Page 1

รายงานคุณภาพชี ณ วิตของประชาชน จากข้อมูลความมจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ จปฐ.).) ปี 2555

จังั หวัดั เชียี งราย

สํานักงานนพฒนาชุ สานกงาน นพัฒนาชมชนจั มชนจงหวดเชยงราย งหวัดเชียงราย เลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย


รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จากข้้อมูลความจําํ เป็ป็นพืนื้ ฐาน ( จปฐ จปฐ.) ป .)) ปี 2555

จังหวัดเชียงราย

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย


52

ประมวลสรุป พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอํานวยการ งานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน (พชช.) และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าถวายรายงานคุณภาพชีวติ ของคนไทย

------------------------------------------------การดําเนินงานการพัฒนา แต่ก่อนใช้วัดด้วยสายตาบ้าง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็น ที่ ไ ม่ เ ป็ น เ ชิ ง สถิติบ้าง ทําไปเรื่อยๆ บ้าง แต่ตอนนี้ทางราชการมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูล ที่คิดว่าในขณะนี้ ดีที่สุดแล้ว ดีในการเป็นฐานให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหา เป็นข้อมูลที่ง่าย ดูง่าย และเห็นด้วยที่มีการสํารวจ ข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อให้พบปัญหาซึ่งเมื่อรู้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไข สําหรับการวัดนั้น จะตรง หรือไม่ตรง แน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้าง ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ขอให้มีสิ่งที่จะช่วยชี้ให้ ฝ่ายรัฐ เข้าไปหาชาวบ้าน ได้ทราบปัญหาของชาวบ้านบ้าง เมื่อเราทําจริง สํารวจจริงแล้ว จะทําให้พบกับ บุคคลที่ควรสงเคราะห์ หรือทําให้พบปัญหา และเมื่อพบปัญหาแล้ว จะแก้ไขอย่างไรเป็นสิ่งที่จะตามมา หลั ก การพั ฒ นาที่ ค วรจะคํ า นึ ง ถึ ง คื อ ช่ ว ยเขาเพื่ อ ให้ เ ขาช่ ว ยตั ว เองได้ การให้ คํ า แนะนํ า เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสําคัญ

(ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0017/10527 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2534)

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


53

คํานํา ความจําเป็นพื้นฐาน หมายถึง ความต้องการขั้นต่ําที่ประชาชนทุกคนหรือทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ควรจะมีหรือควรจะเป็น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขพอสมควร (พออยู่พอกิน) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ฉะนั้น การที่จะทําให้ประชาชนทุกคนที่เกิดเป็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้น ทุกคนต้องผ่าน เกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการที่จะทํา ให้แต่ละครัวเรือนทราบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในเรื่องใดบ้าง และมีเรื่องใดบ้างที่หมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่บรรลุ เป้าหมาย ส่งผลให้มีการดําเนินการแก้ไขให้ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ฯ รายงานคุณภาพชีวิตของของประชาชนจากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัด เชียงราย ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่นําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชนบททั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ที่จัดเก็บข้อมูลน โดยใช้เครื่องชี้วัด ความจําเป็นพื้นฐานใหม่ เป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 - 2559 ) มีเครื่องชี้วัด จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด และจะใช้สําหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2555–2559 โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนฉบับนี้ จะช่วย ให้ประชาชน ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่ น รวมทั้ งกลุ่ม /องค์ กร และประชาชน ได้เห็ นความสําคัญของข้อมูล จปฐ. และนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย (เลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย) ตุลาคม 2555

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


บทสรุปผูบ้ ริหาร ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ปี 2555 ที่นําเสนอนี้ จัดเก็บโดยเครื่องชี้วัด ความจําเป็นพื้นฐานใหม่ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 - 2559 ) มีเครื่องชี้วัด จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ใช้สําหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555–2559 และในการจัดเก็บข้อมูลฯ ปีแรกนี้ คณะกรรมการ พชช. โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ยังไม่มีการกําหนด เป้าหมายไว้ว่าในแต่ละตัวชี้วัดจะต้องผ่านเกณฑ์ในจํานวนร้อยละเท่าใด รวมทั้งมีการปรับเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนใน ครัวเรือนจากเกณฑ์รายได้เฉลี่ยจากเดิม 23,000 บาท/คน/ปี เปลี่ยนเป็นรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี ในภาพรวมจังหวัดเชียงรายมีผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ในพื้นที่ 18 อําเภอ 116 ตําบล 1,592 หมู่บา้ น 193,121 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 648,319 คน ตัวชี้วดั ที่มีจาํ นวนคนหรือครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ มากทีส่ ดุ 5 ลําดับแรก ตัวชี้วัดที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มากทีส่ ดุ 5 ลําดับแรก (เรียงลําดับตามร้อยละที่มีจํานวนไม่ผ่านเกณฑ์มากไปหาน้อย ) ลําดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออม มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 61,408 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ลําดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ได้ไม่เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61 ลําดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 9,364 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ลําดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 56,259 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68 ลําดับที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 51,331 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 อําเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ข้อ 23 (รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อปี/คน) มากทีส่ ดุ 5 ลําดับแรก (เรียงลําดับตามร้อยละที่ตกเกณฑ์มากไปหาน้อย) ลําดับที่ 1 อําเภอแม่จัน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 5.67 จํานวน 795 ครัวเรือน ลําดับที่ 2 อําเภอป่าแดด มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 3.84 จํานวน 98 ครัวเรือน ลําดับที่ 3 อําเภอเชียงแสน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.90 จํานวน 182 ครัวเรือน ลําดับที่ 4 อําเภอเวียงแก่น มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.30 จํานวน 62 ครัวเรือน ลําดับที่ 5 อําเภอขุนตาล มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.19 จํานวน 68 ครัวเรือน อําเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ข้อ 23 (รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อปี/คน) น้อยที่สดุ 5 ลําดับแรก ลําดับที่ 1 อําเภอพญาเม็งราย มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.05 จํานวน 4 ครัวเรือน ลําดับที่ 2 อําเภอเทิง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.08 จํานวน 13 ครัวเรือน ลําดับที่ 3 อําเภอเชียงของ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.12 จํานวน 11 ครัวเรือน ลําดับที่ 4 อําเภอแม่ฟ้าหลวง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.19 จํานวน 11 ครัวเรือน ลําดับที่ 5 อําเภอดอยหลวง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.19 จํานวน 8 ครัวเรือน บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

55


เปรียบเทียบ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/คน/ปี) จากการสํารวจข้อมูล จปฐ.ปี 2550 – 2555

37,907

ปี 2550

40,186 42,002.47

ปี 2551

ปี 2552

49,771.77 45,677.65

ปี 2553 ปี 2554

55,348

ปี 2555

จากการเปรี ยบเทียบรายได้ เ ฉลี่ ยของครัวเรือน พบว่ามีรายได้เ ฉลี่ ยเพิ่ ม ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยใน ปี 2555 มีร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 11.02 และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายอําเภอพบว่า ทุกอําเภอในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ยกเว้นเพียงอําเภอเดียวคืออําเภอเชียงแสนที่มีรายได้เฉลี่ยลดลง (ปี 2554 คือ 71,326 ปี 2555 คือ 60,613 บาท/คน/ปี) คิดเป็นร้อยละที่ลดลง จํานวน 15.02 ระดับความสุขเฉลีย่ ของคนในครัวเรือน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 เป็นปีแรกที่มีการจัดเก็บข้อมูลระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน โดยให้หัวหน้าครัวเรือนระบุระดับความสุขที่ตรงกับความรู้สึกของตนว่าอยู่ในระดับใด แล้วนําข้อมูลมาบันทึกและ ประมวลผลผ่านระบบโปรแกรมฯ จึงทําให้ทราบข้อมูลในภาพรวมได้ว่าระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของ จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับใด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามกราฟแสดงระดับความสุขดังต่อไปนี้ กราฟแสดงระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน จากข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดเชียงราย 7.58 7.66 7.72 7.77 7.40 7.50 7. 32 7.30 7.06

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

8.48 8.22 8.34 8.47 8.47 8.07 8.15 8.17 8.20

56


51

สารบัญ ประมวลสรุปพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คํานํา บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลความจําเป็นพืน้ ฐาน ( จปฐ.) • ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) คืออะไร • หลักการสําคัญของ จปฐ. • วัตถุประสงค์ของ จปฐ. • หัวใจของข้อมูล จปฐ. • ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. • การปรับปรุงเครื่องชี้วัด จปฐ. ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 • องค์กรบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

1 1 1 1 2 2 3

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวติ ของประชาชน จากข้อมูล จปฐ. ปี 2555 • จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บ • ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ ุด 5 ลําดับแรก • อําเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ มากที่สดุ /น้อยที่สุด 5 ลําดับแรก • จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ • จําแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับจากน้อยไปมาก • จําแนกรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับจากน้อยไปมาก • ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน เรียงลําดับจากน้อยไปมาก • สรุปข้อมูล จปฐ. 2 ระดับจังหวัดเชียงราย • ร้อยละของตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย • รายงานจํานวนประชากร • รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน แยกรายตําบล • สรุปข้อมูล จปฐ. 2 ระดับอําเภอ 18 อําเภอ

4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 23

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลสําคัญระหว่างปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

42

ส่วนที่ 4 เจ้าภาพตัวชี้วดั ข้อมูล จปฐ. ตามแผนฯ 11

50

คณะผู้จดั ทํา

........................................................ บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


1

ข้อมูลความจําเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจําเป็นพืน้ ฐาน ( จปฐ.) คืออะไร ข้ อ มู ล ความจํ า เป็ น พื้ น ฐาน ( จปฐ. ) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะของสั ง คมไทยที่ พึ ง ประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ํากว่าระดับไหน ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง ๆ และทําให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม อันเป็นนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจําเป็นพื้นฐาน ของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิต ในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ หลักการสําคัญของ จปฐ. 1. ใช้เครื่องชี้วัดความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ทราบถึ ง สภาพความเป็ น อยู่ ข องตนเองและชุ ม ชนว่ า บรรลุตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐานแล้วหรือไม่ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ จปฐ. นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา ความต้องการที่แ ท้จริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้ข้อมูล จปฐ.ที่ มีอยู่ตลอดจน การประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 3. ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของรัฐให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ที่แท้จริงของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสาน ระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น วัตถุประสงค์ของ จปฐ. “เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคณ ุ ภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เป็นเครื่องมือ” หัวใจของข้อมูล จปฐ. หัวใจของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้วอยู่ที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหาของ “ตนเอง” เวลาที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ประชาชนจะทราบทั นที ว่ า “เขามี คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น อย่ า งไร ขาดข้ อ ใด”โดย จปฐ. เป็นเสมือนวัฎจักรที่สามารถช่วยในการปรับปรุงตนเอง คําว่า “ตนเอง” ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด” อีกด้วยเพราะการจัดเก็บและประมวลผล จปฐ. จะมีการนําข้อมูลมาสรุปภาพรวมในแต่ละระดับตั้งแต่ หมู่บ้าน เรื่อยไปจนถึงระดับ จังหวัด และประเทศ

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


2

ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. 1. ประชาชน สามารถทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ใดบ้าง” ทั้งนี้ ไม่จําเป็นเสมอไปว่าคนรวยหรือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น มิได้วัดที่รายได้เพียงอย่างเดียว 2. ภาคราชการหรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่า ครอบครัว ครัวเรือน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดใด มีปัญหาในเรื่องอะไร เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับปัญหา ที่ชาวบ้านต้องการ 3. ภาคเอกชน สามารถนําข้อมูลจาก จปฐ. มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อลงทุนทางธุรกิจ การปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) แผนฯ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการชี้ วั ด ว่ า คนในแต่ ล ะครั ว เรื อ น ควรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ขั้ น ต่ํ า ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ( ปกติจะกําหนด 5 ปี ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ตามเกณฑ์ ที่กําหนด จึงจะถือว่า "มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)" “ตัวชี้วัดความจําเป็นพื้นฐาน” (จปฐ.) ที่นํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) มีจํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด” หมวดที่ 1 สุขภาพดี มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย มี 8 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า มี 4 ตัวชี้วัด หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย มี 6 ตัวชี้วัด

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


3

- พัฒนาการอําเภอ (เลขานุการ) - นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ. (ผูชวยเลขาฯ) (ผูวาราชการจังหวัด เปนผูแตงตั้ง)

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


4

ข้อมูลความจําเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ปี 2555 ที่นําเสนอนี้ เป็นสรุปผลการจัดเก็บ ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ที่จัดเก็บโดยเครื่องชี้วัดความจําเป็นพื้นฐานใหม่ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 - 2559 ) มีเครื่องชี้วัด จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ซึ่งจะใช้สําหรับการ จัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2555–2559 และในการจัดเก็บข้อมูลฯ ปีแรก คณะกรรมการ พชช. โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ยังไม่มีการกําหนดเป้าหมายไว้ว่าในแต่ละตัวชี้วัดจะต้องผ่านเกณฑ์ในจํานวน ร้อยละเท่าใด รวมทั้งมีการปรับเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจากเกณฑ์รายได้เฉลี่ยเมื่อปี 2554 จากจํานวน 23,000 บาท/คน/ปี ปรับเปลี่ยนเป็น เกณฑ์รายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ปี ในภาพรวมจั ง หวั ด เชี ย งรายมี ส รุ ป ผลการจั ด เก็บ ข้ อ มู ล จปฐ. ปี 2555 ( เขตชนบท ) ดังนี้

จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บ สรุปผลการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมูบ่ ้าน ในเขตชนบท จังหวัดเชียงราย พบว่ามีจํานวนที่จัดเก็บ ดังนี้ จํานวนอําเภอที่จัดเก็บ 18 อําเภอ จํานวนตําบลที่จัดเก็บ 116 ตําบล จํานวนหมู่บ้านที่จัดเก็บ 1,592 หมู่บ้าน จํานวนครัวเรือนที่จัดเก็บ 193,121 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 648,319 คน แยกเป็น ชาย 322,310 คน หญิง 326,009 คน

ตัวชีว้ ัดที่มีจาํ นวนคนหรือครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.มากทีส่ ุด 5 ลําดับแรก ตัวชี้วัดที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มากทีส่ ดุ 5 ลําดับแรก (เรียงลําดับตามร้อยละที่มีจํานวนไม่ผ่านเกณฑ์มากไปหาน้อย ) ลําดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออม มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 61,408 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.80 ลําดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ได้ไม่เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61 ลําดับที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 9,364 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 ลําดับที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 56,259 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68 ลําดับที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ มีจํานวนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 51,331 คน คิดเป็นร้อยละ 7.92 บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


5

อําเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ข้อ 23 (รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อปี/คน) มากทีส่ ดุ 5 ลําดับแรก (เรียงลําดับตามร้อยละที่ตกเกณฑ์มากไปหาน้อย) ลําดับที่ 1 อําเภอแม่จัน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 5.67 จํานวน 795 ครัวเรือน ลําดับที่ 2 อําเภอป่าแดด มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 3.84 จํานวน 98 ครัวเรือน ลําดับที่ 3 อําเภอเชียงแสน มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.90 จํานวน 182 ครัวเรือน ลําดับที่ 4 อําเภอเวียงแก่น มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.30 จํานวน 62 ครัวเรือน ลําดับที่ 5 อําเภอขุนตาล มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 1.19 จํานวน 68 ครัวเรือน อําเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ข้อ 23 (รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาทต่อปี/คน) น้อยที่สดุ 5 ลําดับแรก ลําดับที่ 1 อําเภอพญาเม็งราย มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.05 จํานวน 4 ครัวเรือน ลําดับที่ 2 อําเภอเทิง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.08 จํานวน 13 ครัวเรือน ลําดับที่ 3 อําเภอเชียงของ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.12 จํานวน 11 ครัวเรือน ลําดับที่ 4 อําเภอแม่ฟ้าหลวง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.19 จํานวน 11 ครัวเรือน ลําดับที่ 5 อําเภอดอยหลวง มีครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 0.19 จํานวน 8 ครัวเรือน กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ข้อ 23 ปี 2555 รายอําเภอ (เรียงลําดับตามจํานวนมากไปหาน้อย)

795

323

182 180 135

98

68

62

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

41

39

35

30

28

13

11

11

8

4


6

จํานวนครัวเรือนยากจนที่มรี ายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ปี ) พ.ศ. 2554 เรียงลําดับจากอําเภอที่มีจํานวนครัวเรือนตกเกณฑ์ ข้อ 23 จากมากไปหาน้อย ที่

อําเภอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

แม่จัน ป่าแดด เชียงแสน เวียงแก่น ขุนตาล เมืองเชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงเชียงรุ้ง พาน แม่ลาว เวียงชัย แม่สาย แม่สรวย ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงของ เทิง พญาเม็งราย รวม

จํานวนที่สํารวจทั้งหมด (ครัวเรือน) 14,032 2,552 9,560 4,775 5,729 29,273 13,302 4,868 28,379 6,259 9,214 9,108 13,302 4,124 5,933 9,542 15,705 7,464 193,121

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ (ครัวเรือน) 795 5.67 98 3.84 182 1.90 62 1.30 68 1.19 323 1.10 135 1.01 39 0.80 180 0.63 28 0.45 35 0.38 30 0.33 41 0.31 8 0.19 11 0.19 11 0.12 13 0.08 4 0.05 2,063 19.54


7

จําแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับจากน้อยไปมาก อําเภอ ลําดับที่ 1 แม่ฟ้าหลวง 2 เวียงแก่น 3 เวียงป่าเป้า 4 ดอยหลวง 5 พญาเม็งราย 6 แม่สรวย 7 ขุนตาล 8 เทิง 9 แม่จัน 10 เชียงของ 11 เวียงเชียงรุ้ง 12 เมืองเชียงราย 13 แม่ลาว 14 เวียงชัย 15 เชียงแสน 16 ป่าแดด 17 พาน 18 แม่สาย รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จังหวัดเชียงราย

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 40,907 43,125 49,842 51,667 52,275 52,749 53,539 53,653 54,390 55,868 56,044 57,478 57,565 59,878 60,613 62,102 63,708 70,869 55,348

กราฟเปรียบเทียบภาพรวมรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (บาทต่อคนต่อปี) จากการสํารวจข้อมูล จปฐ.ปี 2550 – 2555

37,907

ปี 2550

45,677.65 42,002.47 40,186

ปี 2551

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

ปี 2552

ปี 2553

49,771.77

ปี 2554

55,348

ปี 2555


8

จําแนกรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี เรียงลําดับจากน้อยไปมาก อําเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) ลําดับที่ 1 แม่ฟ้าหลวง 20,171 2 เวียงแก่น 21,638 3 เชียงของ 28,747 4 เทิง 29,385 5 เวียงป่าเป้า 29,540 6 ดอยหลวง 30,913 7 แม่สรวย 31,728 8 ขุนตาล 32,046 9 พญาเม็งราย 32,339 10 เมืองเชียงราย 32,999 11 เวียงเชียงรุ้ง 33,157 12 เวียงชัย 33,391 13 แม่จัน 33,968 14 แม่ลาว 35,400 15 เชียงแสน 37,457 16 พาน 39,735 17 แม่สาย 43,472 18 ป่าแดด 43,883 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี จังหวัดเชียงราย 33,028 20,171 21,638 28,747 29,385 29,540 30,913 31,728 32,046 32,339 32,999 33,157 33,391 33,968 35,400 37,457 39,735 43,472 43,883

กราฟแสดงรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน (บาทต่อคนต่อปี) แยกรายอําเภอ

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


9

ระดับความสุขเฉลีย่ ของคนในครัวเรือน แยกรายอําเภอ เรียงลําดับจากน้อยไปมาก อําเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) ลําดับที่ 1 เชียงแสน 7.06 2 เวียงชัย 7.30 3 เชียงของ 7.32 4 ขุนตาล 7.40 5 แม่สาย 7.50 6 แม่จัน 7.58 7 แม่ฟ้าหลวง 7.66 8 พาน 7.72 9 เวียงป่าเป้า 7.77 10 แม่ลาว 8.07 11 เมืองเชียงราย 8.15 12 พญาเม็งราย 8.17 13 เวียงเชียงรุ้ง 8.20 14 เวียงแก่น 8.22 15 ดอยหลวง 8.34 16 ป่าแดด 8.47 17 แม่สรวย 8.47 18 เทิง 8.48 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี จังหวัดเชียงราย 7.88 กราฟแสดงระดับความสขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน แยกรายอําเภอ 7.58 7.66 7.72 7.77 7.40 7.50 7. 32 7.30 7.06

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

8.48 8.22 8.34 8.47 8.47 8.07 8.15 8.17 8.20


10

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน ( จปฐ.2 ) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัด

จํานวนที่สํารวจ ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการ เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

3,666 คน 85,711 คน

3,617 85,466

98.66 99.71

49 245

1.34 0.29

4,837 คน

4,675

96.65

162

3.35

193,121 คร.

185,887

96.25

7,234

3.75

193,121 คร.

184,615

95.60

8,506

4.40

368,854 คน

356,086

96.54

12,768

3.56

614,159 คน

611,276

99.53

2,883

0.47

หมวดที่ 2 มีบา้ นอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วดั 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ คงทนถาวร 9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ ตลอดปี 10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลกพิษ 13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 15. ครอบครัวมีความอบอุ่น

193,121 คร.

191,575

99.20

1,546

0.80

193,121 คร.

191,351

99.08

1,770

0.92

193,121 คร. 193,121 คร.

191,261 189,999

99.04 98.38

1,860 3,122

0.96 1.62

193,121 คร. 193,121 คร. 193,121 คร. 193,121 คร.

188,546 190,048 192,195 192,380

97.63 98.41 99.52 99.62

4,575 3,073 926 741

2.37 1.59 0.48 0.38

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาทีเ่ หมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม ความพร้อมก่อนวัยเรียน 17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 18. เด็กจบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 19. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและ คิดเลขอย่างง่ายได้

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

19,739 คน

19,689

99.75

50

0.25

68,946 คน 14,118 คน 779 คน

68,742 13,339 634

99.70 94.48 81.39

204 779 145

0.30 5.52 18.61

406,501 คน

387,893

95.42

18,608

4.58


11

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ( จปฐ.2 ) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย (ต่อ) ตัวชี้วัด

จํานวนที่สํารวจ ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทําและรายได้) มี 4 ตัวชี้วดั 21. คนอายุ 15 -60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

395,779 คน 77,099 คน 193,121 คร.

385,158 67,735 191,058

97.32 87.85 98.93

10,621 9,364 2,063

2.68 12.15 1.07

193,121 คร.

131,713

68.20

61,408

31.80

648,319 คน

592,060

91.32

56,259

8.68

648,319 คน 614,159 คน

596,988 607,922

92.08 98.98

51,331 6,237

7.92 1.02

90,794 คน

90,710

99.91

84

0.09

5,894 คน คน

5,826

98.85

68

1.15

193,121 คร.

192,896

99.88

225

0.12

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดี) มี 6 ตัวชี้วดั 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 27. คนอายุ 6 ปีข้นึ ไปทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ 29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือ ภาครัฐ 30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


12

ร้อยละของตัวชี้วัดทีต่ กเกณฑ์ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัด

จํานวนที่ สํารวจทัง้ หมด

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 19. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 18. เด็กจบชั้น ม. 3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและ คิดเลขอย่างง่ายได้ 5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการ เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง 3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 21. คนอายุ 15 -60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลกพิษ 11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม 29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือ ภาครัฐ 23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 27. คนอายุ 6 ปีข้นึ ไปทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 10. ครัวเรือนมีน้ําใช้เพียงพอตลอดปี 9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ ตลอดปี 8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ คงทนถาวร 14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

193,121 คร. 779 คน

131,713 634

68.20 81.39

61,408 145

31.80 18.61

77,099 คน 648,319 คน

67,735 592,060

87.85 91.32

9,364 56,259

12.15 8.68

648,319 คน 14,118 คน 406,501 คน

596,988 13,339 387,893

92.08 94.48 95.42

51,331 779 18,608

7.92 5.52 4.58

193,121 คร.

184,615

95.60

8,506

4.40

193,121 คร.

185,887

96.25

7,234

3.75

368,854 คน

356,086

96.54

12,768

3.56

4,675

96.65

162

3.35

395,779 คน 193,121 คร. 193,121 คร.

385,158 188,546 189,999

97.32 97.63 98.38

10,621 4,575 3,122

2.68 2.37 1.62

193,121 คร. 3,666 คน 5,894 คน

190,048 3,617 5,826

98.41 98.66 98.85

3,073 49 68

1.59 1.34 1.15

193,121 คร.

191,058

98.93

2,063

1.07

614,159 คน

607,922

98.98

6,237

1.02

193,121 คร. 193,121 คร.

191,261 191,351

990.4 99.08

1,860 1,770

0.96 0.92

193,121 คร.

191,575

99.20

1,546

0.80

193,121 คร.

192,195

99.52

926

0.48

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

4,837 คน

ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ


13

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย (ต่อ) ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย ตัวชี้วัด

จํานวนที่ สํารวจทัง้ หมด

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม ความพร้อมก่อนวัยเรียน 30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ

614,159 คน

611,276

99.53

2,883

0.47

193,121 คร. 68,946 คน 85,711 คน

192,380 68,742 85,466

99.62 99.70 99.71

741 204 245

0.38 0.30 0.29

19,739 คน

19,689

99.75

50

0.25

193,121 คร.

