Page 1

Specjalista od technik łączenia

W W W .CA STOLI N .P L


Castolin Eutectic : prezentacja firmy Castolin Eutectic, który wchodzi w skład mi�dzynarodowego holdingu Messer Eutectic Castolin, posiada oddziały w ka�dym uprzemysłowionym kraju na �wiecie. Posiada 4 zakłady produkcyjne w Europie, 4 na kontynencie ameryka�skim oraz 4 zakłady produkcyjne w Azji. Długoletnie do�wiadczenie w badaniu i projektowaniu przyniosło wiele nowatorskich, cz�sto opatentowanych rozwi�za� w zakresie technologii ł�czenia, napraw i regeneracji materiałów metodami spawalniczymi.

2

Eksperci od dystrybucji profesjonalnych materiałów Rosn�ce zainteresowanie naszymi produktami ze strony profesjonalnych dystrybutorów skłoniło nas do utworzenia nowej gamy produktów i programu sprzeda�y ukierunkowanego na dystrybutorów. Ten model sprzeda�y odnosi obecnie ogromny sukces w oddziałach Castolin w niektórych pa�stwach Europy zachodniej. Id�c �ladem sukcesu, firma konsekwentnie rozwija sprzeda� dystrybucyjn� na nowych rynkach, w tym równie� w Polsce. Pełna gama profesjonalnych produktów Utworzyli�my zupełnie now� gam� produktów, wył�cznie na potrzeby sprzeda�y poprzez dystrybutorów. W naszej ofercie znajdziesz materiały i sprz�t do ł�czenia wszelkich, spotykanychwinstalacjach,czyprzemy�lemateriałów,jakrównie�produkty specjalne, przeznaczone do zabezpieczania przed zu�yciem. Nowy wizerunek: opakowania, promocje, gabloty sklepowe Nowe, atrakcyjne opakowania, wyj�tkowe promocje - nie tylko cenowe, zwracaj�ce uwag� gabloty sklepowe, standy - to główne narz�dzia, które pomog� w sprzeda�y. Jako jeden z najwi�kszych �wiatowych producentów materiałów do ł�czenia, napraw i regeneracji, jeste�my na tyle elastyczni, aby dopasowa� ofert� do potrzeb rynku. Jeste�my blisko! Jeste�my w stanie w krótkim czasie zorganizowa� szkolenie z zakresu technologii, doboru materiałów do ł�czenia, napraw i regeneracji dla naszych klientów. Dodatkowo, nasz zespół jest w stanie na bie��co odpowiada� na potrzeby dystrybutorów, dbaj�c o terminowe dostawy, odpowiedni� promocj� oraz jest w stanie zapewni� pełne wsparcie techniczne zwi�zane z u�ytkowaniem naszych produktów.


Spis tre�ci Dlaczego lutowanie ?

s. 4

Wykaz materiałów do lutowania

s. 5

Luty miedziano - fosforowe - CuP

s. 6

Luty srebrne bez zawartości kadmu

s. 7

Luty srebrne z zawartością kadmu

s. 8

Luty aluminiowe

s. 9

Lutowanie / lutospawanie rur ocynkowanych

s. 9

Topniki

s. 10

Lutowanie miękkie

s. 11

Sprzęt gazowy do lutowania

s. 12-14

Akcesoria

s. 15

Podstawy spawania

s. 16

Zestawienie materiałów do spawania

s. 17

Elektrody otulone do spawania i napawania

s. 18

Elektrody otulone do spawania aluminium, stali nierdzewnych i żeliwa

s. 19

Spawarki do elektrod otulonych

s. 20

Półautomaty spawalnicze MIG/MAG

s. 21

Spawarki TIG

s. 21

Przecinarka plazmowa

s. 22

Przyłbica spawalnicza

s. 22

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

s. 23

Castolin Online

s. 24

3


Dlaczego lutowanie ?

4

Czym jest lutowanie ? Lutowanie jest metod� ł�czenia metali, w której na skutek nagrzewania, roztopione stopiwo samoistnie wypełnia przestrze� mi�dzy �ci�le dopasowanymipowierzchniamielementów ł�czonych. Spoiwa maj� zawsze ni�sz� temperatur� topnienia od elementów ł�czonych. Poza spoiwem lutowniczym, w procesie stosuje si� równie� topniki, które s� odpowiedzialne za przygotowanie powierzchni ł�czonych podczas nagrzewania i lutowania. Sprawdzona metoda ł�czenia! Pierwsze �lady stosowania technologii lutowania nosz� wyroby artystyczne wytwarzane w Mezopotamii i Egipcie ju� ok. 3-4 tysi�cy lat p.n.e. ! Współcze�nie, poł�czenia lutowane stosowane s� od lat w instalacjach domowych, przemysłowych, układachklimatyzacji,chłodniczych, w elektronice i wielu innych aplikacjach. Zaletami lutowania s� m.in.: - wytrzymało�� i jako�� poł�cze�, - niski koszt procesu! - szeroki zakres stosowania, - szybko�� wykonania zł�cza, -mo�liwo��poprawieniapoł�czenia: je�li nie udało si� za pierwszym razem, to nic straconego!

Bezpiecze�stwo Jedynie lutowanie zapewnia szczelne, trwałe poł�czenie. W zwi�zku z tym wiele technologii ł�czenia wa�nych elementów instalacji narzuca lutowanie jako jedyn� metod� ł�czenia. Instalacje lutowane s� zdrowe! Czy wiesz, �e stosowanie rur z tworzywa sztucznego zwi�ksza ryzyko rozmno�enia w instalacjach bakterii legionelli ?

Wytrzymało�� poł�cze� Prawidłowo wykonane zł�cze lutowanemo�eosi�ga�wytrzymało�� wi�ksz� od ł�czonego materiału!

Bakteri� znaleziono 50 lat temu we krwi �ołnierza, jednak stan wiedzy nie pozwalał na jej zbadanie. Nazw� otrzymała po ponownym wykryciu go w 1976 roku u byłych �ołnierzy, członków „Legionu Ameryka�skiego,” którzy masowo zarazili si� w hotelu z zaka�on� klimatyzacj�, w czasie zjazdu weteranów w Pensylwanii.

Estetyka wykonanych zł�czy Poprawnie wykonane zł�cze lutowane, szczególnie lutem srebrnym, jest bardzo cz�sto niewidoczne. Dlatego te� lutowanie stosowane jestcz�stotam,gdzieestetykazł�cza jest najwa�niejsza.

Mied�, której doskonał� metod� ł�czenia jest lutowanie, wykazuje najwi�ksz� odporno�� na kolonizacj� bakterii legionella. Oznacza to, i� instalacje wykonane z miedzi mog� chroni� Ci� przed gro�nym w skutkach zara�eniem.

Lutowanie w produkcji jednostkowej i wielkoseryjnej Lutowaniejestwzgl�dnietanimprocesem, który wymaga niewielkich nakładów finansowych w sprz�t. Tak naprawd� aby rozpocz�� przygod� z lutowaniem, potrzebujesz mniej ni� 100zł!

Lutowanie nadaje si� idealnie do produkcji wielkoseryjnej, poniewa� szeroka gama pr�tów, pier�cieni, past pozwala na łatwe dostosowanie do automatyzacji. Lutowanie jest łatwe! Ogromne do�wiadczenie firmy Castolin w zakresie szkole� w przemy�le udowadnia, �e wystarcza godzina, aby nauczy� podstaw lutowania, które pozwalaj� na poprawne wykonywanie prostych poł�cze�.


Wykaz materiałów do lutowania Lutowanie twarde i mi�kkie 220°C

TIN FLAM BC 5423

TIN FLUX 157

240°C

LUTOWANIE TWARDE miedzi i jej stopów, stali nierdzewnych, aluminium INSTALACJE GRZEWCZE, SANITARNE KLIMATYZACJI

Pr�ty lutownicze 40% zawarto�� srebra

ELEMENTY ALUMINIOWE

Pr�ty lutownicze do aluminium

AG FLAM 6103 RB AG FLAM 6103 RX

AG FLUX 6000 FX lub FP

600°C

ALU FLUX 21

620°C

AG FLUX 6000 FX lub FP

650°C

CU FLUX 5000 FX

750°C

CU FLUX 5000 FX

850°C

AG FLAM 6113 RX

CASTOLIN 4000 FLEX PRO

TIN FLUX 157

PALNIK Z GAZEM MAPP // PRO

TIN FLAM 157

CASTOLIN 1450

Sn96.5 - Ag 3.5 bez zawarto�ci ołowiu Sn 97.0-Cu 3.0 bez zawarto�ci ołowiu

NARZĘDZIA CASTOLIN 500

MIED�, STALE NIERDZEWNE, OCYNK INSTALACJE WODY PITNEJ I NIE TYLKO

OPIS PRODUKTU

CASTOLIN 500 FLEX

NAZWA TEMP. TOPNIK PRODUKTU TOPNIENIA LUTOWANIE MIĘKKIE miedzi i jej stopów, stali nierdzewnych, stali ocynkowanych ZASTOSOWANIE

(bez kadmu)

OGÓLNE NAPRAWY KLIMATYZACJA INSTALACJE GAZOWE

Pr�ty lutownicze 20% zawarto�� srebra

ALU FLAM 21 F AG FLAM 6100 RB AG FLAM 6100 RX AG FLAM 6110 RF (bez kadmu)

INSTALACJE SANITARNE, Lut miedziano-fosforowy GRZEWCZE, GAZOWE ITP. 5 % zawarto�� srebra Lut miedziano-fosforowy INSTALACJE GRZEWCZE, 2 % zawarto�� srebra SANITARNE, UKŁADY Lut CuP bez zawarto�ci KLIMATYZACJI srebra

CU FLAM RB 5286 CU FLAM RB 5280 CU FLAM RB 5246

LUTOWANIE TWARDE stali / stali ocynkowanych / miedzi i jej stopów RURY OCYNKOWANE

Pr�t w otulinie topnika

PORADNIK LUTOWANIA

BRASS FLAM 18 XFC

900°C

AKCESORIA

1. Dokładnie wyczy�� powierzchnie przeznaczone do lutowania.

Okulary ochronne

2. Je�li jest to konieczne, nanie� topnik na miejsca ł�czenia i na spoiwo lutownicze. 3. Ustaw prawidłowo płomie� na palniku. 4. Nagrzej miejscowo ł�czone powierzchnie i nanie� krople topionego w płomieniu lutu.

Osłonatermiczna Castonet (czy�ciki do miedzi) Wykrywacznieszczelno�ci

5


Luty miedziano-fosforowe CU FLAM RB 5246

CU FLAM RB 5280

Dane techniczne

Dane techniczne 715°C-805°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

250 N/mm²

Fr

Les fumées de gaz émises en soudage, soudo-brasage et brasage peuvent être dangereuses pour la santé. Opérer dans un endroit bien ventilé ou utiliser un moyen de ventilation complémentaire. Utiliser des dispositifs de protection des yeux, du visage et des mains. Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans son emballage d’origine à l’abri de l’humidité.

