIMEIRO TRIMESTRE

OBXECTIVOS

-

Debuxar a figura humana en distintas posicións.

-

Utilizar esquemas para debuxar persoas.


-

Recortar distintas pezas para montar unha figura humana.

-

Elaborar figuras tridimensionais a partir do plano.

-

Practicar o coloreado con lapis de cores.

-

Utilizar as formas xeométricas para debuxar froitas.

-

Desenvolver hábitos de observación.

-

Observar unha obra de arte.

-

Interpretar unha obra de arte aplicando libremente a cor.

-

Analizar as posibilidades expresivas da cor.

-

Utilizar esquemas para debuxar animais.

-

Reproducir imaxes con técnicas básicas propias do debuxo.

-

Coñecer a influencia da cor sobre unha composición.

-

Coñecer as posibilidades expresivas das formas xeométricas.

-

Practicar técnicas mixtas, coma unha colaxe de teas e coloreado,

-

na realización dunha mesma composición.

-

Construír un belén tridimensional.

-

Recoñecer os pasos do proceso de elaboración dun belén.

-

Recoñecer os pasos para pasar do plano á tridimensionalidade.

CONTIDOS

-

Debuxo da figura humana en diferentes posicións.

-

Construción de figuras con partes móbiles.

-

A expresividade da cor.

-

Formas xeométricas para debuxar.

-

Recorte, picado e pegado de materiais.


-

esquema como referencia para debuxar animais e persoas.

-

Coloreado con lapis e ceras de cores.

-

Influencia dos fondos de cor.

-

A colaxe na elaboración dunha escena do Nadal.

-

As referencias para o debuxo: cuadrícula.

AVALIACIÓN: A avaliación da unidade será continua e basearase na observación directa do alumnado e na valoaración das actividades realizadas. En todas as sesións, considerarase importante o desenvolvemento do traballo en equipo. Os criterios sobre os que versa a avaliación son:

-

Debuxa a figura humana en distintas posicións.

-

Utiliza o esquema como base para elaborar debuxos sinxelos.

-

Recorta, pica e pega as figuras con coidado.

-

Elabora obxectos tridimensionais a partir do plano.

-

Colorea con formas e cores variadas.

-

Identifica figuras xeométricas nunha imaxe.

-

Representa imaxes de forma persoal e creativa.

-

Elabora imaxes atendendo ás posibilidades expresivas das formas xeométricas.

-

Explora a influencia dos fondos de cor no debuxo.

-

Observa e responde as preguntas de forma acertada.

-

Identifica os elementos básicos dun cadro: as cores e as formas.

-

Recoñece as posibilidades expresivas da cor.

-

Utiliza o debuxo como medio de expresión.


-

Practica a técnica da colaxe para obter composicións plásticas.

-

Elabora obxectos tridimensionais a partir do plano.

-

Identifica os elementos dunha imaxe que dan lugar a unha forma tridimensional.

-

Realiza a actividade con coidado e precisión.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Debuxa a figura humana en distintas posicións.

-

Practica o coloreado.

-

Elabora figuras tridimensionais a partir do plano.

-

Observa unha obra de arte.

-

Fomenta a creatividade.

-

Presta atención a un ditado.

-

Debuxa libremente.

-

Recorta, pica e pega con precisión.

-

Utiliza materiais diversos.

-

Dá cor ao debuxo con certas matizacións.

-

Practica técnicas mixtas.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-Educación plástica 2. -Guía didáctica de Educación plástica 2. -CD de actividades e recursos Educación plástica 2


-Recursos dixitais.

-Lapis de grafito. -Lapis de cores. -Goma de borrar. -Tesoira. -Encadernadores. -Cola. -Plastilina. -Cartolina. -Témperas. -Pinceis. -Un escarvadentes. -Arxila. -Culler e garfo de plástico. -Rolete ou botella. -Punzón. -La. -Pauciños para espetadas. -Cera de cores. -Teas. -Papeis de cores. -Cintas de cores.


2.- SEGUNDO TRIMESTRE

OBXECTIVOS

-

Debuxar e colorear plantas imitando formas e cores.

