Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d'Arts Visuals 2014

Page 1

2014 PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS2014 PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS


AJUNTAMENT DE PALMA Batle M. Hble. Sr. José Hila Vargas Regidor de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística Il·lm. Sr. Miquel Perelló Oliver PATRONAT FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA President M. Hble. Sr. José Hila Vargas Vicepresident Il·lm. Sr. Miquel Perelló Oliver Patrons Il·lma. Sra. Susanna Moll Kamerich Il·lma Sra. Eva Frade Bravo Sra. Francisca Niell Llabrés Sr. José Javier Bonet Díaz Sr. Pedro Ribas Dietrich Sr. Antoni Sbert Casasayas Sra. Neus García Iñesta Sr. Paco Espinosa Trujillo Sr. Gaspar Sabater Vives Secretari Sr. Antoni Pol Coll Sotssecretària Sra. Francisca Arbona Serra

Jurat format per Enrique Juncosa, Tania Pardo y Beatriz Espejo.

4


ACTA DEL JURAT 7

TEXT Enrique Juncosa 9 PRIMER PREMI IRENE DE ANDRÉS 16 MENCIÓ D’HONOR MARC LARRE 18 MENCIÓ D’HONOR MP & MP ROSADO 20 FINALISTES AGGTELEK 22 MIGUEL AGUIRRE 24 IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA 26 TAXIO ARDANAZ 28 RICARD CHIANG 30 JOSE LUIS CREMADES 32 OLALLA GÓMEZ 34 IÑAKI GRACENEA 36 DIANA LARREA 38 JOSE LUIS LÓPEZ MORAL 40 FERNANDO MASTRETTA 42 GUILLERMO MORA 44 SANTIAGO MORILLA 46 ADRIAN NAVARRO 48 PSJM 50 IAN WAELDER 52 SIMON ZABELL 54

ÍNDEX

CURRICULUMS 56

5Acta del jurat PREMI CIUTAT DE PALMA ANTONI GELABERT D’ARTS VISUALS 2014 Irene de Andrés – Behind the screens

FINALISTES Miguel Ángel Aguirre Irma Álvarez Taxio Ardanaz José Luis Cremades Ricardo Chiang Olalla Gómez Iñaki Gracenea Marc Larré Diana Larrea José Luis López Fernando Mastretta Guillermo Mora Santiago Morilla Adrián Navarro Mp & Mp Rosado Ian Waelder Simón Zabell AGGETELEK PSJM

7


8


H

an passat ja diverses dècades des de l’inici de l’anomenada postmodernitat, quelcom que va tenir lloc a finals dels seixanta i principis dels setanta, a les nacions occidentals considerades més avançades, i continuam vivint en aquest context. En aquella època va començar a qüestionar-se la idea de progrés i amb això la consideració de l’art com una successió d’invencions formals. Varen ser els anys en què varen tenir lloc esdeveniments com el Maig del 68 europeu, i les revoltes nord-americanes en defensa dels drets civils i la contracultura hippy. L’art abraçarà aviat tecnologies aviat noves, i es trencaran les jerarquies entre els diferents mitjans artístics. Més recentment encara, es produirà el fenomen de l’eclosió de l’art contemporani a països que anteriorment es consideraven del tot aliens al seu desenvolupament. En aquest context, cada vegada més complicat a causa de la globalització, sembla natural que ens trobem, observant les obres presentades i seleccionades per al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals, 2014 i com ja ve sent habitual, amb una gran diversitat de propostes que semblen conviure amb naturalitat malgrat que fins i tot poden ser contradictòries. Potser és la ironia la característica comuna més generalitzada en pensar les obres en el seu conjunt, una actitud que és present fins i tot en aquelles obres que tenen a veure amb qüestions sociopolítiques. Aquesta ironia deriva sens dubte de la nostra convivència amb aquesta totalitat de propostes que competeixen entre elles. Ens trobam davant un gran ventall formal amb mitjans tradicionals, però també amb formes que podem considerar híbrides d’alguns d’aquests mtijans, incloent-hi intervencions sobre fulls de diari, pintura, instal·lació, vídeo, teixits, dibuix, collage, escultura o fotografia. Els artistes, així mateix, pertanyen a diverses generacions; alguns han estat actius durant dècades i d’altres són molt joves encara. Els temes sociopolítics, als quals ja ens hem referit, apareixen amb una certa freqüència. També es prefereixen materials pobres i tot té un aspecte internacional, sens dubte motivat per la facilitat actual d’accedir a informació de forma pràcticament instantània. L’obra guanyadora d’aquesta edició del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d´Arts Visuals, va resultar ser, per unanimitat, Behind the Screens, de la jove artista eivissenca Irene de Andrés. Realitzada el 2012, aquesta obra està feta amb tres pantalles digitals usades, i amb aspecte d’estar avariades, d’un Mac Book, una vasa digital i una càmera de fotos, muntades damunt la paret a diferents alçàries. A les pantalles, que estan connectades a la xarxa elèctrica mitjançant cables col·locats de forma vertical de les pantalles al terra, veim imatges en moviment lent de formes geomètriques, que semblen surar a la deriva, i que ens remeten als orígens mateixos de l’abstracció. Són imatges semblants a les explorades pels suprematistes russos (Malèvitx) o els