Conseils au verso

apliCaCiones

2,0mm

754809

200gr

2,0mm

754810

1kg

Los humos y gases emitidos por la soldadura pueden ser peligrosos para la salud : soldar en un espacio bien ventilado o usar un medio de ventilación suplementario. Utilizar dispositivos de protección para los ojos, la cara y las manos. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en su embalaje de origen y en un lugar seco

Vonsejos en el interior

pt

apliCaÇÕes

Varetas de Cobre Fósforo Cobre a Cobre sem decapante Canalização das casas de banho e canalizações. ADVERTÊNCIA

Opis

Os fumos e gases emitidos em soldadura podem ser perigosos para a saúde : soldar num local bem arejado ou utilizar um meio de ventilação suplementar. Utilizar protecção adequada para os olhos, para a cara e para as mãos. Manter fora do alcance das crianças. Conservar na sua embalagem de origem e num local seco.

it

on copper, brass, bronze

Istruzioni all’interno

de

anWendungen

Kupfer- und PhosphorHartlötstab Kupfer auf Kupfer ohne Flussmittel Sanitärinstallationen und Klempnerarbeit. WARTUNG

Dämpfe und Gase, die beim Schweißen entstehen, können gesundheitsschädlich sein : nur in gut belüfteten Räumen verwenden oder eine Absauganlage einsetzen. Tragen Sie entsprechenden Augen- und Gesichtsschutz sowie Handschuhe. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Trocken in der Originalverpackung lagern.

SOLDADURA COBRE - FOSFORO

SOLDADURA COBRE - FOSFORO

no cobre, latão, bronze

BRASATURA RAME - FOSFORO

su rame, ottone, bronzo

nl

toepassingen

auf Kupfer, Messing, Bronze

SOLDEREN KOPFER - FOSFOR

van koper, messing, brons

Cu P

715 - 805 °C Ø 2.0 500 mm 22 u.

+ Cu Flux 800 / 808 PF

en

EN 1044 : CP 202

applicaTions

Instructions inside

anWendungen

ACHTUNG Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

zasTosoWania

Lut twardy na bazie CuP + Ag Lutowanie czystej miedzi bez dodatku topnika Instalacje sanitarne / wodociągowe, urządzenia klimatyzacji.

OSTRZEŻENIE

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Медно-фосфорные прутки для пайки Cоединений типа медь/медь без флюса Холодильная техника, кондиционирование, отопление.

754815

200gr

Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

primjene

Bakreni i fosforni tvrdi lem sa 5% srebra Bakar sa bakrom bez praškatopitelja

754816

1kg

Sanitarne instalacije vode i odvodnje.

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

Opis

pouŽiTí

Pájení CuP pájkou mědi a slitin mědi bez použití tavidla s obsahem 5% Ag. Sanitární instalace, určeno pro pozinkované potrubí bez poškození zinku, chlazení.

UPOZORNĚNÍ Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Spoiwo lutownicze z 5% zawarto�ci� srebra. Doskonałe własno�ci lutownicze, �wietne wyniki nawet przy �le przygotowanym poł�czeniu (zbyt du�ej szczelinie lutowniczej). opnika Aby poprawi� jako�� lutozt wania, zalecamy stosowanie topnika Cu Flux 5000FX. 5% Ag

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Brazarea cuprului si a alijelor de cupru. Pentru imbinari cuprucupru nu este necesara folosirea unui flux separat. Instalaţii sanitare, aer condiţionat şi refrigerare.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Bakrena in fosforna spajka,baker na baker brez paste Sanitarne,cevne instalacije,klimatizaci ja,hlajenje.

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

on copper, brass, bronze

lÖten KupFerphOsphOr-silBer

für Kupfer, Messing, Bronze

lut tWarDy z DODatKiem sreBra DO mieDzi miedzi, mosiądzu i brązu

ВНИМАНИЕ

hr rs

2,0mm

BrazinG COpperphOsphOrOus-silVer

felhasználás

Réz-foszfor keményforrasz, réz-réz kötésnél folyasztószer nélkül Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

паЙка меДноФоСФорнЫм припоем, СоДерЖаЩим СереБро Пайка меди, латуни и бронзы

BaKar-FOsFOrsreBrni-lem

za bakar,mjed i broncu

měĎ FOsFOr-Cup pájKa s OBsahem-aG na měď, mosaz, bronz

aliaj Brazare CupruFOsFOr Cu-arGint Pentru cupru, alama si bronz

BaKer,FOsFOrna in sreBrna spajKa za baker,medenino in bron

ezÜsttartalmú rézFOszFOr FOrrasz

Rézhez, sárgarézhez, bronzhoz

μΠρουτΖοκολλήΣή χαλκοΣ, ΦωΣΦοροΣ, αργυροΣ Για χαλκό ορείχαλκο και μπρούτζο.

GÜMÜŞ İÇEREN BAKIR-FOSFOR LEHİMİ Bakır, pirinç ve bronz için

s

2,0mm

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Opakowanie

fluxing elf

5% Ag on co ppe

r

650 - 810 °C Ø 2.0 500 mm 200 gr

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδοι φωσφορούχου χαλκού με 5% άργυρο. Χαλκός σε χαλκό χωρίς βόρακα. Υγειονομικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ψύξη, κλιματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Cu Flam

5286 RB + Cu Flux 5000 FX

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

% 5 gümüş içeren bakır-fosfor sert lehim çubuğu Bakır-bakır bağlantısında dekapana gerek yoktur.

Zastosowanie

Sıhhi tesisat, su tesisatı dondurucu ve soğutucu.

na miedzi

DIKKAT Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

Lutowanie instalacji z miedzi, równie� gazowych, stosowany w bran�y grzewczej, chłodniczej, klimatyzacji.

Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Bakreni i fosforni tvrdi lem sa 2% srebra Bakar sa bakrom bez praškatopitelja Sanitarne instalacije vode i odvodnje. UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Opis

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení CuP pájkou mědi a slitin mědi bez použití tavidla s obsahem 2% Ag.

Spoiwo lutownicze z 2% zawarto�ci� srebra do lutowania miedzi bez konieczno�ci u�ycia topnika. Dobra płynno�� lutu i zwi�kszona kapilarno�� w poł�czeniu z atrakcyjn� cen� opnika pozwol� na wykonywanie udazt nych poł�cze� niskim kosztem. 2% Ag Abypoprawi�jako��lutowania, zalecamy stosowanie topnika na miedzi Cu Flux 5000FX.

Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

ro

aplicaTii

Brazarea cuprului si a alijelor de cupru. Pentru imbinari cuprucupru nu este necesara folosirea unui flux separat. Instalatii sanitare. ATENTIE Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Bakrena in fosforna spajka,baker na baker brez paste Sanitarne instalacije, plinske, vodovodne. OPOZORILO

hu

felhasználás

Réz-foszfor keményforrasz, réz-réz kötésnél folyasztószer nélkül Berendezések bádogosmunkák. FIGYELEM

паЙка меДноФоСФорнЫм припоем, СоДерЖаЩим СереБро Пайка меди, латуни и бронзы

BaKar-FOsFOrsreBrni-lem

za bakar,mjed i broncu

měĎ FOsFOr-Cup pájKa s OBsahem-aG na měď, mosaz, bronz

aliaj Brazare CupruFOsFOr Cu-arGint Pentru cupru, alama si bronz

BaKer,FOsFOrna in sreBrna spajKa za baker,medenino in bron

ezÜsttartalmú rézFOszFOr FOrrasz

Rézhez, sárgarézhez, bronzhoz

μΠρουτΖοκολλήΣή χαλκοΣ, ΦωΣΦοροΣ, αργυροΣ Για χαλκό ορείχαλκο και μπρούτζο.

GÜMÜŞ İÇEREN BAKIR-FOSFOR LEHİMİ Bakır, pirinç ve bronz için

fluxing elf

2% Ag on co ppe

ESC code : 754815

ISO 17672 Cu P 281

r

650 - 820 °C Ø 2.0 500 mm 200 gr

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδοι φωσφορούχου χαλκού με 2% άργυρο. Χαλκός σε χαλκό χωρίς βόρακα. Υδραυλικά και εγκαταστάσεις υγιεινής. ΠΡΟΣΟΧΗ

Cu Flam 5280 RB + Cu Flux 5000 FX

uygulamalar

Yönergeler iç taraftadır

Kupfer-Phosphor-Hartlot mit 5% Silber Kupfer-Kupfer-Verbindungen ohne Flussmittel

Kod produktu

1kg

Zastosowanie

Sanitärinstallationen und Klempnerarbeit, Kältetechnik und Klimaanlagen.

Średnica

200gr

on copper, brass, bronze

lÖten KupFerphOsphOr-silBer

für Kupfer, Messing, Bronze

lut tWarDy z DODatKiem sreBra DO mieDzi

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

WARNING

pl

754813 754814

BrazinG COpperphOsphOrOus-silVer

miedzi, mosiądzu i brązu

Οδηγίες εσωκλείονται

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

500mm

2,0mm 2,0mm

сантехника, отопление.

ВНИМАНИЕ

Tr

Sanitary installations, plumbing, refrigeration and cooling.

Długo�� pr�tów

ПРИМЕНЕНИЕ

% 2 gümüş içeren bakır-fosfor sert lehim çubuğu Bakır-bakır bağlantısında dekapana gerek yoktur. Sıhhi tesisat ve su tesisatı DIKKAT

Copper and Phosphorous brazing rods with 5% Ag Copper to Copper without flux

de

Instrukcja użycia wewnątrz

ru

Медно-фосфорные прутки для пайки Cоединений типа медь/медь без флюса

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Dane techniczne

250 N/mm²

Opakowanie

Priložena navodila

Cu Flam RB 5246

CU FLAM RB 5286

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Kod produktu

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

ESC code : 652713

650°C-810°C

Średnica

zasTosoWania

Lut twardy na bazie CuP + Ag Lutowanie czystej miedzi bez dodatku topnika Do lutowania instalacji sanitarnych / wodociągowych. OSTRZEŻENIE

Návod uvnitř

elf p fluxing on co

Zie keerzijde

Zakres temperatur topnienia

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

UPOZORNĚNÍ

www.castolin.com

Lutowanie instalacji z miedzi, stosowany w bran�y grzewczej, chłodniczej, klimatyzacji.

500mm

ACHTUNG

Určeno pro pájení rozvodů např. topení.

nte sur cu ivr capa dé

De bij het lassen vrijkomende dampen en gassen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid : las in een goed geventileerde ruimte of gebruik een extra ventilatie. Gebruik beveiligingsprodukten voor de ogen, het gezicht en de handen. Buiten bereik van kinderen. In de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats bewaren.

Zastosowanie

anWendungen

Sanitärinstallationen und Klempnerarbeiten.

LOTEN KUPFER - PHOSPHOR

Anweisungen auf der Innenseite

Koper-Fosfor hardsolderen Kooper aan Koper zoonder flux Sanitaire installaties, loodgieterij. WAARCHUWING

Instructions inside

de

Kupfer-Phosphor-Hartlot mit 2% Silber Kupfer-Kupfer-Verbindungen ohne Flussmittel

en cobre, latón, bronce

s

Fumi e gas generati durante la saldatura possono essere pericolosi per la salute : utilizzare in un’area ben ventilata o con una ventilazione supplementare. Usare accessori protettivi per occhi, faccia e mani. Tenere fuori della portata dei bambini. Conservare nell’imballaggio originale ed in un luogo asciutto.

be

BRAZING COPPER - PHOSPHOROUS

appliCazioni

Bacchette Rame-Fosforo per brasatura senza disossidante Impianti idrotermosanitari. ATTENZIONE

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

sur cuivre, laiton, bronze

e

Podstawowe spoiwo lutownicze do kapilarnego ł�czenia miedzi bez konieczno�ci u�ycia topnika. Dobra płynno�� oraz stosunek jako�ci do ceny czyni ten materiał opnika niezast�pionymwlutowaniu zt miedzi. CuP Aby poprawi� jako�� lutowania, zalecamy stosowanie na miedzi topnika Cu Flux 5000FX. Conselhos no interior

BRASAGE CUIVRE - PHOSPHORE

pe r

es

WARNING

Anweisungen auf der Innenseite

Instructions inside

Varillas de Cobre Fosforo Cobre a Cobre sin decapante Fontanería de baños y general. ATENCIÓN

Sanitary installations and plumbing.

pl

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health : use in a well-ventilated area or use an additional means of ventilation. Use protective equipment for the protection of eyes, face and hands. Keep out of the reach of children. Store in original packaging and in a dry place.