192,896

99.88

225

0.12

90,794 คน

90,710

99.91

84

0.09

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ร้อยละ


o

:1 et{'lu?dlu?uil:st1 voc!

n

riouanrudrrilufr urru :vd'uo-.lraio U4 oe4 sirurun5:Fou

fluvt

5

t zsss

rflrtrru (nu)

rvrrtrafir (nru)

:rrt (nu)

{rui'nrdrrt:rrr 4d

1

almatilo.lrtu.iTlu

2

29,273

47,566

49,176

96,742

0'ttjlatzEt.i?JEl

9,214

1.4,392

14,330

28,722

drmotdurrol

9,542

16,L31

$,an

32,142

drmorfir

15,705

25,717

25,55A

51,267

drmauru

28,379

43,290

44,319

87,609

2,552

4,4A7

4,410

8,817

14,032

2L,781,

22,737

44,518

drmarfiur$au

9,560

1,5,492

15,61,4

31,106

iirmauiara

9,108

14,021,

14,741.

28,762

olmorila:':rr

13342

24,701,

24,369

49,470

drmotiu{rhrflr

13,302

21,487

20,985

42,472

tirmarrytfir:rtr

7,464

13,51,4

L3,476

26,930

tirmoriar*riu

4,775

10,378

10,340

20,718

drmaqunra

5,729

10,376

10,579

20,955

15

01tfl0tt1]v{1ua?.3

5,933

14,734

t4,898

29,632

16

drmouila'r:

6,259

9,848

9,890

79,738

1l

01tfl0[?8.:rt8'i5.:

4,868

8,007

8,226

1,6,233

18

drmonouya:,r

4,L24

6,469

6,418

12,886

322,310

326,009

648,319

dv

3 4 5 6 z 8 9 10 71 12 13 74

tirmor.Jruoo

tirmouild'u

od

1.93,121.

: :'- . ,

iiyinuuyiarutruvui,tuiodanta

141i1 1

uva:u

oaX

fl

ax]an?lilQ1ru1111u6'tu (ru5.) lJ

bddd

ii{l4aqr$u{51u

/

1


dlururJ:ctrn: druuaaruritarq

il zsss dorfruagluairriauluiu*r:rr

voalouud

$aHan?1il1I1tiluilu6lu :sou{.:uTn

il

2555

a'ruiortfrB{:ru

aflrJ:rt'rn:darfruaqjoB.r ru {uair:ro dsa& frni:riaufiluupr o

,

J

0'ru?uurutlntfl

ra !, vr{141r9t 0'rFlu0ua:{ v

tg3,72l nirriou 648,31,9

nu

322374 nu

rv{fiuf,{

326,009 nu

tir uun nr uri?{alutudau a oil6. tu6

tvtfl{'lu

[V'lnUfl,{

s?{a1eJ t

v

d,d

uo8fl?1 1 Urglil

L,887

0.59

1,779

0.55

3,666

0.57

tilrdu-2fl

5,436

1..69

5,379

7.63

10,755

1.66

lflr6u-sil

10,208

3.77

9,537

2.92

79,739

3.44

oflr6u-11 fl

22,201

6.89

21,159

6.49

43364

6.69

tz flr6u - 14 fl

!2,793

3.97

L2,803

3.93

25,586

3.95

ts irdr - 17 il

14,275

4.43

13,712

4.21

27,987

4.32

ts f,rdx - 25il

35,953

11.15

34,917

$.7L

74,874

70.93

tr6u - 4e fl

114,393

35.49

118,454

36.33

232,847

35.92

tr6u

60,379

18.73

62336

L9.12

122715

18.93

tr6l ;futj

M,795

73.90

45,ggg

14.11

90,794

14.00

326,@9

100.00

zo

so ilr6u - oo

rrnn'ir

oo

32Z3tO

100.00

68,319

100.00

14u1

uvraqr.l rioq an:ruqir"a& rf, ufi

umu

(orJg.)

il uaaa {'luinr6u$'la

1


voa,!

rloilanrrusirrilufi uoru :sd'utr'lraiq g&

fl zsss

A{fi'l9lttU.1:1U or Q1

BUn n1

U

g?.t 0',l u uuu d1 fl a t

LflfiT1U

nu

46 0.01 1BB 0.03 832 0.13 2,633 4.41 6,977 1.08

14

0.00

109

0.03

e6-100fl

79

0.02

109

0.03

e1-e5tl

366

0.11

466

0.L4

86-e0fl

1,188

0.37

7,445

0.44

81-8sti

3,371.

1.05

3,606

1.11

76-80fl

6,723

7.94

6,703

2.06

- 75fl

7,975

2.47

8,772

2.57

12,826 16,147

66-70fl

9,677

3.00

9,692

2.97

1.9,369 2.gg

61-6stl

76,402

4.96

1.5,774

4.84

4.90

56-60fl

24926

7.73

25,447

7.80

51-5sfl

28,885

8.96

30,078

9.22

46-50fl

29,201

9.06

31,659

9.77

41-45tI

25,154

7.80

27,377

8.38

- 40fl

23,010

7.74

23,031

7.A6

31-3sfl

22,046

6.84

27,889

6.71

37,776 50,373 58,963 60,860 52,471 46,047 43,935

26-3Ai)

27,550

6.69

21.,369

6.55

42,91.9

6.62

- 25i)

21,874

6.79

21",t74

6.49

6.64

16-20fl

23,445

7.27

22,805

6.99

11-1stl

21,382

6.63

21,761.

6.49

6-10tI

18,511

5.74

77,451.

5.35

1-5ii

75,644

4.85

14,850

4.55

43,048 46,250 42,543 35,962 30,494

rioun'ir t tl

1.,887

0.59

1,779

0.55

3,666

36

21

322314

ufl

o/a

ror fl;fuhj

71,

llrJnlA

:'t11

[v{fi146U'i

s?{a1u

100.00

ifrl

"a! a:il ciolanrrleitrfl

ufi ugru (arJg.)

il baaa o"lvn"nrfi ul:ru

326,486

100.00

648,379

1.98 2.49

7.77 g.0g g.3g 8.09 7.70 6.78

7.73 6.56

5.55 4.70 0.57

100.00


:'l u{1ut'l

It B

r

d

a

li]0aafr:?rtau

UOAZ

{ouanrrudrtilufiurru :si'u#rmo il zsss !ou<

{1U?1IR:?t:AU

Y{UVr

:ru

(nu)

:rgldrafia (r.nvrlnu)

A{U?91tfl8.::1U 64d

o1LflAtilAdLflBil51EJ od

820

2,649

81,219

fl1UAU1{[La

2,513

8,21.9

62,51"3

3

9llua!!tJl,'l?nil

3,441,

10,195

50,663

4

n1uauild1?

2,544

8,939

43,91.5

5

eiruaf,'uil:rU

2,108

6,890

74,1"04

6

fl'luaffiJnSaI

1,518

4,401

64,859

7

n1u614',tUtlJfl{

1,247

5,950

50,972

8

9l'ruafi?u6fi

4,657

14,742

51,789

v

fl1UA:ilflfl

1,093

3,216

85,479

10

aluaflaualu

2,473

8,082

44,811

L1

d'rr.mrJrdooaut'u

2,4L6

7,496

67,4A1

12

n1uail'la'ru

1,895

6,205

68,065

t3

fi1UA9lOUA1.1

3,1,13 "

47,239

14

aluail're{fl

6,645

52,387

1

fl1Ua58U[?t.r.l

2

I

860

2,088

:?lt

29,273

96,742

60,386

od

almat?gnta od

15

a'rua!'ru.1{u

t,992

6p21

69,892

t6

aluar{'1.11:t

2,1,45

6,904

53,161

044

t7

alua!'lu{lfiua

1,527

4,827

66,982

18

mluanauflal

2,348

7,3t8

53,534

19

nluaHJawil I

1,,202

3,752

59,225

9,21,4

28,122

60,559

:2lJ 81[flAItEt{flAil 2A

aluat?B{

1,078

4,099

54,408

21

eluaaflTu

7,949

6,460

14,547

utit

"a! rvralJ tia4anrruo'rrflufiugru

(trJg.)

il baaa a"{uier6at:ru

1

,/ 6


alu.Itta:?L:au

Yluvt

a'luan5':

22

oa

23

fi1UAU?B{A

24

fl1Ua65A0UtA

25

ra"ta3u1r.r

.d

:?lJ

5?il (nu)

:rutdradu (urvr/nu)

1J08

4,744

50,676

2,171

6,591

48,465

1,942

6,$A

57,505

994

3,729

41,935

9,542

32,142

54,589

drmorfir 26

n1!at?8.:

1,989

6,268

58,925

27

nlua{?

2,959

9,229

47,182

28

piruarJda.t

959

2,938

56,001

29

fllUALHAOB

1,,511

4,111

65,2A6

30

j fl1UA[tU.:LnE]U

985

3,240

51,360

31

a1uaflutfl1

2,766

9,483

40,885

32

rlluau{1?

2,295

6,923

77,036

33

nluaauv:1a{'t1l

735

2,450

51,583

34

sirrhainoultu

1,068

3,200

46,468

35

eiruaraua.:u:n

1,038

3,465

44,466

15,70s

51,267

53,877

5?11

a1tflafl1u e

36

aluaauus[na

2,463

7,395

61,548

37

aluaur00

2,278

7,324

59,799

38

n1tafi1:vlo{

7,657

5;280

54,9M

39

filUAAUAA?J I

1,323

4,462

66,865

40

nluaoaB{'l:J

1,560

4,772

53,427

41

fl1U4U',t.lil

1,805

5,302

59,916

4

42

nlua[e:fl,fla.1

2,04L

6,820

61,186

43

sl"'irarJrlil

2,093

5,929

60,47L

44

fl1U4il?{n1

2,782

6,685

75,308

45

a1uafll'rulj'r?

2,353

7,130

58,822

46

91UAeluflA1.{

2,102

6,932

57,693

urit2/6

uvr

alJ

ria q

anr

r

l

oa,X rtl ufi

ai

ug'ru

(a rJg.)

fl ueaa

r'traipufi u'rrr u


cs4

a1u?uff:?t:au

fluvt

:ru1frra6fl (ury/nu)

:'ril (nu)

47

aluatlillau

7,405

4,L75

77,s24

48

9t1LiauJo{TI1U

2,719

8,272

73,465

49

a1uafl1unu?u

1,572

4,806

56,036

886

2,795

58,570

28,379

87,6A9

63,701

50

64

nluai?g{u't?

:'uJ drmadrttore 51

gl'ruadursrir

1,099

3,833

79,296

52

airual:r{'rr

7,034

3,550

44,549

53

nluaFl:LYr5t{u

41,9

1,434

59,599

2,552

8,817

61,148

o*d-

:?lJ olmattllau 54

nluaulQu

1,1.07

3,829

53,113

55

nluautn'l

1,499

4,559

60,823

56

niuathqr'r

2,332

7,064

59,106

57

n'rUaduu:'ru

610

1,950

54,793 49,871

o

t

v

rd

58

a1uafl1fl'rltllaan

1,,723

5,333

59

fl1rau'tFtil

3,466

1,0,917

60

nluattltL:

1,540

5,203

57,515

61

"."" n1ua65n'r

1,160

2,862

62,036

62

a1uatoila?::n

1,005

2,902

69,594

14,032

44,518

56,728

:'tlJ

''

43,704

alLRAttu{UAU 63

fr1UA[?U.:

1,31.2

4,046

59,492

64

sl'ruarJr#n

1,921

5,671

60,944

65

nluauluu{')

L,711

6,210

66,317

66

fi1Uafi59louilA s

7,928

5,967

6L,057

67

riruauririu

1,,724

5,762

48,664

68

qlua[uufl

1,064

3,450

70345

9,560

31J.A6

61,1.34

:?lJ

uits/a

r vraqrJ ria4antudr"a!rfl ufi ugru (orJg.) fl uaaa a{fi

{sr rfi Er.t:'lu


cr{

Q1lnutrnt:au

vtuvl

:?il (nu)

:rer16'raf,a

(urwnu)

almatlua1u 69

fi1tJA$il41fl

70

1,277

3,904

66,088

rirua#rotni

508

1,529

82,014

7t

fl1UA[n1u{1.1

2,118

7,202

16,396

IL

si'rta1tkan

1,570

4,888

60,862

73

fl1UAfi:HJA{til

7,1,32

3,390

78,475

l+

ri"r:-ra"irudru

9V9

2nnE

77,309

15

riTuaTrl.rlru

1,524

4,844

63,809

9,108

28,762

72,127

T?TJ

a'rmauila5'18 -fa

drua*ria::e

1,,$A

4,843

5;0,197

77

q'rtarjruon

2,394

8,598

64,883

78

fl1UAtlilfi5f1

,EM

4 E1i +rJ lu

59,389

79

druanEtiaU

1,457

5,399

50,396

BO

riruavi'rfla

3,020

12,1,43

49,8M

81

fl1Ua?1?

2,77t

t1,,812

47,178

82

fllUAtinuua?.1

540

1,765

61,724

49,070

55,282

:,UJ

B3A2

tirrnarirr.rihnJr d

83

aluaduda

1,694

6,290

43,137

84

nluat?$i

1,819

6,504

47,503

85

druadru}.ls

1,223

3,977

49,474

86

" nluau1{?

2,403

6,993

54,023

87

nluaL?8itfllya{

2,443

7,1,26

56,481

88

fl1UA$ttAnEJ

1,592

4,895

47,279

89

ra'ruaurira6flrari

2,129

6,707

49,355

73,302

42,472

49,542

1,896

7,086

5t,656

,.3

d'

:?U

drmauqrrfir:rrr

90

siruamiril'r

utit 4./

oa!

uralJ {a4antuLdrrf,ufiugru

(rrJg.)

fl uaaa olu{orfiu{:ru

5


ou<

n1u1un5?t:a!

vtuvl

ri

:?:.t (Bu)

:ru'ldrafifl (uvr/nu)

91

" fi1UAttilm'r

1,197

4,514

66,776

92

AlUAtt]Ul

2,386

8,169

47,783

93

fl1UAlil.::',ttJ

1,054

3,333

49,223

94

nluamqa?u

931

3,228

48,709

7,464

26,934

52,829

rr'rtarixara

1,310

5,681

44,249

rirrarjo

1,,91.9

9,082

36,60s

$"ruauiirurr:

745

2,319

76,461

piruadrrTru

801

3,636

36,392

4,775

20,71,8

48,427

sa'ruadr

1,607

5,944

52,402

s.iruathelrn

1,617

6,175

67,153

sir$aur.:aou

2,505

9,936

48,982

5,729

20,955

54,179

:,UJ

almat?u.:ttnu

95 96 97 98

:'llJ drmolunra

99 100 101

:?11

a"rma*rirhua':r

102 103 104 105

e,irtauuonluu

1,264

6,449

37,016

ra"ruauiaao{u

2,557

13,208

34,078

921

3,856

66,796

7,191

6,119

43,432

5,933

29,632

45,33t

1,810

5,797

54,798

1,250

3,807

55,822

i,170

3,648

63,482

868

2,781

64,653

t,161.

3,705

52,539

6,259

19,738

58,259

airuauiaao.:uon n"ruauriflT raarr

:?lJ

tirmatniarr

1,06 sl"ruanlruvns 107 e.l"ruarouyuanufi'l 108 rirrari':af, 109 e.a'ruarjrriarir 110 Firua1rilurqd t?lJ

utit5/6

"at (orJg.) fl bdad o-rilr-orfig{:ru uvralJ {a4anrtriirrf,uf;umu


ogd

nTu'Tun:?t5au

Ttuvl

:,lx (nu)

:rulfrraf,a (urv/nu)

almar?a{rt8'11.1

111 112 113

oiruarirria

1,297

3,995

69,41.5

eirranurart-u

1,310

4,793

57,634

n'ruarJrsrr

2,261.

7,445

47,846

4,868

16,233

58,298

si,uarjfliaEr

1,190

3,8s9

54,884

aa'rua1tnd'u

1,854

5,585

51,462

n'tarauarrhrio

1,080

3,442

48,392

4,724

72,886

51,579

T't1l

01tRofio$fia?d

7L4 115 116

:?il in

uvra

f,n i vL n

qrj

a s\ {n t t uviu

rio u a nr

ut

s u tu

i't u t'o 6 a t n u

rrrdr"a,! rfl ufi ug'iu (or1g.)

fl baaa

fi;ilida

r-ru':-q r6u s:r

el

SOll O/ISSS

6:56: 1

i

lii', 6 /

6

1


alJ

aa nr :o'o rfi

uria4

aqrunmti nt a.r a ir 6el (fl J!. 2

fl

zs 55

::fir+nm-r

anvlarlan:1a riTulf]aln

a'Tu'tul1

. e. J - :q?t'tnt0rJan't1!â&#x201A;Ź"1 " tljlJrlu!'ru (nus.)

a1:'lnflnmlB J

il:J?i't

1

1. Ltnlltfl rnauu'']]run[rrr00n'2r 2,500 n:u

t

,",'-

x .

5- nu[un:1L5Bu!n']5Ltu"lr110u1u9r !5trl't"r01n1:101J!1flrto!nu0ulnLvu1u6L

'

7. nuolr] 6

t{ulr.l ldir-inr:n:roararnrj:gdrfl lfrodnn:o.rnllrdu'rsiol:ar

z

-*" ilir:trJ oonrird'rnraoaruloafiilarria; I iu1 er ao urfi

firiruarla (allnsirirrarfraual6Rrnurndaltrursd!) J

cl,

E. A:1t:AUilR',:]Ul]Un.:LU?IAU01fl U

9.

-

d

dY

i

-

" ni?r5ouilil6ra1ndry5rfr uua;uilnnrfi

- -x"-Ltt?iu - [:auilu1 10. o:1

i]rafl aafl

u

fi

U

nt?150u!n'15aou11l15aur!LlSutuuut:uu5afl

12-

n:?t:au!unn:ufl1ra1fl ilafl u

d&0'lu uavnnatanu6us

13. n5'l[:0uiln']t!annu0!nnu0ir''ri0n't0 1

:ruau

4. at?t:BlJilnt''ru1.la00r]u lut'tFu,,ii3fl

99.71

a\

4,675 a1)

96.65

193,121 A1.

185,887 a:.

96.25

793,727 rt1.

184,615 e5.

95.60

368,854

3,617

A1) ?,\ 762 a\ 7,234 a1. 8,506 ar. 49

7.34

245

0.29 3.35 7.75 4.40

356,086 n1r

96.54

12,768

677,276

?,1)

99.53

2,883

^u nlr

3.46

614.759 flu

193,121 At

191,575 B:.

99.24

1,546

n5.

0.80

fil

191,351 n:.

99.08

1,170

n1.

0.92

n1,l

193,!21

rnoeaooil

11-

15.

Seuar

0.41

I i'r.r{t

nlilPivrll01?l

sulUtJfr

Ltff

98.66

85,466 61r

4,837

6 16our.:n6oeioriu

rlnaulunirrior:fiuorur:qr4tfit*ru; r.Jaooit *ac1dr.n:gru

6. nualu 35

ar

85,711 Rll

3,666 au

ln'iunr:iaia{urJorriul:nn:!flriln1r1iai1{raiilQfr6'rtd!1:n

:. u6nu:nrfialdfirrr.iluriodrr,6sradrriori

uurod

n1u?1

d. r d.d-udu qlr1xe (altlg!6tfl1ftu6sau1lgn) !.r 7 nltln

z. 16nu:nrfiad.: tz

+.

urR'rrLnil9l

loBas

a11nu

ara!nY?inlrxroudx

193,t21 Al

197,267

fll.

99.04

1,860

n5.

0.96

193,127 a1

189,999 A1.

98.38

3,t22

A1.

7.62

193,121 a7

188,546

a:.

97.63

4,575

n:.

2.37

193,727

al

190,048

n:.

98.41

3,073

a1

1.59

193,127

al

192,195

al

99.52

926

193,121

al

192,380

n:.

99.62

741

0.48

^1. n:-

0.38

ui11/2

afl nanr:ierfi uia{a$urrrrieero{aizr3au

(orJg. z)

t

2555

:rf,ud{n{i

a.irlatta{:ru a

lriilruuncuri

ft1uIn,Un

n1u1Ltyl

!

-l" B?t'rfl n0!a6'2"run''rt!ufl u31u (1u!.)

a1:'tny|.i14llu

:aua3

n1u11.r

:auas

n1u11l

rr, nC: ila1inr:flnur (adnuinr:f,nyrinrurcau) fi s d:din I6. Lffn01U J -

4-

Lltnl] l0t1JU:fl15tAUnntq:U!n1'rrl\t0!flaulbr5uu

5

t ldiur:f;n".o.,o,rioo-,

1E.

tnnnunl. I.3-i"-tart0lnotu !.4 }i:atyr8uryl'r

J

,

19. ,6nollnr:iruru".:n'u s

n

ylllri'riauqiouacEilbi!'lrudr ldi!rT:finol:lriruoriyr

20. n!o1q 15 - 60 ir6rL

ti'u rfiauarurlya uacfioraradrriruld

+:rsl;fitrd;

r*t rfi.rri.*"ti.um I +;rdto

numd

21. auolu rs

-

oo

23.

nuluni':riauirrtidraduliriaunirnuay

24.

ff

ru'ufi

s rl gnil.rir0sd?u

30,000

ulreiat

.

<

-

c,

(nuliluil::rqif,

uarfi arus::u)

fi

27. aralqo

t{uhl

ze. auqla, q

lfiiunr:nsaornnulunirriou u{rirvp:tu

rr:

719

a\

5.52

a!

81,.39

145

nx

18.61

a1.t

387,893 au

95.42

18,608

nu

4.58

395,779 a1)

385,158 nu

91.32

t0,627

@,1)

67,735 ai)

87.85

9,364

a\

n1.l

?,1)

634

1taff; non::uyn

rfl

rduroeir.riloaa-rjorriav t e:rr

kiiunr:qluaar.rnuluaYruiou

JU. auLua:?r:ou!a1xr?lrfl

50

railrirwlutr.

rnon:illa1dr:ru;

tfi orJ:cfu

2.68 12.15

193,127 ffi.

191,058

n:.

98.93

2,063

a:.

1.07

193,121 A1.

137,7L3 a7.

68.20

61,408

0:.

31.80

648,379 a1)

592,060 nu

91.32

56,259

8.68

648319

a1)

596,988 nt.l

92.08

51,331

7.92

6L4,759 fl1)

607,922 au

98.98

90,794 A1)

90,710 au

99.91

5,894 nu

5,826 fr1)

98.85

193,',t21 a1.

192,896 ni.

99.88

j

26. nULUn:?tSaUlJUaUU$:

zs. nufi

204

94.48

19,689

e driie"n

(trnr{r,nr:6rrf, un{.rn:rrr)

25. nulun:-r15ou1ri6u4:r

99.70

13,339 a1)

77,099

:1t:au:Jn1:tnraa!ttu

0.30

68,742 a\)

14,118

406,501

ir6u iariyruacfi:ruki

all

68,946 flu

779 fl1)

, Jq.22. huo'rqu.rnnir oo -iir6uiulrJ fi arfi nua:fi :ru1d

a.25

99.75

A1)

Z

i

R1.l

alt

79,739

i

,r.

,6nu'lq o -t+

raionT

nig

r,r3anrnig

t{?alrarifruztrtu

u6oviolfi

l

^r hu 6,237 a\ 84 n1r 68 n1.J 225 rt1. h1i12/2

"a,! (a!5.) u bddd a{u?ell"tr]{:1u 1Jvalu roran?1xral[uu11u51u

1.A2

0.09 1.15 O.12


apJeranr:i'a

rfi

uda4aqrunrrtintaraie riou

(orJg. z)

!::ffi:::l

fl 2555 rrf;ud1mo

mmauJa.iLtB.i5'lu nly?qttB{:'tB :-

.

a.

a')u'tuvl

I

" F?t'tnt0ilaF'tlun'[1Ju1{u5'']u {n!n.

a'r51n9{?110

autri (allvrgfiatatruasarnligil x -",t. 16nu:nrfr nfi drvinlrirlaon'ir z.soo n:-:L

mrnd I

z. 16nu:nrfiofi.: rz

fi

t tiirn":ieiniurlalfiuLen:tnrusr:rrair.:rairrni6'!,iul:n

unnuluoirrioufiuaryr:nldta'nurur

541 nu

537 d1)

99.26

11,,924 au

11,904 nu

99.83

544 nu

98.02

_

555 nu

rJaasia,!egld'!^q:rru

f, "x LiU1LflaUlUn UI:11"1414^:l01JU?LlLAnBU0t

5. nULUF]11ll01rllfl1l

iduhj kiirnr:n:roatnrnil:cdri

6. nuoltJ 35

rfi

dit,

/. nu01t, 6 l]luL! aanntaifl'tu0u1':L0flaljr)1ya3

1.1.14!']JAL

on-on:a{a'nr:udalqial:ar 3

'tL1 ay 30 ulyl

elrad z fi drlara'a (aulnsfiiirlardsufi canrilumdar+r!rsdr!) J

ef

ai

-

,

to.

;

-

rira;ornri-riu6riun;uilnnrfi u rnoneoqil

9. nirrSoufr

"

:aaav

i'1u'lt.t

nu nx 11 au 474 a7. 1,500 a5. 874 nu 807 n! 4

0.14

20

0.17

29,273 a1.

28,799

29,213 az.

27,773 a1.

94.88

54,815 au

53,941 a\t

98.41

91,960 nu

91,153 nu

99.12

29,273 fi1.

29,095

ffi.

99.39

178

29,273 a1-

29,037 a1.

99.79

29,273 A1.

29,102 a1.

99.42

F,1.

98.38

nirriouifrldrfi arranaoni n5?t:Builn1t091u,rur:0ut1]uSvrlJUUtSuli:ou 6!0'tfi LlaJQnqlraau{u;

a1.

0.81

n:.

0.58

?,7.

1.79

98.21

525

28,477 a1.

97.28

796 al.

13. f 511:01trrn1:U0{nL0Ufl

29,273 A1.

28,642 fr1.

91.84

631

nirriauiar:rLrlaonnaluiisrlasrindiu

29,273 A7.

29,123 A1.

99_49

n:arai':finruar{u

29,273 r\7-

29.124 a1.

99.49

4.

0.88

171

28,148 a1

15.

1.59

236

29,273 A1.

I

5_1,2

0.61

29,273 a1.

