Bilten CBS-a

Page 1

Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Centar za bioetičke studije www.csb.eu.com - Bilten za period septembar-decembar 2014. godine -

1


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Uredništvo izdanja CBS-a Vojin Rakić – Direktor izdavačkih delatnosti CBS-a Olivera Z. Mijušković – Generalni sekretar izdavačkih delatnosti CBS-a Redakcija Biltena CBS-a Stefan Mićić – šef redakcije Natalija Trivić – zamenik šefa redakcije Stefan Nestorović, Aleksandra Radosavljević, Dragana Stojković – ko-urednici

REČ DIREKTORA Dragi prijatelji,

bioetika je disciplina koja se bavi etičkim kontroverzama u biomedicini, posebno onima koje su povezane sa naučnim napretkom u toj oblasti. Ona čini spoj između biologije, medicine i farmacije sa jedne strane i jednog broja društvenih nauka sa druge strane (filozofije, sociologije, prava, politikologije, antropologije, teologije...). Stvorili smo internacionalnu naučnu instituciju: Centar za bioetičke studije. Formirali smo tim vodedih stručnjaka iz sveta u oblasti bioetike i onih disciplina sa kojima je ona povezana. Centar za bioetičke studije je jedinstvena internacionalna istraživačka ustanova koja podstiče angažovanje perspektivnih kadrova iz različitih naučnih oblasti. Ona ima zadatak da promisli etičku opravdanost primene različitih biotehnologija i time pruži lekarima i pravnicima podatke o tome šta je moralno dopustivo a šta nije, te šta sa etičke tačke gledišta zaslužuje da bude legalizovano a šta ne. Zato mi pokušavamo da utvrdimo šta je etički prihvatljivo u biotehnološki mogudem.

2


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Problemi koje bieotika pokriva su, između ostalih: etika reproduktivnih tehnologij a, etika različitih oblika kloniranja, etika upotrebe neuro-farmakologije radi kognitivnog i moralnog poboljšanja, briga o umirudim licima, pravedna raspodela biomedicinskih resursa, konflikti interesa u raspodeli tih resursa, primena novih tehnologija u l ečenju, kao i moralno odgovorno ponašanje lekara.... Najvedi izazov u bududnosti možda predstavlja upotreba novih biotehnologija na zdravim ljudima - takozvano “poboljšanje“ (enhancement) ljudskih bida. Ono čak može ishodovati rekonstrukcijom sadašnje ljudske vrste. Zato mi pokušavamo da ustanovimo moralna pravila biotehnoloških mogudnosti stvaranja boljeg čoveka i boljeg života: tradicionalne i nove biotehnološke mogudnosti poboljšanja intelektualnih kapaciteta ljudi, ali i njihovih moralnih kapaciteta; lečenje do sada neizlečivih bolesti upotrebom matičnih delija; produženje životnog veka; pomod ljudima koji umiru; terapeutsko i reproduktivno kloniranje; korišdenje novih reproduktivnih tehnologija na dobrobit majki, očeva i naših tek zašetih a još nerođenih potomaka... Kao novi internacionalni i ekspanzivni naučni centar koji se na sveobuhvatan način bavi biomedicinskim tehnologijama, Centar za bioetičke studije teži humanizaciji biomedicinskih dostignuda - stvaranju uslova za istraživanja koja su na najbolji mogudi način u službi pojedinca i zajednice. Imamo jasne ciljeve i čvrsto uverenje da de Centar za bioetičke studije dati značajan naučni doprinos i Srbiji i svetu. Pozivam vas da zajedno radimo na ovom velikom poduhvatu: da stvaramo srpski i svetski n aučni centar koji de imati udeo u stvaranju boljeg čoveka i boljeg života.

Vaš,

Prof. dr Vojin Rakid Direktor Centra za bioetičke studije

3


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

I.

