Page 1

Centre Educatiu FAX

Memòria del PAC de Secundària 2012-13 Novembre 2013


ÍNDEX

1. Característiques generals 2. Matèries comunes 3. Matèries optatives 4. Treballs de síntesi i treball de recerca. 5. Altres activitats 6. Tractament de la diversitat 7. Horaris 8. Sortides 9. Llengua vehicular. 10. Relacions professors-pares-alumnes. 11. Mediació per a la resolució de conflictes. 12. Òrgans de govern. 13. Formació permanent del professorat 14. Innovacions pedagògiques 15. Objectius generals prioritaris pel curs 2012-13 16. Avaluació 17. Memòria de l’Àrea de Psicologia

2


CENTRE EDUCATIU FAX. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS El nostre Centre és una institució privada, en règim de concert, que consta d’una línia d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Per impartir els diferents Crèdits comuns i variables, en tots els grups de d'ESO, el Centre compta amb el següent professorat: 

1 Llicenciat en Farmàcia, Titulat també en Llengua Anglesa per l'EOI, Màster en Informàtica Educativa

1 Llicenciada en Biologia, amb autorització per impartir Matemàtiques a ESO

1 Llicenciat en Geografia i Història i Mestre de Català

1 Professor de Primària Especialista en Ciències (amb l’experiència necessària al cicle superior d'EGB) (dedicació parcial), Expert en Informàtica Educativa.

1 Llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia Eslava

1 Llicenciada en Filologia Anglesa

1 Llicenciat en INEF (dedicació parcial)

1 Graduat Superior en Música (dedicació parcial)

1 Professor Especialista en Tecnologia i Informàtica

1 Llicenciada en Filologia Anglesa (dedicació parcial)

Memòria: El professorat s’ha mantingut estable durant tot el curs, sense necessitat de substitucions per professors externs.

3


2. MATÈRIES COMUNES Impartirem les matèries comunes que assenyala la normativa, adaptant els horaris a les nostres circumstàncies i característiques pròpies, d’acord a l’esquema de la pàgina següent. A tots els cursos impartirem matèries optatives d’acord a les noves modificacions de la normativa que estableixen la LOE i la normativa del Departament d’Educació (LEC). Distribució de matèries Veure full adjunt: ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA ESO, Assignació horària de matèries. Memòria: S’han impartit totes les matèries d’acord amb la programació i a les modificacions establertes.

ÀREA DE LLENGUA (Català i Castellà) En tots els nivells de Català i Castellà es potenciarà la lectura (oral i comprensiva) i també l’expressió escrita (ortografia i composició) . Amb l’objectiu d’assolir un nivell més elevat per als alumnes que han de seguir estudis posteriors de Batxillerat, a 4t curs es farà un desdoblament en Llengua Catalana . L’agrupació es farà en funció del ritme d’aprenentatge dels alumnes i d’acord amb les preferències que han mostrat els alumnes a principi de curs, de cara al seu futur acadèmic o laboral. Programa Educat 1.1 aplicat a tots els cursos de secundària. Memòria: S’han fet les agrupacions i el desdoblament programat en 4t ESO. Els resultats han estat satisfactoris tant per l’alumnat com pels professors.

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (Anglès) Es potenciaran els grups de conversa per millorar l’expressió oral a 1r i 2n curs, amb una professora de reforç. Aquest canvi es degut a la participació dels alumnes d’aquests cursos en el Programa Internacional Comenius. Continuarem amb l’ús regular de la pissarra digital i del llibre electrònic. Programa Educat 1.1 a 1r, 2n, 3r i 4t. Memòria: Els grups de conversa oral de 1r i 2n ESO han donat un bon resultat, sempre considerant les diferents respostes que dóna l’alumnat. Alumnes dels dos cursos d’ESO han viatjat en relació al Programa Comenius i han practicat de manera intensa l’idioma.

4


SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (Francès) S’oferiran matèries optatives corresponents a aquesta assignatura a 1r, 2n , 3r. S’inclou el Francès com assignatura optativa específica de 4t. Memòria: La matèria s’ha impartit amb total normalitat i amb resultats satisfactoris.

MATEMÀTIQUES Es farà un desdoblament en dos grups durant tot l’any escolar a 1r curs, ja que es van detectar importants dificultats durant la Primària, amb l’objectiu d’assolir un millor nivell que permeti continuar amb èxit la secundària. En el 4t de l’ESO es fa un suport d’una hora setmanal per als alumnes que no hagin superat l’assignatura en 3r de la ESO. Projecte Educat 1.1: S’ha introduït l’ús de la pissarra digital i el llibre electrònic als cursos 1r, 2n, 3r i 4t . L’assignació horària passa a quatre hores setmanals en 2n i 4t de secundària. Memòria: Els resultats obtinguts amb el desdoblament de 1r d’ESO no ha estat valorat com a molt satisfactori. Els alumnes del grup de reforç, acumulen dificultats d’atenció, memòria, raonament i a la vegada mancances cognitives. Es proposarà per certs alumnes un Pla Individualitzat.

CIÈNCIES NATURALS I FÍSICA I QUÍMICA Aquestes matèries s’impartiran d’acord amb la normativa actual, oferint les optatives que figuren en els documents adjunts. Continuarem amb l’ús regular de la pissarra digital i del llibre electrònic. Projecte Educat 1.1 a 1r, 2n, 3r i 4t. S’incrementaran les Pràctiques de Laboratori en horari lectiu. Els alumnes de Biologia de 4t faran el manteniment del petit hort urbà que es va posar en marxa el curs passat. Memòria: S’han mantingut les pràctiques de Laboratori en 3r i 4t ESO. Tant pel que fa a La Biologia, Geologia, Física i Química. S’han fet pràctiques amb els grups classe i en petits grups.

CIÈNCIES SOCIALS Aquesta matèria s’impartirà d’acord amb la normativa vigent. Es potenciarà l’ús de la sala d’audiovisuals i les visites a la web d’Història elaborada per professors i alumnes del Centre. Continuarem amb l’ús regular de la pissarra digital i el llibre a 4t. Projecte Educat 1.1 a 1r, 2n, 3r i 4t. Memòria: L’àrea s’ha impartir amb total normalitat i amb resultats positius. S’ha posat especial èmfasi en l’elaboració i presentació correcta dels treballs.

5


TECNOLOGIA Aquesta matèria s’imparteix com assignatura obligatòria en els tres primers cursos de secundària (2 h setmanals) i com optativa específica en el 4t curs de ESO. Projecte Educat 1.1 a 1r, 2n, 3r i 4t. Memòria: Es fa una valoració positiva dels resultats globals obtinguts en aquesta àrea.

PLÀSTICA S’ofereix 1 h de Plàstica en el 1r ESO. En el 2n d’ESO s’imparteixen 2 hores de Plàstica. (1 d’elles en el taller de fusta) Els alumnes de 3r ESO cursen 1 h de Plàstica setmanal. Els de 4t tenen l’assignatura com optativa específica. Es potenciarà l’aprenentatge del dibuix tècnic, artístic i del natural així com altres disciplines artístiques com l’escultura. Es treballarà molt especialment l’habilitat manual. Memòria: Tot i que els resultats han millorat encara s’introduiran nous canvis en aquesta àrea. Els esforços ha d’anar especialment dirigits a despertar la creativitat dels alumnes i que presentin les feines a temps i acabades.

MÚSICA Aquest any s’ofereix aquesta matèria a 1r (2 h. setmanals), 2n curs (1h. setmanal) i 3r curs (1 h. setmanal). Memòria: Aquesta matèria s’ha impartit amb normalitat. Pel curs vinent es potenciaran les sessions d’instrument, les audicions i la creativitat.

ÈTICA: S’impartirà ” Educació per a la ciutadania” a 3r curs i “Educació etico-cívica” a 4t curs. APS (APRENENTATGE I SERVEI Es continua amb el projecte de col·laboració amb diferents entitats del barri (C.O. Can Serra i Ding-Dong ) amb l’objectiu de potenciar el voluntariat i les actituds positives envers altres col·lectius no escolars. Es proposa una col·laboració dels nostres alumnes amb el Consell Esportiu de la ciutat.

A 1r curs continuarem amb les Trobades per a la tolerància amb usuaris del Centre Alpi de Can Serra.

6


Memòria: La matèria curricular s’ha impartit amb normalitat i resultats positius. Continuem valorant de manera molt satisfactòria les activitats emmarcades en l’APS que han seguit els alumnes de 4t ESO i les activitats conjuntes que han dut a terme els alumnes de 1r ESO i els usuaris del Centre Alpi. Cal remarcar les felicitacions rebudes de diversos estaments amb motiu d’aquesta col·laboració. Hem comtat amb l’assistència del Tinent Alcalde Lluís Esteve, la Sra. Anna Sebrià i La Sra. Mª José Pèrez en les cloendes dels projectes ApS.