1-

1,.62

nr.

t2. nirGoulrian:unruornlafr u

1

1.98

i I d?{isr

6. n5lll0utJfr ':'ll.ttrl.JFi luilau0'rru uaru-u!an'11tfl {Ytuf ''1't: -

:0fl4!

0'1111U

inCih

z

n. 16nu:nrfioloiiur"ur.riorirru6orodruiau 6 16oui!:nFa,ioi'u q.

lriqirurnild

ft1U!n{U7t

)

nU0U1 :On?0

2.72

rj7.

?.16

150

n5.

0.51

149

B:_

0.51

urit t I sa

apJnaar:{nrfi udo4aqrunttiinro.t6i?riou (oilg. 2)

fl zsss :;6uo"rrno

01[rat!0ntt8n518 {.:xl0rlBi:1EJ a'tt?ulJ01]afr'11u1rt1juaui']u

({115.

i'r:.t1uyr

)

vuzad

r ilntlar:flnur

(au1nefin1:finuedruur:ar)

L8JBt1Utfltu?l

''1lJlnil?l

n']u?u

al:':n?1.ivurl

:oBav

n'lu)u

50gav

i s;',rdia

J.

nll 30 nr 81 nu 7 nu 1585 au

I6.,qn01u 3 - 5 !Lail l,o:lJUinrflaunotfl:uLF?ttur\:0LnoriLLiuL

2,805 nu

2,799

il ldilnlrFntrnreu-lnn 9 i

9,445 A1)

9,415 nu

99.68

t,731 au

1,650 nu

95.32

74 a1)

91.36

n!

94.28

59,505 nu

97.1,6

all

85.36

29,273 fi1.

28,950 n5.

98.90

29,273 a1.

21,121 fl1.

14.22

nu nu 323 A1. 7,546 n:.

96,742 fiu

89,678 nu

92_70

7,064

7.30

96,742 flu

89,955 nu

92.98

6,787

7.02

91,960 nu

89,637 a1)

97.41

12,996 a1)

12,985 nr.l

99.92

485 Ru

479 nu

98.76

29,213 a1.

29,241 a1.

99.89

17. .6na1u 6 -14

t8. 16nort'r: u.: ldrEausio{u r:.q r.riarfiar-rrvir 19.

i6nn!nr:fi

nuru"cniu s

20. euo. q 15 - 60

vu, qli + 21.

:T

nro'tl

-

villfl eiriErusioua;riil:^iilurir

tnulraafi lrurn'ruirfi

J,.22. nuarqurnn'ir oo -a il16:"irrL]

*;d 25.

fi

s

n' a

,i-

""lru

11,018 nu

30,000 u'ryl6iafl

59,138

6

0.21 0.32 4.68 8.64 5.12

9,405

1,740

2.84

1,613

1q.64 1.10 25.78

(aulnarJ:rnqfi iuu=fi qaro:iu) fi o d'r:f,r-a

nulunir15ouki6ria:r (0nriunr:6iluilun:'.rn:rr-)

zo- nulunYrrioulriaulmi 27. ?ilo1q o -i. ilf,uiil

^u

61,245 a1)

nr:riroauriu

iBnil.i"fi

n!

99.79

fi'adin

arinuavfi rruld

nulunir6oufi :ruldraeBkiriosn'irnuay

24. eir r5oufi

rraldt

81 62,723

flr6il iorin*ayfi:ruld'

60

,

23.

triirnr:fl nou:rdruorfin

tr6il dru rflurrarurlilu uayfinrarodr{,iruld

slfifirrvrh

15

t

a\

.-*-

r.Jflt6io.r::urrrs.aurourfora'rlnrria; t ni.:

28. nua{oru 16'iunr:ar*aornnu!:airrial zg. nufi nr: triYln^:oueornnulunirGou

yririrr.r/u.qu

uionrnir

vrifiuztun uien.nir

ro. nuluairrioufidruiurirfror::uaror:ruvrvito!:clatilto.rrrui-r.i/r1:.t',

yieroir':.

au a\ 2,323 a\ 11 nr 6 nu 32 q7. v1i1 2

6AA

uvalil {olan?rldrrfl

ufr

uqru (trjg.) fl bddd a"n}n'ariE}{:'}rr

/

36

2.53 0.08 1.24 0.11


afl al

Lflo

rua

nr:o"n

rfi

uio*anrunt'rfiintolairriau

:-

c

!

2555

:siuiil$a

J

flrl2i?l

1

d

triairuinmi

inutfl6u?l

a1xl',tuYr )

a''t:'l

iff

fl

t1tj.lnu nlylatt8.t:'IB " n-'lt'lfrtauaR't1!n''ltL'rjfl u!1u (!1J9.

t.

(or.Jg. z)

nYt

nu! fr

:oeas

Q1U.)L/

a1ul1J

iAUAU

r +---t(et]tilt!6n ltrBaJaulruh) ! 7 i,:tm

qtr)1fia

x

-",nrr:nliafirirrninlririoun'ir z.soo

z. 16ns:nrfiflfir rz fl

nir

ay

98.52

2

n,t

1.48

99.87

4

Ru

0.13

al,J

175 a'u

92.11

15

nu

1.89

9,21,4 a1

9,184 n:.

99.67

30

n5.

0.33

150

3,082 nr.l

g.,6nu:nlialtifi uur:uiotirrudurotirrdou 6 LAa!L:nFndoa'u a. rlnnulunYrrioufi

190

xolurlanala'nuilr rlaondo ua;td'rra:Eru

n!

3,078 Fu

135

16iunr:daiailrlo.:ri'ul:na:lqrr:81r1{aii{L6E!nii!fi'uLa

1,33

9,214 Ai-

9,064 0:.

98.37

17,619 n1)

17,632 au

99_13

n5_ 41 q\

27,448 nu

27,377

?11)

99.72

77

nu

0.28

9,214 A1.

9,187 a1.

99.17

27

a7.

0.29

9,214 fl1.

9,187 a1.

99.71

27

a1.

O.29

9,214 fl1.

9,195 nr.

99.79

19

FE.

0.21

9,214 A1.

9,173 a1.

99.56

41

85.

0.44

9,214 a1

9,107

fl:.

98.84

107

n5.

1.16

nirrioufi nr:{0.:nuo116riuotir'roni6

9,214 n1.

9,175 n5.

99.58

39

6t.

0.42

t4. nirrioufi n:rur.laooridluiinuacyird?u

9,274 n1.

9,175 F5.

99.58

39

n:.

0.42

a,

99.59

38

n5.

0.41

u::rmrarnr:16uthardolduotir.rrrr:rva::

5- aulunirGoufin'r:1{arufierir!-q ,

4t.,\--

.-

7.

orolrj

6

iiul!

ooniird'lnrsa0r.iioadrjaliav

*."d ir'l:lru.;u 8. nir

t

3O

urfi

dra;oradruiudlua;l?lnnrfi

urnonnoaril

- - -x"-LttYtg.lilonaan! nitL:aulu't

t. oYrGauinr:d'oriru6or.l{h:rrrfi

15.

iu1 a;

1.63 A.21

(aulnsfi tjrrarfrauEcdnrr{uardorlx!rrd!) fi 8 i'?dia

r2- nYrriodrion:rnruarnrafi t 3.

3

liauinrrlrlun{ufi otiorda uardruiaarrn.trtuorr:

s. airriaufi 10.

f, d , rfr ad'an:arnrr:-rBalrial:n"r

ilir:lrj Loir-nr:n:rnflrn1ril:r1;1i

'-*"

6. Ruarfl 35

r:rGsrioa avarn

uavnnara'nucuu

u

n:arniriellotdu

9,?14

al

9,116

uli1 3 / 36

alrJHanr:6nrfi udoaanrunttiiinra.ra;? 6au (orJo. z)

fl 2555 rrduaLlmo

011n0[1u.lt8 ii1410[t8{:1r] fr 'rdier{orJa

4151{tr{Xr.l9t rauT

aii

I

ilnldnr:finr*r (nulnsfinr:ilnsrytnancan) 4"X - -aa 5 UtFrti ln5!u5n.1taLnfl

16. lOn01q 3 1

i

7. r6'ro'lu 6 -14

9

719 oLl

il

2,433

te. rdnor.fu r:.4 td6uleiorru !.q ySolfirruvir

rdnornr:dnrrrirnu s i dtddrisueiouavrirl.ifilrurir loiitnr:flnotr:uriruarfin

20.

aualq

ir6r

airu

riuunrrr'lila uac6nrarodr{{ra1d

Turqd + :ra1fifirrra,r:r tnuinul.liuliruavfi:rski 21. nualq rs

-

Oo

*12

4,-

22. Ruolu!1nnil oo irFr,fluh.l Zg.

24- n:"r

rialinr:

rfi

nulunirrioubidua:r .

s

a

Y,

30.oo0 uryr,iafl

(unrir.nT

fi

oir{in -

:6uriua{.ra:r:r)

idr:hl rlfrtBfion::uvnrn^aurotir.:riooa\a.ya: t ai:

28. nuarara

ldiror:ouarrnnr.rlunirGau vilrhri,zt::tl riosT aie

29.

nlnfl 15 1915Ufl 1:fl

30. auluairrSoufi

LtAq',lnRULUfr

5t.:AL lt:JLllytljtU'r5en^i56

drui':lrirfr on::ua"or:ru:

rfi

olr 7L Ftll 1 nu 1

99.55

579 nu

98.81

7al

100.00

n)

99.54

85

0.45 1.19

-au

6u

17,473

77,348 Ftl)

99.28

125

0.72

3,213 a1)

95.00

169

5.00

0.46

9,214 ffi.

9,119 fl1.

99.62

9,214 a1

9,214 a1.

100.00

27,766 n1)

o!::lotita n+rit'-'-'q-r,

yi e noli..

fr1) nu 35 nr.

Til {oqr an?rrLdr ifl ufi ugru (rr.1g.) fl baaa

6'rrinrir.::ru

0.38

- n:.

96.61

956

nu

3.33

28,722 a1)

27,405

il)

95.41

t,317

au

4.59

27,448 a1)

27,376 A1)

99.52

L32

a\

0.48

4,241

a\

4,246 a.a

99.98

1

a!

0_02

268

a\

261 ai)

99.63

1

nl,l

0.37

9,214

a,

9,193 A1.

99.77

2l a7.

0.23

?,11

frl/1 4

L vrff

0-14

78,324

28,722

o

nrolq

99.86

2,q22 ai)

i

26. nuLua:1r:auBjauulr: 27.

a1)

n1J

18,409 0u

3,382 fl1)

r a or rir:

@ua:riaruo::u) 25.

7

718

^1)

fiorinua:fi:ruld

nullair6oufi :rsldlaeobi{oun'irnua:

:oua3

n1u1u

n' + fi'edin

ir6u iartvrrasfi:rolpi

,

?',,)

586 nu

19.

15 - 60

:oBBC

n1illU

i s 6ad{a

lq:fl!F?''DJY{50La0u1tJl,:u1r

ldilni5antrnral"rfri

[ttr1uLnilr

il1U1fl6ufl

a''r1JlU1l

nr r:ldr riuvrdugru (orJg. )

/

56


apJruanr:{nrfiudaqa4runrnfiintoraiar6ou (edg. a

t

2555 r;iu6i1mo

moriauar i''rur"ordal:ra

dr

* ! -:-. ?t1fl naraRll!n'r" LuuliuEtu (i1j9. )

Hil1Utnilq

Bt']utflfuti

s'ru'tLlvl

f,

i'tu'tu

61:1{1r{1411O

:0flai

n''ru1u

:OEJAg

illr16fi 1 q!n1na' (alluuiiatnrnuasaulfu;) fi 7 i'ld{i 1. rofl

[tfl

x - ,-

" rlfillu'r141.lnLuuo8n21

i

z. i6nu:nrfrnfil tz

2,500

nir]

3. rdnu:nlfr nkifi uulqriarirrudu:odrrdau

,""'-

5. nuLun:1150uiln1:Liu'r,1r011''ruu

nualu

35

7. nuorr, 6

ltil?id

o rdouu:n6n6'oriu

uorur:nldtn'nuru; ilaanrYt ilas1d!ro:tru

4. vrnnulun:"rriorrfi

6.

154 nu

ldilnr:ininfturlo.:fi11:na:urunr:1ndi'l.ra:!nid!,iulin

o )

fldxhl'kiirnr:n:roatnrml:ce'rt rfian-en:a{a?irLdarialln"l I ir"1

av

lo urfi

(aulnuirjrua, fiuuasdRrrulndanrl{l1sdx) fi

2 firhua'rdu

, d i rf d. n)lr:auun'r'rulJun!rurauornB- uayfirufr antlR

I

- - -x"-

10. Fllt:0u:ru'1 L$[nu{ranaar]u

e:'rr5oui.n:,i'odruriouriJu:vlfi orriariiau acoro uaaanara'nuâ&#x201A;Źuv

t2. ni':rioubinn:rnruornr:afi u 1

3. n:2t:AU!.r1:U0{nU0uqftu0B't{on?6

1

4. Rl?t50t.llJ6',t1r.tUa0nfl

15.

99.98

211 fr1)

206 nu

91.63

al

9,491 A5.

99.47

9,542 a1.

9,435 n:.

98.88

18,343 nu

18,317 nu

99.86

30,561 Au

30,541 nu

99_97

9,542 a1.

9,506 a5.

99.62

9,542 ffi.

9,501

fl:.

99.57

9,542 aL

9,487 a:.

99.42

9,542 A1.

9,472

a1

99.27

9,542 a7.

9,451 F5.

99.05

9,542 a1.

9,482 A1.

99.31

9,542 a1.

9,511

n:.

99.68

9,542 A1.

9,512 fl1.

99.69

61r

4,104

nu nu 5 FU 51 n:. 107 a1 26 ar 26 ail 1

4.65

1

0.02 2.37 0.53 1.12 0.14 0.09

fradin

ttuorr:

. - J - 4 -B 9. nilriauildld;orndryir-rfr uga;r.Glnnlfi 0.i?ianaoni

tt.

99.35

nx

9,542

lJi:nl't01n1:rnuUlurLoifluaulnLy!1ua!

-:. iiuhl oonrird'.inruotjrlrjoufi'ilorlins

153 nu

4,105

ul,ltt?nltaur:Ig6u

n5auRilfinlrr.ra!iiu

hr. 41 nI. 55 nt. 70 ai. 91 n:. 60 ni. 31 a:. 30 n5. 36

filit 5 /

0.38 0.43 0.58 4.73 0.95 0.63

A32 0.31

36

al.lruanr:i'arfiu{o4a4runtriinm{6i.rr3au (odg. 2) t 2555 rrfiui!'1mo drmoriawo.r n"{iiinria.i:1s - a ! -J":tJ?010uan''l''t!n1t1tuYilJslu

fr

(nuI.

n,l uYt

)

il]utniln

a1:'tnTn14tJfl

a1u1!

bjsirurnur{ :ouas

:OUAU

a'ru?1.1

xr'rnd 3 ilfllrlfl1:entr (nuhsfi n1:ilarr,ldly!1!a!) fi s a'r{in 1

ir6l

6. rdna'rq a - s

ldir:u3a1:re'u.r gLnia!n?1:.rria!riouiuriuu

i

te, 16nrutrr.r u.: ldriuusiatl !.q r.riorfiougir

17. Ldnarq o -tq

i

ldil.rnr:f,nurnrariA'!

s

4 4 ee4 1v. lonn!n156fli'runnu y 1.] yLlltuHUltrn0ua3g.iLuu,i.tuyt1 [n5ufl,l:flnou:rJo.]ua1iyl

20.

auolq

rarend 21.

15 - 60

tr6il eilu rfiaunrurlvru uacnnratodrlilalei

c:rtr16fir'r"f.

nuolq rs

-

i""irrOi.rtn;;iil1fl

22. Ruoluu'lnn'il oo

43 f,

sc.-

rfiuiu,lri fi oriyiuacfi :1uld

\,

)

949 nu

100.00

3,314

a\

3,370 fr1)

99.88

4

467

a\

465 nu

99.57

2

2AU

2 fr1)

100.00

77,442 Au

77,309 n1)

99_47

17,058 au

16,965 nu

3,235 Au

3,129 nu

-au

r tv

8r] ?,\

0.12 0.43

_n! e3

nu lu,

99.45

93

nl.l

0.55

96.72

106

6u

3.28

f,'rdii

r:'orfinffi;fi:ra1d

oo flrdu

,

fi a

949 au

23. nulun51r5oul-:rbldradub^i{aEln'irnray 30.000 ul?teioi

9,542

a,

9,531 fi5.

99.88

11

ff:.

A.12

24. f, :',1[:0uilnllrnuaauLru

9.542 fl1.

6,590 a5.

69.06

2.952

a1

30.94

32,142 Au

32,440 Au

99.68

32,742 nu

31,277

flr

97.29

rgtaAon::urrrmauraaitiagfilarria: r nil

30,567 au

30,474

ldiunr:ouaornndunirGou u:"rhvprtrr nionraft

4245 au

25.

aullnirGoubid::4:r (unriunr:6!riua{ln:rrr) .

-

d

r'

i

z6- nutuaS?r50uHJauulr: 27.A\a:'qo ndr:hl

zs. nu4rorq

29. nullfl ',l: lFt:11n1:uuanlnauLxa:1l:aL

:0. nulunirrioufici,

1,l:,ru1ly'trjtl'fi ar^a55

ri.rri.fionrrr*lu.r*rdu*"tutiouo*iriun*or

rirbli,

F.1)

99.70

4,240 a1)

99.88

225

a1)

224 ay

99.56

9,542

a,

9,401 at.

98.52

nx ax 93 hr 5 nu 1 all 141 n:. 102

0.32

871

2.71

ui't t t oaX

uila1il rialan?rldrrflufiuoru

(rrJg.)

t

uaaa dtriadw:ra

0.30 O.12

0.44 1.48 ze


alJnan, :'i'n

uda4aqrunrvriinta.rair 6ol (orJg. z)

rfi

t

M 2555 rr;!ir"1 mo

01motfln nn'mn[tu'!:18

fi

dt:rqfl".lrila

nrrrfi r qnr.rrf, 1.

LFrfl

",,,-

utnrnfl ilu']xu''1liluount^ 2,500 n:tu

i

z. 16nu:nlfre6r rz

liirnr:doie{uflo.rfiul:aa:funrrnr:rrair.rraErniduriul:n

3. rsnl!:nLnn iofl'r.lulltrlJou'l.iLF]u?au1nuou q. v,nflulun:-:16oLiuarur:nnaldqusuc

J.5- nutun:'rr:auiln''r:l1Jr.r1r1rou1u0

od z

c .r"^! u?Juru

rnilJni:n:loatntril:r,irfl lfi odon:olarrrLFu{sial:ar 3

ir"1 au

281 nu

95.90

12

fi\

4.10

6,532 a\)

99.71

19

nu

0.29

351 nu

95.12

18

n1.l

4.88

15,705 a:.

15,214 a1.

96.87

491

n5.

3.13

15,705 nr.

14,970

a:.

95.32

735

nt.

4.68

urfi

3o

30,410

29936

^\,1 nu

0 40

a\

98.44

474

48,654 au

48,457 0u

99.60

197

n1-J

J .i, n:?r:0u:in11ilLu6.ituylau01fl

u ttas\Jlurar1lInivufl 't?t

15,705 ar.

\5,542

98.96

15,705 nr.

^1. t5,482 a1.

98.58

10. fi:?L:au!u1

15,705 a5.

15,465 nr.

98.47

15,705 n5.

15,301

fl:.

91.43

1

Lfl

rYiunl{afr

naoil

l. p:115011Ufl1:A0!lULtal.JruUlzttUU[5UU:0U

AV0']A tLArqn4fl dnUIUU

t2. nirriouLinn:lnruornr:afi E

15,705

n:

15,144

0:

96.43

13. aSltrAUtlfl ']tilaifluouanu0u't{fl n16

15,705

a:

15,468

n:

98.49

14. ol'tLl0!!al1ilUaaon8Lut?nrmuvrSt{Lau

15,705 n5

15,567

n:

99.r2

15,705 n5.

15,614

n:

99.42

15.

1.56

fitirrards (adnafirirlarfiusardatrurndoaruurcdil) fi E fi'xdiri

- a -Zu:rasorfl 6iruiufi " - ) :ruasuilnnrfi urnonaosril q. ni:rEaufi

8_

:auae

n11J'tl.l

n!

369 n'u

e u:trlr101fl'r1L0ul]1LL1r0.inuou1.l.14u''l3d1l

7. nua^q 6 railT

:aBas

293 A1) 6,551

6 tnauLr:nFfl aanu rJaanfiu uerlel'rrrn:tru

' -,, iliultJ oorr'rdsnraatjrrdaaa-rJarlia;

6. nlrala J5

a'tu,)u

au'u{uavolrriai) fi z fr'rdia

(ar.rlrrr,fi

|

na1utntufl

illlJtfttuYl

n1u?1J)l

'rtir-nia qanrruotr rihrfi rEru (olE. )

n:arni:ia:ruariiu

a5. 223 a1. 240 a:. 404 a5. 561 n:. 237 a1. 138 n5. 91 Bl. 163

n1i'\

afl alanr:6'afiudaqaqruntriinra{ai?rta! (odg. 2) t zsss

7

/

1.04 1_42

1.53 2.57 3.57 1.51

0.88 0.58

36

:yduel"rmo

a1LflOLfld A{y10t$g'!5',rfl

a, A -J-. 't1,19llt0rran?1il81" tuuilullu (nu!.

fl

a''rulu7l

)

risi?nii 3 ilflldlnl:enn r (ar.rbnuiinr:;lar*rdc.r:n;au) fi s t6. i6norq

:

-s

17. L6.rolu o .to

frT

1,517 nl-t

1,512

Fr1.l

99.61

t lditnr:6nurnrorirfr! s ir

5,273

5,266

21.

au-

auo,q ts - oo flrfu tjru riuunrurhs uasfiorasodrsiruld

nullq t5 -

oo

ilr6r fiardrauavi:rslci iloriluavfi :ruld

z:. orlroi',,6orfi ,rald'ladtiririaan'iraua:

30,000 111rriaf,

n:1ttautn1:Ln!00ill.iu

,u-d

s

r.lqnilua.iurk'u t"uhtLr.r"tnffi ariiqzuuirrl q'a

ea

25. nu'tun:":60u1il6er4:r .

-

a

c,

I

o

a\

99.87

2,013 fl1)

94.44

nu 7 a1J 122 flu 9 nu 977 nu 5

O33 0.13 5.56

n!

92.62

32,1,46 A1)

31,159 nx

96.96

37,727 a1)

11,142

ar

98.16

5,975 nu

5,557

n1-l

93.00

15,705 nr.

15,692 n:.

99.92

15,705 n:_

9,696 A1.

61.74

nu 6u 13 a5. 6,009 n1.

51,267 A1)

46,521 rtl)

94.74

4,746

a\

9.26

51,267 au

47,444 a!)

92.54

3,823

?,r

7.46

!22

A1)

113

7.38 3.04

27. frua1q 6

t

fliulil ilAthian::rlrr.:rraurodr.:iaua'tln'':rias t nir

Ze. nu6.:orq 16'ir.;nr:nuaornnulunirGau

585

1.84

418

7.00

n!

a\

98.16

894

nu

7.84

7,096 au

99.78

16

a\

Q.22

407 nu

394 a1t

96.81

13

nl-l

3.19

15,705 nr.

15.683 n:.

99.86

22

a1.

0.14

48,654

r,r{rhuzqutl v,iomaig

7,112 a,a

aufinr:'tdirnr:quaornaulunirriau vqjfivqutrr #e,n:a5!

:0. nulunirrSoufiriruirr:rirfion::r,aror:ru:rCail::latitaneit:'.:,rr-r-

vitieri:.

47,760

ui18/36 UvlA:U !v

.a,!

fl

0!an?1il41[!u11ufi ']u (a!fi ) 1.1 bddd .

0.08 38.26

;.{;,

(atiurr:6u,f,r"ailn:rr-)

26. FUtUnSlLSBULlJAUUrt

zg.

:0u6r

n'ru't1.1

r.ul,idrryrir (nulvrgfimuliruasi:ruteil fi + ti'rdia

,?r., zZ. Ruo'lUtl1tl111 oU -c 1ltBl1ltr tU

24.

A1)

2,195 a,t

I9. ro-4iun''r:Anu'lu*'!d! s il f,l:-1d'riuuFouasti.:lrififlurir ldiunr:flnot:r6'ruardn

q

:agac

tr6l ldiuinr:rdasqrniarnrunior:riolidriuu

a 4

,u"nd

t1u1u

dia

ta. rdnrrr'u a.: loir3sueiar3u !.q iliaufiuurtr

20.

Nil1ULNilT

ir11.ltfl 6uiyl

a't51qludlrilfl

a

{r.l?P

;: !.1:i1


alJeranr:6'nrfiuioryaqruarrfiintalairGau (arjg. z)

t

M zs5s :;fiudrma

a1m0lt''t1] 0nv2nLflu.t:1u

d'r6'inrio qa o: ruotr rilun{ugru

0'lu'luvl

(orJg. )

lilil'rutn6ua

,.J'',rutfltu9

a1:?0rnv!n

:0!as

n1!?l.l

:0aa:

n''rl.l11.J

r d.d-gds ulrlind 1 q1r1lrid (au[lru1r6rn1lluasau1uua) il 7 s']!2fr

""..,'

382

ar

376 a1)

9A.43

6

nu

1.57

9,103

n!

9,087 nu

99.82

16

n!

0.18

489

95_30

23

au

4.70 2.65 5.10

t. .6nu:nriprfr riryfinlrirlounir z,soo ni:l 2. .9rfltltfltnff6li 12 lJ Lfitun'rlao)a{ljUa{nlJt5frBtlro1Lrnltl{a:1{ta:&Jflt]ntJfluL:n

i.

rerfl

ttrnrno!gflrrrurwaurr.outourriou 6 l6aurr:nfi

d.-

4

e

5. fluLun:'lL:au:]fl1: Lt u''t.rau''tugl u5:111141n15 tolju'tut1- B.l9ll]0B1.iL14u1YAt 4 ,4--

-t

6.

nuala J5 urlu!u ro:r-rn1:fr5'raarnrrrJ:ciirt tfianhn:o.ialutf, a{tiol:ar

z.

oru.q e tiiulrl

I

{u1 ar :0 urfi

nirriauinrruiua{uiiaq]orfia msfrufi anrrn{vuarr: - a

4x

- i

" 9. ni'rriaufr d'raralardru5udrua;uilnnrfi

lrroneooi

u

to. nirriouidrldrfi glvonaaoi 1

1.