Seminari, studijski boravci i predavanja

„21. VEK – ERA BEZ RETKIH BOLESTI?“

23. septembra 2014. Centar za bioetiĉke studije je u partnerstvu sa UNESCO katedrom za bioetiku organizovao seminar –„ 21. vek –era bez retkih bolesti?” koji je okupio najpoznatije naše struĉnjake iz ove oblasti koji su problem retkih bolesti osvetliti iz razliĉitih perspektiva: biomedicinske, etiĉke i pravne. Seminar je otvorio prof. dr Vojin Rakić. Specijalni gost sa zapaženim izlaganjem bila je Jelena Milošević, predsednica MeĊunarodnog udruženja za F.O.P. i višegodišnja predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije – NORBS. Nauĉnici sa izlaganjima bili su prof. dr Amira Fazlagić, dr Sonja Pavlović, dr Hajrija Mujović-Zornić, dr Dušanka Krajnović i dr Nikola Vojvodić. Moderator seminara bila je Olivera Z. Mijušković.

4


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

OdreĊen broj ĉlanova Centra za bioetiĉke studije angažovan je na jednom velikom projektu o retkim bolestima koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (broj projekta III 41004) i kojim veoma upsešno rukovodi dr Sonja Pavlović sa Instituta za molekularnu genetiku i genetiĉki inženjering. U Srbiji više od 600.000 ljudi boluje od neke retke bolesti. Pojedinaĉno su ove bolesti retke, ali kada se uzmu sve zajedno, broj obolelih je ozbiljan problem. Sliĉni statistiĉki podaci postoje i za druge zemlje. Veliki broj ovih bolesti je nasledan. Sa pojavom sve naprednije biotehnologije u oblasti genetike, savremena medicina sve uspešnije može da se suoĉi sa njima. Postavlja se pitanje da li idemo u pravcu budućnosti u kojoj će ovakve bolesti biti u potpunosti iskorenjene. Uĉesnici seminara pokušali su da daju neke odgovore na ovo pitanje.

5


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Javno opravdanje i moralno poboljšanje

U organizaciji Centra za bioetiĉke studije i Instituta društvenih nauka 14.novembra održano je predavanje Evija Bacacrinija "Javno opravdanje i moralno poboljšanje". Baccarini je profesor etike i filozofije politike na Univerzitetu u Rijeci.

Biografija ELVIO BACCARINI je redovni profesor etike i filozofije politike na Univerzitetu u Rijeci. Doktorirao je na Univerzitetu u Trstu. Objavio je knjige i nauĉne ĉlanke o filozofiji politike Džona Stjuarta Mila, o filozofiji politike Džona Rolsa i njenom

6


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

novijem razvoju, o javnom opravdanju zakona i politike, o liberalnom nacionalizmu, o moralnom realizmu, o moralnoj epistemologiji, kao i o bioetici i praktiĉnoj etici. Održao je zapažena predavanja na Univerzitetu u Halu, Bolonji, Firenci, Padovi, Brookes University Oxford, CEU Budimpešta, LUISS Rim, i u brojnim drugim univerzitetskim centrima. Bio je predavaĉ na konferenciji European Association of Centers for Medical Ethics i Italijanskog društva za analitiĉku filozofiju. Bio je dekan Filozofskoga fakulteta u Rijeci, a trenutno je ĉlan Vijeća za GMO u Republici Hrvatskoj, kao i Upravnog odbora European Society for Analtytic Philosophy. Ĉlan je uredništava ĉasopisa European Journal of Analytic Philosophy i Etica e Politica / Ethics and Politics. Urednik je simpozijuma posvećenog knjigama filozofa Paula Gilberta, Geralda Gausa i Jonathana Quonga. Trenutno je u završnoj fazi pisanja knjige o Rolsovom modelu javnog opravdanja koje se proširuje na podruĉje primene biotehnologija.