EDUCACIÓ FÍSICA Dues hores setmanals cada curs, durant els tres trimestres a tots els cursos: una hora i mitja setmanal de classe pràctica i mitja hora setmanal de classe teòrica. Aquest curs hi ha una implicació important dels alumnes de secundària en la celebració de la Diada de l’esport. Memòria: La matèria s’ha pogut impartir amb normalitat. El professor ha emprat la llengua anglesa en el desenvolupament d’algunes activitats a primer d’ESO. Atès que els resultats han estat molt satisfactoris, es recomana que el proper curs s’ampliï a 2n ESO. La Diada de l’esport va ser un èxit en tots els aspectes. Es va desenvolupar en el millor dels ambients possibles. Per part de l’alumnat es demana la seva repetició.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Es faran els agrupaments flexibles que permeti la migradesa de recursos humans amb què podem comptar. Es fan desdoblaments en els cursos i assignatures que s’ha considerat oportú.       

Hora de suport de llengües 1r ESO. Hora de suport de Llengües 2n ESO Hora de suport de matemàtiques 4t ESO. Hora de suport de Llengua Castellana 3r ESO Desdoblament de Matemàtiques en 1r ESO Desdoblament de Llengua Catalana 4t ESO Desdoblament de Plàstica (taller) 2n ESO

Es posarà especial atenció a l’alumnat nouvingut amb desconeixement absolut de la llengua catalana. S’intentarà treballar amb petits grups fora de l’aula fins que els alumnes tinguin uns coneixements bàsics.

7


A l’hora d’elaborar la present Programació s’està pendent de la continuïtat del Taller d’Estudi Assistit que tenia en funcionament el centre dins el Pla Educatiu d’Entorn. Dificultats pressupostàries de l’Ajuntament i de la Generalitat poden dificultar o impedir la implementació del Pla aquest curs.

Curs 1r

Desdoblament Matemàtiques

2n

Plàstica (taller)

Castellà

3r 4t

Suport Castellà i Català Anglès parlat Castellà i Català

Català

Matemàtiques

Memòria: S’han pogut fer tots els desdoblaments i suports previstos. El professorat es mostra en general satisfet pels resultats obtinguts. Seria interessant incrementar les hores de suport als alumnes amb importants dificultats d’aprenentatge. Finalment no es va posar en marxa el Taller d’Estudi Assistit.

3.- MATÈRIES OPTATIVES El currículum optatiu es proposa aplicant la normativa vigent i depenent de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat del professorat. Primer quadrimestre/Segon quadrimestre Alumnes de 1r ESO 2012-13 OP1Q1: Robòtica 2h x 17’5 =35 h (Tots) OP2Q2: Fusta 35 h // Francès 35 h Memòria: Èxit total, els alumnes han gaudit molt d’aquestes optatives. Es desenvolupen capacitats que en altres assignatures o matèries queden amagades. Alumnes de 2n ESO 2012-13 OP2Q1: Francès // Instrument OP2Q2: Robòtica // Maquetes Memòria: S’han desenvolupat les optatives com estava programat. L’èxit de la Robòtica i Maquetes es repeteix.

8


Alumnes de 3r ESO 2012-13 OP3Q1: Francès // Emprenedoria OP3Q2: Instrument // Electricitat Memòria: S’han desenvolupat les optatives com estava programat. La assignatura optativa d’Emprenedoria s’ha impartit per primera vegada i amb satisfacció. Alumnes de 4t ESO 2012-13 ESP1: Informàtica / Biologia i Geologia (105 h) ESP2: Física i Química / Plàstica (105h) ESP3: Francès / Tecnologia (Batx.) (105 h) Memòria: S’han desenvolupat les optatives com estava programat i satisfactòriament.

4. TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA S’estan preparant els Treballs de Síntesi corresponents als 3 primers cursos d’ESO 1r i 2n 3r 4t

Conèixer L’H Rutes d’Història per Barcelona La Mediterrània-Roma

Els treballs de síntesi es realitzaran durant el mes d’abril 2013. Memòria: El Treball se síntesi de 1r i 2n es va desenvolupar a l’Hospitalet . Se’n fa una valoració molt positiva i útil per l’alumnat. El mateix es pot dir del Treball “Conèixer Barcelona” que van realitzar els alumnes de 3r. La valoració que es fa del desenvolupament del Treball de síntesi de 4t “La Mediterrània” no és tant positiva com s’esperava, atès que es van succeir una sèrie de deficiències en l’organització del vaixell. De cara al curs vinent es recomana efectuar els canvis necessaris per tal de millorar els resultats.

5. ALTRES ACTIVITATS Per tal de completar la formació dels nostres alumnes i tenint en compte els horaris de cada grup, la nostra escola oferirà una sèrie d’activitats que no són pròpiament curriculars, però que poden servir molt bé per a un millor desenvolupament acadèmica i formativa. 9


També pretenem a través d’aquestes activitats, que els nostres alumnes romanguin algunes hores més al Centre i que tinguin un horari més uniforme, la qual cosa farà que els pares puguin saber que els seus fills entren i surten cada dia a la mateixa hora de l’escola.

Aquestes activitats seran:  TALLER DE TEATRE: Grup Teatral (tots els cursos E.P. i ESO)  TALLER DE PERIODISME: Revista escolar Torxa (Tots els cursos)  TALLER D’ESCENOGRAFIA (Tots els cursos)  NAVEGACIÓ PER INTERNET (Tots els cursos)  TALLER DE MATEMÀTIQUES (Tots els cursos)  TALLER D’ESTUDI ASSISTIT (Tots els cursos, dins el Pla Educatiu d’Entorn) Pendent d’aprovació. Aquest curs es torna a oferir a 1r curs el voluntariat de cooperació amb el centre de disminuïts psíquics Alpi, amb una periodicitat mensual. A més, estan previstes unes jornades de cloenda pel mes de Juny. En aquest àmbit es faran diverses sortides conjuntes. Participació dels alumnes de 1r, 2n, 3r en el programa “Órdago” Participació dels alumnes de 4t ESO en el programa “Retornemos” Participació dels alumnes de 1r i 2n en el Projecte: Valors de futur. Participació dels alumnes de 4t ESO en un curs de 4 hores sobre Primers Auxilis. Realitzat per personal qualificat de la Creu Roja de L’Hospitalet. Un cop fet el curset cada alumne obté un diploma acreditatiu de la seva participació. Durant el mes de novembre tindran lloc quatre conferències-col·loqui sobre el tema de la Marató de TV3. Es faran unes conferències-taller a 2n 3r i 4t sobre “Alcoholisme i d’altres drogodependències. Es durà a terme la Conferència-taller “L’adolescència i tu”. Es passarà a 3r i 4t una enquesta del Ministerio de Sanidad i el Departament de Salut sobre hàbits de consum del adolescents. Es potenciarà la participació dels alumnes de 3r i 4t en el programa Escola i Salut del Departament de Salut, en col·laboració amb la professional del Departament.

10


Memòria: La majoria de les activitats previstes s’han dut a terme amb normalitat. Al mes de maig es va afegir una activitat de cinema a tots els cursos, director-productor i actors van fer una xerrada-col·loqui i es va simular el rodatge d’una escena. Es considera reduir algunes participacions i activitats que durant el mes de setembre es concretaran. La participació del alumnes de Secundària en el Grup Teatral FAX ha estat escassa. El teatre es configura com una activitat encarada a Primària. Per motius pressupostaris del Departament d’Ensenyament, el TAE no es va començar. Encara que es fa una valoració molt positiva dels projectes Órdago considerem que hi ha moltes dificultats horàries per aplicar-lo. El programa Salut i Escola s’ha reestructurat en funció de les restriccions de personal sanitari del Departament de Salut, tot i així els resultats són prou satisfactoris.

6. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT ALUMNES NOUVINGUTS En no disposar d’aula d’acollida, els alumnes estrangers o d’una altra Comunitat que s’incorporin al Centre sense domini del Català rebran atenció individualitzada sempre que ho permeti la disponibilitat de professorat. Al llarg del primer trimestre aquests alumnes rebran un tractament en grups reduïts dins l’horari escolar. Si disposem de la possibilitat, assistiran al Taller d’Estudi Assistit dins del PEE. S’intentarà treballar especialment amb grups reduïts amb els alumnes la llengua materna dels quals no sigui el castellà i el català. La psicòloga del Centre farà un seguiment acurat del procés d’adaptació de cada alumne. Memòria: S’han fet diverses valoracions en altres apartats de la Memòria sobre l’atenció a la diversitat. Com cada curs la psicòloga del centre ha treballat de manera personal amb els alumnes incorporats de nou i amb els seus pares. Els tutors de cada curs han dedicat una atenció especial als alumnes i famílies dels alumnes que es van incorporar al centre al llarg del curs.