466 fly 27,626 a7.

91.35

753

a1.

28379 a1.

26,932 fl1.

94.94

1,447

a1.

55,884 nu

54,968

n1-l

98.36

9L6

au

1.64

84,154 eu

83,876 ou

99.67

278

au

0.33

z fidrror#g (allvruiiruardouacnnt{utodaurm,rrdil) fi 8 6x:ii'o

vlrqd e.

uon,ir6'on.uaei'lo,iaadrJnriag

a!

28,319 A1.

oqion]u

c. rlnnrulunitiouiualar:qaqt6'nueuv rJaonia uavldr.:rn:gru

et?[:0u!.'ritouru!5ourlutJruuuLStJtt0u ayalo uay0uatanB6uY

28,379

a,

28,277 a1.

99.64

102

fi1.

0-36

28,379

al

28,155 a7.

99.21,

224

a1.

0.79

28,379 a1

28,198 h:.

99.36

181

n:.

A.64

28,379

28,2Q9 a1.

99.40

170

?,1.

0.60

^7.

tz. nY:riaubion:uaruatnrafr u

28,379 a1

28,014 n:.

98.7

t

365

ff:.

1.29

13. e:'iltariln1:U0{nuouanu0u1,io'r'ti

28,319

28,084 nr.

98.96

295

n1.

1.04

^1. 14. nt tHauiln't1u1.laaeru Lut'tBttavr:auau

n:arnYrfinrtror{u

15.

28,379 a1

28,298 a1.

99.71

81

n:.

0.29

28,319 a7.

28,285 a1.

99.61

94

65.

433

fi1i1

nlJHanr:i'n 0"t

matlu

6{14?u

rfi

u{aqaqruarnfi inro{ai?Gau (orJg. z)

fl

2555 ii6ud1 Lna

q'tuluvr

fl1!tnu?l n1!?u

a1:'taytn?11]0

a

ilnldlnr:finn, (nulnsinr:fiaErdrrurcar) fi so"rd{n i-

I6.,On01q J 5 lJtFlll l0t!U5n^5laLnqtfllU!n?1:^ltloLa01.i1tr[:UU 17. i6rara o -ta

;

19.

i idir-rr:f,nurnrnl-rn'l 9 t .". ,r ]r.4 fitaLylEJUtTl

!.3 Lo[:uunatu

18. Lq.rntnu

rdnarnr:flnuli.rdu s fl il1:r'tdriuueiauasultxifinufli ldirnr:flnol:uriruorr'n

20. nuoiq 15 - 60 flr6r: dru r{uunrurlnu uag6nratatjrl,irald

ylrnd 21.

q :T aleifir'ryrir tar.rlnsfi .:Mir,rarfi

auo,q

15

-

60 flr6u

,u

)

fi

ariruavfi :ruld

t

'o nrrlunirrioufr:ruliradshiiounirnuni

24. n:1t:0u11fl

''ttLfl

30,000

u'tr0{oi

uaa!Li1l

;;"f,t,i s rlqnilrdrfiaulvla (aubrurJ:rnqfif,ua:iiquo:zl) 25. oriLra:1[:ou

76

r

-

a

,4n

30.

99.90

7,143 hu

7,727 fl1)

99.79

1,833 a1]

1,803 au

98.36

30 au

21 nu

70.00

52,125

F,tt

52,093 BLl

98.80

50,317

A1)

48,587 nu

96.56

5A8a!

a\ 16 ml 30 B1l 9 nlJ 632 du 2

0.21 1.64 30.00 1.20

28,379 A1.

28,199 a1.

99.31

28,379 fl7.

17,554 0:.

61.86

nu nu 180 n:10.825 B:.

87,609 nu

74,748 a\)

85.32

t2,861

87,609

78,612 aj)

89.73

8,997

12,798 fl1)

10,996

n!

85.92

1,730

3.44

1,802

14.08 0.63 38.14

n1-l

?;,t

74.68

n!

10.27

6u

0.60

84,154 nu

83,647 nu

99.40

507

u:-riru/rrtu uEanrair

15,690 nu

15,619 A1)

99.93

11

nr

0.07

876 nu

868 nu

99.09

8

a!

0.91

99.99

2

at.

0.01

ldirnr:n*aarnnulunirGau r,rridruztrtu vianrn:"r

nulun:"t6oufi eiruirmirfr on::laror:rur rdou:;lutrito lm,rl",./q-t:r uiefo.rFr.

28,379 a1.

28,317 a1.

utit lo t uvr

0.10

tdu\.t tjfrffi non:rrvrrnrauroe,r.rioai'r:n-dav t nir

28. nuararu 1d'iunr:fl LLaarnauluairLBau

zq. aufi nr:

2,036 A1)

j

nUlilnSztSAULUA1rlrUS

27. ?uallflo

2,038 fru

0''tu'tu

fi e fi'r{in

ulorarr tunrrurr:6u.iuai.rq:r']r) q,

LllHlUintUll

:a8ac

:ralfl fi + drdio

frsrinua;fi:rarld

*r *.,22. nuorqil'rnni1 oo t16:.fi ulrJ 23.

/ i6

ttu,ii''tB 9?iJ?O1r0Lt6Fr't',.rlrt"lt1lullu$1u ({us.)

rurad

9

aqil liol

oaX an? 1 rL sir rfl

ufi uoru (oilg.)

fl toaaa {ruia ri El.::r u

sa


i:lt);tlli'::,i*

afl Hanr:in

rfi

udoqlaqruornfi

inra{ni16ou (o{g. 2) fl

ii$$l

2555 rsiuet'1ma

alm0!1llfr 0 iir?qL'iJg.i5'']u

i'tu'tu

a151nr{fil1i

nlrad r qtntri (adilufiatntruscaurriail

z

,-

i

:oLtac

ldirnr:6ainiurlo':fiul:nn:lnt:nr:r.rairriair:niduriul:a

60 nlr

60 au

100.00

1,172 A1)

1,167 nu

99.57 87.50

48

fl!

42 a1)

+.

rlnnulunirrioufiuo'ryr:anatdnr*ruc ilaoerid uacld na:rru

2,552

aI.

2,240 a1.

5.

nulunir6ouinr:liuruff orirrin r:: rvrornr:16uthardo.rqiuatirqyrrvar

2,552 a1.

J. .onu:nLqa !fl nuuuuraurrrautotlr.:riou

6 16ouu:nFneioi'u

4tc,\--

.a

!iuL{ 1n:-rnr:n:roatnrril::rl'rfl ,7. nuora' o ilir:hl -r" oandrdrnrtLoairrioofirlor#av

6. nua1fl 35

;;#-rfi 8.

ril;i-r1"rirua,f

f, i rfr onjnn:arn':rrL,fr

3

,

t rqiol:n'r

t

t. nirrioufi nr:6'odrulSa!ri]u:srisuGd!iaa acorer *acanara"nutuc

t 3.

u

nirrEauinr:rJo':rilariEfiuotir.roni6

14. nl1r5AlJt]a'l1r.JUa0nJru lut'tBMiEvr:11ueu 15.

82.84

0.43 12.50

t2.23 17.16

a\

5,101 n1r

95.65

8,277 a1)

98.66

2,552 a1.

2,533 a1.

99.26

19

a:-

O.74

aI.

2,545 a1.

99.73

7

n:.

Q.21

2,552 a5.

2,541 fl1.

99.51

11

n5.

0.43

2,552 a1.

2,426 a7.

95.06

L26

2,552 fl1.

2,443 a1.

95.73

",1. 109 n:.

2,552 a1.

2,442

a,

95.69

110

n5.

4.31

2,552 a1

2,540 ar.

99.53

72

fl1.

0.47

al

2,538 ?,7.

99.45

14

R:.

0.55

2,552

:?L:ArilU.t ltJtl\EJ$!a6aanu

12. nYrriolhi*rn:r.lnruor nrafi

87.77

al

nrl 6 nu 372 fl7. 438 at. 232 au tt2 Au

4.35 1.34

.rr.r*urun**"ar****ili,r""dat

. -; - -t y. Rr- Jt:auuuraJolnalu:touuazuibntl-a.:naneoeil fl

2,114

-nl] 5

8.329 nu

5,333

irrr ac ao uryr'

J a rt, nl'il5ouiln?l!r]ua rLuTaaa''r6u ltayu']utJ6fl 'tflntilu01?t

10-

50uas

n''r1111.t

i z indih

-" t. .6nu:nrinfidiminhirioonir z,soo ni:" z. 16nu:nrfrofi.r tz

HAlUtnilq

il'ruIf]6u7

n,l1l?u,

- z I - :'lr$n,rL1hilnrflu (nU!.) a?t1n{0uaff

n:ornirinrtrordu

2,552

ulit

a1Jruanr:dnriuto4aqrunt^rfiinsa{6i.uiau

(arJg. z)

11

4.94 4.27

/ i6

fl 2555 ::ruii.1ma

drmadruno 6ryr"olitx:ra a. !

-

-J" B'rtro10!ao?1!n1t!urlun1u

a'ru?ull

(0u!.)

rlrnii

a

inldlnr:f,aur (nulnsfinr:fins,rdnunrau) fi .

to. rdrorq 3 -

-aa

i

, !

tolottltr tl.3-c.d L0t:UUtlotu

19. [0'ln'Unl5frqB1!{AU

9

5,880 nu

5,75i

a1]

97.81

5,652 A1)

5,254

a\

92.96

398

1,225 A1)

1,028 nu

83.92

2,552 az

2,454 A1.

96.16

2,552 ffi.

2,209 fl1.

86.56

8,817 0u

7,857 a\)

89.1

1

960

8,817 au

7,74L nu

87.80

1,076

t ei.r

8,329 A1)

8,038 nu

96.51

291

Au

3.49

v1!ru yionlF:b

1,296 a1)

1,291 a1)

99.61

5

nl.l

0.39

197 nu

189 nu

95.94

I nl]

a,

100.00

t

L.4 l4lotylUutll1

a 4

{ oa

9 U rt!l,0LluuflaLLayu.tLtJUi"LT'1 Ln5ufl,tli]n01l5ilfl1uo.]ilr

ilr6! dru riularullTs *ac6olarodr.:irulei

uueqfi + :ruldfiT

rrt:. i"rirrli,rtlrua;fi :ruld)

-

oo flr6r: ,

Z\,-

r.z. flualuil rnn?l 6u LlsuJlu!u \r

)

lorfilua:fi:rald

\ tv

23. nulunilrSauliru Lriuo6rililiarnirnuay 30.oo0 uivleiot 24.

nirriaufi n'nrfi traauriu

*rod 25.

s

trqnai;',iaulna (autrud:rxqeduu"r'q*irrr)

fi

IAU nulunirriortrifiuq:r (unliunr:o'u.tunilo:r':-) q

s

a

!r

!

27. euolq o ildulrJ r.l${6Fon::r:vrrnraurodr':rioualun^lia;

29. nUvrn't: Lotun''t:fl LanlnnuLun:1L5au ao. nulunYlSoufi eiruirurirfr

l.i!'d'T

261

e,1,.t

99.63

937

A1)

935 au

99.79

166 nu

160 a1l

96.39

6nu

2ar

55-33

1

m1llu/ruft ffi afl ra:fi

qn::uaror:iu; rCoil:vlatila.rr{rhr:zqrt'.r niei'olfi

!

vr

fi

?il eiaila n'r uiir

ufi ugru (rrJg.)

0.21 3.61 66.67 2.19

nu 797 fr1) 98 n5, 343 A1.

7.04 16.08 3.84 13_44

l

2,552

fli.

2,552

-

alJ

10.89

n!

12.20

fl baaa

o'rm"nri

Er.r:'r u

4.06

Fr:-

u1i1 12

aa,! rfl

0.31

i ""il

26. nutufr :1r50tLilauxlr:

28. nuqrarq ldirnr:guaornaduoir60L1

268 A1)

fi + ri'rdia

u'arfinrmsfi:rald

4a

)-0tiog

s'tu11.l

fl1i 2 au 6 nu 4 nu 729 tu\

20. nuarq 15 - 60

21. nuorEl r5

SAAaC

j

.

kiirnr:frnurarnr.r-l6r

u

u

6'rdia

tr6u ldir-rinr:r6urolqidunrrr?iiouriouiuriuu

5

17. r6norq o -tq 16.

l,U

I

l:^isi,urnui{

iJ11.ilntu?l

n,l

a151Av.:vuO

/

36


apJnanr:{nrdu6oXaqrunrxfiinta.:air6at

(orJE.

z)

t

2555 :sf,uairma

01mo$!0u 0nil1fltnan51u t-

' 0!aa?1unr" nltlolr

i'tuluYl

a ! tulJl{u!]1J (nu. }

240 fr1)

2- Lqnu:nLnflu.: 12 1l Lfl:ufnta9?hf,uUainuLSRa;unlr9i''t:1la:.NL65unilFilflu15fl lfr

o. nuora gs fldu'lri

kiiur:n:roarnrnrj:vsr'rfl

o6'nn:a{n:rurdarsiol:ar

rfi

4*i

/. nua-q 6 U?UL! 0ann1A.in1U0U1.:1J0UAU9'lva, J

'1111

Av J0 Ulvl

nlrad z firitrarfls (aulnafirirua-rfiauscdRtrulada:+rlrsa!) fi 8_

I

ri'a;oro;irriuFuua;u31nnrfi asnoeeoqil

- - -x".

10. o: lt:au!1.i1 LtrYtunilanaaoU 1

1.

F51t:oura1taqu1ur:0u,!uSvtljUUt:ulj:0u

50eta&

97.92

5

Rx

2.08

h!

98.58

80

nu

1.42

88.38

33

au

17.62

14,032 ?,1.

13,871 a1_

98.90

155

s:.

1.10

14,032 a1.

13,492 a1.

96.15

540

a:.

3.85

18,931

25,911

251 a"a

B1t

?,1)

13.01

6,980

42,387 a1)

42,206 at)

99.59

175

14,032 a7.

L4,032

al

t00.00

- n:.

14,032 a1.

14,032 r\1.

t00.00

- B:.

14,032 a7.

14,032 ?,1.

t00.00

- n:.

4,432

14,014

a:,

99.87

"u

etr0rn tLas0n61anuilu

A1.

a5, t39 ffi. 10 n5.

G,432 fl1.

13,893 nr.

99.01

l3- n5?tlauilfl 15r10':nuaunfl uau1t0fl ?n

14,032 fl1.

14,022 ?,1.

99.93

14. nr?15arun21!r1-la0nru Lut?Btr,fl vvlSruau

t4,032 fi1.

14,032 a1

I00.00

-

FE.

14.Q32 7,1.

14.032 a1.

100.00

-

n5.

n:ornY:inrrrordr.r

v1i1 13

afl

ruanr:on

rfi

0.41

18

12. nY:riaulilnn:r-rnluor n!afi rs

15.

26_93

nu

6?{{e

J ri, n:1r:0uiln1'turtunn[uv]0u0'1fl u tlaytJ]uuafl llrntrufl 1'1:

q. ni':riaufr

a1u'tLl

235 al) 5,568

284 au

uagld'urnrtru

nr:ldsrrfi adrfo u::rrrarnr:rSrtharutroleluotir.uruta!

5. nulunirrSoufi

a!

5,648

aULI:nBnAan1]

q. vnnulun:"rrior.iuo'111'ii gn6ra'ntsaJr rJaoqris

iAUAU

0111'tl.l

ildi6

talenii t qtntrf, (eulnufi atmnuaca!1r"u;) fi z x -r,1. tfl nll:nrnouu1141.J't t!1Jo0n'r'r 2,500 n:L

J. LOntl:fl tfl O lfr fl UUI]LL!aU1{LnUlaU''liuaU 6

birirurntud

BtlULflfull

a15lArnll1]6

udalaqrunt^rfrin$a{6iltEou (orJg. 2

fl

2555

/

0.13 O.99

0.07

36

iinuiilmo

Bltr0tuiau anul0tn0n:18 n1!iuyl

- 3- " z ! (nus.) 9r?t'rot0!an]'rua1twlluri1r

uu2ifi

t-

16. r0nA1U 3 - 5 lJ[nil t0:lJU:fl15lAU.lfltF5B1ln11:-h101]00u1et:Uu

o -t+

i

kiiur:fino.rlor1o6', ,

i

ra. r6nou{u u.: ldriuuriorYr.r r:.q r,rianr'arrvir 19. 16no!nr:dnuru-sn! s 20.

nua,q

vrurnd

15 - 60

21. nuorfl r5 22.

il dlufuiriuuoiouasd{ilfilru?ir ldirnr:final:r.:riruarfiu

il6xr dru rfierun'lurlvro uacfiqrarodrlirul6'

c:rstfifi'nufir tnulnufiirurir*"rfii.utn -

I

+

oo

irfirduhi fiarfinuavff:rald t.

)

q,.

23. euluni?15aulirar'Loroduhiiar.n'irnxas

30,000

iJrildoi

zq. niT Gaufinr:rir-raolriu

ulraf,

s

tlqailririaulyu (arlfi tAeAz,l

. ., i - d ffULUfr 5?150UU]AUU!,{5

27.

?:Lralqo

iiiu\l

zs. nufi

''r:

1,256 al)

100.00

4,605

n1-]

4,605 nu

100.00

1,763

ar

1,658 au

94.04

105

nu

5.96

105

nll

90 nu

85.71

15

au

14.29

29,796 fl1)

29,185 nu

91.95

611

61.t

28,024 a1)

27,695 au

98.83

329

q1)

6,029 a1)

5,401 au

89_58

628

A\

!4,032 fi1.

13,231 a1.

94.33

795

n5.

5.67

n:.

58.31

5,850

n:.

41.69

- olJ

-nu

8,182

t

aYs

r{rlrVqrtr.'nSorrair

ldYunr:quaoronuluairGar" r,ilri^vqutu'aianrnig

lo. auluairrioufidruiruniiln::r:aror:cuvrf,orJ:vlstito.:r,niriT

38,491 au

86.46

6,027

40,016 nu

89.89

4,502

42,387 fru

42,381 n1)

100.00

- flu

6,628 a1)

6,628 au

100_00

_

252 a1)

100.00

-nt-l

100 00

-45

252

uzu:tu niofurfiu

A1)

14,032 a1

fi,a32

?,7.

tlii

uflff?il ?io4nn?t1,frtfludugru

(or.Jg.)

t

baaa t'{uiflrfiafiru

a\ n\

fir

44,518 ff.r

44,518

Uflrihfl rn::rLrr.rR-"aurodrrdaafrrJarriac

za. nuqrorq 16'irnr:guaornau}.eiri5ou

:0ud!

L/

2.05

1.11 10.42

nuo::rl fi o f,"liio

75. RU[Un:1t:0U L!0tu4:',',] (Utr1!f]15flllrt]ufr :{ff :'111)

26.

4'l

1,256 fl1)

14,032 8:.

ud:strqGf, uarfi

?-aBag

+.d1,

oo dr6:: r:'orinuacfl:rg1d

nuarqunnir

a1u11l

i s drdin

3 f,nleln1:frnur (aulnoinr:dnnrdryuruar,)

,r. ,6ru'lq

hisirutnruci

,J1ULNUfl

a1:'taTnuilfl

nll

)4 / 36

13.54 10.11


alJnaar:6'nuiuiaqaqruntriintarairGau

(arJg. z)

f,

2555

rr;ueilma

a1mattg'3lldu a{y10ttu.!:'1u !-

a

h1utflilfl

s1u?u'v]

!

" nltletarJan?''runl r!tJ11us1u (nu.

hjsirurnruc{

)

a''r:1nr.r1{1r6

:aflav

t't1.l1u

:aflac

i11-l'tu

rleod r qtntri (erinsiatntrua:atJ1fia6) fi z i'?dii z

-t,- -Z I. r0ntltnrnnxu.]fl ur luu0un?-

2. u6nu:nliqfi.: tz

t

148

2,500 nr-L

ldirlnr:iaiaiurla.:fiuI:en:tnrunr:r.tair'rrairrnfia'udll:n

s.

aulunirrioufinr:liarrfiorirriq u::rrrornr:r6uilrsrdo.r6'uodrllfi:rlraLr

!{r ltl L65ur: n:rlararmj:ci)'ri 4{i,i'-

6.

nuolu

-

aualu o iliuhj oono"dlnraadrioairjerrriav

7.

rfi

4*4

urenii 8.

35

z

ifrlarda ;

o6'nn:ornlr:udslFiol:nr 3

iu1 a;

3o urfr

(ar.r1nsfi{ruordauscdnrft utadaurvllrldrr) fi 8

< -? ;o'tfld114 , -:uflI utraJU: tJ"tfl tttait\8fi fr Bfl 1l 9. a:- )Ltarru1f, - - -x."

10. n:'tL:ouuu']LlJtlluilraqaaql] 1

1.

n:1t:auun1:nq!1ut:01Jt!u5ut1.]8uHB!5aa 6y0'19 L[a3qnqlanufuv

t2. nYrGouLiqn:tnruornrafir 1

J. n5?LIAU!815110 tn1,tAUnr'rUaUlr0fl

'r5

14. n:?L:otura?1l.l!aofl ru lut?Bualvr:lrLFu 1

5. nra!

in'l'ril o! du

n 5-r

99.16

292 al)

98.98

9,472 r'1.

99.08

9,560 n:.

9,513 n5.

99.51

nu Ru 3 ax 88 n:. 47 A1. 194 nu 103 nu 2

1,.35

10

0_24

1.02 0.92 0.49

17,676 nu

11,482

?,1)

98.90

29,394 a1)

29,291 a1)

99.65

9,560 n:.

9,519 n5.

99.57

4t

fl7.

0_43

9,560 ar.

9,460 nr.

98.95

100

n:.

1.05

9,560 n:.

9,460

ffi.

98.95

100

a:.

1.05

9,560 n:.

9,505 a5,

99.42

55

n5.

0.58

9,560 a:.

9,303 n1.

97.31,

257

a1.

2.69

9,560 n5.

9,522 a1.

99.60

38

a5.

0.40

9,560 6:.

9,540 at.

99.79

20

n7.

0.21

9,560 a:.

9,519 Prr.

99.57

41

n5.

0.43

1.10 0.35

6'rdit

,!,

1llJuUfr tLUfl AA01fl U UA3!1Uuan']ttfr Wrrfl ',t?5

O51L5oUUfr

98.65

flu

A1)

295

ilaoaie ln:ldr,^q:rru

146 ax 4,168

9,560 a:.

J. tgnU:nLfltl lnflrru!U:.10U1.:LBir'laU1nuoU 6 tA0ULtn9fln0rl1] q. ?,nau1un:"rriouiuarur:nr6ta"nuru;

n!

4,t78 nu

uli1 15 / 36

alJHanr:iarfiudaXaqrunrufiinr,o{nixriou a'r mo

ria.:

ual

d'ryr"a

(orJg. z)

fl 2555 :;6-uii1rfl

a

t6u.l:r u n?!2Fl101rAn?ruB'Il,,Ufl

a1I',tu7

U51U (Bu!.

h']l.ilfr &t?r

a'r:?nv{flue rarran" a iln'ldlnr:finnr (au1msfinr:finurdn+nrau)

LtJBi',',tutnil9l

)

fi

s

:aBa3

n111U

{'lu'tU

:0uav

drdin

J=

16. Lnrr0lU 3 - 5 Utslr.t LuiLUintSragnotqriu:.ra?1ilT{r a!no1r,)uriaL

3 fll]

991 nu

988 nu

99.10

3,405 nu

3,400 01t

99.85

359 A1)

335 nu

93.31

20

al

83.33

20,068

n1.l

98.53

t9,492 nu

19,087 nu

97.92

3,696 al)

3,147 a1)

90_56

9,560 n:.

9,378

nl

98.10

9,560 nr.

4,609 n:.

48.21

nl] nu 182 a7. 4.951 n:.

31,106 nu

28,125 aL)

92.35

2,381

7.65

, " -'*^ 27. nuolq o -* ffiuhJ rJfrrjfifion::ryrrrr^aurat rrfioud'tqrria: i n:"r

31,106 all

28,993

a\

93.21

2,713

6.79

29,394 ?,u

29,183 fl1l

99.28

ldir.n:cBaornaull"eir.iar: v:orirr./qur. yEanrnie

4,503 ff1l

4,496 au

99.84

i

,r.

,6nu.lq o -tq

1U.

t9nnttu

19.

16nornr:6aurfi6'!

I

ldi!nr:frnorr.orio6'u , fl J

-\-4

' u.3 LF[:uuflatu il.4 filatflurJtytl

20. nuo''rq 15 - 60

s

i

dhrld'Guugiauase"rbifimlrdr

ldiunr:flnar:udruardn

i16l drl riuunrurlyrs uayfroratotjrl.irald

r,ruro# + :raldfiT aurlr

tnutyrsliruritrnd:rulfl fi + 6'rdin

21. nualq 15

fiarflyruacfi:rald

-

60 iJr6u ,

^114.1r. puolutl'rnr'r1 6u !tfl rtu

r1r

rortfl

uasfi

z:. aulunirriaufi :ruldraesljrjoon'jrnuay

20,367

:ruld 30,000

lrlytdot

zq. ni'r Lioufi nr:rduaauriu

;;-dlslJ-0nil.i.irrlru(*lrrtJrrrqfi

e,"rfi

q*rrr)fi

?n

26- nUtUn:1r:auLilauuu:

zg. nufi nr: 30.

16iur:sruarrnnuluni:,iau

vilirult:rrl

vian^aiE

2.O8

9.44

334

ar

96.25

9.560 nr.