Opakowanie

applicaTions

Copper and Phosphorous brazing rods with 2% Ag Copper to Copper without flux

Długo�� pr�tów

appliCations

Copper and Phosphorous brazing rods. Copper to Copper without flux Sanitary installations and plumbing. WARNING

be

6

250 N/mm²

be

500mm en

Kod produktu

Wytrzymało�� na rozci�ganie

en

aut o

Średnica

650°C-820°C

utilisation

Baguettes de brasure cuivre phosphore autodécapantes sur cuivre Installations sanitaires, plomberie. AVERTISSEMENT

Długo�� pr�tów

Zakres temperatur topnienia

s

Zakres temperatur topnienia

www.castolin.com

ESC code : 754813

Lutowanie instalacji z miedzi, stosowany w bran�y grzewczej, chłodniczej, klimatyzacji

ISO 17672 Cu P 279


Luty srebrne bez kadmu AG FLAM 6110 RF

AG FLAM 6111 RX Dane techniczne 680°C-810°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

480 N/mm²

en

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 20% Silber, cadmiumfrei Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

500mm

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

OSTRZEŻENIE

Instrukcja użycia wewnątrz

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 20% srebra bez kadmija Cjeloviti popravci, popunjavanje zazora u spojevima, raslhladni sustavi, instalacije vode i plina, izmjenjivači topline, dekoracije

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení stříbrnou pájkou s obsahem 20% Ag bez kadmia Všeobecné opravy strojních součástí, opravy a instalace vody a plynu, výměníky, dekorativní předměty. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

паЙка СереБроСоДерЖаЩим припоем Пайка меди, стали и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή Για χαλκό, χάλυβα και ορείχαλκο

Návod uvnitř

ro

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi, stali i mosiądzu

aplicaTii

Vergea brazare cu un continut de 20% Argint si flux sub forma de invelis exterior. Nu contine Cadmiu.

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

aplikacije

Srebrna spajka z 20% Ag brez Cd. Generalna popravila,hladilna tehnika,vodovodne in plinske instalacije, toplotni izmenjevalci, dekoracije

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

20% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek Javításokhoz, réz és vasanyagok összekötéséhez, víz- és gázszereléshez, hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

ium free dm

20% Ag lex ti ible coa

f

sl

ca

Reparatii si imbinari ale instalatiilor frigorifice, de apa si gaz, schimbatoare de caldura.

Utasítás belül

20% Ag

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με 20% άργυρο χωρίς κάδμιο. Γενικές επισκευές,συστήματα ψύξης, εγκαταστάσεις νερού και αερίου,εναλλάκτες θερμότητος, διακόσμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδηγίες εσωκλείονται

Ag Flam

6110 RF + Ag Flux 6000 FX or FP

el

l ast yczna otu Tr

2,0mm

Opakowanie

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с содержанием серебра 34% без кадмия Холодильная техника, водоснабжение, теплообменное, газовое оборудование, декоративные изделия.

754825

100gr

ВНИМАНИЕ Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 34% srebra bez kadmija

Opis

klima i rashladni uređaji

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Lut z 34% zawarto�ci� srebra, w otulinie topnika, cechuj�cy si� wysok� płynno�ci� i du�� wytrzymało�ci�. Lut w specjalnej, elastycznej (Elastec™) otulinie topnika, nie p�kaj�cej podczas zginania i odpornej na wilgo�. kadmu ez

Pájení stříbrnou obalenou pájkou s obsahem 34% Ag bez kadmia Všeobecné opravy strojních součástí, opravy a instalace vody a plynu, výměníky, dekorativní předměty. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu 34% Argint si flux sub forma de invelis flexibil. Nu contine Cadmiu Reparatii si imbinari ale instalatiilor frigorifice, de apa si gaz, schimbatoare de caldura.

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 34% Ag brez Cd Generalna popravila,hladilna tehnika,vodovodne in plinske instalacije, toplotni izmenjevalci, dekoracije

7

do lutowania miedzi, stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим припоем Пайка меди, стали и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή Για χαλκό, χάλυβα και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

uygulamalar

% 20 gümüş içeren kadmiyumsuz sert lehim çubuğu Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış bağlantıların doldurulmasında, bakır ve demir malzemelerin birleştirilmelerinde, soğutma tekniği uygulamalarında, su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

DIKKAT Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

innych

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

ESC code : 754824

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

34% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek Javításokhoz, réz és vasanyagok összekötéséhez, víz- és gázszereléshez, hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

Zastosowanie Lutowanie układów klimatyzacji, chłodzenia, instalacji wodnych, gazowych, lutowanie wymienników ciepła i wiele innych zastosowa�.

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

ium free dm

34% Ag lex ti ible coa

630 - 730 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

34% Ag

Ράβδος κόλλησης με 34% άργυρο χωρίς κάδμιο. Γενικές επισκευές,συστήματα ψύξης, εγκαταστάσεις νερού και αερίου,εναλλάκτες θερμότητος, διακόσμηση.

Ag Flam

6111 RX

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

+ Ag Flux 6000 FX or FP

las u tyczna ot

Fe

ina

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Kod produktu

OPOZORILO

680 - 810 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

gr

Średnica

f

Przyjazny �rodowisku produkt bez kadmu. Lut w otulinie topnika, z 20% zawarto�ci� srebra o uniwersalnym zastosowaniu. Spoiwo pozwala na szybkie lutowanie zł�czy o dobrych własno�ciach wytrzymało�ciowych. kadmu

SILBERLOT

lin a

100gr

Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass für Kupfer, Stahl, Messing

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

b

ПРИМЕНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

b

500mm

ACHTUNG

OSTRZEŻENIE

ru

Lutowanie układów klimatyzacji, chłodzenia, instalacji wodnych, gazowych, lutowanie wymienników ciepła i wiele zastosowa�.

anWendungen

Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

Lut twardy z 34% zawartością srebra, bez dodatku kadmu

Холодильная техника, водоснабжение, теплообменное, газовое оборудование, декоративные изделия.

ez

Instructions inside

de

Messing-Hartlot mit 34% Silber, cadmiumfrei

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków w źle wykonanych złączach, lutowanie urządzeń klimatyzacji, instalacje wodociągowe i gazowe, wymienniki ciepła, elementy dekoracyjne

Серебросодержащий пруток с содержанием серебра 20% без кадмия

Zastosowanie

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

zasTosoWania

Opakowanie

Opis

Repair generally, filling of badly prepared joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

Pręt lutowniczy z 20% zawartością srebra bez dodatku kadmu

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

754824

applicaTions

Brazing rod with 34% silver content cadmium free

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków w źle wykonanych złączach, lutowanie urządzeń klimatyzacji, instalacje wodociągowe i gazowe, wymienniki ciepła, elementy dekoracyjne

ng

2,0mm

430 N/mm²

Długo�� pr�tów

ACHTUNG

Kod produktu

Wytrzymało�� na rozci�ganie

en

Repair generally, filling of badly prepared joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

pl

Średnica

630°C-730°C

applicaTions

Brazing rod with 20% silver content cadmium free

Długo�� pr�tów

Zakres temperatur topnienia

ca

Zakres temperatur topnienia

ng

Dane techniczne

% 34 gümüş içeren, kadmiyumsuz sert lehim çubuğu Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış bağlantıların doldurulmasında, bakır ve demir malzemelerin birleştirilmelerinde, soğutma tekniği uygulamalarında, su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

DIKKAT

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

ESC code : 754825

ISO 17672 Ag 134

AG FLAM 6113 RX Dane techniczne Zakres temperatur topnienia

640°C-680°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

490 N/mm²

en

applicaTions

Brazing rod with 45% silver content cadmium free Conditioning, water, medical and gas installations, heat exchanger

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 45% Silber, cadmiumfrei Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

500mm

Długo�� pr�tów

ACHTUNG Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Lut z 45% zawartością srebra, bez dodatku kadmu Urządzenia klimatyzacji, instalacje wodociągowe, gazowe, lutowanie wymienników ciepła

OSTRZEŻENIE

Kod produktu

2,0mm

Opakowanie

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с содержанием серебра 45% без кадмия Холодильная техника, кондиционирование, водоснабжение, теплообменное оборудование

754826

100gr

ВНИМАНИЕ Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 45% srebra bez kadmija Klima uređaji, instalacije vode, plina i medicinskih uređaja, izmjenjivači topline

Opis

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení stříbrnou obalenou pájkou s obsahem 45% Ag bez kadmia

Przyjazny�rodowiskuproduktbezzawarto�ci kadmu. 45% zawarto�� srebra. Doskonały materiał do ł�czenia kapilarnego, dobra płynno��, zwil�anie i wysoka wytrzymało�� zł�czy. Lut w specjalnej, elastycznej kadmue ez (Elastec™) otulinie topnika, nie p�kaj�cej podczas zginania 45% Ag i odpornej na wilgo�. li

Určeno pro potravinářské, zdravotnické, sanitární, chladírenské a topenářské zařízení. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu 45% Argint si flux sub forma de invelis flexibil. Nu contine Cadmiu Instalatii de aer conditionat, schimbatoare de caldura, instalatii de gaz in industria medicala.

ATENTIE

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi, stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим припоем Пайка меди, стали и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή Για χαλκό, χάλυβα και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 45% Ag brez Cd

OPOZORILO

ium free dm

45% Ag lex ti ible coa

f

Generalna popravila,hladilna tehnika,vodovodne in plinske instalacije, toplotni izmenjevalci, dekoracije

ca

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

ng

Średnica

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

45% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

b

Utasítás belül

640 - 680 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης με 45% άργυρο χωρίς κάδμιο. Κλιματισμός,νερό, ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αερίου,εναλλάκτες θερμότητος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Ag Flam

6113 RX

Οδηγίες εσωκλείονται

uygulamalar

na g

Tr

% 45 gümüş içeren, kadmiyumsuz sert lehim çubuğu

ela

Zastosowanie

+ Ag Flux 6000 FX or FP

Kadm

Tamir işleri, bakır ve demir malzemelerin birleştirilmelerinde, soğutma tekniği uygulamalarında, su, tıbbi cihaz ve gaz tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde

styc zna otu DIKKAT

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

Urz�dzenia klimatyzacji, instalacje gazowe, sanitarne, wymienniki ciepła i wiele innych zastosowa�.

www.castolin.com

ESC code : 754826

ISO 17672 Ag 145

7


Luty srebrne z zawartością kadmu AG FLAM 6100 RB / RX

AG FLAM 6103 RB / RX

Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres temperatur topnienia

610°C-750°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

450 N/mm²

en

Zakres temperatur topnienia

595°C-630°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

480 N/mm²

en

applicaTions

Brazing rod with 20% silver content Repair generally, filling of badly prepared joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 20% Silber Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

WARNING

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 40% Silber Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

ACHTUNG

ACHTUNG

500mm

Długo�� pr�tów

applicaTions

Brazing rod with 40% silver content Conditioning, water, medical and gas installations, heat exchanger

Anweisungen auf der Innenseite

pl

500mm

Długo�� pr�tów

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

zasTosoWania

Lut z 20% zawartością srebra

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Lut z 40% zawartością srebra

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków w źle wykonanych złączach, lutowanie urządzeń klimatyzacji, instalacje wodociągowe i gazowe, wymienniki ciepła, elementy dekoracyjne

Urządzenia klimatyzacji, instalacje wodociągowe, gazowe, lutowanie wymienników ciepła

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Instrukcja użycia wewnątrz

Instrukcja użycia wewnątrz

Średnica

Kod art.

