2019-2024 Stratejik Plan

Page 1

T.C.

2019

20241


2


BAŞKAN’DAN

Uzun bir hazırlık döneminin sonunda Çaycuma Belediyesinin 2019-2024 stratejik planını sunuyoruz. Stratejik planlama, kurumların geçmişte neler yap ğını, gelecekte neler yapmayı hedeflediğini analiz edip yol haritasını belirleyen bir süreçler dizinidir. Kurumların uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek ve kaynaklarını etkin olarak kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkarmak için geliş rilen stratejileri belirler, yol haritasını ortaya çıkarır. Çeşitli durum analizleri, amaçlar ve bunlara bağlı hedef ve faaliyetleri içeren stratejik planın doğru uygulanması kurumun başarısında büyük rol oynar. Önceleri yalnızca özel sektör kuruluşlarının başvurduğu bir yöntem olan stratejik planlama, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin inanılmaz bir hız kazanması, kamu hizme ve yöne mi anlayışında yaşanan büyük değişim ve zihniyet devrimi sonucunda kamu yöne mlerinin de başvurduğu bir zorunluluk haline geldi. Yaşanan bu değişimde toplumların ih yaç ve beklen lerinin çeşitlenmesi, demokrasi kültürünün tüm dünyada ortak değer haline gelmesi, karar alma süreçlerinde ka lımcılığın sağlanması gibi konular da önemli rol oynadı. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak, kamu yöne mleri, ülkemizde de, bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu dönemde, kamu idarelerinde hizmetlerin planlı şekilde sunulması için poli kaların geliş rilmesi, belirlenen poli kaların somut iş programlarına dayandırılması, uygulamaların etkin biçimde izlemesi ve değerlendirmesi bir süreç olarak ele alınmaya başlandı. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla, 2000’li yılların başında stratejik planlama bir model olarak benimsendi ve yasal zorunluluk haline ge rildi. Yürürlükteki Belediye Kanunu, nüfusu elli binin üzerindeki belediyelere stratejik plan yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak gelecek planlamasını içeren stratejiler oluşturmadan hedeflerine ulaşamayacağının farkında olan Çaycuma Belediyesi, hiçbir zorunluluğu olmadığı halde vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın önüne yepyeni bir stratejik planla çıkıyor. Bunu aynı zamanda hesap verilebilirlik ilkemizin bir sonucu olarak da görüyoruz. Çünkü dileyen her vatandaşımız stratejik planımızı inceleyerek, belirlediğimiz hedeflere ne kadar ulaş ğımızın dene mini yapıp, kaynaklarımızı nasıl kullandığımızın rahatça inceleme şansı bulacak r. Bu planla, planlı kentleşme, ekolojik koruma, kültürel gelişim, engelli erişimi, gibi hizmet alanlarımızın al nda grupladığımız amaç, hedef ve faaliyetlerle “Daha yaşanır bir Çaycuma” hedefine çok daha hızlı şekilde ulaşacağız. Planladığımız hedefler doğrultusunda hemşerilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını koruyup, çağdaş şehirciliğin tüm gereklerine dayalı olarak Çaycuma’yı geliş receğiz. Kent este ğini daha da geliş rip, her türlü çalışmada yüksek ekolojik bilinçle hareket ederek doğamızı koruyacağız. Vatandaşlarımızı her türlü doğal afe en korumayı, yangın, su baskını, deprem, sel gibi afetlerle mücadele etmeyi en üst düzey görevlerimizden biri olarak göreceğiz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek kentli dayanışmasını yükselteceğiz. Toplumsal ih yaçlar doğrultusunda çözümler üretecek, Çaycuma’yı ilgilendiren her soruna taraf olacak, çözümü için katkı sunacağız. Bu doğrultuda halkımızla sürekli ile şim içinde kalarak, her düzeyde bilgilendirme yapmak en önemli kaygılarımızdan biri olacak. Stratejik planımızın bunun çerçevesini çizdiğine inanıyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi, çalışma zamanı. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi: “Yalnız tek bir şeye ih yacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii ne cesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.”

3

Bülent KANTARCI Yüksek İnşaat Mühendisi Çaycuma Belediye Başkanı


4


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

1. GİRİŞ 1.1.“YAŞANACAK ÇAYCUMA” için 2024 HEDEFLERİ 1.1.1 KENTLEŞME HEDEFLERİ 1.1.2 YÖNETSEL HEDEFLER 1.1.3 EKOLOJİK HEDEFLER 1.1.4 İNSAN KAYNAKLARI HEDEFLERİ 1.1.5. İŞ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ 1.2 FAALİYET ALANLARI ve HİZMETLER 2. DURUM ANALİZİ 2.1. ÇAYCUMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2.1.1 ÇAYCUMA'NIN ADI VE KAYNAĞI 2.1.2 ÇAYCUMA'NIN KONUMU VE YÜZÖLÇÜMÜ 2.1.3 YÜZEY ŞEKLİ VE DOĞAL DURUMU 2.2 İDARİ YAPI 2.2.1 BELDELER 2.2.2 MAHALLELER 2.2.2.1 KURUCU MAHALLELER: ÇAY MAHALLESİ, PEHLİVANLAR MAHALLESİ, YENİ MAHALLE 2.2.2.2 YEŞİLTEPE MAHALLESİ KURULUŞU 2.2.2.3 VELİOĞLU VE GEMİCİLER MAHALLESİ'NİN KURULUŞU 2.2.2.4 VELİ VE SOFULAR MAHALLESİNİN KURULUŞU 2.2.2.5 KARALAR MAHALLESİNİN KURULUŞU 2.2.3 KÖYLER 2.3 ÇAYCUMA TARİHÇESİ 2.3.1 YAKIN TARİHTE ÇAYCUMA 2.3.2 ÇAYCUMA'DA ULAŞIMIN TARİHİ 2.3.2.1 DEMİRYOLU 2.3.2.2 SALTUKOVA HAVAALANI 2.3.2.3 KARAYOLU 2.3.2.4 ÇAYCUMA KÖPRÜSÜ 2.4 DEMOGRAFİK YAPI 2.4.1 NÜFUS GRAFİKLERİ 2.5 EKONOMİ 2.5.1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (ÇAYORSAN) 2.5.2 İMALAT SANAYİ SEKTÖREL DAĞILIMLARI 2.5.3 FİLYOS VADİ PROJESİ 2.5.3.1 PROJENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2.5.3.2 FİLYOS VADİSİ PROJESİ'NİN HEDEFLERİ 2.5.3.3 FİLYOS VADİSİ PROJESİ'NDE SUNULAN YATIRIM OLANAKLARI 2.5.3.4 YATIRIM BÖLGESİNE ULAŞIM VE TAŞIMACILIK 2.5.3.5 FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ 2.5.3.6 FİLYOS SERBEST BÖLGESİ 2.5.3.7 FİLYOS LİMANI 2.5.3.7.A LİMANIN TARİHSEL SÜRECİ 2.5.3.7.B KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ 2.5.3.7.C PROJE BÖLGESİNİN BAZI MERKEZLERE UZAKLIKLARI 2.5.4 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ÇTSO) 2.6. EĞİTİM 2.6.1 ÇAYCUMA'DA EĞİTİMİN TARİHSEL SÜRECİ 2.6.1.1 İLK ORTAOKUL: ÇAYCUMA ORTAOKULU 2.6.1.2 İLK LİSE: ÇAYCUMA LİSESİ 2.6.1.3 İLK ANADOLU LİSESİ: ÇAYCUMA ANADOLU LİSESİ 2.6.1.4 ÇAYCUMA'DA MESLEKİ EĞİTİM 2.6.2 İLÇEDEKİ ÖĞRETMEN SAYILARI 2.6.3 OKULLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2.6.3.1 ANAOKULLARI 2.6.3.2 İLKOKULLAR (İlçe Merkezi) 2.6.3.3 ORTAOKULLAR (İlçe Merkezi) 2.6.4.4. LİSELER (İlçe Merkezi)

5


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

2.6.5 MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI 2.6.6 KURSLAR VE ÖZEL OKULLAR 2.6.7 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI (İlçe Geneli) 2.6.8 OKULLARIN BELDE VE KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI 2.6.9 DERSLİK ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2.6.10 ÇAYCUMA'DA YÜKSEKÖĞRETİM 2.6.10.1 ÇAYCUMA'DA YÜKSEKÖĞRETİMİN TARİHÇESİ 2.6.10.2 RAKAMLARLA BEÜ ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEK OKULU 2.6.10.2.A AKADEMİK PERSONEL 2.6.10.2.B İDARİ PERSONEL 2.6.10.2.C İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI 2.6.10.2.D ÖĞRENCİ SAYILARI 2.6.10.2.E MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 2.6.10.2.F BÖLÜM PROGRAM BİLGİLERİ 2.7 SAĞLIK HİZMETLERİ 2.7.1 ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 2.7.2 SAYILARLA ÇAYCUMA'DA SAĞLIK HİZMETLERİ 2.7.2.1 SAĞLIK KURUMLARI HEKİM SAYILARI VE KAPASİTELERİ 2.7.2.2 ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 2019 YILI HASTA SAYILARI 2.7.2.3 İLÇEDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARININ SAYILARI 2.8. KÜLTÜREL YAPI 2.8.1 YAŞAM 2.8.2 ŞİVE 2.8.3 HALK MÜZİĞİ VE HALK OYUNLARI 2.8.4 KIYAFET ÖZELLİKLERİ 2.8.5 KÜLTÜREL YAŞAM 2.8.6 İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN KÜLTÜR MERKEZLERİ 2.9 SPOR 2.9.1 KENTTEKİ SPOR ALANLARI 2.9.2 SPOR KULÜPLERİ 2.10 DİN HİZMETLERİ 2.10.1 DİN HİZMETLERİ VERİLERİ 2.11 TURİZM 2.11.1 KADIOĞLU MOZAİKLERİ 2.12.1.A MOZAİKLERİN EFSANESİ 2.11.3 FİLYOS KENTİ, ÇAYIRKÖY MAĞARASI ANTİK SUYOLU 2.11.4 ÇAYIRKÖY MAĞARASI 2.11.5 GÂVUR AMBARI VE CENEVİZ MEZARLIĞI 2.11.6 VELİ BABA TEPESİ 2.11.7 GÖLDAĞI

3. KURUM İÇİ ANALİZ 3.1. MİSYON 3.2. VİZYON 3.3. TEMEL DEĞERLER 3.4. ÇAYCUMA BELEDİYESİ TARİHÇESİ 3.4.1 1944 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPAN BAŞKANLAR 3.4.2. KURUMSAL YAPILANMA 3.4.3 BELEDİYE ÖRGÜTLENME ŞEMASI 3.4.4 ORGANİZASYON ŞEMASI 3.4.5 İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ 3.4.6 FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ 3.4.7 MALİ KAYNAK ANALİZİ 3.4.8 TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ 3.4.8.1 DONANIM LİSTESİ 3.4.8.2 KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMLERİ 3.4.8.3 KULLANILAN PROGRAMLAR 3.4.8.4 GÜVENLİK KAMERASI ENVANTERİ

6


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

3.4.8.5 GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3.4.8.6 AKILLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 3.4.9 ÇAYBEL 3.9.4.1 ÇAYBEL PERSONEL ÇİZELGESİ 3.9.4.2 ÇAYBEL ARAÇ PARKI 3.4.9.3 KENT MOBİLYALARI ÜRETMİ 3.5 PESTEL ANALİZİ 3.6 GZFT ANALİZİ 3.6.1 GÜÇLÜ YÖNLER 3.6.2 ZAYIF YÖNLER 3.6.3 FIRSATLAR 3.6.4 TEHDİTLER 3.7 MEVZUAT ANALİZİ 3.8 ÜST POLİTİK BELGELER ANALİZİ 3.9 PAYDAŞ ANALİZİ 3.9.1 PAYDAŞLARIN TESPİTİ 3.9.2 PAYDAŞLARIMIZ 3.9.2 A İÇ PAYDAŞLARIMIZ 3.9.2.B DIŞ PAYDAŞLARIMIZ 3.9.2.C ÖNCELİKLİ PAYDAŞLARIMIZ 3.10 DEĞERLENDİRME 4. GELECEĞE BAKIŞ 4.1 STRATEJİK HEDEF: YÜKSEK STANDARTLARA, PLANLI YERLEŞİM ALANLARINA SAHİP YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK 4.1.1 İMAR MEVZUATINA UYGUN PLANLI KENTLEŞME SAĞLAMAK İÇİN 4.1.1-a Tüm binalar proje ve ruhsa na uygun yapılacak 4.1.1-b Halihazır haritaları ve imar planları yapılacak ve sürekli güncellenecek 4.1.1-c Kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek 4.1.1-d So ia Evleri tamamlanacak, yeni konut projeleri geliş rilecek 4.1.1-e Yeşil alan oranı ar rılacak 4.1.1.h 18 uygulamalarıyla düzenlenen alanlarda imar planına uygun uygulamalar yapılacak 4.1.1-ı Altyapı ve ulaş rma master planları yapılacak 4.1.2 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖZÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPMAK İÇİN 4.1.2-a Gecekondulaşma önlenecek 4.1.2-b Gereksinim duyan konut sahiplerine dönüşüm desteği verilecek 4.1.2-c Yapıların cephe düzenlemeleri yapılacak 4.1.2-d Otopark sorunu yaşanmayacak 4.1.3 BİSİKLETLİLERLE YAYALARIN ARAHATÇI DOLAŞTIĞI, ARAÇLARIN İŞGALİNDEN KURTAILMIŞ İNSAN ODAKLI BİR KENTİ YARATMAK İÇİN 4.1.3-a Bisiklet yolları yaygınlaş rılacak 4.1.3-b Yaya bölgeleri genişle lecek 4.1.3-c Sarıkaş Yaya Köprüsü yapılacak 4.1.4 TOPLU TAŞIMA ODAKLI, GÜVENLİ, HIZLI, KONFORLU, ÇEŞİTLENDİRİLİMİŞ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN 4.1.4-a Yeni imar yoları açılacak 4.1.4-b Yol yapımı bordür, tretuvar düzenlemesi, is nat duvarları yapımı hızla devam edecek 4.1.4-c ÇOMBÜS yaygınlaş rılacak 4.1.4-d Akıllı kavşak düzenlemeleri sürdürülecek, hastane meydanı yapılacak 4.1.4-e İmar Planı'nda yer alan çevre yollarının programa alınması sağlanacak 4.1.4.f Ulaşım çeşitlendirilecek 4.1.5 AFETLER HAZIR BİR BELDE YARATMAK İÇİN 4.1.5-a Afet eylem planı hazırlanacak

7


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

4.1.5-b Afet Yöne mi ve Planlama 4.1.5-c Kış şartlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek 4.1.5-d Riskli binalar tespit edilerek dönüşümü yapılacak 4.1.5-e İ aiye Teşkila güçlendirilecek 4.1 STRATEJİK HEDEF: TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK 4.2.1 ENGELSİZ ÇAYCUMA'YI YARATMAK İÇİN 4.2.1-a Engellilerin kolayca dolaşabilmesi için fiziki düzenleme yapılacak 4.2.1-c Engellilerin her türlü hizme en yararlanması sağlanacak 4.2.2 SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ TÜM BİÇİMLERİYLE YAŞAMA GEÇİRMEK İÇİN 4.2.2-a Kent yoksulların gereksinimleri karşılanacak 4.2.2-b Meslek kursları düzenlenecek 4.2.2-c 70 yaş üstü insanlara ücretsiz bakım sağlık hizme verilecek 4.2.2-d Ücretsiz defin hizme verilmeye devam edilecek 4.2.2-e Ücretsiz internet hizme yaygınlaş rılacak 4.2.2-f Çaycuma hayvan dostu bir belde olacak 4.2.2-g Yeni ibadethanelerle, Çaycuma Külliyesi yapılacak 4.2.2-h Yeni mahalle evleri, bayramcı yerleri açılacak 4.2.3 KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMINI SAĞLAMAK İÇİN 4.2.3-a Şiddete uğrayan kadınlara her türlü destek verilecek 4.2.3-b Kadın is hdamı desteklenecek 4.2.3-c Kadın emeği pazarı kurulacak 4.3 STRATEJİK HEDEF: TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK 4.3.1 ÇAYCUMALILARIN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 4.3.1-a Organik tarım desteklenecek 4.3.1-b Pazaryeri çağdaş hale ge rilerek halkın gıda sağlığı sağlanacak 4.3.1-c Seyyar sa cılık rehabilite edilecek 4.3.1-d Dene mler eksiksiz olarak yapılacak 4.3.1-d İlaçlama ve aşılama yapılacak 4.3.1-e Kente kesin siz ve içilebilir nitelikte su verilecek 4.3.2 GENÇLERİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİ İÇİN 4.3.2-a Gençlerle açık ile şim ve diyalog ortamı oluşturulacak 4.3.2-b. Öğrencilerin barınma sorunu çözülecek 4.3.2-c Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için eği m çalışmaları yapılacak 4.3.3 ÇOCUKLARIN HER TÜRLÜ GELİŞİMİNİN SAĞLENDIĞI BİR KENT İÇİN 4.3.3-a Çok dilli anaokulu açılacak 4.3.3-b Çocuk bahçelerinin niteliği ve sayıları ar rılacak 4.3.3-c Çocuk fes valleri düzenlenecek 4.3.3-d Sokaklar çocukların şen seslerine açılacak 4.3.3-e Çaycuminia Parkı kurulacak 4.3.3-f Çocuk Belediyesi kurumsallaş rılacak 4.3.3-g Pehlivanlar'a ilkokul yapılacak 4.3.4 SPORU ÇAYCUMALILARIN YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEK İÇİN 4.3.4.a- Yeni spor tesisleri açılacak 4.3.4-b Sporun her dalında yarışmalar düzenlenecek 4.3.4-c Yaz spor okulları açılacak 4.3.4-d Amatör spor kulüpleri desteklenecek 4.3.4-e Engellilere de spor yapma olanağı sunulacak 4.4. STRATEJİK HEDEF: STANDARDI YÜKSEK BİR TİCARİ HAYATI KURMAK ve YAYGINLAŞTIRMAK 4.4-a Ruhsatsız işyeri kalmayacak 4.4-b Dene m ekiplerinin niteliği ar rılacak 4.4-c Manda ye ş riciliği teşvik edilecek, yoğurda marka değeri kazandırılacak 4.4-d Geleneksel meslek grupları korunacak

8


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

4.4-e Kapalı Çarşı ve Teras Kafe yapılacak 4.5 STRATEJİK HEDEF: KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇAYCUMA YARATMAK 4.5.1 EKOLOJİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE ÇEVRE DENETİMİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN 4.5.1-a Geri dönüşümü esas alan bir a k yöne mi oluşturulacak 4.5.1-b Tüm a klar kaynağında ayrı toplanacak 4.5.1-c Hafriyat ve tadilat a kları kontrol al na alınacak 4.5.2 İKLİM DOSTU BİR BELEDİYE YARATMAK İÇİN 4.5.2-a Hava kirliliği önlenecek 4.5.2-b Belediyenin kendi kullandığı enerjimi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak 4.5.2-c Karbon salınımı kontrol al na alınacak 4.5.2-d Çevre dostu enerji kullanımı bir yaşam biçimi haline ge rilecek 4.5.2-e Arasta Derepark, Nadır Dede Park ile Yaşam Park'ın 2. etabı hayata geçirilecek 4.5.2-f Yoğun bir ağaçlandırma yapılacak 4.5.2-g Parklar aydınla lacak 4.5.2-h Kendi bitkilerimizi üretmek için sera kurulacak 4.5.2-ı Yağmursuyu toplama sitemi kuranlara destek verilecek 4.5.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI İLE TEMİZ BİR ÇAYCUMA YARATMAK İÇİN 4.5.3-a Tertemiz bir Çaycuma yara lacak 4.5.3-b Yeni temizlik araçları alınacak 4.5.3-c Çöp toplama merkezleri sürekli kontrol al nda tutulacak 4.5.3-d Ekolojiyle ilgili paneller, konferanslar yapılacak 4.6 STRATEJİK HEDEF: ÇAYCUMA'YI BİR KÜLTÜR KENTİ YAPMAK 4.6.1 ÇAYCUMA'NIN TÜM KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ KUCAKLAMAK İÇİN 4.6.1-a Yöre kültürü üzerine yapılan çalışmalar desteklenecek 4.6.1-b Değerlerimiz yaşa lacak 4.6.1-c Kültür etkinlikleri, fes valler düzenlenecek 4.6.1-d Yeni kültür mekânları oluşturulacak 4.6.1-e Kentsel mirasın envanteri çıkarılacak, eski cezaevi kütüphane müze olarak hizmete açılacak 4.6.1-f Etnografya ve kent müzesi kurulacak 4.6.1-g Deneme Bilim Merkezi kurulacak 4.6.1-h Çaycuma Kent Holü yapılacak 4.6.1-j Kent tasarım atölyesi kurulacak 4.6.2 ULUSLARARASI KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN 4.6.2-a Proje hazırlama birimi oluşturulacak 4.6.2-b Yur çi ve yurtdışı fonlardan etkin şekilde yararlanılacak 4.6.2-c Dünyadaki örnek modeller takip edilecek 4.6.2-d Kardeş Belediye sayısı ar rılacak 4.7 STRATEJİK HEDEF: BİLİŞİM ALTYAPISI GÜÇLÜ DİNAMİK BİR BELEDİYE YARATMAK 4.7.1 KATILIMCI BİR BELEDİYEYİ KURMAK İÇİN 4.7.1-a Halkın görüş ve önerileri alınacak 4.7.1-b Kent Konseyi kurumsal hale ge rilecek 4.7.2 BİLİŞİM ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 4.7.2-a Gerekli tüm yazılımlar temin edilecek 4.7.2-b- Web sitesi daha işlevli hale ge rilecek 4.7.2-c Akıllı belediyecilik ve yara cı düşünce kurslarına ka lım sağlanacak 4.7.3 AKILLI BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN 4.7.3-a Kent bilgi sistemi kurulacak 4.7.3-b Coğrafi bilgi sistemleri kurulacak 4.8 STRATEJİK HEDEF: KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK 4.8.1. MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 4.8.1-a Gelir gider dengesi mutlaka sağlanacak 4.8.1-b Belediye alacakları envanteri çıkarılacak 4.8.1-c Dene mler ar rılacak 4.8.1-d Kiralar günün rayiç bedellerine çıkarılacak 4.8.2 DAHA DİNAMİK BİR BELEDİYE İÇİN

9


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

4.8.2-a Çağdaş bir yönetsel yapı oluşturulacak 4.8.2-b Birimler arası eşgüdüm en üst düzeye çıkarılacak 4.8.2-c İç kontrol standartları oluşturulacak 4.8.2-d Araç parkı genişle lecek 4.8.2-e Yeni hizmet binasın sosyal katları da tamamlanacak 4.8.2-f Kurum içi eği m hızlandırılacak 4.8.2-g Beyaz Masa daha etkin hale ge rilecek

10


11


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

1.

GİRİŞ

1.1 “YAŞANACAK ÇAYCUMA” İÇİN 2024 HEDEFLERİ 1.1.1 KENTLEŞME HEDEFLERİ · Çaycuma'yı sosyal ve teknik altyapıda dünya standartlarını aşan, yaşam ve mekân kalitesi sürekli artan, planlı ve çağdaş bir yerleşim birimi haline ge receğiz. · İlçenin doğal ve kültürel mirasın koruyacak, kentsel gelişimin dengeli ve doğayla dost şekilde olması için her türlü önlemi alacağız. · Daha kolay yaşanabilir bir Çaycuma için yeni teknolojileri kent yaşamına dahil edip, sorun odaklarını hemşerilerimiz, şehirleşme uzmanları ve bilim insanlarının ka lımıyla çözeceğiz. · Meydan, cadde, park, sokak, kaldırım, yol gibi sosyal alanları, yapıları birbiriyle ilişki içinde düzenleyecek, oluşturduğumuz ortak bir tasarım diliyle kent kimliğinin gelişimini sağlayacağız. · Başta kadın, gençler ve çocuklar olmak üzere, toplumsal kesimlerin kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini alarak karar alma süreçlerine dahil edeceğiz. · Hemşerilerimizin gıda güvenliğini korumak için üre cileri destekleyecek, doğrudan tüke ciye ulaşabileceği modeller oluşturacağız. · Kentsel altyapıyı en iyi şekilde düzenleyerek doğal afet risklerini en aza indireceğiz. · Gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında, gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacağız. Kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların ken eşit derecede kullanma, toplumda tam ve etkin bir şekilde var olma, karar süreçlerine mutlak şekilde ka lımlarını sağlayacağız. · Yayaların, çocukların, engellilerin, bisikletlilerin, hareket kısıtlılığı olan bireylerin en kolay şekilde hareket edebilmesi için büyük bir başarıyla uyguladığımız ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. · İnsan odaklı, insanlık onuruna, bireysel özgürlüklere ve Çaycuma'yı birlikte paylaş ğımız tüm canlıların haklarına saygılı bir kentsel çevreyi hep birlikte ortaya çıkaracağız. · · · ·

Peyzaj kalitesi, mekânsal çekiciliği yüksek, Çaycumalıların sosyal, kültürel, spor f amaçlı her türlü gereksinimini karşılayacak yaşam alanlarını tasarlayarak hayata geçireceğiz. Çaycuma'yı çağdaş şehirciliğin tüm kurallarına göre planlayarak ya rım çekme potansiyelini ar racak, kazandığımız cazibe merkezi niteliğini daha ilerilere taşıyacağız. Bisikletli ve yaya ulaşımını önceleyen ulaşım stratejisini sürdürerek insan odaklı kent vas nı daha da güçlendireceğiz. Hemşerilerimizin kültürel gelişimin sağlanması, ken n sosyal sermayesinin güçlendirilmesi ve işgücü niteliğinin ar rılması için her türlü çabayı harcayacak, bu alanda yapılan tüm çalışmalara destek vereceğiz.

1.1.2 YÖNETSEL HEDEFLER · Belediye gelirlerini ar rarak, mali yapıyı güçlendireceğiz. · Hizmetlerde verimlilik, maliyetlerde tasarruf sağlayacağız. · Kurumsal kapasitenin ar rılmasına yönelik her türlü teknolojik olanaktan yararlanacak, bu alandaki yeni gelişmeleri zlikle takip ederek, sisteme entegre edeceğiz. · İlçemizin ve belediye hizmetlerinin tanınırlığını daha üst düzeyde sağlamak için basın ve halkla ilişkiler alanında daha etkin çalışmalar yapacağız. · Tüm hizmetlerimizi kente değer katacak şekilde planlayıp, mükemmellik düzeyini sürekli geliş receğiz. · Çaycuma Belediyesinin sorumlu olduğu her alandaki süreçleri stratejik planda gösterilen hedefler doğrultunda planlayarak, kurumsal kapasitesi artmış, etkililiği ve verimliliği daha yüksek bir kurum haline ge receğiz. · Sunduğumuz hizmetlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gözeterek kamu yararı ve toplumsal faydayı en üst düzeye çıkaracağız. · E k değerlere, mevzuata ve yasalara mutlak bağlı kalarak hemşerilerimizin haklarını koruyacak, herkes için adale sağlayacağız. · Toplumsal ih yaçlar doğrultusunda çözümler üretecek, Çaycuma'yı ilgilendiren her soruna taraf olacak, çözümü için katkı sunacağız. Bu doğrultuda halkımızla sürekli ile şim içinde kalarak, her düzeyde bilgilendirme yapacağız. · Bilgi güvenliğini tam olarak sağlayacağız. Kurumlara ya da kişilere özel bilgilerin gizliliğini koruyacak, yetkiler dışında hiçbir ulaşıma izin vermeyeceğiz. · Vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini kolaylıkla iletebilecekleri pla ormlar oluşturacak, mümkün

12


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

· ·

olan en kısa sürede sonuca ulaş rmaya çalışacağız. Tüm hizmetlerle yöne mde yenilikçiliğe odaklanacak, inovasyon algısını en yüksekte tutacağız. Tüm mal ve hizmet alımlarında, enerji verimliğine dikkat edecek, çalışanlarımızda enerji tasarrufu konusunda farkındalığı en üst düzede çıkaracağız.

1.1.3. EKOLOJİK HEDEFLER · Her türlü çalışmada yüksek ekolojik bilinçle hareket ederek doğayı korumayı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak göreceğiz. · Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azal lması için yöntemler geliş receğiz. · Aynı doğayı paylaş ğımız tüm canlıların haklarına çağdaş belediyecilik anlayışıyla sahip çıkacağız. · Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla a k yöne mini sürekli geliş receğiz. · Belediyemizin tüm kaynaklarıyla enerjinin verimli kullanılmasına özen gösterecek, buna yönelik faaliyetleri yaygınlaş racağız. · Tüm uygulamalarımızda, kent este ğini geliş rmeyi ve yeşil alanları çoğaltmayı en önemli hedeflerden biri olarak göreceğiz. · İlçemizde sera gazı emisyonlarını azal p, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teşvik edeceğiz. · Çaycuma'nın doğasına, doğal çevresine, kültürel ve tarihi mirasına zlikle sahip çıkarak gelecek kuşaklara çok daha yaşanabilir bir kent bırakacağız. 1.1.4. İNSAN KAYNAKLARI HEDEFLERİ · Tüm çalışanlarımızın çalışma konforu ile ücret düzeyini en üst düzeyde olmasını sağlayacağız. · Çalışanlarımızın yasal haklarına saygılı şekilde, iş yaşamının tüm e k kurallarına uyulan, kişilik haklarına saygı duyulan adil bir çalışma düzeni kuracağız. · Çalışanlarımızın güven ortamı içinde, karşılıklı ile şime açık olarak, iş süreçlerine ka lımını destekleyeceğiz. · Çalışanlarımızın mesleki gelişimine önem vereceğiz. Eği mler düzenleyip, iş içinde öğrenmeleri için olanaklar sunacağız. · Çalışanlarımızın iş ve iş dışı yaşam dengesini koruyarak, çok daha sağlıklı şekilde Çaycuma'ya hizmet vermelerini sağlayacağız. ·

Personelimizin kurumsal aidiye ni güçlendirecek, mo vasyonlarını yükselterek hizmet verimi ile vatandaş memnuniye ni ar racağız.

1.1.5 İŞ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ · İnsanımızı sahip olduğumuz en önemli değer olarak görüyoruz. İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda, tüm mevzuat ve düzenlemelere mutlak uyulmasını sağlayacağız. · Bu alanda teknolojik ve mevzuat yönünden ortaya çıkan yenilikleri dikkatle izleyerek ortaya çıkan yeni fikirlere göre sürekli yenileyeceğiz. · Çaycuma'da güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yara lması, bu konuda duyarlılığı yüksek bir kent ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacağız. · Tüm çalışmalarımızda, “sı r iş kazası ve sı r meslek hastalığı” hedefini bir an bile gözden kaçırmayacağız.

13


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

1.2 FAALİYET ALANLARI ve HİZMETLER Doğumundan ölümüne kadar haya n her alanında halkına hizmet vermekle yükümlü Çaycuma Belediyesinin kanun ve diğer mevzuatlarla belirlenmiş yasal yükümlülükleri ve yetkileri bulunmaktadır. Sosyal belediyecilik yaparak kentli dayanışmasını yükseltmek, ken n kültürel gelişimini sağlamak, hemşerilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumak, çağdaş şehirciliğin gereklerine göre ken n mekânsal tasarımını yapmak, kent este ğini geliş rmek, vatandaşlarımız her türlü doğal afe en korumak, yangın, su baskını deprem, sel gibi afetlerle mücadele etmek gibi birçok faaliyet alanı bulunmaktadır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür:

FAALİYET ALANI ÇEVRE YÖNETİMİ

HİZMETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE HİZMETLERİ · Kendi enerjimizin yenilebilir kaynaklardan üretilmesi · Temiz su kaynaklarının korunması · Yaya öncelikli, insan odaklı bir planlama ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ · Katı atıkların toplanması ve düzenli depolama alanına nakli · Atık suların toplanması ve arıtılması · Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımı · Diğer atıkların usulüne uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmesi PEYZAJ DÜZENLEME HİZMETLERİ · Yeşil alanların çoğaltılması · Kamusal tüm alanların görsel kalitesinin yükseltilmesi, kentte yeşil yoğunluğunun artırılması

PLANLI ALANLAR VE İMAR YÖNETİMİ

HER TÜRLÜ ALTYAPI HİZMETİ · Ulaşımın sağlanması ve imar yollarının açılması ve yol yenileme · İçme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu şebekesinin kurulumu ve bakımı · Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren, kentsel yaşam ve mekân kalitesini artıran her türlü donatının yapılması, tesisin kurulması ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİĞİN GEREKLERİNE GÖRE KENTSEL TASARIM HİZMETLERİ · Kentin İmar Planı doğrultusunda yapılaşmanın sağlanması · Vatandaşların her türlü gereksinimine en üst düzeyde yanıt verecekbir kentsel planlama yapılarak yeşil alanların artırılması ŞEHİR PLANLAMA YÖNETİM HİZMETLERİ · Çağdaş şehirciliğin gereklerine göre yeni gelişim bölgeleri belirlenerek imar alanlarının oluşturulması · Adil 18 uygulamaları yapılarak yeni kentsel alanlarının belirlenerek yerleşime hazır hale getirilmesi KENT ESTETİĞİNİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ · Estetik ve standartlara uygun meydan, kavşak düzenlemelerinin yapılması, heykeller dikilmesi, · Kentin kimliğini ve ortak dilini oluşturacak bir yapılaşma anlayışının geliştirilmesi · Peyzaj düzenlemelerin artırılması

14


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER YÖNETİMİ

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ · Kadın, çocuk, genç, yaşlı, gibi dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi · Evlendirme hizmetleri · Cenaze hizmetleri · Kentli dayanışmasının yüksel lmesi, kent yoksulluğuyla mücadele edilmesi KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM HİZMETLERİ · Kent tarihi ve kültürünün araş rılması, yayınlar yapılması, müzeler kurulması, salonla yapılması · Kültür toplulukları kurulması, etkinlikler, fes valler düzenlenmesi · Ken n sosyal geliş rilmesine yönelik okullar, kurslar açılması,

VETERİNER HİZMETLERİ YÖNETİMİ

· · · ·

Ken her türlü bakteri, mikrop ve virüs salgınından koruma hizmetleri Vektör ve zararlı uçkunlarla mücadele hizmetleri Sokak hayvanları sağlığı hizmetleri Hayvan barınağı hizme

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

· Web tabanlı otomasyon hizmetleri · E-belediye hizmetleri · Akıllı belediyecilik hizmetleri

KURUMSAL GELİŞİM YÖNETİMİ

· · · ·

Belediye organlarının yöne mi hizme İnsan kaynakları yöne mi hizme Mali yöne m hizme Zabıta ve i aiye teşkila hizmetleri

Tablo: Faaliyet alanlarımız ve hizmetler

15


16


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

1.DURUM ANALİZİ 2.1 İLÇEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2.1.1 ÇAYCUMA'NIN ADI VE KAYNAĞI Çaycuma adının kaynağıyla ilgili değişik varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımları başlıca iki grupta toplamak mümkündür. Bir varsayıma göre Çaycuma adı "Çay" ve "Cuma" sözcüklerinden türemiş r. Cuma günleri Filyos Çayı kenarında kurulan pazara gelen halkın, "Çay'a, Cuma'ya gidiyorum" biçimindeki söyleyişi, bir süre sonra, "Çaycuma" olarak ifade edilmeye başlamış r. Bir başka varsayıma göreyse, Filyos Çayı kıyısına Yakademirciler ile Velioğlu köylüleri ortaklaşa bir cami yap rdı. Her ha a cuma günü hem pazar kuruluyor, hem de civar köylerden gelen yur aşlar bu camide, cuma namazı kılıyordu. Filyos Çayı ile caminin adından hareketle "Çay" ve "Cami" sözcükleri zamanla kaynaşarak, önceleri "Çaycami" olarak söylendi. Sözcük, daha sonra "Çaycuma"ya dönüştü ve o günlerden bu yana yerleşim yerinin adı Çaycuma olarak kullanılmaya başlandı. (1) 2.1.2 ÇAYCUMA'NIN KONUMU VE YÜZÖLÇÜMÜ Çaycuma ilçesi Zonguldak il merkezinin doğusundadır. İlçenin kuzeyi Karadeniz, doğusu Bar n, güneyi Devrek ile çevrili olup coğrafya koordinatları, 41 derece 18 dakika ve 41 derece 36 dakika kuzey enlemi, 32 derece 12 dakika doğu boylamıdır. İlçenin genel yüzölçümü 490 kilometrekaredir. Belediye sınırları içinde kalan kent merkezinin yüzölçümü 21 kilometrekare, kent çevresindeki mücavir alanın yüzölçümü ise 39 kilometrekaredir.(2) 2.1.3 YÜZEY ŞEKLİ VE DOĞAL DURUMU Çaycuma, Filyos Çayı'nın ve bu çayın aç ğı oluk vadinin üstünde kurulmuş bir şehirdir. Arazisi bölge geneline göre nispeten daha az engebelidir. Filyos Çayı ve yan dereleri araziyi yer yer derince ve oluk vadiler biçiminde yarmaktadır. İlçenin orta kesimindeki alçak arazi, güney-kuzey doğrultusunda uzanarak Karadeniz kıyısında sona erer. İlçe topraklarının her iki yanında Ba Karadeniz silsilesinin, Karadeniz üstündeki etkilerini oluşturan bir takım tepeler görülür. Filyos Çayı'nın kenarında büyüklü ve küçüklü alüvyonal düzlükler yer almaktadır. Bu düzlüklerden Hisarönü Gökçebey arasındaki Filyos Çayı'nın aşağı çığırı Çaycuma toprakları içinde kalır ve iki bölümde incelenir. Hisarönü Saltukova arasına "Saltukova" ve Saltukova - Gökçebey arasına ise "Çaycuma Düzlüğü" denir. Bunlardan başka derelerin yardığı küçük vadiler varsa da, bunlar önemli bir yer tutmaz. Çayır mağarasından i baren Dereköy'e kadar uzanan coğrafya parçasının adı Değirmenözü Vadisi, Çaycuma - Beycuma arasındaki vadinin adı ise Çarşamba Vadisi'dir. Yer yer platolaşmış düzlüklerden başka önemli yayla yoktur. Çaycuma'nın doğusundaki Perşembe bölgesinde, merdiven basamağı gibi yerleşen köyler Ohlor Dağları'na kadar uzanır. Merkez ilçenin Filyos Çayı üzerindeki köprüsünün denizden yüksekliği 20 metre kadardır. Genel ortalama yüksekliği ise 100 metredir. İlçenin en önemli yüksel si Balat Dağı (640 metre) ve silsilesinde bulunan Göldağı'dır (720m). Bundan başka, Veli Baba Tepesi, Düz Dağ, Hasan Dağı, Yoncalı Dağ ve Karaçalılık gibi önemli yüksel ler ilçenin başlıca engebelik ve yüksel lerdendir. (3)

Dipnotlar: (1) www.caycuma.bel.tr (2) Evren A ş, “Çaycuma'nın Coğrafyası” adlı doktora tezi. (3) Evren A ş, “Çaycuma'nın Coğrafyası” adlı doktora tezi.