11


ALUMNES AMB DIFICULTATS ESPECIALS Rebran un tractament especial per part de la psicòloga del centre. Rebran tractament especial per part dels professors, procurant activitats adaptades al seu ritme d’aprenentatge. Es procurarà donar atenció especial en les hores de suport. Es procurarà que puguin seguir les activitats del Taller d’Estudi Assistit, en cas de que es faci. Memòria: Remetem al informe-memòria que la psicòloga del centre ha elaborat.

ALUMNES AMB PROBLEMES ACTITUDINALS Rebran atenció individualitzada per part de la psicòloga del centre. Existeix la figura del tutor de seguiment al que li seran assignats els alumnes que considerin els tutors corresponents. Memòria: Ja que no hi ha hagut problemes destacables, s’han fet intervencions puntuals aconseguint la rectificació del problema actitudinal. En algun cas s’ha fet mediació amb la intervenció de la psicòloga.

7. HORARIS i CALENDARI L’horari de classes serà el següent: Matí de 8:50 a 13:10 Tarda de 15:00 a 17:00 Les hores complementàries es realitzen de 17:00 a 18:00 h de dilluns a divendres.

La distribució dels trimestres: Trimestre

Inici

Final

Primer

12/09/12

5/12/12

Segon

10/12/12

15/03/13

Tercer

18/03/13

21/06/13

12


OPTATIVES --- Primer i Segon quadrimestre -- 

1r ESO... OP1Q1: Robòtica (Juan José/ Jordi) OP1Q2...Fusta (Jordi) / Francès (Carol) 2n ESO... OP2Q1: Francès (Carol) // Instrument (Francesc) OP2Q2...Robòtica (Juan José) / Maquetes (Jordi)

3r ESO... OP3Q1: Francès // Emprenedoria OP3Q2...Instrument (Francesc) / Electricitat (Jordi)

4t ESO *Específica 1: Informàtica (Jordi) / Biologia i Geologia (Mayte) *Específica 2: Física i Química (Juan José) / Plàstica (Jordi) *Específica 3: Francès (Carol) / Tecnologia (Jordi)

Memòria: Tots els horaris s’han desenvolupat amb total normalitat.

DESDOBLAMENTS: MAT 1r Jordi / Mayte CAT 4

Toni M./ Anabel

HORES DE SUPORT SETMANAL: 1 h Mat 4t ord. Jordi 1 h Cat- Cast 1r Carol 1h Cat- Cast 2n Carol 1 h Cast 3r Carol

Memòria: Tots els horaris s’han desenvolupat amb total normalitat. Si bé s’ha hagut d’adaptar els horaris dels alumnes per poder assistir als reforços.

13


HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ: Jordi:

Dilluns i dijous de 16:00 a 17:00 i Dimarts 12:10 a 13:10

Carol:

Dilluns i divendres de 8:50 a 9:50

Anabel:

Dimarts de 15:00 a 17:00.

Toni Martos:

Dimecres 8:50 a 10 :50 i de 16:00 a 17:00.

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 

Divendres 2 de novembre 2012

Divendres 7 de desembre 2012

Dilluns 11 febrer 2013

Divendres 17 de maig 2013

14


HORARI DELS CURSOS C.E. FAX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Q1 PRIMER CURS ESO

HORARI DE SECUNDÀRIA 2012-13 1r ESO 8:50 – 9:50 9:50 – 10:50 11:10 – 12:10

DILLUNS MUS SOC MAT1 des

TUTORA: ANABEL PARAMÈS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANG

CAST

CAST

MUS

CAT

CAT

CAT

SOC

MAT1 des

OP1Q1

EF

PLA

12:10 – 13:10

TUT

SOC

OP1Q1

EF

MAT1 des

15:00 – 16:00

ANG sp

CAST

REL

ANG

TEC

CN

CN

ALT

CN

TEC

16:00 – 17:00

C.E.FAX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Q1 SEGON CURS ESO

HORARI DE SECUNDÀRIA 2012-13 2n ESO

TUTORA: CAROL MUÑOZ

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

SOC

SOC

CAT

CAT

SOC

9:50 – 10:50 MAT

MAT

CAST

CAST

MUS

8:50 – 9:50

11:10 – 12:10

ALT

EF

MAT

MAT

PLA

12:10 – 13:10

OP2Q1

EF

ANG

TUT

OP2Q1

15:00 – 16:00

CN

CN

TEC

CN

CAT

16:00 – 17:00

ANG sp

CAST

TEC

ANG

PLA

15


C.E. FAX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Q1 TERCER CURS ESO

HORARI DE SECUNDÀRIA 2012-13 3r ESO 8:50 – 9:50 9:50 – 10:50 11:10 – 12:10

DILLUNS ANG MUS OP3Q1

TUTOR: TONI MARTOS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CN

CN

CN

ANG

SOC

MAT

CAT

MAT

CN

EF

ALT

OP3Q1

12:10 – 13:10

CAT

MAT

EF

ANG

CAT

15:00 – 16:00

SOC

ÊTICA

TEC

TUT

SOC

16:00 – 17:00

CAST

PLA

TEC

CAST

CAST

C.E. FAX

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA QUART CURS ESO

HORARI DE SECUNDÀRIA 2012-13 4t ESO 8:50 – 9:50 9:50 – 10:50 11:10 – 12:10

DILLUNS MAT CAST EF

TUTOR: JORDI ABADIAS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESP1

ESP1

ESP1

MAT

ESP2

ESP2

ESP2

CAST

CAT

CAT

CAT

ALT

12:10 – 13:10

EF

ANG

MAT

MAT

ANG

15:00 – 16:00

ESP3

TUT

CAST

ESP3

ESP3

16:00 – 17:00

SOC

CIV-ÈTICA

ANG

SOC

SOC

16


1r QUADRIMESTRE CURS 2012-13 HORARI PROFESSORS HORARI PROFESSOR: Francisco J. Ortega CURS 12/13 DILLUNS 8:50 – 9:50

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MUS 1

MUS 1

9:50 – 10:50 MUS 3

MUS 2 Vig. esbarjo

11:10–12:10 ALT 2

PLA 1

12:10–13:10 OP2Q1

OP2Q1

13:10-14:00

A disp. centre

A disp. centre

HORARI PROFESSOR: Toni Alemany CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Vig. esbarjo 11:10–12:10 EF 4

EF 2

EF 3

EF 1

12:10– 13:10 EF 4

EF 2

EF 3

EF 1

HORARI PROFESSOR: Juan José Ortega CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

CN 3

CN3

CN 3

A disp. centre

9:50 – 10:50 A disp. centre ESP 2, 4t

ESP 2, 4t

ESP 2, 4t

A disp. centre

10:50 –11:10 A disp. centre Vig. esbarjo

Vig. esbarjo

Vig. esbarjo

A disp. centre

11:10– 12:10 A disp. centre CN3

OP1Q1

A disp. centre

A disp. centre

A disp. centre

12:10– 13:10 A disp. centre A disp. Centre

A disp. Centre OP1Q1

A disp. centre

15:00-16:00

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

16:00-17:00

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

17:00-18:00

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

18:00-19:00

CÀRREC

CÀRREC

17

CÀRREC


HORARI PROFESSOR: Francisco Romero CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

8:50--9:50

GUÀRDIA

9:50-10:50

GUÀRDIA

DIJOUS

DIVENDRES

15:00 – 16:00 CN 2

CN 2

TEC 2

CN 2

TEC 1

16:00 – 17:00 CN 1

CN 1

TEC 2

CN 1

TEC 1

HORARI PROFESSOR: Toni Martos CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

SOC 2

SOC 2

LL.D.

GUÀRDIA

SOC 2

9:50 – 10:50 SOC 1

SOC 3

LL.D.

CAT 3

SOC 1

11:10– 12:10 OP3Q1

CAT 4 des

CAT 4 des

CAT 4des

OP3Q1

12:10– 13:10 CAT 3

SOC 1

A disp. centre

A disp. centre

CAT 3

15:00– 16:00 SOC 3

ÈTICA 3

REL1

TUT 3

SOC 3

16:00– 17:00 SOC 4

CIV-ÈT4

LL.D.

SOC 4

SOC 4

BIBL/ITERNET

17:00– 18:00

HORARI PROFESSOR: Mayte Ortega CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

ESP1

ESP 1

ESP1

MAT 4 des

9:50 – 10:50 MAT 2

MAT 2

MAT 3

D.C.