Sažetak predavanja Predlaže se rolsijanski model javnog opravdanja za ocenu politike moralnog poboljašnja, kao alternativa neo-republikanskom modelu koji je u ovim debatama predložio Robert Sperou. Centralna ideja rolsijanskog modela javnog opravdanja je predstavljena liberalnim principom legitimiteta, iako proširena u vezi sa domenom koji Rols vidi kao odgovarajući za njenu primenu (suštinske ustavne odredbe). Liberalni princip legitimiteta u svojoj proširenoj primeni zahteva da zakon ili javna politika budu opravdani na osnovu razloga za koje možemo razumno da oĉekujemo da drugi graĊani mogu da ih prihvate, kao slobodni i jednaki graĊani. Primena se takoĊe proširuje na decu kao buduće aktere. Sa stanovišta liberalnog principa legitimiteta, validni javni razlozi koji se iznose u debati o moralnom poboljšanju predstavljeni su ocenom toga da li je emocionalna modulacija progresivna ili regresivna uodnosu na kapacitet za moralni sud. Zakljuĉak je da, u aktuelnoj fazi debate, nema pobedniĉkih razloga koji bi podržali neki od dva predloga. Zbog toga je ovo domen razumnog pluralizma. Prinudno moralno poboljšanje je iskljuĉeno, ali je obavezno moralno poboljšanje dozvoljeno. Upotreba javnih fondova za istraživanja o moralnom biopoboljšanju je pravo pitanje demokratskog odluĉivanja.

7


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Genetic Quality Management - Genes, Information, You & Health

U organizaciji Centra za bioetiĉke studije i Charite Krankenhaus iz Berlina 28. i 29. Novembra 2015. održan je seminar "Genetic Quality Management - Genes, Information, You & Health". Seminar je održan u Berlinu u okviru zajedniĉkog projekta Centra za bioetiĉke studije i Charite Krankenhaus koji finansira Nemaĉki istraživaĉki savet (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Skup je dobio institucionalnu podršku i/ili podršku u ljudskim resursima Biološkog fakulteta, Instituta društvenih nauka, Farmaceutskog fakulteta i Instituta za molekularnu genetiku i genetiĉki inženjering Univerziteta u Beogradu. Na seminaru je uĉestvovalo 10 nauĉnika iz Srbije, uglavnom ĉlanova CBS-a.

8


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Studijsko putovanje saradnika CBS-a na Univerzitet u Oksfordu, projekat ELSI 2.0

HeLEX Centre for Health, Law and Emerging Technologies at Oxford

PROJEKAT ELSI 2.0 Centar za bioetiĉke studije obezbedio je boravak dvoje svojih saradnika na Univerzitetu Oksford, u okviru projekta ELSI 2.0. Izdvajamo utisak Jovane Brkić: “Kako sam ELSI 2.0 projekat ima za cilj da podstakne kolaboraciju, komunikaciju i kreativnost, radionica u kojoj smo uĉestvovali je bila u potpunosti u skladu sa navedenim ciljem. Bilo je divno i zabavno saraĊivati sa svim uĉesnicima, a 9


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

nadasve korisno jer smo zapoĉeli rad na socijalnoj mreži, koju planiramo da nastavimo da razvijamo, širimo i održavamo. Svrha ove socijalne mreže je da pomogne mladim istraživaĉima u daljoj karijeri (pronalaženju projekata, grantova, konkursa za posao, smernica...), kao i da podstakne kolaboraciju, komunikaciju i kreiranje multidisciplinarnih, internacionalnih timova istraživaĉa u oblasti ELSI.” Jovana Brkić, saradnik CBS-a i doktorandkinja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za farmeceutsko zakonodavstvo.

Produženje života matične elije i stavovi javnosti

U organizaciji Centra za bioetiĉke studije, 4. decembra. 2014. godine u prostorijama Instituta društvenih nauka održano je predavanje Rose Rantanen, doktorandkinje Univerziteta u Turkuu, Finska, i Istraživaĉ je u Centru za bioetiĉke studije na kome boravi od maja 2014 . Tema predavanja bila je „Produženje života, matiĉne ćelije i stavovi javnosti“. Seminaru je prisustvovao i ambasodor Finske u Srbiji.

10


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Sažetak prezentacije i projekta

Ako bi nove medicinske tehnologije mogle da omoguće radikalno produženje ljudskog života u bliskoj budućnosti, važno bi bilo razmotriti i prateća bioetiĉka pitanja. Prezentacija je pružila pregled ovih pitanja – pitanja koja oblikuju naše razumevanje starenja. TakoĊe se govorilo o interdisciplinarnom istraživaĉkom projektu koji mapira stavove javnosti o upotrebi matiĉnih ćelija u leĉenju i radikalnom produženju života. Ideja samog projekta je nastala tokom studijskog boravka Rose Rantanen na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2014. godine. Rosa i saradnici saĉinili su upitnik koji se koristio za prikupljanje odgovora od strane ispitanika u Srbiji. Podaci su se zatim analizirali i koristili kao osnova za bioetiĉke diskusije o ovom pitanju. Pomenuta saradnja imala je za cilj da prikupi podatke o stavovima javnosti, kao i da obezbedi bioetiĉku analizu tih stavova i njihovog znaĉenja za javnu raspravu pri donošenju odluka vezanih za ovu tematiku.