17


18


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.2 İDARİ YAPI

Çaycuma 6 belde, 9 mahalle ve 83 köyden oluşmaktadır. Belde ve köylerin adları şöyledir: 2.2.1 BELDELER Filyos, Karapınar, Nebioğlu, Perşembe, Saltukova 2.2.2 MAHALLELER Yeni Mahalle, Çay Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Pehlivanlar Mahallesi, Velioğlu Mahallesi, Gemiciler Mahallesi, Karalar Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Sofular Mahallesi. 2.2.2.1 KURUCU MAHALLELER: ÇAY MAHALLESİ, PEHLİVANLAR MAHALLESİ, YENİ MAHALLE Çaycuma 2 Eylül 1944'te ilçe olduğunda Çay Mahallesi, Pehlivanlar ve Yeni Mahalle olmak üzere 3 mahallesi bulunmaktadır. 30.10.1987 tarihli Belediye Meclisi kararıyla, İstasyon mevkii nüfus olarak neredeyse ilçenin yarısını sınırları içine dahil eden Yeni Mahalle'den ayrılarak İstasyon Mahallesi adı al nda yeni bir mahalle teşekkül e rilir. 2.2.2.2 YEŞİLTEPE MAHALLESİ'NİN KURULUŞU 06.02.1992 tarihli Belediye Meclisi kararıyla Karamusa Köyü'nün Ahatlar ve Kadıoğlu mahalleleri Kadıoğlu Mahallesi adıyla belediye sınırlarına dahil edilir. Kasım 1990 tarihindeyse Kadıoğlu Mahallesinin adı, muhtar ve ih yar heye nin talebiyle Yeşiltepe Mahallesi olarak değiş rilir. 2.2.2.3 VELİOĞLU VE GEMİCİLER MAHALLESİ'NİN KURULUŞU 05.06.1998 tarihli Belediye Meclis Kararı ile Velioğlu Köyü'nün tamamı Velioğlu Mahallesi; Gemiciler Köyü'nün tamamı Gemiciler Mahallesi olarak belediyenin sorumluluk alanı içine dahil edilir. 2.2.2.4 VELİ VE SOFULAR MAHALLESİNİN KURULUŞU 05.06.2009 tarihli Belediye Meclisi kararı ile de, Veli Köyü Merkez, Saraçlar, Karalar, Zümrüt Evleri ve Akasya Sitesi Veli Mahallesi olarak; Yakademirciler Sofular mevkii ise Sofular Mahallesi olarak belediye sınırlarına dahil edilir. 2.2.2.5 KARALAR MAHALLESİNİN KURULUŞU 02.02.2011 tarihli Belediye Meclisi kararıyla Saraçlar mevkii Sofular Mahallesi'ne, Merkez mevkii Çay Mahallesi'ne dahil edilir. Veli Mahallesi'nin adı Karalar Mahallesi olarak değiş rilir. 2.2.3.KÖYLER Adaköy, Ahatlı, Akçaha pler, Akpınar, Akyamaç, Aliköy, Aşağıishsaniye, Aşağısarmaşık, Ayvazköy, Başaran, Basat, Burunkaya, Çamlık, Çayır, Çayköy, Coburlar, Çömlekçi, Çomranlı, Çorak, Dereköseler, Dağüstü, Derecikiren, Dereli, Dursunlar, Emirşah, Erenköy, Esenlik, Esentepe, Esenyurt, Geriş, Gökçeler, Gökçetabaklar, Güdüllü, Güzeloğlu, Güzelyaka, Güzelyurt, Hacıibadi, Hacılar, Hacıosmanlar, Helvacılar, İhsanoğlu, Kadıoğlu, Kahvecioğlu, Kalafatlı, Kalaycıoğlu, Karaahmetler, Karakoç, Karamusa, Kayabaşı, Kayıkçılar, Kerimler, Kızılbel, Kışla, Kormanlar, Madenler, Muharremşah, Muhsinler, Musausta, Ramazanoğlu, Sandallar, Sarmaşık, Sazköy, Şenköy, Serdaroğlu, Şeyhler, Şeyhoğlu, Sipahiler, Taşçılı, Temenler, Torlaklar, Uluköy, Veliköy, Yakademirciler, Yazıbaşı, Yazköy, Yeniköy, Yeşilköy, Yeşilyayla, Yeşilyurt, Yolgeçen, Yukarıdere, Yukarıgöynük, Yukarıihsaniye

İLÇE ADI

BELEDİYE SAYISI

KÖY SAYISI

ÇAYCUMA

6

83

19


20


2019

2024 Stratejik Plan

21


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.3 ÇAYCUMA TARİHÇESİ Çaycuma, Bi nya ile Paflagonya olarak adlandırılan iki eskiçağ bölgesinin birleş ği noktada yer almaktadır. İki bölgenin sınırını kimi kaynaklara göre Filyos, kimine göre de Bar n Irmağı oluşturmaktadır. Buna göre ırmakların ba yakası Bi nya, doğu yakası ise Paflagonya olarak adlandırılır. Hi tlerden Friglere, Lidyalılardan Perslere, Romalılardan Bizanslılara birçok devle n hükümran olduğu bölge, farklı kültür ve medeniyetlerin yaşam alanı bulduğu önemli bir yerleşim alanıdır. Havalide, “Palalar” adı verilen ve “Palaca” konuşan bir ulusun yaşadığından söz edilirken, bazı kaynaklar Devrek'ten Çaycuma'ya uzanan havzaya, Hi tler döneminde, “Palla” adı verildiğini belir lmektedir.(1) Bölgeyle ilgili bilenen en eski bilgi, M.Ö. 1200 yıllarına dayanır. Bu tarihte Balkanlar'dan Karadeniz kıyılarına doğru göç eden Balkan kökenli Frigyalılar bölgeyi ele geçirir. Daha sonra Ba Karadeniz sahillerini is la eden Kimmerler, Frigyalıları yener ve coğrafyanın yeni sahibi olur. Bölgede egemenlik kuran bir başka ulus da Lidyalılardır. M.Ö. 6. yüzyılda, Kızılırmak'a kadar sınırlarını genişleten Lidya Devle , Bi nya ve Paflagonya bölgelerini de sınırları içine katar. (2) Çaycuma'nın an k çağlardaki en önemli yerleşim alanı olan Filyos ken nin, Miletos'dan gelen kolonistlerce, M.Ö 7. yüzyılda, kurulduğu kabul edilir. Ken n, başlarında Tios adında bir rahip bulunan Miletoslular tara ndan kurulduğu ifadesi birçok kaynakta yer alır. An k çağların ünlü tarihçisi Arrianus Filyos için “Ion menşeili bir Grek ken ” tabirini kullanırken ken n adı farklı kaynaklarda farklı şekillerde söylenir. Memnonis ve Pomponius Mela “Tios” olduğu konusunda hemfikirken, Claudius Aelianus ve Ptolemy “Tion”, Plinius “ Tium”, Strabon ve Skylax ise “Tieion” olduğunu belir r. (3) Strabon ken e “Kaukon” adıyla bilinen bir kavmin de yaşadığını belirtmektedir. Bölgede Kaukonların dışında “Bebrykler” adlı bir kavmin daha yaşadığı ve bunların Erken Demir Çağı'nda bölgeye gelen Frigler'in kalın ları olduğu da bazı kaynaklarda ifade edilmektedir. Tios'u da içine alan Ba Karadeniz bölgesi, M.Ö. 7. yüzyılda Kimmerler'in is lasına uğrar. Kimmerler'den sonra bölgede bir müddet Lidya egemenliği görülür. Lidyalıları sırasıyla Persler ve Bithynialılar takip eder. (4) Kent ilk defa M.Ö. 4. yüzyılda, Herakleia Pon ke'nin (Bugünkü Ereğli) egemenliği al nda sikke basmaya başlar. Herakleia Tiranı Dionysios'un ölümünden sonra tahta geçen karısı Amastris'in kendi adıyla kurduğu birliğe ka lsa da kısa süre sonra ayrılır. Bir müddet Bithynia Krallığı'nın egemenlik alanı içinde kalan an k kent, VI. Mithridates zamanında Pontus Krallığı'nın işgaline uğrar. Uzun yıllar boyunca bazen Pontus bazen de Bithynia devle arasında el değiş ren kent M.Ö. 70 yılında Romalı General Aurelius Co a tara ndan Roma'nın egemenliği al na alınır. TiosTieion, Bizans İmparatorluğu döneminde bir piskoposluk merkezi olarak dikkat çeker. (5) An k çağlar boyunca Karadeniz'de önemli bir liman ken durumunda olan Tios-Tieion, nehir ve deniz taşımacılığı sayesinde balık, şarap, tahıl gibi ürünlerin care nin yapıldığı bir merkez durumundadır. O çağlarda adı “Billaios” olan Filyos Nehri'nin denizle buluştuğu noktada oluşturduğu delta ile nehir vadisi boyunca uzanan bereketli araziler kente çok büyük bir zenginlik katar. Billaios Nehri ayrıca cari bir su yoludur. İç bölgelerden elde edilen katma değeri yüksek ürünler, nehir vasıtasıyla limana ge rilip, buradan başka ülkelere nakledilir. An k kaynaklara göre, Tios halkının geçim kaynakları arasında deniz-nehir care , tarım, balıkçılık ve şarap üre mi bulunmaktadır. (6) Roma İmparatorluğu, M.S.395'te, dini tar şmalar sonucu Ba ve Doğu Roma İmparatorluğu şeklinde ikiye ayrılınca, Anadolu, aynı zamanda Bizans Devle olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğunun sınırları içinde kalır. Anadolu'nun diğer birçok bölgesi gibi, Paflagonya ve Bi nya bölgeleri de ilk dönemlerden beri Müslüman Araplarla Bizanslılar arasında mücadele alanıdır. 714'te Abbas b. Velid komutasındaki Emevilerin, 831'de Abbâsî Halifesi Memûn'un Anadolu'da çık ğı fe h hareketlerinde Karadeniz Ereğli'sine kadar geldikleri bilinmektedir. Ancak, bu fe hler kalıcı olmayıp, sadece askeri ve siyasi üstünlük sağlamak amacıyla yapılmış girişimlerdir. (7) 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk boyları kitleler halinde Anadolu'ya akmaya başlar. 1075'te Anadolu Selçuklu Devle kurulurken kimi tarihçilere göre Sultan Alpaslan'ın, kimilerine göre Süleymanşah'ın komutanlarından Emir Karatekin, Sinop ve Çankırı'dan sonra, 1084'te, Ulus, Bar n, Devrek topraklarını da ele geçirir. Ancak iç karışıklıklardan yararlanan Bizanslılar bölgeyi tekrar geri alır. 13. yüzyılın sonlarına doğru Ereğli dışında Ba Karadeniz'in tamamına yakını Türklerin eline geçmiş r. Bu dönemde Çaycuma bölgesine Çobanoğulları Beyliği hâkimdir. Ancak bu hâkimiyet uzun sürmez. 1309'da bölgeyi ele geçiren Candaroğulları Beyliği, Çobanoğullarının egemenliğine son verir. Bir müddet Osmanlıların eline geçen bölge, Yıldırım Bayezid'in, 1402'deki Çubuk Savaşı'nda Timur'a yenilmesi üzerine yeniden el değişir. Egemenlik alanlı Sinop'la sınırlı kalan Candaroğulları Beyi

İsfendiyar, savaşı kazanan Timur'un hâkimiye ni tanır. Bunun karşılığında da eski toprakları kendisine geri verilir, bölge, böylece yeniden İsfendiyaroğulları olarak da bilinen Candaroğullarının hâkimiye ne girer. Bölgenin tümüyle Osmanlı topraklarına ka lması, Candaroğulları Beyliği'ni de ortadan kaldıran Fa h Sultan Mehmet döneminde gerçekleşir. “Çeharşenbe” (Çarşamba) nahiyesi olarak Osmanlı idari sisteminde yer alan Çaycuma'nın, 1519 ve 1530 yıllarına ait tahrir de erlerinde Bolu livası Hızırbeg İli sancağının Devrek kazasına bağlı bir nahiye olduğu görülmektedir. (8) Bazı yazarların verdiği bilgilere göre, 1620'den i baren, idari yönden “Hızırbeg İli” diye tanımlanan bölge kariyelere bölünmüştür. Bu kariyeler, Devrek, Çarşamba, Yılanluca, Dirgene-ma'a Sekiz Divan, Hisarönü şeklindedir. Ağırlaşan

22


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

vergilere karşı halkta oluşan tepkinin, 1694'te, Bolu sancağının her kazasında seçilen birer vekil tara ndan Edirne'de De erdar Halil Efendi sarayında, kadı askerlik mahkemesince gönderilen Kadı Hızır Efendi bin Osman Efendi'nin riyaset e ği bir oturumda vergilerden indirime gidilmesi hususunda pazarlık edildiği tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Bu pazarlığa Çarşamba kazası ahalisinden Osman bin Halil ve Hisarönü kazası ahalisinden Ali bin Hüseyin ka lır. 1700'lü yılların ilk çeyreğinden i baren ele geçen pek çok belgede Çarşamba'dan kaza diye söz edildiği bazı yazarlar tara ndan dile ge rilmektedir. (9) 1800'lü yıllar Çaycuma'nın idari statüsünün sık sık değiş ği yılardır. Tarihi kayıtlara göre, 1831'de yapılan Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnız erkelerin sayıldığı ilk nüfus sayımında Bolu sancağına bağlı Çarşamba kazasının nüfusu 4047'dir. (10) 1850'li yılarda yeni kurulan Viranşehir (Merkezi Safranbolu) sancağına bağlanan Çarşamba nahiyesi aralarda küçük idari değişiklikler olsa da 1864'te çıkarılan Vilayetler Nizamnamesi'ne kadar bu statüsünü korur. 1864'ten sonra bölgenin kaderi gibi idari yapısını da belirleyen madencilik r. İh yacı gibi giderek üre mi de artan kömürün çıkarılması için gerekli amele, direk ve hayvanların daha kolay temin edilip, naklinin yapılabilmesi için Ereğli, kaza haline ge rilir. Çarşamba, Bar n ve Devrek kazaları 5 Ocak 1866'da Ereğli'ye bağlanır. O dönemlerde ilçenin bugünkü yerinde 50-60 hanelik bir köyün olduğu, daha sonra yapılan idari yapılanmada nahiye olarak gösterildiği bilinmektedir. 1869'da Bar n kazasına bağlansa da, Devrek nahiyesinin bağlı bulunduğu Bolu kazasına uzak olması nedeniyle hizmetlerin yürütümünde büyük sorunların yaşanması, bölgede, yeni bir düzenlemeyi gerekli kılar. Çarşamba, 1887'de, Devrek ile birleş rilip Hamidiye adıyla yeni bir kaza oluşturulur. 2. Abdülhamid'e izafeten ismi Hamidiye olan kaza merkezinin uzun tar şmalar sonrasında Devrek olmasına karar verilir ve Çaycuma idari taksima a Hamidiye'ye bağlı nahiye olarak yer almaya devam eder. 1889 tarihli Kastamonu Vilaye Salnamesinin 19. sayfasında Çarşamba hakkında şu bilgiler yer alır: “Devrek kadar muntazam olup, kasaba içinde 2 çarşı, 2 cami, 1 kilise ve 1 hamam vardır.” Yine 1902 tarihli Kastamonu Vilaye Umumi Salnamesi'nde, Çarşamba nahiyesinin Bolu sancağına bağlı kaza haline ge rilen Zonguldak'a bağlandığı belir lmektedir. 11.12.1911 tarihinde, yazışmalarda adı Samsun sancağı dahilindeki Çarşamba kazasıyla karış ğı için Çaycuma olarak değiş rilir. (11) Bolu müstakil mutasarrıflığının ilk kez düzenleyip 1332'de (1916) yayınladığı Bolu Divanı Salnamesinde Çaycuma için, “Bolu dahilindeki nahiyelerin en muntazamı ve en büyüğüdür. 31 köyü, 11600 İslam, 370 Rum, 34 Ermeni olmak üzere toplam 12004 nüfusu vardır. Nahiye merkezi Çaycuma muntazam bir çarşı, 2 cami, 1 medrese, 3 sınıflı ip dai mektep ile 1 kilise ve 1 Rum ip dai mektebi, han, hamam gibi ih yaç hissedilen binaları ih va etmektedir. Bu durumuyla bazı kaza merkezlerinden çok farklı bulunmaktadır. Ahali pek is datlı ve kabiliyetlidir. İlçe muhtelif tarihlerde değişiklik ve yeniliklere uğramışsa da tarihi değeri yoktur” denmektedir.(12) 2.3.1. YAKIN TARİHTE ÇAYCUMA Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-ı Milliye saflarında ak f olarak yer alan Çaycuma, uzun dönem Çaycuma Belediye Başkanlığı da yapan Tahir Efendi Başkanlığında kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiye ile büyük yararlıklar gösterir.(13) Cumhuriye n kuruluşundan sonra da 21 yıl süreyle nahiye olarak kalan yörenin, kaza yapılması ilk kez, 30 Ocak 1935'te CHP'nin Zonguldak Vilayet Kongresi'nde gündeme gelir ve konunun kongreye götürülmesine karar verilir. Zonguldak İl Genel Meclisinde (Vilayet Umumi Meclisi) 19 Mart 1936'da, Çaycuma'da “kaza teşkila ” kurulması kararı alınır. Ancak İçişleri Bakanlığı “ödenek yetersizliği” gerekçesiyle erteler. TBMM Genel Kurulu, 20 Temmuz 1944'teki oturumunda, Bar n'dan 21 köyü ka p, Karapınar'ı nahiye yaparak Çaycuma'yı kaza ilan eden yasayı çıkarır. 1 Eylül 1944'de resmen kaza olan Çaycuma'nın, o tarihte, 77 köyü ve 38604 nüfusu bulunmaktadır. Devrek Tahrirat Kâ bi iken Çaycuma'ya atanan Nimet Altuğ, 7 Eylül 1944'de görevine başlar ve Kaymakam Hilmi Besim Tözyılmaz ilçeye gelip görevine başlayana kadar Kaymakam Vekilliği görevini de yürütür. Çaycuma Hükümet Konağı (Şimdiki öğretmenevi) 2 Nisan 1947 günü yapılan törenle hizmete açılır. Ardından Çaycuma'da gerçekleşen ilklerden bazıları şunlardır: Çaycuma Dispanseri, Sağlık Müdürlüğü emrine verilen eski ilkokul binasında 20 Ocak 1945'te faaliyete başlar. Yine aynı yılın ilk ha asında, Sinop Memleket Eczanesi sahibi Eczacı Şükrü Sorgun Çaycuma'da eczane açar. 1947 yılında Çaycuma Spor kurulur. (14) Kurtuluş Savaşı yıllarının Çaycuma'daki bir önemli ismi de Cevat Rifat Bey'dir. Cevat Rifat Bey, yüzbaşı rütbesi ile Milli Mücadele yıllarında karargâhı Çaycuma'da bulunan Bar n ve Havalisi Komutanlığına ge rilir. 1920'de Çaycuma'ya gelir. Hakkında yazılan bir biyografiye göre,(15) burada 12 bin kişilik bir birlik kurar. Kurduğu birlikle, Zonguldak'ı işgal eden Fransızlarla zaman zaman ça şmalara girer ve onların Anadolu'nun içlerine ilerleme planlarını bozar. Müslüman Fransız askerlerini ikna ederek kendi tara na geçirerek Fransızların gücünün azalmasını sağlar. Cevat Rifat Bey askeri hizmetlerin yanı sıra bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına da yardımcı olur. Çaycuma nahiye merkezi ve köylerindeki halkın gayret ve fedakârlıklarıyla yapılıp, Temmuz 1920'de hizmete açılan hastanenin yapımına ön ayak olduğu gibi, al derslikli okulun yapımına kendi maaşından katkı sunar. 1947 yılına kadar ilkokul

23


24


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

olarak hizmet veren bu ahşap yapı, halk tara ndan onarılarak, 1950 yılında ortaokul olarak kullanılmaya başlar. İyice eskiyen ahşap bina, 1964 yılında yıkılır. 1966'da yerine yine halk tara ndan yeni bina yapılıncaya kadar 300 kadar öğrencisi Barbaros İlkokulu binasında ikinci öğre m olarak öğrenim görür. 1950 yılı yılında Tekel Binası (Şimdiki Atatürk İş Hanının olduğu yerde) yapılır. Maliye 120.000 liradır. 16 Kasım 1950'de Çaycuma Şehir Kulübü kurulur. 4 Nisan 1957'de Zonguldak Valisi Celale n Ünseli'nin de ka ldığı törenle Çaycuma'ya ilk defa elektrik verilir. Dönemin Belediye Başkanı Nihat Kantarcı ve İlçe Kaymakamı Halit Tokullugil yeral elektrik kablolarını sırtlarında taşıyarak devrinin önemli hizme nin gerçekleşmesini sağlar.(16) İlçenin gelişimi için önemli adımlardan biri de, 1964 yılında inşa edilen yeni Belediye binasıdır. Halen faaliye e olan bu yapı, Çaycuma'nın ilk betonarme binasıdır. Henüz Belediye Gelirleri Yasası'nın olmadığı dönemlerde kaynak yaratma modeliyle, al ndaki dükkânların kirasının finansmana katkısı ile yapılmış r. İlk zamanlar belediyeye kapasitesi fazla gelen binanın üst ka Tapu Dairesi ve bürolara tahsis edilir. 1965'te SEKA Kağıt Fabrikasının temelinin a lması sözcüğün tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır. Fabrika Çaycuma'nın, dışarıdan göç almasına, dolayısıyla da nüfusunun artmasına, buna bağlı olarak da ilçenin büyümesine neden olur. Çaycuma'nın güneydoğusuna ve Filyos Çayı'nın karşı yakasına kurulan fabrikanın tümüyle merkezden kopmaması için önemli bir karar alınır. Bu karara göre sosyal tesisleri fabrika sahasına değil de, kent merkezinde at yarışlarıyla güreş müsabakalarının yapıldığı alana yapılır. Böylece fabrika ken n sosyal kültürel olarak şekillenmesine de katkı sunar. Aynı dönemde ih yaca cevap vermeyen, yeni Belediye binası yanındaki caddelerle, İstasyon ve SEKA caddeleri, dönemine göre “devrim” sayılabilecek bir uygulamayla duble yol genişliğine çıkarılır, granit parke ile kaplanır. Bu hizmetler, o dönemden günümüze kadar uzanan, Çaycuma'nın fiziki olarak şekillenmesine katkı sunan kalıcı kentsel gelişmelerdendir. Çaycuma'da yakın yıllar boyunca en çok tar şılan konulardan başta geleni, hükümet konağının nereye yapılacağı hususu olmuştur. Şimdiki Öğretmenevi'nin olduğu yerin alt ka adliye, üstü hükümet binası olarak kullanılmaktadır. Son derece yetersiz olan bu binaların yıllarca nereye yapılacağı tar şılır ve dönem dönem plandaki yeri değiş rilir. Yer tar şmaları sürdükçe sorun daha da büyür. SEKA Kâğıt Fabrikası yapıldıktan sonra hızla büyüyen Çaycuma'ya yetmez hale gelir. Adliye, başka bir yapıya kiraya taşındığı halde sıkın giderilemez. Me n Yurtbay'ın ilk dönem Belediye Başkanlığı sırasında kronik sorun çözülerek halen hizmet vermeye devam eden hükümet konağının ve adliye binasının temeli 15.06.1988'de a lır. 18.09.1991'de de tamamlanarak hizmete açılır. Ancak günümüzde bu yapılar da hizmet için yetersiz durumdadır. 2014-2019 döneminde çöplük halindeki nehir kenarı düzenlemeleri sırasında yapılan 45 metre genişliğindeki bulvarın ba sında 3 adet 10 biner metre kare büyüklüğünde parsel kamu ya rımları için plânlandı. 2.3.2 ÇAYCUMA'DA ULAŞIMIN TARİHİ 2.3.2.1 DEMİRYOLU Irmak (Ankara) –Filyos arasındaki demiryolu 22.11.1935'de, Filyos-Çatalağzı arası 19.11.1936'da, ÇatalağzıZonguldak arası da 1.10.1937'de açılır.(17) Demiryolunda Ankara-Zonguldak arasında önce kömürle başlayıp insanla devam eden taşımacılığın başlamasıyla İstasyon mevkiinin önemi artarken ilçeye ulaşım daha kolay hale gelir. Demiryolu, karayolu ağının çok yetersiz olması nedeniyle bölgenin ana ulaşımı olma özelliğini uzun süre sürdürür. Son yıllarda AB kredisiyle özellikle sinyalizasyon ağırlıklı yenilenme nedeniyle tamamen kapa lan demiryolu, eskisi kadar önemli olmasa da ulaşımda kullanılmaktadır. 2.3.2.2 SALTUKOVA HAVAALANI 1942 yılında ikinci Dünya savaşı sıralarında Saltukova'ya (Kokaksu) askeri amaçlı havaalanı yapılır. Bu havaalanından 1950'li yıllardan i baren 1960'ların başına kadar THY tara ndan İstanbul-Kastamonu-Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapılır. Daha sonra a l hale gelen alan, seyrek de olsa askeri amaçlar dışında kullanılmaz. 1992 yılında STOL havaalanı olmak üzere 800 metre pist uzunluğunda ihaleye çıkarılır. Ardından mevcut pist uzunluğu olan 1350 metreye, hemen ardından da o dönemdeki RJ 100 uçaklarının inebilmesi için 1830 metreye çıkarılır. 1995'te yeni pist inşaa bi rilir. Aynı yılın sonunda terminal binası ihale edilir. 1997 yılında, pist inşaa nı da yapan Çaycuma Firması Koçkan İnşaat Ltd. Ş tara ndan, terminal binası ve kule inşaa teslim edilir. 21 Mayıs 1998 tarihinde bölgenin maruz kaldığı büyük sel felake nde havaalanı ve tesisleri, tarihte ilk defa, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde su baskınına maruz kalır. 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremden ve bu sel felake nden tesisler hiçbir zarar görmez. Mart 1999'da zamanın başbakanı Bülent Ecevit tara ndan hizmete açılan yeni havaalanı, hiçbir uçak seferi düzenlenmeden 2002 yılı ocak ayında yine aynı Başbakan tara ndan kapa lır. 2006 yılında dönemin Valisi Yavuz Erkmen önderliğindeki teşebbüs ile özelleş rilerek, ZONHAV ULUSLARARASI HAVAALANI olarak yeniden hizmete girer. Zaman içinde ortak ve sermaye yapısı önemli değişiklikler gösteren şirke n kontrolündeki havaalanından, halen nisan-kasım arasında Almanya'ya seferler düzenlenmektedir. 2019 yılında yurt içi seferlere de açılan havaalanına 190 kişilik uçakların da inebilmesi için pist eninden ve boyundan uza ldı. 2020 yılı içinde yapılan bu çalışmayla pist 1881 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ulaş .

25


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.3.2.3 KARAYOLU Çaycuma coğrafi konumu i barıyla bölge ulaşımının merkez noktasıdır. Bar n-Karabük-Zonguldak üçgeninin ağırlık merkezinde yer almaktadır. İlçelerini Zonguldak'a il merkezine bağlayan karayolu ulaşım ya rımlarının yapım seyri oldukça gecikmelidir. 1960'lı yıllara gelinceye kadar Çaycuma-Zonguldak karayolu ulaşımı, Beycuma üzerinden, 1940'lı yıllarda insan gücü ile yapılmış olan “şose” tarzı bir yol ile bağlıdır. Meşakkatli yolculuğun süresi 5-6 saa bulmaktadır. Güdüllü- Sapça köyleri üzerinden 1960 yıllarda açılan ve “Kırat yolu” adıyla bilinen yol, 26 km uzunluğu ile önceki Beycuma güzergâhına göre yolculuğu oldukça kısal r. 1970'li yıllarda inşa edilen Devrek-Zonguldak yoluna Bakacakkadı mevkiinden bağlanan Çaycuma, şimdilerde bu ha kullanmaktadır. Bu yolla Zonguldak yolunun uzunluğu 45 km'ye çıkar, ancak standardı yükseldiği için süresi de kısalmış r. 2.3.2.4 ÇAYCUMA KÖPRÜSÜ Çarşı merkeziyle (Çarşamba tara ) İstasyon bölgesi (Perşembe tara ) arasında büyük bir doğal engel olan Filyos Çayı geçişleri, önceleri “sal” ile daha sonraları ise “ahşap köprü” ile sağlanmaktadır. Salcılık bir dönemin mesleğidir. Nehrin üzerine ilk köprü, 1928'de, 546 metre boyunda, ahşap olarak inşa edilir. 1934'te selden zarar gören köprü imece usulüyle yeniden yapılarak boyu 600 metreye çıkarılır. Her yıl selden yıkılıp yeniden yapılmak zorunda kalınan ahşap köprünün yerine modern bir köprü yapım işi, 1948 yılına kadar uzanır. 27 Ekim 1948' 1 milyon 112 bin 125 lira 88 kuruş keşif bedeliyle ihaleye çıkarılan köprünün yapımı Nisan 1951'de tamamlanarak hizmete açılır. Çaycuma Köprüsü için Mayıs 1951 tarihli "Karayolları Bülteni"nde şöyle bilgiler verilmektedir: “Karayolları 4. Bölge hudutları içinde Devrek-Çaycuma-Bar n yolunda, Filyos çayı üzerinde 255 metre açıklığında ve 8.40 metre genişliğinde betonarme Çaycuma köprüsü inşaa bitmiş ve Genel Müdürlükten Muammer Tuğlu, Bölgeden Tevfik Madakbaş ve Kontrol Sami Bilge'den ibaret bir heyet tara ndan da geçici kabulü yapılmış r. Köprü, Amaç Ticaret Türk Anonim Şirke 'ne 16 Kasım 1949 tarihinde ihale edilmiş ve yüzde 18,77 tenzilatla sözleşmeye bağlanmış olup keşif bedeli 1 milyon 112 bin 115 lira 88 kuruştur. Filyos'un mansabına düşen bu köprü yerinde eski ahşap bir köprü mevcut bulunuyor ve her sene muazzam tamir ve masrafları icap ediyordu. Başta Zonguldak Valisi olduğu halde kalabalık bir halk kitlesinin içten gelen sevinçleri arasında köprü trafiğe açılmış r.” (18) İnşaa nda Çaycuma'nın o zamanki gençlerinin işçi olarak çalış ğı köprü, “betonarme gerber kirişli” olarak inşa edilir. (Gerber kirişli sistemin avantajı, köprü ayaklarında oturma olması halinde, sistemin yatay taşıyıcı kirişlerinin yatay ve düşey hareketlerine izin vermesidir.) Böylelikle İstasyon mevki ile çarşı merkezinin sağlıklı bir şekilde bağlan sı yapılır. Uzun yıllar önemli hizmet gören bu köprünün mansap tara na, 2009 yılında 14 m. pla orm genişliğinde forekazık ayaklı yenisi yapılır. Birlikte kullanılmaya devam ederken 6 Nisan 2012 tarihinde, bazı ayakların al nın boşalması nedeniyle, eski köprünün bir bölümü çöker. Kültür varlığı niteliğindeki bu sanat yapısının kalan kısmı tümüyle yık rılır. Elzem olmadığı halde yerine bir başka köprü yap rılarak bu yapı tamamen tarihe karışır. 15 kişinin ölümüyle sonuçlan facia, kent belleğine, Çaycuma'nın en acılı günlerinden biri olarak geçer.

Dipnotlar (1)

(Ertem, Hayri, Boğazköy Me nlerine Göre Hi tler Devri Anadolu'sunun Florası, TTK Yay., Ankara, 1987, s.7.) (Bahar, Hasan, Eskiçağ Uygarlıkları, Konya, 2011, s.234-236.) (3) (Doç Dr. Şahin Yıldırım, T os-T e on: Söylenecek Çok Öneml B r Şey Olmayan Kent, (4) (Doç Dr. Şahin Yıldırım, agy) (5) (Doç Dr. Şahin Yıldırım, agy) (6) (Doç Dr. Şahin Yıldırım, agy) (7) (Ramsay, W. M., Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, çev. Mihri Pektaş, İstanbul, 1960, s.215, no. 91.) (8) (Kenan Ziya Taş, Tapu Tahrir De erlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens tüsü Doktora Tezi, 1993) (9) Sadi Uyar, h p://www.gokcebey.org/caycuma/ (10) Sadi Uyar (agy) (11) BOA DH.MB.HPS.M. 2-991 (12) 1916 Bolu Vilayet Salnamesi (13) Öğr. Gör. Tunay Karakök. Zonguldak'ta Milli Mücadele Destekçisi Bir Mü ü: Devrek Mü üsü Hacı Abdullah Sabri (Aytaç) Efendi h p://bireyvetoplumdergisi.com/ar cle/viewFile/1036000056/5000063905 (14) Hasan Ataman. Çaycuma. Ekin Ofset Yayınları. Zonguldak 2001 (15) Dr. Celil Bozkurt. Yüzbaşı Cevat Rifat Bey'in Milli Mücadele Ha raları. Gündoğan Yayınları. Mayıs 2015 (16) h p://www.kockan.com/bulentkantarci/yone ci/yayinlanmis/oku.asp?id=136&islem=oku (17) Ekrem Murat Zaman, “Kömür Giden Demiryolu”, h p://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/36ef0ef94821e3d_ek.pdf?dergi=1455 (18) "Karayolları Bülteni Mayıs 1951 (2)

26


27


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.4 DEMOGRAFİ Çaycuma'nın nüfusu 2020 yılı ADNKS verilerine göre 90,897'dir. Bu nüfusun, 44.722'sı erkek (%49,20) ve 46.175'i (%50,80) kadından oluşmaktadır. Aynı yılki verilere göre ilçe merkezinin toplam nüfusu 27,847'dir. Bunun 13.533'ü (%48,59) erkek, 14.314'ü (%51,41) kadındır. Aşağıda yıllara göre verilen nüfus grafiği incelendiğinde 1920'den i baren düzenli olarak artan nüfusun 1970'lderde SEKA Kâğıt Fabrikasının açılmasıyla özellikle kent merkezinde daha da yoğunlaş ğı, 1990 sonrasında düşme eğilimine girdiği gözlenmektedir. Bu nüfus azalması, sanayileşmedeki gerileme ve yeni ya rımların gerçekleşmemesi nedeniyle is hdam oranı azalan ilçeden yapılan göçlerden kaynaklamaktadır. Son yıllarda ilçe merkezi nüfusunu belirgin şekilde ar rırken, kır nüfusunda düşüşler yaşanmaktadır. 2014-2020 yılları arasında da değişim grafiği incelediğinde bu eğilimin devam e ği görülmektedir. 2.4.1 NÜFUS TABLOLARI ve GRAFİKLER 2020 YILI

İlçe Merkezi (Erkek) İlçe Merkezi (Kadın) İlçe Merkezi (Toplam)

13.533

%48,60

14,314

%51,40

27,847 2020 YILI

Belde ve Köyler (Erkek) Belde ve Köyler (Kadın) Belde ve Köyler (Toplam)

31,189 31,861 63,050

Genel Toplam

90,897

%49,47 %50,53

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

2014-2020 DEĞİŞİM GRAFİĞİ

70000

64,037

63,050

*

60000 50000 40000 30000

27,062

*

20000

27,847

10000

İlçe Merkezi Belde ve köyler

0 2014

2020

28


40000

20000

%-0,94

%-1,58

%0,70

%-0,34 %-0,10

%-1,10 %-0,26

%-0,77 %-1,10

%-1,43

29 %-1,11

95.086 94.765 94.038 92.690 92.205 91.190 91.099 90.860 91.569 90.556

2010 2011 2102 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019

90.897

96.615

2009

2020

97.528 2008

100.685

2000

96.850

105.586

1990

2007

100.288

80.729

72.065

1985

1975

1970

63.786

57.861

120000

1965

1960

46.291

0 1950

80000

41.525

100000

1940

12.004

60000

1920

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

Stratejik Plan

2024

ÇAYCUMA 1920-2019 NÜFUS DEĞİŞİM GRAFİĞİ

ÇAYCUMA SON YILLARDA NÜFUS ARTIŞ HIZI

%0,78 % 0,38


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

MAHALLELERİN CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUSU (2020) Mahalle Adı

ÇAY MAHALLESİ GEMİCİLER MAHALLESİ İSTASYON MAHALLESİ KARALAR MAHALLESİ PEHLİVANLAR MAHALLESİ SOFULAR MAHALLESİ VELİOĞLU MAHALLESİ YENİ MAHALLESİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ

Erkek

Kadın

Toplam

2.573 428 1.724 498 1.997 176 784 5.034 319 13.533

2.728 429 1.687 490 2.026 206 834 5.575 339 14.314

5.301 857 3.411 988 4.023 382 1.618 10.609 658 27.847

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

12000 10000 8000 6000 4000 Kadın

2000

Erkek

0

BELDE MERKEZLERİNİN CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUSU (2020)

Belde

Erkek

Kadın

Toplam

Filyos

2.430

2.513

4.943

Karapınar

1.450

1.432

2.882

Nebioğlu

1.129

1.212

2.341

Perşembe

1.380

1.372

2.752

Saltuokva

2.064

2.109

4.173

30

% 48,23 % 51,77

% 50,31 % 49,69

% 50,15 % 49,85

% 50,54 % 49,46

% 49,16

% 50,84

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

Kadın Erkek


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

YILLARA GÖRE ÇAYCUMA NÜFUSU

Yıl

Erkek

Kadın

Toplam Nüfus

2019

44.576

45.980

90.556

2018

45.020

46.549

91.569

2017

44.361

46.499

90.860

2016

44.456

46.643

91.099

2015

44.396

46.794

91.190

2014

44.906

47.299

92.205

2013

44.995

47.695

92.690

2012

45.593

48.445

94.038

2011

45.945

48.820

94.765

2010

45.873

49.213

95.086

2009

46.715

49.900

96.615

2008

47.080

50.448

97.528

2007

46.505

50.345

96.850

2000

100.685

1990

105.586

1985

100.288

1975

80.729

1970

72.065

1965

63.786

1960

57.861

1950

46.291

1940

41.525

1920

12.004

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

31


32


2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

KÖYLERİN CİNSİYETLERE GÖRE NÜFUSU (2020)

ADAKÖY KÖYÜ AHATLI KÖYÜ AKÇAHATİPLER KÖYÜ AKPINAR KÖYÜ AKYAMAÇ KÖYÜ ALİKÖY KÖYÜ AŞAĞIİHSANİYE KÖYÜ AŞAĞISARMAŞIK KÖYÜ AYVAZLAR KÖYÜ BASAT KÖYÜ BAŞARAN KÖYÜ BURUNKAYA KÖYÜ COBURLAR KÖYÜ ÇAMLIK KÖYÜ ÇAYIR KÖYÜ ÇAYKÖY KÖYÜ ÇOMRANLI KÖYÜ ÇORAK KÖYÜ ÇÖMLEKÇİ KÖYÜ DAĞÜSTÜ KÖYÜ DERECİKÖREN KÖYÜ DEREKÖSELER KÖYÜ DERELİ KÖYÜ DURSUNLAR KÖYÜ EMİRŞAH KÖYÜ ERENKÖY KÖYÜ ESENLİK KÖYÜ ESENTEPE KÖYÜ ESENYURT KÖYÜ GERİŞ KÖYÜ GÖKÇELER KÖYÜ GÖKÇETABAKLAR KÖYÜ GÜDÜLLÜ KÖYÜ GÜZELOĞLU KÖYÜ GÜZELYAKA KÖYÜ GÜZELYURT KÖYÜ HACIİBADİ KÖYÜ HACILAR KÖYÜ HACIOSMANLAR KÖYÜ HELVACILAR KÖYÜ İHSANOĞLU KÖYÜ KADIOĞLU KÖYÜ

166 817 258 129 408 295 84 244 235 419 119 100 246 84 417 98 401 137 309 191 126 562 160 422 201 62 152 80 49 351 77 246 167 366 268 166 428 608 187 616 362 294

33

163 810 256 149 419 300 72 241 253 449 139 91 252 72 391 120 409 146 332 211 161 546 162 410 227 72 166 61 35 324 84 247 154 408 295 160 398 635 213 654 367 298

329 1.627 514 278 827 595 156 485 488 868 258 191 498 156 808 218 810 283 641 402 287 1.108 322 832 428 134 318 141 84 675 161 493 321 774 563 326 826 1.243 400 1.270 729 592


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

KAHVECİOĞLU KÖYÜ KALAFATLI KÖYÜ KALAYCIOĞLU KÖYÜ KARAAHMETLER KÖYÜ KARAKOÇ KÖYÜ KARAMUSA KÖYÜ KAYABAŞI KÖYÜ KAYIKÇILAR KÖYÜ KERİMLER KÖYÜ KIŞLA KÖYÜ KIZILBEL KÖYÜ KORAMANLAR KÖYÜ MADENLER KÖYÜ MUHARREMŞAH KÖYÜ MUHSİNLER KÖYÜ MUSAUSTA KÖYÜ RAMAZANOĞLU KÖYÜ SANDALLAR KÖYÜ SARMAŞIK KÖYÜ SAZKÖY KÖYÜ SERDAROĞLU KÖYÜ SİPAHİLER KÖYÜ ŞEHLER KÖYÜ ŞENKÖY KÖYÜ ŞEYHOĞLU KÖYÜ TAŞÇILI KÖYÜ TEMENLER KÖYÜ TORLAKLAR KÖYÜ ULUKÖY KÖYÜ VELİKÖY KÖYÜ YAKADEMİRCİLER KÖYÜ YAZIBAŞI KÖYÜ YAZIKÖY KÖYÜ YENİKÖY KÖYÜ YEŞİLKÖY KÖYÜ YEŞİLYAYLA KÖYÜ YEŞİLYURT KÖYÜ YOLGEÇEN KÖYÜ YUKARIDERE KÖYÜ YUKARIGÖYNÜK KÖYÜ YUKARIİHSANİYE KÖYÜ

175 290 208 206 323 752 323 653 691 204 423 647 257 546 399 197 213 407 58 73 246 140 395 269 294 352 134 278 262 286 217 256 199 201 87 76 76 334 259 135 88 22.736

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

34

167 262 218 230 337 778 307 711 662 200 460 666 270 560 406 214 171 414 64 61 282 164 405 300 290 351 125 306 281 281 226 265 184 192 96 62 82 349 262 138 72 23.223

342 552 426 436 660 1.530 630 1.364 1.353 404 883 1.313 527 1.106 805 411 384 821 122 134 528 304 800 569 584 703 259 584 543 567 443 521 383 393 183 138 158 683 521 273 160 45.959