Opakowanie

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с содержанием серебра 20% Холодильная техника, водоснабжение, теплообменное, газовое оборудование, декоративные изделия.

ВНИМАНИЕ

6100 RB

2,0mm

754827

100gr

6100 RX

2,0mm

754828

100gr

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 20% srebra bez kadmija Cjeloviti popravci, popunjavanje zazora u spojevima, izmjenjivači topline, dekoracije

UPOZORENJE

Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Stříbrná pájka holá s obsahem 20% Ag. Všeobecné opravy strojních součástí, opravy a instalace vody a plynu, výměníky, dekorativní předměty. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

Opis

UPOZORNĚNÍ Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu un continut de 20% Argint.

Pr�ty lutownicze bez otuliny (RB) i w otulinie topnika (RX) z 20% zawarto�ci� srebra. Dobra płynno�� lutu pozwala na dobre poł�czenianawet�leprzygotowanychzł�czy i napraw ewentualnych p�kni��. Lut w specjalnej, elastycznej (Elastec™) otulinie topnika, nie p�kaj�cej podczas zginania i odpornej na wilgo�.

Reparatii si imbinari ale instalatiilor frigorifice, de apa si gaz, schimbatoare de caldura.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 20% Ag Generalna popravila,hladilna tehnika,vodovodne in plinske instalacije, toplotni izmenjevalci, dekoracije

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

Javításokhoz, réz és vasanyagok összekötéséhez, víz- és gázszereléshez, hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με 20% άργυρο Γενικές επισκευές,συστήματα ψύξης, εγκαταστάσεις νερού και αερίου,εναλλάκτες θερμότητος, διακόσμηση..

паЙка СереБроСоДерЖаЩим припоем

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

DIKKAT

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

Contains Cadmium cadmiumhältig Zawiera kadm содержит кадмий Sadrži kadmij Obsahuje kadmium Contine Cadmiu vsebuje Cd - kadmij kadmiumtartalmú Περιέχει κάδμιο Kadmiyum içerir

Zastosowanie Instalacje gazowe, układy chłodnicze, klimatyzacji, wymienniki ciepła itp.

www.castolin.com

tyczna las

ESC code : 754828

20% Ag Otulina

Opakowanie

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с содержанием серебра 40% Холодильная техника, кондиционирование, водоснабжение, теплообменное оборудование

ВНИМАНИЕ

Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

Пайка меди, стали и латуни

SREBRNI LEM

hr rs

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

6103 RB

2,0mm

Klima uređaji, izmjenjivači topline, mehanički dijelovi, dekoracije

754829

100gr UPOZORENJE

Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

6103 RX

2,0mm

pouŽiTí

Pájení stříbrnou pájkou s obsahem 40% Ag,

754830

100gr

Určeno pro potravinářské, zdravotnické, sanitární, chladírenské a topenářské zařízení. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

sreBrna spajKa

Návod uvnitř

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή Για χαλκό, χάλυβα και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

xible fle

20% Ag coating

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 40% srebra bez kadmija

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa hOlá

ro

Opis

aplicaTii

Aliaj brazare cu 40% Argint Instalatii de aer conditionat, schimbatoare de caldura, instalatii de gaz in industria medicala.

ATENTIE Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

Pr�ty lutownicze bez otuliny (RB) i w otulinie topnika (RX) z wysok�, 40% zawarto�ci� srebra. Najwy�sza płynno��, szybko�� lutowania, ni�sza temperatura lutowania i wysoka wytrzymało�� to główne cechy tego lutu, czyni�c go niezast�pionym w ł�czeniu odpowiedzialnych elementów. Niska temperatura lutowania tyczna las pozwala na lutowanie miedzianych rur w systemach kli40% Ag matyzacji bez ryzyka obni�enia własno�ci miedzi. Otulina Lut w specjalnej, elastycznej (Elastec™) otulinie topnika, nie p�kaj�cej podczas zginania i odpornej na wilgo�. sl

aplikacije

Srebrna spajka z 40% Ag

Klimatizacija,vodovodne, plinske in medicinske instalacije,toplotni izmenjevalci

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi, stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим припоем Пайка меди, стали и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή Για χαλκό, χάλυβα και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

xible fle

40% Ag coating

Sárgaréz-keményforrasz 40% ezüsttartalommal

600 - 680 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης με 40% άργυρο Κλιματισμός,νερό, ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αερίου,εναλλάκτες θερμότητος.

595 - 630 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Ag Flam

6100 RX

% 20 gümüş içeren Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış bağlantıların doldurulmasında, bakır ve demir malzemelerin birleştirilmelerinde, soğutma tekniği uygulamalarında, su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

Kod art.

LUT SREBRNY

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Średnica

do lutowania miedzi, stali i mosiądzu

felhasználás

20% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz

Symbol

für Kupfer, Stahl, Messing

Instructiuni - vezi in pachet

E

8

Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

+ Ag Flux 6000 FX or FP

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

% 40 gümüş içeren

Tamir işleri, bakır ve demir malzemelerin birleştirilmelerinde, soğutma tekniği uygulamalarında, su, tıbbi cihaz ve gaz tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde

DIKKAT

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

Ag Flam

6103 RX + Ag Flux 6000 FX or FP

Contains Cadmium cadmiumhältig Zawiera kadm содержит кадмий Sadrži kadmij Obsahuje kadmium Contine Cadmiu vsebuje Cd - kadmij kadmiumtartalmú Περιέχει κάδμιο Kadmiyum içerir

www.castolin.com

ESC code : 754830

E

Symbol

Zastosowanie Instalacje gazowe, wodne, systemy klimatyzacji, wymienniki ciepła, poł�czenia stopów miedzi ze stal� nierdzewn�, instalacje z freonem. Mo�na lutowa� wszystkie metale, z wyj�tkiem aluminium - nawet w poł�czeniach ró�noimiennych.

ISO 17672 Ag 340


Luty do aluminium / Luty mosiężne ALU FLAM 21 F

ALU FLAM 190

Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres temperatur topnienia

575°C-630°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

138 N/mm²

en

Zakres temperatur topnienia

575°C-590°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

155 N/mm²

en

applicaTions

Flux coated aluminium brazing rod Repair of aluminium parts : tubing, irrigation pipes aluminium fabrication.

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Aluminium-Silizium-Hartlot Reparatur und Konstruktion von Aluminium und Aluminiumlegierungen

WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

ACHTUNG Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

500mm

500mm

Długo�� pr�tów

Anweisungen auf der Innenseite

pl

anWendungen

Hartlot auf Aluminium-Silizium Basis Verbindung von Aluminiumlegierungen

ACHTUNG

Długo�� pr�tów

applicaTions

Aluminium brazing rod Assembling of aluminium parts.

zasTosoWania

Lut twardy w otulinie topnika do aluminium

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Pręt do lutowania twardego aluminium Łączenie elementów aluminiowych.

OSTRZEŻENIE

Naprawy części z aluminium: rury aluminiowe, instalacje nawadniające z aluminium, odlewy aluminiowe.

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

OSTRZEŻENIE

Instrukcja użycia wewnątrz

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Kod produktu

Opakowanie

754858

100gr

2.5mm

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Покрытый флюсом пруток для пайки алюминия Ремонт деталей из алюминия

ВНИМАНИЕ Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Aluminij-silicij-tvrdi lem Popravak aluminijskih dijelova: cjevovod, cijevi za naovdnjavanje od aluminija.

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

Opis

cz

pouŽiTí

Hliníková pájka obalená pro pájení hliníku a jeho slitin. Pájka AlSi 5. Určena pro opravy hliníkových odlitků, chladičů. Pájka je hustětekoucí.

UPOZORNĚNÍ Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Pr�t lutowniczy w otulinie topnika do aluminium, o wysokiej płynno�ci i bardzo łatwy w u�yciu. Stopiwo jest jednorodne, szczelne i odporne na korozj�. Kolor lutu jest bardzo zbli�ony do koloru materiału tulina O lutowanego.

Návod uvnitř

ro

Repararea componentelor de aluminiu: tevi aluminiu, tevi irigatii din aluminiu, piese turnate din aluminiu.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

ALUMINIUM BRAZING Flux coated aluminium brazing rod

ALUMINIUMLOT

Flussmittelumhülltes Hartlot auf Aluminium-Silizium Basis

LUTOWANIE TWARDE ALUMINIUM

Pręt w otulinie topnika do lutowania aluminium

паЙка аЛюминия

aplikacije

Oplaščena Aluminij spajka Popraviloaluminijastih delov: cevi, cevovodi, instalacije,aluminijasti polizdelki

OPOZORILO

ALUMINIJSKI LEM za aluminij i legure aluminija

HLINÍKOVÁ PÁJKA

Obalená pájka pro pájení hliníku a jeho slitin

ALIAJ BRAZARE ALUMINIU Pentru aluminiu si aliaje de aluminiu.

Oplaščena Aluminij spajka

ALUMÍNIUMFORRASZ

Folyasztószerrel bevont alumínium forrasztópálca

αλουμιΝοκολλήΣή

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου με επικάλυψη βόρακα

ALUMİNYUM SERT LEHİM ÇUIBUĞU

Dekapan kaplı aluminyum lehim teli

ted coa

Priložena navodila

hu

felhasználás

Alumínium-szilícium keményforrasz Alumínium és alumíniumötvözetekből készült gyártmányok és ezek javítása

Alu co a t e d

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου με επικάλυψη βόρακα. Επισκευή τεμαχίων αλουμινίου, σωληνώσεις.

Alu

Алюминиевый пруток для пайки

Kod produktu

Opakowanie

754859

100gr

Для соединения алюминиевых деталей

ВНИМАНИЕ Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

2,0mm

primjene

Aluminij-silicij-tvrdi lem Sastavljanje aluminijskih dijelova

UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

Opis

pouŽiTí

Hliníková pájka pro opravu hliníku a jeho slitin. Opravy hliníkových dílů.

UPOZORNĚNÍ Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Uniwersalny, doskonały materiał przeznaczony do ł�czenia aluminiowych elementów poprzez lutowanie.

ALUMINIUM BRAZING ALUMINIUMLOT

9

LUTOWANIE TWARDE ALUMINIUM паЙка аЛюминия ALUMINJJSKI LEM HLINÍKOVÁ PÁJKA ALIAJ BRAZARE ALUMINIU

Vergea brazare aluminiu Brazarea pieselor din aluminiu

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Aluminij spajka Sestava delov iz aluminija

OPOZORILO Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

ALUMINIJ SPAJKA alumíniumFORRASZ αλουμιΝοκολλήΣή ALUMİNYUM SERT LEHİM ÇUIBUĞU

felhasználás

Alumínium forrasztópálca Alumínium kötőforrasztás

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Zastosowanie

Średnica

Покрытый флюсом пруток для пайки алюминия

ALUMINIJ SPAJKA

aplicaTii

Vergea brazare aluminiu cu flux sub forma de invelis.

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Instrukcja użycia wewnątrz

Średnica

575 - 630 °C Ø 2.5 500 mm 5 u.

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

Dekapan kaplı aluminyum-silisyum sert lehim cubuğu. Aluminyum ve aluminyum alaşımı parçaların tamir ve4 imalat işlerinde.