Biografija Rosa Rantanen je doktorandkinja na Univerzitetu u Turkuu iz Finske. Trenutno završava doktorsku disertaciju iz oblasti etike produženja života. Istražuje (bio)etiĉka pitanja vezana za produženje ljudskog života putem novih medicinskih tehnologija. Rosa je objavila ĉetiri recenzirana rada na ovu temu, a predstavila je i svoj rad a na temu produženja života na brojnim meĊunarodnim konferencijama. IzmeĊu ostalog, ona je Generalni sekretar Sekcije za Finsku UNESCO katedre za bioetiku. Istraživaĉ je u Centru za bioetiĉke studije na kome boravi od maja 2014 .

11


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

43. SIMPOZIJUM ''STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI''

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu bio je organizator 43. Simpozijuma ''Stremljenja i novine u medicini'' koji se održavao od 8. do 12. decembra 2014. godine u sveĉnoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta. Prvog dana na simpozijumu su govorili i sledeći ĉlanovi Centra za bioetiĉke studije: prof. dr Vojin Rakić, direktor Centra za bietiĉke studije (izlaganje o njegovim ĉlancima i polemikama o njima u American Journal of Bioethics i Journal of Medical Ethics tokom 2014. godine) i prof. dr Aleksandar Damjanović (''Afektivni poremećaji i najĉešći bioetiĉki izazovi'' ). Prof. dr Zoran Todorović imao je izlaganje ''Neuroetika u razvoju lekova''.

12


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

ETIČKI ASPEKTI HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE

U ĉetvrtak, 18. decembra 2014. godine, u organizaciji Centra za bioetiĉke studije održano je predavanje prof.dr Nikole Vojvodića na temu ''Etiĉki aspekti hirurškog leĉenja epilepsije.'' Nikola Vojvodić radi na Klinici za neurologiju KCS, profesor je na Medicinskom fakultetu i zamenik rukovodioca Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku.

Biografija: Vojvodić dr Nikola je roĊen 20.01.1969. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1987. godine, a diplomirao je 1994. godine sa srednjom ocenom 9,26. Diplomski rad na temu „Parkinsonova bolest” odbranio je na Klinici za neurologiju sa ocenom deset (10). Poslediplomske studije iz neurologije je

13


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

upisao u oktobru 1994. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Znaĉaj trinukleotidne CAG sekvence za poĉetak, kliniĉku sliku i diferencijalnu dijagnozu Huntingtonove bolesti” odbranio je u maju 1999. godine. Specijalistiĉki ispit iz neurologije položio je u oktobru 1999. godine. Od juna 2000. godine zaposlen je na neodreĊeno vreme kao lekar specijalista na Klinici za neurologiju. U julu 2008. god. izabran je u zvanje asistentna za predmet neurologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza periiktalnih vegetativnih znakova za lokalizaciju epileptogene zone kod epilepsija temporalnog režnja” odbranio je u decembru 2012. U julu 2014. izabran je u zvanje docenta za predmet neurologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor je dela „Epilepsija temporalnog režnja” koje je odlukom Nauĉnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, prihvaćeno za istaknutu monografiju nacionalnog znaĉaja.