MAT 3

11:10–12:10 MAT 1 des

MAT 1 des

MAT 2

MAT 2

PLA 2 des

12:10–13:10 GUÀRDIA

MAT 3

MAT 4

MAT 4

MAT 1 des

15:00 –16:00 GUÀ / DC

GUA/Aps

GUA/TROB

GUÀRDIA

GUÀ / DC

16:00–17:00 GUÀRDIA

GUA/Aps

GUÀ/TROB

GUÀRDIA

CÀRREC

17:00–18:00 Taller Mats.

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

18:00–19:00

MAT 4

CÀRREC

18


HORARI PROFESSOR: Carol Muñoz CURS12/13

DIMARTS

DIMECRES

8:50 – 9:50 LL.D.

GUÀRDIA

CAST 1

CAST 1

LL.D.

9:50 -10:50 CAST 4

GUÀRDIA

CAST 2

CAST 2

CAST 4

11:10 -12:10 OP3Q1

A disp.centre A disp.centre ALT 3

OP3Q1

SUP 1

SUP 2

TUT 2

OP2Q1

15:00 -16:00 ESP 3

CAST 1

CAST 4

ESP 3

ESP 3

16:00 -17:00 CAST 3

CAST 2

ALT 1

CAST 3

CAST 3

12:10-13:10

DILLUNS

OP2Q1

DIJOUS

DIVENDRES

HORARI PROFESSOR: Anabel Paramés CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

ANG3

ANG1

CAT2

CAT 2

ANG3

9:50 – 10:50

SUP 3

CAT 1

CAT 1

CAT 1

GUÀRDIA

11:10 – 12:10

GUÀRDIA

CAT 4 des

CAT 4 des

CAT 4 des

ALT 4

12:10 – 13:10

TUT1

ANG 4

ANG 2

ANG 3

ANG 4

15:00 – 16:00

ANG 1 sp

LL.D.

ANG 4

ANG 1

CAT2

16:00 – 17:00

ANG 2 sp

LL.D.

GUÀRDIA

ANG 2

PLA 2 des

HORARI PROFESSOR: Jordi Abadías CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

GUARDIA

ESP 1

ESP 1

ESP 1

GUÀRDIA

9:50 – 10:50

Mant.ord.

ESP 2

ESP 2

ESP 2

Mant. ord.

11:10 – 12:10

MAT 1 des

MAT 1 des

OP1Q1

GUARDIA

PLA 2 des

12:10 – 13:10

A disp centre

LL.D.

OP1Q1

MAT 4 sup

MAT1 des

15:00 – 16:00

ESP 3

TUT 4

TEC 3

ESP 3

ESP 3

16:00 – 17:00

LL.D.

PLA 3

TEC 3

LL.D.

PLA 2 des

17:00- 18:00

PERIODISME

19


2n QUADRIMESTRE CURS 2012-13 HORARI PROFESSORS

HORARI PROFESSOR: Francesc Ortega CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

MUS 1

MUS 1

9:50 – 10:50

MUS 3

MUS 2

11:10 – 12:10

OP3Q2

OP3Q2

12:10 – 13:10

ALT 2

ALT 3

13:10 –14:00

A disp. centre

A disp. centre

HORARI PROFESSOR: Juan José Ortega CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

A disp. centre

CN 3

CN3

CN 3

A disp. centre

9:50 – 10:50

A disp. centre

ESP 2, 4t

ESP 2, 4t

ESP 2, 4t

A disp. centre

10:50 – 11: 10 A disp. centre

Vig. esbarjo

Vig. esbarjo

Vig. esbarjo

A disp. centre

11:10 – 12:10

A disp. centre

CN3

OP2Q2

A disp. centre

A disp. centre

12:10 – 13:10

A disp. centre

A disp. Centre

A disp. Centr OP2Q2

A disp. centre

15:00-16:00

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

16:00-17:00

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

PRIMÀRIA

17:00-18:00

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

18:00-19:00

CÀRREC

CÀRREC

20

CÀRREC


HORARI PROFESSOR: Anabel Paramés CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

ANG3

ANG1

ANG 2

CAT 2

ANG 3

9:50 – 10:50 CAT 2

CAT 1

CAT 1

CAT 1

GUÀRDIA

11:10 – 12:10

SUP 3

CAT 4 des

CAT 4 des

ANG 4

ANG 4

12:10 – 13:10

GUÀRDIA

ANG 4

TUT 1

ANG 3

CAT 4 des

15:00 – 16:00

ANG 1 sp

LL.D.

ALT 4

ANG 1

CAT2

16:00 – 17:00

ANG 2 sp

LL.D.

GUARDIA

ANG 2

PLAS 2 des

HORARI PROFESSOR: Carol Muñoz CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

LL.D.

G

CAST 1

CAST 1

LL.D.

9:50 – 10:50

CAST 4

G

CAST 2

CAST 2

CAST 4

SUP 3

TUT 2

PLA 2 des

OP1Q2

11:10 12:10

A disp.centre A disp.centre PLA 1

12:10-13:10

OP1Q2

SUP 1

A disp.centre

15:00 -16:00 ESP 3

CAST 1

ALT 1

ESP 3

ESP 3

16:00 -17:00 CAST 3

CAST 2

CAST 4

CAST 3

CAST 3

HORARI PROFESSOR: Toni Martos CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

SOC 2

LL.D.

G

SOC 2

CAT 3

LL.D.

CAT 3

CAT 3

CAT 4 des

CAT 4 des

SOC 3

SOC 1

SOC 1

LL.D.

A disp. centre

CAT 4 des

SOC 2

9:50 – 10:50 11:10 – 12:10

SOC 1

12:10 – 13:10 15:00 – 16:00

SOC 3

ÈTICA 3

ALT 4 des

TUT 3

SOC 3

16:00 – 17:00

SOC 4

CIV-ÈT4

REL 1

SOC 4

SOC 4

BIBL. ITERNET

17:00 - 18:00

21


HORARI PROFESSOR: Mayte Ortega CURS 12/13 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

ESP1

ESP 1

ESP1

MAT 4

9:50 – 10:50 MAT 1 des

MAT 2

MAT 3

GUÀRDIA

MAT 1 des

11:10 – 12:10

MAT 2

MAT 1 des

GUÀRDIA

MAT 2

GUÀRDIA

12:10 – 13:10

MAT 3

MAT 3

MAT 4

MAT 4

MAT 2

15:00 – 16:00

GUÀRDIA

GUA/Aps

GUA/TROB

GUÀRDIA

GUÀRDIA

16:00 – 17:00

GUÀRDIA

GUA/Aps

GUÀ/TROB

GUÀRDIA

GUÀRDIA

17:00 – 18:00

CÀRREC

Taller Mats.

Taller Mats.

CÀRREC

CÀRREC

CÀRREC

MAT 4

18:00 – 19:00

HORARI PROFESSOR: Jordi Abadíías CURS 12/13

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:50 – 9:50

GUARDIA

ESP 1

ESP 1

ESP 1

GUÀRDIA

9:50 – 10:50

Mant.ord.

ESP 2

ESP 2

ESP 2

MAT 1 des

11:10 – 12:10

OP3Q2

MAT 1 des

OP2Q2

GUARDIA

OP3Q2

12:10 – 13:10

OP1Q2

LL.D.

OP2Q2

PLA 2 des

OP1Q2

15:00 – 16:00

ESP 3

TUT 4

TEC 3

ESP 3

ESP 3

16:00 – 17:00

LL.D.

PLA 3

TEC 3

LL.D.

PLA 2 des

17:00- 18:00

PERIODISME

22


8. SORTIDES: S’adjunta relació de sortides previstes. 1r ESO 1r Trimestre

2n Trimestre

Teatre Anglès

Conferència en FAX3: L’Energia

3r Trimestre

15/11/12 9/01/13

Museu Agbar Teatre Castellà

23/11/12

Representació dansa 28/11/12

Arenys de Mar Maig 2012

22/01/13

Teatre FAX Març 2013

Excursió final de curs

Treball de síntesi

2n ESO

La Coca-Cola Teatre Anglès 15/11/12

Museu Agbar 23/11/12

Representació

Conferència en FAX3: L’Energia 9/01/13 Teatre Castellà 22/01/13

Teatre FAX Teatre FAX Maig 2012 Març 2013

Excursió final de curs

dansa 28/11/12

Arenys de Mar

Treball de síntesi

23


3r ESO Teatre Castellà 24/01/13

Pràctica FIB Programant-les

Teatre FAX 22/03/13

Montserrat Gran Dictat 30/05/13

Teatre Català 02/05/2013

Treball de síntesi Excursió final de curs

4t ESO

Teatre FAX Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa 23 /11/12

Curs Primers Auxil·lis

22/03/13

T.S.J

Teatre FAX 22/03/13

PRBB

Escola Mossos d’Esquadra

Teatre Castellà

Teatre Català

24/01/13

2/05/13

Treball de síntesi

Com a regla general s’organitza una sortida educativa per trimestre –si bé en algun curs se n’hi pot afegir una segona-, amb finalitats formatives, procurant que en cada sortida les activitats a realitzar es relacionin amb el màxim possible d' àrees d’aprenentatge. Memòria: La majoria de les activitats extraescolars s’han desenvolupat segons la programació establerta i amb valoració positiva. No es van poder confirmar les sortides del primer trimestre de 3r ESO, tampoc es va fer l’excursió a Montserrat per raons meteorològiques. Es va afegir una pràctica en la Universitat d’Informàtica i l’assistència del grup de 3r ESO a la gravació del programa de TV3 “El Gran Dictat”.