• Naprawy aluminium Otulina • Osłony maszyn, korpusy, rury, metalowe uszczelnienia, koła pasowe itd. DIKKAT

Alu Flam

21 F

Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

+ Alu Flux 21 F

Zastosowanie

FIGYELEM A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

Ł�czenie aluminiowych elementów, takich jak ramy korpusów, przewody w układach klimatyzacji, lutowanie chłodnic itd.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

Aluminyum-silisyum sert lehim çubuğu

Alu

Aluminyum parçaların birleştirilmesi

DIKKAT Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

575 - 590 °C Ø 2.0 500 mm 100 gr

Yönergeler iç taraftadır

Alu Flam

190 + Alu Flux 21 F

www.castolin.com

www.castolin.com

ESC code : 754858

ESC code : 754859

ISO 17672 Al 105

Alu

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου Σύνδεση τεμαχίων αλουμινίου

ISO 17672 Al 112

BRASS FLAM 18 XFC Dane techniczne 870°C-895°C

Zakres temperatur topnienia

en

Wytrzymało�� na rozci�ganie

applicaTions

480-490 N/mm²

Braze welding rod with flexible coating Pipes, sheetwork, body panels, ironworking, metal fabrication. WARNING Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Silberhaltiges SpezialmessingHartlot Rohrleitungen, Blechverarbeitung, Fahrzeugkarosserie, Metallverarbeitung.

500mm

Długo�� pr�tów

ACHTUNG Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

Średnica

Kod produktu

3.0mm

zasTosoWania

Pałeczki w elastycznej otulinie topnika Połączenia rur i blach ocynkowanych, karoserii samochodowych, łączenie elementów stalowych. OSTRZEŻENIE

Opakowanie

Dymy i gazy uwalniające się podczas lutospawania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Пруток для пайка-сварки с эластичным флюсовым покрытием Трубы, в том числе оцинкованные, системы трубопроводов, части вентиляционных и нагревательных установок, детали сантехнических установок из латуни и бронзы.

754808

1kg

ВНИМАНИЕ Пары, выделяемые при пайке, могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

Opis

primjene

Šipka obložena savitljivim topiteljem Cijevi, limovi, ploče, odlijevci, proizvodi od metala UPOZORENJE Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/ lemljenjem mogu štetiti zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

Pr�t lutowniczy w elastycznej otulinie topnika z zawarto�ci� srebra. Elastyczna otulina pozwala na bezproblemowe dostosowanie kształtu pr�ta aby umo�liwi� lutowanie w trudno dost�pnych miejscach. cz

pouŽiTí

Svařování pájením tyčinkou s pružným povlakem Pro rozvody vody, vzduchu, pozinkovaných a ocelových konstrukcí.

UPOZORNĚNÍ Kouře a plyny uvolněné svařováním mohou být nebezpečné zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Vergea sudura oxiacetilenica cu flux flexibil Tevi, tabla, elemente de caroserie,otel si otel turnat. ATENTIE Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura) pot fi daunatoare sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Oplaščena specialna srebrna spajka Cevi,pločevine,avtodeli,kovina rstvo. OPOZORILO Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

Zastosowanie

hu

felhasználás

Ezüsttartalmú speciális sárgarézkeményforrasz Csővezetékek, lemezmegmunkálás, járműkarosszéria, fémmegmunkálás. FIGYELEM

BRAZE WELDING

on copper, steel, galvanized steel and cast iron

FUGENLÖTEN

für Kupfer, Stähle, verzinkte Stähle und Gusseisen

LUTOSPAWANIE

do łączenia rur i blach ocynkowanych, miedzi, stali i żeliwa

паЙка-СВарка

Для пайки меди, стали, оцинкованной стали и чугуна

zaVariVaČKO lemljenje za bakar, čelik, pocinčani čelik i lijevano željezo

OBalená pájKa prO sVaŘOVání pájením

na měď, ocel, pozinkovanou ocel, litinu

SUDURA OXIACETILENICA Pentru cupru, otel, otel galvanizat si fonta

spajKanje

za baker,jeklo,galvanizirano jeklo in jekleno litino

RÉSFORRASZTÁSHOZ

Rézhez, acélhoz, horganyzott acélhoz és öntvényhez

μΠρουτΖοκολλήΣή

Για χαλκό, χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και χυτοσίδηρο.

LEHİM KAYNAĞI

Bakır, çelik, galvanizli çelik ve dökme demir için.

xible fle

Cu Zn coating

870 - 895 °C Ø 3.0 500 mm 1 kg

A forrasztás során keletkező gőzök és gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Głównymzastosowaniemjestlutospawanie rur ocynkowanych. tyczna as Materiał �wietnie ł�czy równie� mied�, �eliwo, stale jako�ciowe Cu Zn w ró�nych pozycjach.

Utasítás belül

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με ελαστική επικάλυψη βόρακα Σωλήνες, λαμαρίνες, μεταλλικές κατασκευές. ΠΡΟΣΟΧΗ

Brass Flam

18 XFC

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

El

Tr

uygulamalar

Esnek örtülü lehim kaynağı çubuğu Borulama işlerinde, ince saç birleştirmelerinde, karoseri imalatında, metal işlerinde. DIKKAT Lehimleme işleminde oluşan duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

Otulina

ESC code : 754808

9


Topniki AG FLUX 6000 FP

AG FLUX 6000 FX

Dane techniczne Zakres aktywno�ci

Dane techniczne 500°C - 800°C 200g

Opakowanie

755095

Nr artykułu

Zakres aktywno�ci

380°C - 720°C 125g

Opakowanie Nr artykułu

755094

Opis

Opis

Topnik w postaci białej pasty do stosowania z lutami srebrnymi.

Topnik w proszku do stosowania ze stopami o wysokiej zawarto�ci srebra.

CU FLUX 5000 FX

ALU FLUX 21

10

Dane techniczne Zakres aktywno�ci Opakowanie Nr artykułu

Dane techniczne 550°C- 800°C 125g 755093

Zakres aktywno�ci

450°C - 650°C 50g

Opakowanie Nr artykułu

755096

Opis

Opis

Topnik w postaci proszku do stosowania z lutami miedziano-fosforowymi CuP:5246, 5280, 5286.

Topnik w postaci białego proszku do aluminium.


Lutowanie miękkie TIN FLAM 157

BC 5423

Dane techniczne

Dane techniczne

Temperaturatopnienia

221°C 30-35 N/mm²

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Sn 96.5 - Ag 3.5

Skład chemiczny

Zakres temperatur topnienia

230°C- 250°C

Wytrzymało�� na rozci�ganie

30-35 N/mm² Sn 97.0 - Cu 3.0

Skład chemiczny Średnica

Kod produktu

2,0 mm

756062

Opakowanie 250g

Opis Lut cynowy z zawarto�ci� srebra do lutowania mi�kkiego. Niska temperatura lutowania, wysoka wytrzymało�� i doskonała zwil�alno��zapewnianajwi�ksz�wydajno�� podczas ł�czenia wszystkich metali.

Średnica

Kod produktu

Opakowanie

2,0 mm

756063

250g

2,0 mm

756064

500g

11

Opis

Zastosowanie

Lut cynowy do lutowanie mi�kkiego miedzi i jej stopów. �wietne rezultaty równie� przy ł�czeniu ró�noimiennym stopów miedzi (mied�, mosi�dz, br�z)

Instalacje wodne, ogrzewania, gazowe, do wszystkich materiałów.

Instalacje grzewcze i gazowe.

Zastosowanie

TIN FLUX 157 Dane techniczne Zakres aktywno�ci Opakowanie Nr artykułu

150°C - 420°C 100g 600281

Opis Płynny topnik, bardzo aktywny na miedzi oraz stali, równie� nierdzewnej.

11


Zestawy do lutowania CASTOLIN 500

CASTOLIN 500 FLEX

12 Dane techniczne Gaz palny

Dane techniczne Butan w jednorazowych nabojach (190gr)

Gaz palny

Kod produktu

Kod produktu

600827

600456

Butan w jednorazowych nabojach (190gr)

Opis

Opis

Prosta i solidna lampa lutownicza na butan w niskiej cenie.

Lampalutowniczazelastycznymprzewodem i palnikiem do lutowania w ka�dej pozycji. Zestaw zawiera 2 naboje z butanem.

CASTOLIN 1450 Dane techniczne Gaz palny

Mieszanka propanu i butanu w jednorazowych nabojach

Produkt

Nr artykułu

1450 blister (po lewej) 600236 1450 kit box - walizka

753792

Opis Doskonały, uniwersalny palnik z zapalark� piezoelektryczn�. Palnik z mosi��n� obudow� umo�liwia regulacj� siły płomienia.

Dost�pne zestawy • Blister kit - jeden nabój i palnik w opakowaniu konturowym • Walizka - dwa naboje i palnik


Zestawy do lutowania CASTOLIN KIT BOX CT 26 Dane techniczne Gaz palny

Gaz Map // Pro™

Kod produktu* 752116

Opis • zintegrowany reduktor zapewnia stałe ci�nienie na palniku • bardzo wysoka temperatura płomienia : ± 2000°C • wydajno�� : 1h 45min. • przycisk do kontroli wypływaj�cego gazu • solidna aluminiowa obudowa • mocowanie na butle z gazem MAP//Pro™ • przycisk do szybkiego zamkni�cia dopływu gazu • zapalarka piezoelektryczna • zdejmowalna miedziana obudowa ułatwia czyszczenie

13

Zawarto�� zestawu • 2 butle Map//Pro™ (1 L, jednorazowego u�ytku) • 1 palnik

Szeroka gama dost�pnych palników i gazów Castolin zapewnia najwi�ksz� jako�� i wydajno�� przy lutowaniu.

CASTOLIN 4000 FLEX PRO Dane techniczne Gaz palny

Map // Pro™ + tlen

Kod produktu* 663033

Opis • • • •

najwy�sza wydajno�� i najszybsze rezultaty temperatura płomienia > 3050°C palnik z wbudowanym bezpiecznikiem łatwa i por�czna obsługa

Zawarto�� zestawu • 1 butla ze spr��onym tlenem (930 ml - 110 bar) • 1 butla z gazem Map//Pro™ (1 L)

Uwaga: butle jednorazowego u�ytku!

13


Palniki, butle i naboje z gazem AUTOFLAM 0

PALNIK BERNZOMATIC T757

Dane techniczne

14

Dane techniczne

Ci�nienie robocze

Tlen 0,8-1,5 bar Gaz palny 0,2-1,5 bar

Wymiary

Długo�� 320 mm 350 g

Masa

Przystosowany do

butle MAP//PRO™

Kod produktu 750547

Opis

Kod produktu

- wydajno�� energetyczna: 3432W

663032

- temperatura: 0-2010 stopni Celciusza, - paliwo: MAP//PRO

Opis Lekki i por�czny palnik na tlen i acetylen. Palnik dostarczany jest z pi�cioma dyszami o wydajno�ci 100, 160, 250, 315 i 400 l /h.

- wydajny palnik z zapłonem piezoelektrycznym i regulacj� płomienia, - automatyczny zapalnik, - płomie� wirowy, - wymienna mosi��na ko�cówka, - blokada do pracy ci�głej, - korpus wykonany z odlewu aluminium, - przył�czenie butli typu CGA600, - system kontrolowanego łamania. Zastosowanie: -lutowanietwarde, -szybkielutowaniemi�kkiesuchychimokrych rurek miedzianych o grubo�ci �cianki do 1,5 mm, -luzowanie zardzewiałych �rub i nakr�tek, -lutowanie mi�kkie, -hartowanie stali, -odmra�anie zamarzni�tych rur, -usuwanie farby, kitu itp.

BUTAN 500 Kod produktu

Opakowanie

755100

36 nabojów

1450

Opis Naboje z butanem(190 grams). Przystosowane do palników Castolin 500 i Castolin 500 Flex.

