Page 1

ACTI VI TATS DEL12AL18DEMAI G

DI STRI CTESARRI ÀSANTGERVASI

Òper aenr ut a

Mar c osRi c c et t i i I r eneAi s ember genspr es ent enTr i c ent enar i del 1714: DeGl uc kal aRenai x enç adi nsdel at er c er aedi c i ódel c i c l eÒper aen r ut adel Di s t r i c t edeSar r i à-Sant Ger v as i . Cons ul t eut ot al ai nf or mac i óawww. bc n. c at / s ar r i as ant ger v as i

Di mecr es,14demai g,al es18. 30h

LaBar cel onaRomana

I TI NERARICULTURAL

Es c al esdel aCat edr al deBar c el ona

5. 01€ i nsdi mar t s13demai gal es16hal ar ec epc i ó f

del c ent r ec í v i coenl í ni a: s ar r i a. i ns c r i pc i ons c c . c om

Unapet i t ahi st òr i adeJazz

Bar cel onaat r avésdel sseushot el sméscèl ebr es

Beat aàni ma

CASTORMUSI CAL

I TI NERARICULTURAL

EXPOSI CI Ó

Ex pos i c i óf ot ogr àf i c aal ac af et er i adel Cent r eCí v i cSar r i à. Beat aÀni maésunaobr af ot ogr àf i c ai ns pi r adaenl ’ Apos t ol at d’ El Gr ec o enel s eu400èani v er s ar i del amor t d’ aques t gr anpi nt or . Acàr r ecdeAur el i oMonge

Remi ni scènci es

EXPOSI CI Ó

Unami r adas er enai mi ni mal i s t aqueensapr opaal sel ement s ,a l ’ uni v er si al ’ obr adel ’ homeenaques t aex pos i c i óf ot ogr àf i c a. Acàr r ecdeAur el i oMonge

Pot serunal t r el l oc,pot serunaal t r ami r ada

EXPOSI CI Ó

Ment r eel ss omni sdor meni nt ent or ec ol l i rl esi mat gesque, c om r es t es del l um, c auenal esmev esmans , peres f or ç ar meat r ans met r eal es mev espi nt ur esuni ns t ant es pec i al quedes c obr ei xl av os t r ami r ada. Acàr r ecdeJesúsMeneses

L’ ar td’ escol t aridebat r e

ENTI TATDEL’ EQUI PAMENT

Newsletter Centre Cívic Sarrià del 12 al 18 maig  

Programació del Centre Cívic Sarrià del 12 al 18 de maig