Page 1

CENTRE D’ECOTERAPIA ADAPTADA I EDUCACIÓ AMBIENTAL. Aquest centre es preveu que sigui de caràcter general, perquè integra en el seu recinte les diverses alternatives terapèutiques adequades per a cada col·lectiu d'usuaris, que necessiten d'aquesta alternativa innovadora, social i gratuïta. Aquest centre de teràpia adaptada i educació ambiental, pot ser d'àmbit supramunicipal, perquè tot i que està pensat inicialment, per oferir ecoteràpia adaptada a persones de Badia amb problemes de salut mental, també pot oferir-la a d’altres col·lectius amb diverses discapacitats. L'Associació Catalunya Sostenible, a més de la tasca que realitza actualment, amb jubilats/des i pensionistes des del 1995 i amb el col·lectiu de salut mental des de l'any 2009, preveu que el centre tindrà altres àrees, que encara que són específiques per a cada sector de usuaris, alhora són complementàries per a tots els col · lectius, perquè fa un efecte multiplicador de la utilitat terapèutica i educativa, en sumar el positiu propi de cadascuna de les àrees de teràpia adaptada, i aportar beneficis per a tots els usuaris del centre.

ASSEMBLEA DE PENSIONISTES, USUARIS DE L’HORTA-TERAPIA ECOLÓGICA. ANY 1995.

JOSÉ MONTES PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALUNYA SOSTENIBLE

1


També es preveu un sector, d'horta-teràpia ecològica adaptada, per a gent gran, amb prescripció mèdica, per qüestions físiques o altres. Un altre sector d'hort teràpia ecològica adaptada, per a persones amb mobilitat reduïda, fins i tot amb cadira de rodes. Hi haurà un altre espai, equipat per a activitats terapèutiques diverses, activitats físiques, recreatives, i d'interacció, per estimular millor els pacients i millorar la seva autoestima, així mateix hi haurà estímuls de relaxació i contemplatius etc. Es construirà un equipament, adaptat per a realitzar activitats esportives com pilota cistell, que hi ha molts usuaris que el demanen i una petita granja avícola, amb varietat d'aus, animals aquàtics i altres, un estany d'aigua adequat, amb un sortidor perquè l'utilitzin els animals i ho prevegin els usuaris de la teràpia adaptada. Aquesta àrea, encara que està pensada principalment, per a persones amb discapacitat psíquica i per als centres educatius, és molt útil per a tots els col·lectius del centre i per a la ciutadania en general. També hi haurà una sala equipada, amb jocs de taula, activitats lúdiques, educatives i recreatives i una altra, per a activitats de relaxació ioga, gimnàstiques, xerrades etc. però totes amb finalitat terapèutica, tindrà lavabos, sala d'estar, vestidors i aigua calenta, l'aigua calenta, enllumenat, la calefacció etc. (Tot amb energies renovables). Es preveu aprofitar la zona, per instal·lar energies renovables, per cobrir totes les necessitats del centre i poder derivar energia a totes les instal·lacions municipals, incloses les de les noves obres, comerços, instal·lacions esportives, enllumenat etc. Es construirà un hort escolar, per oferir als centres educatius i tindrà una part, per les classes d'horticultura ecològica i educació ambiental, que pot ser obert a la ciutadania en general. L'Associació Catalunya Sostenible, posarà una persona capacitada que gratuïtament, es tindrà cura de mantenir el CENTRE obert i ordenat el temps que sigui necessari, serà el responsable de la distribució de les tasques a realitzar i lliurar les eines adequades per a cada tasca, que després les guardarà ordenadament, també atendrà els imprevistos que puguin sorgir ... GESTIÓ DEL CENTRE. La gestió econòmica i administrativa del centre i els monitors, per acompanyar els malalts, proposem que estigui directament o indirecta ment, a càrrec de l'Associació de malalts i familiars de Salut mental, que és l'entitat que representa legalment, al col · lectiu de persones amb problemes mentals, és la més directament afectada i a més, disposa de la capacitat i l'estructura adequada, per gestionar-lo. (FECAFAMM, LA FUNDACIÓ). Tot el relacionat amb l'activitat laboral, l'economia teràpia adaptada, les eines, els animals, així com la coordinació de la tasca etc. la gestionarà l'Associació Catalunya Sostenible, que també aportarà els tècnics i monitors de pràctiques que es necessitin, principalment ho faran persones en tractament que utilitzaran la feina remunerada, per augmentar la seva autoestima i com a via de recuperació per a la vida laboral d'aquestes persones, que actualment ment "viuen" amb tanta precarietat i sense esperança L'Associació Catalunya Sostenible, té signat amb la Unitat de Salut Mental del CAP BADIA, un acord de col·laboració i l'Associació Catalunya Sostenible, tindrà molt en compte per a aquesta tasca, l'assessorament facultatiu, que ens doni la USM. Hem d'assenyalar, que l'Associació Catalunya Sostenible, té llarga experiència en desenvolupar la tasca d'horta-teràpia ecològica adaptada, primer amb jubilats i pensionistes, des de l'any 1995 i després, també amb persones en tractament de salut mental des del 2009, complint els acords de col·laboració signats amb la USM Badia i amb el centre comunitari de rehabilitació de Cerdanyola.