Nr art. 600069

Opakowanie 12 butli

Opis Specjalna mieszanka propanu i butanu. Do u�ycia z palnikiem 1450.

MAP // PROTM Nr art.

TLEN

Opakowanie

Nr art. 600826

663012

12 butli

Opis Wysoko wydajny gaz, posiada certyfikat TÜV - TPED.

Opakowanie 12 butli

Opis Butla tlenowa 1 litr - 110 bar. Do u�ycia w zestawie Flex 4000.


Akcesoria CALOR STOP +

PROTHERMIQUE MATA DWUSTRONNA

Dane techniczne Wymiary

15

Dane techniczne 210x290mm

Wymiary

Kod produktu

Kod produktu

657682

657679

200x280mm

Opis

Opis

Termiczna mata ochronna: • Bardzo dobra ochrona przed wysok� temperatur� • Wydłu�ona �ywotno�� dzi�ki podwójnej warstwie • Mata dwustronna • Anty-odblaskowa

Kompletnamataochronnapokrywanawłóknemszklanym z dodatkiem aluminium. Zapewnia najwy�sz� ochron� przed wysok� temperatur�. Nie zawiera azbestu ani ceramiki.

SPRAY DO MIEDZI Kod produktu 657506

Opakowanie 12 szt.

Opis

CALOR STOP GEL Rewolucyjny �el, doskonale chroni�cy przed wpływem płomienia i wysokiej temperatury.

Specjalny spray do czyszczenia miedzi i usuwania z jej powierzchni tłuszczów i podobnychzabrudze�.Tworzywarstw�chroni�c� przed korozj�.

Kod produktu

WYKRYWACZ NIESZCZELNOSCI

Dane techniczne

753805

Opakowanie 6 butli

Opis

Kod produktu 600476

• Chroni powierzchnie przed płomieniem i wysok� temperatur� • Bezpieczny dla skóry, nie jest toksyczny • Szybka aplikacja �elu, natychmiastowe działanie

Opakowanie 12 sztuk

Opis Wykrywaczwskazujemiejscenieszczelno�ci poprzez wytwarzanie b�belków.

BEZ CALORSTOP GEL

CALORSTOP GEL

CASTONET Kod produktu 600781

Opakowanie Blister - 5 szt.

Opis Czy�cik, zaprojektowany z my�l� o przygotowaniupowierzchnirurmiedzianychdo lutowania.

15


Wprowadzenie do spawania Spawanie Spawanie jest to ł�czenie ze sob� kawałków metalu za pomoc� obróbki cieplnej. Powierzchnie metali rozgrzewa si� tak, �e ulegaj� nadtopieniu, po czym ł�czy si� je ze sob�. Po usuni�ciu �ródła ciepła metale stygn� i zespalaj� si�. Podczas spawania dodaje si� zwykle spoiwo (dodatkowy metal) stapiaj�ce si� wraz z materiałem podstawowym, w celu wzmocnienia spoiny. Spawanie elektrod� otulon�

Spawanie MIG/MAG

Spawanie TIG

Spawaniełukoweelektrod�otulon� jest procesem, w którym trwałe poł�czenie metaliczne uzyskuje si� pooprzez stopienie w łuku elektrycznym elektrody i materiału spawanego. Łuk elektryczny jarzy si� mi�dzy rdzeniem elektrody pokrytym otulin� i spawanym materiałem bazowym. Osłon� łuku stanowi�gazyiciekły�u�elpowstałe w wyniku rozpadu otuliny elektrody pod wpływem ciepła łuku.

Ciepło stapiaj�ce spawany metal i materiał dodatkowy uzyskuje si� w tej metodzie z łuku elektrycznego, jarz�cego si� pomi�dzy elektrod� topliw� (drut spawalniczy na szpuli) aspawanymprzedmiotemwosłonie gazu. Przenoszenie metalu w łuku elektrycznymzdrutuelektrodowego do jeziorka spoiny mo�e odbywa� si� w postaci kropel oraz poprzez zwarcie ko�ca elektrody z ciekłym jeziorkiem.

W procesie TIG łuk elektryczny jarzy si� pomi�dzy nietopliw� elektrod� na bazie wolframu, a materiałem spawanym, w osłonie gazu oboj�tnego (najcz��ciej argon). Zajarzenie łuku odbywa si� poprzez krótkotrwałe zwarcie ko�cówki elektrody z materiałem spawanym, lub przez impuls jonizuj�cy. Spawanie w TIG odbywa si� poprzez dodawanie materiału w postaci pr�tów lub poprzez samo topienie brzegów elementów ł�czonych.

Spawanie elektrod� otulon�

Spawanie MIG/MAG

Spawanie TIG

16


Materiały spawalnicze Zestaw materiałów spawalniczych CHARAKTERYSTYKA / ZASTOSOWANIE ŁĄCZENIE STALI

PRODUKT

Bardzo wysoka wytrzymało�� poł�cze�. Bardzo dobra spawalno�� wszystkich rodzajów stali.

Spawanie wi�kszo�ci gatunkówstali,narz�dzi, stali o nieznanym gatunku.

Dobra spawalno�� we wszystkich pozycjach.

Wyroby ozdobne ze EASY ARC stali, bramy, konstrukcje STEEL ECR 4213 stalowe, grzejniki itp.

Dobra spawalno��, bezpieczne poł�czenia, otulina zasadowa.

Stalowe ramy, rury, obudowy.

STEEL SUPER STRONG 680S

STEEL SAFE ARC ECB 3218

SPAWANIE ŻELIWA Elektroda na bazie niklu. Elektroda do �eliwa z otulin� zasadow�.

Bloki silników, koła nap�dowe, wózki, korpusy. Maszyny produkcyjne, obudowy pomp, krytyczne elementy mechaniczne.

CAST ARC SSA 42

CAST ARC SSA 43

NAPAWANIE Elektroda o wysokiej twardo�ci, odporna na �cieranie i udar.

Ły�ki koparek, narz�dzia do prac ziemnych itp.

WEAR ARC SSA 36

SPAWANIE STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM Elektroda do stali nierdze- Zbiorniki, uszczelniewnej o bardzo wysokiej nia, wszelkie elementy odporno�ci na korozj�. nierdzewne. Wyj�tkowa elektroda do aluminium.

Wszelakie elementy z aluminium - ł�czenie i naprawy.

STAINLESS ARC 316L

ALU ARC 2101S

WYBÓR WŁAŚCIWEJ ŚREDNICY ELEKTRODY GRUBOŚĆ ŚCIANKI ŚREDNICA ELEKTRODY NATĘŻENIE (MM) (MM) PRĄDU (A) 1-2 3 4 5

2,0 2,5 3,2 4,0

40-60 60-80 100-120 120-150

WSKAZÓWKI DO SPAWANIA 1. Usu� zanieczyszczenia z powierzchni spawanych, szczególnie pozostało�ci oleju, rdz�; 2. Ustaw odpowiednie nat��enie pr�du; 3. Podł�cz uchwyt z elektrod� do odpowiedniej biegunowo�ci; 4. Po spawaniu usu� �u�el ze spoiny; 5. Elektrody przechowuj w suchym pomieszczeniu; Bezpiecze�stwo: zawsze u�ywaj maski lub przyłbicy spawalniczej oraz r�kawic.

17


Elektrody otulone STEEL EASY ARC ECR 4213

STEEL SAFE ARC ECB 3218

Dane techniczne

Długość prętów

2,5mm

350mm

3,2mm

350mm

Kod produktu

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Opak.

Rm : 470-510 MPa

Średnica

Długość prętów

750696 270 x 5kg

2,5mm

350mm

751503 205 x 5kg

751492 170 x 5kg

3,2mm

350mm

751504 135 x 5kg

Kod produktu

Opak.

Opis

Uniwersalna elektroda rutylowa do spawania stali w�glowych (niestopowych) i stali o podwy�szonej wytrzymało�ci.

Specjalna elektroda z otulin� zasadow� do spawania stali w�glowych i stali o podwy�szonej wytrzymało�ci.

Zastosowanie

Zastosowanie

Elektrodarutylowaoszerokimzastosowaniu. Umo�liwia spawanie we wszystkich pozyv e r s al cjach i daje gładkie lico spoiny ni z łatwym do usuni�cia �u�lem. Zalecany do konstrukcji sta- RUT YLOWA lowych z cienkich oraz �redniej Uni ersa v grubo�cielementówstalowych, równie� do spawania w pozycjach przymusowych.

Elektroda zasadowa do spawania we wszystkich pozycjach. Łuk elektryczny jest mi�kki ecial i cichy, spawanie odbywa Sp si� przy minimalnej ilo�ci odprysków. Specjalny skład ZASADOWA otuliny zapewnia dobre Special odgazowanie spoiny (brak p�cherzy i p�kni��) nawet przy niskich nat��eniach pr�du. U�ywana we wszelakich pracach warsztatowych, poł�czeniach rurowych, zbiornikach itp.

STEEL ARC 680S

WEAR ARC SSA 36

l

U

Opis

Dane techniczne Rm : 850 MPa UTILISATION

Fr

Średnica

AVERTISSEMENT Ne pas respirer les fumées.

Conseils au verso

250mm

Kod produktu

Opak. EN

APPLICATIONS

Mechanical parts, tools, ironworking, housing, grate, gear tooth, inoxidizable deposit.

WARNING

350mm

ES

APLICACIONES

10 szt.

ATENCIÓN

755113

Vonsejos en el interior

APLICAÇÕES

5 szt.

AVERTISSEMENT Ne pas respirer les fumées.

en

ELÉCTRODO AÇO UNIVERSAL União e reparação de elevada resistência de aços dissimilares

ELETTRODO UNIVERSALE ACCIAIO

Conselhos no interior

APPLICAZIONI

ATTENZIONE Non respirare i fumi.

Istruzioni all’interno

ANWENDUNGEN

Specjalna elektroda o bardzo wysokiej wytrzymało�ci, do ł�czenia stali ró�nych gatunków - nierdzewnych, narz�dziowych, chromowych, manganowych i wielu, wielu innych. Doskonała spawalno��!

Mechanische Teile, Werkzeuge, Eisenbearbeitung, Fahrgestelle, Gitter, Zahnradzähne, Edelstahlauftrag.

WARTUNG

Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

NL

Unioni ad alta resistenza di acciai dissimili

Hochfeste Verbindung unterschiedlicher Stahlsorten

UNIVERSELE ELEKTRODE STAAL Verbindingslassen met verhoogde zekerheid van verschillende staalsoorten

r nive sal

ACIER Steel

50 A - 80 A Ø 2.5 250 mm 10 u.

TOEPASSINGEN

Mechanische onderdelen, gereedschappen, ijzerbewerking, chassis, rooster, tandwielvertanding, roestvaste laag.

WAARCHUWING Damp niet inademen.

Zie keerzijde

www.castolin.com

Xn-Nocif. Contient du fluorure de sodium

ESC code : 651046

v e r s al

l

Ł�czenie stali wysokostopoALNA UNIWERS wych, stali o nieznanym składzie Uni ersa chemicznym,poł�czenia o bardv zo wysokiej wytrzymało�ci. Bardzo obci��one elementy mechaniczne, tłoczyska, cylindry, narz�dzia i wiele innych...

2,5mm

350mm

755119

appliCations

18 szt.

Steel Arc

680 S

Instructions inside

es

apliCaCiones

Yunques, contenedores, cinceles martillos, herramientas para perforar, herramienta agrícola y obras públicas.

High quality joining of dissimilar steels

Unión de alta resistencia para aceros heterogéneos.