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

ÇAYCUMA NÜFUSUNUN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI (2019)

YAŞ ARALIĞI 0-4 YAŞ ARASI 5-9 YAŞ ARASI 10-14 YAŞ ARASI 15-19 YAŞ ARASI 20-24 YAŞ ARASI 25-29 YAŞ ARASI 30-34 YAŞ ARASI 35-39 YAŞ ARASI 40-44 YAŞ ARASI 45-49 YAŞ ARASI 50-54 YAŞ ARASI 55-59 YAŞ ARASI 60-64 YAŞ ARASI 65-69 YAŞ ARASI 70-74 YAŞ ARASI 75-79 YAŞ ARASI 80-84 YAŞ ARASI 85-89 YAŞ ARASI 90+ YAŞ ÜZERİ

KÖYLER 1250

ERKEK BELEDİYELER 822

1769 1951 1848 1843 1867 2267 2296 2093 2216 2491 1505 2476 2276 1450 783 426 256 46

KÖYLER 1159

1044 1000 835 813 1032 1244 1150 1079 865 743 939 665 499 357 194 112 60 14

KADIN BELEDİYELER 750

1690 1689 1473 1544 1520 2128 2149 2295 2555 2790 1441 2835 2298 1761 1042 675 472 148

TOPLAM 3981

1019 977 906 958 1155 1352 1228 1149 890 811 920 700 550 416 227 172 100 36

5522 5617 5332 5518 5574 6991 6823 6616 4226 6835 4805 6676 5623 3984 2246 1385 888 244

Kaynak: İlçe Nüfus Müdürlüğü veri tabanı

2000 1000

244

3000

888

2246

4000

1385

3984

5623

4805

6676

6835 4226

6616

5574 25-29 YAŞ ARASI

6823

5518 20-24 YAŞ ARASI

35-39 YAŞ ARASI

5332 15-19 YAŞ ARASI

6991

5617 Eki.14

5000

5522

6000

3981

7000

5-9 I

8000

30-34 YAŞ ARASI

Nüfusun Yaş Aralığına Göre Dağılım Grafiği

35

90+ YAŞ ÜZERİ

85-89 YAŞ ARASI

80-84 YAŞ ARASI

75-79 YAŞ ARASI

70-74 YAŞ ARASI

65-69 YAŞ ARASI

60-64 YAŞ ARASI

55-59 YAŞ ARASI

50-54 YAŞ ARASI

45-49 YAŞ ARASI

40-44 YAŞ ARASI

0-4

0


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

2.5 EKONOMİ

1970'lerin başlarına kadar Çaycuma'da temel ekonomik etkinlik tarım ve maden işçiliğidir. 1960'ların ortalarından i baren Avrupa'ya çalışmaya giden gurbetçi işçiler, giderek kent ekonomisinde rol oynamaya başlamış, inşaat ya rımları, izin aylarında yap kları harcamalar ve yakınlarına yap kları para transferleri başta olmak üzere pek çok türden katkıyla ilçe ekonomisini besleyen damarlardan biri haline gelmiş r. Genelde tarım alanlarının sınırlı olduğu Zonguldak ilinde, Filyos Çayı boyundaki verimli ovalar, bitkisel üre m bakımından tarih boyunca önem taşımış, şimdi yi rmiş de olsa, yöre uzun dönem bölgeyi besleyen üre m alanı özelliğini korumuştur. Geçmişte bol miktarda mısır, sebze ve meyve üre mi yapılan bu kesimde, seracılık da yaygınlaşan tarımsal faaliyetler arasındadır. 1950'li yıllarda Bulgaristan'dan ge rilen ve tren istasyonun doğusuna yerleş rilen göçmenler, bölgede, tarımsal faaliye n gelişimine ve Çaycumalı çi çilerin modern metotlarla tanışmasına ciddi katkı sunmuştur. Hayvancılık, özellikle geleneksel manda ye ş riciliği de ilçede yapılan tarımsal etkinliklerin başlıcaları arasındadır. Bölgede tarımın gerilemesine paralel olarak iyice azalan süt üre mi ve mandacılığın, canlandırılması için çalışılmalar yapılmaktadır. Merkezde, cumhuriye n ilk yıllarından i baren maden işçilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş bulunan çok sayıda terzihane ve kundura imalathanesi, 1980'lerden i baren kapanmaya başlamış, günümüzde de yok denecek düzeye kadar gerilemiş r. Halkın yakın zamana kadar en önemli gelir kapılarından biri olan madenciliğin ekonomideki payı hızla azalmaktadır. Ülkedeki ekonomik poli kalara koşut olarak madenlerin daral lması Çaycuma'yı da etkilemiş, madende çalışan işçi sayısı 1980'lerden i baren hızla azalmış r. Özellikle kırsal kesim, tek gelir kaynağı emekli aylıklarından oluşan bir emekli bölgesi haline dönüşmüştür. İlçede sanayi faaliyetleri, 1940'lı yılların ortalarında başlar. Çaycuma'nın önemli ilk sanayi tesisi Filyos beldesinde 1945'de temeli a lıp 1949'da deneme üre mine başlayan, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'dır. Bir kamu ya rımı olan fabrika, beldenin uzun süre ilçenin en önemli yerleşim birimi olmasını sağlamış, Filyos uzun süre nüfusu en kalabalık yerleşim birimi olarak kalmış r. Çaycuma ilçe merkezinde 1940'lı, 50li yıllardaki insan gücüyle üre m yapan tuğla harmanları, ilerleyen yıllarda küçük çaplı tuğla ve kiremit fabrikalarına dönüşmüş, 1960'larda hızar atölyeleri, su değirmenleri, küçük yağ imalathaneleri, yoğurt imalathanesi ortaya çıkmış r. Bunlardan Yurtbay Tuğla ve Çaycuma Süt, büyüyerek, günümüz kadar gelmiş, Zeki Yurtbay'ın kurduğu Yurtbay Seramik Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girmeyi başarmış r. 1960'ların başında küçük sanayi adına sadece Ruhi Taneri'nin küçük bir Torna Atelyesi ile bir iki küçük oto kaportacısı ve tamircisi dışında oto yedek parçacısı bile bulunmayan Çaycuma'da, küçük sanayinin kıpırdanması ve yeni atölyelerin açılması SEKA inşaatlarının başlamasıyla mümkün olmuştur. Motor yenileme atölyelerinin açılması ise çok daha sonradır. O yıllarda tamirciler Bar n-Ankara yolu üzerinde bulunan İstasyon sem nde yer almaktadır. Giderek sayılarının artması üzerine, yeni Ankara yolu ile Filyos Çayı arasında kalan araziye, 1980'lerde, küçük sanayi sitesinin yapımına başlanmış, 212 işyerinin bulunduğu bu siteye ileriki yıllarda Yeşil Çaycuma adı al nda yeni bir site eklenmiş r. Şimdilerde Çaycuma Küçük Sanayi Sitesi, her türlü imalat ve onarımın yapıldığı önemli bir merkez halindedir. Temeli 1965 yılında a lan ve 1969 yılında hizmete giren SEKA Kâğıt ve Selüloz Fabrikası'nın, Çaycuma'nın gelişmesinde ve nüfusunun atmasında çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bunun sonucunda Çaycuma, 1970'te nüfus bakımından Filyos'u geride bırakmış, 1985'te merkezin nüfusu 10.000'i geçmiş r. İlçedeki ekonomik faaliyetler içerisinde sanayinin yeri giderek büyümüş, Çaycuma bir sanayi- caret ken haline dönmüştür. 2014 yılı verilerine göre faal nüfusun % 42,4'ü sanayi kesiminde is hdam edilmektedir. Çaycuma'nın günümüzde de en önemli sanayi kuruluşu, Türkiye'nin üçüncü büyük kâğıt fabrikası olarak kurulan SEKA Çaycuma Kâğıt Fabrikası'dır. 1960 ih lali sonrası DPT'nin (Devlet Planlama Teşkila ) 1963 yılında kurulmasıyla planlı dönemin ilk temel sanayi tesislerinden olan SEKA Kâğıt Fabrikası, Ba Karadeniz Bölgesi'nin çam, kayın ve köknar ormanlarından faydalanarak yüksek mukavemetli oluklu mukavva, ambalajlık-torbalık kâğıt ve selüloz üretmek için yapılmış r. Tesislerin temeli 21 Şubat 1965'te zamanın Başbakanı Süleyman Demirel tara ndan a lmış, resmi açılışı, 26 Eylül1970'de, yine Başbakan Süleyman Demirel'in de ka ldığı bir törenle yapılmış r. Çaycuma'nın endüstriyel gelişiminde büyük rol oynayan ve ilçe merkezini pik bir endüstri ken ne dönüştürerek gelişimini sağlayan SEKA Kâğıt Fabrikası, ken n sosyal haya nda da büyük dönüşümlere neden olmuştur. Ülkedeki sanayileşme hareke ne koşut olarak kurulan ve yaklaşık 6,000 kişinin çalış ğı sanayi tesisleri, artan nüfusun ih yaçlarını karşılayacak hizmet kollarının gelişmesine de yol açmış r. 1990'lı yıllarda, Organize Sanayi Bölgesi'nde, yörenin kalkınmada öncelikli bölge ilan edilmesinin etkisiyle kurulan büyük fabrikalar, sektörel çeşitliliği daha da ar rmış, GERSAN gibi Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer alan bir şirke n yanı sıra, temizlik kâğıtları, teks l, mobilya vs. üre mi yapan 50 civarında fabrikanın ya rım yapmasını sağlamış r. Özelleş rme Yüksek Kurulunun 19.06.2003 tarihli kararı ile OYAK grubu şirketlerinden OYKA'ya sa lan SEKA Kâğıt

36


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

Fabrikası, SEKA müesseseleri arasında halen üre m yapan tek işletme olarak çalışmalarını sürdürmektedir. OYKA'nın fabrikayı köklü bir revizyona tabi tutarak yap ğı büyük ya rımlarla teknolojisini yenilediği ve kapasitesini ar rarak, kalitesinin dünya standartlarına çıkardığı fabrika, ayrıca, Türkiye'nin entegre kâğıt üreten tek fabrikasıdır. 2005 yılında, mevcut dokusu korunmak kaydıyla Çaycuma Belediyesine devredilen SEKA'ya ait sosyal tesislerin sosyal bina ve etra ndaki bahçesi dışındaki tamamı, ne yazık ki, Belediye dışındaki devlet kurumlarına tahsis edilmiş r. Sosyal Bina ise, Çaycuma Belediyesi tara ndan, aslına uygun bir şekilde restore edilerek Çaycuma halkının kullanımına açılmış r. Alan yeşil dokusu, planlı ve düşük yoğunluklu yapılaşmasıyla, Çaycuma içinde bir vaha niteliği taşımaktadır. 1980'lere kadar izlenen poli kalar nedeniyle madencilik ve kâğıt sektörüyle sınırlı kalan yöre ekonomisinin, 1980'lerde hayata geçirilen ekonomik poli kalarla dışa açılma sürecine girmesi, bölge için son derece sancılı olmuştur. Yörenin en önemli is hdam kaynağını oluşturan Ereğli Kömürleri İşletmesinin (1983'ten sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu) hızla tasfiye edildiği bu süreçte, 60 binlerde olan is hdam hacmi, 10 binlere kadar düşürülmüş, bu da bölgeden yoğun şekilde göçlerin başlamasına neden olmuştur. Yöre ekonomisinin gelişimi açısından önemli eşiklerden biri de 7.4.1967'de Esnaf ve Sanatkârlar Derneğinin ve Kredi Kefalet Koopera finin kurulmasıdır. 30.6.1970'de, kâğıt fabrikasına hammadde ile üre len mamul maddeleri taşımak üzere 150'den fazla ortağı olan Motorlu Taşıyıcılar Nakliyat Koopera finin kurulması, bölgenin lojis k altyapısının gelişmesini sağlamış r. 1984'de kurulan Çaycuma Ticaret Odası(ÇTSO) bir dönem başta Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) olmak üzere havaalanı, üniversite vs. bölgenin önemli ekonomi projelerinin sahibi, takipçisi ve uygulayıcısı olmuştur. ÇTSO'nun kuruluşundan sonraki süreçlerde, yörenin ekonomik sorunları ve çıkış yollarıyla ilgili hazırladığı raporlar ilçenin yol haritasını belirleyen vizyon belgeler niteliği de kanmış r.

37


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.5.2 İMALAT SANAYİ SEKTÖREL DAĞILIMLARI Çaycuma'daki sanayi tesisleri sektörel anlamda incelendiğinde; is hdam ve cari hacim bakımından teks l başta olmak üzere tuğla, kiremit, mermer, seramik, çimento gibi inşaat malzemeleri; süt, peynir, yoğurt, konserve, ay çiçek yağı gibi gıda ürünleri ve sunta, kereste gibi orman ürünleri başlıcalarını oluşturmaktadır. Kırsal kesimde ise, seracılık, süt ve besi hayvanı ye ş riciliği gelişme gösteren alanlarıdır.

Çaycuma TSO'ya kayıtlı imalatçı üyelerin sektörel dağılımı

Sektör

Sayı

1

İnşaat malzemeleri

42

2

Gıda, tarım ve hayvancılık

38

3

Teks l

21

4

Mobilya - ev teks li

20

5

Metal

16

6

Elektrik malzeme- enerji

11

7

Orman ürünleri

7

8

Odun, kömür, yakıt, kimyasal ürün, madencilik

5

9

Matbaa

3

Kaynak: Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası

38

Grafik


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.5.1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (ÇAYORSAN) Ülkedeki sanayileşme hareke ne koşut olarak, Çaycuma'da da, artan nüfusun ih yaçlarını karşılayacak hizmet kolları gelişmeye başlar. 1990'lı yıllarda, Organize Sanayi Bölgesi'nde, yörenin kalkınmada öncelikli bölge ilan edilmesinin etkisiyle kurulan büyük fabrikalar, sektörel çeşitliliği daha da ar rır. Bu ya rımların en büyüklerinden biri de Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1993 yılında %60 İl Özel İdaresi, %20 Zonguldak TSO ve %20 Çaycuma TSO ortaklığında ÇAYORSAN adıyla kurulan OSB, 2003 yılında işletmeye geçer. Toplam büyüklüğü 125 hektar olan OSB'de 60 adet sanayi, 6 adet de hizmet destek alanı bulunmaktadır. Bunun 44 parsel üre m yapmaktayken, 7 parselde bulunun fabrika üre m dışıdır. Halen 6 parselin inşaat aşamasında olduğu OSB'de 1 parsel de proje aşamasındayken, 2 parsel boştur. Ağırlıklı sektörler; mobilya ve orman ürünleri üre mi, teks l ürünleri üre mi, metal ürünleri üre mi ve plas k ürünleri üre mi olan OSB'de 2019 yılında yaklaşık 90 milyon dolar ihracat gerçekleş rilir. İs hdam edilen kişi sayısının yaklaşık 3000 olduğu ÇAYORSAN'da, 28 hektar ilave alan çalışmaları devam ektedir. OSB'de GERSAN gibi Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer alan bir şirke n yanı sıra, temizlik kâğıtları, teks l, mobilya vs. üre mi yapan fabrikalar bulunmaktadır. (33) OSB Büyüklüğü Parsel Sayısı Dolu Parsel Sayısı Boş Parsel Sayısı Üre mdeki Parsel Sayısı Üre m Yapan Firma Sayısı İs hdam Edilen Kişi Sayısı 5084 Sayılı Yasa Gereği Bedelsiz Tahsis Edilen Parsel Sayısı Tablo: Çayorsan Parselasyon dağılımı ve çalışan sayıları Kaynak: Çaycuma TSO veri tabanı

39

125 Ha 64 61 3 41 37 2.624 35


40


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.5.3 FİLYOS VADİ PROJESİ 2.5.3.1 PROJENİN TARİHÇESİ Filyos Vadisi Projesi, Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı, taşkın koruma yapıları, sanayi altyapısı ve ulaşım bağlan ları ile birlikte planlanan entegre bir projedir. Projeye ilişkin olarak alınmış Bakanlar Kurulu Kararları bulunmaktadır ve etki alanı nedeniyle de bölgesel kalkınma projesi niteliği taşır. Proje kapsamında yer alan Filyos Serbest Bölgesinin ve Filyos Endüstri Bölgesinin de faal olabilmesi, öncelikle bölgedeki diğer büyük projelerin Filyos nehrinin ıslahının ve Filyos Liman Projesi'nin yaşama geçirilmesi ile mümkün olacak r. Kamu sektörü ya rım projelerinin yanında çok sayıda özel sektör ya rımının da yer alacağı bölgesel nitelikli bu proje, Çaycuma ilçesinin sınırlarını aşan bir etki yaratacak r. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde başka nedenlerle de olsa gündemde olduğu söylenen proje, Ba Karadeniz sahil kesiminde, Filyos nehrinin denize döküldüğü bölümde geliş rilir. Bu kapsamda nehrin kuzeyindeki Karadeniz deltası ile güneyindeki Gökçebey arasındaki bir kilometre genişliğindeki bant, serbest bölge ve endüstri bölgesi olarak ilan edilir ve delta kısmına Türkiye'nin en büyük limanlarından birinin yapılması planlanır. Tamamlanma aşamasında olan limanın kapasitesi 25 milyon ton/yıl olarak açıklanır. Şu anda Filyos'ta 632 hektar civarında kamulaş rılmış alanın yaklaşık 390 hektarının sanayiye açılabilecek konumda olduğu söylenmektedir. Filyos Vadisi Projesi ile Zonguldak, Bar n ve Karabük illerini kalkındırmanın yanı sıra, Filyos Irmağının ıslah edilmesiyle kazandırılacak 32 kilometrekarelik bir alanın sanayiye kazandırılması da hedeflenmektedir. Bölgedeki ya rımlar hayata geç ğinde en az 20.000 kişinin is hdam edileceği ön görülür. Filyos Bölgesinden, ilk kez, Devlet Planlama Teşkila tara ndan 1963 yılında İlhan Tekeli'ye yap rılan “Zonguldak Ön Planı” adlı çalışmada söz edilir. 1986 yılında TÜSTAŞ, DPT'den aldığı bir ihale çerçevesinde, “Zonguldak- Bar n – Karabük Bölgesel Kalkınma Planı” hazırlar. 5.4.1994'te Tansu Çiller başkanlığındaki Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla, Filyos havzasında 19 kilometrekare genişliğinde bir alanı, “serbest bölge” olarak ilan eder. Ancak altyapı çalışmalarının yapılmaması, kamulaş rmaların tamamlanmaması, serbest bölgenin kurulup işle lmesini üstlenecek müteşebbis bulunamaması gibi nedenlerle karar hayata geçirilemez. Proje, daha sonraki dönemlerde çok zikzaklı bir seyir izler. Bu dönemde Filyos Projesi'ni ilgilendiren ilk önemli karar 2.6.2004'de alınır. Bu tarihte 3218 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle serbest bölge teşviklerinin azal lması bölgeye ya rımcı çekilmesini zora sokar. 3.11.2006'da, birçok olumsuz gerekçe art arda sıralanarak Filyos'un serbest bölge statüsü iptal edilir. Ancak, Bakanlar Kurulu bölgeyi, 1.9.2008'de, 1994'teki haliyle, üstelik iptal gerekçelerinde hiçbir değişiklik olmadığı halde tekrar serbest bölge ilan eder; söz konusu alandaki özel mülkiyete ait taşınmazların acele kamulaş rılması kararı verilir. Serbest bölgenin ilki 25.2.2009, diğeri de 5.10.2010'da olmak üzere sınırları, iki kez, yeniden belirlenir. Son kararname ile planda 1. bölge olarak tabir edilen bölüm, serbest bölgenin dışına çıkarılır. Daha sonra 16.07.2012 tarih ve 2012/3574 sayılı bir kararla Filyos'ta Endüstri Bölgesi kurulması kararı alınır. Ancak bu karar da 01.05.2015 tarih 2015/7691 karar sayısıyla iptal edilerek, bu kez 607 hektarlık alanda tekrar endüstri bölgesi ilan edilir. Üst üste alınan kararlar, yapılan statü ve sınır değişiklikleri birçok hukuki sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Açılan davalarda, projenin kaderini etkileyecek pek çok mahkeme kararı alınır. Projeyle ilgili karmaşa bununla da bitmemektedir. Koordinasyon eksikleri nedeniyle devle n bir biriminin aldığı kararlar diğer birimi tara ndan yok sayılır. Görülen davalar sırasında, proje için ayrılan 459,5 hektarlık alanın çevre planına işlenmediği ortaya çıkar. Mekânsal planlamadaki belirsizliklerle, serbest bölgenin tüm projenin üç ka ndan fazla bir yer işgal etmesi gibi aykırılıklar, altyapı çalışmalarının önünü keser. Öte yandan tüm ülkede bulunan 19 adet serbest bölge 2500 hektar alana yayılmışken, coğrafyası son derece kısıtlı Filyos'ta 1900 hektarlık alanın serbest bölge ilan edilmesi de tar şma konusu olur. Kamuya ait tüm belgelerde Sakarya Irmağı'ndan Kızılırmak Deltası'na kadar olan bölgenin en değerli ekosistem olarak gösterilen Filyos Vadisi'nin ekolojisinin korunması için başta TEMA olmak üzere pek çok dava açılarak, konuyla ilgili bakanlar kurulu kararının iptali istenir. Alınan mahkeme kararının ardından yeni bir bakanlar kurulu kararı alınarak dava konusuz bırakılır. Fiili olarak çalışmanın devam e ği Filyos Bölgesi'nde taşkın koruma inşaa , Filyos Liman inşaa , hâlihazır haritalar, kıyı kenar çizgisi çalışmaları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları sayılabilecek önemli çalışmalar olarak öne çıkar. Filyos Endüstri Bölgesinin yöne mi Temmuz 2019'da Tosyalı Holding'e devredilir. Şirket, bölgenin imar planları hazırlama, bölgede yer alacak potansiyel ya rımcıları belirleyip parselasyon planları yaparak bakanlık onayına sunmak ve bölgeyi ya rımcılara tahsis etmekle görevlendirilmiş r. 2.5.3.2 FİLYOS VADİSİ PROJESİ'NİN AÇIKLANAN HEDEFLERİ İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran ya rım havzası Filyos Vadisi Projesi olarak adlandırılmaktadır. Bölgenin en büyük kamu ya rımı niteliğinde olan proje merkezinin 350 km çevresindeki alanda, 30 milyon nüfus yaşamaktadır ve 80 milyar dolarlık büyük bir ekonomi mevcu ur. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı da Filyos Ya rım Havzası'nda yer alan ve Türkiye'nin

41


FİLYOS LİMANI

42


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

önemle üzerinde durduğu ulusal bir ya rım projesidir. Projeyle birlikte yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın trafik yükünün azal lması, nitelikli üre min ar rılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve care n geliş rilmesi planlanmaktadır. 2.5.3.3 FİLYOS VADİSİ PROJESİ'NDE SUNULAN YATIRIM OLANAKLARI Çok modlu taşımacılık imkânı 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı 597 hektar Filyos Endüstri Bölgesi 1166 hektar Filyos Serbest Bölgesi 620 hektar Serbest Bölge Genişleme Alanı 2.5.3.4 PROJE BÖLGESİNDE ULAŞIM VE TAŞIMACILIK Denizyolu: Proje kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı yapılmaktadır. Altyapı inşaa devam eden ve % 70'i tamamlanmış olan limanın yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Ba Karadeniz Bölgesi'nde hâlihazırda 5 farklı liman daha bulunmaktadır. Demiryolu: Proje alanının hemen yanından Ankara'dan Zonguldak'a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu geçmektedir. Ayrıca ihale süreçleri devam etmekte olan Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bar n Demiryolu Projesi Filyos'u Marmara Bölgesi'ne bağlayacak önemli bir projedir. Havaalanı: Proje bölgesine 5 dakika mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak Havalimanı bulunmaktadır. Karayolu: Proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 km mesafededir. Ankara'ya 250 km, İstanbul'a ise 350 km uzaklıktadır. 2.5.3.5 FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecek r. Endüstri bölgeleri, gerekli altyapı hizmetleri ile dona larak sanayi için tahsis edilen özel üre m bölgeleridir. Bu bölgelerde daha büyük ölçekli entegre ya rımların yer alması hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde ya rım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli tüm izin ve onaylarını da 15 gün içerisinde alabilmeleri Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm al na alınmış r. Böylelikle endüstri bölgesinde yapılacak ya rımlar hızlı bir şekilde faaliyete geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı imkânlarından faydalanabilecek r. Bölgede, yüksek ve orta-yüksek teknolojileri barındıran, çevreye duyarlı, büyük ölçekli ve entegre ya rımlar gerçekleş rilecek r. Bölge içerisinde, 215 hektar sanayi alanı (10-30 hektar büyüklüğünde 10-14 adet sanayi parseli), 100 hektar hizmet alanı (Arıtma tesisi, idari bina, hizmet binası, park alanları, yollar vb.), 282 hektar yeşil alan mevcu ur. Yöne mi Tosyalı Holding'e devredilen bölgede, alan düzenleme, parselasyon çalışmaları devam etmektedir. 2.5.3.6 FİLYOS SERBEST BÖLGESİ Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi'nin hemen güneyinde yer alan ve Zonguldak Havalimanı'nın yanından geçerek Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan 1.166 hektar büyüklüğünde bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olan "Serbest Bölge Gelişme Alanı" bulunmaktadır. Serbest Bölgeler, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracat odaklı ya rımların sayısını ar rmak üzere tasarlanmış r. Serbest bölgelerin başlıca avantajı ve sağladığı kolaylıklar bu bölgede yapılacak ya rımlar için önemli bir katma değer yaratmaktadır. 2.5.3.7 FİLYOS LİMANI 2.6.3.7.A LİMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ Liman için ilk önemli çalışma 1989 yılında yapılır. O tarihte bir Japon firmasına fizibilite çalışması yap rılır. Yüksek Planlama Kurulu'nun 8 Kasım 1996 tarihli ve 96 / T-45 sayılı kararıyla; alanın ırmak ağzındaki birinci bölümünde yapılacak Filyos Limanı inşaa işinin, yap işlet devret modeline göre gerçekleş rilmesi için DLH yetkili kılınır. DLH liman proje işini gerçekleş rmek üzere yapılan ihale sonucunda Kardemir'le 13 Kasım 1999'da sözleşme imzalar. Ancak bölge için hazırlanan imar planına Genelkurmay Başkanlığının (kamulaş rılan alana konuşlu 22. Elektronik Birliğinin faaliyetlerinin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle) uygun görüş vermemesi nedeniyle şirkete yer teslimi yapılamaz. Yap, işlet, devret sözleşmesi, 16 Ağustos 2004 tarihli Ulaş rma Bakanı 'Olur'u ile feshedilir.

43


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

Limanın 19 Mart 2014 tarihinde yapılan ve 14 firmanın teklif verdiği son ihalesini 537 milyon 888 bin 5,77 lira teklif veren Bayburt Grup bünyesindeki Şenbay Madencilik ve Özgün Yapı Ortaklığı kazanır. Firmaya 19 Temmuz 2014'te yer teslimi yapılır. Projenin altyapı işleri kapsamında 3 bin metre uzunluğunda ana mendirek, 2 bin metrelik tali mendirek, 3 metrelik rıh m, yaklaşık 15 milyon metreküp tarama, geri saha dolgusu ve tahkimat işleri yer almaktadır. 1970'den beri Türkiye'nin gündeminde olan ve halen yapımı %85 aşamasında olan (2020)Filyos Limanının tamamlandığında, Karadeniz'in en önemli aktarma limanlarından biri olacağı söylenmektedir. Çevresinde endüstri alanı da oluşturulacak Filyos Limanının, enerji tesisleri, diğer ağır sanayi kuruluşları, imalat sanayisi ve lojis k alanlardan oluşan endüstri tesisleri ile entegre olması öngörülmektedir.(36) 2.5.3.7.B KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ Türkiye Karadeniz'e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaa sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaa nın 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterlant alanına sahip r. Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası care Filyos Limanı ile sağlanacak r. Konteyner, dökme, ka -sıvı ve cevher yüklerini elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındıracak r. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi ya rımlarıyla birlikte bölgeye gelecek ya rımları tamamlar niteliktedir. Gerek ithal edilen ürünlerin tedariki gerekse ihracat ürünlerinin sa şı ve pazarlaması için limanlara yakınlık, ya rımlar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Filyos Limanı'nın hemen güneyinde yer alan ve uluslararası ölçekte planlanan Filyos Endüstri Bölgesi'nde yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip sektörlerin yer alması planlanmaktadır. Bunların yanında serbest bölge imkânları da bölgede cari faaliyetlerin gelişmesine imkân sunacak önemli unsurlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi'yle 12.000 kişiye varan yeni is hdam yara lması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya sahip ya rımların ortaya çıkması beklenmektedir. Gerek ithal edilen ürünlerin tedariki, gerekse ihracat ürünlerinin sa şı ve pazarlaması için limanlara yakınlık, ya rımlar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Filyos Limanı'nın hemen güneyinde yer alan ve uluslararası ölçekte planlanan Filyos Endüstri Bölgesi'nde yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip sektörlerin yer alması planlanmaktadır. Bunların yanında serbest bölge imkânları da bölgede cari faaliyetlerin gelişmesine imkân sunacak önemli unsurlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi'yle 12.000 kişiye varan yeni is hdam yara lması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya sahip ya rımların ortaya çıkması beklenmektedir. Altyapı inşaa büyük oranda tamamlanmış durumda olan limanın üst yapısını yap, işlet ve devret modeliyle ihale etmesi bekleniyor. 2.5.3.7.C PROJE BÖLGESİNİN BAZI MERKEZLERE UZAKLIKLARI 72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanan Çaycuma'nın, Zonguldak-Ankara demiryolu üzerinde 3 istasyon ve 6 durağı bulunmaktadır. Zonguldak-Ankara karşılıklı seferleri dışında, günün diğer saatlerinde Zonguldak-Çaycuma-Karabük ha nda yolcu ve yük nakli yapılmaktadır. İlçeden karayolu ile Ankara'ya 2,5 İstanbul'a 3,5 saa e ulaşmak mümkündür. Ayrıca uluslararası Zonguldak-Çaycuma Havalimanı da ilçe merkezine 8 km uzaklıktadır.

44


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.5.4 ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ÇTSO) 1984 yılında kurulan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın 149'u imalat sektöründe olmak üzere toplam 917 üyesi mevcu ur. 2019 yılı sonu i barı ile 922 üyesi olan ÇTSO'nun üye dağılımı şu şekildedir: ÇAYCUMA TSO ÜYE SAYILARI GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ

402

LİMİTED ŞİRKET

389

ANONİM ŞİRKET

96

KOOPERATIF

35

TOPLAM

922

Kaynak: Çaycuma TSO veri tabanı

ÇAYCUMA'DA FAAL MÜKELLEF SAYISI Basit Usul Tic. Kazanç

1792

GMSİ

1552

Gelir Vergisi

1405

Kurumlar V.

306

Diğer Ücretli

176

Damga V.

138

Banka Muamele V

4

Adi Ort. Mksz

2

TOPLAM

5375

Kaynak: Çaycuma Vergi Dairesi veri tabanı

BUGÜNE KADAR TERK MÜKELLEF SAYISI

Basit Usul Tic. Kazanç Gelir Vergisi GMSİ Diğer Ücretli Kurumlar V. Damga V. Sigorta .V. Banka Muamele V Adi Ort. Mksz Toplam

5769 3839 1006 608 307 62 14 13 7 11625

Kaynak: Çaycuma Vergi Dairesi veri tabanı

45


46


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.6. EĞİTİM İlçe merkezinde 2 anaokulu, 6 ilkokul, 5 ortaokul, 7 lise, 1'i ilkokul, 1'i ortaokul, 1'i lise düzeyinde hizmet veren özel okul olmak üzere 23 okul bulunmaktadır. Ayrıca, 4 rehabilitasyon merkezi, 2 sürücü kursu ve 4 özel eği m kursu, 1 etüt merkezi olmak üzere toplam 11 özel eği m kurumu da hizmet vermektedir. İlçe genelinde bu kurumların toplamı 95'dir. Milli Eği m Müdürlüğü hizme nde 19 adet lojman da bulunmaktadır. Öte yandan Eği m Gönüllüleri Vak kurduğu merkezde çeşitli alanlarda kurslar düzenlemektedir. Bunun yanında Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Hazırlık Bölümü şehrin eği m fonksiyonunun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Şehirde daha çok Yeni Mahalle'de toplanan eği m kurumlarının yakın çevresindeki kasaba ve kırsal alanlar da etki alanı içindedir. Taşımalı eği m özellikle de lise düzeyinde önemli bir seviyededir. Çaycuma'da yer alan Anadolu Liseleri ve Fen Lisesi gibi sınavla öğrenci alan kurumlar yanında mesleki alanda eği m veren liselerin de olması, ilçe dışından Devrek, Gökçebey ilçeleri yanında, Bakacakkadı (Gökçebey), Eğerci (Devrek) Karaman (Zonguldak) gibi yerleşim birimlerinden de taşımalı öğrenci gelmektedir. 2.6.1 ÇAYCUMA'DA EĞİTİMİN KISA TARİHİ Çaycuma'da öteden beri eği m kurumları bulunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan belgelerden, Hris yan tebaanın kiliselere bağlı olarak eği m kurumu oluşturdukları, kendi müfredatlarına göre çocuklarını eği kleri anlaşılmaktadır. Bu dönemlerde, nahiyede, hem Müslümanlar hem de Hris yanlar için mektepler bulunmaktadır. İlçedeki eği mle ilgili ulaşabildiğimiz eski bilgilerse M. Zekai Konrapa'nın “Bolu Tarihi” adlı kitabında bulunmaktadır. Konrapa'nın Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak verdiği bilgiye göre, Çaycuma'daki Rüş ye mektebinde, 1883'de 87, 1887'de ise 51 öğrenci eği m görmektedir.(1) Zonguldak Milletvekili Tunalı Hilmi Bey, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da, uzun dönem ilk mekteplerle eği m verilen Çaycuma'da bir ya lı okul açılması için TBMM Başkanlığına bir önerge verir. Meclisin 7 Mart 1925 tarihli oturumunda Maarif Vekale (Milli Eği m bakanlığı) bütçesi görüşmesi sırasında söz alarak, önergesini, “Arkadaşlar! Devrek kazasında Çaycuma vardır. Burada bu sene hiç kimse sıtma yüzü görmemiş r. Havası, suyu o kadar iyidir. Burada beş tane bina var, çürüyor. Birisi bir dispanser binasıdır ki, Mücadele-i Milliye zamanında yapılmaya başlanmış fakat tamam olmamış r. İkincisi Askerî Dairesi yahut Daire-i askeriyedir. Üçüncüsü deppoydur. Bu dispanserler yeniden yapılan ilk mektebe merbut olmak üzere. (Türkçe söyle sesleri) Arkadaşlar! Tekrar söylüyorum, benim kalemim 25 - 30 yıldan beri o melez, uydurma lisandan kurtulmuştur. Fakat ben muhi nizden kurtulmadım ki, dilim de o melez Türkçeden kurtulsun. Efendim! Mektep yapılırken, muallimler için bir ev yapılmış r, tamam değildir. Dispanserler yapılırken doktorlar, memurlar için bir ev yapılmış r, tamam değildir. Vekil Beyden rica ediyorum, bir takrir takdim ediyorum. Burada, Türkiye'de bulunmayacak derecede mükemmel bir ilk ya mektebi açılabilir, yapılabilir. Bu binalardan is fade edilsin” şeklinde ifadelerle savunsa da, okulun açılması yönünde karar çıkartamaz.(2) 2.6.1.1 İLK ORTAOKUL: ÇAYCUMA ORTAOKULU Çaycuma'da eği m-öğre m hizmetlerinde ilerlemeler sağlanması ancak kaza teşkila kurulduktan sonra mümkün olur. 1948 yılı başında, vatandaşların yoğun baskısı sonucu dispanser olarak kullanılmakta olan eski ilkokul binasının onarılıp ortaokula tahsis edilmesine karar verilir. Halk, Yüzbaşı Cevat Rifat'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında yap rdığı okulun, ortaokul olarak faaliyete geçmesi için aralarında para toplar, eski ilkokul binasını tamir e rir ve okulun hazır olduğunu bildirerek bakanlıktan öğretmen ister. Çaycuma Ortaokulu, 29 Ekim 1950'de, Cumhuriyet Bayramı'nda açılır.(3) 2.6.1.2 İLK LİSE: ÇAYCUMA LİSESİ İlçenin liseye kavuşması ise çok uzun yıllar sonra, ortaokula, 1972'de, bir de lise statüsü kazandırılmasıyla olacak r. Çaycuma Lisesi olarak faaliyete başlayan okul, 1982 yılında Pehlivanlar Mahallesi'ndeki yeni binaya taşınır. 19911992 öğre m yılında ortaokul eği mine son verilir. Eği min devam e ği yapının güvenlik yönünden tehlike arz etmesi üzerine 2007 yılında boşal larak yanına yapılan prefabrik yapıya taşınır. Halen Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi olarak faaliyetlerini sürdüren okul, 2013-2014 öğre m yılında İstasyon mevkiindeki yeni binasına taşınır. (4) Barbaros İlköğre m Okulu 1927 yılında Devrek İlçesine bağlı Çaycuma Mektebi adı ile eği m öğre me başlamış, 1945 yılında yeni bir okul yapılarak İsmet İnönü İlkokulu olarak adı değiş rilmiş r. 1950 yılında Merkez İlkokulu, 1960 yılında Barbaros İlkokulu, 1997 yılında 8 yıllık eği me geçilmesi nedeniyle Barbaros İlköğre m Okulu olmuştur. Bu okulumuz ilk mezunlarını 1929 yılında, son mezunlarını 1997 yılında vermiş r. 5 sınıflı ilkokuldan mezun olan öğrenci sayısı ise 2704' tür. (5) Kutlutaş İlköğre m Okulu 1970'de Çaycuma Kâğıt Fabrikasını yapan “Kutlutaş İnşaat Şirke ” tara ndan yapılarak Milli Eği m Bakanlığına bağışlanmış r.1997 yılına kadar 5 sınıflı ilkokuldan mezun olan öğrenci sayısı 1913' tür. Bu iki okul daha sonra birleş rilerek Barbaros-Kutlutaş İlkokulu adını alır. Mevcut yapının yetersizliği nedeniyle iki ayrı binadan Barbaros bölümü yıkılarak yerine yeni bir okul binası yapımına 3 Temmuz 2000'de başlanır. 2002-2003

47


48


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

öğre m yılında geçici olarak toplam 35 şube ile eği m öğre me başlayan okul bodrum ka yla birlikte 5 kat olup, tüm bölümleri mevcu ur. Bugün 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 60 öğretmenin görev yap ğım eği m kurumu Barbaros Kutlutaş Ortaokulu adıyla eği me devam etmektedir. (6) Çaycuma'nın bir diğer okulu Mimarsinan İlkokulu, 1956 yılında öğrenime başlar. 5 yıllık bu okul 2012 yılında ortaokula dönüşür. 2014 yılından bu yana hayırsever Bülent-Belgin Kantarcı'nın önemli bir bölümünü yap rıp bağışladığı yeni binasında faaliyet yürüten okul, 20 derslik, 40 öğretmen, 1 kütüphane, 1 Bilişim Teknolojileri sını ile hizmetlerini sürdürmektedir. (7) 2.6.1.3 İLK ANADOLU LİSESİ: ÇAYCUMA ANADOLU LİSESİ Çaycuma'da ilk Anadolu Lisesi, 1992-1993 öğre m yılında, Çaycuma Anadolu Lisesi olarak, geçici bir binada açılır. 1994-95 öğre m yılında Yurtbay Eği m Vak tara ndan yap rılan modern binaya taşınan okul, faaliyetlerini halen Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi adıyla sürdürmektedir. 18 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 bilişim teknolojileri sını , 1 müzik, 1 resim sını , 1 konferans salonu bulunan okulun eği mci kadrosunda 31 öğretmen bulunmaktadır. (8) Ortaöğrenimde eği min niteliğini ar ran bir diğer okul Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesidir. 2010 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi olarak geçici yapılarda eği me başlayan okulun yapısı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tara ndan yap rılır. 2010 yılında başlayan inşaat iki yıl içinde tamamlanır. Resmi açılışı 2013'te yapılan okul, Çaycuma'nın hem eği m, hem de fiziki yapı i bariyle en nitelikli lisesidir. 2015 yılında Fen Lisesine dönüştürülen okulun robo k kodlama ve bilişim, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, resim ve müzik atölyeleri, z- kütüphanesinin yanında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, oryan ring, bocce gibi spor dallarında spor alanları ve sahaları mevcu ur. Öğrenciler, okulda, normal eği min yanı sıra satranç, robo k kodlama, şiir, yatro, müzik, resim, deney, spor, akıl ve zeka oyunları gibi ak vitelerde de bulunabilmektedir. (9) 2.6.1.4 ÇAYCUMA'DA MESLEKİ EĞİTİM Yıllar içinde Çaycuma'da eği m çeşitlenir. Pehlivanlar Mahallesinde, 1972'de inşaa na başlanan Çaycuma Endüstri Meslek Lisesi, Tesviye bölümüne alınan 120 öğrenci ile öğrenime açılır. 1979/1980 öğre m yılında Elektrik Bölümü ilave edilen okulda, 1983/1984 eği m öğre m yılında, bölge işgücü ih yacına cevap verebilmek üzere Metal İşleri ile Mobilya ve Dekorasyon Bölümleri açılır. 1996/1997 eği m öğre m yılında ek atölye ve derslikler faaliyete geçirilen okula, 1997/1998 eği m öğre m yılında da Teknik Lise, Bilgisayar ve Endüstri Meslek Lisesi Konfeksiyon Bölümleri, 2002/2003 eği m öğre m yılında Elektronik Bölümü açılır. 2006/2007 eği m öğre m yılında modüler sistemin uygulanmasıyla bölümleri alanlara dönüştürülerek yeni bir yapılanmaya gidilen okul, 1 Mayıs 2014 tarihinden i baren de "Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. (10) Çaycuma'da mesleki alanda eği m veren bir diğer okul, Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Yabancı dil bilir nitelikli ara eleman ye ş rmek, bölgedeki kamu ve özel sektöre ait kuruluşların nitelikli işgücü ih yacını karşılamak üzere, 1992-1993 öğre m yılında, "Anadolu Ticaret Meslek Lisesi" adıyla açılan okul, 20062007 öğre m yılından i baren Bilgisayar Alanı/Bilgisayar Programcılığı Dalı ile birlikte Bilişim Teknolojileri Alanı/Web Programcılığı Dal'ında eği me devam etmektedir. 2014-2015 eği m-öğre m yılı i barıyla “Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak faaliyetlerini sürdüren okul 225 öğrenci kapasitelidir. (9) Çaycuma Halk Eği m Merkezi 1967'de eği me başlar. 1980'de şu andaki binasına taşınan ve halen Çaycuma Halk Eği mi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak faaliyetlerini sürdüren okul, başta yöresel dokuma pelemet bezi üre mi olmak üzere pek çok alanda mesleki eği mi alanında hizmet vermektedir. (11) (1)

