Casa Porte | Catalogue 2021 - No.1

Page 1
02 NOSTRA ФОТОГРАФИИ

MUZA

ЦЕНА

GRETA

MIRA

PIANA

PIANA SATEN

10.701 MKD 11.378 NG242-2 NM265-2

златен даб

NM262-2 NM265-7

златен патина даб

NP271-2

златен даб

NP273-2

златен даб

174 185

Цените се без пресметан ДДВ

1


02 NOSTRA ФОТОГРАФИИ

MUZA

ЦЕНА

GRETA

MIRA

PIANA

PIANA SATEN

11.070 MKD 11.378 NG242-7 NM265-2

патина златен даб

NM262-7 NM265-7

патина

NP271-7

патина

NP273-7

патина

180 185

Цените се без пресметан ДДВ

1


02 NOSTRA ФОТОГРАФИИ

ЦЕНА

MUZA

11.378 MKD NM265-2

златен даб

NM265-7

патина

185

Цените се без пресметан ДДВ

1


02 02 NOSTRA NOSTRA

Вратно крило

Дрво и медијапан, масив

Вратно крило Облога

Дрво и медијапан, масив Delux Фолија

Облога Дебелина на крило

Delux Фолија 40 mm.

Дебелина на крило Каса

40 mm. 80-160 mm.

Каса Шарки

80-160 mm. 3 шарки

Шарки Брва

3 шарки Италијанска брава со клуч

Брва Квака

Италијанска брава со клуч Кваките се вклучени во цената

Квака Стакло

Кваките се вклучени во цената Стаклото е вклучено во цената

Стакло Боја

Стаклото е вклучено во цената Златен даб, Патина

Боја Мерки за вградување

Златен даб, Патина висина 205 cm.

Мерки за вградување

висина 205 cm. ширина 70, 80, 90, 100 cm. ширина 70, 80, 90, 100 cm.

Монтажа

Монтажата е вклучена во цената

Монтажа Уплата

Монтажата е вклучена во цената Авансна уплата од 70% пред нарачка

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка Останатите 30% пред достава Останатите 30% пред достава


02 05 NOSTRA PLUS ФОТОГРАФИИ ФОТОГРАФИИ

ЦЕНА ЦЕНА

MUZA NIKA

11.378 6.581 MKD NM265-2 PN912-1

златен јасен даб

NM265-7 PN912-2

патина златен даб

PN912-5

сива

PN912-6.1

бела

€€

185 107

Цените Ценитесе себез без пресметан пресметанДДВ ДДВ

1 1


05 02 PLUS NOSTRA

Вратно крило

Дрво и медијапан

Вратно крило Облога

Дрво и медијапан, масив Delux Фолија

Облога Дебелина на крило

Delux Фолија 34 mm.

Дебелина на крило Каса

40 mm. 80-160 mm.

Каса Шарки

80-160 mm. 3 шарки

Шарки Брва

3 шарки Италијанска брава со клуч

Брва Квака

Италијанска брава со клуч Кваките се вклучени во цената

Квака Боја

Кваките се вклучени во цената Јасен, Златен даб, Сива, Бела

Стакло Мерки за вградување

Стаклото е вклучено во цената висина 205 cm.

Боја

Златен даб, Патина ширина 70, 80, 90, 100 cm.

Мерки за вградување

висина 205 cm.

Монтажа

ширина 70, 80, 90, 100 cm. Монтажата е вклучена во цената

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка

Монтажа

Монтажата е вклучена во цената Останатите 30% пред достава

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка Останатите 30% пред достава


02 05 NOSTRA PLUS ФОТОГРАФИИ ФОТОГРАФИИ

ЦЕНА ЦЕНА

MUZA RINA

11.378 6.458 MKD NM265-2 PR931-1

златен јасен даб

NM265-7 PR931-2

патина златен даб

PR931-5

сива

PR931-6.1

бела

€€

185 105

Цените Ценитесе себез без пресметан пресметанДДВ ДДВ

1 1


05 02 PLUS NOSTRA

Вратно крило

Дрво и медијапан

Вратно крило Облога

Дрво и медијапан, масив Delux Фолија

Облога Дебелина на крило

Delux Фолија 34 mm.