9,560

e:

100.00

- nt.

uitrctsa

"a3 {a ilanxr:ro'r ufl ufi ugru (orJg.)

t

1.47

349

fr)

347

nuluni'u50uIa:uiuririrn::laror:ru:rf,arJ:clBtitaw!rirwq-t'; r,iefarn.,

uvaiil

6.69 16.61

405

nu ar 211 a\ 7 nu 13 hu

j

ze. nuararq

0.15

1.90 51.79

odedia

(anriunr:6uliua{sn:tr)

25. nulunY'lGslrhiduq:r

24 flv

au nr 4 nu 299 F,\ 5

24

0.30

bdaa

o-rnia rt rq:',

r

O.72

0.16 3.75


alrJruanr:{a

rfi

u{olaqrunt'rtintalai'l 6ou (adg.

2)

qrb

fl 2555 :rn'u6h mo

drmauriaru d'wr"nrâ&#x201A;Źsl:rg -l-fi 1t1n1Btff

a't:?afl.i1,ru9

uuend

t qtaruf,

t. rdnu:nrfl

"..\,"

t ldiunr:iaia6u{0,:f,ul:aa:rnunr:rrairqairnfi

2. 16nu:nrinir tz

J. t0fr[l:ntBo tonL'L!L!0ultLnLlaulnuau q.

," "'-

aualu

i)

7. auo.rrr 6

ugend z

4A!.{"-

lrruLU,o:ufl 'r:sli?oatarnil:vdrfl

*J,

fliuhJ

rfi

aoniird'rnrslodr.rrlou#rJnrr.ias

i

3

ir.1 av

3o

urfr

firjtrarfu (aulnsfirjruardsuacdnrxur6daurfiarld!)

9.

-"" " ni:[ioufrd'aro1n;irriufilun;uilnnrfi

4

A

u

fi

lnoneoril

- - -x.-ltrvrudranaafl il n:'tt:auilx']

l. fi:1[touun11nflu1ur:oliLuuluruuljt:LU5afl

l.

du01n uarnn4tanuus

aY:rioufi nr:rlarnr,rqt6;iuotjr':qni6

t+. nirGor.rfi arurJaonfialuiinuasvriv{dfr u 15.

96.59 99.92

a\

196 n1J

92.02

9,108 A5.

8,931 n5

98.06

9,108 n:.

8,854

ni.

91 .21

17,080 nl-l

16,f47 a\)

98.05

27 374

27,151

?il

99.20

9,108 n5.

9,077

a1

99.66

31

a5.

0.34

9,108 a:.

9,074 a1.

99.63

34

a1.

0.37

9,108 R:.

9,096 n5.

99.87

72

a1.

0.13

9,108 n:.

9,025

al

99.09

83

ff5.

0.91

9,108 65.

8,882 n5.

97.52

226

a1.

2.48

9,108 n:.

9,446 a1.

99.32

62

e,5.

0.68

9,108 6:.

9,084

a:.

99.74

24

?,1.

0.26

9,108 fl5.

9,074 a1.

99.63

34

a1.

0.37

I fr?dit

12. oirriau'hio n:'un1uo1 rnrafr 1, t

170 nu

3,528 fl1)

,

on'r'r:ornlultussiol:nr

n:arni'rfin:rrareir

nu 3 nu 17 nu I77 P,1. 254 a7. 333 ?,u 279 n\

176 nu

213

u5:rlnorar:15utlrsrdo.rduadrcrr!rva!

nirriaufi arruiun':1r:fi otior#a saviruianrnnlynror''::

10.

:084s

Q',]1.l',tU

3,531 n1]

6 LnauL:nfl nnanu

a.

1

dufiul:a

rnnulunirrioufiuaryr:n.rd!fiqulu; rJaooie lavld'l-n:aru

5. auLuFr:1t:au:Jnl: Liulr?{ou'run o.

:OBAJ

31U?Xl

(aulfl sfi atnriluavaurn-ai) fi z #,ld{a

irrallnhjuoan'j' z,soo ni:-

nfr

"[ririrurnrud

u''lutfltu?l

i1u?uYl

"a! (nU!.) n':"r!n''rrUullu!'11.1

^u

6

vli1

alJaaar:i'n

rfi

udogaqonrxfi irrra.!6ii r:au (arJg. z)

t

2555 rsi'ud1

17

/

3.41 0.08 7.98 L.94 2.19 1.95 0.80

36

$o

drmauriaru 6'lyin16omrtr - a- . " e, ! B'lt?o10!aFr-t1ul"r[lJulrug"]u

o!

lridrulncu{

itlu!fl{uYl

n1u'tulr

(a!9.)

n1u)!

a1:10?1.t1411fl

:ouae

a1u1ll

:oaat

ul'md I iln'L:lnr:flnnr (ar1nufinr:ilnurdnnnca!) fi s ir{in to. 16norq

I

trdu ldiruinr:r{u!orsiuilnr.}uriolriouiuGuu

-s

t7. r6norq 6 -tq

i

1di1.tnr:finurnrnfin'l

g tJ

r.: ld6uuriarsu !.q fiialfiuutrir

ta. 16nru'u

nra,q

tr6!

15 - 60

22.

-

oo

nrarqrrnnir

toiirnr:flnor:rdruardn

ejru riuunrurtvra uacfioraljadr.:iruld

vrecd +:T slfifirlyrh taulntrfi.rtrri.uasfirrulil r' 21. nlo1rr rs

ir6ldu1r] fiarfiruasi:ru1ei .U

;

\,,

23. fiuLunl'l[talu:.tu lqLaaBLu1launl']nuas 30.000 rr']Tnal] 24. n:-rrSoliinr:rfr

;*d

5

laarrir.l

{a ffi;; (allrlurJ:trqfifi uaafiryrrs::l) iiil rlqnilliriaulva ,ee

25. nulunirriouLi6u4:r

6 o

. ?ualil. 6

28. aua.rorfl

-i, !tr.

{anl{unr:6:ruiue:".in:rl,)

.-*-

hJ Ull]sr nn,ti:rJ?t'r

r

i fl

aaul oul {u0 ua!F1ya: 1 F : I

1di!nr:ouamnnuhairGau yilihl,rtmu ySonrnie

zs. nufi r'r: tdYunrrounor"rnulunirriar. vili-r.i,ztutr. go.

2,898 nu

2,890 fl1r

99.72

fli)

389 n\)

93.13

26 all

16 nu

61.54

18,551 nu

17,96t d1)

96.82

17,393

96.36

3r 8 nr 26 ar 10 n! 590 nx 2

.#zn^q:i

nulunirrioufidrui:urirfron::r.:a.or:rucrial::lEitr:rarlrufryr-1'.

ufl

fl

!il

{oua

nx

ril dr rtlufi uaru (rrJg.)

0.28 6_27

38_46

3.18

37.55

a\ 665 nu 30 n:. 5.688 n:.

62.45

4,826

t6.78

?,1)

16,760 nl.t

3,978 nu

3,313 n1)

83.28

9,108 a:.

9,078

n:,

99.67

9.108 n:.

3,420 n5.

633

28,762 nu

23,936

av

83.22

28,762 a1)

25,127 ni)

89.45

27,370 Au

27,221 Pi)

99.46

4,480 flu

4,464 a1)

99.64

a\

254 a1)

98.83

9,108 ni.

9.102 nt,

99.9\

257

virriarc'::

",u 3,035 nu 149 nu 16 ffu 3 nu 6 nt. u1i1 18

oC,X

0.26

fl baca

3.64 16.72 0.33

nallat

zo. nuluai':rioulriarur.ri 2 I

99.74

q dedin

ir6l ioriyruasi:riild

oo

717 fl1)

415

1s. 16naunr:dnurr.r".rd'u s fl flibidriausiauayglhiimurir 20.

779 a\)

o"lrar"n iE'tr.::r

l

/ 36

10.55 0.54 0.36 1.11 0.07


a;r.Jruanr:{nrfiu{apaqruarvriiara.:aieGau (orJg. z)

t

2555

r;;uailmo

01mar$at'ru nn1,2frttu.l:'lB - :" a ! fl 'ltlfilBllEFlllJt"l('Jt"lrU!]u

(n!9.

d''t51arn$xo

fiilxnd

1

6rn1ilf, (arlnaiatntruatourrisi) Y

,,

i

J. +.

ldirnr:iainilrJo.r6'u1:na:uunr:rlair.uaBr:1i{ufiul:n

lnnulunYrriauiuarur:qnalanuruc t.!

6. nrorq

!aarui'rl ua;Idrrn:gru

1J::imrornr:15r{rurio.r6'uodriufi!rca:.1

5. nurunr'rL:our.r01:nJU1r?{au'}1Jo

35 -x.,".t6uhl ldirnr:n:raqrinrnrJ::o'rt

nr'a6'nn:o{nl!lfl uisial:Rr

7. auoru 6 -!n lirr'irJ oonriTd'rnluaurrioua'r.Jflrfar 3

iu1 er

3o urfr

raurnfi z firiruorf;a (aulnafi drlarfruuasanmueadaurvu'rsd!) fi 8 E.

316

fr1t

ar

99.37

a\

7,768 a1)

99.82

483

a!

471 ffu

91.52

4

13,302 fr1.

12,740 a1.

95.78

13302 a1.

12,64?

a1

95.04

24,336 nu

24,067 fi\)

98.89

ar

45,708 nu

99.53

45,923

dY

o

r

-

9. fl 5r15orfr Ul6volorirr.rirdr:ua;uitnnrfi

u

llu]}

il!!1

a\ nu 12 au 562 0,1. 660 n:. 269 Fttt 215 fr\ 2

0.63

14

0.18 2.48 4.22 4.96 1.11

0.41

fr'rfin

A:1t:our]n?1!1]1rn iL1]r0La1fr u Bay!1utu6n111fr 17tu0'11: -

314

qi,

i

:aga3

7,782

ntltntrff LpfluLtrtu]ouri!nt'tou''riiou 6 i6ouu:^Fndo,r'u

rfl

q1r]11.l

i z;'rdih

-, t. 16nu:nriqfi{rinirl:.irioani": z,soo ri:-

z. 16nu:nrfi qfrr tz

lrit''tutfl{ufl

fl'rulntu?l

31ti'luyl )

:vroenonil

- -

-8., LtLl{u tvio9a00U 10. o:tr:au:ru1

13,302 a1.

12,863

ffi.

96.70

439

a1.

3.30

13302 aI.

13,079

ffi.

98.32

223

a1.

1.68

13302 a1.

13,138 n:.

98.77

164

nr.

1.23

1

1.

F:1t:ouilnllAnU'1ltr1:01J,UU:UtlrLUl:UU50B AU01o ttdu0netanUfUv

13342 ffi.

12,564 a1.

94.45

738

n:.

5.55

t

2.

ni':rioulrinn:rn2rnln!afi a

13,302 a1.

12,806 n:.

96.27

496

a1

3.73

I

3. n:1t:0u:.Jn r5!0.!nuo!Fr']80L1 r0n?5

13,302 a1.

12,54Q a1.

94.21

762

F,1.

5.73

i

4. n:?r18uilet''rul.laa9nu ntt?quaisYl:iluaL

13,302 a1.

13,064 a:.

98.21

238

a1.

1.79

13342 a1.

73,225 n7.

99.42

11

ai.

0.58

15.

n:ornY':finrrrroleiu

rr1i1 19 ,/

aqr.lnanr:i'a a1m0uria:18

rfi

u{oryaqruat riin!a.:6i1 60r: (o{g. z) fl 2555 r;nu6i1 $o

nn14?9tttu.i5'tB - i-

fr

" a. I (nUg.) 1t19rouafl 'r'r!n1r!ua!5'lu

h11!nfu?l

n'ru'tl.J'l/l

a151nU{UilO

ul?id --

3 iln1dln1:f,ntrr (auhsfinr:finrndrylrrdu) fi s J

4

i leiir.lnr:finurnrari,r6'l il z ^t-- , c

1E,

LnnnUtl ll.J lUtlU1"91oiu tr.4

19.

rdnolnr:dnurri.:d! s i dhflFi'riuuqiouacd{ilu'nudr 16'i!nr:flnol:ldruorin

20. nuo. q t5 - 6o

tr6r

ejru

:ouas

0'1u'')u

'l:olylUljtYll

riuunru{ra ua:iqrarodr.liruld

n!

1,712 au

99.38

11

R1t

0.62

6,229 A1)

6,I82

A1)

99_25

47

au

0.75

1,198 n1r

1,036 nu

86.48

162

fru

73.52

162 nu

144 nu

88.89

18

flu

11.11

25,034 Au

87.07

3,716

au

\2.93

21,87o au

9634

1,070

flu

3.70

86.48

652

all

13.52

n5.

0.31

1,783

q

-tc

o

hir.irurnarqi :aaaY

a1u11.l

drdin

16. tO'101q J - 5 !LslU L0:LUin1:mg{tLn5fl:.rF'lllr1t10Ufl0U?tit:UU

tz. rdnarq

28,750 ^1)

rauecd +

:raldfir:rarir (nulvurfilrlriruasfi :rulfi) fi

21. nualq 15 .11. auo

-

60

a f,'rdia

flrdr fiarfir,wasfl:ru1d

,

sc,rul'rrn'11 bu -a uLnttLLU .,

lorinuatr':rald

4 t t,

28,940

n!

4,821

a\

4,769

?,1)

23. nuluni'uSouft ruloradalriiaan'irnuas 30.0oo rnyledofl

\3302 ffi.

73,261 A1.

99.69

41

24. O51t5aullfl lStnLOA:JtiU

13,302 a7.

8,251 a1.

62.07

5,045

n:.

fi;d

; rJ6"il.rlrft,r1rs e

a

c,

("!hurJr="rle6,,u*.fi q*urru) fi

J

26. AU[Un:]L:OUNAUlrll5

27. nualqo

t{uhl

rJ5ffi

nln::r:rrlnraurotjrlriaadlarriac I

n{.!

28. nuarora 16'irnr:ouaornnulunirriau u:.J1u./t!iu,rEanrnYr 29, nufi

nrr 16'Ylnr:nmqrnnuluoirr3ar:

vqjrirvqlw

37.93

; iril?i,

(anuiunr:drrfl un{rn:rr-)

zs. eulunYrrioutj6rE:r a

i6

raianrnYg

30. nulunix15oularui?il1i'1froniiud'r6r:ruvrfioil:c1ur{1o.rv{dru.zqrt:r

yiefro.:i::

49,070

nr.J

44,719 a,a

91.13

4,351

nu

8.81

49,070

n!

43,736

ai)

89.13

5,334

a,n

10.87

45,923 au

45,639 a1)

99_38

284

5,645 nu

5,640 6u

99.91

280 ax

276 au

98.57

13,301 n:.

99.99

1

t3,302

?,1.

fl\

0.62

5

n1,l

0.09

4

hx

1.43

n5.

0.01

vi1

uyra:il lioilan?Tn"r r{Jufi ugru (orJg.) fl baaa {.:nr-a it

!.r

:r

u

2a ,/ 36


alrjHanr:{o ahnalism]rrir

i'sraiorfi

er.r:T

:-

-

rfi

udaqraqruntriiinta.:ai'lriau

(orJg.

zl

fl

.',,Iiid

2555

a e. I

-

" a'rt'r9rrouan.r.rrJn''rrLiu14ug'111

fl1Uln[u.ll

i'rLlluYr

({us.)

a15',lau{t,lua d-

a.d-aaa

t. rdn*:nlinfi rhvrinlilrio0n'ir 2,soo nY!

163 nu

ldiunrr6niniu{olriul:na:utrnl5T {airlraiilriduriul:a

6. nud^q 35 -!\,"ef,iutil 7.

nuslq

urrnd E.

z

6

255

uarur:qnEtdnl*u; ilaoofio ua;kilrn:gru

.a

i,

ld'iunr:n:roqtnrnU:se'ril

d

' raan'nn:a rn?']il1efl is\aLa-l

tduhJ oorrirdrnruodrrioudrJotiav

3

A1)

73342 a1.

t::rrrornr:rSrdrardo.rdr:odrlnaursar

5. ou'[un:-r15oufinr:ldarrdorirr-r-o

n

.!,

- 4

. - i -x 9. fl 5r15oufrd^6!alodrraiudiluacvilnnrfi

a

nlu1u

:_9,u!t

iu1 a; :o urfi

ai)

99.39 99.48

252 au

98.82

a1

13.31,

nu a\ 3 nu 3,550 a:. 1,209

9,752

13,302 A1.

12,093 a1.

90_91

24,919 fl1)

23,L35 au

92.84

40,564 nu

4a,202

99.11

i:jtrorfitr (aulnsirjruarfrt ussdntturodorrmr;dr) fi I i'?{ia

n:'t[:0lJiln']1ilLUni[uvl0u01fl u uaJulultafl "]ltn

tUru1Ul.flilfl

:a8aY

5,202 A1)

162

5,229 au

J.,anut ninn !rnr:rrultu0u'l.rrau']orrriiou o 16ou!L:n6oeioi'u +. rnnulunYrlioufi

01u1x

q':txt

ulJ?nfl 1 6llnlua (fiulilalJdrnliluaroulxsn) u 7

z. 16nu:nrfi nfir rz fl

*6tii1mo

11lufl

'r1t

13,302

:noneoai

to. aYrliaufirirldrvr'alnonaonfl

aL

"y

1

0.61

27

0.52 1_18

26.69 9.09

^1. 1,784 nu 362 a\

7.16 0.89

13,235 a1.

99_50

67

fl1.

0.50

13,302 fl1.

73,246

aI.

99.58

56

n:.

0.42

13302 a7.

13,231 a1.

99.47

11,

ai.

0.53

13,302 a1.

13,134 a1.

98.74

168

a5.

1,.26

tz. ni:riadrian:rnrltornrafi u

t3302 a1.

12,752

fil.

95.81

550

n:.

4.13

ntlmarufl 'l:u0nfl u0!mfl

13,302 a1.

12,922 a1.

97.14

380

ni.

2.86

ar

11,251 a1.

99.62

51

n5.

0.38

13,302 a1.

13,245 fl1.

99.51

57

a5.

4.43

t

t. nirrioufi nr:i'nr.iruliouriu:criur.JGor-rioa

I

3.

I

4. h:?L5oluln?1uua09nB Lut?atta3v:1,rudu

15.

fl

acarn uavanat6'nuruv

0&'r.ion?0

13,302

n:awYrfinluoudu

tidl

afl naar:dn rfi u{a4aqrunt o'r rna

ri ei rtlr

n}

i'lur-n

rial:r

rfi ioralai2rBau (orJg. 2)

t

zsss :g6'!iir ma

a

-A" a. X ' a1{'1nlj01]an'r-riln1ruul{us, u (nu-q.)

ft'lulflil'l

n1u1uYl a1:'ta11nvuu

i-

16. lnn01q 3 - 5 utf,,J L01uu5n'r5!aL.i9r[B:flLe?1!t1t0Lt0L11r]t:uu

l6norq o -tq

t ldilnr:finurnrafiail

ta. 16nru{, il,a kiriuuria.fu !.q

t

g

19.

rdnaur:6nurrjr6'u s fl dtuldrSausiouaair"r!^ifirrrfir axolq

vlrnd 21.

lt.

+

nro,q

15

-

60

("ulyrr,fi

{luri, ua;:itrulil fi

-

a !

LlgtutU!U frOffrnuavfi:ruld

6U

;

.

te

24. n:'t t: 0uiln1: tnua

ar.Jr

urildat

30,000

:OUAU

frlr

0-16

24

d\

0.54

30

nu

4.69

13

nu

43.33

1,239

?,\

4.85

1,172 a1)

99.24

9

4,478 nu

4,454 a1)

99.46 95.31

610

oxJ

30 nu

17 au

56.61

25,560 flu

24321 aI)

95.t5

25,900 nu

25,13!

F,1)

99.35

169

n\

4,579 nu

88.40

601

n1t n5.

fr'r{ia

c ,-

" 23. Fuluni'rLiaxilira}iradubiiaLn'irnuau

25.

+

trdl fiariruayfi:rald

,

PuolUulnn?l

toiirnr:flnor:lrirlarin

t16l tiru riurrnrur1fla uasfiorarotjr,:irs1d

:ratdfir':urir

n'r1-l2u

1,181 fll.l

640 nu

r.16orfisr.:rvir

20.

15 - 60

kinirurnruci

a'tu?u

i s 6'rdia

Tilxsld 3 ilfileln1:f,nur (aulnsfi nr:flnsrdnrurcau)

tl.

21 ./ 36

lu

eulunirGouhidua:r (urtiunr:6urtun:;ln:rr-)

5,180

a!

t3302

A1.

a1.

98.99

135

13,302 e,7.

8,562 fl7.

64.31

4,744

ff)

38,473 at)

42,472

13,1,67

?,1.

0.65 11.60 1.01

35.63

90.58

3,999 A1)

9.42

42,412 a1)

38,462

nl)

90.56

4,010 nu

944

,-*27. nuol?.! O -J. t6u1rJ rJfrt6fro'r:trurrn"auroarltiaui'un"{a: 1 e:"1

40,564 nu

40,564 01l

100.00

- frl]

vlrhvluru rionraig

6,385 au

6,385 au

100.00

-

318 nu

100.00

-au

al.

100.00

-

' , - - ., a26- nU[1ln5',]L5aUL!aUUr:

ze. nu4rarq 16'ir.rnr:ouaornadunitiau 29. nufi

lo.

nr: 16'irnr:ounornnuluniruSou

r{rlru/prtr #en^aio

318 nu

nulunirriouieiru:ruri"ion::r:arrr:rur,f,0il:;lotitarvlt*-r-r- rie*eâ&#x201A;Ź'-

13,3C2

aI.

73302

vtil uvr

a:l

rio:r

a

nx

rl

"a! qir rf,

ufi uoru

(c rJg.

)

i

bddd

n".ilAie,i':

"':.',

n1l

n5. 22 ./ 36


aqrJruanr:ia

rfi

u{a1a qrunrnfi ia?a{ni1 riou (odg. 2)

il:Sd[:':,

fl 2555 isduae,lma

01m01rfl 1ma118r a{B?nrts.i5''la

ulutfl{uu

nlu?1J,

. c. J - iq':t19ltB{6R':'l!a"ltL'ulrul, u (nU.)

a1:?n1],:I:la r sl16d 1

t.

x -r,-

i

ldiunr:iainiufl o{riuLan:rrerrtnr:r.rairlraS:rniduriul:n

l. 16nu:nrioldfiuur:r,riotir':,6uroeirriou

," "'-

6.

nualu

35

7.

nuolq

6

r.t::trrornr:tStthuttlso.iduodr.ilylr"alr

*3c,."-

iliukj lniunr:n:ri6tfl

.a

,

!

.

i

P'1)

ryru)se'ru rr0nflf:a{a'r rr,raurnol:ar

tiutr] oanrirdrntaejrrioufirionrac

8. nYrrioufi n':ruriun{uirraqlordu

- - -zd^a;o 9. nirrioufr

1.

12.

3

iu1 a;

3o

urfr

195

nl]

a\

99.31,

1

nu

0.69

99.84

6

nlr

0.16

n!

96.41

7

6u

3.59

1,464 A1.

7,420 fr1.

99.41

7,464 A1.

7,298 a1

. - i rn,iriliu6!ua:uilnnrfi

:nanaoril

B

rs

13. e11t50uilfl 'l:tl0 rfl L0ufl fl Saul t0n1D 4. ni16oufi

15.

188

44

a,

0.59

166

a:.

2.22

nr

15,351 au

99.42

90

6u

0.58

25,467 n1)

25,428 Au

99.87

33

al-J

0.13

7,464 h1.

1,44L a1.

99.69

23

A1.

0.31

flr.

7,439 fl1.

99.67

25

fl1.

0.33

7,464 n7-

15,441

7,464

t:autiul Ltttlti.lilooa 001

YlGaxhifl nrunlt:n1fl xafr

143

n-ldx-c

ua;riruianrnnlyuorr:

e5?ttoulr.l1:i91ulu!:ou,ljutstuuut:tu50u a;a'r9, uauqnqljanu6us ff

:0uac

a't1J?lJ

3,631 au

.

u:nad z fidruarfiu (aulnsfirjruariauacaaruuredauerlrdx) ii s

1

a!

6 u6our.:n6odofi'u

vnnulunirr,ioufiuaryr:n.rardnuru; tJaooir larkir^n:tru

5. fluLua:i[iouun']:LtB.u]rou''rlJo

1

144 3,637

16nu:nrfi nfiilrvu-qhiiotLn'j- z,soo ni:-

10. n:?

lriairurnrusi :oBay

qrn1fi; (eulmerfiatnrnuarou,l'ui) fi z 6edr-e

z. udnu:nrindr tz

+.

i'ru?t.l

nllilrlaonfiuluiinuagrirdRu

n:a!ai'lfinr1l]oi.rdu

1,447 a1.

99.11

77

r,1.

O.23

7,464

aI.

7,431

Ft1.

99.64

27

A7.

0.36

7,464

a,

1,478 a1

99.38

46

n:.

0.62

7,464 A1.

1,447 ?'5.

99.71

17

nl.

0.23

7,464 A1.

1,445 A1.

99.15

19

a7.

0.25

7,464 a1.

7,446 a1.

99.76

18

n:.

0.24

v|i1 23 / 36

alJeanr:dorfi u{o4aqrunttiinm{6i1ria! (orJg. z)

t

2555 :;niua"1rna

u{rla a.iylottB.i5'}u

0'Lrotl6)11

.l a'tu'tuvt

a. J

-4" n?tlfl 10{an'r"rx{"rruul{ul, u (nu!.)

r,ryrad re.

16

I

ilaldlnrrfinur (aulnuinr:finnrdnaarcau)

no'rq a - s

trdl ldirrinr:

01u1u

853 nx

t

i

2,819 e'Lt

ta. rdnor{u

ld'rEor:sio{u !,q u6orfior.rnir

356 nu

biiunr:finurnrarhn'u

19.

rdnour:6nuti.:6'r

20.

nua,q ts - oo

s

i

9

il1xfld'rie!fl'auasEi{iliru?ir ld:-unr:ffnourldruarin

trdr dru riaunrurlyla

:084v

ttasn'oraradr.rirald

11 nl-l

a!