M. Zekai Konrapa, Bolu Tarihi, Vilayet Matbaası, 1964

(2)

h ps://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d02/c015/tbmm02015071.pdf

(3)

Hasan Ataman (age) (4) h p://caycumankal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/67/05/964351/icerikler/tarihce_829533.html?CHK=27ab21e14 95691f7289600a3fa15e655 (5)

h p://barbaroskutlutas.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/67/05/716604/icerikler/tarihce_42379.html?CH K=98e34f94f14f053226d77c97d36d785c (6) h p://caycumamso.meb.k12.tr/icerikler/tarihce_80576.html (7) h p://oktayolcayyurtbay.meb.k12.tr/ (8) h p://ctsofenlisesi.meb.k12.tr/67/05/972586/okulumuz_hakkinda.html (9) h p://caycumaeml.meb.k12.tr/67/05/210461/okulumuz_hakkinda.html (10) h p://sehitaydinberbermtal.meb.k12.tr/tema/okulumuz_hakkinda.html (11) h p://caycumahem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/67/05/210473/icerikler/tarihce_1450500.html?CHK =f373d055ea7773d774ad3a1b0f90007f h p://turkishstudies.net/Makaleler/636925550_8%C3%87eliko%C4%9Flu%C5%9Eaban-vd-sos-135158.pdf

49


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.6.2 İLÇEDEKİ ÖĞRETMEN SAYILARI

Resmi kurumda görev yapan öğretmen sayısı MEB dışından görevlendirilen öğretmen sayısı Özel kurumda görev yapan öğretmen sayısı Toplam öğretmen sayısı

1043 36 77 1156

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.3 OKULLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

2642

2723

2440

3000 1874

2000 1000

Kız Erkek

320

0 Anaokulları

İlkokullar

Ortaokullar

Liseler

Mesleki Eği m

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.3.1 ANAOKULLARI OKUL ADI

ERKEK

ÇAYCUMA ANAOKULU HAYRİYE HAYRULLAH SAKİ ANAOKULU PEHLİVANLAR ANAOKULU GENEL TOPLAM

KIZ

TOPLAM

44 66 47 157

63 61 39 163

107 127 86 320

ERKEK 205 112 48 263 215 85 10 938

KIZ 211 124 41 281 187 87 5 936

TOPLAM 416 236 89 544 402 172 15 1874

ERKEK 414 115 256 120 326 105 1336

KIZ 440 88 266 123 285 104 1306

TOPLAM 854 203 522 243 611 209 2642

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.3.2 İLKOKULLAR (İlçe Merkezi) OKUL ADI 75. YIL İLKOKULU ŞEHİT HASAN YAĞLI İLKOKULU VELİOĞLU İLKOKULU ATATÜRK İLKOKULU İSMAİL HAKKI TONGUÇ İLKOKULU ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA İLKOKULU AYIŞIĞI KOLEJİ İLKOKULU GENEL TOPLAM Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.3.3 ORTAOKULLAR (İlçe Merkezi) OKUL ADI BARBAROS KUTLUTAŞ ORTAOKULU CUMHURİYET ORTAOKULU ÇAYCUMA İMAM HATİP ORTAOKULU GEMİCİLER ORTAOKULU MİMARSİNAN ORTAOKULU ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA ORTAOKULU GENEL TOPLAM Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

50


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.6.4.4. LİSELER (İlçe Merkezi) OKULUN ADI ÇAYCUMA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAYCUMA NİHAT KANTARCI ANADOLU LİSESİ ÇAYCUMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FEN LİSESİ ÇAYCUMA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ OKTAY VE OLCAY YURTBAY ANADOLU LİSESİ ŞEHİT SACİT OLCAY KABAKLIOĞLU MTAL ŞEHİT AYDIN BERBER MTAL. GENEL TOPLAM

ERKEK 477 276 147 122 207 112 145 1486

KIZ 6 379 210 130 376 39 97 1237

TOPLAM 483 655 357 252 583 151 242 2723

ERKEK 37 189 1238 1474

KIZ 16 208 742 966

TOPLAM 53 397 1990 2440

Merkez 2 4 2 5 3 16

Belde 1 3 4

Toplam 2 5 5 5 3 20

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.5 MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI OKUL ADI ÇAYCUMA ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HALK EĞİTİM MERKEZİ TOPLAM Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.6 KURSLAR VE ÖZEL OKULLAR Kurum Türü Özel MTSK Özel Eği m ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrenci Yurdu Özel Eği m Merkezi ve Muhtelif Kurs Merkezi Özel Okul (İlkokul, Ortaokul) TOPLAM Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.7 SINIFLARA ÖĞRENCİ SAYILARI (İlçe Geneli) 12 . SINIF 11 . SINIF 10 . SINIF 9 . SINIF 8 . SINIF 7 . SINIF 6 . SINIF 5 . SINIF 4 . SINIF 3 . SINIF 2 . SINIF 1 . SINIF ANA SINIFI

915 931 956 1052 1470 1135 1026 1016 1006 921 991 860 974 0

200

400

600

800

51

1000

1200

1400

1600


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.6.8 OKULLARIN BELDE VE KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI Okul Türü Anaokulu İlkokul Birleş rilmiş Sınıflı İlkokul Ortaokul Lise Kurumlar TOPLAM

İlçe Merkezi 3 5 0 4 8 5 25

Belde 2 5 0 5 4 0 16

Köy 0 13 11 11 0 0 35

Özel 0 2 0 1 0 0 3

Toplam 5 25 11 21 12 5 79

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

2.6.9 DERSLİK ŞUBE VE ÖĞRENCİ SAYILARI Derslik Sayısı

Şube Sayısı

36

24

210

216

426

35

34

129

109

238

İlkokul

309

308

2013

1951

3964

Ortaokul

304

249

2449

2427

4876

Lise

182

256

1961

1832

3793

Özel Eği m

31

30

Okul Öncesi Anasını

Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

208

Kaynak: İlçe Milli Eği m Müdürlüğü veri tabanı

52


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.6.10 ÇAYCUMA'DA YÜKSEKÖĞRETİM 2.6.10.1 ÇAYCUMA'DA YÜKSEKÖĞRETİMİN TARİHÇESİ Çaycuma'da yükseköğrenim faaliye , 11.07.1992 tarihli Karaelmas Üniversitesinin kuruluş yasası ile Hace epe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan il merkezindeki Zonguldak İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Çaycuma İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almasıyla başlar. Şimdiki adı Bülent Ecevit Üniversitesi olan Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunun, 1994 yılında temeli a lır, 2002-2003 eği m-öğre m yılında Kayıkçılar Köyü mevkiindeki dokuz yüz bin metrekarelik arazinin içindeki yerleşkede eği m-öğre m faaliyetlerine başlar. Yüksekokul, şu an bünyesinde bulunan 8 bölüm 16 program ve 2260 kayıtlı öğrencisi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Karaelmas Üniversitesinin 2002-2003 öğre m yılında Çaycuma Meslek Yüksekokulunu öğrenime açması, ilçenin eği m kadar ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı yapan bir unsur olarak öne çıkar. Başlangıçta İşletme ve Muhasebe olmak üzere 2 program ve 111 öğrenci, 4 öğre m elemanı ile öğre me başlayan okul, kentsel yaşamda önemli bir yer tutar. Bünyesinde modern, teknolojik imkânlarla dona lmış derslikler, konferans salonu, kütüphane, uzaktan eği m sını , uygulamalı araş rma merkezi, mobilya ve dekorasyon atölyesi, bilgisayar laboratuvarları, çağrı merkezi laboratuvarı, kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları, bulunmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri spor salonu, basketbol sahaları, bahçe satranç takımı, halı saha, yemekhane ve kan n mevcu ur. Yıllar i bari ile sürdürülebilir bir gelişim gösteren Çaycuma Meslek Yüksekokulu program sayısını ve buna bağlı olarak öğrenci sayısını sürekli ar rır akademik ve idari kadrosunu da genişleterek güçlendirir. ÇMYO bugün 7 bölüm 10 önlisans programı ve 2000'in üzerinde kayıtlı öğrencisi ile eği m-öğre m faaliyetlerine devam etmektedir. Eği min devam e ği bölümler şunlardır: Büro Yöne mi ve Asistanlığı Bölümü, Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü, Sosyal Güvenlik Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı, İnsan Kaynakları Yöne mi Programı, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, Sivil Havacılık Ulaş rma İşletmeciliği, İç Mekân tasarımı Programı. Yapılanma çalışmaları devam eden Çaycuma Sivil havacılık Meslek Yüksek Okulunun 20202021 akademik yılından i baren eği m öğre m faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma yerleşkesinde ileriye doğru a lmış en önemli adımlardan biri de, Gıda Mühendisliği Bölümünün kurulmasıdır. Yükseköğre m Yürütme Kurulunun, 19.03.2014 tarihli toplan sında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı ile Gıda Bilimleri Anabilim Dalı açılması uygun bulunur. 2014-2015 eği m-öğre m yılında bu dallarda lisans programı açılır ve bölüme 52 öğrenci alınması ile eği m-öğre me başlanır. Program kontenjanı 50 kişi olup eği m süresi 4 yıl, diliyse Türkçedir. Ayrıca isteğe bağlı İngilizce hazırlık eği mi de verilmektedir. Binası hayırsever işadamı Zeki Yurtbay tara ndan yap rılan ve Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araş rma Merkezi ve Gıda Mühendisliği adıyla öğrenime devam bölümde iki anabilim dalı bulunmaktadır. 4 öğre m üyesi ve 1 araş rma görevlisinden oluşan akademik kadroyla çalışmalarını sürdüren Gıda Mühendisliği Bölümü Temmuz 2019 i bariyle Merkez Farabi Kampüsü Mühendislik Fakültesi binasına taşınmış r.

53


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.76.10.2 RAKAMLARLA BEÜ ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

2.6.10.2.A AKADEMİK PERSONEL

Profesör 1

Doçent 1

Dr. Öğre m Üyesi 3

Doçent Kadın Erkek 1

Dr. Öğre m Üyesi Kadın Erkek 1 2

Öğre m Görevlisi 24

TOPLAM 29

Kaynak: BEÜ ÇMYO veri tabanı

Profesör Kadın Erkek 1

Öğre m Görevlisi Kadın Erkek 12 12

TOPLAM Kadın Erkek 15 14

Kaynak: BEÜ ÇMYO veri tabanı

2.6.10.2.B İDARİ PERSONEL

Memur

İşçi

21

25

2.6.10.2.C İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI

TOPLAM

Kadın 12

46

Erkek 34

TOPLAM 46

Kaynak: BEÜ ÇMYO veri tabanı

2.6.10.2.D ÖĞRENCİ SAYILARI

Program Adı 1 Büro Yön. ve Yöne ci Asistanlığı 2 Çağrı Merkezi Hizmetleri 3 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 4 Gıda Teknolojisi 5 İç Mekan Tasarımı 6 İnsan Kaynakları Yöne mi 7 İşletme Yöne mi 8 Mobilya ve Dekorasyon 9 Muh. ve Vergi Uygulamaları 10 Ormancılık ve Orman Ürünleri 11 Sivil Havacılık ve Kabin Hiz. 12 Sosyal Güvenlik 13 Turizm ve Otel İşletmeciliği 14 Uygulamalı İng. ve Çevirmenlik TOPLAM

ÖĞRENCİ SAYILARI I. Öğre m K

E

84 67 20 20 61 65 9 0 7 15 78 23 0 269 718

65 44 7 7 43 58 12 13 8 108 86 16 4 108 579

Toplam

149 111 27 27 104 123 21 13 15 123 164 39 4 377 1297

Kaynak: BEÜ ÇMYO veri tabanı

54

II. Öğre m K

23 8 0 0 0 4 0 0 0 1 70 0 0 246 352

E

38 19 0 0 0 4 0 0 0 6 53 0 0 131 251

Toplam Toplam

61 27 0 0 0 8 0 0 0 7 123 0 0 377 603

K

107 75 20 20 61 69 9 0 7 16 148 23 0 515 1070

E

Toplam

103 63 7 7 43 62 12 13 8 114 53 16 4 239 744

210 138 27 27 104 131 21 13 15 130 287 39 4 754 1900


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.6.10.2.E MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI I. Öğre m II. Öğre m 43 17 34 26 14 0 18 0 34 9 13 0 6 0 18 0 34 7 34 0 8 0 75 59 331 118

Program Adı Büro Yöne mi ve Yöne ci Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gıda Teknolojisi İnsan Kaynakları Yöne mi İşletme Yöne mi Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ormancılık ve Orman Ürünleri Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik TOPLAM

Toplam 60 60 14 18 43 13 6 18 41 34 8 134 450

Kaynak: BEÜ ÇMYO veri tabanı

2.6.10.2.F BÖLÜM PROGRAM BİLGİLERİ

PROGRAM ADI 1. Öğre m Büro Yöne mi ve Yöne ci Asistanlığı Çağrı Merkezi Hizmetleri İç Mekan Tasarımı İnsan Kaynakları Yöne mi Ormancılık ve Orman Ürünleri Sosyal Güvenlik Programı Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

2. Öğre m

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri İ.Ö Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik İ.Ö

Tablo: Önlisans Programları Kaynak: ÇMYO veri tabanı

Dipnotlar: (30) (31)

h p://cmyo.beun.edu.tr/icerik/3/genel-bilgiler.html h p://gidamuhendisligi.beun.edu.tr/bolumumuz/genel-tani m/

(32)

Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi, Yapısı ve Sorunları. Saliha Koday, Şaban Çelikoğlu ve Evren A ş tara ndan yazılmış makale

55


56


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.7 SAĞLIK 2.7.1 ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ Çaycuma Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı ve Sağlık Merkezi olarak yıllarca bölgeye hizmet sunduktan sonra 1985 yılından i baren 50 yataklı hastane statüsüne geç . SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devriyle beraber Temmuz 2005 'de, ilçede bulunan 100 yataklı Çaycuma SSK Hastanesini bünyesine katarak 135 yataklı hale ge rildi. Hayırsever Ahmet ve Ülkü DURUSOY tara ndan yap rılan 2 katlı diyaliz ve idari hizmet binasının 2006 yılında inşaa tamamlanarak hizmete giren hastanede, Mayıs 2008'de, 4 yataklı dahili yoğun bakım birimi hizmete açıldı. 1 poliklinik ve 6 müşahede odası ile hizmet veren acil servisi, Mayıs 2009'da, genişle lerek 10 yataklı müşahede ve 4 yataklı muayene odası kapasitesine yüksel ldi. 2007'de hastaneye entegre olarak 112 acil yardım istasyonu açıldı. Hastanenin önceki yıllarda kullandığı ana hizmet binası da yine bölgeye hitap edecek yapıda Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak düzenlenerek aynı yıl hasta kabulüne başladı. Temmuz 2010'da 4 yataklı cerrahi yoğun bakım, Haziran 2011'de ise 4 yataklı koroner yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı. Hastane bünyesinde 131 adet klinik, 11+1 adet diyaliz, 10 adet acil müşahede yatağı bulunmaktadır. Bu kapasite ile aylık ortalama 850 hastanın yatarak tedavisi sağlanmaktadır. Ayaktan hastalara 24 adet poliklinik, 5 adet diş polikliniği ile hizmet verilmektedir. Acil servis ve polikliniklere aylık ortalama 35.000 hasta başvurmaktadır. Uzun yıllar boyu ilçe halkına ayaktan, yataklı ve evinde sağlık hizme veren hastane, 10 Nisan 2017'de yeni ek binasının poliklinik ve yataklı servislerini de hizmete girmesiyle çok daha büyük bir kapasiteye ulaş . Yeni açılan ek bina, 92 normal yatak ve 16 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere 108 yatak kapasitelidir. Yalnızca Çaycuma halkına değil, çevre ilçe ve beldelere de hizmet veren Çaycuma Devlet Hastanesi toplam 200 yatak kapasitesi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, anestezi teknikeri, acil p teknisyeni, röntgen teknikeri, bbi sekreter, yardımcı hizmetler ve yöne m kadrosuyla hiz. Hastane, Gökçebey ilçesi gibi yakın yerleşmelerin de etki sahasında olduğundan yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veriyor. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bir de diyaliz ünitesi bulunuyor. Biri İstasyon Mahallesi, diğeri de şehir merkezinde olmak üzere iki Aile Hekimliği Merkezi, bir Toplum Sağlığı Merkezi, bir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Diş Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Yeni Mahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde bir özel p merkezi, Çay Mahalle'sinde dört katlı ağız ve diş polikliniği ile birçok doktorun muayenehanesi bulunmaktadır. İlçedeki aile hekimliği birimlerinde 14 doktor, 10 ebe, 4 hemşire 1 acil p teknisyeniyle ayakta tedavi gerek ren durumlar, aşı, ana çocuk sağlığı gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca ilçe köylerine de sağlık hizme de götürülüyor. Bununla birlikte Toplum Sağlığı Merkezi'nde 4 doktor, 5 sağlık memuru, 1 çevre sağlık teknisyeni, 6 hemşire, 9 ebe, 2 bbı sekreter ve 9 yardımcı hizmet personeli bulunuyor. Burada aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması gibi hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığının yıllık programına uygun olarak lojis k destek verilirken, sağlık merkezlerine eği m ve planlama hizme de sunuluyor.

2.7.2 SAYILARLA ÇAYCUMA'DA SAĞLIK HİZMETLERİ 2.7.2.1 SAĞLIK KURUMLARI HEKİM SAYILARI VE KAPASİTELERİ

Sağlık Kurumu ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

ÖZEL SEVGİ TIP MERKEZİ

Hekim Sayısı Uzaman Hekim: 26 Pra syen Hekim: 12 Diş Hekimi 5 Uzman Hekim: 5 Pra syen Hekim: 2

Kaynak: İlçe Sağlık Müdürlüğü veri tabanı

57

Yatak Kapasitesi 200

8

Çalışma Saatleri TAM GÜN

08:30-23:30


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.7.2.2 ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ 2019 YILI HASTA SAYILARI

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK GENEL TOPLAM

ACİL HASTA SAYISI 15311 10683 12013 11787 12526 14510 13350 16136 13051 13241 11619 15403

POLİKLİNİK HASTA SAYISI 34580 30736 31075 30070 30139 23946 31380 23395 25030 28735 30200 31516

159630

350802

YATAN HASTA SAYISI 1088 981 868 887 874 633 867 729 810 818 777 906 10238

Kaynak: İlçe Sağlık Müdürlüğü veri tabanı

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

ACİL HASTA SAYISI POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI

2.7.2.3 İLÇEDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARININ SAYILARI SAĞLIK KURULUŞUNUN TÜRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ ÖZEL DİŞ MUAYENEHANESİ ECZANE

Sayısı 3 2 17

Kaynak: İlçe Sağlık Müdürlüğü veri tabanı

58


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.8. KÜLTÜR 2.8.1 YAŞAM Çaycuma'nın kendine özgü yasayış ve davranış biçimi vardır. İlçe merkezinden köylere doğru gidildikçe yaşam biçimleri bazı farklılıklar gösterir. Tarih boyunca göç alan, adeta bir kavimler kapısı olan bölgede, son yüzyıllarda uygulanan iskân poli kalarıyla gelen insanların oluşturduğu kültürel farklılığın izlerini de görmek mümkündür. Bir maden değil madenci ken olan Çaycuma'da iki yüzyıldır maden işçiliği yapılmaktadır. Üre mde benzer aletler kullanıldığı için üre m biçimi birbirine çok yakın olan tarım ve madencilik, ilçenin üre m kültürünü oluşturur. Madencilik yakın zamana kadar, babadan oğula aktarılan bir kültürel birikimi de ifade etmektedir. Zonguldak kömür havzasında “Bir dönem madende, bir dönem köyde” şeklinde uygulanan dönüşümlü (münavebeli) maden isçiliği, sosyo-kültürel yaşama damgasını vuran, biçimlendiren olguların başlıcasıdır. Bu çalışma örüntüsü, kırla kent yaşamının belirgin şekilde ayrışmasına engel olmuş, sosyolojik olarak “köylü-işçi” olarak tanımlanabilecek insan pini ortaya çıkarmış r. Maden işçiliği nedeniyle erkeğin önemli oranda tarımdan kopması tarımsal etkinliklerde kadın emeğinin öne çıkmasına neden olmuş, bu da, kadının da içinde olduğu bir toplumsal yapının ortaya çıkmasını sağlamış r. İki yüzyıldan beri maden işçiliği yapılan bölgede, 1970'li yıllarda SEKA'nın da üre me geçmesiyle endüstri toplumunun kültürel izleri de belirginleşmeye başlayan ilçede, kültürel olarak bir homojenlik söz konusudur. Bu nedenle Çaycuma ilçe merkezindeki bir vatandaşla, Çaycuma'nın herhangi bir köyünde yaşayan vatandaş arasında kesin biçimde ayırıcı, belirgin davranış farklılıkları yoktur. Endüstriyel süreçlerle çok erken tanışan Çaycuma insanı farklı kültürlere karşı hoşgörülü ve değişime açık r. Tüm ülkede olduğu gibi Çaycuma'da da yerel ağız özellikleri unutulmuş, İstanbul lehçesi belirgin şekilde hâkimdir. 2.8.2 ŞİVE Yörede bu konuyla ilgili ilk çalışmaları yapan Hamit Kalyoncu'ya göre, Zonguldak yöresindeki yerel ağız özellikleri, tarihsel süreçlerdeki toplumsal yapılanmalardan izler taşır. Bölgenin 11 ve 12. yüzyıllarda başlayan Türkleşme sürecinde, cari ve siyasi ilişkiler bir sonucu Oğuz-Türkmen boylarının yanı sıra, Kıpçak-Kuman gruplarının yerleşmesinden de söz edilir. Bugünkü Zonguldak il sınırları içerisinde Bar n Ağzı ile birlikte Çaycuma Ağzı ve DevrekEreğli-Zonguldak Ağızları olarak iki ayrı ağız özelliği görülür. Anadolu ağızlarında 11. yüzyıldan beri çeşitli değişimlerle varlığını koruyan “nazal n” sesi bu bölgede de görülür. Devrek ve Ereğli yöresinde görülen nazal (genzel) “n” sesi, Çaycuma ağzında “y” sesine dönüşür. Belirgin özellik olarak iç seste “g” sesini “v” sesiyle değişimi (Oğuzca, Kıpçakça ve 13. yüzyıl Kumancası) ile genzel “n” sesinin iç ve son seste, ikinci şahıs iyelik eklerinde, gelecek zaman ve şart kipinin ikinci şahıslarında, gelecek zaman ve emir kiplerinde, ha a doğrudan doğruya sözcük köklerinde düzenli biçimde “y” sesine dönüşmesi Urfa-Denizli ağzı ile Kıpçakça ve günümüzdeki devamı Karaimce'de görülür. 2.8.3 HALK MÜZİĞİ VE HALK OYUNLARI Tüm Zonguldak yöresi gibi Çaycuma da davul ve köçek oyunları yönünden oldukça zengindir. Geçmişte davulcuların omuzlarına as kları çi davulla oynadıkları söylenir. Göbekleşme, kaşık, zil gibi ayrık düzen oyunları; bağlama, tanbura, cura, kemane ( rnak kemanesi), çi elli, zurna, kaval (dilli, dilsiz), tef, darbuka, zil, kaşık, zilli maşa, tangurdak (koyun çanlarından yapılan çalgı) eşliğinde oynanır. Erkek oyunlarının yok denecek kadar az, parayla tutulan köçeklerin (meyter) ve köçek oyunlarının yaygın olmasının nedeni, erkeğin köyünden ayrı bir işyerinde (kömür ocaklarında) çok ağır koşullarda çalışmasıyla ilgilidir. Köyüne izinli gelen erkek eğlenme, oyun gereksinimini parayla köçek tutarak ve onu izleyerek giderir. Bu nedenle yörede köçek ve kadın oyunları yaygındır. 2.8.4 KIYAFET ÖZELLİKLERİ Geçmiş dönemlerde Çaycuma'nın kırsal kesimde günlük dış giysi genellikle basma, pazen divi n; iç giysiler ise evlerde dokunan keten (Karadeniz Ereğli'de elpek bezi, Çaycuma'da pelemet bezi) ya da pamukludandır. Başa önce fes giyilir, fes üstüne oyalı yemeni (abacuk) üzerine de tülbent (yazma) bağlanır. Çevresi metal pullu, renkli boncuklu, oyalı olan tülbentlere “atça”, sarı, yeşil renkli dallı pullu olanlara da “çatkı” denir. Gömlek adı verilen ve dizlere kadar uzanan iç giysi sı r yaka, önden düğmeli, yaka, kol ağızları ve önleri dantelle süslüdür. Özel günlerde üstü sim işlemeli “telli yelek”, “kutnu yelek” (İpekle karışık pamuklu kumaş) giyilir. İpekli kumaşa sırma ile işlenmiş cekete benzer yelek olan “kapale” ile “ustufa” geleneksel kadın giysilerinin özgün biçimlerindendir. Ustufaların içi pamuk astarlı olup, kol ağızları, yakası dantelli ve önü boydan boya açık r. Ustufa ve kapalenin bir başka türü olan çitare adlı yelekler de, kırsal kesimde kullanılan yaygın bir giyim örneğidir. Güllü kutnu, kutnu çitare, yalancı çitare, zenne (kışın giyilen uzun kollu) bilinen çitare türleridir. Yeleklerin çevresi, kol ağızları siyah şeritli (kaytan), bilinen çitare türleridir. Yeleklerin çevresi, kol ağızları siyah şeritli (kaytan), yakaları “harç, divdik, çıkartma, gibi adları olan işlemelerle süslüdür. Yeleğin üzerine “acemşal” denen büyük kuşak sarılır. Genç kızlar kuşağı önden, diğerleri arkadan bağlar. Gömleğin al na pijama biçimi don giyilir. Süslü olanlara “çözme don”, kırmızı ve beyaz bezden parçalı olana “al don" denir. Erkekler yakasız, sık düğmeli mintan (göynek) üzerine yelek, kalın ceket (aba), al na “pamtur” yada “zıbka”, ayağa da “çapula” giyerlerdi. Cumhuriyetle birlikte modern yaşamın gerek rdiği kimi giysiler giyilmeye başlamış r.

59


60


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.8.5 KÜLTÜREL YAŞAM Çaycuma Zonguldak'ın ilçeleri arasında en çok kültürel etkinliğin gerçekleş rdiği ilçe durumundadır. Amatör yatroların yanı sıra pek çok yatro ekibi gösterilerde bulunmak üzere ilçemize gelir. Çaycuma'da öteden beri sanatsal etkinliklere yakın ilgi ve sevgi vardır. Halkevi, daha sonra Halkodası, ardından Çaycuma Gençler Birliği, 1950'lerden sonra da Çaycuma Güzelleş rme Cemiye 'nin öncülüğünde Çaycuma'da yatro, resim ve fotoğraf sergileri, konserler başta olmak üzere pek çok sanatsal etkinlik gerçekleş rmektedir. Halen Belediye bünyesinde Türk Halk Müziği Topluluğu ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Rahvan At Ye ş ricilik ve Binicilik Topluluğu, Çaycuma Bisiklet Topluluğu gibi gruplar faaliyetlerini yürütmektedir. 2.8.6 İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN KÜLTÜR MERKEZLERİ Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi İlçe Halk Kütüphanesi ADD Kütüphanesi Çaycuma TSO Konferans Salonu Belediye Sineması Kültür ve Sanat Merkezinde Halk Eği m ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tara ndan açılan kurslar: Dekora f deri yas k dikimi, Çini işlemeciliği, El dekorculuğu Sır üstü dekorlama Dekora f ahşap süsleme, Giyim üre minde temel işlemeler, El sanatları Makinede çini iğnesi, Bağlama, Klasik gitar, Org eği mi, Yağlıboya resim, Yan flüt ve piyano kursları Çaycuma Belediyesi bünyesinde bulunan: Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Belediye Çocuk Korosu, Belediye Bandosu ve Kent Konseyi Tiyatro Gruplarının çalışmaları

KÜLTÜR MERKEZİ SALON KAPASİTESİ

390

HALK KÜTÜPHANESİNDE OKUYUCU SAYISI

35,706

MEVCUT KİTAP SAYISI

22,214

TOPLANTI SAYISI

4

PANEL SAYISI

2

KONFERANS SAYISI SERGİ SAYISI

11 6

TİYATRO SAYISI

36

YARIŞMA SAYISI

3

KONSER SAYISI

8

ETKİNLİK SAYISI

22

Kaynak: İlçe Kültür Merkezi veri tabanı

61


62


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.9 SPOR Çaycuma'da sporun pek çok türünde faaliyet yürütülmektedir. Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, judo, güreş, tenis, tekvando, okçuluk, badminton, atle zm, gibi dallarda okullar ve spor kulüplerinin ka ldığı müsabakalar düzenlenmekte, briç, satranç, bilardo gibi spor dallarında da sıkça yarışmalar yapılmaktadır. Belediyemizin son zamanlarda spor altyapısına yap ğı ya rımlarla ilçede sporun her dalında faaliyet yürütmek mümkün hale gelmiş r. 2.9.1 KENTTEKİ SPOR ALANLARI Şehir Stadyumu Sente k Çim Futbol Sahası Tenis Kortu Kapalı Spor Salonu Kapalı Halı Saha (2 Adet) Açık Halı Saha Açık Basketbol Sahası Açık Alan Spor Ak vite Sahası Kapalı Açık Tenis Kortları 2.9.2 SPOR KULÜPLERİ Çaycuma Spor Kulübü (Futbol) İstasyon Gemiciler Spor Kulübü (Futbol) Velioğlu Spor Kulübü (Futbol) Pehlivanlar Spor Kulübü (Futbol) Çaycuma Bisiklet Kulübü Çaycuma Bilardo Kulübü Çaycuma Satranç Kulübü Avcılar Kulübü Briç Kulübü Rahvan Atçılık Kulübü

2.9.2 SPOR ALANLARI, SPORCU SAYILARI, BRANŞLAR TESİS VE KAPASİTE

ADET

KAPASİTE

SPOR SALONU

1 ADET

250 KİŞİ

ÇİM SAHA

1 ADET

1000 KİŞİ

SENTETİK SAHA

1 ADET

750 KİŞİ

ANTRENMAN SALONU

SEYİRCİSİZ

LİSANSLI SPORCU SAYISI

1 ADET 2818 KİŞİ

KULÜP SAYISI

28 ADET

BRANŞLAR

FUTBOL, ATLETİZM, TENİS, GÜREŞ, TAEKWONDO, BADMİNTON, JUDO, VOLEYBOL, OKÇULUK

Kaynak: İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü veri tabanı

63


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.10.2 CAMİLERİN GÖREVLİ SAYILARI ve KAPASİTELERİ

CAMİİ ADI

GÖREVLİ

KAPASİTE

1 MERKEZ YENİ CAMİİ

2

552

2 MERKEZ 50.YIL CAMİİ

2

400

3 PEHLİVANLAR MERKEZ CAMİİ

1

265

4 PEHLİVANLAR SİTE CAMİİ

2

615

5 YENİ MAH.ULU CAMİİ

2

700

6 BEYLER CAMİİ

2

200

7 SEKA SİTE CAMİİ

2

300

8 TERMİNAL KUDÜS CAMİİ

1

100

9 İSTASYON FATİH CAMİİ

1

408

10 İSTASYON CAMİİ

1

760

11 HACIİLYAS CAMİİ

2

250

12 SEKA KAĞIT FAB.CAMİ

1

240

13 VELİ OĞLU ÇARŞAMBALIOĞLU MAHAHLLESİ CAMİİ

1

146

14 VELİ OĞLU GEDİKLER MAHALLESİ CAMİİ

1

146

15 VELİ OĞLU ISKALAN MAHALLESİ CAMİİ

1

146

16 VELİ OĞLU SÜLEYMAN MAHALLESİ CAMİİ

1

180

17 VELİ OĞLU VELİOĞLU MAHALLESİ CAMİİ

1

554

18 VELİ OĞLU MAHALLESİ CAMİİ

1

160

19 GEMİCİLER MAHALLESİ CAMİİ

1

266

20 GEMİCİLER ESELER MAHALLESİ CAMİİ

1

250

21 GEMİCİLER KABUKLAR MAHALLESİ CAMİİ

1

187

22 GEMİCİLER GEDİKLER CAMİİ

1

340

23 AHATLAR MAHALLESİ

1

224

24 YEŞİLTEPE MAHALLESİ CAMİİ

1

340

25 YEŞİLTEPE SARAÇLAR MAHALLESİ CAMİİ

1

145

26 MERKEZ SOFULAR MAHALLESİ CAMİİ

1

145

27 MERKEZ SANAYİ SİTESİ CAMİİ

1

200

28 VELİKÖYÜ CAMİ

1

133

29 VELİKÖYÜ KARALAR MAHALLESİ CAMİ

1

180

30 VELİKÖYÜ ŞAHNALAR MAHALLESİ CAMİ

1

230

31 VELİKÖYÜ MÜYESSERLER MAHALLESİ CAMİ

1

180

32 MÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

1

50

33 AHATLI KÖYÜ CAMİİ

1

533

34 AHATLI KÖYÜ GEMEÇLER MAHALLESİ CAMİİ

1

800

35 AHATLI KÖYÜ ELLEZİ MAHALLESİ

1

341

42

10667

TOPLAM Kaynak: İlçe Mü ülüğü Veri Tabanı

64


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2.10. DİN HİZMETLERİ Dini yapılar kentlerin en önemli mimari eserlerini oluşturur. Çaycuma'da, şu anda kültür varlığı olarak tescili olan tek cami Merkez Yeni Cami'dir. Çaycuma ile ilgili ilk araş rmaları yapan Hamit Kalyoncu bir yazısında,(1) “Göldağı'nın asi çocuğu Balat Dağı, kuzey kolunu Aktaş Tepesi, güney kolunu Topbaşı Tepesi adıyla uza r Filyos Çayı'na doğru. İki tepe arasındaki dar vadide ise Çarşamba/ Çaycuma kurulacak r.1967 yılında yap ğım üniversite bi rme tezi derleme çalışması sırasında “Bir yerleşim yeri” kurulmasının ilk adımının bu dar vadinin hemen baş taraflarında a ldığını öğrenmiş m. Yaka Köyü ve Veliköyü'nde oturanlar, yörenin ilk pazaryerini burada 'Sıra Cevizler'in yanındaki, iki köyün yollarının kavuştuğu ve ayrıldığı küçük düzlükte kurarlar. Pazaryerinde alışveriş için bir araya gelen insanlar, bir süre sonra topluca namaz kılmak için bir mescit yaparlar. Erenköy'de oturmakta olan Rumbeyzade Halil oğlu Hacı Ali Bey, hükümetle veya Bolu Sancak Beyliği ile görüşerek, ha pliğinin kendisine/ailesine verilmesi koşuluyla buraya bir cami yap rmak istediğini belir r. İsteği uygun görülünce de Eski Cami'yi (50.Yıl Camisi) şimdiki yerinde, Tarihçi Mehmet Köktürk'ün tespi ne göre Hicri 1235,Miladi 1819 tarihinde yap rır. Bi rme tezi çalışması yap ğım 1967 yılında, Eski Cami giriş kapısının sol tara nda eski yazı (Arap harfleri) ile yazılmış bir kitabe vardı. Bu kitabede Mehmet Köktürk Hoca'ya göre: “Allah'ın inaye (yardımı) ile ana babasına rahmet eyleye, Haliloğlu Hacı Ali. Ey rahim olan sevenlerinin hepsine, H. 1235, M. 1819 tarih.” Yıkılan Eski Cami -yap ran Erenköy Hacıbeyler'den -Halil oğlu Hacı Ali” diye yazmaktadır. Kalyoncu bir başka yazısında ise (2) “15. ve 16.yüzyıllarda Mengen'den Çatalağzı- Kokurdan'a kadar uzanan Hızır Bey İli biliniyor. Ancak sınırları tam olarak belirli değil. Bu coğrafya ortasında Çarşamba adı verilen bir nahiye/kaza bulunmakta, fakat buranın da merkezi ve sınırları açık ve net görünmüyor. Çarşamba bölgesinin merkezi sayılan Çaycuma'nın da eldeki verilere göre ne zaman, nasıl kurulduğu hakkında kesin bir kayıt bulunamıyor. Sadece şimdiki Çaycuma'nın merkezinde Rumbeyler'den Hacı Halil oğlu Ali Bey'in 1819 yılında yap rdığı cami tarihi biliniyor. Caminin yapılması, şehirleşmenin gelişimi ile çevre köylerden merkeze yerleşmeyi de hareketlendirmiş olmalıdır. Şehir nüfusunun artması ayrıca Rumların da etkisiyle küçük esnaflık faaliyetlerini de ar rır. Bir süre sonra çarşı da büyümeye başlar. 1819 Cami yapım tarihi, şimdiki verilere göre aynı zamanda Çaycuma ken nin de kuruluş tarihi olma özelliğini taşıyor. Çevre köylerdeki köy ve mahalle adlarından 12-13 yüzyıldan i baren yerleşimlerin var olduğu söylenebilir. Bu cami tarihi sayesinde sadece şehir merkezine bakarak, Çaycuma kent merkezinin 2019 yılı i bariyle 200 yıllık bir geçmişinin olduğunu söyleyebiliriz” diyerek tescilli camideki tarihin aynı zamanda, şimdiki Çaycuma'nın kuruluş tarihi olabileceğini de dile ge riyor. Çaycuma'nın tarihi camilerinden biri de Akçaha pler köyünde bulunmaktadır. Geleneksel ahşap yapı mimarisiyle yapılan “Çivisiz Cami”nin 200 yıllık bir tarihi olduğu söylenmektedir.