2


L'Associació de malalts i familiars de salut mental i altres discapacitats, ha de signar un acord de col·laboració amb l'Associació Catalunya Sostenible, que en coordinació amb la FECAFAMM si és possible i l'assessorament facultatiu de la USM de Badia poder desenvolupar adequadament, la tasca terapèutica i social que suposa aquest centre innovador i gratuït per als malalts, amb l'objectiu de fer-ne una alternativa terapèutica i social, per a moltes persones que ho necessiten perquè estan en situació molt precària ... L'Associació de malalts i familiars de salut mental i altres discapacitats i l'Associació Catalunya Sostenible, són entitats que estan implicades en la qüestió de la salut mental i altres persones amb disparitat i tenen objectius comuns ... L'Associació Catalunya Sostenible, té els monitors de pràctiques i els tècnics superiors, que es necessitin per a dissenyar, elaborar projectes i pressupostos etc. i també per executar les obres ...

HORTALISSES PRODUÏDES ECOLÒGICAMENT

USUARIS DE SALUT MENTAL, PRACTICANT L’HORTA-TERAPIA ECOLÒGICA ADAPTADA.

3


REUNIÓ DE JUBILATS, QUE PRACTIQUEN HORTA-TERAPIA ECOLÒGICA, DES DE L’ANY 1995.

HORT ESCOLAR I EDUCACIÓ AMBIENTAL Els horts escolars com a experiència educativa. L'hort escolar és una eina multidisciplinar que permet fomentar el treball en grup i el coneixement del treball al camp, amb la consegüent valoració d'una activitat, l'agricultura actualment en retrocés, que constitueix un pilar fonamental per al desenvolupament d'una economia sostenible al igual que també constitueix un aspecte essencial del nostre paisatge rural i de les accions tendents a la conservació del nostre patrimoni natural i mediambiental. Hem de destacar la importància de l'acostament de l'alumnat a la cultura rural i agrícola, com a recurs educatiu, per a una educació ambiental enfocada a la resolució de problemes i dirigida al desenvolupament sostenible, en la qual l'agricultura d'autoabastiment i ecològica representen pilars bàsics del nostre futur. Com a fórmula per vincular a l'actual i futures generacions amb el lloc on viuen, és necessari recuperar les tradicions agrícoles encara perdurables. Resulta d'obligat compliment incorporar a la cultura escolar aquest recurs vivencial de primer ordre.

.