Sažetak predavanja: Najvažniji i najjednostavniji vid leĉenja epilepsije jeste primena antiepileptiĉkih lekova. Nažalost, kod od oko 20-30% bolesnika antiepileptiĉkim lekovima se ne postiže kontrola napada, tj. epilepsija je farmakorezistentna. Kod bolesnika sa farmakorezistentnom fokalnom epilepsijom resektivna hirurgija dovodi do pune kontrole napada kod oko 2/3 operisanih. Potencijalni problem leži u ĉinjenici da većina centara za hirurško leĉenje epilepsije ,,vidi'' iskljuĉivo one bolesnike koje ,,sami sebi regrutuju'', ne prosleĊujući povratne informacije nadležnim lekarima ili neurolozima koji prvobitno nisu bili upućeni u mogućnost hirurškog leĉenja. S druge strane, i kod samih bolesnika postoji izvesna rezervisanost prema hirurškom leĉenju epilepsije. Glavni razlozi za to su neopravdan strah od hirurgije, nedostatak informacija o efikasnosti hirurškog leĉenja u poreĊenju sa drugim vidovima leĉenja i nedovoljno jasna percepcija života i rada posle hirurškog leĉenja (npr. kako organizovati život bez napada posle godina i godina teške hendikepiranosti). Samo permanentnim radom na edukaciji bolesnika, nadležnih lekara, sredstava informisanja i zdravstvenih fondova moguće je prevazići ove probleme.

14


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku

Centar za bioetičke studije organizovao je predavanje dr Sonje Pavlović "Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku", koje se održalo 29. decembra. 2014. godine na Institutu društvenih nauka. Sonja Pavlović je nauĉni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetiĉko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu. Biografija: Dr Sonja Pavlović, nauĉni savetnik, je vodeći istraživaĉ u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetiĉko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu (UB). Doktorsku tezu je odbranila na Biološkom fakultetu UB. Istraživaĉke oblasti kojima se bavi dr Sonja Pavlović obuhvataju molekularnu genetiku retkih bolesti, hematološke malignitete i farmakogenomiku. Objavila je više od 100 radova u ĉasopisima internacionalnog znaĉaja i nekoliko monografija i poglavlja u knjigama, citiranih više od 300 puta. Bila je rukovodilac dva FP7 projekta finansirana od strane EU. Dr Sonja Pavlović je uvela u medicinsku praksu Srbije mnoge molekularno-genetiĉke testove. Kao predavaĉ je angažovana na Biološkom i Medicinskom fakultetu UB. Bila je ukljuĉena kao mentor u više od 30 diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

15


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Sažetak predavanja: Danas se smatra da su sve bolesti ĉoveka povezane sa genima. Zahvaljujući razvitku modernih tehnologija za analizu genetiĉkog profila ĉoveka, u kliniĉku praksu se intenzivno uvode principi personalizovane medicine. Personalizovana medicina koristi znanja o genetiĉkim razlikama izmeĊu ljudi, da bi se primenio individualizovan prustup u dijagnostici, i leĉenju svakog pacijenta. Sve veću primenu imaju i prediktivni genetiĉki testovi koji su osnova za preventivnu medicinu. Ovakav pristup će svakoj osobi omogućiti prilagoĊavanje naĉina života genetiĉkom nasleĊu, sa ciljem da predupredi bolesti i ima zdrav i dug život. Individualni genetiĉki profil, koji je osnova za personalizovanu medicinu i prediktivnu genetiku, moguće je uraditi i u Srbiji. Medicina budućnosti kuca na naša vrata. Da li smo spremni za nju?

II.

Odabrane publikacije

1. Heris Vajsman (Harris Wiseman) je u American Journal of Bioethics na više strana detaljno analizirao stavove Vojina Raki a o dobrovoljom moralnom poboljšanju, osvrćući se na tri njegova ĉlanka. Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21507740.2014.957116#.VC6Ym z9Mtt8

2. Spoljni saradnik Centra za bioetiĉke studije Džulijan Savulesku (Šef Katedre za bioetiku Univerziteta Oksford i direktor Oksfordskog centra za neuroetiku) objavio je ĉlanak u Journal of Medical Ethics: "Why Philosophy is Important to Medical Ethics" Journal of Medical Ethics 2014;40:649-650

16


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Link: http://jme.bmj.com/content/40/10/649.full

3. Pridruženi ĉlan Centra za bioetiĉke studije Džon Heris (John Harris) objavio je ĉlanak u Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics: "Time to Exorcise the Cloning Demon" Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 23:53-62. Link: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid =9078781&fileId=S0963180113000443

4. Pridruženi ĉlan Centra za bioetiĉke studije Piter Singer objavio je komentar o eboli: Link: http://www.project-syndicate.org/commentary/ebola-vaccines-treatmentsby-peter-singer-2014-11