2.10.1 SAYILARLA ÇAYCUMA'DA DİN HİZMETLERİ

Cami Sayısı

336

Kur’an Kursu Sayısı

36

İmam Ha p Sayısı

298

Müezzin Kayyım Sayısı

15

Kadrolu Personel

33

Geçici Öğre ci

12

Kur’an Kursu Öğre cisi

45

Kaynak: İlçe Mü ülüğü veri tabanı

(1)

h p://www.halkinsesi.com.tr/m/hamit-kalyoncu-makale,4677.html

(2)

h p://www.halkinsesi.com.tr/m/?id=4834&t=makale

65


66


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2.11 TURİZM 2.11.1 KADIOĞLU MOZAİKLERİ Kadıoğlu Mozaikleri, Kadıoğlu köyü, Çobanhasanlar Mahallesi'nde bulunmaktadır. 2008-2011 yılları arasında Ereğli Müzesi tara ndan bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan kalın ların MS 3. yy ait bir çi lik evine (Villa Rus ca) ait olduğu düşünülmektedir. Evde, zemini mozaikle kaplı 3 oda bulunmaktadır. Bunlardan apsidal odanın içindeki mozaikler, 7.3 x 7.3 m, diğerleri ise 5.8 x 5.8 m ebadındadır. Üzerinde, Lykurgos ve Ambrossia'nın be mlendiği mozaik ile 4.2x10.2 m ölçülerinde geometrik desenlerden oluşan mozaik r. Kalın lar, Kadıoğlu Köy Yolu'na 15 metre uzakta ve yol kotundan 7 metre aşağıdadır. Kabul ya da toplan salonu olduğu tespit edilen oval mimari tarzı odanın zemin mozaiği, dıştan içe doğru geniş bantlarla, yaprak ve dalga mo fleri ile ortadaki panoları çevrelenmektedir. Kare çerçeveler içinde yapılmış sarmallar için de 20 adet av sahnesi, hayvanlarla mücadele yer almaktadır. Yine zemin mozaiğinde köşelerde sakallı dört erkek masknın başlarından çıkan Eros, arslanlar ve domuzlar tara ndan taşınan sarmallar ve bitkisel mo fler yer almaktadır. 2.11.1.A MOZAİKLERİN EFSANESİ Zeus ve Semele'nin oğlu olarak Olympos'un 12 tanrısından biri olan Dionysos, kendini üzümün, şarabın, eğlencenin tanrısı yapacak şarabı bularak tanrılara sunar. Kendi katlarında kutsal içkiyi çok beğenen tanrılar, Dyanisos'a tüm dünyaya tanıtma, nasıl üre ldiğini öğretme görevi verir. Bu amaçla her yeri dolaşan Dianysos'un yolu Trakya'ya düşer. Trakya'nın kudretli kralı Lykurgos şaraba ve üzüme düşmandır. Dianysos, eğlence arkadaşları Satyr'ler, Silenos'lar, Nymph'lerle bir deniz kenarında kutsal içkiyi tadıp, çalıp oynarken gizlice bas rır, muha zları ile çember içine alıp ok yağmuruna tutar. Dionysos kendisini denize atarak kurtarırken arkadaşlarının bir kısmı öldürülür, sağ kalanlarsa zincire vurularak esir edilir. Tanrıların kendilerine yapılan bu hakare kabul etmeleri mümkün değildir elbe e. Gazapları gecikmez, önce aklını alırlar Lykurgos'un. Acımasızca yap ğı katliamın cezası büyük kesilen Deli Kral, bağları tahrip edip üzüm kütüklerini kesmeye başlar bilinçsizce. Asma çubuğu sandığı kendi öz oğlunun kellesini uçurur. Üzüm tefeği zannederek kendi ayağını keser. Kudretli Kral acılı feryatlar yükselten bir acize dönmüştür. Dionysos'un esir arkadaşları neşeli kahkahalar atarak dinler onun acıklı feryatlarını. Esaret zincirleri kendiliğinden kopar. Serbest kalan Satyr'ler, Silenos'lar, Nymph'lerler Lykurgos'un üzerine saldırır. Onu büyük bir kayanın üstünden, panterlerin dolaş ğı bir yere atar. Panterler tara ndan parçalanan Lykurgos feci şekilde can verir. Kadıoğlu'nda bulunan mozaikler bu söylenceden yola çıkılarak geliş rilen bir kurgunun ürünüdür. Elinde hançerle bir bağda kadına saldıran adam Lykurgos, saldırdığı kişi de sözcük anlamı “tanrısal içki” olan ve mozaiklerde bir kadın olarak be mlenen Ambrosia'dır. Kimi mitolojik kaynaklarda Ambrosia'nın Lykurgos'un koruyucu annesi olduğu da yazmaktadır. Deli edilen Lykurgos, oğlunu kes ği gibi koruyucu annesine de saldırıda bulunur. 2.11.2 FİLYOS ANTİK KENTİ VE FİLYOS KALESİ Çaycuma'nın an k çağlardaki en önemli yerleşim alanı olan Filyos ken nin, başlarında Tios adında bir rahip bulunan Miletoslular tara ndan kurulduğu ifadesi birçok kaynakta yer alır. Kent ilk defa M.Ö. 4. yüzyılda, Herakleia Pon ke'nin (Ereğli) egemenliği al nda sikke basmaya başlar. Herakleia Tiranı Dionysios'un ölümünden sonra tahta geçen karısı Amastris'in kendi adıyla kurduğu birliğe ka lsa da kısa süre sonra ayrılır. Bir müddet Bithynia Krallığı'nın egemenlik alanı içinde kalan an k kent, VI. Mithridates zamanında Pontus Krallığı'nın işgaline uğrar. Uzun yıllar boyunca bazen Pontus bazen de Bithynia devle arasında el değiş ren kent, M.Ö. 70 yılında, Romalı General Aurelius Co a tara ndan Roma'nın egemenliği al na alınır. Tios-Tieion, Bizans İmparatorluğu döneminde bir piskoposluk merkezi olarak dikkat çeker.An k çağlar boyunca Karadeniz'de önemli bir liman ken durumunda olan Tios-Tieion, nehir ve deniz taşımacılığı sayesinde balık, şarap, tahıl gibi ürünlerin care nin yapıldığı bir merkez durumundadır. O çağlarda adı “Billaios” olan Filyos Nehri'nin denizle buluştuğu noktada oluşturduğu delta ile nehir vadisi boyunca uzanan bereketli araziler kente çok büyük bir zenginlik katar. Billaios Nehri ayrıca cari bir suyoludur. İç bölgelerden elde edilen katma değeri yüksek ürünler, nehir vasıtasıyla limana ge rilip, buradan başka ülkelere nakledilir. An k kaynaklara göre, Tios halkının geçim kaynakları arasında deniz-nehir care , tarım, balıkçılık ve şarap üre mi bulunmaktadır. Günümüzde birinci ve ikinci derece sit alanları bulunan Filyos'ta, arkeolojik yüzey araş rmalarına göre, an k Tieion ken bir akrapol, iki nekrapol alanları ile sular al nda kalan an k bir mendirekten / limandan oluşmuştur. Romalılar döneminde yapılan kale, harabe durumunda bir mabet (tapınak), amfi yatro ve büyük bir yapıya ait olduğu sanılan üç kemerli bir duvar, Çayır Mağarası'ndan çıkan suyu kente taşıyan su kemeri kalın ları günümüze kadar ulaşabilen kültürel değerlerdir. Bu tarihsel eserlerden kale ve amfiteatr 2001 yılında restore edilmeye başlanmış ve çalışmalar halen sürmektedir. Yöredeki kalın lar Hellenis k, Roma, Bizans, Ceneviz dönemi izlerinin taşır. An k dönemden kalan Karadeniz'e doğru uzanmış an k liman mendireği sular al ndadır. Ayrıca denize hakim tepede kalesi, Ateş Tuğlası Fabrikası sınırları içindeki kent kalın ları, toprak al nda kalan açık hava yatrosu, kilise ve su kemerleri halen gözle görülebilen kalın lardır.

67


68


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

Filyos, tüm Karadeniz Bölgesinde modern yerleşim al nda kalmayan tek an k ken r. Kalenin ba yönünde, yukarıdan bak ğında rahatlıkla görülebilen ba k an k limanı ve hemen onun 200 metre açığında 8 adet ba k geminin de bulunduğu Filyos sual arkeolojisi açısından da önem taşımaktadır. Kazılar halen Bar n Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğre m Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıdırım'ın bilimsel başkanlığındaki bir heyet tara ndan sürdürülmektedir. 2.11.3 FİLYOS KENTİ, ÇAYIRKÖY MAĞARASI ANTİK SUYOLU Filyos ken ne Çayırköy Mağarası'ndan su taşıyan ve bazı kalın ları halen görülebilir durumda olan 22 kilometrelik suyolu Roma Dönemi mühendislik eserlerinden başlıcalarından biri olarak göze çarpar. Tieion'a ge rilen içme suyunun güzergâhının da bu amaçla özenle seçildiği anlaşılmaktadır. Suyolu, Çayır Köyü'nden Tieion'a ulaşan güzergâh boyunca, tepelerin eğimli yamaçlarını izleyerek uzanır ve ha n tespit edilebilen uzunluğu ise yaklaşık 22 kilometredir. Suyolunun güzergâhında yer alan yapı kalın ları, suyun temini, kente ge rilmesi ve de tahliyesi için kullanılmış bir su sisteminin parçalarını oluşturur. Çayır Köyü Mağarası'ndan kuzeydoğu yönünde sırasıyla Çayır Esentepe, Göynük-Salmanlar (Pevenli Mah.), Çomranlı ve Çayköy sınırlarında bulunan tepelerin yüksek sırtlarında 12 kilometre kadar uzanmakta, Çayköy'den ise kuzey yönüne doğru bir 10 kilometre kadar daha ilerleyerek Akpınar, Çömlekçi, Derecikören, Gökçeler Köylerini geçip an k Filyos ken ndeki rezervuarlara ulaşmaktadır. Buraya ge rilen içme suyu, Çayıröy Mağarası'nın girişinde, suyun mağaradan çıkışına paralel bir şekilde kayaya oyularak açılmış bir kanal vasıtası ile elde edilmiş r. Bu yönteme “yandan su alma yöntemi” denilmektedir. Çayırköy Su Mağarası'ndan Tieion'a ulaşıncaya kadar hat üzerinde günümüze kadar kalın ları ulaşabilmiş dört adet su kemeri bulunmaktadır. Filyos'a varıncaya kadar geç ği vadiler hesaba alınacak olursa suyolundaki kemerlerin dör en fazla olduğu anlaşılacak r. Ancak bu dördü hariç diğer su kemerlerinden günümüze ulaşan bir kalın bulunmamaktadır. Su moloz taşların harç kullanılarak bir araya ge rilmesiyle yapılan, üst örtüsü tonoz şeklinde örülmüş, Romalılar'ın “specus” adını verdiği bir yeral tüneli vasıtasıyla ken eki rezervuarlara ge rilmiş r. Kanalın üst örtüsü suyun mağara çıkış bölümü hariç, neredeyse bütün hat boyunca beşik tonoz ile örülmüştür. Ayrıca, suyolunun kanal zemini ile kanalın yan yüzleri su sızdırmazlığının sağlanması amacıyla sıvanmış r. Bu sıva izleri kimi yerlerde kısmen görülebilir durumdadır. (Kaynak: Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Bar n Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2.11.4 ÇAYIRKÖY MAĞARASI Eski Zonguldak Çaycuma Karayolu üzerinde Çayır Köyü mevkiinde bulunan mağara doğa harikasıdır. 1300 metre uzunluğundaki mağara, botla gezilebilecek kadar geniş alanları olan bir yeral nehrine sahip r. Nehrin mağara ağzında oluşturduğu göllenmelerde alabalık bulunmaktadır. Mağara önünde piknik yapılabilen bir alan bulunmaktadır. Bilim insanları içinde yaşayan 7 farklı yarasa kolonisi tespit etmiş r. Her biri farklı ekosistemden beslenen 7 koloninin aynı yerde yaşıyor olması, mağaranın ekolojik değerinin çok yüksek olduğunu anlatmaktadır. Çayır Mağarası bu yönüyle ülkenin önemli mağaraları arasında sayılmaktadır. 2.11.5 GÂVUR AMBARI VE CENEVİZ MEZARLIĞI Çaycuma'ya bağlı Çömlekçi köyü sınırları içinde olup, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktadır. Filyos asfal üstünde Filyos Çayı kıyısındadır. Çevresi ormanlık ve yeşillik r. Yaz kış akan çeşmesinin suyu çok güzeldir. Orman içinde Cenevizlilerden kalma mezarlar vardır. Tarihi çeşmesinde sağlıklı ve soğuk suyu bulunmaktadır. Gâvur Ambarı piknik alanı olarak da güzel bir mekândır. Derecikören köyü yakınında ise hala ayakta kalabilen Roma Dönemi kesme taş köprü ve mezar taşları gibi kalın lar, yörenin geçmişi hakkında ipucu veren tarihsel kanıtlardır. 2.11.6 VELİ BABA TEPESİ Çaycuma'ya bağlı Torlaklar Köyü sınırları içinde olup, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktadır. Stabilize yolla gidilmektedir. Geniş bir düzlüğü olup çevresi ormanlık r. Deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte çevreye tamamen hâkim bir tepedir. Havası iyi olup yaz mevsiminde çok serindir. 2.11.7 GÖLDAĞI Göl Dağı, Çaycuma'ya bağlı Güdüllü Köyünün yukarısında bulunan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken bir yerdir. Göl Dağı gezmeye değer ormanlık alanı ile göz doldurucu bir mekandır. Yöre halkının dinlenmek ve eğlenmek üzere gi ği bir yerdir.

69


70


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

2 KURUM İÇİ ANALİZ

3.1. MİSYON · Çaycuma'da yaşan tüm canlıların huzur ve gönencini sağlayıp yaşam kalitesi yüksek bir kent yaratmak. · Evrensel ilkeler ışığında yenilikçi, erişilebilir, eşit hizmet sunmak, tüm hizmetlerle kentsel yaşamın her alanında sürdürülebilirliği sağlamak. · Ülkede demokrasinin yerelden başlayarak güçlendirileceğine inan bir yöne m anlayışıyla tüm paydaşlarıyla kente değer katan yaklaşımlar içinde olmak, ken birlikte planlamak. · “Yaşanacak Çaycuma” hedefine koşarak verimlilik ve şeffaflık ilkelerine bağlı şekilde, adil ve hızlı hizmet sunmak. 3.2. VİZYON · Uluslararası düzeyde öncü, örnek bir yerel yöne m kurumu olmak. · 21. yüzyılın ken ni, yerel değerleri ve ekolojiyi koruyarak oluşturmak. · Çaycuma'yı çağdaş ve özgün bir kent haline ge rerek belediyecilik ve kentsel tasarım uygulamalarında ufuk açıcı olmak. 3.3. TEMEL DEĞERLER · Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesi olarak işaret e ği değerlere bağlılık. · Ka lımcılık · Sürdürülebilirlik · Hesap verilebilirlik · Şeffaflık · Engelli, doğa ve hayvan dostu belediyecilik · Verimlilik · Çözüm odaklılık · E k değerlere bağlılık · Demokrasi 3.4. ÇAYCUMA BELEDİYESİ TARİHÇESİ Çaycuma Belediyesinin tarihi 1800'lü yılların sonlarına kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar logosunda 1945 yazan Belediyemizle ilgili Osmanlı arşivinde bulunan belgeler, kuruluş tarihinin daha eskilere uzandığını göstermektedir. Hasan Ataman'ın arşiv bulgularından yola çıkarak verdiği bir dilekçeye is naden, Çaycuma Belediyesi Meclisince oluşturulan komisyon tara ndan, Kastamonu ve Bolu Vilayet Salnameleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde fihrist taramaları yap rılır. Yapılan çalışma sonrasında, Çaycuma'da, belediye kurulduğuna dair en eski belge 1889 yılı Kastamonu Vilayet Salnamesi'nde bulunur. Buna göre 1889 yılında Kastamonu vilaye Hamidiye kazasının Çarşamba bucağında belediye kurulmuş, reisliğine de Hacı Ali Efendi ge rilmiş r. Yapılan fihrist taraması sırasında, 1889 yılından 1921 yılına kadar görev yapan belediye reislerinden 5 tanesinin de adı ve görev yap ğı yıllar tespit edilir. Buna göre: 1889 yılında Bolu'nun Hamidiye Kazası Çarşamba Nahiyesi Belediye Meclisi Reisi Hacı Ali Efendi'dir. Hacı Mehmed Efendi Beledi Ka bi olarak görev yapmaktadır. 1900 yılındaki Belediye Reisinin adı Raşid Ağa'dır. Arslanoğlu Halil Ağa, Rûmikzade Yusuf Bey, Hacî Küstanoğlu Yordan Ağa aza olarak görev yaparken, Hacı Mehmed Efendi ile Çavuş Mustafa Ağa Ka b ve Sandık Emini olarak görev yapmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarına göre 1902 yılında, Çarşamba nahiyesinin Belediye Reisi Osman Efendi'dir. 1905 yılındaysa reislik makamında Abdullah Bey oturmaktadır. Azalıklarını Tahir Ağa, Yordan Ağa ve Yorgi Ağa'nın yap ğı belediyenin Ka p ve Sandık Emini yine Mustafa Efendi ile Çavuş Mustafa Ağa olarak görünmektedir. Dr. Cevdet Mü üoğlu'nun Türkçeleş rerek Belediyemize sunduğu arşiv belgesine göre 1908 yılındaki Belediye Reisi Tahir Efendi'dir. Tahir Efendi ulaşılabilen pek çok kaynakta, 1911, 1912, 1913, 1917 ve 1921 yıllarında da Belediye Reisi olarak görünmektedir. Cumhuriye n kurulduğu 1923 yılı ile 1945 arasında belediye teşkila olduğuna dair henüz bir belge bulunamamış r.

71


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

Yıl

Çarşamba Belediye Reisi

Belediye Meclisi Üyeleri

Kaynak

Belediye Ka bi Hacı Mehmed Efendi 1889

Hacı Ali Efendi

Reji Memuru: Mustafa Efendi

Kastamonu Salnamesi

Sandık Emini: Said Efendi Azalar: Arslanoğlu Halil Ağa Rûmikzade Yusuf Bey Hacî Küstanoğlu Yordan Ağa 1900

Raşid Ağa

Kastamonu Salnamesi Ka p ve Sandık Emini: Hacı Mehmed Efendi Çavuş Mustafa Ağa

1902

Osman Efendi

Azalar: Tahir Ağa Yordan Ağa Yorgi Ağa

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Ka p ve Sandık Emini: Hacı Mehmed Efendi Çavuş Mustafa Ağa 1908 1911 1912 1913 1917 1921

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dr. Cevdet Mü üoğlu’nun Türkçeleş rerek belediyemize sunduğu belge

Tahir Efendi

72


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

Çaycuma'nın 1944'te Türkiye Büyük Millet Meclisince kaza ilan edilmesinin ardından bir ay sonra, ilçede yeniden belediye teşkila kurulur. 1944 yılı eylül ayı sonunda yapılan seçimlerin ardından toplanan 12 kişilik Belediye Meclisi, Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet Teşkila 'nın önerisiyle, Zonguldak Belediyesi Elektrik Su İşleri Muhasebecisi Çaycumalı Mehmet Ünlütürk'ü Belediye Başkanı olarak seçer. İki ayda Çaycuma'da belediye teşkila nı kuran Ünlütürk, aynı anda Zonguldak Belediyesindeki görevini de yürütür. Çaycuma Belediyesinde düzen kurulduktan sonra, “Zonguldak'a geliş-gidiş zorluğunu” gerekçe göstererek is fa eden Ünlütürk'ün yerine, Mustafa Zeren, Belediye Meclisi'nce, başkanlığa ge rilir. O vakitlerde belediyenin temel hizmetlere ilişkin a ğı ilk adımlar şu şekilde sıralanabilir: Çaycuma Belediye Başkanlığınca, 3 Kasım 1949 günü yapılan ilanla, 11 bin 745 lira 93 kuruş muhammen bedelle şimdiki Öğretmenevi karşısındaki “Kapalı pazaryeri inşaa ” (eski adıyla Hal Binası) tamamlanır. Şehrin içme suyu şebekesinin projelendirilmesi işi 10 Temmuz 1949'da ihaleye verilir. 11 bin 249 lira bedelli ihale, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yakademirciler köyüne yapılacak kaptajlarla isale kanalı ve su deposu yapımını içermektedir. Ancak ilk şehir içme suyu 1950'li yıllarda gelir. 1957 yılına kadar Çaycuma elektrikten yoksundur. Şehir aydınlatması, belediyenin belirli yerlere as ğı fenerlerle sağlanır. 1956 yılında elektrik hatlarının yapılmış olmasına karşın, Çatalağzı santralinden elektrik alınamadığı için sistemden yararlanılamaz. 1957 yılında da çalışmalar devam eder. Dönemin Belediye Başkanı Nihat Kantarcı ve İlçe Kaymakamı Halit Tokullugil'in de yeral elektrik kablolarını sırtlarında taşıyarak eksikliklerin tamamladığı hummalı çalışma sonunda son kontroller yapılır ve 4 Nisan 1957 günü hatlara elektrik verilir. Çaycuma halkı o günü coşkuyla kutlar. 1960'lı yılların ikinci yarısında, şimdiki adı Atatürk Bulvarı olan İstasyon Caddesi ile şimdiki adı Nihat Kantarcı olan SEKA Caddesi, mevcut dar stabilize yol yerine, iki gidiş iki geliş şeridi olan doğal granit parke kaplı bulvar haline ge rilir. Böylelikle ken n ana arterleri oluşturulur. O yılların önemli hizmetlerinden biri de, halen kullanılmakta olan belediye hizmet binasının yapılmasıdır. 1964 yılında hizmete açılan bina, aynı zamanda, ilçenin ilk betonarme binası olarak da tarihe geçer. 1963-73 yılları arasında yol genişletme çalışmalarında oldukça mesafe kat edilirken, düzenlenen yolların doğal parke taş kaplaması yapılır. İ aiye teşkila kurularak, araç ve ekipman yönünden geliş rilmeye çalışılır. Yine bu dönemde, içme suyu keson kuyu, isale ve terfi hatları yenilerek hizmete açılır. Daha sonraki dönemlerde içme suyu şebekesinde ih yaç doğrultusunda iyileş rmeler yapılır. Halen Çaycuma'nın güneyinde Filyos Çayı kenarındaki keson kuyulardan içme suyu temin edilmektedir. Çaycuma merkezinde kadastro yapımı 1974 yılında başlar. Köylerin kadastrosu ancak 2000'li yıllarda tamamlanır. Havzayı Fahmiye Kanunu nedeniyle bölgede genel bir sorun olan “tapu edinme” zorluğu ve “hisseli tapu” kentleşmenin ve büyümenin önündeki en büyük engeli oluşturur. Konut arsası yeterince üre lemediği için arsa ve dolayısıyla ev fiyatları yüksek kalır. Çaycuma'nın ilk şehir planı 15.03.1956 tarihinde yapılır. 25.11. 1970 tarihinden, 27.10.1998 tarihine kadar 8 kez parsel ya da pa a bazında tadilat yapılırken, planda 27.10.2003, 05.05.2009 ve 05.02.2016 tarihlerinde genel revizyon yapılır. Son revizyon plandaki en önemli yenilik, doğuda ve ba da “çevre yolu”nun plana işlenmesidir.

3.4.1 1944 YILINDAN BU YANA GÖREV YAPAN BAŞKANLAR

Adı ve Soyadı

Tarihler

1

Mustafa Zeren

1944-1946

2

Hüsnü Kalaycı

1946-1950

3

Ömer Kalaycı

1950-1955

4

Nihat Kantarcı

1955-1960, 1963-1968, 1968-1973

5

Abdullah Kalaycı

1973-1977

6

Kenan Aydın

1977-1980

7

Dr. Sezai Öztürk

1980-1981

8

Ali Bükrek

1981-1983

9

Gökhan Veli Kişioğlu

1983-1984

10

Orhan Yardımcı

1989-1994

11

Me n Yurtbay

1984-1989, 1994-1999

12

O. Me n Yurtbay

1999-2004

13

Mithat Gülşen

2004-2009, 2009-2014

14

Bülent Kantarcı

2014-2019, 2019 -

73


74


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.2. KURUMSAL YAPILANMA BELEDİYE BAŞKANI Bülent KANTARCI BELEDİYE ENCÜMENİ

Bülent KANTARCI (Belediye Başkanı) Kaya GÜN (Belediye Meclisi Üyesi) Olcay AYDIN (Belediye Meclisi Üyesi) Körpüş MISIRLI (Belediye Başkan Yardımcısı- Mali Hizmetler Müdürü) Mürsel ÇOBAN (Yazı İşleri Müdür V.) (20.01.2021 tarihine kadar Özlem KAYDIR/Yazı İşleri Müdürü) BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Ahmet MALÇIK (Ak Par ) Ali AMİL (Ak Par ) Bahri MALAKCI (CHP) Berna ÇİMSALAN ÖZYURT (CHP) Cengiz GÖKÇE (CHP) Çağatay YURTBAY (Ak Par ) Gülçin ÇARŞANBALI (CHP) İbrahim AKKUZU (Ak Par ) Kaya GÜN (CHP) Olcay AYDIN (CHP) Serhat DERELİ (CHP) Sezai BİLİCİ (CHP) Uygar YURTBAY (CHP) Yusuf Hüseyin ARSLAN (Ak Par ) Zühtü Fuat KALAYCI (CHP)

3.4.3 BELEDİYE ÖRGÜTLENME ŞEMASI Belediye Başkan Yardımcısı (Mali) Körpüş MISIRLI MÜDÜRLÜKLER Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü: Bilgi İşlem Müdürü: Fen İşleri Müdür V.: İmar ve Şehircilik Müdürü V.: İnsan Kaynakları ve Eği m Müdür V.: İ aiye Müdürü: Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.: Mali Hizmetler Müdür V.: Muhtarlık İşleri Müdür V.: Su ve Kanalizasyon Müdür V. (ÇASKİ): Temizlik İşleri Müdür V.: Yazı İşleri Müdür V.: Zabıta Müdürü:

Veysel ÖZKAN Engin ARSLAN Merve YAŞAR Mehmet DADA Musa MADEN Ferdi MADEN Tanju YILDIZ Körpüş MISIRLI Mehmet KARAKAŞ Engin ARSLAN Musa MADEN Mürsel ÇOBAN Mürsel ÇOBAN

75

Göreve Başladığı Tarih: 09.01.2017 05.11.2007 15.01.2021 21.12.2017 20.01.2021 07.11.2018 22.01.2021 09.01.2017 19.07.2019 05.01.2017 20.01.2021 20.01.2021 19.01.2015


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.4 ORGANİZASYON ŞEMASI 3.4.5 İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ ÇALIŞAN SAYILARI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

İŞÇİ

29

1

30

MEMUR

23

5

28

SÖZLEŞMELİ

18

2

20

142

18

160

56

12

68

268

38

306

TAŞERON ÇAYBEL TOPLAM

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

PERSONEL HİZMET YILLARI MEMUR 0 -5 YIL

8

6 - 10 YIL

3

11 - 15 YIL

3

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

20

92

68

52 2

16

6

16 - 20 YIL

4

16

26 YIL ÜSTÜ

10

6

TOPLAM

28

30

21 - 25 YIL

ÇAYBEL

696 KHK

20

160

68

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

200 180 160 140 ÇAYBEL

120

TAŞERON

100 80

SÖZLEŞMELİ

60

İŞÇİ

40

MEMUR

20 0 0 -5 YIL 6 - 10 YIL 11 - 15 YIL

16 - 20 YIL

21 - 25 YIL

76

26 YIL ÜSTÜ


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

PERSONEL YAŞ ÇİZELGESİ

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ TAŞERON

ÇAYBEL

TOPLAM

21-25 YAŞ

1

1

2

4

26-30 YAŞ

3

11

7

21

31-35 YAŞ

5

1

9

29

8

52

36-40 YAŞ

4

1

5

46

22

78

41-45 YAŞ

3

7

2

40

15

67

46-50 YAŞ

4

17

27

9

57

51-55 YAŞ

3

3

6

4

16

55-60 YAŞ

5

1

1

7

60 YAŞ ÜSTÜ

4

TOPLAM

28

YÜZDE ORANI %1,31 %2,29 %5,22 %18,62 %21,89 %25,49 %16,99 %6,86

4 30

20

160

68

%1,31

306

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE FİİLİ ÇALIŞAN SAYISI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 696 KHK

ÇAYBEL

TOPLAM

YÜZDE ORANI

BASIN YAY.

2

1

4

7

% 1,96

BİLGİ İŞL.

1

1

2

4

% 1,30

ÇAYBEL

1

FEN İŞL

1

6

4

30

41

İMAR ve ŞEH.

1

1

3

1

6

% 1,96

1

1

% 0,32

16

25

5

İNS. KAYN. İTFAİYE

3

6

MAK. İKMAL

1

10

61

% 21,89 % 13,47

% 8,16

2

27

2

14

26

MUHTARLIK

1

1

2

% 0,64

ÖZEL KALEM

1

1

3

% 0,98

2

27

33

MALİ HİZ.

10

6

67

1

46

% 15,03 % 8,49

SU İŞL.

1

3

TEMİZLİK İŞL.

1

1

25

27

YAZI İŞL.

1

2

5

8

% 2,16

ZABITA

5

1

3

1

10

% 3,26

28

30

20

160

TOPLAM

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

77

68

306

% 10,78 % 8,82


3.4.6 FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ ARAÇ

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

PLAKA / MARKA

MODEL

67 02 001 CAT G5 PALETLİ

1977

2

67 02 002 ZETTELMAYER LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

1982

3

67 02 003 HİDROMEK 102 B KAZICI YÜKLEYİCİ

2004

4

67 02 004 HİDROMEK HMK 4CX 102 S KAZICI VE YÜKLEYİCİ

2006

5

67 02 010 HİDROMEK HMK 4CX 102 S KAZICI VE YÜKLEYİCİ

2016

6

67 02 005 KOMATSU FD 30 T 16 FORKLİFT

2007

7

BALKANCAR FORKLİFT 67 02 006 HİDROMEK HMK 200 W LASTİKLİ EKSKAVATÖR

2010

67 02 011 HİDROMEK HMK 220 LC PALETLİ EKSKAVATÖR

2016

67 02 007 BOMAG BW 120 SİLİNDİR

2011

11

67 02 008 ÇUKUROVA 940 LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

2012

12

67 02 009 ERDEMLİ Hİ-VACH HİDROSTATİK KOMPAKT VAKUMLU SÜPÜRGE

2016

13

67 ZN 179 İVECO 65-9 SEPETLİ

14

55 KL 972 TRAKTÖR (KİRALIK)

15

67 VA 307 İVECO VİNÇ (KİRALIK)

16

HİDROMEK 3CX (KİRALIK)

17

HİDROMEK 370 LC PALETLİ EKSKAVATÖR (KİRALIK)

18

67 ZV 225 FATİH 3 DİNGİL DAMPERLİ KAMYON 170-25 STD

1997

19

67 ZV 219 FATİH İLEVE DAMPERLİ KAMYON 170-25 STD

1998

20

67 ZA 867 FATİH DAMPERLİ KAMYON 170-25 FDX

1998

21

67 ZJ 338 FATİH KAMYON N32 180

2012

22

67 ZV 220 DESOTO DODGE 200 KAMYONET

1974

23

67 ZD 142 İVECO KAMYONET KAPALI KASA ET NAKİL ARACI

1999

24

67 ZN 748 FORD KAMYONET ÇİFT KABİNLİ TRANSİT 350 ED

2013

25

67 ZG 288 FORD KAMYONET ÇİFT KABİNLİFFC 6

2016

26

67 ZG 913 FORD RANGER KAMYONET 2 AB

2015

27

67 ZV 188 MITSUBISHI L 200 4X2 ÇİFT KABİNLİ KAMYONET

2007

28

67 VD 225 MERCEDES BENZ AXSOR 3029 DAMPERLİ KAMYON

2011

29

67 VH 768 MERCEDES BENZ ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE 1222 AF

1989

30

67 VH 868 İVECO MAGIRUS ÖZEL AMAÇLI İFTAİYE FM 192

1984

31

67 ZR 368 İVECO MAGİRUS ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE

1990

67 ZN 101 MERCEDES BENZ ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE AXSOR 3028

2009

9 10

32 33

2009

67 ZJ 212 MERCEDES BENZ ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE 67 VD 488 FORD CARGO ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE 25X32 6X2

2011

35

67 ZV 216 FIAT 65-9 ÖZEL AMAÇLI ARAZÖZ

1993

36

67 ZJ 475 FORD KARGO TANKER VİDANJÖR

1993

37

67 ZU 300 FORD RANGER PİCK UP KAMYONET

38

67 VD 676 FORD CARGO ÇÖP KAMYONU 1826 4X2

39

MERCEDES ÇÖP KAMYONU-1 (13 m3) (KİRALIK)

40

MERCEDES ÇÖP KAMYONU-2 (8 m3) (KİRALIK)

41

MERCEDES ÇÖP KAMYONU-3 (8 m3) (KİRALIK)

42

67 VH 897 MERCEDES KAMYON (KİRALIK)

43

67 ZB 036 MERCEDES KAMYON (KİRALIK)

44

67 ABC 761 FORD KARGO KANAL AÇMA (KİRALIK)

45

67 AAU 815 İVECO KAMYONET (KİRALIK)

46

67 AAL 746 MAN TIR (KİRALIK)

47

MEKİK TRAKTÖR-1 (KİRALIK)

48

MEKİK TRAKTÖR-2 (KİRALIK)

49

67 ZB 220 OTOKAR SULTAN MAXI CITY CA TEK AKTLI OTOBÜS

2015

67 ZL 225 OTOKAR SULTAN MAXI CITY CA TEK AKTLI OTOBÜS

2015

67 ZY 424 FORD TRANSİT 350 M 155 PSI ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI

2015

67 ZY 060 FORD TRANSİT 330 S ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI

2008

50 51 52

OTOBÜS MİNİBÜS

34

KAMYON KAMYONET

8

İŞ MAKİNESİ

1

67 ZC 313 FORD TRANSİT (KİRALIK)

54

67 ZS 002 FORD CONNECT

55

06 BOY 543 FORD TOURNEU (KİRALIK)

56 57

BİNEK

53

2011

2012

06 BOY 561 FORD COURİER (KİRALIK) 67 ZC 644 FORD CONNECT (KİRALIK)

58

34 KA 5314 FİAT DOBLO (KİRALIK)

59

67 VF 005 MERCEDES C 180 (KİRALIK)

78


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.7 MALİ KAYNAK ANALİZİ

Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2019 mali yılı gelir bütçesi

1 VERGİ GELİRLERİ

YÜZDE ORANI % 17,90

8.413.000

2 SGK GELİRLERİ

% 0,00

1.000

3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

9.644.000

4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.580.000

5 DİĞER GELİRLER

% 20,52 % 3,36 % 49,05

23.054.000

6 SERMAYE GELİRLERİ

% 8,98

4.222.000

8 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR

61.000

% 0,13

9 RED VE İADELER

25.000

% 0,05

TOPLAM

47.000.000

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

2019 Mali Yılı Harcamaları

YÜZDE ORANI

1 Personel giderleri

8.323.523,80

2 Sosyal güvenlik kurumlarına

1.119.976,40

3 Mal ve hizmet alımları

% 18,65 % 2,51

26.615.959,57

% 59,65

4 Faiz giderleri

4.086.053,91

5 Cari transferler

2.220.575,63

% 4,98

6 Sermaye giderleri

2.255.387,38

% 5,05

% 9,16

7 Sermaye transferleri

0

% 0,00

8 Borç verme

0

% 0,00

9 Yedek ödenekler

0

% 0,00

TOPLAM

44.621.476,69

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

MALİ YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 1 VERGİ GELİRLERİ

YÜZDE ORANI % 12,00

6.225.872,72

2 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5 DİĞER GELİRLER

0 % 0,00 9.166.836,43 757.432,81

% 17,66 % 1,46

24.396.678,40

6 SERMAYE GELİRLERİ

131.178,63

% 47,01 % 0,25

8 ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0 % 0,00

9 RED VE İADELER

0 % 0,00

TOPLAM

40.677.998,99

İÇ BORÇLANMA

11.217.705,39 TOPLAM

% 21,62

51.895.704,38

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

79


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇE 01

02

AÇIKLAMA

Personel Gideri

SGK Primi Gideri

04

05

06

08

09

Faiz Giderleri

Cari Transfer

Sermaye Gideri

Borç verme

Y. Ödenek

1.075.000 50.000 16.000 35.000 18.000 0

03 Mal ve Hizmet Giderleri 19.726.000 269.000 6.207.000 3.358.000 1.195.000 0

GEN. KAMU HİZ. KAMU DÜZ.ve GÜV. HİZ. EKON. İŞL. VE HİZ. ÇEVRE KOR. HİZ. İSK. VE TOPL. REF. HİZ. DİNL.KÜLT.ve DİN HİZM.

7.877.000 360.000 314.000 239.000 132.000 0

1.800.000 0 0 0 0 0

883.000 0 0 0 0 0

2.866.000 50.000 350.000 50.000 0 0

50.000

3.900.000 0 0 0 0 0

38.177.000 729.000 6.887.000 3.862.000 3.145.000 0,00

TOPLAM

8.922.000

1.194.000

30.935.000

1.800 .000

883.000

3.316.000

50.000

3.900.000

51.000.000

TOPLAM

2020 YILI MALİ KAYNAK ANALİZİ KAYNAKLAR Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler TOPLAM

Planın 1. Yılı 8.083.000,00 12.000,00 10.588.000,00 1.570.000,00 26.367.000,00 4.306.000,00 49.000,00 25.000,00 51.000.000,00

Planın 2. Yılı 8.729.640,00 12.960,00 11.435.040,00 1.695.600,00 28.476.360,00 4.650.480,00 52.920,00 27.000,00 55.080.000,00

80

Planın 3. Yılı 9.428.011,20 13.996,80 12.349.843,20 1.831.248,00 30.754.468,80 5.022.518,40 57.153,60 29.160,00 59.486.400,00

Planın 4. Yılı 10.182.252,10 15.116,54 13.337.830,66 1.977.747,84 33.214.826,30 5.424.319,87 61.725,89 31.492,80 64.245.312,00

Planın 5. Yılı Toplam Kaynak 10.996.832,26 47.419.735,56 16.325,87 70.399,21 14.404.857,11 62.115.570,96 2.135.967,67 9.210.563,51 35.872.012,41 154.684.667,51 5.858.265,46 25.261.583,73 66.663,96 287.463,45 34.012,22 146.665,02 69.384.936,96 299.196.648,96


3.4.8 2020 YILI TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ 3.4.8.1 DONANIM LİSTESİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR

53

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

9

SUNUCU

7

MATRİX NOKTA PİN VURUŞLU 136 COLON

2

MATRİX NOKTA PİN VURUŞLU 80 COLON

6

COLOR LAZER JET

2

LAZER JET

25

DESK JET YAZICILAR

6

TARAYICI(SCANNER)

8

PROFESYONEL BELGE TARAYICI

6

QNAP YEDEKLEME ÜNİTESİ

1

FİREWALL DONANIM

1

FİREWALL LOGLAMA ÜNİTESİ

1

SU SAYAÇ ENDEKSİNİ OKUMAK İÇİN EL BİLGİSAYARI

2

TAHSİLAT BİLGİSAYARI (MOBİL)

1

DOKUNMATİK EKRANLI ALL İN ONE BİLGİSAYAR

3

DRONE

1

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

3.4.8.2 KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMLERİ ORACLE LİNUX

WİNDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRİSE

UNİX

WİNDOWS SERVER 2003 R2

WİNDOWS 10

SERVER 2012

WİNDOWS 8 PROFESSİONAL

R2

WİNDOWS 7 PROFESSİONAL

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ORACLE DATABASE

WİNDOWS XP PROFESSİONAL

QNAP YEDEKLEME SİSTEMİ VE YAZILIMI

FİREWALL LOGLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİ

FİREWALL DONANIM

81


82


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.8.3 KULLANILAN PROGRAMLAR

SİSTEM YÖNETİCİ İŞLEMLERİ PROGRAMI

ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI

TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE PROGRAMI

EMLAK VERGİSİ PROGRAMI

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ PROGRAMI

SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT PROGRAMI

İLAN REKLAM VERGİSİ PROGRAMI

GENEL TAHAKKUK TAHSİLAT PROGRAMI

İŞÇİ MAAŞ ÖZLÜK İŞLEMLERİ PROGRAMI

MEMUR MAAŞ ÖZLÜK İŞLERİ PROGRAMI

KİRA TAKİP(EMLAK İSTİMLAK) PROGRAMI

MEZBAHA PROGRAMI

SATINALMA PROGRAMI

ENCÜMEN KARARLARI PROGRAMI

MECLİS KARARLARI PROGRAMI

EVRAK TAKİP PROGRAMI (YENİ)

EBYS ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİS.