24


Es recomana la revisió de les sortides de Teatre Escolar per veure la possibilitat de reduir-les o reestructurar-les. Es recomana la revisió de les tasques didàctiques que es fan a priori o posteriori de les sortides.

9. LLENGUA VEHICULAR La llengua vehicular normalment emprada en l'ESO serà el Català. Continuem treballant durant l’hora de l’alternativa a la Religió i durant les hores de tutoria activitats per treballar diferents aspectes culturals catalans amb la finalitat d’ampliar coneixements i vocabulari. Memòria: La llengua vehicular de les classes ha estat en tot moment el català, a pesar que la incorporació de determinats alumnes ho dificulti. Malgrat els esforços del professorat no hem assolit l’objectiu que la llengua catalana sigui present en les hores d’esbarjo.

10. RELACIONS PROFESSORS PARES ALUMNES Com cada any, els tutors dedicaran al menys una hora setmanal a atendre els pares de manera individual i al llarg del curs es faran les reunions col·lectives que es consideri necessari. Per tal de facilitar l’assistència del pare i la mare dels alumnes, els tutors tenen un horari flexible. Per via telefònica es concertarà l’hora de cada entrevista. Durant el primer trimestre del curs es farà una reunió col·lectiva per a cada curs. Pel 1er curs es va organitzar una sessió informativa al mes de juny. Cada tutor dedicarà una hora setmanal a la tutoria personal amb els diferents alumnes. S’inclou en document a part la seva programació. La Psicòloga del Centre participarà periòdicament en les diferents tutories i farà una tasca de suport continuada amb els Tutors. Es pot Quan els pares necessitin parlar amb un professor no-tutor, l’entrevista es canalitzarà a través del tutor corresponent. La tutoria de 4rt s’enfocarà de manera preferent de cara a informar a l’alumnat de les futures sortides acadèmiques i professionals en el moment de finalitzar els estudis d’ESO. El Gabinet Psicopedagògic passarà una sèrie de tests a tots els alumnes de 4rt per tal d’obtenir informació contrastada, amb l’objectiu de facilitar-los l’elecció de posteriors estudis. Memòria: Aquest curs s’ha incrementat notablement la quantitat de tutories realitzades. Els professors s’han adaptat als horaris possibles dels pares, prioritzant les necessitats dels alumnes. El grau de satisfacció és molt bo.

25


TUTORIES PERSONALITZADES A un reduït grup d’alumnes de característiques familiars o personals molt especials se’ls assignarà un tutor especial que s’encarregarà del seguiment personal de l’alumne i de les relacions amb llurs famílies. Funcionarà especialment per als alumnes de 4t i els seus pares i estarà integrat per la Psicòloga del Centre, el tutor i alguns professors que imparteixen classe al curs. El seu objectiu és la d’assessorament en tot allò que es refereix a la transició de l’Educació Obligatòria als diferents Batxillerat i cicles Formatius i al món laboral. Al llarg del primer trimestre es passarà una bateria de tests a tots els alumnes de 4t i el Gabinet elaborarà un dossier informatiu perquè alumnes i pares tinguin més elements de contrast a l’hora de decidir quina opció és la millor en acabar l’Educació Secundària Obligatòria. En el marc del Pla Educatiu d’Entorn, es treballarà conjuntament amb el personal del POA per tal d’orientar els alumnes de 4t ESO que presenten dificultats per obtenir la Graduació. Memòria: S’ha incrementat i reforçar les tasques de guiatge i assessorament dels alumnes de 4t ESO per tal que tinguin una idea clara a l’hora de continuar els estudis postobligatoris. Tots els tutors ofereixen horaris adaptables, per realitzar tutories amb els pares. En alguns casos s’ha fet el seguiment de l’alumne juntament amb la sicòloga externa que té l’alumne.

11. MEDIACIÓ PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Es manté la Mediació per a la resolució de conflictes dintre del pla d’acció tutorial, amb la intenció d’ajudar als alumnes en la resolució del conflictes que es puguin presentar al llarg del curs. Actuaran com a mediadors la psicòloga del Centre i dos professors de primer i segon cicle. Les accions mediadores s’efectuaran a tres nivells: al grup classe, a l’alumne i als pares dels alumnes. Memòria: Al llarg del curs s’ha hagut de portar a terme algunes intervencions de mediació, que ha acabat de manera satisfactòria.

12. ÒRGANS DE GOVERN L’equip directiu es reunirà un mínim de 3 hores setmanals per anar avaluant la marxa del curs i establir o rectificar les estratègies necessàries i resoldre els problemes puntuals que presentin. (17:00 a 19:00 h) Memòria: Caldria variar la dinàmica de les reunions de l’Equip directiu per tal de fer-les més operatives.

26


13. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT Si es compleixen les expectatives dels cursos anunciats per diverses institucions, el professorat pensa seguir els següents cursos: CRÈDITS ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE SISTEMSES (UOC) Jordi Abadias SEMINARI DE COORDINACIÓ T.A.C. Juan José Ortega Ballester Memòria: S’han portat a terme les activitats de formació programades.

14. INNOVACIONS PEDAGÒGIQUES Potenciació de l’ús de pissarres digitals i equips audiovisuals a totes les aules del Centre i creació de material propi pel professorat especialitzat del centre. S’implementarà l’ús regular de les pissarres digitals i el llibre electrònica a les següents àrees: Ciències Socials i Naturals i Llengua Anglesa. Com innovació pedagògica i tecnològica especial, aquest any s’introdueix la Robòtica com assignatura optativa en 1r i 2n ESO. També es treballarà a 4t ESO. Memòria: Tots els alumnes de l’ESO utilitzen els ordinadors personals en l’aula, la pissarra digital l’utilitza tot el professorat i els alumnes i per totes les matèries. Malgrat que el Departament d’Ensenyament deixarà de finançar l’adquisició d’ordinadors per a l’alumnat, es recomana seguir amb el procés iniciat i completar amb el 1r curs d’aquest any la utilització de l’ordinador personal en tota la Secundària. Es planteja una reunió amb els pares dels alumnes de primer d’ESO amb la finalitat d’acordar tot allò que calgui en relació a l’adquisició d’ordinadors, plataformes digitals, etc. La introducció de la Robòtica en els cursos de 1r, 2n i 4t ha proporcionat excel·lents resultats. Els alumnes de 3r van fer una pràctica de robòtica en la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Es recomana seguir en aquesta linia el pròxim curs.

27


15. OBJECTIUS GENERALS PRIORITARIS PEL CURS 2012-2013 Revisar el document “Normes d’organització i funcionament del Centre”per adequar-lo al curs 2012-2013.. Actuacions: Lectura i anàlisi de la normativa legal actual, redacció de l’esborrany del document, presentació del document al Claustre i la Consell escolar, redacció i aprovació del document definitiu. Temporització: Mes de setembre i al llarg de tot el curs. Recursos: Normativa legal, Federació de Centres, USO, els que faciliti el propi centre. Responsables: Equip Directiu. Mecanismes de seguiment: Reunions de l’Equip directiu. Criteris d’avaluació: Els que estableixi l’Equip directiu i la Inspecció. Relacionat amb les prioritats generals del Departament: “Dissenyar i desenvolupar estratègies i actuacions orientades a la millora de la convivència i la gestió positiva dels conflictes.” Memòria: S’ha re considerat el document al llarg del curs sense arribar a la redacció i aprovació del document definitiu. Es recomana seguir treballant en el document fins la seva aprovació i posterior desplegament. Fomentar l’ús i consolidar la llengua catalana. Incrementant el nivell d’expressió i comprensió oral i escrita. Actuacions: Reunions entre els professors que imparteixen la llengua catalana per dissenyar activitats organitzades en diferents nivells i àmbits. Donar a conèixer altres aspectes de la cultura catalana: menjars, festes, castellers... Temporització: Al llarg del curs. Recursos: Tots el que puguin aportar el centre i els que s’aconsegueixin amb la col·laboració de professors, alumnes i pares. Optimitzar l”ús dels diferents espais. Responsables: Professors de llengua i Cap d’estudis. Mecanismes de seguiment:. Reunions periòdiques dels professors. Criteris d’avaluació: Exposicions dels propis alumnes sobre les activitats fetes. Rúbriques dissenyades especialment. Relacionat amb les prioritats generals del Departament: “ Competències Basiques…

Memòria: Cal seguir treballant en el projecte de millorar l’ús de la llengua catalana entre el nostre alumnat ja que no ens considerem satisfets del resultat global. Dada curs hi ha alumnes nouvinguts que dificulten la

28


tasca.Implementar l’acompanyament de l’alumne al llarg de la Secundària, tant a nivell personal com en l’orientació de l’alumne durant tot el currículum.