Дебелина на крило Каса

40 mm. 80-160 mm.

Каса Шарки

80-160 mm. 3 шарки

Шарки Брва

3 шарки Италијанска брава со клуч

Брва Квака

Италијанска брава со клуч Кваките се вклучени во цената

Квака Боја

Кваките се вклучени во цената Јасен, Златен даб, Сива, Бела

Стакло Мерки за вградување

Стаклото е вклучено во цената висина 205 cm.

Боја

Златен даб, Патина ширина 70, 80, 90, 100 cm.

Мерки за вградување

висина 205 cm.

Монтажа

ширина 70, 80, 90, 100 cm. Монтажата е вклучена во цената

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка

Монтажа

Монтажата е вклучена во цената Останатите 30% пред достава

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка Останатите 30% пред достава


02 10 NOSTRA COLORI ФОТОГРАФИИ ФОТОГРАФИИ

ЦЕНА ЦЕНА

MUZA STANDARD

11.378 6.027 MKD NM265-2 CS731-1

златен јасен даб

NM265-7 CS731-2

патина златен даб

CS731-5

сива

CS731-6.1

бела

€€

185 98

Цените Ценитесе себез без пресметан пресметанДДВ ДДВ

1 1


10 02 COLORI NOSTRA

Вратно крило

Дрво и медијапан

Вратно крило Облога

Дрво и медијапан, масив Delux Фолија

Облога Дебелина на крило

Delux Фолија 34 mm.

Дебелина на крило Каса

40 mm. 80-160 mm.

Каса Шарки

80-160 mm. 3 шарки

Шарки Брва

3 шарки Италијанска брава со клуч

Брва Квака

Италијанска брава со клуч Кваките се вклучени во цената

Квака Боја

Кваките се вклучени во цената Јасен, Златен даб, Сива, Бела

Стакло Мерки за вградување

Стаклото е вклучено во цената висина 205 cm.

Боја

Златен даб, Патина ширина 70, 80, 90, 100 cm.

Мерки за вградување

висина 205 cm.

Монтажа

ширина 70, 80, 90, 100 cm. Монтажата е вклучена во цената

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка

Монтажа

Монтажата е вклучена во цената Останатите 30% пред достава

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка Останатите 30% пред достава


02 08 NOSTRA MODERN ФОТОГРАФИИ ФОТОГРАФИИ

ЦЕНА ЦЕНА

MUZA CHESY

11.378 7.934 MKD NM265-2 PN912-2

златен златен даб даб

NM265-7 PN912-6.1

€€

патина бела

185 129

Цените Ценитесе себез без пресметан пресметанДДВ ДДВ

1 1


08 02 MODERN NOSTRA

Вратно крило

Дрво и медијапан

Вратно крило Облога

Дрво и медијапан, масив Delux Фолија

Облога Дебелина на крило

Delux Фолија 34 mm.

Дебелина на крило Каса

40 mm. 80-160 mm.

Каса Шарки

80-160 mm. 3 шарки

Шарки Брва

3 шарки Италијанска брава со клуч

Брва Квака

Италијанска брава со клуч Кваките се вклучени во цената

Квака Стакло

Кваките се вклучени во цената Стаклото е вклучено во цената

Стакло Боја

Стаклото е вклучено во цената Златен даб, Бела

Боја Мерки за вградување

Златен даб, Патина висина 205 cm.

Мерки за вградување

висина 205 cm. ширина 70, 80, 90, 100 cm. ширина 70, 80, 90, 100 cm.

Монтажа

Монтажата е вклучена во цената

Монтажа Уплата

Монтажата е вклучена во цената Авансна у плата од 70% пред нарачка

Уплата

Авансна уплата од 70% пред нарачка Останатите 30% пред достава Останатите 30% пред достава


+ ДИМЕНЗИИ ЕДНОКРИЛНА ВРАТА МЕРКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ, СВЕТЛА МЕРКА

1


+ ДИМЕНЗИИ ЕДНОКРИЛНА ВРАТА МЕРКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ, СВЕТЛА МЕРКА

1

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.