5. Najnoviji broj Cambridge Quarterly of Health Care Ethics uredili su direktor CBS-a Vojin Raki i James Hughes. U njemu se nalaze i ĉlanci sledećih autora: Vojin Rakić & James Hughes (koautorstvo), Tom Douglas, Nicholas Agar, Ingmar Persson & Julian Savulescu (koautorstvo), Vojin Rakić, Chris Gyngell & Simon Easteal (koautorstvo), Michael Barilan i James Hughes. U istom broju se nalazi i transkribovana debata John Harris - Julian Savulescu koju su 2013. godine vodili u Beogradu u okviru konferencije koju je Centar za bioetiĉke studije organizovao zajedno sa Oxford Centre fo Neuroethics. U Cambridge Quarterly of Health Care Ethics koji je pred vama pominje se i ta konferencija i naš Centar.

17


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Link: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CQH

Publikacije članova CBS-a u časopisima na Thomson Reuters listi

U prethodnih godinu dana pridruženi ĉlanovi CBS-a i Vojin Rakić imali su preko 30 publikacija u vrhunskim ĉasopisima sa Thomson Reuters liste. Samo su direktor CBS-a Vojin Raki i šef Katedre za bioetiku Univerziteta u Oksfordu, Džulijan Savulesku, imali po 6 bibliografskih jedinica, gotovo sve u ĉasopisima sa samog vrha pomenute liste. Piter Singer je ove godine pritom objavio knjigu o kojoj smo vas već izvestili u prethodnom broju našeg Biltena.

18


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIÄŒKE STUDIJE

BIBLIOGRAFSKE JEDINICE U PRETHODNIH GODINU DANA 1. John Harris, 3, 1 u koautorstvu (1 u Journal of Medical Ethics, 1 u Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1 u Theoretical Medicine and Bioethics ) 2. Vojin Raki : 6, 2 u koautorstvu (2 u American Journal of Bioethics, 1 u Journal of Medical Ethics, 3 u Cambridge Quarterly of Health Care Ethics) 3. James Hughes: 2, oba u koautorstvu (oba u Cambridge Quarterly of Health Care Ethics) 4. Nicholas Agar: 2, nijedno u koautorstvu (1 u Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, 1 u Journal of Medical Ethics) 5. Julian Savulescu, 6, svi u koautorstvu (2 u Journal of Medical Ethics, 1 u Journal of Applied Philosophy, 1 u Lancet, 2 u American Journal of Bioethics ) 6. Thomas Douglas, 2, 1 u koautorstvu (1 u Bioethics, 1 u Journal of Medical Ethics) 7. Ingmar Persson, 2, oba u koautorstvu (1 u American Journal of Bioethics, 1 u Journal of Medical Ethics ) 8. Robert Sparrow, 1, nijedno u koautorstvu (1 u American Journal of Bioethics) 9. Bert Gordijin, 4, svi u koautorstvu (3 u Medicine, Health Care and Philosophy, 1 u Science and Engineering Ethics ) 10. Maartje Schermer, 2, 1 u koautorstvu (1 u BMC Medical Ethics, 1 u American Journal of Bioethics)

19


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

I to nije sve. Redovni ĉlanovi Centra za bioetiĉke studije (ĉlanovi iz Srbije) takoĊe su imali nimalo zanemarljiv broj publikacija sa impakt faktorom na Thomsom Reuters listi tokom godine. Najviše njih (po 6) imali su u koautorstvima prof. dr Aleksandar Damjanović i doc. dr Dušanka Krajnović. Većinu ovih publikacija navodimo:

Aleksandar Damjanovi (navodimo 4): The life and work of Ksenija Atanasijevi (1894-1981)--psychology and anthropology as the inevitability and necessity of philosophy. Damjanović A., Milovanović S., Jovanović A., Cvetić T., Jasović-Gasić. Coll Antropol Collegium antropologicum, Jun 2014, 38(2):773-777 PMID:25145022 ISSN: 03506134 Volumetric Analysis of Amygdala, Hippocampus, and Prefrontal Cortex in Therapy-Naive PTSD Participants Ana Starĉević, Srdjan Postić, Zoran Radojĉić, Branislav Starĉević, Srdjan Milovanović, Andrej Ilanković, Ivan Dimitrijević, Aleksandar Damjanovic, Milan Aksić, Vidosava Radonjić BioMed Research International - Volume 2014 (2014), Article ID 968495, 6 pages 20