99.88

2,815 A1)

99.86

852

?,1)

96.9't

7 a1]

63.64

345

lz.

-

60

tr6r fiarflr,t*avi:ra1d Jc,-

-a nuoruu'l,r,r?'') 6u !tnr:?Jt tu q,

A

t

uorinrra:i:rulpi

te

23. nulun:fuSouil5rul6iadulriioaniraxau 30,ooo lrlvtsiot 24. ft5?150u!n'1:tnraa!Nu

;;-d5r]-e"il.irfi ,rlrr(*l*rJ*t,lef, -

<

r ,j

-

d

l'

aruo::u)fi

0,f,

17,438

11,256 fl1)

76,576 au

96.46

2,963 a1)

2,378 flu

80.26

7,464 a1

7,460 A1.

99.95

7,464 a1

6,199 nr.

83.05

nu 585 n! 4 nl. 1.265 aI.

fr

1,609

27.

nualq

?,11

25,321 au

94.03

a1)

25,150 nu

93.39

t nir

25,461

a\

25,129

fll)

98.70

rior:rairs

3,446

a\

3,444

a\

99.94

nu 1,780 nx 332 a\ 2 a\

341 nu

337

a\

98.83

4 ffl,J

-'*-, " rJffiion::uy"rr.auroarnieua-.-ar.rar f,ir:hJ

za. nu4':arq ldirnr:auaoraaulueirGa'.r zq. aufi nr:

ldiuar:auaorea'iuairiSor

4'rirvgrtri

rljfrvlutr.

.aiae^nig

:0. nulunirrioufieiruirurirfion::mror:rucrCorl::l$titacmi1jr."!.or..r.r

uvr

aqil lia{

oa.!

a

n? r il si1 u[]ufi

ufl u

(a:Jg.)

fl baaa

0.14 3.49 36.36 1.40

394

680

26930

"

o

98_60

26,930

;

ul,unt?r5auL!auulr:

26-

^y

0.12

19.74 0.05 16.95

t{ia

(anriun":6u:f,uci.:a:"r-)

25. eulunYrr:'ouhi6::a:r .

Barfi

nu 4 6u 11 au 4 01] 247 au 1

17,685 nu

urend q traldfiraurir ia"iyraiqruriruarii:rati) fi a dedisr 21. nua,q 15

:auas

n1u1u

i s dr{in

r6'a.rqrniararrlniorriour-uuiuu

rz. r6narq o -r+ rL.a

lriniruinrud

Bt'l]ltfltu?l

a'r:'t{11.i14xto

yia#s{ir

icar"n rEu.::r u

7,464 a1

7,464 a1.

100.00

-

e5.

uil

24

/

5.91 6.61

1.30 0.06 1.77

36


alJeanr:iauiudaXaqrunrniintolaiarsou allnaIlu.ltnu anrl

(orJg. z)

t

2555

- J-

a !

-

F?!2fl ?OrAF1'',rrI{-" tuJ?rUfl

!

(n!!.

f

n'lu?1J11 )

a']5?ayt.t14ufl

ulrafi r aurai (au1nsfialmruaralr:isi) i t.

ofirirrinLiriosn'ir

16ou:nrfi

z. u6nu:nlfiofi{ rz

u

z,soo nir.r

q. vnauhrnirrSoufruorvtlo'la?n'ru6ur

6

Lff

0us:nff

ff fi

ilaonfia la;1drrn:rru

J,-

X -

g -..o d, I J 6. auo^u 35 -itriu1il iriiunr:r:roatnrnrJ:zdril lir-an'nn:a{arrilrfr urrdol:nr <ih,

,rr.oi zfi.rj.rr.:u

3

'tul ay 30 u'ryr

(ur1rufi,j*-'Cu*r**ur,drr*

8.

nirr?alinrrr:rirn.:ludaq]arfra rrasdruianrnRlfluam:

9.

fr

d

-

d3

- - -Y"-

10. n:?Ll011uu t !trfl u.:fl 11_

q l

.

:?t:ouil'ulaJ0'1u61l4luntuRayu:Ifl

fr

rft

tiinanaS0u

aqaan!

n:?r5ou:rfl1r{oulursaulrlll:urlJBUt:BU5afl auolfi $arlnqlaaufu,

13. n5?[5auur]1t!a{fl1r0unJru0u1{fl n'16

4. n:1t501Jile?1Ul.laA0nU LUt',tB116cYrtllAeU

15.

a1!?1

Sagag

219 a1)

277 a\)

99.28

4,857 n1r

99.24

319 flu

314 au

98.43

4,775 A1.

4,486 fr1.

93.95

4,775 a1.

4,262 aI.

89.26

8,429 nl)

8,150 nu

96.69

18,635 nu

t8,429 flu

98_89

av 37 au 5 au 289 a1 513 nr. 219 nu 206 nu 2

0.76 1.57

6.05 10.74 3.31 7.17

n:arni':finruaraiu

4,775 ffi.

4,590 n:.

96.t3

185

nl.

3.87

4,775 aI.

4,520 fl1.

94.66

255

ffi.

5.34

4,775 a1.

4,410 n:.

92.36

365

a:.

7.64

4,775 A1.

4,453

n:.

93.26

322

?,1.

6.74

4,775

?,1-

4,363 fl1.

91.37

472

fl1.

8.63

4,775

al.

4,576 a1.

95.83

199

a5.

4.17

4,775 a1_

4,744

ffi.

98.51

11

fr1.

1.49

4,775 a1.

4.706 n5.

98.55

69

n5.

1.45

u1i1 25

alJHanr:i'nrfi uda4a4cunrniinra{6i?riau (orjE. z) 0''r

O.12

l fi e irdin

tz. nirGaubion:rn:uarnrafi u

I

ulR'tLttfltufl SAOaU

4,894 ffx

0flu

5. nllLuallt:auun1:ttu1.Ti01J11J9r lltlLY'1a1a^:rQlJ!'tuLUo.:cu0L''r.rl1,llil'rsatu

/. nuo1u 6 Ll?uLU 00nn1arn'r8afl"r{Lau6Uoruau

iulfttuTt

n'}u'tl.l

ftCia

t }iirnr:iaiainioqfrut:ea:taunr:r':air.:rairnfri'uriul:n

J. rOnlllntnfl 19nLLutJ]au''].1LaL?oulnLafl

_

rriueilrno

9L1Ju.!518

il

/

36

2555 r;n'ud1$o

mo118n$mr anm 0Iteln51a

drdin:ioqanrrmtr rtJurtupu

il'nJlntu7i

n1u'tuyt

(rr.lg. )

ilulu

61:lnUdTUo

uread

I

ilolclnr:finnr (aubainr:ilaurfi nrrrrral)

.OnOlEl

,r.

,6nr'lq 6 -t+

i

ldilLnr:f;nurarnu-ln-r 9 t

l-: ldriuudodu

ta. rdnar{r:

u.+ }r6arfisuryir

16nrrnr:dnulu"ral! q il *+klsiriuusiairaydilriu',rruyri kiiunr:ilnol:rLriruorit

20.

euolr{

*rr"d

+

il6il dru riuun,u{ra uacfiorarrodriirsld

irti*t rra t"rirJfi.r*runrfirrt16

21. nuals ts

-

oo

fi

ariri*acfi:rtiei

23. nulunirrSoui:roldradubirioon'r'rBxay 24.

ni:6aufiar:i6uaalriu

25.

nulueir 6oulridla:r (onriunr:dr .

-

d

r'

26. nUlUnSlrsAULU6UUU:

30,000

!'liln'ot

99.21

9

mt

o.79

n!

3,654 F,t

99.02

36

nu

0.98

728 ?,u

629 a1)

86.40

99

a\

13.6A

99 nu

55 nu

55.56

44

?,u

44.44

11,538 nu

9,818 nrJ

85.09

!,120

Au

14.91

11,567 nu

10,912 au

94.34

655

nl]

5.66

au

15.34

riua{la:rl)

1,695 ax

1,435 nu

84.66

260

4,775 ffi.

4,713 a1

98.70

62

4,775 A1.

3,888 ar.

81.42

887

1,113

ar

19,605 nu

94.63

20,718 ?i)

19,816 nx

95.65

18,635 nu

17,881 n1]

95.95

1,848 nu

1,843 nu

99.73

290 n1i

284 nu

91.93

4,775 e,I.

100.00

20,7\8

i

t n{r

27. nuo'lq o

ndull 6rnarn::r.:yr.rrrrdurotjxrioad'ilqrfac

28. nuqrorq

ldiunr:ouaornau'lunitiou ra{drr"zp,tu,,rEonraYs

zs. oufi nr: ldirnr:qr,aornauluniruiau JU.

1,732 a1)

fi q,fi'adin

ti6l iorfiruavfi:rsld

I ".22. nuorqurr.r'jr' oo ^c iu6:"ir.hJ

1,141 au

3,690

19.

15 - 60

:aflav

a'tu1u

i s drdda

ii - 5 1ttnil 1051t1t5nl5taL.9AtqtUUF't,]:tfl:0Lt01.Jaur5uL

I6.

lilr.irurnrud :OUAU

vilriru,rqltu uian^aig

nurun:1!:orlila?u:?rJT1nafl:::la1or:rucrdoilt;Iatita.:nirh'.r/tr:tu

rierioli'r.r

4.775 a1

t

baaa t'.:nieris l:r

u

n:.

nrr 902 F,\ 754 au 5 n1J 6 ar -

vii "a,! u?ia?il lio{anx rrLdtilufi ugru (rrJg.)

A1.

n5. 26 ./ 36

1.30 18.58

5.31 4.35 4.05 A.27

2.01


aqr.lnanr:{arfiria4a4runmiintalair6au (o{8. 0''rl'trotun.)a i.i't41fl

fl

2)

zsss

ffi

:;iuaitna

u.::1rl

r,t

a

-

!

uril1utflils

il'rlttfltu?l

01tr?:.ty

-;" (nun. ) B?t?fl 1A!AR1',run1tuuriu61U

al5't{v,t1Jltla

i z drdi;

ulrar't aumi (eulnsfiatarlrua;alrfsil a

-",-X t. rinu:nrfr- ofiritrnrinhidaun'jr z,5oo n:"r

z.,6nu:nrfi nn'r tz

t

ldiu":6niaiurlalri'ul:an:rLnunr:rrairqaEunii'unu1:a

a. rdnu:nrfrnldfiuuluriaeirlidaradrltiatr a.

aualq

35

7. nuarq 6

e.

6 16auu:nFnn'oiu

-ntl

100.00

-

100.00

-nu

a1.l

5,604 n5.

97.82

I25

5,569 a:.

91.21

160

2.19

iduld'ldiunr:fl:roaanrrrrJ:ce'rt #adon:olatrudalsiol:ar

12,575 fl1)

12,469 a1)

99.76

19,978 fr1)

19,935 nu

99.78

a1. nt. 106 au +3 A\

2.18

5,729 aL

a,

100.00

- n:.

aI.

5,729 a1

100.00

- n:.

5,729 A:.

5,729 a5.

100.00

- a:.

al

5,729 a1.

100.0Q

- at.

t{uhJ aonrira'':nraotjr.:doudiorr,iac

a

iu1 a;

30

urfi

aq]orda ua;rhr.rfi arnmn,:ruorr:

$a;uilrn

rf, ur

I

o nn o

5,729 fi1.

nil

5,729

- - -x""

10. FE?L:61]!1.1',] LitYiU.!il0naafiU

e:?t:ouilq1taflu'r1.t!:out!u;:tuuuriu,u:0u

aco'tn ttaJ0n41lanufu;

5,729

u

t2- eir riauhinn:tnruarnrafi

3. n:?t5oItJn15UO{nL0u0fl u0u1.!0nl6

r+. nirGalfi n:u!aoo:r"uluiinua:vrin68n 15.

100.00

2,463 a\)

r::rrrornr:riutlrtLmsolfr'lotirlwurvar

. - i 9. ni? ri oufr-?di a r 0 r ndr r.riun-u

I

94 nu

al

152 0u

nirriouialuiun{ufi

1.

fr1.t

152 a1)

- d

1

94 2,463

5,729 a7.

vnnulunirriaLfiuorur:gnqta"ruruc rJaoafia ua;ld'urn:gru

s. nulunirGoufi n'r:ldur rdodrfo 6.

:aaas

n1u1u

Q']U?U

n:arnirin'lrrordu

5,729

5,729 fr1.

5,598

a:.

91.71

131

5,729 a7.

5,684

a:.

99,21,

45

n:. al.

5,129

ai

5,729 a5.

100.00

-

n5.

5.729

?,1.

5,729 fi1.

100.00

-

n5.

util

alJeranr:iarfiudoryaqruntniinra{6i.:tiou

(orJg. z)

il

. a i -t?t?ut0!nn?1:Jn''t t1J1J?l1.J$'',tX (nuO.)

dt:ron"lr,tuo

uurnd a iln1dlm:flnur (aulngfi nr:flnuldrnrnEdn) fi s 16

na

rq r - s il16r: ldir-uir.r:

tz. ldnarq 6 -tq te. r6aart'u

aualq

railrnd + 21.

u-s ldGerugiarl

ir6t

15 - 60

r6'u

t

s

nrolq

15

-

60

23. nvlunirrSoufi

rqrniarLnlunia!douiu riuu

uq viorfitrurrir

y1:fld'riuLeioua;o'ilrii.rrurir 16'irr":ffnor:ldruorivr

dru risun,lrnlyta ua:6oraflodr.r,ira1d

tr6r iorinua;fi:rald ir6u{ul! fiorfinqaci:ruld re

;

t,-

:ruldro6shiiaunirnrar

3o.o0o

u.trriafl

n:-rriolfi nr:r6laarLril

ralrnfi

s

n1ulu

LtJfllULnilVr

:aBau

50uas

i''ru21.l

n!

563 nx

100.00

_ al.J

2,026 a1)

2,025 a\)

100.00

_nu

374 al)

374 f,1)

r00.00

-au

- a1r

563

-

hlJ

-nu

14,091 nu

13,921

qv

98.79

170 au

14,072 n1)

13,427

:ralifrrrrrir tal{nr,frlrriruaci:ratfi) fi a ti'edin

22. Rlrorqxlnnil oo

24.

rlanil.rdrisulils (aulfl ail::r,rqfi iuatfi qrur::ul fi

e

a\

95.42

645

nu

4.58

2,518 nl)

2,398 a1)

93.A2

180

nu

6.98

5,729 a1

5,661 n:.

98.81

68

n5.

1.19

5.729

F,1.

3,462

ffi.

60_43

2,267

aL

a1,l

^\ a\

eulunilioukidua:r (anriunr:durfl un{.rn:rr,)

20,955

17,558 ox

83.79

3,397

zo.

nuhni: rEoulri4upri

20,955 al)

19,224 a1)

91.74

1,131

19,978 6u

19,978 nu

100.00

2,856

ar

2,856 fr1)

100.00

-nr

520

n!

520 au

100.00

-n!

5,729 A1.

100.00

-

27. nualu o tduhl lfrrihfirn::uyrrnrauroeir.rioudrla-lrac za. eu4lorq 2s. nuf, nr:

t eir

16'irnr:nuaoriarlunirliau nririruzpnu rrSonrnig ldiunr:qualrnRuluairriou

uqjri^r.r,

qltr

.,,rien-aig

nuluairrioufiairiirurirfionrrrr'',u.,rrwrf,orJ:Cotrfuesqiih..r9*t: yieiari..i

5,729 ^1.

6AA

uvrfi!il {ailanxilohrflufiufi1u

(arJg.)

t

39.51

drd{a

25.

30.

/ i6

n#ia

t ldfiinr:finrrnrnrir#l g il

19. rdnatnT:finuru-.lnlu 20.

0.19

rsiudrrno

9r1Ulailil

n'']u'tull

fr

6.

27

2.29

{iulnritt{51?t

01Lna1]uBlA

t

2555

0.84 0.22

u<aa i.n+iriisr:;=J

-au

n5-

t6.21 8.26


alJnanr:ia uSuta4aqruatrfiintalair dr

maurirhvarr

6'jvr"orfi

rEau (orjg. z)

l*

" z ! t0rJan-l1m'rr1]L1iuslu

,r."d t qnn*e <"rfrrfii"-"*r*.riu;i

nvt.314:i

?

ldir.inr:iniaiurla.rriul:en:r,n-rer:'.rairtaBu4idun'uI:n

n:tru

!

o-

v

5. nutUAl?Ll0Ullfl 'll ltJtl1tfl 0111utl U:llYl'101fl 1:rau!'lLL1J0{nUBUll'1411'ltax 4.."-

--4i

ca

d

d

-

,

o. nlra'ta J5 !11tr!1.1 L9El,fl1:A:',lOatn',rnil:viiril tfronr-nn:o':nrru.6e.rsio1:nr 7. nuo^q 6

rau':nd z 8.

4Ji

tfir,lrl oardrd.lnruatjrrrioufrrJnrdas I ir"1 az lo urfi

aqj

- - -x"" 10. n:1 l: aUIU1 Lt lViU.:1IAfl 1.

12. r

uifl1utfltu$ :AE]AJ

orfru uasriruianrna.rvun u

rr:

:noqeaoil

AaOU

eJAln L[n:0nAllanUtuJ

et1L501lU.l1':aoUlUtl0UrluluLUuUL:tJt:0U

nitiauhn n:rnruornlafi u

:. ni:60ufi

:0aav

10,309 0u

10,176 nu

98.7i

26,937

fi)

269L4 fll)

99.91

nr a\ 1 nu 93 a:. 427 A1. 133 nu 23 au

5,933

?'1

5,722 a1.

96.44

271

a1.

3.56

5,933 Ftl

5,742 a1.

96.78

191

n:-

3.22

5,933 Al

5,673

F,1.

95.62

260

?,1.

4.38

5,933

A7

5,581 nr.

94.07

352

5,933

al

5,718 n5.

96.38

215

n:.

91.02

177

^1. a,

al

5,89i n:.

99.29

42

A1.

0.71

5,933 n7

5,918 fl5.

99.15

15

n5.

0.25

265

?,1)

262 at)

98.87

n!

6,418 n1r

99.97

430 flu

429 d1)

99.77

5,933 a1.

5,840 n:.

98.43

5,933 fl1.

5,506 nr.

92.80

nr:rlo.lfi'uo116rYsoeirraniE

5,933

5,756

^1

ra. oYrriaufi nrr:rilaaorialuiinuacvirdSu 15.

n1t]lL

3

1.1,3

2

0.03 O.23 1.57

1.20 1.29 0.09

firitrards (adnuirjruarfrouaraRtrurndarnaarlar,) ii I d?#gr

nirrioufi aruiun{ufi

, -a - - -z 9. ni?n-0uu-ilra;srnairiliuduuaslilnnrfi

1

n1u?u

6,420

3.,6nu:nrioldfiuuuurjodrqdu'rodrujou 6 16or:rr:nFqdai'u q. vnnulun:"rGar.Fuorrar:nnara-nuru; rJaanris uerl6'u, A

a

fi z drdin

-r,. ll:nr0gu1]'ti41]'r[!u0un']r 2.500 ni-!

2. 16nu:nuiafir rz il

*;ud1 $a

r,l'tutfltuyr

nlu?1J'v]

(nun.)

a''t:1

Lftfl

dld 255s

a.i:ra

sltlfl

l.

i

5,933

n:ounirinlloudr

5.93

^1.

3.62 2.98

uli1 29 / 36

a;r.l ruan'r:6'a rfi ufi

o{aAornru6inra.rni? riau (orJg. z) fl 2555 i}6ua"1ma

0t tfl aul]Yi1va1.: {wt19[tr].1:''ru !-

o!

alu?uYl

a- J

" ({iln.) 9r?t'1nl0t]6n-l't:111r1]uau!'1u

vrrrrd

I

ilnldlnr:fiflur (nrrliluinl:fi nr*rdmlrcau) fi s #dt'n -?3 - 5 Ut6lil l0t1JU:n.5taLnoigr5u:rp?1turIl0La0u1tHU!

16. "9rn01q

tz. 16narq

-t+

o

i

t

20. ouarq 15 - 60

vrLrod + :rslf, 21.

nlorq

-

15

fi

il6l

s

a 4

t

60 ,

s

ax 63 nx 4 nu 3,961 nr-l

90.75

63 tul)

59 nu

93.65

a\

t4,309 nu

78.32

18,123 e'1)

17,138 nl]

94.56

1,810 nu

1,356 nu

74.92

5,933 A1.

5,922 fl1.

99.81

5,933

3,898 n5.

65.70

29,632 n1)

29,178 at)

98.41

454

1.53

29,632 a1)

27,816

ay

93.87

1,816

6.13

rir

26,931 h1)

26,681 Au

99_01

u{rlruzqltu uianraig

2,035 au

2,035 au

s,-

18,210

flr6! iorfllruasfi:ru16' Jq,-

tl6lfluhJ fiarfinua;fi:ru1d 30,O0O

5

0.10 9.25 6.35 21.68

q d'edin

!1reiail

Ft1.

au nu 11 aI. 2,035 n5. 985

5.44

454

25.08 0.19 34.30

r.l6nilriritrllnu (aulnurJ::nqfi-uacfi arus::l) fi o drdia

'fi"il

zr. nuluaYrriouhidua:1 (Bnr{Lnr:61rfl uni:n:r:'r) .

4

r,

76 nUIUn:lt5AULilaillrv5

i

_1t

2i. nualq o tflr.hJ rJfrrJfifion::urrrrraurodtdoufiarfa: t zs. eu4rarq ldiunr:ouaornnuluoirrSor: zq. nufi nr: ldirnr:ouaornnulunY:riau 30.

99.90

-nu

618 au

24. n5?L5ouiln1:rnuaaxriu

;u*d

100.00

:AU6U

4,891ar

fih.'trrl:-rlueiouarB'.il!!ir!dr loiiut:flnol:uriruordn

ru A " 'v 23. FuIlJnilLiauiirr&Lriradsbiriounirauay

1,483 ffx

n''tu1u

n!

dru r{uunrurlvrs uayfioratoeirlirsld

-a

:0uav

1,483 81r

4,898

rrurir (aulnufi crur'iuarfi ,rulfi fi

22. nua-qr1nn'j1 oo

i''ru'tll

681 nl-l

1dir..rnr:f,nurnrnl"rnh-r 9

te. ldnrudu l.aldGuugia#u r.q raiarfigrlvir 19. ,6natlnriAnuru].rd'u

birir::rnruri

it11rtnolcl

61:1qYrdililtl

vririruztutu

vieainir

nulunir15oufrriruirrLririon::uarsr:ruvrfiail:vlatrito'rrlrirlr',i,rtrt:r

vieia.ri:r

nu ail 250 hu

100.00

-au

120 nu

120

a!

100.00

-nu

5,933 nr.

5,933

n:.

100.00

- a:. v1i1 3c ./ 36

Uild5!

u

.+!

fl 0 il an? 1il a 1 tuu?rxr

0'ru (arJg.)

fl uddd !"nviftit$n::r;

0.93


a;rJruanr:{e riu{ailanrunrlrfi i nso.! ni't rEou (orJg. z) 01tflo[:.Ja11

(trJg.)

_.-

^ allTl{x!!

f;

-" " nfiilry{nl:,riouni^ z,soo nir,

2. 16nu:nrfiqdl tz

t

100.00

-nl]

100.00

-n1-l

95

n!

100.00

-n!

6,259 a1.

6,259

ffi.

100.00

_ fl5.

6,259 a1.

6,165 nr.

98.50

94 nl.

12,255

a\

12,255 a1)

100.00

-ou

18,868

n!

18,867

n1-!

99.99

1nu

6,259 ffi.

6,256

ffi.

99.95

3

6,259 Ftl.

6,142

fll.

98.13

117

6,259 A1.

6,086

e:.

97.24

773

6,259 ffi.

6,258

a:.

99.98

1

95 nu

uazlsilrn:rru J.i 5. nuLuntlH0uunl:Ltu1rvi01.J1!o u51ry101n^1r0u!1LL!0nfluBU''r.r.utu1s611 tfir:lti kiir,nr:sr:roa,unrflil:vqiril

35

J J ' rfr odrrn:ornrru.fr urriaBor

7. nua^u 6 -Jc ilir.hj oorird'rnrsadr:{oB6'ilor14ac

ra:L':cd z

fi

drlorda (aulnufifiruarf,uuas6n1y{u?rda:1il!1sdr) ii i

e;

E. A51t:AUiln1 1!3]Un.iLU1]oq01fr

9.

fl

I ir.1 av no urfr

:'rr5ouild1fi u01n;irviudrua;r.iilnarfr - -

I

u :yrofl

nopil

-3ov

10. nllr:0ulJu1 Ltrfl u{fi 0aaaou 11.

n:'tt:0uiln'r:aoulut:al-JlUll:uLr.]uuHUU:0u aua1u ua3ofl alafiuâ&#x201A;Źuu

t2. nirrEaublnn:r-rnruorn!afi E 13. n:'tffi 1

ouiln1l!0 inua!nn8aulrfl

4. nl'l[5AlJlrn?1rJ1]4onfl

15.

U

rl't0

Llrt?nmsySilUau

n:ounY:finrtiout]u

a1.

0.05 1.81

R7.

2.76

nt.

4.02

6,259 a1.

6,208 05.

99.19

51

n:.

0.81

6,259 Al.

6,258 a1.

99.98

1

a:.

0.02

6,259 A1.

6,259 A1.

100.00

6,259 A1.

6,258 fr5.

99.98

aqrJHanr:{orfi udo4aqcunru6insa{aixH'au (orJg. 2) nnM19l

ttu.itl

- n:. 1

a5.

nrr

liir rilufilugru

ra. rdnrlt'u 19. 16no!nT 20.

nuorq

r:.4

,r.+

rioifiuulyir muyri t6':'unr:fl nor:rLriruorfrn

dru rioururlvru *asAoratadr.rirulpi

v:nnd +:ruldfitufir (nutflsfi.rrurl',lr,urft.otfl fi

-

60

il6l

22. nuorqurnnir 6o

irdrdulrl fiardyruaci:ruld re

s c,,

s rJanfl .rirOsilhe, (aulnarJ::r,rqf,

f,

lrlyldai

uacfi a6us::&)

ouluci'lioulri6ua:r (unr{unl:etu,tun{.ra:rr.

v

a

q,

100.00

-n1-l

1,668 0u

1,668

-ffu

n!