BAYLAN AKILLI SAYAÇ PROGRAMI

EVLENDİRME PROGRAMI

İSTEK ŞİKAYET PROGRAMI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSAT PROGRAMI

MİCROSOFT OFFİCE PROGRAMLARI

ZWCAD

NETCAD ANA MODÜL PROGRAMI

NETCAD TAKBAS ENTEGRASYONU

BARKOD OKUYUCU VE SATIŞ PROGRAMI

BEKÇİ TUR SİSTEMİ Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

3.4.8.4 GÜVENLİK KAMERASI ENVANTERİ (2020 yılı)

GÜVENLİK KAMERASININ YERİ

Sayısı

ESKİ HİZMET BİNASI

9

YENİ HİZMET BİNASI

50

DOĞANTEPE MEVKİİ TERFİ MERKEZİ

4

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

15

TERMİNAL TESİSLERİ

3

GAZİ PARKI VE İTFAİYE İSTASYONU

4

SEKA KONUKEVİ

11

PAZAR YERLERİ

25

ATIKSU ARITMA TESİSİ

6

GÖLET VE KÖPEK BARINAĞI

5

KÖYLÜ VE TUHAFİYE PAZARI

25

VARAGEL ALT VE ÜST İSTASYON

6

İTFAİYE VE TEMİZLİK İŞLERİ BİNALARI

3

MÜZE EV

3

KENT ORMANI

12

DERE PARK

5

TOPLAM

186

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

3.4.8.6 AKILLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI

3.4.8.5 GÜVENLİK SİSTEMLERİ

BOY DEDEKTÖRÜ

1

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

EL DEDEKTÖRÜ

2

E BELEDİYECİLİKTE E-DEVLET ENTEGRASYONU

ACCES KONTROL SİSTEMİ

E İMAR HİZMETİ

Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

NUMARATAJ VERİ SİSTEMİ Kaynak: Çaycuma Beled yes ver tabanı

83


84


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.9 ÇAYBEL

3.4.9.1 ÇAYBEL PERSONEL ÇİZELGESİ

ÇALIŞTIĞI BİRİM

SAYISI

İdari personel

7

Marangozhane

10

Beton Kent Mobilyaları

2

Hazır Beton Tesisi

1

Geri Dönüşüm Tesisi

7

Yemekhane Hizme

3

Kantar Hizme Kapalı Otopark İşletmeciliği Açık Otopark İşletmeciliği

3 3 4

Terminal İşletmeciliği

3

Köy Minibüs Terminal İşletmeciliği Sosyal Tesis Konukevi İşletmeciliği Yediemin İşletmeciliği Yöresel Ürünler Sürücülü Araç Kiralama Kat Karşılığı Yapılan İnşaat İşleri TOPLAM Kaynak: ÇAYBEL veri tabanı

85

2 3 3 2 8 7 68


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.9.2 ÇAYBEL ARAÇ PARKI

Aracın Türü

Sayısı

Mercedes Benz 4140 Kamyon – 67VH897

1

Mercedes Benz 30-29 Mikser – 67VH997

1

Mercedes Benz Kamyon – 67ZB036

1

Ford Kamyon Vidanjör - 67ABC761

1

Iveco BA02 Kamyon – 67AAU815

1

Iveco Damperli Kamyon – 67AAY320

1

Isuzu BA18 Presli Kamyon – 67AAF553 KIA Kamyonet Açık Kasa – 67ZP965 Man Çekici - 67AAL746

1 1 1

Fruehauf Yarı Römork -67AAL747

1

Lowbed – 67AAF943 Ford Minibüs - 67ZC313 Ford Kamyonet – 67ZB252 Ford Kamyonet – 67ZC644 Kubota Traktör – 67ZB282 Kubota Traktör – 67ZJ872 Elektrikli Golf Arabası Mekik Vagonu Jac Forkli – 340019-11531 Mercedes Benz Otomobil – 67VF005 Fıat Egea Otomobil – 67ABD047 TOPLAM Kaynak: ÇAYBEL veri tabanı

86

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.4.9.3 KENT MOBİLYALARI ÜRETMİ

ÜRÜN KODU

ÇOCUK OYUN GRUBU ÜRÜNLERİ

152.12.01.001

KAYDIRAK TEK KULELİ H-100

152.12.01.002

KAYDIRAK TEK KULELİ H-150

152.12.01.003

KAYDIRAK ÇİFT KULELİ H-100

152.12.01.006

OYUN GRUBU DÖRT KULELİ H-100

152.12.07.001

DENGE PARKURU ( 6+ YAŞ)

152.12.04.001

SALINCAK (İKİLİ)

152.12.03.001

TAHTERAVALLİ (TEKLİ)

ÜRÜN KODU

PARK, BAHÇE VE PİKNİK ÜRÜNLERİ

152.12.02.001

KAMERİYE 4 KÖŞE ( 300 X 300 )

152.12.02.002

KAMERİYE 6 KÖŞE ( 370 X 370 )

152.12.02.003

KAMERİYE 8 KÖŞE ( 400 X 400 )

152.12.02.004

KAMERİYE 8 KÖŞE ( 500 X 500 )

152.12.02.005

KAMERİYE 4 KÖŞE MASALI ( 280 X 280 )

152.12.09.001

PERGOLA (2 AYAKLI) ( 240 X 130 X 150 )

152.12.09.002

PERGOLA (5 AYAKLI) ( 240 X 200 X 300 )

152.12.11.001

PİKNİK MASASI ( 80 X 90 X 180 )

152.12.11.002

PİKNİK MASASI ( ÇATILI )

152.12.08.001

GİRİŞ TAK'I ( 510 X 50 X 528 )

152.12.08.002

GİRİŞ TAK'I ( 600 X 50 X 528 )

152.12.10.001

KÖPRÜ ( 180 X 400 )

ÜRÜN KODU

DURAKLAR

152.12.06.001

BİSİKLET DURAĞI ( 212 X 222 X 600 )

152.12.05.001

OTOBÜS DURAĞI ( 226 X 175 X 350 )

ÜRÜN KODU

ÇİÇEKLİKLER VE ÇÖP KOVALARI

152.13.01.001

ÇİÇEKLİK - FİYONG

152.13.01.002

ÇİÇEKLİK - DİKDÖRTGEN

152.13.01.003

ÇİÇEKLİK - ALTIGEN

152.13.01.027

ÇİÇEKLİK -VAZO

152.13.01.004

ÇÖP KOVASI (KARE )

152.13.01.005

ÇÖP KOVASI SİLİNDİR

ÜRÜN KODU

OTURMA BANKLARI VE OTURAKLAR

152.13.01.023

OTURMA BANKI ARKALIKLI - BETON / AHŞAP (2 AYAKLI)

152.13.01.021

OTURMA BANKI ARKALIKSIZ - BETON / AHŞAP (2 AYAKLI)

152.13.01.022

OTURMA BANKI ARKALIKSIZ - BETON / AHŞAP (3 AYAKLI)

152.13.01.020

OTURMA BANKI - BETON (DÜZ)

152.13.01.031

OTURMA BANKI - BETON / AHŞAP (ALTIGEN)

152.13.01.032

OTURMA BANKI - BETON / AHŞAP (DAİRE)

152.13.01.024

OTURAK ( U ) / ( 40 CM )

152.13.01.025

OTURAK ( U ) / ( 50 CM )

152.13.01.030

SU SEBİLİ

87

* YENİ ÜRÜN*

* YENİ ÜRÜN *


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

ÜRÜN KODU

AYDINLATMA VE DUVAR ELEMANLARI

152.13.01.007

BETON KÜRE AYDINLATMA

152.12.01.008

BETON PRİZMATİK AYDINLATMA

152.13.01.009

BETON FENER AYDINLATMA

152.13.01.029

BETON MANTAR AYDINLATMA

152.13.01.010

BETON L DUVAR ELEMANI ( 55 CM )

152.13.01.011

BETON L DUVAR ELEMANI ( 85 CM )

152.13.01.012

BETON L DUVAR ELEMANI ( 115 CM )

152.13.01.013

BETON KÖŞE DUVAR ELEMANI ( 55 CM )

152.13.01.014

BETON KÖŞE DUVAR ELEMANI ( 85 CM )

152.13.01.015

BETON KÖŞE DUVAR ELEMANI ( 115 CM )

ÜRÜN KODU

DUBA VE MAZGALLAR

152.13.01.016

BETON MANTAR DUBA

152.13.01.017

BETON SİLİNDİR DUBA

152.13.01.018

BETON SÜTUN DUBA ( 85 CM )

152.13.01.019

BETON SÜTUN DUBA ( 70 CM )

152.13.01.006

AĞAÇ DİBİ MAZGALI

ÜRÜN KODU

BETON ALT YAPI ELEMANLARI

152.13.02.003

BACA BÜZ DELİKSİZ ( 50 X 80 )

152.13.02.004

BACA BÜZ 4 DELİKLİ ( 50 X 80 )

152.13.02.005

BACA BÜZ 3 DELİKLİ ( 50 X 80 )

152.13.02.006

BACA BÜZ 2 DELİKLİ ( 50 X 80 )

152.13.02.007

BACA BÜZ 1 DELİKLİ ( 50 X 80 )

152.13.02.008

BACA KAPAĞI ( 80 X 12 )

152.13.02.002

BACA BİLEZİĞİ ( 80 X 30 )

152.13.03.001

KAZIK ( 2,25 MT )

152.13.03.002

KAZIK ( 2 MT DAYAMA )

152.13.03.003

KAZIK ( 2 MT )

152.13.02.001

ROGAR BOX ( 77 X 50 X 70 )

152.13.02.009

MARDU KONİK ( 80 X 35 )

152.13.04.001

PARSEL TAŞI ( 400 X 200 X 100 )

153.13.05.001

HARPUŞTA ( 25 X 25 )

Kaynak: ÇAYBEL veri tabanı

88


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.5. PESTEL ANALİZİ PESTEL analizi ile Belediyemizin stratejik planında yer alacak amaç ve hedeflere erişmesinde etkili olabilecek poli k, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel dış etmenler belirlenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış r.

Sorunlar

Fırsatlar

Tehditler

Çözüm

Ekonomik krizin çıkması, gelirlerde azalma, işsizliğin artması, geleceğe dair belirsizliklerin artması, toplumsal sorunların büyümesi

İk dar ile muhalefet par lerinin uyumlu çalışmaması

Merkezi kaynaklara ulaşmada sıkın yaşanması

Her çevre ile bağları güçlendirecek işbirliklerine gitmek. Farklı çevrelerle sıkı ile şim halinde olmak. Sürekli bilgilendirmeler yapılarak kamuoyu desteğini sağlamak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleş rme İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi farklı çevre ve kurumlarca re’sen planlama yapması

Ken n yerel iradesi ve planlama ilkeleri dışındaki uygulamaların yapılması. İmarlı alanların mekânsal kalitesinin, ken n yapı deseninin bozulması. Plan bütünlüğünün ortadan kalkması

Planlama süreçlerini saydam hale ge rmek. Sürecin her aşamasında kamuoyunu bilgilendirmek. Şehirleşme alanında faaliyet yürüten kişi ve kurumların desteğini alarak kamuoyu oluşturmak

Belediye imajının değişimi

Toplumsal güvenin artması, işbirliği yapacak çevrenin genişlemesi, personelin özgüveninin yükselmesi, vatandaş desteğinin artması, kamuoyu ile daha sıcak diyaloglar kurulması

EONOMİK

Toplum Yararına Çalışma Programı

Ucuz maliyetli iş gücü sağlanması, iş gücü kapasitesinin ar rılması, birçok alanda daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi

Ülkenin ekonomik dengelerinin bozulması, yüksek enflasyon yaşanması

EONOMİK

POLİTİK

POLİTİK

POLİTİK

Komşu ülkelerle siyasi krizin derinleşmesi, poli k is krarsızlık

POLİTK

POLİTİK

Etkenler

Yerel yöne mlere dağı lan payların azal lması sonucunda merkezi idare gelirlerinde eksilme olması

89

Düşük nitelikli iş gücü nedeniyle kimi işlerde verimliliğin ve etkinliğin düşmesi, çalışma barışının bozulması

Uygulamada adale n sağlanması, nitelikli işgücü seçimi

İmajın nega f olarak değişimi sonucu kuruma olan güvenin azalması

Tanı m ve görünürlük çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek. Sosyal medyayı daha yoğun kullanmak. Şeffaflıktan ödün verilmemek. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla ilişkileri güçlendirmek.

Alacakların tahsilinde zorluklar yaşanması, maliyetlerdeki ar şların hizmet bedellerine yansı lmak zorunda kalınması, giderlerde ar ş yaşanması, bütçe dengelerinin bozulması

Bütçe disiplini sağlayarak gelir gider dengesinin kurmak, tasarruf tedbirlerine sıkı riayet etmek, isra önlemek

Bütçe dengesinin bozulması, cari ödemelerde sıkın yaşanması

Öz gelirleri ar rmak. AB ve Kalkınma Ajansı fonları gibi çeşitli kaynaklara yönelerek gelirleri çeşitlendirmek. Tasarruf tedbirlerine riayet ederek isra önlemek.


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

SOSYAL

SOSYAL

SOSYAL

SOSYAL

EONOMİK

EONOMİK

EONOMİK

Etkenler

Sorunlar

Fırsatlar

Tehditler

Çözüm

Öz gelirlerde azalma yaşanması

Bütçe dengesinin bozulması, cari ödemelerde sıkın yaşanması

Belediye alacaklarının sıkı takibini yapmak. Tahakkuk ile tahsilat oranını en yüksek düzeye çıkarmak. Vergilerin belirlenmesinde adil olmak. Bütçeyi şeffaf hale ge rmek.

Ülkede is hdamın azalması

Belediyenin gereksindiği nitelikli işgücüne ulaşımda görece olarak daha rahat olması

Gelirlerin azalması sonucu bütçe dengesinin bozulması. Sosyal yardım taleplerinin artması. Çok sayıda yeni iş başvurusu, sosyal barışın bozulması

İs hdamı ar rıcı önlemler almak. Bu alanda çalışan kurumlarla sıkı işbirliği yaparak destek vermek. Meslek eği mi desteklemek, beceri kursları açmak, nitelikli işgücü yara lmasına katkı sunmak

Belediye bütçesinde sağlanan is krarın korunması, gelirlerin çeşitlendirilmesi

Bütçe dengesinin sağlanması, ya rımların planlandığı şekilde hayata geçirilmesi, cari ve yapılandırılan borçların aksatmadan ödenmesi, yeni ya rım kalemlerine bütçe tahsisi yapılması

Filyos Vadisi Projesinin hızlı şekilde hayata geçmesi ile ilçenin yoğun göç alması

Nüfusun artmasına koşut olarak belediye gelirlerinin artması, care n canlanması, yapılacak konutlarla kentsel alanın genişlemesi, yapı stokunun yenilenmesi.

Belediye alacaklarının sıkı takibini yapmak. Tahakkuk ile tahsilat oranını en yüksek düzeye çıkarmak. Tasarruf tedbirlerine sıkı riayet etmek, isra önlemek

Belediye hizmet alanının genişlemesi, giderlerde ar ş olması, kayıt dışılık ve ge olaşmanın artması, ken n demografik yapısının bozulması, suç işleme oranının yükselmesi

Yeni imara açılan alanların altyapılarını hızla hazırlamak. Eksik kalan yerlerin 18 imar uygulamalarını tamamlamak. Merkezi İdare ile ile şim içinde yeni imar alanlarındaki kamu ya rımlarının tamamlanmasını sağlamak

Turizmde olumlu senaryonun hayata geçmesi, hareketliliğin artması

İlçede yeni bir sektörün ortaya çıkmasıyla ekonomik canlılık yara lması, yerel halkın farklı kültürle işbirliği kapasitesinin gelişmesi, kültürel alışverişin sağlanması. Hediyelik eşya, yöresel ürün gibi üre mlerin canlanması, kadın emeğinin değerlenmesi

Kültürel ça şma

Vatandaşlarda turizm bilicinin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, ken n turizm altyapısını iyileş rmek

Engelli bireylerin dolaşım ulaşım kapasitesinde yaşanacak değişimler

Engelli vatandaşların her türlü mal ve hizmete hiç kimsenin yardımına gereksinim duymadan erişebilmesi, kentlilik bilincinin artması, kendilerine buraya ait hissetmeleri, cari haya n canlanması

Kentsel yaşam kalitesinin düşmesi, mutluluk endeksinin azalması, engellilerin aidiyet duygularını yi rmesi

Engellilerin ulaşım dolaşım sorunlarının çözümü için çaba sarf etmek, kentsel altyapıyı iyileş rmek, engelsiz kent vizyonunu yüksek tutmak

Üniversitede öğrenci sayısının artması

Ticari haya n canlanması, kent nüfusunun gençleşmesi, kültürelsosyal haya n renklenmesi, kültür düzeyinin yükselmesi

Hizmet verecek insan sayısının artması, konut gereksiniminin çoğalması, güvenlik sorunlarının ortaya çıkması, kültürel ça şmaların baş göstermesi

Ken n fiziki altyapısını iyileş rmek. Sosyal kültürel alanda hizmet verecek kurum ve yapıları desteklemek. Ken n kültürel gelişimini sağlamak. Konut stokunu ar rmak

90


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

Çözüm

Kültürel faaliyetlerin, konserlerin, fes val, panayır, fuar gibi etkinliklerin artması

Ticari hayatla ken n sosyal yaşamının renklenmesi. Ken n kültürel gelişkinliğinin ve tanınırlığının artması. Yur aşlarla buluşması sağlanarak, sanatçıların desteklenmesi. Fuarlarla ken eki her türlü üre cinin deneyiminin ar rılması

Yapılan kentsel iyileş rilmesi Çaycuma’nın kentsel cazibesinin artması nedeniyle konut fiyatlarının yükselmesi

Belediye gelirlerinin artması, yapı ve diğer hizmetlerde kalitenin yükselmesi

Akıllı belediyecilik uygulamalarının ar rılması

Belediye kaynaklarının daha etkin ve daha akılcı kullanılması, hizmetlerde tasarruf sağlanması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çevre sorunlarının en aza indirilmesi, karbon salınımının düşürülmesi, kentlilerin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde ka lımının sağlanması

E-Belediyecilik uygulamasının tüm belediyelerde zorunlu hale ge rilmesi

Belediye kaynaklarının daha etkin ve daha akılcı kullanılması, hizmetlerde tasarruf sağlanması, kentlilerin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde ka lımının sağlanması, hizmet hızının artması, vatandaş memnuniye nin yükselmesi

Belediyenin bu konudaki altyapısını güçlendirmek için yapacağı ya rım maliye

Bilişim altyapısını güçlendirmek, bu konudaki sistemleri kullanılabilen bir kent olabilmek için ke n beşeri ve sosyal sermayesini güçlendirmek.

Kurum hizmetlerinin sürekli gelişen teknolojiden yararlanılarak sunulması gerekliliği

Belediye hizmetlerinin daha yenilikçi ve vatandaş erişimi noktasında kolay olması, tasarruf sağlanması, daha etkin hizmet verilmesi. Hizmetlere erişim kolaylığı, vatandaş memnuniye

Altyapı ya rım maliye

Tüm teknolojik gelişmelerin takibi, ve teknolojik altyapının sürekli iyileş rilmesi

Bölge ekonomisinin canlanması, yeni is hdam alanlarının oluşması, kent dışından gelen göçle nüfusun artması, kentsel alanın büyümesi, gelirlerin artması

Doğanın geri döndürülemez şekilde tahribi. Kentsel yaşam kalitesinin düşmesi, ortaya çıkan çevre sorunları nedeniyle toplumsal sağlık sorunlarının ortaya çıkması, artan nüfusla birlikte ken n demografisinin değişmesi, suç oranlarının artması

Filyos Vadisi Projesi’nde emisyon yayacak kirli teknoloji ürünü ya rımların engellenmesi için kamuoyu oluşturmak. Doğal çevrenin korunması için çalışmalar yapmak, iş birliklerini güçlendirmek.

ÇEVERESEL

TEKNOLOJİ

SOSYAL

Tehditler

SOSYAL

Fırsatlar

TEKNOLOJİ

Sorunlar

TEKNOLOJİ

Etkenler

Filyos Vadisi Projesi ile gelecek endüstriyel ya rımların yaratacağı çevresel etkiler

91

Ken n fiziki yapısını iyileş rmek. Kültürel faaliye e bulunulan alanları çoğaltmak. Fuar, panayır alanları kurmak ve bunları kalıcı hale ge rmek

Vatandaşların konuta erişimde zorluklar yaşaması, orta ve alt gelir gruplarında yaşam zorluğu çekmesi, konut sa şlarının azalması

İmarı tamamlanan alanlarda yapılaşmayı teşvik etmek. Sosyal konut projelerini desteklemek. Yeni konut projeleri geliş rmek.

Akıllı kavşakları bisiklet yollarını, akıllı sayaçları çoğaltmak. Enerji yöne mi oluşturmak. A k toplama sisteminin akılla hale ge rilmesi. Su kalitesi ve kayı kaçağının etkin kontrolü. Güvenlik sistemlerinin geliş rilmesi. Kent bilgi sistemi, şehir rehberi, adres ve nüfus bilgi sitemi, coğrafi bilgi sistemi kurup kablosuz internet altyapısını güçlendirmek.


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

YASAL

YASAL

YASAL

ÇEVERESEL

ÇEVERESEL

ÇEVERESEL

Etkenler

Sorunlar

Fırsatlar

Tehditler

Çözüm

Nüfusun yoğunlaşması ve ken n gelişmesinden dolayı ortaya çıkacak gelişmeler

Belediye gelirlerin artması, ekonominin canlanması, ken n beşeri ve sosyal sermayesinin gelişimi

Nüfus ar şına bağlı olarak yaşanacak yerleşim ve altyapı problemleri. Ken n gelişmesinden dolayı yaşanacak trafik sorunları, gürültü, çevre ve hava kirliliğinin artması, yeşil alan ih yacının artması

A kların yaratacağı çevre kirliliği

Geri kazanılabilir nitelikteki a kların kaynağında ayrış rılarak geri dönüşüme gönderilmesi, bu yolla is hdam sağlanması ve sa şından gelir elde edilmesi

Kaynağında ayrış rılmayan geri dönüşebilir a kların çevreye verdiği zarar ve yara ğı ekonomik kayıp.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için, a k yöne mi oluşturmak, bu konuda farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunmak.

Toplumun yeşil alan ve parklara yönelik ih yaç ve beklen sinin çeşitlenmesi ve artması

Ken n peyzaj güzelliğinin artması, ak f yeşil alanların artması, kentsel yaşam ve mekan kalitesinin artması, ken n cazibe merkezi haline gelmesi, daha sağlıklı bir toplumun oluşması

Altyapı ya rımlarının ge receği maliyet

Ak f yeşil alanları çoğaltmak, peyzaj düzenlemelere önem vermek

Ken n büyükşehir yasası kapsamına alınarak belediyenin statüsünün değiş rilmesi

Oluşacak yeni yapılanma içinde ak f pozisyon alınarak, önemli projelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi sağlanabilir. Kimi büyük ya rımların büyükşehir belediyesi olanakları ile hayata geçirilebilir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaya başlayan köyler daha yaşanabilir, altyapı sorunları çözülmüş, yaşam ve mekân kalitesi yükselmiş planlı alanlar haline dönüşebilir. Görev alanı büyüyen belediye, tarım poli kaları geliş rerek, ilçenin tarımsal üre minin ar p ekonomik olarak gelişmesine hizmet edebilir.

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında yaşanan sorunlar ve ortaya çıkabilecek yetki karmaşasının hizmet kalitesini ve verimliliğini düşürmesi. İki belediye arasında yaşanacak üslup farklılıklarının olumsuz etkileri. Ya rım önceliklerini belirlerken iki farklı mekanizmanın çalışacak olması. Mahalleye dönüşen köylerde yaşanacak sosyal problemler. İlçeler arasında eşitsizlikler nedeniyle ya rım bütçesinden daha az pay alınması.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında sıkı eşgüdüm sağlayan mekanizmalar kurmak. Yasal mevzua doğru uygularken, tüm muhatapların da buna uygun davranmasını istemek.

Belediye yetkilerin daral lması, plan yapma yetkisinin kısıtlanması, gelirlerin azalması, başta sosyal hizmetler olmak üzere belediyenin halka ilişkilerinde sorunlar yaratacak düzenlemelere gidilmesi,

Konunun önemini anla p yapılacak düzenlemelerle ilgili tar şmalara ak f olarak ka lmak. Kamuoyu oluşturmak, parlamento içinde ak f tutum alınmasını sağlamak.

Ken n niteliksiz yapı stokunun artması, imar planı bütünlüğünün bozulması, sağlıksız bir mekânsal yapının ortaya çıkması

Konunun önemini anla p yapılacak düzenlemelerle ilgili tar şmalara ak f olarak ka lmak. Kamuoyu oluşturmak, parlamento içinde ak f tutum alınmasını sağlamak.

Yerel yöne mler mevzua nda belediyeler aleyhinde değişiklikler yapılması

Yasa dışı konut stokunun azalması İmar A

çıkarılması

92

Proak f bir anlayışla olası gelişmeleri önceden görüp önlemler alınması, ken n planlı şekilde gelişiminin sağlanması, yol ağının güçlendrmek.


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

3.6 GZFT (SWOT) ANALİZİ 3.6.1 GÜÇLÜ YÖNLER · Çaycuma Belediyesinin bölgedeki yerel yöne mler içinde marka değeri olan bir belediye haline gelmiş olması, yalnızca ilçede değil Zonguldak ili ve dışında i barlı bir kurum haline gelmesi. · Belediye Başkanının, belediye başkanlığından önceki iş yaşamında ve birinci döneminde yap ğı başarılı hizmetlerle kamuoyunun saygınlığını kazanmış bir kişi olması, dinamik ve vizyoner bir bakışla tüm çalışmalara liderlik etmesi, bölgesel konularda fikir üretebilecek birikim ve yorum kapasitesine sahip olması · Belediye Başkanının Çaycuma'yı iyi tanıması, sorunları ve öncelikleri bilmesi, karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili proak f tutum alması · Çaycuma Belediyesinin düzgün bir mali yapıya sahip olması, gelir gider dengesini sağlayarak ya rımları planlayabilmesi · İle şim yollarının çeşitliliği ve Belediyeye mesai saatleri dışında da ile şim araçlarıyla erişilebilir olunması, belediye başkanın sosyal medyayı yoğun şekilde kullanması ve son derece ak f olması · Belediyenin faaliyetlerine geniş bir toplumsal kesimin destek vermesi · Vatandaşlara tam bir eşitlikle hizmet verilmesi, bu konuda kamuoyunda da geniş bir mutabakat oluşması · Belediye Meclisinde muhalefet par si üyeleriyle Çaycuma'nın genel çıkarları doğrultusunda uyum içinde çalışılması, pek çok kararın oybirliğiyle alınması · Güçlü bir web tabanlı otomasyon sisteminin varlığı (Borç sorgulama ve ödeme olanağı, E-Devlet entegrasyonu ile belediyecilik hizmetlerine ulaşma, E-İmar uygulamalarıyla uzaktan imar parseli sorgulama, imar durumu öğrenme olanağı) · İlçede ve ilçe dışında proje üre minden, çeşitli sosyal projelerin hayata geçirilmesine kadar birçok alanda işbirliği yapılan kurum, kuruluş bulunması, Belediyenin STK'lerle işbirliği yapma kapasitesinin yüksek olması · Belediyenin BAKKA ve AB projeleri hazırlama, yönetme, uygulama, işbirlikleri yapma, fikir üretme kapasitesinin olması · İş sağlığı ve güvenliği alanında eği mlerin ve dene mlerin artarak devam etmesi, iş sağlığı konusunda çalışanlarda bir farkındalık oluşması · Teknik birimlerde kapasitesi yüksek personel yapısının bulunması, bunun ar rılması için çaba sarf edilmesi · Haybulans adlı hasta hayvan taşıma ambulansı ile hayvan barınağının varlığı, burada hayvanlara gerekli tedavi ve bakımların yapılması · Yeni taşınılan hizmet binasındaki modern ortamın personele sağladığı çalışma konforu ve bunun kurumsal kapasiteye olan olumlu etkisi · Yeni binada yatro, konferans, eği m salonlarının varlığı · Belediyenin çok ayıda arsa, işyeri gibi taşınmaza sahip olması, bunların doğru biçimde değerlendirilerek öz gelirlerini ar rması · Belediye alacaklarının tespi , takibi ve gelirlerinin tahsila nda basiretli davranılması

93


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Stratejik Plan

· Çağdaş şehirciliğim tüm gereklerinin uygulandığı bir altyapının oluşturulması ve bunun ödünsüz şekilde uygulanması · Ekolojik duyarlılığı yüksek bir belediyecilik anlayışına sahip olunması, küresel ısınmanın önlenmesi, ilçenin karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik uygulamaların belediyenin asli faaliyetleri arasında sayılması · Belediyenin yalnızca bölgede değil ülkede ilkleri yapacak birikim ve cesarete sahip olması · Belediyeye pek çok alanda hizmet desteği veren ÇAYBEL adlı şirke n varlığı ve bu şirket aracılığıyla kent mobilyaları dahil birçok imala n yapılması

3.6.2 ZAYIF YÖNLER · Her alanda yeterince nitelikli eleman bulunamaması, bazı birimlerdeki personel sayısının norm kadronun al nda olması · Stratejik yöne m ile ilgili uzman sayısının eksikliği, personelde stratejik yöne m konusunda yeterli duyarlılığın oluşturulamaması · Projelerin hayata geçirilmesi ve işlerin yürütümünde zaman zaman eşgüdümün eksikliği yaşanması, ile şim bozuklukları · Personelin sorunların çözümü için yeterince inisiya f almaması · Personelin yalnızca iş tanımları içinde kalarak ortaya çıkan farklı sorunların çözümü konusunda ak f tutum almaması · Proak f yönelimler konusunda eksiklikler yaşanması · Personel eği m ih yaç analizlerinin yapılmaması ve düzenlenen eği mlerin yetersiz olması · Bazı uzmanlık isteyen konularda personelin nitelik ve nicelik açısından yetersizliği · Çalışanların mo vasyon eksikliği bulunması · Belediyenin planlama alanının kuzey ve güneyden serbest bölgeler ve OSB ile sınırlandırılması · Belediyenin vizyoner yapısına uygun bir yöne ci kadronun oluşturulamaması · Birim müdürlükleri konusunda sıkın lar yaşanması, bir kişinin birden çok müdürlüğe bakmak zorunda kalması · Muhalefet belediyesi olarak merkez idare bağlan lı işlerde yavaş ilerleme sağlanması · Bazı konularda oluşan kaynak yetersizliği 3.6.3 FIRSATLAR · Ken n, bölgenin, coğrafi yapısı en düzgün, engebesi en az bölümünde kurulmuş olması · Bir bölgesel kalkınma planı olan ve ilin en büyük kamu ya rımı niteliğinde olan Filyos Vadisi Projesi'nin tümünün Çaycuma ilçe sınırları içinde planlanması · Kente 5 kilometre mesafedeki Kadıoğlu Köyü'nde bulunan mozaiklerin ilçenin tarihi, kültürel, turis k değerini ar rması

94


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

· Yapılan iyi belediyecilik uygulamaları ile ilçenin bir cazibe merkezi haline dönüşmesi, başta konutlaşma olmak üzere ya rım alanlarının genişlemesi · İlçenin Ba Karadeniz'in en önemli turizm des nasyonu olan Safranbolu-Amasra yolu üzerinde olması, Filyos, Çayırköy Mağarası an k suyolu ve Kadıoğlu mozaiklerinden oluşan Çaycuma des nasyonunun buraya eklemlenme kapasitesinin yüksek olması · Karayolu, havayolu, demiryolu ile ulaşılabilen ilçeye denizden de ulaşımı mümkün kılacak Filyos Limanı'nın bitme aşamasında olması, ilçenin güçlü bir lojis k bölge olma şansı yakalaması · İlçenin genel olarak sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yüksek olması · Yurtdışında göçmen işçi olarak çalışan hemşerilerinin ilçe ile bağlan larının güçlü olması, maddi olarak buradaki yakınlarını desteklemesi, ya rımlar yapması · Kent kültürüne sahip çıkan ve aidiyet duygusu yüksek Çaycumalı sayısının yüksekliği · İlçede işbirliği yapılabilecek çok sayıda kurumun bulunması ve proje ortaklığı geliş rilme imkânı · Sosyal medya kanallarını ak f kullanan ve teknolojik yeniliklere açık kentli sayısının yüksek olması ve bunların belediye ile çok sıkı ilişki içinde olması · Ken n fiziki yapısı sebebi ile engelli, çocuklu ve yaşlı bireyler için ilçenin erişilebilir halde olması · Toplumda çevre bilincinin yükselmesi, belediyenin ekoloji temelli yaklaşımlarının daha geniş çevrede destek bulması 3.6.4 TEHDİTLER · Kovid 19 pandemisi nedeniyle her türlü faaliye n sınırlanması, care n zayıflaması, gelirlerin azalması · Ülkenin yaşadığı ekonomik ve siyasal krizlerden belediyenin dolaysız olarak etkilenmesi · Kır nüfusunun fazla olması nedeniyle ilçenin ikamet eden nüfustan çok daha fazla insana hizmet verilmesi · Filyos Vadisi Projesi ile ekolojinin tahribi, kirli teknoloji ürünü ya rımların bölgeye gelmesi · Filyos Vadisi Projesi çok hızlı nüfus hareke yaşanma olasılığı, ilçenin demografisinden değişmesi riski · Eski yerleşim alanlarında planlanacak arazilerin kısıtlı, yolların dar, yeşil alanların az olması · Ken n hızlı gelişimine dayalı olarak taşınmaz fiyatlarının artması, kiraların yükselmesi · Belediyenin statüsünde değişiklikler yapılması, büyükşehir statüsüne geçilmesine dayalı olarak plan ve hizmet bütünlüğünün bozulma olasılığı · Mevzua a ön görülmeyen değişikliklere gidilerek yetki, hizmet ve gelir alanlarında daralmalar yaşanması

95


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.7 MEVZUAT ANALİZİ

İlgili Yasa

Sorun / Uygulama

Çözüm

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 2863 Sayılı Kültür ve Tabia t Varlıklarını Koruma Kanunu

Mevzuat hükümlerince ygulama yapılmaktadır. Kimi ifadelerde muğlaklık bulunması, uygulamada sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yetki ça şması yaşanmaktadır Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır

İlgili yasalarda görev, sorumluluk, hizmet ve vergilerin hesaplanması gibi konularda net ifadelere yer verilmelidir

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2942/4650 Sayılı Kamulaş rma Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol Kanunu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5225 Sayılı Kültür Ya rımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 6306 Sayılı Afet Riski Al ndaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 634 sayılı Kat Mülkiye Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Süreçlerde aksamalar yaşanmaktadır Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır

Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Belediyenin yetki alanı içinde başka kuruluşların imar yapma yetkisi ve ge rilen aflar plan bütünlüğüne zarar vermektedir. Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmakta, bütçe yapılırken fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Mevzuat hükümlerince en üst hassasiyetle uygulama yapılmaktadır.

Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Tüm çalışmalar bu kanuna göre yürütülmektedir. Belediyelerin kimi alanlarda yetkileri sınırlıdır. Başka kurumların vesaye al ndadır. Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır. Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır Mevzuat hükümlerince uygulama yapılmaktadır

96

Planlı alanlar içindeki kültür varlıklarının korunması belediye yetkisinde olmalıdır. Belediyelerin emisyon yayan ve çevre kirliliği yaratan tesisler hakkında dene m yetkileri ar rılmalıdır. Eksikler giderilmeli sürecin daha dinamik sürdürülebilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Hizmetlerde verimliğin ar rılması içim yargılama sürelerinin kısal lması, idarenin kamulaş rma yetkisi ar rılmalıdır. Planlı alanlar içinde imar bütünlüğünün sağlanması, ken n yapı deseninin oluşabilmesi için başka kurumların imar yapma yetkisi kaldırılmalıdır. İmar a hiçbir sure e gündeme alınmamalıdır. Kamuda stratejik planlama yapan kurumların eşgüdümü sağlanarak, kentsel hedeflerin ortaklaşması sağlanmalıdır. Mevzuat hükümleri güncellenmeli, bu alandaki yetki karmaşası giderilmeli, belediye bütçelerine konuyla ilgili pay aktarılmalıdır. Müzecilik faaliyetlerinde belediyelerin yetkisi arı lmalıdır

Belediyelerin yetkileri ve gelirleri ar rılmalı, üzerlerindeki her türlü vesayet kaldırılmalı, karar alma süreçlerine halkın ka lımını sağlayacak hususlar yasal güvence al na alınmalıdır.

Bu alanda belediyelerin yetkiler ar rılmalı, yetki karmaşası giderilmelidir. Belediyelere bu alanda dene m yetkisi verilmelidir.

Kamuda oluşan verilerin ortak kullanımı için düzenlemeler yapılmalıdır


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

3.8 ÜST POLİTİK BELGELER ANALİZİ

11. KALKINMA PLANI (Kentsel Dönüşüm Hedefleri)

11. KALKINMA PLANI (Konutlaşma Hedefleri)

CUMHURBAŞKANLIĞI 11. KALKINMA PLANI (Şehirleşme Hedefleri)

·

·

· · · ·

·

İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturulacak r Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin göze lmesi esas alınacak r. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin ar rılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacak r. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleş rilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları ya ygınlaş rılacak r. İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan ka lımcılık ve finansman alanında yenilikçi yaklaşımlar geliş rilecek r. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültü rü ve kent bilincini geliş recek strateji ve uygulamalar yaygınlaş rılacak r. Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliş rilerek birlikte üret im ve veri paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecek r. Yerel yöne mlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üre min geliş rilmesi desteklenecek r.

· Gayrimenkul değer ar şlarının etkili yöne miyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin ar rılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaş rılması ve geliş rilmesine yönelik faaliyetlere kaynak oluşturması sağlanacak r. · Dar gelirliler başta olmak üzere, herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması temel amaç r. · Konut üre minde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştirilecek ve her aşamada göze lecek r. · Kamu yöne minde konu an sorumlu birimler arasında düzenli işbirliğini temin edecek koordinasyon mekanizması oluşturulacak r. · Kentsel dönüşüm yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliş rme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecek r. · Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaş rılması, bu kapsamda yerel yöne mlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleş rilecek r. · Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaş rılması, bu kapsamda yerel yöne mlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak ve 81 ilde tarihi kent merkezleri kent kimliğini ön plana çıkaracak şekil de dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleş rilecek r. · Kentsel dönüşüm projeleri ka lımcılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yap ının mekânsal ih yaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecek r. · . Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleşim alanı bazında önceliklendirme için çok ölçütlü değerlendirme modeli, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiye gibi parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliş rilecek ve yerleşim alanları bu kapsamda önceliklendirilecek r.

97


2019

2024

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Stratejik Plan · Havzalar birer “Ekolojik Bölge” olduğu kadar, içindeki insan, mal ve hizmet akışları ile işlevsel bölge özelliğini de içinde barındırmaktadır. Dolayısı ile Havza ağırlıklı bir planlamada “ekonomi” ile “ekoloji” birlikte değerlendirilmelidir. Bu Planlama çalışmasında ekonomik gelişmelerin kentsel gelişmeler ile birlikte ekolojik çevreyi zedelemeden sürdürülebilir bir gelişme hedefi ile ele alınmış r. · Zonguldak-Bar n-Karabük Planlama Bölgesi'nde var olan biyolojik çeşitliliğin (flora ve fauna) ve bu çeşitliliğin en haya gereksinimi olan suyun kirlenmesini önlemek, ka ve sıvı a kları zararsız hale ge rmek, dönüşümlerini sağlamak veya yok etmek, doğal değerlerin korunmasını gerçekleş rmek, bu değerleri kullanılır kılmak, geleceğe taşımak amacıyla su kaynakları korunacak r. · Su yüzeylerinin korunması amacıyla gerekli altyapı ya rımları yapılacak ve çevre koruyucu önlemler alınarak su kaynakları ve yüzeyleri korunacak, geliş rilecek, farklı işlevler için dengeli biçimde kullanılacak r. · Yeral sularının kirle lmesini önlemek amacı ile tüm kirle cilerin hızla ortadan kaldırılması için öncelikler belirlenecek r. · Kentsel altyapının iyileş rilmesi, başta sanayi olmak üzere kentleşmeden kaynaklanan kirliliğin yok edilmesi üst düzeyde sağlanacak r. Deniz kirliliklerinin önlenmesi için Kıyı Alanları Yöne mi çalışmalarının yapılması gereklidir. Akifer olarak belirlenmiş sahalarda yapılacak olan yapılaşmada, detaylı hidrojeolojik etütler yapılmalı ve sonuçları değerlendirilmelidir. Yerleşim alanlarının, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik etütler sonucunda belirlenen geçirimsiz su havzalarını etkilemeyen birimler üzerine kurulması ve bunların akifer olarak tespit edilen birimlerden uzakta olması uygun olacak r. · Yerleşim alanlarının çöpleri düzenli olarak toplanacak ve geri dönüşümü sağlanacak r. · Tüm yerleşmelerde önceliklerin belirlenerek arıtma sistemlerinin geliş rilmesine ve kirle ciligin en üst düzeyde önlenmesine yönelik plan kararları geliş rilecek r. · Zonguldak, Bar n ve Karabük kentlerinde hissedilir derecede yüksek olan hava kirliliğinin önlenmesi zorunlu görülmekte ve bir alt hedef olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Tüm kentsel yerleşmelerde hava kirliliğinin temel kaynağı olan niteliksiz yakıt kullanımına son verilmesi ve hava kirliliğine neden olan sanayilerin kent dışına örgütlü sanayi bölgelerine taşınması gereklidir. Alt ölçekli planlarda bu amaçlarla yoğunluk dağılımlarında yapı yoğunluğu ve kat adetlerine yönelik düzenlemelerle hava kirliliklerinin önlenmesi konusunda önlemler alınmalıdır. · Koruma-kullanma dengesi göze lerek toprağın kirlenmesine karşı önlemler alınacak r. · Görsel kirlilik yaratan yapılaşmalar sağlıklaş rılacak r. · Düzenli ka a k depolama alanlarının oluşturulması ve yasal bertaraf yöntemlerinin kullanılması sağlanacak r. · Mevcut sanayilerin gerekli arıtma sistemlerini geliş rmeleri sağlanacak, çevreyi kirletmeyen sanayilerin gelişimi özendirilecek r. Teknoloji yenilenmesi gerekli kömür üre mi, enerji ve demir çelik sektöründe gerekli ya rımların yapılmasına yönelik öneriler geliş rilecek r. · Sanayi kullanımlı yapıların daha çok sanayi alanlarında ya da kent merkezlerinden uzak alanlarda yapılması sağlanacak r. · Gecekonduyu önlemek için Kentsel Dönüşüm Projeleri yapılacak ve düzenli konut alanları geliş rilecek r. · Yerel Yöne mlerde kontrolsüz yapılaşmaları önlemek için dene m mekanizmaları geliş rilecek r. · Yenilenebilir alterna f enerji kaynaklarının kullanılması özendirilecek, Kirle ci enerji üre mlerinin Planlama

İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

· Su kalitesi ve miktarının korunması, gözlem ve değerlendirme kapasitesinin geliş rilmesi, veri tabanının oluşturulması konusunda kurumsal yapının güçlendirilmesi. · Yerleşim alanlarında entegre su yöne mi ve planlamasının yapılması, belediyelerin içme-kullanma ve sanayi suyu ih yaçlarının yeterli miktar ve kalitede karşılanması. · İklim değişikliğine bağlı doğal afetler için izleme, tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, yaygınlaş rılması ve geliş rilmesi. · Kırsal ve kentsel alanlarda su mevcudiye , su kalitesi ve hijyen konusunda gözlem ve hazırlılık durumunun güçlendirilmesi · Tüke m kalıplarının iklim dostu olacak şekilde değiş rilebilmesi için kamuoyu bilincini ar rılması · İlgili kurumlarda iklim değişikliğine ilişkin yapılanmaları başla lması, emisyon envanterinin daha sağlıklı olarak hazırlanması için gerekli altyapının kurulması · İklim değişikliği poli kalarını tüm paydaşların işbirliğiyle geliş rilmesi

Akıllı Kentler Stratejisi Eylem Planı

Bölgesi içinde doğal çevre içinde yer alması önlenecek r.