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

http://dx.doi.org/10.1155/2014/968495 Polysomnographic sleep patterns in depressive, schizophrenic and healthy subjects. Andrej Ilanković, Aleksandar Damjanović, Vera Ilanković, Branislav Filipović, Slavko Janković, Nikola Ilanković Psychiatria Danubina, 2014; Vol. 26, No. 1, pp 20-26 Type D personality in patients with coronary artery disease. Vuković O., Tosevski DL., Jasović-Gasic M., Damjanovic A., Zebić M., Britvic D., Stepanovic J., Djordjevic- Dikoc A., Beleslin B., Ostojic M. Psychiatr Danub. 2014 Mar;26(1):46-51 PMID:24608156 Dušanka Krajnovi (navodimo 3)

Evaluation of Competences of the Comunnity Pharmacy Settings. Stojkov Svetlana, Tadić Ivana, Crnjanski Tatjana, Krajnović Dušanka, Bates Ian Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 10/2014; DOI: 10.5530/ijper.48.4.4

The impact of education on adolescents' sun behavior: experiences from Serbia. Miljković Suzana, Baljozević Djordje, Krajnović Dušanka, Sbutega-Milošević Gorica Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):330-6 PMID:25033590 State Anxiety, Stress and Burnout Syndrome Among Community Pharmacists: Relation With Pharmacists’ Attitudes and Beliefs 21


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Jocić Dragana, Dušanka Krajnović Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 04/2014; 48(2):9-15. DOI: 10.5530/ijper.48.2.3

Marina Stamenkovi -Radak Within-population genetic effects of mtDNA on metabolic rate in Drosophila subobscura. Kurbalija Novaĉić Z., Immonen E., Jelić M., Marko A., Marina S-r., Goran A. J Evol Biol. 2014 Dec 2. DOI: 10.1111/jeb.12565 PMID:25454557

Miodrag Stojkovi Stem Cells as New Agents for the Treatment of Infertility: Current and Future Perspectives and Challenges Vladislav Volarević, Sanja Bojić, Jasmin Nurković, Ana Volarević, Biljana Ljujić, Nebojša Arsenijević, Majlinda Lako, Miodrag Stojković BioMed Research International, Volume 2014 (2014), Article ID 507234, 8 pages DOI:10.1155/2014/507234 Prof. dr Milan Ćirković i dr Veselin Mitrović imali su dve publikacije bez koautora na Thomson Reuters listi:

Milan Ćirkovi Evolutionary contingency and SETI revisited. Milan Ćirković Biology and Philosophy , Volume 29, Issue 4; 539-557

22


Newsletter September-Deceber 2014

CENTER FOR THE STUDY OF BIOETHICS

Bilten Septembar-Decembar 2014

CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE

Veselin Mitrovi The Contingency of the "Enhancement" arguments: The possible transition from ethical debate to social and political programs.Veselin Mitrović Journal for the study of Religions and Ideologies, vol.13, issue 37 (Spring 2014):93-124

III.

Predstavništva CBS-a u svetu

S obzirom na to da se Centar za bioetiĉke studije brzo širi u meĊunarodnim razmerama, 26. septembra doneta je odluka da se zapoĉne proces osnivanja predstavništava po svetu. Prvi korak u ovome procesu je osnivanje dopisniĉke mreže CBS-a. Dopisnici će izveštavati o znaĉajnim zbivanjima u oblasti bioetike u svojim zemljama. Ve i broj uglednih bioetičara konkurisao je za dopisnička mesta. Prihvaćene su kandidature dopisnika iz Danske, Finske, Švedske, Belgije, Holandije, Italije, Hrvatske, Španije i Grĉke. U većim zemljama biće uglavnom više dopisnika, a zatim i predstavništava. Jedan od ciljeva osnivanja dopisniĉke mreže i predstavništava je stvaranje još boljih uslova za studijske boravke saradnika Centra za bioetiĉke studije na renomiranim fakultetima i institutima u drugim zemljama. 23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.