STAHL-UNIVERSALELEKTRODE

Parti meccaniche, utensili, ferramenta, telai, griglie, denti di pignone, deposito inossidabile.

ni

Assemblage à haute résistance des aciers dissemblables

ADVERTÊNCIA

DE

Conseils au verso

Anvil, bucket tooth, chisel, spike, drilling tools, agricultural parts, public works.

UNIVERSAL STEEL ELECTRODE

Peças mecânicas, ferramentas, serralharia, chassis, grelhas, dentes de pinhão, depósitos de aço inoxidável. Não respirar os fumos.

Opis

ELECTRODE ACIER UNIVERSELLE

ELECTRODO ACERO UNIVERSAL

No respirar los humos.

IT

Zastosowanie

Enclume, dent de pelle, burin, pointe, outils de forage, pièce agricole, travaux publics.

Do not breathe fumes.

Herramientas mecánicas, útiles, trabajos en aceros,, chasis, radiadores, engranajes, estructuras, depósitos de inoxidable.

755112

utilisation

Opak.

WARNING

Instructions inside

PT

3,2mm

Kod produktu

Do not breathe fumes.

U

2,5mm

Długość prętów

Długość prętów

ATENCIÓN No respirar los humos.

Opis

Vonsejos en el interior

pt

apliCações

Bigorna, dentes de pá, buril, cavilha, ferramentas de perfuração, peças de máquinas agrícolas, trabalhos públicos.

Elektroda o bardzo wysokiej wydajno�ci (165%) do napawania twardych warstw, odpornych na �cieranie i udar. a w a nie

ADVERTÊNCIA Não respirar os fumos.

Conselhos no interior

it

appliCazioni

Incudini, denti di benne, bulini, punte, utensili per trivellatura, parti nacchine agricole, lavori pubblici.

ELECTRODE DE RECHARGEMENT ANTI-USURE / CHOC-PRESSION Haute dureté : 55 HRC.

HARDFACING ELECTRODE IMPACT-PRESSURE High hardness : 55 HRC.

ELECTRODO DE RECARGUE IMPACTO-PRESIÓN Alta dureza : 55 HRC.

ELÉCTRODO REVESTIMENTO CHOQUES-PRESSÕES Elevada dureza: 55 HRC.

ELETTRODO DA RICARICA URTO-PRESSIONE Elevata durezza: 55 HRC.

ELEKTRODEN ZUM HARTAUFTRAGSSCHWEISSEN SCHLAG-DRUCK Hohe Härte: 55 HRC.

ELEKTRODE VOOR HET AANBRENGEN VAN EEN SLIJTVASTE LAAG IMPACT EN DRUKBELASTING Hoge hardheid: 55 HRC.

rgement cha

ATTENZIONE Non respirare i fumi.

Zastosowanie

Elementy maszyn rolniczych, narz�dzi itp.

Istruzioni all’interno

de

ap

anwendungen

Ambosse, Baggerschaufelzähne, Meißel, Spikes, Bohrwerkzeuge, landwirtschaftliche Teile, öffentliche Bauarbeiten.

WARTUNG Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

62 HRC

Na

toepassingen

Aambeeld, graaftand, beitel, punt, boorapparatuur, landbouwonderdelen, openbare werken.

WAARCHUWING Damp niet inademen.

Zie keerzijde

www.castolin.com

i pawan

e

FR

Pièce mécanique, outillages, serrurerie, chassis, grille, dent de pignon, dépôt inoxydable.

Średnica

HRC 62

Twardo��

N

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Dane techniczne

U

18

Średnica

Rm : 470-520 MPa

re

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Dane techniczne

ESC code : 650452

55 HRC ha r d fa c i ng

120 A - 170 A Ø 3.2 350 mm 5 u. Wear Arc

N 102


Elektrody otulone ALU ARC 2101S

STAINLESS ARC 316L

Dane techniczne Wytrzymało�� na rozci�ganie

Dane techniczne 160-180 MPa Fr

Średnica 2,5mm

Długość prętów 250mm

Kod produktu 755118

Fr

utilisation

Tuyauterie, réservoir, matériel agricole, mobilier inoxydable, accastillage.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ne pas respirer les fumées. Nocif en cas d’ingestion.

Ne pas respirer les fumées.

Średnica

Conseils au verso

en

appliCations

Engine block, casing, tank, fan, bucket, pump body.

WARNING Do not breathe fumes. Harmful if swallowed.

Instructions inside

es

apliCaCiones

Motores,carters, depósitos, ventiladores, bombas, dumpers, depósitos de camiones.

5 szt.

ATENCIÓN No respirar los humos. Nocivo por ingestión.

Vonsejos en el interior

pt

apliCações

Réparation de l’aluminum et de ses alliages

ALUMINIUM ELECTRODE Repair of aluminium and its alloys

Soldadura de aluminio y sus aleaciones

ELÉCTRODO ALUMÍNIO

Reparação do Alumínio e suas ligas

ADVERTÊNCIA

Riparazione di alluminio e sue leghe

Conselhos no interior

it

appliCazioni

Blocchi motori, carter, serbatoi, ventilatori, benne, corpi pompa.

Wyj�tkowa elektroda otulona do spawania aluminium.

ELETTRODO ALLUMINIO

ALUMINIUM ELEKTRODE Zur Reparatur von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Non respirare i fumi. Nocivo per ingestione.

Istruzioni all’interno

ALU

anwendungen

Motorblöcke, Verkleidungen, Tanks, Lüfter, Muldenkipper, Pumpengehäuse.

WARTUNG Rauch nicht einatmen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

toepassingen

Motorblok, behuizing, tank, ventilator, kiepbak, pompbehuizing.

WAARCHUWING Damp niet inademen. Schadelijk bij opname door de mond.

Ł�czenie i naprawy aluminium: • Blokisilników,obudowy,zbiorniki,wentylatory, obudowy pomp itp.

Zie keerzijde

Alu Arc

2101 S

Xn-Nocif. Contient du fluorure de sodium

ALU

CAST ARC SSA 42

Do not breathe fumes.

Instructions inside

es

2,5mm

300mm

755114

apliCaCiones

Tuberías, depósitos, maquinaria agrícola, aceros inoxidables, mobiliario, accesorios.

10 units

ATENCIÓN

ELECTRODE INOX

Assemblage, réparation des aciers inoxydables

INOX ELECTRODE Joining and repair of stainless steels

ELECTRODO INOX

No respirar los humos.

Vonsejos en el interior

Unión y reparación de aceros inoxidables

ELÉCTRODO INOX

3,2mm

350mm

755115

pt

apliCações

5 units

Tubagens, reservatórios, máquinas agrícolas, mobiliário em aço inoxidável, estruturas. Não respirar os fumos.

it

ELETTRODO INOX Unione e riparazione di acciai inossidabili

EDELSTAHLELEKTRODE

ADVERTÊNCIA Conselhos no interior

Opis

União e reparação de aços inoxidáveis

appliCazioni

Zum Verbinden und zur Reparatur von Edelstählen

ELEKTRODE VOOR ROESTVAST STAAL

Verbindingslassen en herstellassen van roestvast staal

Tubature, serbatoi, macchine agricole, forniture in acciaio inossidabile, sovrastrutture.

ATTENZIONE Non respirare i fumi.

Istruzioni all’interno

Elektrodarutylowadospawaniastalinierdzewnych i ich napraw. WARTUNG

Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

toepassingen

Leidingwerk, tankbouw, landbouwwerktuigen, roestvast staal schrijnwerk.

Zastosowanie

INOX

anwendungen

Rohrleitungen, Tanks, Landmaschinen, Edelstahlmöbel, Armaturen.

WAARCHUWING Damp niet inademen.

Zie keerzijde

50 A - 80 A Ø 2.5 300 mm 10 u. Stainless Arc

316 L

www.castolin.com

Główne zastosowania to ł�czenie i naprawy stali nierdzewnych. • Rury nierdzewne, zbiorniki, mieszalniki, pompy itp. INOX

AWS A5.4 : E316L-17 EN 1600 : E 19 12 3 L R 32

CAST ARC SSA 43

Dane techniczne

Dane techniczne 480 MPa Fr

AVERTISSEMENT

Ne pas respirer les fumées.

Ne pas respirer les fumées.

Opak.

Conseils au verso

en

Średnica

appliCations

Engine block, casing, housing of machine, grate, heater, firedog, chimney plate.

WARNING Do not breathe fumes.

Instructions inside

apliCaCiones

Bloque motor, carters, estructuras de máquinas, parrillas, radiadores, platos de chimeneas.

12 szt.

ATENCIÓN No respirar los humos.

Vonsejos en el interior

pt

Opis

apliCações

Blocos-motores, cárteres, estruturas de máquinas, grelhas, radiadores, grelhas de fornos.

ADVERTÊNCIA Não respirar os fumos.

Conselhos no interior

ELECTRODE FONTE

Réparations, assemblage tous types de fonte

CAST IRON ELECTRODE Repair and joining of all cast iron types

ELECTRODO FUNDICIÓN Unión y reparación de todo tipo de fundiciones

it

appliCazioni

Blocchi motore, carter, macchine per edilizia, griglie, radiatori, alari, placche di camino.

ATTENZIONE Non respirare i fumi.

Istruzioni all’interno

de

anwendungen

Motorblöcke, Verkleidungen, Maschinengehäuse, Gitter, Kühlerfüße, Feuerböcke, Kaminplatten.

WARTUNG Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

ELLETTRODO GHISA

Riparazione e unione di ghisa

GUSSEISENELEKTRODE

Zur Reparatur und Verbindung von Gusseisen aller Art Verbindingslassen en herstellassen van gietijzer

WAARCHUWING Damp niet inademen.

ba s

e ni

c ke

50 A - 90 A Ø 2.5 250 mm 10 u. Cast Arc

244

Zie keerzijde

www.castolin.com

Spawanie�eliwaił�czenie�eliwa ze stal�: • blokisilników,korpusymaszyn, wszelkie �eliwne elementy maszyn

Opak. en

appliCations

Pipeworks, tank, agricultural equipment, inoxidizable furniture, fittings.

WARNING Do not breathe fumes.

Instructions inside

es

3,2mm

350mm

755116

apliCaCiones

Tuberías, depósitos, maquinaria agrícola, aceros inoxidables, mobiliario, accesorios.

12 szt.

ATENCIÓN

ELECTRODE INOX

Assemblage, réparation des aciers inoxydables

INOX ELECTRODE Joining and repair of stainless steels

ELECTRODO INOX

No respirar los humos.

Vonsejos en el interior

Unión y reparación de aceros inoxidables

ELÉCTRODO INOX pt

Opis

apliCações

Tubagens, reservatórios, máquinas agrícolas, mobiliário em aço inoxidável, estruturas.

ADVERTÊNCIA Não respirar os fumos.

Conselhos no interior

it

Elektroda zasadowa do spawania �eliwa i stali. Nie przegrzewa �eliwa (mniejsze utwardzenie) i dobrze ł�czy �eliwo ze stal�. Umo�liwia spawanie w pozycjach przymusowych.

appliCazioni

União e reparação de aços inoxidáveis

ELETTRODO INOX Unione e riparazione di acciai inossidabili

EDELSTAHLELEKTRODE Zum Verbinden und zur Reparatur von Edelstählen

ELEKTRODE VOOR ROESTVAST STAAL

Verbindingslassen en herstellassen van roestvast staal

ATTENZIONE

Non respirare i fumi.

Istruzioni all’interno

de

WARTUNG

Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

INOX

anwendungen

Rohrleitungen, Tanks, Landmaschinen, Edelstahlmöbel, Armaturen.

toepassingen

Leidingwerk, tankbouw, landbouwwerktuigen, roestvast staal schrijnwerk.

