Imatges per al record teatre casal

Page 1

Imatges per al record


PERE ARQUILLUÉ Cyrano de Bergerac Gener 2013


MANEL 10 Milles per veure una bona armadura Novembre 2011


PEP BOU Rebufaplanetes Febrer 2012


EL CONSORCIO En concert Marรง 2012


QUIM MASFERRER El Xarlatan Febrer 2011


AMPARO MORENO I JOAN PERA Visca els nuvis Novembre 2011


MANOLO ESCOBAR

Novembre 2012


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.