Implementar l’acompanyament de l’alumne al llarg de la Secundària, tant a nivell personal com en l’orientació de l’alumne durant tot el currículum. Actuacions: Reunions dels tutors per decidir les estratègies. Entrevistes entre els tutors i els seus alumnes de forma grupal, petit grup o individual. Temporització: al llarg de tot el curs. Recursos: Xerrades, entrevistes, tutories. Informes dels alumnes, informació de l’alumne i la pròpia família. Responsables: Professorat, cap d’estudis, psicòloga del centre Mecanismes de seguiment: Reunions mensuals del claustre de professors Reunions dels tutors amb la psicòloga. Reunions i converses dels alumnes amb els responsables. Criteris d’avaluació: Qüestionaris i converses amb alumnes, pares i responsables. Relacionat amb les prioritats generals del Departament: “L’acompanyament personalitzat de l’alumne s’ha de considerar com un eix de la formació i, a tal efecte, els centres hauran d’implementar les estratègies organitzatives dins del seu projecte educatiu de centre, que facin de l’orientació educativa l’eix principal per atendre la diversitat dels alumnes”.

Memòria: Al llarg del curs s’han revisat i implementat les activitats que donen una major coneixença i perspectiva als alumnes de 4t pel que fa a les sortides al final de l’ESO. Com cada curs els alumnes de 4t fan una prova psicològica de capacitats personals. També s’ha orientat als alumnes d’ESO en l’elecció del currículum optatiu.

Promoure més activitats per millorar les TIC i els recursos digitals. Aprofitant-los en l’ensenyament i aprenentatge. Actuacions: Activar l’ús de les TAC a l’aula mitjançant activitats proposades pel professorat. Temporització: Tot el curs, durant les classes de tutories i alternatives. Recursos: Tota la xarxa digital del centre: ordinadors, pantalles, tablets...Els propis ordinadors dels alumnes. Responsables: Els tutors i cap d’estudis.

29


Mecanismes de seguiment: Reunions dels professors i rúbriques dirigides als alumnes, presentació.. Criteris d’avaluació: Activitats especialment dissenyades. Les rúbriques i els resultats escolars. Resultats de les proves i avaluacions que es facin. Relacionat amb les prioritats generals del Departament: “L’ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge ... Els alumnes han de desenvolupar la competència digital” Memòria: Al llarg del curs s’ha incrementat notablement les estratègies educatives i activitats que s’han recolzat en les TIC. Fent major l’aprofitament dels alumnes i millor la informació que reben. Especialment en les assignatures tecnològiques i científiques. Proposem continuar durant el pròxim curs.

Contribuir de forma activa en l’adquisició de les competències bàsiques que afecten al desenvolupament personal de l’alumne. Actuacions: Reunions del professorat per unificar les criteris . Reunions per Departaments: Llengües, Matemàtiques, Ciències, etc. Adaptació de les proves d’avaluació. Temporització: Intensivament a l’inici de curs i al llarg del mateix. Recursos: Els recursos digitals, les programacions de les matèries, les adaptacions segons nivells i la orientació de la psicòloga. Responsables: Professorat, cap d’estudi. Mecanismes de seguiment: Valoració dels resultats de les proves i controls de matèries curriculars que es vagin fent al llarg dels trimestres. Criteris d’avaluació: Resultats de les avaluacions censals de les Competències Bàsiques.

Relacionat amb les prioritats generals del Departament: L’adquisició de C.B. que han de contribuir al desenvolupament personal de l’alumne. Especialment en un bon assoliment de l’expressió i comprensió orals… Memòria: Tot el professorat està implicat en la valoració i avaluació de les Competències Bàsiques. La programació de les assignatures s’ha fet tenint en compte les C.B.. Al llarg del curs s’ha incrementat les activitats per adquirir-les o desenvolupar-les especialment en hores d’Activitats Alternatives a la Religió.

30


Incloure el Pla educatiu d’entorn en el Projecte Educatiu i la Programació anual de centre. Actuacions: Reunions de l’Equip Directiu. Programació de les dates de reunions. Temporització: Durant el primer trimestre. Recursos: Normativa legal. Programacions anteriors. Activitats que ja es fan. Responsables: Equip Directiu, Coordinadora PEE, Educadora Social, Tècnica d’absentisme. Mecanismes de seguiment: Reunions periòdiques dels diferents responsables Actes del les reunions. Criteris d’avaluació: Rúbriques i reunions durant tot el curs. A final de curs es fa una valoració global. Relacionat amb les prioritats generals del Departament: Com Centre Acollidor: En el cas dels centres educatius que formin part d’un Pla educatiu d’entorn (PEE), el centre haurà de vincular els objectius i les actuacions del PEE al Projecte educatiu i a la Programació anual del centre. Memòria: Per la manca de recursos es va decidir que les actuacions serien a demanda. El contacte ha sigut correcte en els diversos àmbits: absentisme, educació, orientació...Mostrant sempre un gran grau de colaboració.

Fomentar el gust i la pràctica de l’esport, potenciant una actitud generosa i esportiva, mantenint l’esperit de grup i de col·laboració amb els altres membres de la comunitat escolar. S’organitzarà una Diada esportiva amb la participació de tot l’alumnat. Actuacions: Reunions preparatòries conjuntes del professorat d’Educació Física de Primària i Secundària. Elecció d’una comissió organitzadora per col·laborar el l’organització de la Diada. Temporització: Reunions prèvies al mes de setembre, reunions de treball al llarg del primer trimestre. Organització de la jornada a finals del 2nTr. Avaluació dels resultats al mes de juny. Responsables: Professor d’Educació física de Secundària, Mestra d’Educació Física de Primària, Subdirectora, Cap d’estudis de Primària i Secundària i la resta de claustre. Mecanismes de seguiment: Reunions periòdiques al llarg del curs. Avaluació a final de curs, juny. Criteris d’avaluació: Els que estableixi conjuntament l’equip directiu i la comissió organitzadora de la diada de l’esport.

31


Relacionat amb les prioritats generals del departament. Pla Català d’esport a l’escola, punt G pàg. 7/8 document PCEE. Memòria: Al llarg del curs es va anar organitzant la “Diada de l’esport”

MEMÒRIA: Al llarg de curs s’han fet diverses actuacions relacionades amb l’esport. Concretament al febrer es va fer una flash move en la que els alumnes de secundària van assajar als alumnes de primària els passos d’aeròbic que ells prèviament havien après. Va ser un gran èxit. . El dia 24 d’abril es va celebrar la Diada de l’Esport amb la participació entusiasta de tots, alumnes i professorat. Al llarg de la jornada tots els alumnes van poder participar i jugar en els diferents esports (públic, jugadors o àrbitres) , sempre en un ambient esportiu, festiu, solidari i respectuós. Es va comptar en l’entrega de medalles amb la presència del Regidor d’Esports de la ciutat. La diada va tenir una valoració molt positiva per tothom. Des dels diferents sectors educatius es demana la repetició el curs vinent.

Dissenyar, desenvolupar i aplicar estratègies orientades a la millora de la convivència, cohesió social i compromís cívic . 

Actuacions: Reunions organitzatives i reunions de caire logístic de les persones implicades. Reunions amb pares voluntaris, professors i alumnes .

Temporització: Periòdicament al llarg de tot el curs.

Recursos: Els que els propis centres ofereixen: espais, mitjans, personal professional i voluntaris etc.. Participació en les Trobades per a la Tolerància i Aps. Responsables: Professorat, cap d’estudis, professionals externs. Mecanismes de seguiment: Reunions i rúbriques. Observacions, incidències, opinions etc. Criteris d’avaluació: Els que s’estableixin en cada àmbit.

  

Memòria: Al llarg del curs s’han propiciat activitats de col·laboració entre primària i secundària: En diferents celebracions o activitats com La Castanyera, el Nadal, el Carnestoltes, Pràctiques de laboratori, el Teatre FAX, Teatre en Anglès, Diada de l’Esport, Festival del Centre... Tot amb valoració molt positiva. Els projectes ApS a 4t d’ESO i el projecte de 1r ESO “Per a la tolerància” han rebut felicitacions per part del Centre, professorat, monitors. Els alumnes participants de 4t ESO van rebre un diploma com reconeixement de la seva tasca de mans del Tinent Alcalde. Relacionat amb les prioritats generals del departament. Pla Català d’esport a l’escola, punt G pàg. 7/8 document PCEE.