-

Utilizar esquemas como referencia para debuxar unha árbore e unha planta.

-

Utilizar a liña e a cor para interpretar unha obra de arte.

-

Practicar a combinación de cores.

-

Debuxar un cómic dunha situación dada.

-

Reflexionar sobre aspectos expresivos das técnicas e materiais plásticos.

-

Montar diferentes pezas para elaborar un paxaro.

-

Recortar e montar superficies planas.

-

Montar pezas para compor un crebacabezas.

-

Realizar composicións plásticas de forma autónoma.

-

Recortar e pegar superficies planas.

-

Practicar o rascado de pinturas con ceras.

-

Representar texturas.

-

Debuxar unha paisaxe con lapis de cores.

-

Obter unha figura en tres dimensións a partir do plano.

-

Practicar técnicas mixtas para elaborar unha paisaxe espacial.

-

Recortar e pegar papeis.

-

Organizar os elementos gráficos sobre a superficie de debuxo.

-

Elaborar representacións plásticas tridimensionais a partir do plano.


CONTIDOS:

-

Debuxo de plantas.

-

Interpretación dunha obra de arte.

-

Día da Paz. Elaboración dun cómic.

-

Coloreado con rotuladores de cores.

-

Utilización de diferentes técnicas e materiais.

-

esquema como referencia para debuxar.

-

Recortado, pegado e montaxe de pezas para elaborar un crebacabezas.

-

Debuxo da figura humana.

-

Utilización de diferentes técnicas e materiais para elaborar paisaxes.

-

Obtención de figuras tridimensionais a partir do plano.

AVALIACIÓN: realizarase ao longo do proceso de ensinanza aprendizaxe a través da valoración das actividades que se realicen e do traballo en equipo. Os criterios de avalaliación serán:

-

Debuxa con formas e cores variadas.

-

Identifica correctamente os elementos que compoñen unha imaxe.

-

Contempla a distribución dos elementos sobre a superficie de traballo.

-

Experimenta con técnicas plásticas para representar texturas.

-

Explora as características expresivas dos materiais plásticos.

-

Utiliza o debuxo como medio para elaborar un cómic.

-

Usa esquemas como base para o debuxo.


-

Presta atención ás explicacións e cuestiónase como son os procesos de elaboración.

-

Experimenta as posibilidades expresivas da cor.

-

Amosa interese pola contemplación de obras artísticas.

-

Practica técnicas mixtas na composición de paisaxes.

-

Ten confianza nas elaboracións artísticas propias e goza coa súa realización.

-

Manipula materiais bidimensionais para obter volumes.

-

Recoñece os pasos de elaboración de construcións de papel.

-

Recorta con precisión e coidado.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Debuxa e colorea a partir dun modelo.

-

Practica a combinación de cores.

-

Fomenta a creatividade.

-

Debuxa libremente.

-

Presta atención a un ditado.

-

Debuxa un cómic.

-

Recorta e monta superficies planas.

-

Representa texturas.

-

Utiliza esquemas como referencia para debuxar.

-

Practica técnicas mixtas para elaborar unha paisaxe espacial.


MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-Educación plástica 2. -Guía didáctica de Educación plástica 2. -CD de actividades e recursos Educación plástica 2. -Recursos dixitais.

-Lapis de grafito. -Lapis de cores. -Goma de borrar. -Rotuladores de cores. -Cera de cores. -Plastilina. -Cartolina. -Bandexa de cartón. -Cola. -Tesoira. -Encadernadores. - Punzón. -Escarvadentes. -Moedeiro. -Arxila. -Témperas. -Fotografías tamaño carné. -Rolo de papel hixiénico.


-Papel de xornal. -Pinceis. -Cola de pegar. -Regra.


3.- TERCEIRO TRIMESTRE

OBXECTIVOS

-

Debuxar unha fonte de fronte e de perfil.

-

Coñecer e representar diferentes posicións dun obxecto.

-

Debuxar caras con distintas expresións.

-

Colorear unha fotografía.