100.00

283 a1)

283 a\)

100.00

_ FlU

_nu

73,462 ?i)

13,141 n1]

97.62

12,888 nu

12,599 a\)

97.76

t

321

a\

2,601 f,1)

89.59

6,259 A1.

6,231 a1.

99.55

6,259 A1.

5,826

a:.

93.08

19,738 A1)

[8,900 nll

95.15

838

ail

r8,270 nu

92.56

1,468

18,868 au

t8,868 nu

100_00

-nu

3,126 al)

3,126 n\)

100.00

_a1J

296 All

296 a1)

100.00

-nl,l

ffi.

100.00

-

19,738

fl(iulf tfr {6fi ln::lyrlrrauraeir.:daua'larliav r

za. euq:aro

ldiur:g*aorrnu"heirGau yriJrurtutr. r,iorrnig

: ldiunr:quaornnuhnirGau

-ail _au

?,\ 303 nu 28 al. 431 a7.

i

27. fira1qo

30.

fr!

n+.t

rqlrirvqutr.r .aionreig

eulun:"rGouficirui':rnirFon::ua"or:ru:rirratl::latita.ru:,iri:vq:"t.-

f1,1)

289

(uJg.)

2.24 10.41

0.45 6.92

yieriali..

6,259

a,

6,259

a1.J

4.25

nu

1.44

n5.

ui1

"a,! !fl a:il {oilan?rrLsirrtlufi uoru

2.38

fi o *'rdrh

26. auLun:1[:0uLla1juyt

29. nufia,

500

2,970

24. n:1t:ouun15tnraailriu

zs.

50ua;

411l11J

+ 6":dia

fioTflflua;fi:ru16'

23. nulunirrioufr :rai6'ra6fl1ilfoin'irnuau 30,000

*rid

:aaa3

ol.J

500

i ldirrnr:drurnrnri'ln'r s il

:dnurfin'! s t dlxilririuudoruasri{xifi

21. nuorq 15

a1u1u

(aulyraiinr:finnrdualrcari) fi s a'rdia

ldriuurio{u

15 - 60 flr6:r

tuitlutnilfl

h1utfltugl

a151i1r':vUA

3-

7. .6narq 6 -t q

/ 36

2555 ri6'u6i1ma

a'ru?uyt

(a,Jg- )

16. lfln01E J - 5 llrglu lo:uu:n'r:taa{0Ln5urn11rh:0!flouiLL50u 1

fl

O.A2

er

6'rd'r-nrio Xa

ullafi g Hnllnr:Hnyl

0.01

ffi.

v1i1 31

almo[r]a']1

1.50

d?dxio

LtAstlU!Afl 1fl Piyrufl ',r1:

U

:0uav

01u211

107 nrr

q. unnuluoYrrioufi uarrr:ondia'nucue ilaona-a

.d.

IOUAU

2,120 fi1)

fl1.J

2,124 fl1)

J.,nnttinrnqtfl nuLuuuaur.:.ooraurriatL 6 rdauri:rfi osion-u

nraia

i'lu11J

107

ldilnr:dainiurlouiul:nn:lsnr:nr:r.rairlrailnidrLriul:n

a&q..p-

lrir.irurnrud

ri']uLn{u7l

n'i1]'lu?l

uuraii r atn,uf, (auliluiatn'rfluErourrisi) fi z E'rd{a

6.

i,*d 2555 rrduei1 mo

iir']otla{:1u n-rdr-ardoXanrrr.riirriJur{ugru "--' "-n- '-"'-_ -j ""-;'

1. 16n*:nrfr

t

fl bddd

a",:14't"ff

iE!.::1rJ

32 ./ 36


,li:{ib

afl nanr:derfiuialaqarnrnffi atatair6au (e{g. 2) i

2555 irduo"lrna

01trot1u'lLtfJt:! anvlaltul:1u q,)t'tfl tBlaF1lra.tL"im1Jfl

r

a1:1i?l.!}1119

r qtnrnf, (ruliluidlnrx rracalu-ei) fi z x -r,1-,onll:nrnnrru'lfiunLruaBfl 2'] 2.500 n::J

r.ru':ad

+.

vrnnulunirriouiuorvr:onatdrtru:

5. aulunirr:'oufi nr:ldenrf, adrda

7.

nuolu

-g\ 6 tiluhl

nLr

65 eu

98.48

2,044 fl1)

100.00

i*'odnn:alarr:Lda{sioI:ar 3

ir.1 e;

30

urfr

fir:rod z irjruards (auhafiriruari'auacf,mvtuzadaurlnrrld:J) fi 8

1.35

1

0.02

4,868 ffr.

4,867 a1

99.98

9,872 A1)

9,871 au

99.99

15,389 au

15,387 nu

99 99

99.94

4,868 nr.

4,865 n5.

99.94

4,868 ar_

4,852 n1.

99.61

11. n51r:0u!n't5aa!1!L:0ui.!1.l5vileruHUlJlaS aco''ro uavfl fl41afl uflls

4,868 a5.

4,862

a,

99.88

12. fl:lr501JUron:ufl1rn1fl$arE

4,868 nr.

4,865 h:.

99.94

ra. nirriaufi

4,868 nr.

4,867 a1.

99.98

4,868 hr.

4,866 a:.

99.96

4,868 hr.

4,866 fr5.

99.96

urnonnaail

!

:rlasriraiEfiaotir.:nni6

t4. nir 6auin'lrr:r.laoerritrluiinuac?rirJiu

n:arni:inrt:ar{u

rfi

0.01 0.01

ar. 3 nr. 16 0:. 6 n:. 3 n:. 1 ni. 2 n5. 2 A1. 3

tllh $ /

alrJnanr:o-a

0.o2

i'#Eil a:.

15.

a\ n:. 1 nr. 1 nu 2 qu 2

99.98

4,865

nT

1.52

98.65

4,868 a:.

a fl

an

-nu

146 au

- - -z " - a ;uilrnrfi 9. nirrEaufr ulravararirriufiriufi 0. ar:? L:-aul]u,t Lt lll u.:?ia6a

1

4,867 n5.

i .i, 8. at'tt:aurJ61''tltLuR{Lxrau0lfi u ua3u11JuarlllnlIufl1?t

1

r-AUAU

n!

148

nr:riuthau.:goQduotir{rvursa!

ooqrira'rniaodr:iaaa"ila"ria;

B1U11.l

4,868 a:.

6 IAaUL:fltEffOflU

iliulrj liiunr:a:roatntrrl::il'rfl

6. nuaru 35

:4843

2,044 a1)

66

rJnonfrr, .rcc'.;'urn:oru

!::rrrar

a111u

*2dii

2. r9lfltt5fltflBfl.! 12 1l LF:UflrSAilnSIUa:flUl:flAflrF"llln'l:1{61'1':Li5lln!nUnUL:A J. "On[5fl[nOLOnUUilU!a81nrflUiaU'1':haU

hir.irurniuri

mluifrfuYl

a1u1u'vl

(n!!.)

u{a{aAomrnfi iata'rair 6au (orJg. z)

f,

0.06 0.06

033 0.1,2

0.06 0.02 0.04 0.04

36

zsss ::#uair rno

olmatlEJntiu!:n anI?RLtan:18 L Z -!n?i':nl ailan':1un''r" tttljliu!1u (1u!.)

ral'r;fi r Hnldlnr:ilnvl (autnoinr:finnrdrrurca!) fi

s

s-

t

1dilnr:finurnrnu-r6'r 9 fl

g 4'd , z 18. r9rflntnL il.3 L6[:tjlrnatu

t9. .6naunl:finu'rf{6'u s 20.

ararq

nland

a

t

rS - Oo il16l tjru

21. nuala 15

-

60

,

J'.oo -a tr6riulrJ r:'arfinua:fi :ru1d

23.

nulunilrBouilrrul6radEibiiounirnltas

\e

;,

te

3O,OOO

!']ildai

24. n:?L:AU!n',l:LnUAa!tiU

-.-- -'j

tjtu'tBll s

r.lnnikiriuillys (aulvrurJ::nqf;iuacfiarus:r!) r'

-a

f

26. nULun:',tL:AULUAUUU:

-c. .-*27 . fiua1r) o tir.h rJlriEior::lrr zs. nufr ar; 30.

lF"au]orrrriou#in"ia: t

-

n!

100.00

_nu

181 nx

100.00

-flu

1,582

_nu

a1.i

10,723 F,u

10,486

nxJ

-nu 99.67

36

A1.t

a!

10,481 0u

99.95

5

nu

0.05

2,020 nu

89_58

235

B\

tO.42

4,868 n:.

4,829 rfi.

99.2A

39

4,868 n:.

4,868 flr.

100.00

a1.

0.80

-A:

16,233 a1)

16,206

al)

99.83

21

al)

15,340

flu

94.50

893 1

a\

0.11

flr.t

5.50

n1-l

0.0i

n:"r

15,389 nl-l

15,388 nLt

99.99

2,494 flu

2,494 a1)

100.00

-nu

283 A1)

283 nu

100.00

-

R1J

ni.

100.00

-

n5-

liori'&ui::rniFm:::n-or:op#oil:vlatitorr{rhlqltu

vEoriorfi

l

4,868 n:

4,868

w1 34/36

ura:t

0.33

2,255 a,a

urrivp:tr. viorrnig

1f;iun^:aumrra'ir.rir,Eou nif-vn:tr.'aianrn:"r

nuluni:

100.00

10,759

16,233

ldilnr:agal,lraulr.eir:io'.r

za. eua rorq

to8a3

i o iniic

zs- auluniT 16oukidla:r (unriunr:6:r,iuni.rn:r':':) .

n''rulu

i q da{in

flr6l fiarfir,ruacfi:rutei

nuorqurrrir

ar

-n!

lpiilrr:flnol:rdruorin

riurnrrrrlyls ua;fioratoJrrirald

22.

506 nu

181 au

n+tdd'Goupioua:alLiirrunh

tllr.l''tutflau1} :AUAY

506 nu 7,582

!.4 ilSarYtuutyll

rruldfrr;;fi i;i;;ilr;'tuarfi :ruldt

a1u11r

i'rdin

16. .OnA1q J - 5 Utnil l051JU:n15l'a8n8{,fr1UtF?1Ull:0LroU',tUrtUL

t7. rdnorq o -rq

Bl'tutfltu'l

!'rl.t'tuYr

a1:'taInr!fl

"aZ toLan'r']L!'trrj!?rufi 1u (015. ) u bddd 1i{14ioLtfl ,::,tU


aqrJ a1

ltron0uual{

(oilE. 2)

aranrriariudaqaqrunrlriinta.!airrEau

fl

zgss :siudrmo

x.!14?nttad:1u

-i-. " a & q?t'rnt0{]an-r'run''rrlJulrug'l1l (nug.

ii1lltflilil

nltllUyl

)

al:'lallnfi:in uu'rnd r

qrnrni

(allnerfi strrrfl uarauru"sd)

t

7,581 au

7,551

all

99.60

12.147 a1)

72,743

flv

99.91

nlJ nlr 1 au 39 6i. 58 n5. 30 n1l 4 nu

ffi.

4,106 ff5-

99.56

18

n:.

0.44

4,124 ffi.

4,116 nI.

99.87

8

n:.

0.19

fl:.

99.88

5

h:.

0.12

4,124 a1.

4,108 0:,

99.61

16

n5.

0.39

4,124 a5.

4,104

n:.

99.52

20

a5-

0.48

4,124 Al.

4,115 n5.

99.78

9

n5.

0.22

103 nu

t liitn^riainirtorriul:en:urrn.:rrairqaEufidlfiul:a

z. 16nu:nrfiofis tz

1,828 n'!r

J. .qfl u:nrflnrFnrrtlt lour.:,nutouriliou 6 t6ouu:n6efr'oi',u +.

106 nu

4nnulunYrriaufiloryr:andta"nuruv rJaonda ua;ld'urn:gru

s. aulunirrioufinr:ldarrdorir:io *44,""-

6. nra''ru 35 ilir.Lti

r::rnrornr:rSrdrerdsroiuatirlrraur:a:r .4

ioirnr:n:roatnrmj:rdril

:ouav

n''t1.i1u

i z ind&r

-\,, rirrilnlrirlaan ir z,soo oiu

1. "6nu:nrinfr

uuru1utnfl$ :aEtag

31U?1J

f

;

-

rn-adon:arR':rurHt

/. auo^u 6 utuL! oottlaifl1u0u1{u0u6u9r1ua3 3

lul

ar

lsial:nr

30 u't1l

702

?,1)

99.03

1,827 A1)

99.95

105 ar.l

99.06

4,724

ai

4,085

n:.

99.05

4,124

fil.

4,066 a:.

98.59

1

0.97

1

0.05 0.94 0.95 1.41

0.40 0.03

uueod z firiruorfra (aulnafiriruarfrauaiâ&#x201A;Źh1ilu?.daxrfisr1ldx) fi 8 6'?6{rr E.

i rl, nllt:Duiln't'uJ:.ru6 lLuilau0'1fr u ttauuluuanllrfl tvtu0't']t

4,124

- d -B', " - i rluncuElnnrfi Brnoneoeil rndruiufr 9. n5?150uId16s0 a

10-

-x., ltLYrti.!ranaa01] n51t:au!u1

11.

n:'trraurnlrQnulut:outlu5;tuu!ttBu:ou

4,124 as0'rn LlaconataflBils

tz. nY:riaulinn:rn:uornlafi u F:?nauil.r'll!0ifl La!n,]uau'lion?5

I

3.

I

4. F:?tl0Uun't^11Lla0afl

15.

I Lllt?FtlaJl]5'ntr6u

n:aunirfiertroteiu

at

4,119

4,124 fr1.

4,116

a:.

99.81

8

at.

0.19

4,124 a1.

4,113 rt1.

99.73

11

Bt.

0.21

vtil

a;rJaanr:o'n

rfi

u{otaqrunrrfi inro{6ix liou

(arJg. z)

35

/ i6

fl 2555 ri6'ud1$o

0lmaqouTat{ an}lff ttu.:51a a

-:-.

fl

I

?t.2n1A:.lAR',t"tUn1" t!1JllUs-rU

(1ljj.

a''lu'tllll

)

r4lxrd 3 iln1eln1:fr nur (albsior:;lnnrdrrurcau)

:

12.

i

ldrarq 6 -tq

ldir-rr:dnurnrnti.rdl

9

t

ta. 16naurru u.a ld6aueia*u rr-q yiorfiuuryir

il dlrlldriuueiauavalhifir"ririr kiir.rrr:ffnou:lriruorin

19. rdnounr:finurrir6'u s

20.

nrolq

rS -

OO

ir6rl dru rfisunt rlflu uacEflrarotjr{irutd'

,rr"n" + r.ui**..urir toulrufi *rrhuasfi:rtrtfi) 21. nualq rs 22.

-

oo flr6u

nuorqrrnnir

oo

rv

fi

orinuagfi :ra1ei

;.,e

23. r'u1uair15ouil:ro16ladabirlaan'irnuay

30,000

urmdot

24. n:?[50uiln1:rfl uaa!Lnu

*.nd z

s

trqnf*i.tur,k'a taut

s. nu'tuair rioulrio'u q: .

d

-

ii

26. nULUn:1L5AUlualrllt 27. filn1q

o

r

{

an

t0u6!

n'ru'tu

407

a1-l

407 nu

100.00

1,443

?il

1,438 0r.l

99.65

5

nr

0.35

162 a1)

151 RX

93.21

11

nu

6.79

7 aLl

n!

11 nu

-n1l

63.64

4

8,387 flu

8,190

ax

97.65

197

fru

8,166 nu

8,081 nu

98.96

85

nu

1.04

1,551 nu

1,404 nu

90.52

147

nl]

9.48

4,124 a1.

4,116 n1.

99.81

8

n:.

0.19

4,724 f,1.

3,552 a1

86.13

572

a1

fi.81

36.36 2.35

i + q'adia

fiorivruacfi:rtild

ir6rriuhJ

:aaav

n'1ul11

i s drd{n

tr6l kiiriuirr:6t.rorrsirrlmrufl io:-iouioGur.

16. 16no3q a - s

n&1utntufl

it'lL,lf'r6ufl

4151Afl{XlrO

tu@

r{un r :

o'u'iua{ln:t

12,886 au

12,338

al)

95.75

548 nu

4.25

12,886

n1J

12,010 nu

93.20

876 hll

6.80

ai.:

12,141 au

L2,131 n1)

99.87

16 au

0.13

vilJrr:.utltu vEanrair

1,762 au

1,762 a1)

100.00

132 al)

131 au

99.24

4,124 a5.

4,724 A7.

100.00

")

i

t

iiiullj tlfruGion::rrir.:rraurodr.rriaadilorda: t

28. aualort ti'iunr:sruaarnnuluni:i5au zg. nufi nr: lpiiunr:riuaornnuluR:-r16ou

vilfirrvtrtr. vEan^ais

:0. nulunirrioufiriruirrinlfion::uaror:rurrfiorl:clutitarnririrvcr..r

yieiioro-':r

-

hlJ

1n! -

n5.

u,i1 dAa

uvra:il {oxran?ur'rrf,ufiuoru

(orJE.)

fl wdd a"{ninitBn:1u

i6,/

36


dEllUOUrAh

IU:UU

fd

tYl

.bddo - ?l.f{.bddd

UU?,Oilte,Ad1 n il:U14?1{lu ?I.fi

4

o

u

4

tv

o

ju

a

y

,

- tu:uutvruuolu?un:?t:ou 14{1J'ru rl'r!a ilQq[nu$a{a oug.

- urJEuuufiuls;ru:ud:vt1n: elndolJa g4 ailfi. qu d a A d. u - rrJ5tiltfru!:1u'Ldrflau / au / ornriaqa oilo.

I

/ a\ /fl orndoqa ailg. fl uaaa j v - Tsdun?ll.ratradu /, nu /,d,{J orn{aua or.Jo. fl brddd tu4 -:radrurada

. - rGei!Lfiuuq;ruruni:rioufifi:ru16'n'rn'jrtnrud ja

or.Jg. (lsrm,ooo

uty/aufiD rrnria4a oilg. - uJ5ultfiuus;rurunirt5oufrfr:ralo'sfTn'jrrnruq{ oilg. (eno,ooo ulyr/nu,4l) orndo:.1a ailq. ,d

4

o

"a! (rug.) u bddd u?rd:u flalan?1ila1ruuYrus1u

v

d

ilnfiIftt8i:1u

ryl


!r.l

lr)

sl Ll

7 o SF 7 D trlF

?

ira \!c

"F

,E

;rt

5$

r-= oG'

\t \o sf

o

o

eG \)

o

O

o o

cfi

\r

(\I

c'! o\

ti

6 F o

F

t{t

6t

e€ .i"

)(a

N

{-;)

(n

r} r)

N

f,p

e e6c p

't' :

o af)

N

sf (o

\o

@

o\I

|r} (fl

o

o o o o

O

o

o

O

o o o

O

o

oi

c{

\r \o

If)

o?

tf) i

6

@

o o \t

F t)

N ca NI

o\ o\

tat

r{)

cfl

o

o

o

o

I

o

o

o

o

o

O\; (<) N: c.) F: o.

o\ ro c\i \o

@

\o

sf N

N

sl

Ef

o\

N

o F-

o

(\I (a

\o

o\

F*

(.)

C!

r.r)

@

c.i

o\l

lr)

o o € 'q 6 o\

o (f)

N

rA

o d

o\

o\ \o

sl

\t rf)

\o

ro tft

o\ (a

CO

c.t

t-

\tt\

\ st

*i

@

o\ \o

@ @

st

Cq

@

cfl

N

N

a o o a N t- \o

sf

tf)

\o

o H

|r}

tf)

C,\

\o

F

F

F

lf)

<f

cq

\l

lr)

cO

(q

o o @-

(i

N

o

\o

N

cfi

@

o \o

F-

O\ : lfi

ca

-"f-

d\

o\

@

F

(\T

+

o \o

d

o\

@

o\ c.i

\o c{

ef)

lrl N

@

N

\\o

lr)

@

6 Fl \l

.d

Or

o N

o\ \o

€ @

|r)

crl

@

cfi

N

o

o F

co

Fl

N

\o

$

rft

\o

o

tf)

c.l

o\

\o

\o

@

F (\I

o\ \o

@

@

o\

@ @

o\ ()

c!

\l t-

== $.5

o\

F

q

ro

o o: o

o\

o\

@

o.@

rt

N

AI

=e ,E

tc ,.t

?@

|r)I

(a

o\

,ri

€tE

!F -6 F

r) r) ro

E€ +t 3f E# F? !es Fq

-

-i :r e

o

F-

F

NI

,

(.l

o-

=

,b "6

F P F

iLo sl: : Ni o

o\ \o

N

@

\o

$6

c.!

o\

@

cf)

q

\o

@

o{

Lo

o{

@ c\l

cA

o N

o\ \o

@ co

lJ)

<l

lr}

\o

o

@

O o-

st

N

H

N

CO

N

LO

\o

\r rf)

cf)

\t

c.i

st

@

(f!

q o\

F

(fi

@ {.). @

a N

H

o\

o\ \o

st

I\

F

F

ro

Et

cf)

cfl

\o

N

|r}

t-

c.i

sr

@

c{

N

q

o\

tf)

lft

H

co

\t

sl

") F-

N

(a

o\

ur \o ao rO

c{: ({}:

rr):

\o H \o

ca

\o

tf)

|r)

o\ (o

fq

(.1

sf

rf)

cr)

tl

d

F

o\ trt

\l

st

co

rft

F

r{) o Fo q \t

d

c.i

o\ + + +

\o

ra)

Cq

o

\o o\

,q \o

o Fc.i

ro

\o

\o

{ +

o\

ca

\o

rr)

o\ co

c.) (f)

\o o\

N

o o F-

@

\o

o N d

o\

\o

sf

Cq

o\

\o

F

F

t*

tf)

sl

cf)

\t

Lr)

(q

cq

@

c! O o-

N

cf)

\o

F o^ 6

IO @

@

@

o\

N \o

sl

GI

\t o\

cf)

lr')

|r)

F

rf,

lr)

\o

\o

\r

st

@

\o

rt

cf)

\o

tf)

o\ cq

cq cq

st

rft

cO

tc)

c! N

\o

q o q q

f-

o\ o\

o-

(o

In

(t

o\

lr)

F

ro

q \o

CD

!C .6 da" -IF TF

=I EoE N

G

LO

^q

N

P

lr}

=r '-6

F*

e_=; F

Ic \= IC

F

q

LO

ro-

N

o\

o.

o\

o N

o\ \o

co co

t

tf\

\o

LO

rf)

\o c\l \o

\t o\ j

sf

_$-

o\ (('!.

oi

st

o

oc.

c(l

N

N

<t

tfl

cO

@

cq

N

N

o

o € \o F-

o N

o\

o

ro

(o

o\

a

F

F

F

ro

sl

({t

o

cq

H

\o

N

\o

|r)

@

o\

F

(fl

N

\o rfi

sf

o\

FN

o-

ET

ccl

o,i

co

+

@

ca

o\

c.!

rf}

I\

sl o-

|..)

q o ol.r)

\o

F 6

@ @ rJ)

6 uI \o

ao

rg

-=

)iE ;r F .E

o\ \o

*ca

\rq

'i"

co-

'E

r) LO c\.1

[;l

'@=

Ic \= fC

xc! C oc,

6 F

C ''i)

N

o\

c{

N

oi

d oi

o\

o N

o\ \o

@ @

q

rr)

\o

F.

.E E

6 N N

S:

\o

rf' : F-

'!d

TF

t

LO

ro

o\

@

$ N

cA

Fl

H

d

ocf)

o

o l!

@

\o

o N

o\

o

!:

.o

o\

\o

F.-

F

t-

\o LO

\l cfi N

@

@

ro

o F

@

@

o

rf)

rfl

\o

co

cO

Cq

o

E

fF

)p

IA

!(!

!'P

(t

F C

N

(()

sl

lr)

P

fl badd

=

6 6

F TG

C

rB -4

\o

t-

a"{uferrfiu{:1u

re

-

E -e

-: '

o^

@

|r)

o o{

tn o\

LO

r.fl

fi

ro

\o: F:

\o

\s

ta)

\t

(o

o\

F

\t

l- : l'*

rJ)

N

c

(otJg.)

F

N

|r)

i

C C

E

cf)

N

cq

e

@

uva:il riaran:udrrfl

c{

;D

c! IG -e

o

(q

r rp

r

C

E;3 C

T(!

e =

N

rf)

tf)

Or

o\

st

o\ ro

o\

rr

CA

Cq

sf : lr)

CO

crl

ro ro

\o

F

\o

cf)

cO

sf

c.t cq

\t

(r)

\t

lr}

ccl

cq

\i N

-c

(G

c!

e co

!c!

cq

cr

(G

-

6 F =.

s

F c E -e

G -e

ro

\o

..

-

!'t

rs

5 ca 6

F

O

\o

r.()

\


it:8ffi,:':' lf,

tr)

r(}

c!

l!E ee

q

F

N o\ N q q n tn N

td lz '5 irr"

I

o rc)

I

I

\o u] CA

el

I

N sl

d

rfl

st Gi I

F c! o\I

LO

o

ci I

@

sl

o

\o

(rl c.j

o\ Ft

d

\o

^! o el

rf)

c!

el

o\

@

oq

st

LO CJ)

ci

o\

o\

\o o\

S:H i-: tf, o F

I

I

H q

sf

@

6

(a ro

Fl

I

I

I

\o FI

ro

\r N

lrl

lr)

c!

q

e \l

(r=

rEa b_\F

rJ-)

,r

\o

ro

r[cp9

-F

@

\o o \o

I

Fl

;l-

F F t\

I

N

rr)

q \oI

LO

\o cq

\o Fl

NI

ro

N d

+

F I

F

Cq

I

o \o

cf) rJ)

\o

el

Fl

e\i I

("I

ca

F

i

N:a -^!

q

\o

6

@

c.l od

!

o\I

i

D

)) IF

N

|rl

rlrr

z

\E

G *

16

,

ta).