· Kamu değeri yüksek akıllı kent projelerinin geliş rilmesi planlanması ve hayata geçirilmesi · Kent akıllı güvenlik sistemleri ve kamera sistemlerinin ar rılması · Felaket kurtarma merkezleri, Wi-Fi bağlan hizmetleri, akıllı kent ile şim teknolojisi protokollerinin tanımlanması, bilgi teknolojisi protokollerinin tanımlanması · CBS verilerinin sisteme aktarılması, 3B bina modelleme sistemlerinin kurulması verilerin Standartlara uygun hale ge rilmesi, · CBS uzman Personel sayısının ar rılması, · CBS veri dış kullanıcılara açılması · Dezavantajlı grupları gözeten, yerel sunun modellerinin belirlenmesi, akıllı kent çözümleri kullanan kent hizmetleri ve memnuniye · Akıllı kent stratejisinin hazırlanması

98


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024

BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (2014-2023)

Çev. ve Şeh. Bak. Mekânsal Planlama Hedefleri

11. KALKINMA PLANI (Kentsel Altyapı Hedefleri)

Stratejik Plan

· Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve a k suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yöne minin gerçekleş rilmesi; a kların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yöne minin gerçekleş rilmesi için azal lması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir ken çi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaç r. · Su kaynaklarının korunması, geliş rilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacak r. · Arı lmış a ksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azal lacak r. · Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak r. · Ka a k yöne mi etkinleş rilerek a k azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf sa aları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliş rilecek r. Ka a k yöne minde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliş rilecek r. · Sı r A k Projesi uygulamaları yaygınlaş rılacak r · A kların ayrı toplama sistemi yaygınlaş rılacak r. · İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacak r. · Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azal lması amacıyla ken çi ulaşımda arz yönlü poli kalardan ziyade talep yönlü poli kaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecek r. · Çevreci ulaşım modları geliş rilecek ve ken çi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilecek r. Yaya trafiğinin kesin siz hale ge rilmesi için yaya yolla rı ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacak r. · Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak r. · Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek r. · Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak r · Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak r. · İnsan odaklı, sürdürülebilir, dayanıklı, akıllı ve sosyo -ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek şehirler oluşturulması. · Ekonomik ve sosyal gelişmenin temini için altyapı ve hizmetlerin kentsel ve kırsal alanları kapsayacak şekilde kalkınma poli kalarına uygun o larak dengeli dağılımının sağlanması. · Rekabet edebilir yerleşmelerin temini için gerekli mekânsal düzenlemelerin ve altyapının desteklenmesi. · Sürdürülebilir bir çevrenin temini için iklim değişikliğine uyum da göze lerek sektörel öncelikler, mekânsal gelişme ve çevre poli kalarının birbirine entegrasyonunun sağlanması. · Geri dönüşüm ulusal refahın ar rılması konusunda, büyük potansiyel taşımaktadır. Geri dönüşüm, geri kazanım toplama ve ayrış rma faaliyetleri baş la lacak ve yaygınlaş rılacak r. · Toplumun tüm kesinlerinde ger dönüşüm, geri kazanım toplama ve ayrış rma konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak r. · Bölgede odun dışı orman ürünlerinin geliş rilmesi sağlanacak, kurumsallaşma, markalaşma imaj ve pazarlama faaliyetlerinin ilerlemesi sağlanacak r. · Kamu binaları ve konutların yalı mına önem verilecek, bu konudaki dene mler sıklaş rılacak r. · Yenilenebilir enerji kullanan çevre dostu konutlar ar rılacak r. · Toplu taşıma araçl arı ile havaalanı şehir merkezleri bağlan ları güçlendirecek r. · Ulusal Enerji Verimliliği Hareke kapsamında sürdürülen bilgilenme ve bilinçlendirme faaliyetleri kamu özle işbirliği ile sürdürülecek r. · Ereğli, Devrek, Eskipazar, Safranbolu, Filyos, Am asra, Kurucaşile arasında kültür turizmi ha kurulacak r. · Yerleşimlerin mekan ve yaşam kalitelerinin ar rılması için çalışmalar yapılacak, kent içinde bulunan sanayi kullanımları kent dışına çıkarılacak r. · Kentsel alanlar daha yaşanabilir hale ge rilecek r. · Engeli dostu kent uygulamalarının ar rılması.

99


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

3.9 PAYDAŞ ANALİZİ Çaycuma Belediyesi, sosyal belediyeciliğe ve insana önem veren bir kurumdur. Vatandaşların memnuniye , görüş ve önerileri belediyemiz için önemlidir. Yöne m anlayışımızda ilkesel hale gelen “Önce insan” düşüncesi ile ka lımcılığa önem verilmektedir. Yerel yöne mler vatandaşlarımızın doğrudan hizmet aldığı kamu kuruluşlarıdır. Bu açıdan vatandaşın mutluluğu, huzuru ve kaliteli yaşam standardı iyi bir belediye yöne minin varlığına bağlıdır. Ekip ruhu, ka lımcı, paylaşımcı ve şeffaf yöne m anlayışı üstlendiğimiz büyük sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Stratejik yöne m sergileyen kurumların ilk görevlerinden birisi bu doğrultuda paydaşların görüş ve düşüncelerine başvurmaları ve görüşleri dikkate alarak planlama yapmalarıdır. Paydaş analizi, herhangi bir faaliye olumlu ya da olumsuz etkileyecek tarafları, grupları ve kurumları belirlemek, yürütülecek faaliye n başarılı bir şekilde uygulanabilmesine engel oluşturabilecek unsurları ortaya çıkarıp gerekli önlemleri almak amacıyla yapılmış r. Yapılan bu analiz, stratejik planın herkes tara ndan sahiplenilmesini sağlayarak uygulama kabiliye nin yüksel lmesini ve belediyemiz tara ndan yürütülen hizmetlerin paydaşların ih yaçlarına göre belirlenmesini de sağlamak r. Paydaşlar, kuruluşun faaliyet ve hizmetleri ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan, hizmetlerden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. İç paydaşlar, kurum içerisindeki personel, birim ve bağlı kuruluşlarken, dış paydaşlarsa belediyemizi hem etkileyen hem de hizmetlerden etkilenen, kurum dışı kişi, grup veya kuruluşlardır. 3.9.1 PAYDAŞLARIN TESPİTİ Belediyemizin paydaşlarını doğru tespit edebilmek için öncelikle, “Belediyemizin faaliyetlerini yönlendiren, etkileyen ve ilgisi olanlar kimlerdir?” sorusuna yanıt aranmış r. Bu sorulara verilen yanıtlara göre iç ve dış paydaşlarımızın ayrımı yapılmış r. Özellikle dış paydaşlarımızın net bir şekilde belirlenmiş olması, belediyemizin faaliyet gösterdiği çevre hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve bu paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurulmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacak r. 3.9.2 PAYDAŞLARIMIZ 3.9.2 A İÇ PAYDAŞLARIMIZ ·

Belediye birimleri

·

ÇAYBEL

·

İşletmecilerimiz

·

Yüklenicilerimiz

3.9.2.B DIŞ PAYDAŞLARIMIZ · · · · · · Ÿ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Çaycuma Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Milli Eği m Müdürlüğü Mal Müdürlüğü Özel İdare Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü İlçe Mü ülüğü Askerlik Şubesi Başkanlığı BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Nüfus Müdürlüğü Tapu ve Sicil Müdürlüğü Kadastro Müdürlüğü İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Devlet Hastanesi Baştabipliği Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü PTT Müdürlüğü DDY Gar Şefliği İlçe Tarım Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği Vergi Dairesi Müdürlüğü Muhtarlıklar Çaycuma Kültür Merkezi Çaycuma Kent Konseyi Çaycuma Halkı

3.9.2.C ÖNCELİKLİ PAYDAŞLARIMIZ ·

ÇAYBEL (Doğrudan Hizmet Üreten Kuruluş)

·

İşletmecilerimiz (Doğrudan Hizmet Üreten Kişiler)

·

Yüklenicilerimiz (Doğrudan Hizmet Aldığımız Kurum Ya Da Kişiler)

·

Çaycuma Kaymakamlığı (Üst Düzeyde Koordinasyon Sağlanıp İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

100

Mal Müdürlüğü (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

İlçe Milli Eği m Müdürlüğü (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

İlçe Sağlık Grup Müdürlüğü (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

Özel İdare Müdürlüğü (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

Tapu ve Sicil Müdürlüğü (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

Çaycuma Kent Konseyi (İşbirliği Yapılan Kuruluş)

·

Muhtarlıklar (İşbirliği Yapılan Kuruluş)


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

Planın Analizi Var Olan Stratejik Mevzuat Analizi

Yapılan analiz

Yasal kısıtlar sebebiyle bazı hizmetlerin sınırlı kaldığı, kimi konularda mevzua a yapılan değişikliklerinin izlenmesinde güçlük yaşandığı görüldü.

Belediye içinde mevzuat değişikliklerini takip edip ilgili birimlere gerekli uyarıları yapacak bir mekanizma oluşturulmalıdır.

Paydaşlarla işbirliği yapılması, karar alma süreçlerinde ka lımlarında eksiklikler yaşandığı saptandı.

Karar alma süreçlerinde paydaşların ak f olarak ka lımının sağlanması için gerekli mekanizmalar kurulmalı, ilişkilerin sistemli olarak yürütülmeli ve Kent Konseyi’nin daha ak f çalışması sağlanmalıdır.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Fiziki Kaynak Analizi

Kurum Kültürü Analizi

İnsan Kaynakları Analizi

Tespitler/ Sorunlar 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen hedeflere çok büyük oranda ulaşıldığı görüldü. Başta mali ve insan kaynağı olmak üzere bazı yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilemeyen az sayıda projenin varlığı da gözlendi. Stratejik planının izleme ve değerlendirmesinin belirli aralıklarla yapılmadığı aynı zamanda stratejik yöne m algısının belediye içinde özümsenemediği gözlendi.

Paydaş Analizi

3.10 DEĞERLENDİRME

Kurumda uzmanlık gerek ren konularda nitelik ve nicelik açısından personel eksikliğinin olduğu, performans değerlendirme sisteminin yasal kısıtlar nedeniyle yeterli olmadığı tespit edildi. Kurum kültürünü ölçme ve değerlendirme sisteminin mevcut olmadığı, konu ile ilgili yapılan çalışmalarının yetersiz kaldığı ve belediyeyi sahiplenmede eksiklikler yaşandığı gözlendi. Belediyenin bazı araçları kiralama yoluyla hizmete sunduğu göz önüne alınırsa araç ih yacı olduğu, bazı hizmetlerin yürütümünde gerekli olan her türlü araç ve aygı n temin edilmesi gerek ği saptandı. Bu alanda birçok adımın a lmış olmasına karşın, çağdaş belediyeciliğin temel araçlarından biri olan coğrafi bilgi sisteminin tam olarak hayata geçirilemediği, kimi yazılımların güncellenmesi gerek ği, web sitesinin cep telefonu uygulamasının olmadığı görüldü.

101

Öneriler

Kurumda stratejik planlama bakış açısının geliş rilmesi ve yayılması, izleme değerlendirme ve süreç geliş rmeyle ilgili araçlar geliş rilmelidir.

Kurum çalışanlarına verilecek eği mler ar rılmalı, mo vasyon ve performansı ar rmaya yönelik çalışmalar yapılmalı ve sürekliliğini sağlanmalıdır. Kurum kültürüne ait çalışmaların ar rılması, çalışanların mo vasyonunun yüksel lmesi, Çaycuma Belediyesinin vizyoner bakışı konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalıdır Gereksinim duyulan araç ve aygıtlar sa n alma ya da bağı yoluyla belediye envanterine dahil edilmelidir.

İh yaç duyulan yazılımlar temin edilmeli, coğrafi bilgi sistemi kurulmalı, web sitesi yenilenmelidir.


102


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4 GELECEĞE BAKIŞ 4.1 STRATEJİK HEDEF: YÜKSEK STANDARTLARA, PLANLI YERLEŞİM ALANLARINA SAHİP YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK 4.1.1

İMAR MEVZUATINA UYGUN PLANLI KENTLEŞME SAĞLAMAK İÇİN

4.1.1-a Tüm binalar proje ve ruhsa na uygun yapılacak Belediyemizin yetki sahası içinde imar mevzua na göre yapılan binalar sıkı bir şekilde denetlenerek projesine ve ruhsa na uygun bir şekilde inşası sağlanacak, aykırılıklar tespit edildiğinde imar mevzua nın ilgili hükümleri uyarınca yap rımlar uygulanacak. Bu konuda tüm kitle ile şim araçlarıyla halkımız bilgilendirilecek, muhtarlarla işbirliğine gidilerek güçlü bir ile şim zinciri kurulacak. Yapı dene m ekipleriyle araç ve gereç sayısının ar rılması için çalışılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde yapılan tüm yapıların yüzde yüzünün ruhsatlı olması, dene m personeli sayısının yeterli sayıya çıkarılması. İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4.1.1-b Halihazır haritaları ve imar planları yapılacak ve sürekli güncellenecek Belediye yetki alanı içinde hali hazır haritası bulunmayan yer bırakılmayacak. Bu amaçla kamu kurumları ile ile şime geçilecek, yeterli mali kaynak sağlanarak halihazır haritaları revize edilecek. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılarak parselasyon planları ve arazi işlemleri tamamlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Halihazır haritalar sürekli olarak güncel tutulacak İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4.1.1-c Kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek Çağdaş belediyeciliğin temelinde planlı gelişmenin ya ğı bilinciyle kaçak yapılaşmaya asla izin verilmeyecek. Teknik donanımı ve deneyimi ar rılan personelle Çaycuma sınırları içinde imarsız alan bırakılmayacak. İmarlı alanlarda belediye encümenince alınan yıkım kararları mutlaka uygulanacak, bu amaçla oluşturulmuş plan notlarına mutlaka uyulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde hiçbir kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi. İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4.1.1-d Sofiha Evleri tamamlanacak, yeni konut projeleri geliş rilerek vatandaşlarımıza nitelikli ve ucuz konut imkânı sunulacak Bir yeşil deryası olan beldemizde, kent merkezine en yakın noktada, insanların doğayla baş başa kalacağı yaşam alanları oluşturulacak. Bu amaçla Sofular mahallemizden başlayan So ia Evleri projesi tamamlanacak. Yeni konut projeleri geliş rilecek. Yaşam kalitesi son derece yüksek mekânlarda yaşayanlar Çaycumalı olmanın huzurunu duyacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: So ia Evleri Projesinin tamamlanması, dönem içinde en az 2 yeni konut projesinin hayata geçirilmesi İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.1.1-e Yeşil alan oranı ar rılacak Yapılacak imar planlarında yeşil alan oranının mevzua a belirlenen oranların da üstünde olması sağlanacak. Hiçbir yeşil alanın açık kamu yararı olmadığı ve yerine aynı imar adası içinde daha büyük bir alan tahsis edilmediği sürece imara açılmasına izin verilmeyecek. Yeşil alanların gaspı önlenecek, bu alanlara tecavüz kente karşı işlenmiş suç olarak kabul edilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 4 yeni park ve rekreasyon alanın yapımı İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.1.1.h 18 uygulamalarıyla düzenlenen alanlarda imar planına uygun uygulamalar yapılacak İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılan düzenlemeler uygulamaya geçirilecek. Meskun ve yarı meskun alanlarda 18 uygulaması yapılan alanlarda da imar planlarına uygun düzenlemeler yapılacak. Yıl içinde kesilen ruhsa an çok daha fazla yeni yerleşim alanı oluşturulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Yıl içinde kesilen ruhsa n 3 ka kadar yeni yerleşim alanı oluşturulması. İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

103


104


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.1.1-ı Altyapı ve ulaş rma master planları yapılacak Ken eki trafik sorunlarını köklü bir şekilde ortadan kaldırıp onlarca yıl sonrasına çözümler üreten ulaş rma master planı yapılacak. Çaycuma'nın tüm altyapısının yeni imar alanlarıyla birlikte planlandığı bir altyapı master planı hazırlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde her iki master planının yapımının tamamlanması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 4.1.2

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖZÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPMAK İÇİN

4.1.2-a Gecekondulaşma önlenecek Yapılması düşünülen kentsel dönüşüm çerçevesinde Çaycuma Belediyesine ait alanlar üzerindeki hukuki ve yapısal engeller kaldırılarak kamunun kullanımına sunulacak. Okul, ibadet alanı, yol, kültür ve spor tesisleri park, yeşil alan gibi kamuya ait alanlar üzerindeki kaçak yapıların üzerine gidilecek. Dönem içinde ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gecekonduların tespi , tahliyesi ve yıkımı yapılacak, hukuki süreçler zlikle takip edilecek. Ruhsatsız tüm devlet yapılarıyla ibadethanelerin ruhsatlandırılması için çaba gösterilecek. ERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde hiçbir gecekondu yapımına izin verilmemesi, mevcut gecekondu stokunun yüzde onunun tasfiye edilerek yenilemesinin yapılması. İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 4.1.2-b Gereksinim duyan konut sahiplerine dönüşüm desteği verilecek İçinde yaşadığımız yapıların doğal afetlere karşı daha korunaklı hale ge rmek için, Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde, gereksinim duyan tüm konut sahiplerine yasaların el verdiği her türlü destek verilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Riskli durumda olan yapıların yüzde 10'unun kentsel dönüşüm kapsamında yenilemesinin yapılması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.2-c Yapıların cephe düzenlemeleri yapılacak Çaycuma Belediyesi dönem içinde yapacağı çalışmalarla kent merkezinde yaşam ve mekân kalitesini yükseltecek, görsel kirliliğe neden olan cephe düzenlerini iyileş rerek geliş recek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 1 caddede görsel bütünlük sağlayacak düzenlemelerin yapılması. İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL, Zabıta Müdürlüğü 4.1.2-d Otopark sorunu yaşanmayacak Mekânların iyileş rme ve yenileme çalışmalarını yaparken ilçedeki otopark gereksiniminin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapacak. Mahallelerde otopark alanları oluşturulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde il merkezinde 5 yeni otopark alanı oluşturulması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.1.3

BİSİKLETLİLERLE YAYALARIN RAHATÇA DOLAŞTIĞI, ARAÇLARIN İŞGALİNDEN KURTARILMIŞ İNSAN ODAKLI BİR KENTİ YARATMAK İÇİN

4.1.3-a Bisiklet yolları yaygınlaş rılacak, ÇAYBİS kurulacak, bisiklet taksiler çalışmaya başlayacak Çaycumalılar için kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir bir ulaşım aracı haline ge rilen bisiklet kullanımı yaygınlaş rılacak. Bisikletli ulaşımın diğer ulaşım araçları ile entegre edilmesi için bisiklet noktaları oluşturulacak. Araç yollarında yapılacak işaretleme sistemiyle bisiklet yolu paylaşımlı şerit olarak düzenlenecek, bisiklet yollarının dene mi, güvenilir bisiklet parkları yapılması, bisiklet kültürünün yayılması ve ortak noktalara akıllı bisiklet istasyonları kurulması sağlanacak. Çeşitli temalar üzerinden bisikle özendiren kampanyalar yapılacak. ÇAYBİS adıyla bisiklet kiralama sistemi kurulacak, kent içinde bisiklet taksiler çalışması sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: 17 km olan bisiklet yolu uzunluğunun 30 km'ye çıkarılması, ÇAYBİS sistemiyle ilgili altyapının oluşturulması, bisiklet taksinin İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL

105


106


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.1.3-b Yaya bölgeleri genişle lecek Vatandaşlarımızın trafik baskısı olmadan rahatça dolaşıp dinlenebildikleri yaya alanları daha da geliş rilecek. Güvenle alışveriş yapılıp korkusuzca yürünen bu bölgelerde engellilerle çocuklar ayrıcalıklı alanlar yara lacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem yayalaş rılmış alanların %5 daha çoğal lması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.3-c Sarıkaş Yaya Köprüsü yapılacak Sanayi tesislerinin bulunduğu doğu yakası ile yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu ba yakası arasındaki bağlan yı güçlendirmek, sanayi tesislerinde çalışan vatandaşlarımızın işlerine bisikletleriyle ya da yürüyerek gidip gelmelerini sağlamak amacıyla Sarıkaş Yaya Köprüsü yapılacak. Köprü gereksinim duyulan zamanlarda araç geçişine açılabilecek mukaveme e yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde köprünün yapılarak hizmete açılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.4 TOPLU TAŞIMA ODAKLI, GÜVENLİ, HIZLI, KONFORLU, ÇEŞİTLENDİRİLİMİŞ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ULAŞIMI SAĞLAMAK İÇİN 4.1.4-a Yeni imar yoları açılacak İmar planları tamamlanan bölgelerde yapılaşma başlamadan önce yasa gereği belediyemiz görev ve sorumluluk alanına giren yolların bakımı yapılacak, ilçe sınırları içerisinde görüntü kirliliği oluşturan alanların temizliği yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde açılacak yeni imar yolu uzunluğunun 20 Km olması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.4-b Yol yapımı bordür, tretuvar düzenlemesi, is nat duvarları yapımı hızla devam edecek Yeni açılan ve üst kaplaması yapılan yollarla ih yaç gösteren noktalara merdivenli yol ve tehlike arz eden yerlere is nat duvarı yapılacak. Yapılacak sokaklardaki imalatların proje ve şartnameler doğrultusunda tam güvenlikli şekilde yapılması sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde tehlike arz eden yolların tamamına is nat duvarları yapılması, İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.1.4-c ÇOMBÜS yaygınlaş rılacak Şoförler Odası ve şehir esna nın eşgüdümüyle kurulacak ÇOMBÜS adlı işletme ile tüm mahallelere ucuz ve konforlu taşımacılık yapan ÇOMBÜS yaygınlaş rılacak. Vatandaşlarımız evlerinden alışverişe, ziyaretlere ya da işlerine gidip dönerken hiçbir ulaşım sorunu yaşamayacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kent içinde toplu ulaşım talebi karşılanmamış nokta kalmamış olması. İLGİLİ BİRİM: Makine İkmal ve Mekanizasyon Müdürlüğü 4.1.4-d Akıllı kavşak düzenlemeleri sürdürülecek, hastane meydanı yapılacak Işıkların kaldırılarak trafiğin akışını hızlanmasını sağlayan akıllı kavşak düzenlemelerine devam edilecek. Kavşaklar bağlamına uygun heykellerle desteklenerek kent este ğinin gelişimi de sağlanacak. Hastaneye giriş çıkşları daha düzenli hale ge rmek, ambulans dolaşımının hızlandırmak için önündeki alan düzenlenerek hastane meydanı yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde hastane meydanının tamamlanması, yeni düzenlenen tüm kavşakların akıllı kavşak olarak yapılması. İLGİLİ BİRİMLER: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.4-e İmar Planı'nda yer alan çevre yollarının programa alınması sağlanacak Artan trafik yükünün karşılanabilmesi amacıyla İmar Planı'nda ken n her iki yakasında oluşturulan çevre yollarının Karayolları'nca programa alınması için çaba sarf edilecek. Eski Zonguldak yolunun yenilenerek il merkeziyle ulaşımı kolaylaş rmak için yapılan çalışmalar sürdürülecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Yol ağının Karayolları Genel Müdürlüğünce gündeme alınması için güçlü bir kamuoyu desteği oluşturmak İLGİLİ BİRİMLER: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

107


108


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.1.4-f Ulaşım çeşitlendirilecek, hafif raylı sistem hayata geçirilecek Yapılacak ya rımlarla Çaycuma'nın yalnızca karayoluna bağlı ulaşım seçeneği çeşitlendirilecek. Bisikle ulaşımın asli unsuru haline ge rmek için yeni bisiklet yolları yapılacak. Varagel'in çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülürken pazaryeri ile Karalar arasında hafif raylı taşımacılık hizme verilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Pazaryeri ile Karalar arasında hafif raylı sistemin kurularak devreye alınması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.5

AFETLERE HAZIR BİR KENT YARATMAK İÇİN

4.1.5-a Afet eylem planı hazırlanacak Çaycuma'nın depremsel başta olmak üzere, su baskını, erozyon gibi doğal afetlerden korunması için öncelikle bir risk haritası çıkarılarak bir eylem planı hazırlanacak. Kriz masası şeklinde çalışacak bir afet yöne mi oluşturulacak, birimler arasında tam bir eşgüdüm oluşturulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Afet kriz masası olarak çalışacak ekibin oluşturulması, eylem planının yapılması İLGİLİ BİRİMLER: İ aiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.1.5-b Afet Yöne mi ve Planlama Sivil toplum örgütleri ve üniversite ile işbirliği yaparak afete hazırlık ve yöne mi konusunda çalışmalar yapılacak. Olası bir afet durumunda toplanılacak alanlar belirlenip tabelalar konularak halka duyurulacak. Her ev ve apartmandan en az bir kişinin eği lmesi hedefiyle eği m çalışmaları yapılacak. Deprem konteynırlarının temin edilmesi ve yerlerine konulması, kurtarma ekiplerinin belirlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması, eği lmesi, depreme hazırlık eği mlerinin verilmesi, halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için broşür hazırlanması gibi çalışmalar hızla yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde toplanma alanlarının belirlenip tabelalarının çakılması, deprem koyteynırlarının temin edilip belirlenen yerlere konulması. İLGİLİ BİRİMLER: Zabıta Müdürlüğü, İ aiye Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 4.1.5-c Kış şartlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilecek Kış ayalarında Çaycuma ve çevre yollarının sürekli açık tutulması için yoğun çaba harcanacak. Buzlanmalara karşı sürekli tuzlamalar yapılacak. Kar küreme ve tuzlama için gerekli ekipman, araç temin edilerek, belediyenin müdahale kapasitesi yüksel lecek. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu ile tüm yollar sürekli izlenerek, acil müdahale ekipleriyle birlikte yollardaki olumsuz durum ortadan kaldırılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kış aylarında kapalı yol kalmaması, olası afet durumunda, personel, malzeme ve ekipman sıkın sının çekilmemesi. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal ve Mekanizasyon Müdürlüğü 4.1.5-d Riskli binalar tespit edilerek dönüşümü yapılacak 7307 sayılı yasa kapsamında yetkili kurullar tara ndan afet risk raporu düzenlenen yapıların yıkımı gerçekleş rilecek. Bu amaçla özel birim oluşturularak, bu durumdaki yapılar tespit edilip, yıkım ruhsa verilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Riskli binalarının tümünün tespit edilerek yıkım ruhsatlarının verilmesi. İLGİLİ BİRİMLER: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.1.5-e İ aiye teşkila güçlendirilecek İ aiye teşkila , araç, ekipman ve kadro yönünden güçlendirilecek. Verilecek hizmet içi eği mlerle, teşkilat yangın, su baskını, sel, göçük gibi afetlere karşı daha hazır hale ge rilecek. Bu konuda deneyimli kuruluşlarla işbirliğine gidilerek hizme n kalitesi yüksel lecek. Tüm personelin eği mleri tamamlanarak her türlü afete müdahale edebilir hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: İ aiye teşkila nın her türlü donanım ve araç ih yacının giderilmesi, ru n eği mlerin dışında yılda en az 20 tatbikat yapılması İlgili Birim: İ aiye Müdürlüğü

109


110


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.2

STRATEJİK HEDEF: TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

4.2.1 ENGELSİZ ÇAYCUMA'YI YARATMAK İÇİN 4.2.1-a Engellilerin engelsiz bir şekilde dolaşabilmesi için fiziki düzenlemeler yapılacak Bölgenin engelli erişimi en yüksek ken durumunda olan Çaycuma'da bu oran daha yükseklere çıkarılacak. İlgili birimlerimizin işbirliği ile engellilerin yaşama ka lmasını sağlayacak fiziki iyileş rmelere devam edilecek. Yaya kaldırımlarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenmesi sürdürülecek. Yollardaki dolaşımı engelleyen tabela, aydınlatma, elektrik ve işaret direkleri kaldırılarak engelli dolaşımı önündeki tüm engeller yok edilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde yapılan her düzenlemenin engellilerin dolaşımını sağlayacak şekilde yapılması, tüm cadde ve sokakların engellilerin erişimini sağlayacak şekilde olması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.1-b Engellilerin her türlü hizme en yararlanması sağlanacak Engelli ve engelli yakınlarının sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı, eği m, gibi sorunlarına kalıcı çözümler ge ren uygulamalar yaygınlaş rılacak. Okul, hastane, ibadethane, resmi dairler gibi kamu kurumların engellilere yönelik fiziki iyileş rmeler yapılması girişimlerde bulunulacak. Engellilere ilişkin proje ve çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacak, çevre düzenlemelerinde engelsiz erişimle ilgili standartlar geliş rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem sonunda belediye kurumlarının tamamında engellilerin dolaşımını sağlayacak fiziki koşulların oluşturulması, kent merkezi içindeki tüm hizmetlere engellilerin ulaşabileceği dönüşümün yapılması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.2

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ TÜM BİÇİMLERİYLE YAŞAMA GEÇİRMEK İÇİN

4.2.2-a Kent yoksulların gereksinimleri karşılanacak Muhtarlar ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak sosyo-ekonomik yetersizlikler nedeniyle, yoksulluk çeken vatandaşlarımızın temel ih yaçları tespit edilerek karşılanacak ve insanca yaşam için gerekli şartlar oluşturulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde belediyemize başvurup da koşulları yardım almaya uyan tüm vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması İLGİLİ BİRİM: Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 4.2.2-b Meslek kursları düzenlenecek, meslek fabrikası kurulacak İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bir envanter çıkarılarak Çaycuma'da işsizlerin yoksulların ve engellilerin adrese dayalı haritalaması yapılacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ser fikalı meslek edindirme kursları verilecek değişik branşlarda hobi ve meslek kursları düzenlenecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde Meslek Fabrikasının kurulması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.2.2-c Size Belediye Baksın Projesi ile 70 yaş üstü insanlara ücretsiz bakım sağlık hizme verilecek Yaş sınırı olmaksızın tüm engellilerle, sağlık hizme alabilmek için sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki 70 yaş üstü Çaycumalıların bir envanteri çıkarılarak her türlü sağlık hizme belediyemizce verilecek, evde bakımları gerçekleş rilecek. Yaşlıların sağlık kontrollerinin ve bakımlarının yapılması, sosyal ve kültürel yaşama girmelerini kolaylaş racak çalışmalar yapılacak. “Size Belediye Baksın” projesi hayata geçirilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde muhtaç durumdaki 70 yaş üstü Çaycumalıların tamamının ücretsiz bakım ve sağlık hizmetlerinden yaralanabilir hale gelmesi. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.2-d Ücretsiz defin hizme verilmeye devam edilecek, İstasyon sem ne yeni mezarlık yapılacak Cenaze hizmetleri ücretsiz verilmeye devam edecek. Belediye kadrosuna tahsis edildi imam ile gasil hizmetleri ücretsiz olarak verilecek. Mezar kazımı, ha l, nakil, imam ve defin gibi tüm cenaze hizmetlerinin ücretsiz verilmesi sürdürülecek. Mezarlıkların düzenli olarak bakımları ve temizliği yapılacak, yabani otlarla mücadele edilecek. İstasyon sem ne yeni mezarlık yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Tüm mezarlıkların bakımlarının eksiksiz yapılması, hizme en eksiksiz tüm Çaycuma halkının yararlanması, dönem içinde İstasyon sem ne yeni mezarlık yapılması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü

111


112


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

4.2.2-e Ücretsiz internet hizme yaygınlaş rılacak İlçe merkez nde öncel kle 3 ana caddeye monte ed len kablosuz nternet ver c ler d ğer caddelere de yaygınlaştırılacak. Çaycumalılar sokak ve meydanlarda nternetten ücrets z ve yaygın olarak yararlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Ücretsiz interne en yararlanılan caddelere en az 2 tane daha eklenmesi. İLGİLİ BİRİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.2-f Çaycuma hayvan dostu bir belde olacak, Haybulans hizmete başlayacak Sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile hayvan barınağımızda bulunan hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaş rmaları yapılacak. Sokak hayvanlarının toplumsal haya n bir parçası haline gelmesi için her türlü çaba gösterilecek, Bölgeye yakışır bir hayvan barınağı kurulacak, haybulans adıyla hayvan ambulansı hizmete girecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Haybulansın hizmete başlaması, yeni hayvan barınağının yerinin paydaşlarla birlikte belirlenip, altyapı çalışmalarının tamamlanması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal ve Mekanizasyon Müdürlüğü 4.2.2-g Yeni ibadethanelerle birlikte Çaycuma Yaşam Park Cami ve Yerleşkesi yapılacak İlçede vatandaşlarımızın ibadethane ih yacı tümden giderilecek. Kent merkezinde bölgemizin geleneksel yapı kültürüne dayalı olarak yapımı planlanan ahşap bir külliye hizmete sokulacak. Ken n farklı noktalarında gereksinim duyulan yerlerde yeni ibadethanelerin yapımı sağlanacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çaycuma Külliyesi'nin yapılması, 4 yeni ibadethanenin hizmete sunulması İLGİLİ BİRİM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.2-h Yeni “mahalle evleri”, “bayramcı yerleri” açılacak Mahfel ve İstasyon mahallesindeki mahalle evlerine ek olarak Velioğlu bayramcı yeri ihya edilecek. Bir program dahilinde tüm mahallelerde bayramcı yeri ve mahalle evi açılacak PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Velioğlu bayramcı yeri ihya edilmesi, dönem içinde en az 2 mahallede daha bayramcı yeri açılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.3

KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMINI SAĞLAMAK İÇİN

4.2.3-a Şiddete uğrayan kadınlara her türlü destek verilecek Toplumun yarısını oluşturmalarına karşın sosyal haya a yeterince yer alamayan kadınların toplumsal hayata ka lması için gerekli adımlar a lacak. Şiddete uğrayan kadınlar ih yaç duydukları sosyal hizmetlere yönlendirilecek, psiko-sosyal, hukukî ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için etkin çalışma yürütülecek. 18 yaş üstü, fiziksel, duygusal, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınlara psiko-sosyal, hukukî ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında geçici barınma hizme sunulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Civardaki diğer yerel yöne mlerle birlikte kadın sığınma evi psikolojik destek merkezi kurulması için görüş birliği oluşturularak, kurumsal yapının oluşturulması. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 4.2.3-b Kadın is hdamı desteklenecek, Kent Arastası faaliyete geçirilecek Kadınların is hdam alanlarının genişle lmesi için yara cı projeler hayata geçirilecek. Başta geleneksel el sanatları olmak üzere kadın girişimciliğinin ar rılması için kurslar açılacak, kadın girişimcilere destek verilecek. Kent Arastası faaliyete geçirilerek kadın emeğinin değerlenmesi sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kent arastasının faaliyete geçirilerek kadın emeğinin değerlenmesi için gerekli altyapının oluşturulması. İLGİLİ BİRİM: Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.2.3-c Kadın emeği pazarı kurulacak Kadınların üre ği her türlü ürünü pazarlayabilmeleri için ken n uygun yerlerinde stantlar açılacak. Hediyelik eşya üre mi yapan kadınların üre ği materyallerde Çaycuma kültürünü yansıtan ögelere yer vermesi desteklenerek bir kent markası yara lmaya çalışılacak. Çorgapark açılacak. Çaybel aracılığıyla bir internet sitesi kurularak yöresel ürünlerin tüm dünyaya sa şı sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde internet sitesinin kurularak sa şlara başlaması. Kadın üre cilere ait yöresel sa ş yapma imkânı sunan Çorgapark'ın yapım çalışmalarına başlanması. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

113


114


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.3 STRATEJİK HEDEF: TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK 4.3.1 ÇAYCUMALILARIN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 4.3.1-a Organik tarım desteklenecek, Çorgapark kurulacak Endüstri merkezinden daha çok bir tarım beldesi olan ve geliş rilmesi durumunda Ba Karadeniz'in en önemli organik tarım merkezlerinden biri olması mümkün olan Çaycuma'nın dışarıdan gelen sebze, meyve, et ürünleriyle beslenmesini önlemek ve kent çevresindeki köylerin canlandırılmasını sağlamak Çaycuma Belediyesi'nin öncelikli hedefleri arasındadır. Buralarda tarımsal ak vitelerin geliş rilmesi, iyileş rilmesi ve köylülerin üre r hale gelmesini sağlamak ekonomik canlılık yaratacağı gibi kaynağı belli tarımsal ürünlerin pazarlarımızda güvenceli bir şekilde pazarlaması halkımızın gıda güvenliğini de sağlayacak r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Üre ci pazarı daha etkin hale ge rilmesi, sa ş yapan esnaf sayısının yüzde 10 ar rılması. Çorgapark'ın kurulum çalışmalarına başlanması İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 4.3.1-b Pazaryeri hizmetleri geliş rilerek halkın gıda sağlığı sağlanacak Halkın gereksinimlerini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlamak için tedbirler alarak belde halkının ucuz, sağlıklı, güvenilir, taze yaş sebze ve meyve ih yacı karşılanacak. Bunun için pazarcı esna kayıt al na alınarak gerekli eği mler verilecek, pazarcı esna nın sicil kaydı oluşturularak elektronik ortama aktarılacak, pazaryeri çok amaçlı kullanıma açık bir yapıya kavuşturulacak. Pazaryerindeki tezgahlar tek p hale ge rilerek üre cilere sunulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Üre ci pazarındaki tüm esna n tek p tezgahlarda, daha hijyenik koşullarda hizmet vermesinin sağlanması İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.3.1-c Seyyar sa cılık rehabilite edilecek Açıkta ve hijyenik olmayan koşullarda gıda maddesi sa şına kesinlikle izin verilmeyecek, kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek. Seyyar sa ş araçları kayıt al na alınarak hijyen yönünden sıkı dene me tabi tutulacak. Bu sa ş arabaların kentle bütünleşik bir este k görünüme sahip olması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde seyyar sa şlarla ilgili dene mlerin sıkı şekilde yapılması. İzin verilen seyyar sa cıların kıyafet ve donanım yönünden tek p hale ge rilmesi. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 4.3.1-d Dene mler eksiksiz olarak yapılacak Halk ve gıda sağlığı konusunda yapılan işyeri dene mleri ar rılarak eksiklikler giderilecek. Portör kontrollerini ar rılarak, koruyucu sağlık hizmetleri sistema k hale ge rilecek. Bu amaçla işyerlerine yönelik eği mi önceleyen koruyucu sağlık dene mlerini yapılacak, işyeri sağlıklı ürün ve hizmet güvenliği sistemini kurmak için esnaf örgütleri ile işbirliği yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dene mlerin eksiksiz yapılması, bu konuda her yıl en az bir kez eği m yapılması İLGİLİ BİRİMLER: Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 4.3.1-d İlaçlama ve aşılama yapılacak Belediye sınırları içinde özellikle yaz aylarında uçkun, larva, vektör ve haşereye karşı etkin bir ilaçlama programı uygulanarak zararlı böceklerin hem Çaycumalıları rahatsız etmeleri, hem de salgın hastalık yaymaları engellenecek. Sokak hayvanlarının aşılamaları muntazam yapılarak sevimli dostlarımızla birlikte yaşamak tehlikesiz hale ge rilecek. Salgın hastalıklara karşı her türlü ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: İlaçlama ve dezenfektasyon işlemlerinin belli periyotlarla sürekli olarak yapılması, ilçede uçkun ve diğer zararlılarla etkin mücadele edilerek bu konudaki vatandaş şikâyetlerinin tümüyle ortadan kaldırılması İLGİLİ BİRİM: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