32


Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres per incrementar l’èxit educatiu promocionant la sensibilitat plurilingüe i intercultural de tota la comunitat educativa. Afavorirem la dimensió europea i internacional del nostre centre participant al projecte educatiu COMENIUS. Actuacions: Reunions de treball i organització de tot el professorat implicat per coordinar les activitats i planificar la gestió i seguiment de les mateixes. Reunió a Polònia el mes de novembre del Professorat de llengües estrangeres amb la resta de professors/es participants en el projecte. Temporització: Reunions periòdiques del projecte. Responsables: Director, Professorat de llengües estrangeres, Subdirectora i Caps d’ estudis. Mecanismes de seguiment: Reunions periòdiques i trimestrals. Valoració a finals del mes de juny. Criteris d’avaluació: Els què estableixi el departament i l’equip directiu del centre, així com els professors de llengües estrangeres. Relacionat amb les prioritats generals del departament: “Impuls a les terceres llengües vers el plurilingüisme dels alumnes...promoció d’accions interculturals de tota la comunitat educativa Memòria: S’ha aconseguit i superat l’objectiu programat per aquest curs. Els alumnes han estat molt implicats amb el projecte i els que han viatjat han pogut aplicar, practicar i viure activament el projecte. S’han fet tres viatges a Polònia, Anglaterra i Hongria. Durant el curs 2013-14 es continuarà amb el projecte.

Activar la innovació educativa desenvolupant un nou projecte de Robòtica, orientat a millorar l’èxit escolar i el desenvolupament global de les competències bàsiques dels alumnes. Actuacions: Preparació prèvia del professorat que desenvoluparà el projecte de robòtica al cicle superior de primària. Temporització: Reunions al setembre, trimestrals i avaluació a final de curs. Recursos: Material de robòtica i programes informàtics. Responsables: Director i professors especialistes en tecnologia.

33


Mecanismes de seguiment: Reunions periòdiques al llarg del curs i a finals de juny. Criteris d’avaluació: Els que estableixi el Departament a nivell de competències bàsiques i els que considerin adients l’equip directiu i l’equip de professors de tecnologia del centre. Relacionat amb les prioritats generals del Departament referents al pla d’innovació educativa...Pràctiques educatives de referència orientades a la millora de l’èxit escolar. Memòria: Innovació entusiasmant pels alumnes i molt motivadora. Gran èxit. Es recomana repetir i ampliar l’aplicació durant el curs 2013-14.

34


16. AVALUACIÓ RESULTATS D’APRENENTATGE Memòria: Resultats Avaluació Diagnòstica Practicada als alumnes de 3r ESO durant el primer trimestre (curs 2012-13), per avaluar el nivell de competències assolides en 2n ESO (curs 2011-12). Resultats Llengua Catalana Llengua Castellana

Global

Comprensió lectora

Comprensió escrita

84’62% 73’06%

92’31% 80’77%

69’23% 65’38%

Llengües: Globals de Notable. Tots els paràmetres valorats superen el 65%. Sent molt superior la comprensió lectora sobre l’escrita. Es recomana incrementar les activitats que puguin afavorir l’assoliment de la competència escrita. Global

Espai. Forma, mesura

Estadística i atzar

Numeració i càlcul

Canvi i relació

76’92%

65’38%

50%

80’77%

69’23%

Resultats Matemàtiques

Matemàtiques: Global de Notable. Tots els paràmetres valorats superen el 65% excepte l’Estadística i atzar. Recomanem treballar més aquesta part de les matemàtiques i avançar-la en la seva programació ja que sempre ocupa per cronologia les últimes unitats del temari.

35


Memòria: Resultats de l’Avaluació de 4t ESO Segons les competències assolides sumant els nivells mitjà baix, mitjà alt I alt en cada material (criteri del Departament): 

Competència lingüistica: Llengua catalana

Catalunya C.E.FAX 

Comprensió lectora

Expressió escrita

89% 95’2%

90’4% 100%

74% 95’2%

Competència lingüistica: Llengua castellana

Catalunya C.E.FAX 

global

global

Comprensió lectora

Comprensió escrita

88’7% 100%

87’8% 95’5%

88’3% 95’5%

Competència linguistic: Lengua Anglesa global

Catalunya 79’8% C.E.FAX 94,4% 

Comprensió oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

89’8% 100%

85,6% 90,9%

61’9% 90’9% (corregit)

Competència Matemàtica:

Catalunya C.E.FAX

global

Numeració I càlcul

Espai. Forma i mesura

Canvi i relacions

Estadística

78’7% 85’7%

82’6% 95’2’%

67’4% 76’2%

82’4% 85’7%

81’5% 90’5%

Segons la mitjana obtinguda pels alumnes (notes) Resultats Catalunya FAX

LL. Catalana 76’6%

80%

LL. Castellana 76% 82’5%

LL. Anglesa 69’8% Aprox. 80%

Matemàtiques 68’3% 79%

La situació del nostre centre és clarament superior a la mitjana catalana en les quatre matèries avaluades. No tenim els resultats definitius en Ll. Anglesa ja que els correctors van cometre errors en l’aplicació dels criteris de correcció. No obstant alguns aspectes millorables, es treballaran en els departaments corresponents el curs vinent

36


Memòria del PAC de Secundària 2012-13 Área de Psicología

CE FAX Marisol Rodríguez Gutiérrez Junio 2013

 Estructuración del trabajo y horarios  Diagnósticos  Entrevistas con las familias  Entrevistas de orientación a familias  Reuniones con tutores  Casos derivados al psicólogo u otro especialista  Seguimiento de casos concretos  Informes Psicopedagógicos grupales  Conferencia  Tutoría ESO  Test de Estrés Cotidiano en Primaria

37


Área de Psicología ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO HORARIO Horarios y Servicios:  Se han dedicado 8 h. semanales para el servicio de psicología que han sido repartidas de la siguiente forma:

Lunes

Miércoles

Martes

Mañana

Diagnósticos

Tarde

Entrevistas

Jueves Diagnóstico

Viernes Diagnósticos Seguimientos

 En estas horas se han cubierto los siguientes cursos: Lunes Mañana

Miércoles

Martes Infantil Primaria

Tarde

Jueves Infantil

Viernes Secundaria

Primaria

Entrevistas

 En las 8 h. se han cubierto los siguientes servicios:

      

Diagnósticos de los alumnos. Seguimiento de algunos casos. Reuniones con tutores. Entrevistas con las familias de los niños diagnosticados. Entrevistas de orientación con niños no diagnosticados. Mediación escolar. Tutorías en la ESO 38


Área de Psicología ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO HORARIO Estructuración del trabajo:

 

  

 

 La estructuración del trabajo para la realización de los diagnósticos fue la siguiente: El alumno/a en concreto era remitido al servicio. Se le realizaba un diagnóstico durante unas 3 ó 4 semanas, según el caso, que constaba de: 1. Primera entrevista y toma de contacto. 2. Pasación de la batería diagnóstica en función del motivo de la demanda. Reunión con el tutor/a responsable para comunicarle los resultados y de cómo tratar el alumno/a. Entrevista con los padres del alumno/a para comunicarles el diagnóstico realizado. En los casos en que se precisaba se orienta hacia un profesional externo (logopeda, psicólogo, neurólogo) se realiza un informe para que la familia pudiera solicitar la ayuda pertinente. En los casos en que era necesario se realizó un seguimiento de la evolución del alumno/a. Realización de un informe escrito de uso interno para el centro escolar que pasa a ser archivado con el resto del material de test realizado y que guarda cada tutor/a. En algunos casos en Secundaria han sido los propios alumnos los que han solicitado el servicio psicológico. En estos casos la función ha sido orientativa, soporte y contención del problema.  La mediación escolar: En este curso escolar 2012-2013 se ha realizado una intervención de mediación en 1º ESO.  Los diagnósticos grupales: Se llevaron a cabo en 3 cursos: 1º EP, 6º EP, y 4º ESO.  Test de Estrés Cotidiano en Primaria: Se ha realizado en los cursos de 3º, 4º y 5º de Primaria.  Diagnóstico de Madurez en P_5.