WAARCHUWING Damp niet inademen.

Zie keerzijde

50 A - 80 A Ø 2.5 300 mm 10 u. Stainless Arc

316 L

www.castolin.com

Zastosowanie

Xn-Nocif. Contient du fluorure de sodium

ESC code : 650740

AWS A5.15 : Eni-Cl

ŻELIWO

Kod produktu

Conseils au verso

Tubature, serbatoi, macchine agricole, forniture in acciaio inossidabile, sovrastrutture.

iro ast n

FONTE

toepassingen

Motorblok, behuizing, machinebehuizing, rooster, radiator haardijzer, schoorsteenplaat.

Długość prętów

ELÉCTRODO FUNDIDO

Reparação e união de todos os tipos de ferro fundido

GIETIJZER ELEKTRODE

Elektroda otulona na bazie niklu do ł�czenia i napraw �eliwa, oraz do poł�cze� �eliwa ze stal�. Umo�liwia spawanie we wszystkich pozycjach, zapewnia niskie wymieszanie z materiałem rodzimym.

Zastosowanie

utilisation

Tuyauterie, réservoir, matériel agricole, mobilier inoxydable, accastillage.

AVERTISSEMENT

es

755117

Fr

utilisation

Bloc moteur, carter, bâtis de machine, grille, radiateur, chenet, plaque de cheminée.

C

Kod produktu

490 MPa

Wytrzymało�� na rozci�ganie

l

Wytrzymało�� na rozci�ganie

350mm

appliCations

WARNING

ESC code : 650795

AWS A5.3 : “E4047” DIN 1732 : El-AlSi12

3,2mm

en

Pipeworks, tank, agricultural equipment, inoxidizable furniture, fittings.

Xn-Nocif. Contient du fluorure de sodium

ESC code : 651879

Długość prętów

Opak.

de

50 A - 80 A Ø 2.5 250 mm 5 u.

www.castolin.com

Średnica

Kod produktu

Conseils au verso

ALUMINIUMELEKTRODE

Verbindingslassen en herstellassen van aluminiumlegeringen

ATTENZIONE

de

Długość prętów

ELECTRODE ALUMINIUM

ELECTRODO DE ALUMINIO

Blocos-motores, cárteres, reservatórios, ventiladores, dumper de camião, corpos de bomba. Não respirar os fumos. Nocivo por ingestão.

Zastosowanie

utilisation

Bloc moteur, carter, réservoir, ventilateur, benne de camion, corps de pompe.

Opak.

Opis

560 MPa

Wytrzymało�� na rozci�ganie

Główne zastosowania: • korpusy maszyn, elementy maszyn, obudowy pomp, wa�neelementymechaniczne

Xn-Nocif. Contient du fluorure de sodium

ESC code : 650795

ŻELIWO

AWS A5.4 : E316L-17 EN 1600 : E 19 12 3 L R 32

19

19


Title Urządzenia spawalnicze SPAWARKI SERII ARC Lekkie inwertory do prostych zada� ARC 1250

ARC 1450

ARC 1650

Zasilanie

230V

230V

230V

Masa

2,5 kg

3 kg

3,5 kg

130A (20%)

150A (20%)

IP 21

IP 21

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

662754

662755

662756

100A (20%) Max. nat��enie pr�du (cykl pracy)

Stopie� ochrony

20

IP 21

Opis • Łatwa obsługa • Super-lekkie (od 2,5 do 3,5kg) • Doskonałaspawalno��zka�dym rodzajem elektrod: rutylowe, nierdzewne, zasadowe

• 3 spawarki w gamie o ró�nym zakresie mocy umo�liwiaj� spawanie elektrodami do �rednicy nawet 4 mm • Zasilanie 230V • Wzmocnionaizolacjaelektryczna • Najnowsza technologia inwertorowa zapewnia najwy�sza� precyzj� spawania

SPAWARKI SERII W Sprz�t dla profesjonalistów W150

W180

W210GE

Zasilanie

230V

230V

230V

Zakres nat��eniapr�du

5 - 150A

5 - 180A

5 - 210A

Napi�cie biegu jałowego

80V

80V

80V

130A 100A

170A 140A

Stopie� ochrony IP 23

IP 23

IP 23

Masa

5 kg

5 kg

8,5 kg

Gabaryty

12x31x27

12x31x27

18x25x40

Item

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

600834

662757

662758

Cykl pracy: 40% 60% 100%

190A 140A

Opis • Łatwa obsługa • Bardzo lekkie (od 5 do 8,5kg) • Doskonałaspawalno��zka�dym rodzajem elektrod: rutylowe, nierdzewne, zasadowe • Mo�liwo�� wydajnego napawania • 3urz�dzeniawseriiumo�liwiaj� spawaniepr�demonat��eniudo 190A (elektrody 5mm)

• Dobrawspółpracazprzeno�nymi generatorami pr�du • Dostarczane w zestawie z przewodem masowym, uchwytem spawalniczym • Zasilanie 230V • Wzmocnionaizolacjaelektryczna • Solidne i wytrzymałe • Najnowszatechnologiainwertorowazapewnianajwy�sz�jako�� spawania


Title Urządzenia spawalnicze DERBY 161 & DERBY 285 DERBY 161

DERBY 285

Zasilanie

230V

3x 230V/400V

Gabaryty

40 x 62 x 54 cm

49 x 83 x 70 cm

Masa

37 Kg

72 Kg

Nat��enie pr�du (cykl pracy)

140A (20%) 80A (50%)

280A (35%) 215A (60%)

Stopie� ochrony

IP 22

IP 22

Kod produktu

Kod produktu

W pełni wyposa�ona, gotowa do spawania 600121

21

600122

Opis PółautomatycznaspawarkaMIG/MAG.Zamianabiegunowo�ciumo�liwiaspawanie drutamisamoosłonowymi(bezkonieczno�ciu�ywaniagazu)Castolin.Bardzolekka ikompaktowa.Urz�dzenieDerby umo�liwiaoczywi�cietradycyjnespawaniedrutami na szpuli w osłonie gazów.

CASTOTIG 1501 DC

Dane techniczne

Opis

Zasilanie

• Spawarka TIG lub do elektrod otulonych • Inwertor, proces spawania sterowany mikroprocesorem • Małe gabaryty i niska masa • Zajarzenie łuku poprzez potarcie • Wyj�tkowo stabilny łuk elektryczny • Wy�wietlanie parametrów pracy na urz�dzeniu • Zakres cz�stotliwo�ci pulsu od 0.25 do 250 Hz

Nat��enie pr�du (cykl pracy)

230V 150A (35%) 100A (100%) 5,7 Kg

Masa

IP 23

Stopie� ochrony

Nazwa

Kod produktu

CastoTIG 1501 DC

305300

Dost�pny równie� w dedykowanej walizce dla najlepszej mobilno�ci

CASTOTIG 1702 AC/DC

Dane techniczne

• Spawarka TIG pr�d stały / pr�d przemienny • Najnowsza technologia inwertorowa zapewnia doskonał� kontrol� procesu spawania • Mo�liwo�� spawania aluminium i magnezu • Mo�liwo��spawaniaelektrod�otulon�

Zasilanie Nat��enie pr�du (cykl pracy) Masa Stopie� ochrony

Urz�dzenie CastoTIG 1702 AC/DC

230V 170A (30%) 120A (60%) 100A (00%) 15 Kg IP 23 Kod produktu 304900

21


Przecinarki plazmowe / przyłbice AIR JET 25CL Dane techniczne

Zasilanie Zakres ci�cia Wydajno�� Regulacja mocy

22

Max. nat��enie pr�du ci�cia (cykl) Max. moc wyj�ciowa Stopie� ochrony Gabaryty Masa

230V Ci�cie jako�ciowe:6mm Ci�cie zgrubne: 12mm 0,85 Automatyczna 20A (60%) 14.3 kVA IP21 540 x 220 x 400 mm 18 Kg

Kod produktu 751468

Opis AirJet 25CL jest przecinark� plazmow� z wbudowanym kompresorem, co czyni j� idealnymrozwi�zaniemdoci�ciablachwterenieczyjakimkolwiekmiejscuzdost�pnym zasilaniem 230V! • Precyzyjne sterowanie procesem ci�cia • Doskonała jako�� ci�cia

PRZYŁBICA SPAWALNICZA 95 SC Kod produktu 663003

Opis Wygodna i bezpieczna przyłbica spawalnicza, zapewniaj�ca zaciemnienie w kategorii DIN od stopnia 4 do 13. Nadajesi�dospawaniawmetodachMIG/MAG,TIG,elektrod� otulon�. Specjalna konstrukcja przyłbicy zapewnia ochron� przed dymem i gazami spawalniczymi podczas pracy. Solidna i lekka (490g).


Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy Kwas borny i boraks: stop! W odpowiedzi na nowe rozporz�dzenia zwi�zane z programem REACH(def.obok) odpowiedzialnym za zarz�dzanie materiałami niebezpiecznymi poprzez ich klasyfikacj�, rejestracj� i ocen�, Castolin zaprojektował now� gam� materiałów do lutowania, które nie zawieraj� �adnych szkodliwych dla ludzi substancji.

kwas borny boraks

Czym jest REACH? REACH to rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotycz�cebezpiecznegostosowania chemikaliów,poprzezichrejestracj� i ocen�, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwole� i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i �rodowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagro�e� stwarzanych przez sub-

stancje, oraz zapewnienie swobodnegoobrotusubstancjaminarynku wewn�trznym przy jednoczesnym wsparciu konkonkurencyjno�ci i innowacyjno�ci.*

wy�sze st��enia tego metalu.

W nowej gamie materiałów lutowniczych Castolin wyeliminowano kadm z dodatków stopowych.

23

Kadm: stop! Kadm, cz�sto wyst�puj�cy w materiałach do lutowania, jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym (wielokrotnie bardziej ni� arsen). Uszkadza nerki - niszczy kł�buszki i kanaliki nerkowe, powoduje anemi�, choroby układu kostnego (osteoporoz�), zaburzenia powonienia, białkomocz. Zmniejsza wydzielanie insuliny, zwi�ksza utlenianie lipidów (co prowadzi do zwi�kszonego wytwarzania wolnych rodników). Oddziałuje te� niekorzystnie na układ kr��enia. Kadm odkłada si� równie� w ło�ysku matek pal�cych w czasie ci��y lub w inny sposób nara�onych na

Unia Europejska ju� zupełnie zakazałau�yciakadmuwprzemy�le motoryzacyjnym, lotniczym oraz w przemy�le medycznym.

kadm

RoHs RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances(2002/95/EC),z27stycznia2003roku,wprowadzonaw�ycie1lipca2006roku.Dyrektywa ta została transponowana do Polski Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilo�ci substancji niebezpiecznych przenikaj�cych do �rodowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Materiały lutownicze z nowej gamy Castolin s� w pełni zgodne z dyrektyw� RoHS. * - �ródło: Wikipedia.

23


Castolin online Jeste�my online! Now� stron� zaprojektowali�my specjalnie z my�l� o promocji i informacji o nowej gamie dystrybucji.

• Filmy • Broszury • Aktualno�ci

www.castolin.pl

Dni otwarte w Twoim salonie Jako podstawowe narz�dzie promocji i szkolenia z produktów Castolin traktujemy dni otwarte w Twoim salonie:

• Szkolimy sprzedawców i klientów • Prezentujemy techniki lutowania i spawania • Organizujemy specjalne promocje

W W W .CA STOLI N .P L

pl-Katalog-dystrybucji  

http://www.castolin.com/sites/default/files/ckfinder/files/pl-Katalog-dystrybucji.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you