-

Explorar recursos plásticos para elaborar composicións.

-

Observar as posibilidades expresivas da cor.

-

Elaborar unha colaxe para interpretar un cadro.

-

Explorar as características de distintos materiais con fins plásticos.

-

Debuxar un robot a partir do eixe de simetría.

-

Desenvolver a estruturación espacial a partir do eixe de simetría.

-

Construír un muíño de vento con partes móbiles.

-

Combinar as técnicas de recorte, montaxe e pegado de superficies planas.

-

Crear unha figura tridimensional a partir do plano.

-

Recortar e pegar diferentes pezas para montar unha carreira de coches.

-

Construír unha roda do tempo.

-

Recortar e picar superficies planas.

-

Imaxinar personaxes e situacións e representalas plasticamente.

-

Debuxar e colorear con gusto unha situación dada.

-

Construír unha escena que suxira movemento.

-

Adquirir hábitos de orde na elaboración das actividades plásticas.


CONTIDOS

-

Un obxecto en diferentes posicións.

-

Coloreado dunha fotografía.

-

eixe de simetría.

-

Interpretación dunha obra de arte: expresións.

-

Diferentes técnicas e materiais.

-

Coloreado con lapis de cores.

-

Recortado, pegado e montaxe de pezas para elaborar unha escena.

-

Debuxo da figura humana.

-

Representación plástica de personaxes e situacións imaxinadas.

-

Construción dunha figura con partes móbiles.

-

Obtención de figuras tridimensionais a partir do plano.

AVALIACIÓN: A avaliación realizarase ao longo de todas as sesións e empregaranse como instrumentos a observación directa do alumnado e as actividades. O traballo en equipo será outro aspecto clave na avaliación da área. Os criterios de avaliación son:

-

Realiza debuxos sinxelos de obxectos de fronte e de perfil.

-

Recoñece as liñas principais para representar personaxes con distintas expresións.

-

Relaciona cada técnica dada coa imaxe correcta.

-

Explora as características expresivas dos materiais plásticos.


-

Identifica e utiliza o eixe de simetría para a realización dun debuxo.

-

Manipula materiais bidimensionais para obter volumes.

-

Termina os traballos con precisión e sentido estético.

-

Presta atención ás explicacións e pregúntase como son os procesos

-

de elaboración.

-

Experimenta as posibilidades expresivas das liñas para debuxar distintas expresións.

-

Amosa interese pola contemplación de obras artísticas.

-

Ten confianza nas elaboracións artísticas propias e goza coa súa realización.

-

Imaxina personaxes e situacións e represéntaos graficamente.

-

Recoñece os pasos de elaboración de construcións de papel.

-

Recorta con precisión e coidado.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-

Coñece e representa diferentes posicións dun obxecto.

-

Interpreta un cadro.

-

Utiliza a creatividade.

-

Presta atención a un ditado.

-

Debuxa libremente.

-

Observa as posibilidades expresivas da cor.

-

Desenvolve a estruturación espacial a partir do eixe de simetría.

-

Crea unha figura tridimensional a partir do plano.

-

Recorta e pica superficies planas.


-

Imaxina personaxes e situacións e represéntaos plasticamente.

-

Constrúe unha escena que suxira movemento.

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-Educación plástica 2. -Guía didáctica de Educación plástica 2. -CD de actividades e recursos Educación plástica 2. -Recursos dixitais.

-Lapis de grafito. -Lapis de cores. -Goma de borrar. -Plastilina de cores. -Paus para modelar. -Rotuladores de cores. -Ceras de cores. -Témperas de cores. -Pinceis. -Tesoiras. -Cola. -Papeis de cores. -Teas de cores. -Sal. -Xices de cores.


-Rolete. -Cartolina. -Trapos. -Encadernadores. -Arxila. -Punzón. -Escarvadentes. -Unha caixa de zapatos e outra de galletas. -Oveiras de cartón. -Cilindros de cartón dos rolos de papel hixiénico e papel de cociña. -Un vaso. -Un folio branco.

Programación  

Programacion de aula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you