4


A escala reduïda l'hort escolar constitueix un model d'organització i de relacions entre l'ésser humà i la natura i, amb les dificultats que comporta l'ús de models en didàctica, pot potenciar la comprensió dels conceptes sistema i medi ambient. Els horts escolars i el seu potencial com a recurs educatiu: 

És un lloc de trobada des del qual desenvolupar la solidaritat amb congèneres del futur i el present.

Possibilita treballar les relacions múltiples, tant entre factors abiòtics i biòtics, com socioeconòmics i ambientals, consum i alimentació.

Permet valorar els recursos, l'ús racional d'aquests i la recerca d'alternatives en funció de les necessitats, definint i establint la seva prioritat.

Permet pensar en els problemes a curt, mitjà i llarg termini i, és clar, en els avantatges i inconvenients.

Aborda i treballa els problemes ambientals, bé aquells relacionats amb la finalitat de l'hort (alimentació de la humanitat i animals) o bé els relacionats amb l'explotació. Entre els primers sorgeixen grans controvèrsies, debats, discussions, crítiques (la desnutrició, la fam, etc.), Mentre que en els segons es produeixen diferents problemes derivats de la sobreexplotació dels recursos naturals i ambientals.

S'adeqüen a qüestions concretes en relació amb el contorn: connecta amb el medi i l'entorn cultural i social.

Observa la postura d'aquelles accions nostres que tenen un impacte positiu o negatiu sobre el medi.

Fomenta la cooperació i l'acció compartida, afavoreix les conclusions des de la coeducació i la interdisciplinarietat.

Els horts escolars i l’educació ambiental L'objectiu d'un hort escolar ha de ser el de proporcionar als alumnes / es una sèrie d'experiències gratificants, enriquidores i úniques, (regar, cavar, etc.) I alhora, que serveixi de recurs per aprendre gran part dels continguts curriculars de coneixement del medi. Tots aquells aprenentatges que s'adquireixin d'una manera pràctica, vivencial i positiva, no s'obliden mai i a més són la base perquè s'instal·lin en els nens / es unes actituds i comportaments favorables cap al medi ambient. Aquests comportaments només canvien si la motivació que els porta a desencadenar és interior i es produeix de forma voluntària. Així doncs, l'hort escolar és un meravellós recurs per promoure aquest canvi de comportaments i arribar a interioritzar la necessitat de prendre decisions des de la convicció i la responsabilitat personal. Vegem amb més detall els objectius d'un hort escolar:   

Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del medi físic i natural i les repercussions de les accions humanes sobre el mateix. Conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seves aplicacions i incidències. Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps del coneixement.

5


  

Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i històric i les creences, actituds i valors bàsics de la nostra cultura i tradició. Analitzar els mecanismes elementals que regeixen el funcionament de l'agricultura ecològica. Conèixer i experimentar totes les possibilitats didàctiques que tenen els horts escolars ecològics.

ELS HORTS ACTUALS. A la zona actual dels horts que venim cultivant, entre el Riu Sec i l'autopista, hi ha un tros de terreny preferent, en el qual ja fèiem hort-teràpia adaptada, amb malalts de salut mental i altres discapacitats, però com a conseqüència dels retalls ..., van deixar de pagar als monitors que els acompanyaven en el trasllat, per la qual cosa van deixar de venir, però el terreny que s'estava utilitzant, s'ha d'estructurar adequadament i garantir la seva continuïtat com a terreny per a l’hortateràpia ecològica adaptada .

Badia del Vallès. Agost de 2010. Associació Catalunya Sostenible. CENTRE CÍVIC, PLAÇA DE LES ENTITATS S/N PLANTA 2ª DESPATX Nº 14 CORREO E, j.sostenible@gmail.com TELF. 618 923 536

6

Centro ecológico de huerto-terapia adaptada  

Centro de terapia y educación ambiental

Centro ecológico de huerto-terapia adaptada  

Centro de terapia y educación ambiental

Advertisement