C!

tF

rJ].ul

GI

*I

5F

e

..d

,F

TF

e a

lr Irt

Ilrr

dl

ri1 $a

Fae

ro

Ln

ro

c{

C\t

TF

C\I

[? F p F P g #

c

o\ c{

F 6

bFT ;) r E d o\ :tli co

C

a

5*F

iri-c IF d;l ? c{

@

c.l

lr! rr)

ro

o

("'!.

c.)

E

?

tn

@

(\I

(fi

@ fbFe )) r E + d tr! o\ c.l

[:p

ro

\o

od

+ o o\ (.1

TF

<r

N

@

re :,F']}FE

N

N (q

o\

F

N N F

.d tr

tr N

\o Fl

rr!

o\ Fl c{

(q

od'

O O

N o\

o\

oi (f)

ro

\o\

ro

rf| @ c\l

F \o

o\

sf

rq

c.i

F-:

N

\o tn

d ea

cfl

6 o \o F 6

sl sl

ro

o t o\ o\ o F

d

@ @

cri

(a

ot o t\ oi @

@

rl |r|

tst

Cq \r \o

od

\o

o Ff

N \o

H

od

cr)

l!

c!

Cq

rf)

Fl

\o

(\l

N od

N

sf

tfi

6 st o\

@

od

od'

N o\ @ o e\I q

\o

F* crl

sf o\

o

@

c{

F-

oi

<f

@

od

ro

(a

N

@

O

F

o

o Fl

o\

F si

o\

sf

d

lrl

F

a o 6 N

F

oi

EI

N

(\I

6 H d d

sf

o ca

q \o

6 F

q\

c{ Cfl \o

e{

(.)

N

o\ \o

oi GI

o @ od

N

oi st

F |r) \o

\o t* \o

CA

@

@-

o-

co

LO

H

ao

co

cfl

\o\ @

\o \o o\ Fl

(f) Cq

@

d

\o

o,i

st

e\l

\o

o\

st o\ .d Fl

@

ro

N \o

\r o q6

c,i

od

H

$

o

c{

N

H

F:

N

F{

ca

o\

sf

\o

o\

@

,ri

o\

lr)

d oi d N N N

N co ro o\ @ o \o (t sf Cq o\ (f) t* -l .osf F F sf sl od + s e\l €oi oi od C\ N N sf c.) N Ft

6

lo

o o ca o o F o\ cr) O fo oi d oi od' d (fi oi f Ef sl N N sl

o\ N

q \o

F-

sl oi oi st st

o (q o\ o\

c!

ro \o o\ s{

F*

o\ F c.i

EI

rfl

@-

ta

o\ o c{ (fl

@

st

s-

LO

ro

o\

lj

6 o\ N

@

d

N t-

oi \d

Fl

c.f

-l

(q

od'

Fl

\o

\t

sl N

ro

co

F \i: c.i Fl

\o

q

sl \o \o

si o o \o \cr) \o \f ro d

F @ sl

\o

st f-

+ + \o d

1r)

d

(to

v TI -6 d(r F

-o7 dGl

ro

ro LO

@ @

i.G

lP?

((l c.I

'ri o\

o\ N

,ri

ro

N

toi sl

tf!

+

(f!

F O sl <f

\o (r)

N N N c.i sl

o o \o @

\o o\

o\

tat + N N

|r)

q f-q o\ o o c.t

\o

o\

oi

F \o

rf

@

rr)

lj

d cfl

(ft

Ft

Fl

(f)

sf

(q d

F

+ d tf) c.r

c{ N

@-

st

t

o d N

<r

\o

(q u) od

@ rt N Ef tc\l LO LO

N \o

c.)

o\

o\ o\

F

o\

rr

oi

@

(fi

N

Fl

+ d\o\o

IF

o lr) L)

C

a d l)

,-

tF

N N ?F rP fP c. ?("

o\

rrl

Fl

=J

o\ d

o\

c.)

@

N

.d $

\o

o

6 tf) H

o st

sl ro

@

rri

st -l

ro

c{

(\I

o rJ) c.) o N o d o\

({r

N

01

\o N c\i

ro

c.) *l.O-

ro ca

\o

6

rr Fo o oi oi F

a

o,i

F N f-

lo

r')

$

c{

o\

C OC?

F

(c

;I

@

cf_

Fg

@

F

,Ji

st

C

-

tn F o\ o \o $l @ rf t* {{t d \Ja \f

ca

((l

\o N

l't + Nd

o o ro o N o-

rr)

ro

\o

ro

N

ro ro

N N

@ q o tn

c) cq el

oi oi

@

d

o o F H

oi

c{ (q

\o \o o\

Ij

CA

€t N \o

ro

st

s

Fi N (a

q

a (.

lro

C

(-

t

5 c

lro lro 'a

?p

C

q

rP q

F (.! r! C = OG

7

rlro

aa

CA

TA

IF

5P

o?

-e,

dE3 o7

tq

a rg !'t N

6 1gl

ca

(q

o7

(s sf

-F --(= lr)

\o

(G

.ag

uvra!! aoxrnn?l}ral tlulluE1u

(1u9. )

1J

bddd 0{y5arru.::1u

.F dG, o4

F

(= 6 q

o r

Ic

trE)

@

o\

d

(.

lro

IG

d

o

C IF o7

(- ua (q

rg H e{

e

o?

'cF o7

o

el

6

E

o& q

cq

sl -l

ro

Co

co

[p

(c

62

F

?C!

ca q

F

o

(-

?C"

= e{

(c C

(. G F C

\o

(c

IF


tr, lr)

r,()

$t

g); tf) (t q q -(= rF \o

e

!b

7 I

o lr)

(G

o\

coiIo f'*i N

H ^i

t d

@

-l: d:

o o c! O

N si q ro 9 Ir) st o cr) N

c.i

LO

@

q s!q o oii=

co

st

rJ)

c\!

I

O

cft

co

N

o N

e.j

s@ oqo

o\

\o

F

cq

\o

o <f

tr)

st

e! \o F

od

,Ji

,fi

<t

co

c"i c.|

LO

|f)

c!

q

tn

= rJ e)

rr}6

ro \f

(-

(q (f! o \ q o N c.j o @ @ ca N H c.l sr \o d \o .d ,Ji

=(G 1= -"=

)) IF

a 7

)c

cli

N oq sl

o\

N f*

\o

od

*d

\o

t st

N

N (.)

$i F

o @ F-

o\ o\

o ..i rl d

el

F o\

si c.) N

I

o\ .o o\

\cf)

LO

o lr)

ro

+ \ F

F

n @ o \o @ CA

tI

rJ)

o q o ro N d

q sl

st-

sl F

\

o

|r}

triro

C

E

G

e,

cd )61

o o q o q o q o q o q o o c) o d o crl 6 N CJ F F \o |rl o o o\ (rl d sf 6^ @^ q F

a qft ?6

e a

rr16'

n )Ei rpFF

!F

e a

!lF cl

a

Fi tn

o\

LO

(a ro

c.i \o

c,,i

\o

<: rJ)

st

F N

F IO

o oq o N o

6

@

,fi

to

6 \o

Er -ltg o\ rfiG F

Ks +-E !+-,

d7

D 7-

6 .6 (F

o\

sf

a

tn

-nG

N

Lr)

r.i

ra

co

N

LO

ssl

D irD

< F

a (-

co

F

c.)

F p

r..)

D N -?(G LOG ;.i d6 D ld

ro

.(,

o t

$i lr)

oi st <f

oi \f

@

\o N lj

r.i |r)

q elq Fq co cc) o o \o c.) o- q H \o $i r) \t st

N

r*

N

6i

F

Fl

@

F.

@ @

ro

@

o\

|r!

H

si Fl

o\

\o

\o

LO

N o\

j si

c! ea

u')

o

F

sl d'! F

t-

c{

N

cq

d

c{ F

q c{ \o

@

o o\ C)

l.r)

F* o

LO

'ri si

N

sf

o\

sl -l

LO

F-

N

\

\o o\ \o d g

N (.)

q ca

ro

\f

si

r{]

sf

ca Or

o\

(r)

g

q

sf

o\ F

ro G

@ c.i

O O

LO

cri

ci $

cfi

ro

F LO ,ri sl

+ + + F@ F Itt \o o.t ra c.I \o lf) \i' d o sf cr) EI lr)

oi

6 rJ)

\o

6

o

6-

c.)

N sf

@

r.()

@

ro

cf)

o\

co

C,

sf

F-

Cq

t(,

od

crl

F-

oi

o-

o\

LO

\rf

o\

oq

sf

od

@

q

st

.o

n ro

oq

c.i

d

od'

9 o\

N

t

ET

\o cr) o N c! o q rif rJ) F+ sf N tsf o ,r), o o .d d .d F |r) sf sf \f,

N

F N

o\

rt

od EI

\ \ sd o\ sl

N q

c-

ln

o o o q o q q q o q o q o q o q o: q o q o:o o o (a rr) r.); \f, LO o\ o\ o\ F F @ N (r) Fl \o \o:t sl st F N o |r) \o ,o- q c\ F @ o\ qi o- \o o st lJ) c.i oi c.i c.) o d d d F:\O ril tJ) lr} rf) \o r') s F st f) ti'

u')

\o

ro

tj \t

ci N cq

d sl

o o

sf ul

(r)

o c.)

d

t-

FJ

.d

\ \o\

LO q \o \lf) q tft Cq lJI o N @ o\ d O LO st N

@

@

cri

oi

st

st

LO

F-

d

\o

-i Fi

rJ)

d c.t

(q

\o

sl

LO

ca

ro:N uli9

c{ \o co

H:co O\: <f o:lr) o:d (() cai

ra

\o

@-

H

o.l

N \o <t

dl

(q -*-

st

o \ro

o\

cO

ca

F-

c.i

cr)

\o

oi

q

ta)

o\ F

@

(\I

sl

o o € N c{) sf @

@-

+ \t

oi

(f) t: |r)!d c(.\: O\ O\: N N:\l

o @

\o

o\

Fi

-l

(r) o o € \o ,JT

o\

co

ro

\o

od

N sl

cfl

)ci CP LO f)

Lr) f)

Ln -J-)

N

p ?? i.aT

p

ct G

D

!-

ot (ft

tJ q

\t N -{ d

o LO

o\ (f)

co

N o\

roG Ln .= N:1 t

tf)

(-

(r)

si

ro od

rr

t

\o \o

so\ o\

co

sl q

@

o\

o.i

cri

st

o: Frq:o\ 6i: o (fl Ef!

$ oi'

sf

rJ st

ro LO

co

(f!

\o o\

oi cfi

6 N cq

st

\t f* d (f.l

cA

co

F

st

\o

@

ry

rrl

(f)

c<)

d sl

ro

o\

F

o\ Fj

sl

o\

CA

)63 p C C

(-

CE

p [-;) n

D

.IG O ro(;

ns flpF

(fl

d cft

rocf)

sl

f-

st

+ cfl

oi c.)

i

@:N

CO

I

ir"

c

@

LO

(f)

st d sf

\o F $^ Fl

(a)

o @

\o

,Ji (a

Fi (f)

o\

(f)

s N

si

N

C

co

C

TF

o@

!'t

o7

(-

D c-

lr"

q

?plr"

(a

Ie -[F

a

!l

O

stfi

::

)6 6

r

Cq

Fl cO

i

a (G

u

o

o\

lio{

n

n?

rll

D ;El q

o

N

r"r

q

ro d q CF

cfi

I= c

6

, ct sl

G

a = F ro

C

\o

r{Judugru (orlg. ) fl bddd a-iy5fl

)ca =

,

d

CF

(6

00:o\

F

rfi €r.: T'r

C

s

c! t/n (c

5p

C

C

C'

!A

v {(!

O

uo7

r

e F N

q

F q

D

C!

G

r g

itcs

t="

c.l

EI

G

F (-

EA rJ)

i 67' ! ir!

i qi

: U: (!:trp: (-; -5: (c: U! Zi d!r,+!to

Z

L (b F

O

=: "5: 6 \oi F:@ d: d F{:

4 co

tr


&u. lr) r{) ro

q

q =t

o ro rr) c\l

q

= GI F> C

)) IF = -t, i6

-

16 @

3 GI

Cl

a

r=

e rlrr Cl

tp F 6

-

tf, Ctr! 07

D

7=

-6 dc! F -47 dG) Lr)

lr)

LO

\i

)6tr

c(-

CP

(f):

@iF \oi 00i @io\:<l' ro (()irr: F(fi

d-p

sf :(f)i

G

N: ooiO F: N;\i sf : F! If) cqid:O\^i lii: (f}:

c\l

;D -?(G cs

D

r

-ca ;D

(r"

?

G

uva:u

; q

rE!rHi 5 qi 67: q

F (c

l=irF!a'e

rP

:.: ui-i:

a:t:

i

i:

q

a

;t

J'Ji

"a,X (au5. ) lJ $0:tan11il01ruu11u51u

bddd

0.i14aet[1tu.1:'tu

f,Ji ri

D!

o7

ir": 9i

(.!u=i-C f ar

i

t=i

!

co d

G

4

€C

>): i

=i SirF rFi

F


dri

lo

ro r(,

q

q =I

o !o |r] q

q

\o tr) tr)

= trI

2

Ln6

C -e

a

F ))

'=

lr :D

,<d

)G

-(=

a

v?G

dlrp

7

rtc,

e

IF

e ilF G{

D -1G Lr]

La (\ NP

6"

G" C-

(G

F p F F

-

o (iro

a

7E

-6

F dG' Lr) L.l-)

Lr)

N {?

(a

c(-

(?

a

-1G

-

e ((C

-p d6

f,p (-

))

-E

lr! .?

q

trco

tr;

d:

H:-l:

!va:!

.aZ

fl 0l.lan'l1x.ra1

ruu?ru5lu ( 0!!.) u bddd a iyie rtu.::'tu

N:

o: d;

q H


() l.c)

,.r)

c!

rn

q

e <f

\o

EE EOs

q

CA (G ar nF rtl

=I

\i

t

rf) ,tr)

c!

3 d

q

N

c!d

))

Irr

= )6

e

IS

I

o

F P F

ro o oro la lfl

(\I

6- ItJ

.gr

r!

t5

F

cgC == EE *g

E

&i J

lr" t7

+

:ll

e

6 g a TO tt| F q rn a.l rG, nt a

eco

rr) SP ro LO C\t

'fi o\

+

I

o o o o O q q o O O O o O N o

O o: o q:oqc.) O LO:F o O\: t!t O\

Cft

{

I

I

I

!

P!o -:N

8:i i:Y

O

o o O

(c

q:,

o7

(\

st

N o\

LO

oi

rb=

6 '{=

ta)

ro

U fio

G

\o

ca

od

N

o\

cf)

15

GiG

F

N

|r} (q

gi

(f)

oi

cfi! q lrlii

o @

1..-

e (6

rf)

t-

ra)

q

o7

q G

(c

G

(6

(G

N O

F:st tr}:o Ln;d

.7

(q

s + c.i

6

6

6i6

lr)

N G (a (6

N O tI

(6 =

q

q

6 (G

(6 (5 (6

o o \o ("1

ro

,

(G

N

(a

(q

\f

F F

s +

ca q

G

6 (6

Ot

N f-ro

co

q (G

g

G

;Ir) F;O |r.}! cO 674 o7 G;(G 6:6 (6:(E

6

O\: cfl lr):\O N:@

c.!

(q

ri

t:o

irg =s

r.()

o\ c.i @ I

I

lf)

O

cA q

G

N F

oI (6

(6

6

6 (6

N

\o H o\

+

N o\

i

cf)

o o

<l

N F

o

(o: sf

o

o t

o

o

O

o

ro

O

f!n

ro

\o o o a q \\o Fi

e{

(ft ro

\r

ro

\o d 6I

F

e

c\I

\o

(r)

Gi

cr)

$

od'

+

$I

o\ f-

@

Cft

F r{

c\I

\o o\ sl c.i

ro

\o

..d

+

o\

Or

LO

H

o

tr)

.o: S

@

F-

q

o\ \o

\o lrl

o I-o ET

G

!E= cEe EE

\o ca \o

st

N

c € EE NtEtr H =E

\o N

cr)

\t F q.

lfl

\o c{

co

N

oi oi

N F

cfl c.l

od'

ra-

\o

\o

oi

*

fp

6 (c

ri*

C

UF

6 (E

EE o 51. o

=ti

;1

|r}

I

:

c.)

o?

G

G

r -rn

rF

@I

N v

F-

IF

I

GI

cd

\o

i

= i;I

G

q O q o o O o

<t

F IS

O

-

O

\o

o\

LO

\l

r{ (ft

\o

ri o

=ll

o\

q \ o\ @

o t6 o \o

st F

c\t

H

d

st

o

ro

ro

CO

O

N

F o a N rl

ca

F

@

oi sf o\

ca

f* F

ry

o\

@

\o

=rE

?(P o o tQ ca l'l (ft i6r rl r! $l 'e r(" E-;f

EE

EE t{'

- EE

?-r-i =rc

Fg

ca

vsf

trl

\o o\ \o

cr) LO

sl ca F lj AI

rf

\o co

st

t N $ oi

ro

ro

F

lo

q

rr)

F \o

|r)

@

st

ca'l

|r) |rr

F

o

lJ) tif

ry

O

e o 1-

co

+ ri

\o cn

tit

o o 6d \i o\ @

N

.d

o-

ro

\o

s

o

cr)

o\

o\ (f)

\o

sl

sl F

\o

sf

ri

co

<f

o

\o El o\

o\ \o f-

oi H

Cq

o € sf \o

c! \o sf

o

ro

o

N cO

€ a F $

rf)

cq

Fi

d ,ri

o\ @lf)

@

o o d

o\ \o

F |r)

@

st

o o rA t-

sf o\ sf

(\

o\ € F

sl N

O @ o\

sl

cr)

Fl (fl

od

6 o\ \o

F \o

o\

o\ N

(f)

od'

\o \o o\

o 6 q

=

= G S

r ) o o

e\t

ro

o o q.

d1 c{ o- ..} ((n c-,1 -e N t7 cr

EE IEE

=s

*g

(-

N o\

O \f

(fl

\o F

N

N

N o\ F

c

*J

\ \o

sl

E6 ET =rE +*

"F

l6 #

o\

lrl

crl

o tJ)

d

F F

o o\ H

(fl \f,

c\I

Ai

cf) o\ F o o tfl d oi o od

st

\o

o\

H

o\

..d

o -l

\o N

()

Fl

ro

o t* crt

o\ t

cr)

sl

N 6

o^

o\

F

st

sf

o\ H

lJ)

F-

ra,

lr}

N

o o r"!

6l

F cE-

E€ EE EE ?C =It

( ro

= F

o

v \o o rri d d L (r) (fi

F

o sl

\l N sl

\o N

o-

F-

cf)

crl

N

d

N sf

d 6 \i

\o

rq

N o c.I ry ol €

\o

cf|

od

sl <i

u)

N

co

o\ N

<l

c.)

o N

N \o N

el

\o N

\o 6 N

st ur

LO

q.

\l

LO

H Fj oi o car \r N

6

o\ F c{

@

\l F (\

@

\

tf)

d

eO

rI

(.)

ro

\ + o\ € c\I

=rs

CP

(-.o6 -

@

o\ co

d

CJ

-

(="

?r!"

tllra:ii

i7 ? ca

C= o(?

ls

v"-i

C

?

q

a )Ee a

F ,

q a (F

E

Ico

!'F

N

(ft

{o}ran?rr:dr utufi ugru (uJg. )

t

sf

6 (5

a = =

lf)

)cP

E = e

r -e rpa \o

bdda i.r7ii,+', r :^'i

F-

@

D

-

(G

{p D (Co t/E

(6

d

'e

o\

O

rE

o C l/o

o\

6?

-!

C

qt d!

TB

=e F .::

N d

o7

o2

ra H

nU!. q

co (G

F -

P" EI

F C! Ip C C 2 (G E -e -e D "lrl

lc!

\oi Hi

l!-r

q co

ro ro

cf)

(-

(-

r.)

..d

LO

O

El

s

ro )!-

o\

q co

(6

F

o @ (5

O

e c! lr!

r.F-

o

,ri


\l

q

(.)

teq (GG tJ! |r} D6 > elr@{caF r.}

@

si

lJ) e.i @

Ep

ca

cf)

(f)

st

ro

lf

6 F

\

o\

o\

\o

\l F ,ri o\

9 LO G

;, a

EE

F p

F o\ tf| d

6 F

tf! f{ E?

C tro q

(td

c) -6 ro de tfl F (\I -q dc?

lr) |rl ro

=q ;.(E (t :!

t

i-(c-us or"

\o

st

@

o:(f) o:\o LO:N

N

Fr!l\

(f)

N

o

c.i

I

I

I

I

F.

rl oq

<)

o q

tit

sq

o\

@

cd

q H F o tn (a $ d rt o cosl ET o c{ rfi c\i tt

\o

\o .c,

o\

I

d

O

co

F

\o o\

so\

q

d'l

o\

I

I

(f)

I

o\

I

o\

cf!

@

\o\

co

o o oq @

Or

o\ o\

oi

o\

6 o\

N N

o\ C\,1 \o

o\

@

o\

N .d

o,i

o 'fi LO

sl

si

o\ o\

o\ o\

o\

co

o\

c.l

c.)

El lr)

+

I

I

sf

o

+

I

I

tn o\

I

to I

N O

I

o\ tf)

I

o Q c. '5a =J o 2r dr =rr - =-r c

-tr

EE

o o o d (.l

EE =E

-(!

- =-. r;] E EE € -(t

c!

T?

te' d F rl} ?p ro e e{ {P

o o o- E3 :ae o (Q r

-(?

{t-

gt =s

E

o o o- -€ =J o =e l{.1 tr) =-. r! g = I-, .tr C

@

\o !o

€+ 5e €

F C

p

o o q o Cq

te3

?p G F "F =

II

ro l{)

r') c{

{p

o o O. o ra C

-(!

C (-

.t

E ETF

-E

9 rJ)

o\

ef|

*E

t'tE

|r)

o\ F

@

o\

d

=1

N

N \o

@

o

ca

N cft

\o

(q (.1 q o ra a o o o

t) \o

O

-a

i!_ 2A

o o oq o

o\

ro (q

o

q

@

ca

ro

@

N

ro

(E

H

cf)

O

o rr) t

o o ro q Fo o o o o o o\

o\

-l

N

ca

sf

(f)

\o

o

N

st

-(-

o o o- t5= \r !J rr] o !:E U lt) (f! =(- GT

*6-

@ o

16

lfo

l= 6 =

I?

r r -g

-(r

,Ji

\o

ro

\o

\o o ro q (\ lj

lJ)

o c\t

F 6

N

@

\o d

G c!

.J

q c oca

-= .c?

5 t}

--C AF

lvraqil lio:ran?usir

rfl

l:IF 1q

:

r =

Ic

q ro

-=-

@

\o

o-

o st

N c.i

\o \o o^

\l

@

ro

tr.)

o-

=f

=r3

o(?

?lP"

()

o tro

(a

N

c.I

+

o sl

N N N (fl st o c\i .d c\i \o

N

@

srr)a

EE

sE

)i-

o\ o\

F*

N

ufi

fri-.2i

[F

i!.F (-:=

:

(- a72 qi f,p :L5":

(G

? ! rC"

cf! i rf,

6i -!

Z w

pi!4 ,.):

urru (atg.) fl baaa a'{yio

ro

uE8.::ru

!'F q

!(t'-

?: A!

q

i

-=

IC.: > @; o\

(. c(6 )F -3

o C

E

{co

o

d:N i: H

c.

tao

(G

A cf)

c! (c

q

c!

G

F (F fF o -e co 6 = $i|rl diH

C

l/o

q

q

ra

F q

q

r

['6)

{F

\o

F.

@

d

=

e c IF


50

เจ้าภาพหลักตัวชีว้ ัด จปฐ. ปี 2555- 2559 ที่

หน่วยงาน

จํานวน ตัวชี้วัด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมตํารวจ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สนง.พระพุทธศาสนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

12 7 7 5 3 2 1 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัดที่เป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยงานเดียว มีหน่วยงานอื่นด้วย 1 – 6, 11, 25, 26 8, 15 9, 10 17 – 20 21 14 19 ตัวชี้วัด

7, 28, 29 22 – 24, 28, 29 13, 16, 23, 24, 30 16 22, 23 7, 12 12 13 27 27 30 11 ตัวชี้วัด

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพหลักหน่วยเดียว มี 19 ตัวชี้วัด (1-6, 8-11, 14-15, 17-21, 25-26) ตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพหลักหลายหน่วย มี 11 ตัวชี้วัด (7, 12-13, 16, 22-24, 27-30)

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย


54

คณะผู้จัดทํา ชื่อเอกสาร :

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูลความจําเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย(เขตชนบท)

ทีป่ รึกษา : นายอุทัย หอมนาน นางไขแสง ดีประดิษฐ์ นางสุพัตรา แสงทอง นายอุทัย หอมนาน นายบรรจบ มณีรัตน์

รกท.พัฒนาการจังหวัดชียงราย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

วิเคราะห์ / จัดทํา / เรียบเรียง : นายอุทัย หอมนาน นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์ นายยอดชาย ผ้าเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

ออกแบบปก : นายยอดชาย ผ้าเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์โพธิ์ทอง 104/8 ถนนงําเมือง ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5371 2011 จํานวนทีพ่ มิ พ์ : 80 เล่ม ปีทพี่ มิ พ์ : พ.ศ. 2555 .................................

บทสรุป ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 จังหวัดเชียงราย

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดเชียงราย  

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดเชียงราย (เขตชนบท)

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดเชียงราย  

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555 จังหวัดเชียงราย (เขตชนบท)

Advertisement