39


Área de Psicología DIAGNÓSTICOS  Los alumnos y alumnas que han pasado por el servicio de psicología lo hacían desde tres vías:  Solicitud realizada por el tutor o tutora.  Solicitud realizada por la familia directamente.  Solicitud realizado por el propio alumno (Secundaria).  El tipo de demanda era básicamente de cuatro tipos:  Problemas de aprendizaje y de rendimiento escolar.  Problemas de personalidad.  Problemas de disciplina en casa.  Problema de disciplina en el aula  Según el tipo de demanda se elaboraba una batería diagnóstica que se adaptara a esta petición y a la edad del alumno/a:

Área de aprendizaje:            

EFAI (Test de Aptitudes) MY (Test de Memoria de Yuste) CARAS (Test de Atención) Toulous-Pierón (Test de Atención y Percepción) Figura Compleja de Rey WISC AEI (Test de Aptitudes en Infantil) CUMANIN (Test de maduración Neuropsicológica) Test de Lateralidad ITPA (Test de Aptitudes Psicolíngüísticas) BTI (Test de Aptitudes) PROLEC (Test de lectura)

Área de personalidad:           

Entrevista semidirigida Test de la Familia HTPP (Casa-Árbol-Personas) Test del Árbol Test de la Figura Humana Test de Pata Negra CAT-H (Test de Apercepción Temática de Murray) TRO (Test de relaciones Objetales de Phillipson) FTT (Test de los Cuentos de Hadas) Test de los colores BFQ-NA (Test de Personalidad)

 16 PF-APQ (Test de Personalidad)  AECS (Test de relaciones sociales) 40


Área de Psicología DIAGNÓSTICOS Porcentajes:  Sobre la población total de la escuela en este curso escolar es de 335 alumnos y se han diagnosticado y atendido a 49 alumnos lo que se corresponde aproximadamente a un 14,6% del total.  Los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera:

Porcentaje sobre la muestra que asiste al servicio de psicología

Porcentaje sobre la población total de alumnos 4% 5% 6%

24% 43% 33%

Infantil

Primaria

85%

Infantil

Secundaria

Porcentaje de alumnos de EI y Primaria atendidos sobre la población total de EI y Primaria

Primaria

No diagnosticada

Porcentaje de alumnos de la ESO atendidos sobre la población total de los alumnos de la ESO

12%

20%

80%

88%

Infantil y Primaria

Secundaria

No diagnosticada

Secundaria

41

No diagnosticada


Área de Psicología DIAGNÓSTICOS. ÁREA DE INFANTIL

CURSO

Nº ALUMNOS

P-3

3

P-4

4

P-5

5

TOTAL INFANTIL

12

5

4

3

Infantil

P-3

P-4

P-5

42


Área de Psicología DIAGNÓSTICOS. ÁREA DE PRIMARIA

CURSO

Nº ALUMNOS 1º

2

3

3

4

4

0 16

TOTAL PRIMARIA

4

3

4

3

2

Primaria

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

Quinto

43

Sexto


Área de Psicología DIAGNÓSTICOS. ÁREA DE SECUNDÀRIA

CURSO

Nº ALUMNOS 1º

8

8

4

1 21

TOTAL SECUNDARIA

8

8

4

1 Secundaria

Primero

Segundo

Tercero

44

Cuarto


Área de Psicología ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN

ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS  Una vez realizado el diagnóstico del alumno/a en concreto se convoca en reunión a los padres. Estas entrevistas implican en sí mismas unos objetivos claves:

   

hacerles partícipes de los resultados obtenidos en la batería diagnóstica; poder conseguir un intercambio de información con los padres; dárles la oportunidad de preguntar aquellas cuestiones que les preocupan y les angustian; es el espacio idóneo para orientar a los padres cómo actuar con su hijo/a y qué hacer ante una determinada problemática.

 Se ha realizado una entrevista por alumno/a diagnosticado, excepto en aquellos casos en que ha sido necesario realizar dos. ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN  En varios casos se han realizado entrevistas por demandas concretas de padres y que han requerido la planificación de un programa para modificación de conducta; contactos posteriores con los padres han permitido la valoración del acierto o error del programa diseñado y realizar un ajuste.  Entre estas demandas se encuentran: Problemas del sueño: pesadillas, hábito de ir a dormir. Problemas con la comida.  Problemas con el control de esfínteres.  Problemas con los deberes.  Algunos de estos programas seguirán durante el curso próximo.  Se han atendido también demandas de los padres para orientarles sobre cómo actuar con sus hijos con problemas principalmente de disciplina.  

45


Área de Psicología REUNIONES CON LOS TUTORES  Se han realizados reuniones con los tutores/as con los siguientes objetivos: Recoger la información que poseen sobre el alumno/a tanto de clase como de la familia.  Comunicarles los resultados del diagnóstico.  Buscar la mejor orientación posible con el fin de poder tratar al niño en la dinámica diaria de la clase.  A cada tutor/a se le hace llegar un informe escrito en un dossier con el material de los tests trabajados. 

Área de Psicología CASOS DERIVADOS SEGUIMIENTO DE CASOS CONCRETOS CASOS DERIVADOS  Algunos casos, han sido derivados a profesionales externos:  Psicólogo  Logopeda  Diagnóstico diferencial  Para ello se ha emitido un certificado de petición de tratamiento según el caso que se ha dado a la familia, y del cual se tiene constancia.  Los principales problemas que se han tratado han sido:

    

En los de P-3 problemas de lenguaje (maduración del lenguaje) y de atención. Problemas de personalidad. Problemas de conducta en el aula y en casa. Problemas de aprendizaje. Problemas de TDAH.

SEGUIMIENTO DE CASOS CONCRETOS Durante este curso se han realizado seguimiento de algunos alumnos en los tres ciclos.

Área de Psicología MEDIACIÓN Durante el presente curso escolar se realizó una mediación entre dos alumnas de 1º ESO con resultado positivo.

46


Área de Psicología INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Durante el presente curso 2012-2013 se han realizado los tests grupales en los tres cursos, 1º, 6º y 4º ESO; según los niveles la siguiente batería de tests aplicada es: Para 1º de Primaria las pruebas a pasar han sido:     

Atención y Memoria: BTI Aptitudes escolares: BTI Lecto-escritura: PROLEC Personalidad y adaptación escolar: Test nuevo que se introduce en este año escolar Lateralidad: Para 6º de Primaria las pruebas pasadas han sido:

  

Test de Aptitudes escolares: EFAI Test de Personalidad: BFQ-NA Test para analizar los hábitos de estudio y la aplicación de los mismos por parte de los alumnos.

Para 4º de E.S.O en la Orientación Profesional se han pasado las siguientes pruebas:    

Test de Aptitudes escolares Test de Preferencias Profesionales Test de Personalidad: 16PF-APQ Test de Habilidades sociales: AECS Prueba madurativa de P-5: En el primer trimestre del curso los alumnos de P-5 pasaron las pruebas de madurez para el aprendizaje. Se confeccionaron los informes internos para valoración de la tutora y seguimiento en el último curso de infantil.

Test de Estrés Cotidiano en la infancia: En este curso escolar en el mes de Mayo de aplica a tres cursos de Primaria, 3º 4º y 5º, el test de Estrés Cotidiano para detectar posibles focos de estrés en los alumnos de estas clases y valorar el clima del aula.

47


Área de Psicología CONFERENCIAS Durante el presente año escolar se ha realizado 1 conferencia dirigida a los padres de la guardería: Guardería Ding-Dong: Realizada el 28 de Febrero sobre La Familia y dirigida especialmente a la adquisición y consolidación de hábitos de cara a la entrada en P3. Se daba a las familias un dossier resumen.

Área de Psicología TUTORIAS 

Este año se ha realizado una tutoría en 2º ESO durante todo el periodo académico. Se trabajó un taller de Emociones afectivas en especial la relación entre chicos y chicas y las emociones asociadas a esta relación. Se realizó el concurso de relato corto cuyos ganadores fueron publicados en la revista Torxa de la escuela. También se trabajaron temas como la comunicación y el acoso escolar. Este curso escolar se realizan tutorías especiales con la tutora en el curso de 1º de ESO. La entrada de varios alumnos nuevos más la adaptación al nuevo ciclo de estudios nos llevó a diseñar unas sesiones para el conocimiento mutuo entre los alumnos con el fin de crear una identidad de grupo. Para ello se realizó con la clase la presentación de las biografías de cada uno que consistía en presentar su árbol genealógico, hablar sobre las series, canciones y hobbys preferidos. Cada alumno tenía que exponer su propia biografía de manera que el resto de sus compañeros podían conocer detalles que a veces desconocían y hacer preguntas a ese compañero. También se realizó una pequeña encuesta sobre el clima en el aula y alguna sesión se dedicó a hablar sobre la SINCERIDAD actividad que realizamos con soporte de DVD.

Área de Psicología SOCIOGRAMA En este curso no se ha realizado ningún sociograma desde este departamento.

Área de Psicología ESTRÉS COTIDIANO EN LA INFANCIA En este curso se ha introducido la pasación a tres clases de primaria, 3º 4º y 5º, del test sobre el estrés cotidiano en la infancia. Los resultados de esta prueba se encuentran en un dossier aparte. 48

Memòria 12 13 eso  

Memòria curs 2012-2013 Centre Educatiu FAX

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you