115


116


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.3.1-e Kente kesin siz ve içilebilir nitelikte su verilecek Yeni keson kuyular açılarak içme suyu kapasitesi ar rılacak. İçme suyuna en modern teknolojilerle arıtma suyu yapılacak. Şebekedeki gerek iyileş rmeler yapılarak musluklardan akan suyun kalitesi yüksel lecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde kente verilen suyun kapasitesinin en az %25 ar racak kuyular açmak. Musluktan akan suyun kalitesi konusunda vatandaş şikâyetlerinin en aza indirilmesi. İLGİLİ BİRİM: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.3

GENÇLERİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİ İÇİN

4.3.2-a Gençlerle açık ile şim ve diyalog ortamı oluşturulacak Gençlerin nitelikli insan olarak ye şmelerine katkıda bulunmak belediyemizin en stratejik hedefleri arasındandır. Bunu sağlamak için gençlerle açık ile şim ve diyalog ortamı oluşturulacak, sorun çözme becerisi geliş rilecek ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları için çalışmalar yapılacak. Çocuk Belediyesi daha etkin hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çocuk Belediyesi ve Kent Konseyi aracılığıyla bu konuda yılda en az 3 etkinlik yapılması. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.2-b. Öğrencilerin barınma sorunu çözülecek Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Çaycuma kampusu her geçen gün daha da büyüyor. Her yıl artan öğrenci sayısına koşut olarak gereksinimler de ar yor. Şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin en temel gereksinimlerinden biri olan barınma sorununu aşmak için çaba harcanacak. Onların kendilerini evinde hissetmeleri için her türlü çaba harcanacak, düzenlenecek etkinliklerle Çaycuma'nın kültürel ve doğal güzellikleri tanı lacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Barınma hizme veren kurumlarla sıkı iş birliği yapılarak daha nitelikli bir hizme n daha uygun fiyatlarla verilmesini sağlamak, SEKA Sosyal Tesisleri içinde Yurt-Kur'un kullanmadığı yapılardan en az biri bu amaca tahsis edilmesi amacıyla hukuki süreç takip edilecek. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 4.3.2-c Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için eği m çalışmaları yapılacak Gençlerin sosyal, kültürel gelişimini sağlamak için birlikte kültürel etkinlikler yapılacak, alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı eği mi ile meslekleri tanı cı eği m ve seminerler verilecek bu doğrultuda üniversite ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Bu alanda ilgili sivil toplum örgütleri ve kent Konseyi ile birlikte yılda en az2 etkinlik yapmak. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.3 ÇOCUKLARIN HER TÜRLÜ GELİŞİMİNİN SAĞLENDIĞI BİR KENT İÇİN 4.3.3-a Çok dilli anaokulunun yararlanıcı sayısı ar rılacak Yarın umudu olan çocuklarımıza yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve çok daha nitelikli hale ge receğiz. Gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde çocuk merkezli, aile ka lımına dayalı, yara cılığı destekleyen, “özgürlük, eşitlik, barış, umut, dostluk, çevre, doğa” gibi evrensel değerleri temel alan eği m programları uygulanacak, yabancı dil eği mi verilecek. Ok dilli anaokulunun faaliyetleri yaralanıcı sayısı ar rılarak desteklenecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Açılan çok dilli anaokulunda yararlanıcı sayısının ar rılması İLGİLİ BİRİMLER: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.3-b Çocuk bahçelerinin niteliği ve sayıları ar rılacak Ken eki çocuk bahçelerinin sayıları, yüzey ve ekipman kaliteleri ar rılacak, kimi yerlerde temalı parklar kurularak çocukların hayal dünyasını gelişmesini sağlayacak. Pamuk Prenses Çocuk Evi daha etkin hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 10 çocuk parkı daha açılması, Pamuk Prenses Çocuk Evi'nde yılda en az 2 etkinlik düzenlenmesi, ziyaretçi sayısının ar rılması. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ÇAYBEL

117


118


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.3.3-c Çocuk fes valleri düzenlenecek Çaycuma çocuk dostu kent haline ge rilecek. Bu amaçla çocuklara yönelik atölyeler, fes valler, spor karşılaşmaları düzenlenecek onların kültür, sanat, spor ve çocuk hakları ile ilgili farkındalığını ar racak eği mlerine destek verilecek. Bu alanda sivil toplum örgütlerinin çabaları desteklenecek, birlikte iş yapmanın olanakları oluşturulacak. Çocuk belediyesi daha etkin hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çocuk Belediyesi ile birlikte dönem içinde çocuk fes vallerinin başla lması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.3-d Sokaklar çocukların şen seslerine açılacak Çocukların hayal dünyalarını zenginleş recek güvenli alanlar, oyun sokakları yapılacak. Tüm mahallelerin sokaklarında gerekli düzenlemeler yapılarak, çocuklara özgürce oynama ve koşturma olanağı sunulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çocuklar ve gençler için park, bahçe ve sokaklarda en az 2 düzenlenmiş alanın oluşturulması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.3.3-e Çaycuminia Parkı kurulacak Açık hava müzesi atmosferinde ken mizin ve ülkemizin kültürel değeri yüksek yapılarının minyatürlerinden oluşan bir konsept park oluşturulacak. Küçük ziyaretçilerin ilgisini çekecek oyun ve ak vite alanlarıyla süslenen parkta eserlerin tanı m bilgilerine de yer verilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çaycuminia'nın kurulması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.3-f Çocuk Belediyesi kurumsallaş rılacak Geleceğimizin temina çocuklarımızın karar alma süreçlerini ka lımını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Belediyesi kurumsallaşacak. Yeni belediye binasında kendilerine yer ve bütçe tahsis edilecek. Çocukların geleceğin Çaycuma'sı ile ilgili beklen leri dikkate alınarak, projelerinin uygulanması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çocuk belediyesine yer ve bütçe tahsis edilmesi, çocuklarca üre len her yıl en az bir projenin hayata geçirilmesi. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü 4.3.3-g Pehlivanlar'a ilkokul yapılacak Pehlivanlar mahallemizde okul eksikliği çocuklarımızı mağdur ediyor. 18 uygulaması ile elde edilen 3876 metrekare alanda, ülkenin önde gelen mimarlık ofisine yap rılan proje hayata geçirilerek örnek bir ilkokul yapılacak. Okul özgün mimarisi ve işlevselliğiyle eği me yeni bir boyut katacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Okulun temelinin a larak inşaa na başlanması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.3.4 SPORU ÇAYCUMALILARIN YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEK İÇİN 4.3.4.a- Yeni spor tesisleri açılacak, mahallelerde yeni spor alanları oluşturulacak Sağlıklı bir toplumu yaratabilmek için spora olan ilgiyi en düzeylere çıkarılmasının zorunlu olduğu bilinciyle spor tesislerini yaygınlaş rmak için her türlü çaba gösterilecek. Bunu başarmak için yeni spor tesisleri inşa edilecek. Mahallelerde uygun alanlar spor faaliyetlerine açılarak vatandaşların kullanımına sunulacak. İçinde yarı olimpik yüzme havuzu bulunan Çaycuma Spor Merkezi ile Ada Spor Merkezi açılacak. Mahallelere yeni spor alanları yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: İçinde yüzme, futbol, tenis, bocce, okçuluk gibi sporların yapılmasının mümkün olacağı Ada Spor Merkez'nin açılması. Kapalı yüzme havuzunun ince işlerinin tamamlanarak hizmete sunulması. Dönem içinde en az bir mahallede yeni bir spor tesisi açılması 4.3.4-b Sporun her dalında yarışmalar düzenlenecek, kaykay, paten pis , aquapark açılacak Spora olan ilgiyi ar rmak için sporun her dalında yarışmalar, turnuvalar düzenlenecek. Başta at yarışları, yağlı güreş olmak üzere Çaycuma'da yıllar önce yapılan geleneksel spor dallarının canlanması için çaba harcanacak, bu dallarda çalışma yapan kuruluşlara her türlü destek verilecek, bunlarla ilgili spor alanları oluşturulacak. Kaykay, paten pis ve aquapark yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kaykay, paten pis nin yapılması, dönem içinde her yıl en az 5 turnuva düzenlenmesi. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çaybel

119


120


2019

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2024 Stratejik Plan

4.3.4-c Yaz spor okulları açılacak Gençlerimizin ve çocuklarımızın özellikle yaz aylarında yanlış alışkanlıklara yönelmesini önlemek, çarpık zihniyetli odakların ağına düşmesini engellemek için yaz spor okulları açılacak. Burada yan dal olarak müzik, resim gibi sana n çeşitli dallarında kurslar verilerek çağdaş bir nesil ye şmesi sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Ada Spor Merkezi'nde yaz okuluna devam eden öğrenci sayısının 100'e çıkarılması. İlgili Birim: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.4-d Amatör spor kulüpleri desteklenecek Amatör sporları ve spor faaliyetlerini desteklemek bu alandaki en önemli eylemlerinden biri olacak. Amatör spor kulüplerinin eksiklerinin giderilmesi için tesis, malzeme ve finansman desteği sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çaycumaspor tesislerinin bakım ve onarımın yapılarak hizmete sunulması, kulübün çeşitli ih yaçlarının karşılanması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.3.4-e Engellilere de spor yapma olanağı sunulacak Dezavantajlı grupların spor yapması için çaba harcanacak. Seneye yayılan sosyal sorumluluk projeleriyle hizme en en geniş şekilde yararlanılması sağlanacak. Spor etkinliklerinde öncelik engelli vatandaşlarımızın olacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Hizmete sunulan spor tesislerinde engellilerin de yaralanacağı koşulların oluşturulması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.4. STRATEJİK HEDEF: STANDARDI YÜKSEK BİR TİCARİ HAYATI KURMAK ve YAYGINLAŞTIRMAK 4.4-a Ruhsatsız işyeri kalmayacak Belediye sınırları içinde dene mleri ar rarak ruhsatsız faaliyet gösteren tüm iş yerleri tespit edilip, ruhsatlandırılacak. Ruhsat almak üzere müracaat eden işyerlerinin projelerine uygun olup olmadıkları belirlenecek, aykırı hususları saptanan işyerlerinin projesine uygun hale ge rmesi istenecek. Eski ve yeni ruhsat sahipleri arasında haksız rekabet oluşması engellenecek. Ruhsatlandırmada otopark başat kriter olacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çaycuma'da ruhsatsız hiçbir işyerinin çalışmasına izin verilmemesi İLGİLİ BİRİM: Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4.4-b Dene m ekiplerinin niteliği ar rılacak Mükelleflere daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için ruhsat ve dene m heyetlerinin sağlıklı dene m yapabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak, personel eği lerek, araç gereç ve teknik eleman sayısı ar rılacak. Böylece Çaycuma halkının sağlık ve huzurunu tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılarak ken e esenlik ve düzenin korunması da sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Zabıta teşkila nın ekipman yönünden eksiksiz hale ge rilerek personel sayısının norm kadro sayısına ulaş rılması İLGİLİ BİRİM: Zabıta Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 4.4-c Manda ye ş riciliği teşvik edilecek, yoğurda marka değeri kazandırılacak Çaycuma'da manda ye ş riciliği bu alanda çalışan diğer meslek örgütleri ve cari firmalarla bir proje dahilinde geliş rilecek, ülkenin en lezzetli ürünlerinden biri olan manda yoğurduna marka değeri kazandırılacak. Mandadan et ürünleri elde edilmesi ve pazarlaması için de etkin çaba harcanacak. Bu amaçla yöresel ürünler pazarı ve pazarlanması için internet sitesi kurulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Diğer meslek örgütleriyle birlikte yürütülen manda yoğurduna coğrafi işret alınması sürecinin tamamlanması. Yöresel ürünler pazarı ve sa ş için internet sitesinin kurulması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.4–d Geleneksel meslek grupları korunacak Çaycuma'nın geleneksel meslek grupları arasında yer alan demirciler, nalbantlar, yük ve binek hayvanlarının çeşitli gereksinimini karşılayan eşyaları yapan ustalar gibi zanaat dalları korunarak yeni nesillere aktarılması sağlanacak. Bu alanda faaliyet yürüten esnaf desteklenerek caretlerini sürdürmesi sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde bu alanlarda her yıl en az 1 kurs düzenlenmesi. İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

121


122


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.4-e Kapalı Çarşı ve Teras Kafe yapılacak Pazaryerinde yaş sebze meyve alışverişi yapan vatandaşlarımızın kuru kumanya ve diğer ih yaçlarını da aynı anda karşılaya bilmesi için, pazarı tamamlayacak bir işleve sahip kapalı çarşı yapılacak. Vatandaşlarımız hijyenik koşullarda alışverişini tamamlayabilecekleri pres jli bir mekana kavuşacak. Çay Mahallesi Maltepe Caddesi'nde ken n sosyal haya na yeni bir pencere sunacak teras kafe yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde kapalı çarşı ile teras kafenin inşaa na başlanması. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5 STRATEJİK HEDEF: KENT ESTETİĞİ İLE BÜTÜNLEŞİK YAŞANABİLİR BİR ÇAYCUMA YARATMAK 4.5.1 EKOLOJİ BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE ÇEVRE DENETİMİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN 4.5.1-a Geri dönüşümü esas alan bir a k yöne mi oluşturulacak Belediyemiz geri kazanabilir a kların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırarak ekonomiye katkıda bulunmak için çaba harcayacak. Bu amaçla geri dönüşüm projeleri başla p çeşitlendirecek ve konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönüşebilir nitelikte toplanan a ğın dönem içinde günlük 5 tona çıkarılması İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.5.1-b Tüm a klar kaynağında ayrı toplanacak Cam, plas k, kâğıt, karton gibi geri kazanılabilir a kların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve buna ilişkin araç ve ekipmanı temin etmek için çaba harcanacak. Bu amaçla en başta site yöne cileri ve bölge halkı bilgilendirilecek, eği mli personel sayısı ar rılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde evlere renkli poşetler dağı larak a kların farklı farklı toplanmasının sağlanması İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.5.1-c Hafriyat ve tadilat a kları kontrol al na alınacak Her türlü kirliliği önlemek belediyemizin öncelikli olduğu kadar asli görevidir. Bu amaçla hafriyat ve tadilat a kları kontrol al nda tutularak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesi sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde ortaya çıkan hafriyat a klarının belirlenen yerlere, usulüne uygun olarak dökülmesinin sağlanması İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 4.5.2

İKLİM DOSTU BİR BELEDİYE YARATMAK İÇİN

4.5.2-a Hava kirliliği önlenecek İnsan sağlığını tehdit eden ısınmadan kaynaklanan hava ve gürültü kirliliğini minimuma indirmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak, kötü kömür kullanımı engellenerek, ısınmada doğalgazın payının ar rılması için her türlü çaba harcanacak. Bunu sağlamak için dene m eleman sayısı ar rılarak çevre dene m ekiplerinin sayısı yeterli düzeye çıkarılacak. Ekiplerin araç, gereç ve donanım eksikliğinin giderilerek Zonguldak Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde dene m ve çalışmaları yapılacak, belediyenin dene m yapan ilgili müdürlüklerinin koordinasyonu üst düzeyde sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: İlçede doğal gaz kullanım oranını yüzde 95'e çıkarılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-b Belediyenin kullandığı enerji yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak Çaycuma Belediyesi iklim dostu belediyecilik uygulamalarında tüm Ba Karadeniz'e öncü olmayı amaçlamaktadır. Bunu temin etmek için daha az karbon salınımı üreten uygulamalar ve projeler hayata geçirilecek. Bu çalışma döneminde hizmet binalarımız ve tesislerimizde kullanılan enerji ve su miktarını azaltmak, geri dönüşüm, kazanım programlarını yaygınlaş rmak, sı r maliyetli projeleri desteklemek, yenilebilir enerji kaynaklarını hizmet alanlarına adapte edebilmek için her türlü çaba harcanacak. Güneş ve akarsu gibi yenilenebilir kaynaklardan kendi ih yacımız karşılayacak enerji projeleri hayata geçirilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde güneş panelleri ya da Arşimet türbiniyle elektrik üretecek projelerden birini hayata geçirmek. İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü

123


124


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.5.2-c Karbon salınımı kontrol al na alınacak Ülkemizin imzalanmış imzaladığı uluslararası çevre sözleşmeleri doğrultusunda karbon salım oranını azaltacak ve ölçümlerle kontrol al na alacak sistemler kurulacak. Toplu taşıma araçlarının doğa dostu hale ge rilmesi, sokakta geri dönüşüm noktaları kurulması, her binaya geri dönüşüm kutuları, çöp kutularının erişimi kolay, ayrış rma özellikli olması sağlanacak. Binalarda enerji verimliliği sağlanarak yeşil binalarla Çaycuma halkı tanış rılacak. Bu alanda etkin bilgilendirme ve eği m çalışması yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Bu konuda yılda en az 2 kez bilgilendirme toplan sı yapılması, tüm a kların kaynağında ayrış rılarak toplanması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.5.2-d Çevre dostu enerji kullanımı bir yaşam biçimi haline ge rilecek Beldemizde her alanda temiz enerji kullanımını teşvik edeceğiz. Çaycuma Belediyesi bu teknolojileri kullanmada öncülük edecek. Yeni araçların elektrikli olmasına özen gösterilirken, güneş pilleriyle sokak aydınlatması gibi yenilikçi sistemler devreye sokulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az iki parkta aydınlatmanın güneş pilleriyle yapılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-e Arasta Derepark, Nadır Dede Park ile Yaşam Park'ın 2. etabı hayata geçirilecek Dönem içinde yeşil alanları çok daha fazla bir kent ortaya çıkaracağız. Bu maksatla Arasta Derepark, Nadır Dede Park ile Yaşam Park'ın 2. etabı üzere yeni parklar yapılacak, eskilerinin bakımları ve peyzaj düzenlemeleri yapılarak daha işlevli hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Arasta Derepark, Nadır Dede Park ile Yaşam Park'ın 2. etabının yapılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-f Yoğun bir ağaçlandırma yapılacak Doğal yaşam ve geniş rekreasyon alanları yara lacak, ilçemiz sınırları içerisindeki tüm sokaklar ağaçlandırılacak, uygun alanlarda koruluklar oluşturulacak ve okul, kreş, huzur evi, askeri kuruluşlar gibi kamu kurum ve kuruluşların çevre düzenlemeleri yapılacak r. Okul cami, park, yeşil alanlar ve sokaklardaki ağaçların ru n budama ve ilaçlama işlemleri yapılacak, parkların yapısal, bitkisel ve park mobilyaları deformasyonu giderilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde dikilecek ağaç sayısının %20 ar rılması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-g Parklar aydınla lacak Park ve yeşil alanların aydınla lması sağlanacak. Parkların temizlik ve güvenlik görevlileri ile temiz ve güvenli kullanımı sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde aydınla lması yapılmamış park kalmaması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-h Kendi bitkilerimizi üretmek için sera kurulacak Mevsimlik çiçek ih yacını karşılamak için sera kurulacak. Serada yöremizin iklim koşullarına uygun bitki ye ş rilirken, yeşillendirme maliyetleri aşağıya çekilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde böyle bir seranın kurulması İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.2-ı Yağmursuyu toplama sistemi kuranlara destek verilecek Temiz su kaynaklarımız korumak için tüm yapılarda yağmursuyu toplama sistemi kurulmasını sağlayacağız. Yeni projelerde zorunlu hale ge rdiğimiz bu sistemiz kuranlara şehir şebeke suyunu kademeli olarak daha ucuz vereceğiz. Eski yapılarda bu sistemin kurulmasını teşvik edeceğiz. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde yapılan tüm yeni projelerde yağmursuyu toplama sisteminin kurulmasını sağlamak. İLGİLİ BİRİM: İmar Şehircilik Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

125


126


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.5.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI İLE TEMİZ BİR ÇAYCUMA YARATMAK İÇİN 4.5.3-a Tertemiz bir Çaycuma yara lacak Çaycuma halkı pırıl pırıl sokakları olan bir ken e yaşaması sağlanacak. Beldemizde cadde ve sokakların yıkanması için gerekli altyapı oluşturulacak. Personelin araç ve gereç kullanımını, yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak bilgilenmelerini sağlamak için eği m programları, seminerler düzenlenecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Bu konuda halktan gelen şikâye n sı ra düşürülmesi İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü 4.5.3-b Yeni temizlik araçları alınacak Cadde ve sokak temizliğinde ve çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılan ancak yıllar içerisinde eskiyen araçların yerine yenileri ile modernize edip, araç parkı geliş rilecek. Çöp toplama ve nakli işinin mümkün olduğunca belediye olanakları ile yapılacak ancak belediyenin araç, gereç ve personeli yetmediği durumlarda gerekli hizmet alımı yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az iki araçlar Temizlik İşleri Müdürlüğünü takviye etmek İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü 4.5.3-c Çöp toplama merkezleri sürekli kontrol al nda tutulacak Çöp toplama merkezleri kontrol al nda tutularak sürekli bakımdan geçirilecek çevreye kötü koku ve çöp yayılması, haşerat üretmesi engellenecek. Çöp konteynırlarının çevre temizliği için halkımızın çevre bilinci geliş rilecek. Mümkün olan yerleşimlerde konteynırlar yeral na alınacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde ken e konteynırlarla ilgili hiçbir şikâye n kalmaması, Kent Konseyi ile her mahallede yılda en az 1 çalışma yapılması İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü 4.5.3-d Ekolojiyle ilgili paneller, konferanslar yapılacak Üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çevre konusunda toplan , panel ve seminer gibi bilgilendirici ve eği ci faaliyetler düzenlenerek çevreye duyarlılık ar rılacak r. Bu kapsamda çevre günü şenliği, çevre temalı kompozisyon, şiir, resim yarışması ve fotoğraf sergisi düzenlenecek, bahçe, teras, ça düzenleme; balkon, pencere bezeme yarışması geleneksel hale ge rilecek r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Bu konuda yılda en az 2 etkinlik yapılması İLGİLİ BİRİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.5

STRATEJİK HEDEF: ÇAYCUMA'YI BİR KÜLTÜR KENTİ YAPMAK

4.6.1 ÇAYCUMA'NIN TÜM KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ KUCAKLAMAK İÇİN 4.6.1-a Yöre kültürü üzerine yapılan çalışmalar desteklenecek Çaycuma'nın kültür ve sanat birikimini açığa çıkartmak, gelecek kuşaklara taşımak ve sürekliliğini sağlamak belediyemizin en stratejik hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda yöre kültürü ile çalışmalar özendirilecek, özel günlerde ve tarihlerde kültürel sanatsal etkinlikler düzenlenecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde her yıl en az 3 etkinlik yapılması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.6.1-b Değerlerimiz yaşa lacak Yöremizin ye ş rdiği değerler anısına çalışmalar yapılacak, isimleri sokaklara verilecek, yaşadıkları evler belirlenerek plaket çakılacak, mümkün olanlarsa koruma al na alınarak müze ev haline dönüştürülecek. Yerel sanatçılarımızın üre ği eserlerin basımı yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 5 kitap yayımlamak İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.6.1-c Kültür etkinlikleri, fes valler düzenlenecek Halkın kültürel ve güncel ih yaçlarının giderilmesi ve paylaşım ortamı ile birlikte tar şma süreçleri yara lması için, güncel konularla ilgili söyleşiler, paneller, forumlar düzenlenecek, müzik dinle leri şiir günleri vs. gibi etkinlikler gerçekleş rilecek r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Her yıl en az 4 etkinlik düzenlemek, yılda 2 kez fes val ölçeğinde çalışmalar yapmak İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

127


128


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.6.1-d Yeni kültür mekânları oluşturulacak Çaycuma'da kültür sanat yapılarının ar rılması sağlanacak, yeni yapılacak olan belediye hizmet binası içinde yeni konferans salonları oluşturulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Yeni hizmet binasındaki sosyal alanların yapımının tamamlanarak hizmete açılması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.6.1-e Kentsel mirasın envanteri çıkarılacak, eski cezaevi kütüphane müze olarak hizmete açılacak Çaycuma'nın kültürel mirasına sahip çıkarak gelecek kuşakların doğru bilgilenmesini sağlamak amacıyla kentsel mirasının envanteri çıkarılacak, eski cezaevi kütüphane müze olarak işlev kazandırılarak hizmete sokulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Eski cezaevinin kütüphane müze olarak hizmete açılması, kültür envanterinin çıkarılması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.6.1-f Etnografya ve kent müzesi kurulacak Bir etnografya ve kent müzesi kurularak tüm kültür ögeleri koruma al na alınacak r. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile eşgüdüm halinde tarihi ve kültürel miras alanları korunacak, kullanılmayan tarihi yapılar restore edilerek işlevli hale ge rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kantarcılar evinin yaşayan müze vas nın güçlendirilmesi, içindeki etnografik envanterin %20 ar rılması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.6.1-g Deneme Bilim Merkezi kurulacak Her yaştan farklı gelişkinliğe sahip insanları, gençlerimizi bilimle buluşturacak, insanların bilgiyi bizzat kaynağında uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak üzere bir bilim merkezi kurulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Deneme Bilim Merkezi'nin dönem içinde temel atma aşamasına ge rilmesi İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.6.1-h Çaycuma Kent Holü yapılacak İlçemizde her türlü kongre, düğün ve konferansa en nitelikli şekilde yapabilmek için “Çaycuma Kent Holü” adlı proje hayata geçirilecek. Çaycuma Kültür Merkezinin bi şiğindeki 7,300 metrekare alanda yapılacak proje ile oluşturulacak geniş hacimli mekân Çaycuma'nın yeni sosyal merkezi olacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çaycuma Kent Holünün ya rımcı bulunarak yapım aşamasına ge rilmesi İLGİLİ BİRİM: Fen İşleri Müdürlüğü, 4.6.1-j Kent tasarım atölyesi kurulacak Çaycuma'yı Çaycumalıların tasarlaması için kent Tasarım Atölyesi kurulacak. Geleneksel yapı ustaları ile yeni kuşağın buluşmasını sağlayacak bu atölyelerde ken n yapı kültürü ha zası canlandırılacak. Proje ile Çaycuma'nın kent tasarımında kendi özgün dilinin oluşması sağlanacak. Bu amaçla, çalıştaylar, atölyeler, konferanslar düzenlenecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az bir çalıştay, bir de atölye çalışması düzenlenmesi İLGİLİ BİRİM: Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar Şehircilik Müdürlüğü 4.5.2

ULUSLARARASI KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN SAĞLANMASI İÇİN

4.6.2-a Proje hazırlama birimi oluşturulacak Çaycuma Belediyesi düzenlediği projelerle Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan etkin bir şekilde yararlanacak. Bu amaçla oluşturulacak bir birim aracılığıyla AB ve uluslararası kuruluşların ile ulusal kuruluşların programları yakından izlenecek, programlardan etkin bir şekilde yararlanmak üzere kurumsal kapasite güçlendirilecek r. Verilecek eği mlerle proje hazırlama, izleme ve değerlendirme alanlarında kurumsal kapasite geliş rilecek r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde paydaşlarla birlikte en az 2 AB projesi, 2 BAKKA hazırlamak, İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü 4.6.2-b Yur çi ve yurtdışı fonlardan etkin şekilde yararlanılacak AB tara ndan geliş rilen poli kalar ve AB mükteseba düzenli bir şekilde izlenecek, AB'ye ka lım sürecinden en üst düzeyde yarar sağlanması için gerekli poli ka ve stratejiler geliş rilecek ve koordine edilecek. Ortak projelerle AB ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığı ile verilen mali yardımlardan etkin bir biçimde yararlanılarak, bu kuruluşlarla ilişkiler geliş rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde paydaşlarla birlikte en az 1 AB projesi kazanmak İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü

129


130


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.6.2-c Dünyadaki örnek modeller takip edilecek Çaycuma Belediyesi ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasındaki mevcut ilişkilerin geliş rilmesi ve yeni ilişkilerin kurulması sağlanacak, bu kapsamda her türlü çalışma, eşgüdüm ve işbirliği oluşturulacak. Yerel yöne m alanındaki faaliyetler ile ilgili dünyadaki örnek, model, program ve projeler izlenecek, bu kapsamda karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının sağlanmasına çalışılacak, ulusal ve uluslararası ortak pla ormlara etkin ka lım gerçekleş rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 1 yurtdışı ziyare gerçekleş rerek bu konularda deneyim paylaşmak İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 4.6.2-d Kardeş Belediye sayısı ar rılacak Bu kapsamdaki bir diğer çalışma da kardeş belediyelerle yapılacak. Kardeş belediye sayısı ar rılacak, karşılıklı ziyaretlerle deneyim kazanılırken, kültürel etkileşimin önü de açılacak. Kardeş belediyelerin olduğu kentlerle ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel alanlarda çok boyutlu olarak ilişkiler geliş rilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde paydaşlarla birlikte en az 1 kardeş kent daha yapılması, kardeş kentlerle karşılıklı en az 3 ziyaret yapılması İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü 4.6

STRATEJİK HEDEF: BİLİŞİM ALTYAPISI GÜÇLÜ DİNAMİK BİR BELEDİYE YARATMAK

4.7.1 KATILIMCI BİR BELEDİYEYİ KURMAK İÇİN 4.7.1-a Halkın görüş ve önerileri alınacak Çaycumalıların karar alma ve uygulama sürecine etkin bir şekilde ka lımı sağlanacak. Anket, referandum, toplan gibi yöntemlerle halkımızın eğilim, görüş ve önerileri alınacak, bu bilgiler rehberimiz olacak r. CİMER, Açık kapı gibi kanallardan gelen şikâyetler hızlı şekilde yanıtlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde en az 2 anket gerçekleş rmek, İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü 4.7.1-b Kent Konseyi kurumsal hale ge rilecek Kuruluşunu tamamlayan Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi sağlanacak, bu suretle tüm sivil toplum örgütlerinin yöne me ka lması sağlanacak. Kent Konseyi'nde oluşturulan çeşitli komisyonlar aracılığıyla farklı sosyal grupların talepleri alınarak hizmetlere yansı lacak r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Kent Konseyi ile dönem içinde her yıl 2 proje gerçekleş rilmesi İLGİLİ BİRİM: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4.7.2 BİLİŞİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 4.7.2-a Gerekli tüm yazılımlar temin edilecek Belediyeye gerekli tüm yazılımlar takip ve temin edilerek, dış birimlerle olan network sistemi güçlendirilecek. Bu amaçla bilgisayar sistemleriyle yan donanımları yeni sürümleriyle yenilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde belediyenin gereksinim duyduğu yazılım ve donanımların alınması ve güncellenmesi İLGİLİ BİRİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü 4.7.2-b- Web sitesi daha işlevli hale ge rilecek Belediyeye ait web sitesi sürekli güncellenerek vatandaşlarımızın en doğru bilgiye, en hızlı şekilde ulaşması sağlanacak. Şeffaf belediyecilik ilkemiz gereği belediye ile ilgili tüm veriler internet sitesine yüklenerek vatandaşların erişimine açık tutulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Web sitesinin dönem içinde yenilerek mobil uygulamasının da hayata geçirilmesi İLGİLİ BİRİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.7.2-c Akıllı belediyecilik ve yara cı düşünce kurslarına ka lım sağlanacak Bilişim, yara cı düşünce ve akıllı belediyecilikle ilgili kurs ve seminerler takip edilerek, ilgili personelin ka lımı sağlanacak. Bu doğrultuda yapılacak tüm girimlere destek verilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Her yıl bu konuda en az 1 etkinlik yapılması, 2 kursa ka lım sağlanması İLGİLİ BİRİM: İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü

131


132


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.7.3 AKILLI BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN 4.7.3-a Kent bilgi sistemi kurulacak Tüm arşiv dijital kayıt al na alınacak. Çaycuma ile ilgili tüm bilgiler kent bilgi sisteminde toplanacak. Belediye hizmetlerinin ve tahsila n internet üzerinden yapılması yaygınlaş rılacak. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi dijital kayıt al na alınacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde oluşan arşiv ile İmar Şehircilik Müdürlüğünün arşivi de dahil tüm belgelerin dijital kayıt al na alınması. İLGİLİ BİRİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, 4.7.3-b Coğrafi bilgi sistemi kurulacak

Çaycuma'nın kentsel alan ve yakın çevresinin doğal ortam özelliklerinin işlendiği temel haritalarla mekânlardaki planlama durumunu yansıtan şehir ve imar planlarının bulunduğu altlıklardan oluşan Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak. Belediye arazi bilgisi, planlama, çevresel sorunlar ve afet konularında daha hazırlıklı hale ge rilecek, bilgi paylaşımı çok daha hızlı olacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Çevre Şehircilik Bakanlığı tara ndan hazırlanan Bulut Kent Bilgi Sitemi'ne entegrasyon için hazırlıkların tamamlanması, veri tabanının hazır hale ge rilmesi, İLGİLİ BİRİMLER: Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4.8 STRATEJİK HEDEF: KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK 4.8.1. MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 4.8.1-a Gelir gider dengesi mutlaka sağlanacak Daha etkin bir belediyeyi kurabilmenin yolu gelir gider arasındaki dengenin sağlanmasından geçmektedir. Bu amaçla mevcut gelirlerin tahsilat oranları en üst düzeylere çıkarılacak. Belediye çalışmalarında maksimum tasarruf sağlanacak. Savurganlığa kesinlikle izin verilmeyecek. Yara cı yöntemlerle yeni kaynaklar yara lacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içindeki tüm mali bilançolarda, gelirin gidere eşit olması. İLGİLİ BİRİM: Mali İşler Müdürlüğü 4.8.1-b Belediye alacakları envanteri çıkarılacak Hizmetlerimize finansal kaynak yaratmak için gelirlerin düzenli ve zamanında tahsila yaparak gelir ar şı sağlayacağız. Bu amaçla belediye alacaklarının envanteri çıkarılacak, tahsila n hızlandırılması için elektronik ortamın kullanımı sağlanacak bankalarla anlaşma yaparak tüm şubeler ve bankama klerinden tahsilat yapılması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde birikmiş ve tahsil edilme güçlüğü çekilen belediye alacaklarının %60 oranında tasfiyesi İLGİLİ BİRİM: Mali İşler Müdürlüğü 4.8.1-c Dene mler ar rılacak Belediyemizin dene mlerini ar rarak, belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi, vergi mükellef sayısının ar rılması, belediyemiz sınırları içerisinde tapu müdürlüğü ile eşgüdümün sağlanarak tam mükellefiye n sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Zabıta teşkila nın her türlü etkiden uzak, kamu yararını gözeten etkin dene m yapması için her türlü önlem alınacak. Emlak Vergilerinin sağlıklı bir şekilde tahsil edilmesi için Belediyemiz kayıtlarıyla, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtları eşleş rilerek sürekli güncellenecek r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde kayıt al na alınmamış hiçbir emlakin olmaması İLGİLİ BİRİM: İmar İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4.8.1-d Kiralar günün rayiç bedellerine çıkarılacak Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanımı ve değerlendirilmesi için zlikle çalışılacak, yapılan kiralamaların ve sa şların mutlaka günün rayiç bedelleri üzerinde olması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Sosyal amaçlı kullanımlar hariç, dönem içinde tüm kira ve sa ş bedellerinin günün rayiç bedeller düzeyine yüksel lmesi. İLGİLİ BİRİM: Mali İşler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

133


134


ÇAYCUMA BELEDİYESİ

2019

2024 Stratejik Plan

4.8.2

DAHA DİNAMİK BİR BELEDİYE İÇİN

4.8.2-a Çağdaş bir yönetsel yapı oluşturulacak Çaycuma Belediyesi'nin etkin, verimli ve etkili hizmet üretebilmesi için işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturacağız. Yeniden yapılandırma sürecinde tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve görev tanımları yapılarak müdürlük yönetmeliklerinde standart sağlanacak, belediyenin örgütlenme şemasında boş kalan müdürlükler tamamlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde tüm müdürlüklere asaleten atama yapılması İLGİLİ BİRİM: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 4.8.2-b Birimler arası eşgüdüm en üst düzeye çıkarılacak Tüm birimlerde iş süreç ve gereksinim analizleri yapılarak hizmet üre minin nitelik ve kapasitesi geliş rilecek. Birim yönetmelikleri hazırlanarak, tüm iş süreçleri etkinlik ve verimlilik açısından incelenecek, birimler arası eşgüdümün en üst düzeye çıkarılması sağlanacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde birim yönetmelikleri hazırlanması İLGİLİ BİRİM: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 4.8.2-c İç kontrol standartları oluşturulacak Belediyemizde güçlü bir iç kontrol sistemi oluşturulacak iç dene mlerin sağlıklı, amacına uygun olarak yürütülmesi sağlanacak. İç kontrol sisteminin kurulması, iç kontrol standartların oluşturulması, standartlarının uygulanması ve geliş rilmesi konularında çalışmalar yapılacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde iç kontrol sisteminin kurulması İLGİLİ BİRİM: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 4.8.2-d Araç parkı genişle lecek, yeni garaj binası yapılacak Belediye hizmetlerinin en hızlı şekilde yerine ge rilebilmesi için kazı, ulaşım ve lojis k hizmetleri etkin, düzenli ve verimli biçimde yürütülecek r. Bu amaçla araç ve iş makineleri her an kullanıma hazır halde tutulacak belediyenin araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları yapılacak, bu amaçla yeni bir garaj binası yapılarak bakım onarım kapasitesi ar rılacak r. Alımı planlanan araç ve iş makineleri en kısa sürede temin edilerek hizmete sunulacak hizmetlerin aksamaması için gerekli olan hallerde ulaşım araçları ve iş makineleri kiralanacak r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Yeni garaj binası inşaa na başlanması, dönem içinde belediyemizin ih yaç duyduğu araçların alımı ya da kiralamasının yapılması İLGİLİ BİRİM: Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4.8.2-e Yeni hizmet binası tamamlanacak Belediye birimlerini bir arada toplamak, çalışanlarımızın daha etkin ve verimli hizmet üretmesini sağlamak, vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşabilmesini temin etmek ve ilçemize uzun yıllar hizmet edebilecek nitelikte olacak yeni hizmet binamızın öncelikli olarak ofis katları hizmete açılacak. Üst katlarındaki sosyal katların da yapımı hızlı şekilde tamamlanacak. Mevcut binanın ise onarımı ve bakımı yapılarak halkın hizme ne sunulacak. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Yeni hizmet binasına taşınılması, sosyal katlarının hizmete açılması, eski binanın onarımının yapılarak yeni fonksiyon kazandırılması. İLGİLİ BİRİMLER: Fen İşleri Müdürlüğü, ÇAYBEL 4.8.2-f Meslek içi eği mler yapılacak, Çalışanların performans, kariyer ve liyaka ne göre is hdamı sağlanarak, özlük haklarını iyileş rilecek, iş verimliliği ile çalışma ve yaşam standartları yüksel lecek r. Bu amaçla performans odaklı değerlendirme çalışmaları yapılacak, gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımı yapılarak, meslek içi eği m çalışmalarına hız verilecek r. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Her yıl en az iki defa meslek içi eği m düzenlenmesi. İLGİLİ BİRİM: İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 4.8.2-g Beyaz Masa daha etkin hale ge rilecek Beyaz Masa daha etkin hale ge rilerek vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi sağlanacak. Tüm sorunlar tek noktadan ilgili birime ile lerek, çözümü takip edilecek, sonuç hakkında sorun sahibi vatandaş otoma k olarak bilgilendirilecek. PERFORMANS ÖLÇÜTÜ: Dönem içinde Beyaz Masa'ya yapılan başvuruların asgari %98 oranında yanıtlanması İLGİLİ BİRİM: Yazı İşleri Müdürlüğü

135


0549 761 01 96

136

halk masası


137


138