9


neoplasticistes holandesos (Mondrian), dos moviments fonamentals de l’avantguarda europea en començar el segle XX, i que varen explorar nous territoris estètics a la recerca d’una puresa que veien com quelcom genuïnament espiritual. Les imatges geomètriques d’Irene de Andrés estan desproveïdes de color i es confonen gairebé amb el fons damunt el qual es mouen, la qual cosa subratlla la sensació de fragilitat que té tot gràcies a l’ús de les pantalles velles esmentades i una instal·lació elèctrica d’aspecte casolà. De fet, en un primer moment sembla que les pantalles sol generen una llum somorta. L’obra, en tot cas, és atractiva visualment i formalment, i requereix un temps de contemplació que li atorga serietat. Es refereix, amb una ironia suau però directa, a la velocitat amb què es tornen obsoletes tant les teories estètiques com les noves tecnologies. S’han atorgat també dues mencions d’honor. Una a l’escultura dels germans sevillans MP & MP Rosat titulada Práctica de espacio. Silla #22 (2014), realitzada amb vint-i-dos segments units de bambú fals, sense que es notin les unions, que constitueixen una espècie de gargot tridimensional que va corbant-se a l’espai, com si assistíssim a la desintegració del que originàriament hauria estat la cadira que suggereix el títol, i converteix en el procés quelcom funcional en quelcom artístic. Tot té sentit de l’humor, encara que sense rebutjar l’aspecte estètic del resultat. L’altra obra esmentada és Sincronía (2014), un vídeo del català Marc Larre. Es tracta d’una pel·lícula divertida i seductora, homenatge a The Way Things Go (1987), vídeo ja clàssic del tàndem suís Fischli & Weiss sobre una apocalíptica reacció en cadena de nombrosos objectes, i en el qual la mirada de l’artista dóna una vida inesperada a diferents objectes quotidians i normalment inerts. Entre les altres obres m’agradaria destacar aquí també les pintures d’Adrién Navarro i Simón Zabell, l’escultura de Guillermo Mora o la instal·lació de Richard Chang. En qualsevol cas, totes les obres del conjunt seleccionat han donat lloc a una exposició que es pot veure com a representativa de l’art contemporani al nostre país. Enrique Juncosa

10


H

an pasado ya varias décadas desde el inicio de la llamada Posmodernidad, algo que tuvo lugar a finales de los sesenta y principios de los setenta, en las naciones occidentales consideradas más avanzadas, y seguimos viviendo en ese contexto. En esa época, comenzó a cuestionarse la idea de progreso y con ello la consideración del arte como una sucesión de invenciones formales. Fueron los años en que tuvieron lugar sucesos como el Mayo del 68 europeo, y las revueltas norteamericanas en defensa de los derechos civiles y la Contracultura hippy. El arte abrazará pronto nuevas tecnologías, y se romperán las jerarquías entre los distintos medios artísticos. Más recientemente todavía, se producirá el fenómeno de la eclosión del arte contemporáneo en países que anteriormente se consideraban del todo ajenos a su desarrollo. En este contexto, cada vez más complicado debido a la globalización, parece natural que en nos encontremos, observando las obras presentadas y seleccionadas para el Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d´Arts Visuals, 2014, y como ya viene siendo habitual, con una gran diversidad de propuestas que parecen convivir con naturalidad a pesar de poder ser incluso contradictorias. Tal vez sea la ironía la característica común más generalizada al pensar las obras en su conjunto, una actitud que está presente incluso en aquellas obras que tienen que ver con cuestiones sociopolíticas. Ésta ironía deriva sin duda de nuestra convivencia con esa totalidad de propuestas que compiten entre ellas. Nos encontramos ante un gran abanico formal con medios tradicionales, pero también con formas que podemos considerar híbridas de algunos de ellos, incluyendo todo intervenciones sobre hojas de periódico, pintura, instalación, video, tejidos, dibujo, collage, escultura o fotografía. Los artistas, asimismo, pertenecen a varias generaciones, algunos habiendo estado activos durante décadas y otros siendo muy jóvenes todavía. Los temas socio-políticos, a los que ya nos hemos referido, aparecen con cierta frecuencia. También se prefieren materiales pobres y todo tiene un aspecto internacional, sin duda motivado por la facilidad actual de acceder a información de forma prácticamente instantánea. La obra ganadora de esta edición del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d´Arts Visuals, resultó ser, por unanimidad, Behind the Screens, de la joven artista ibicenca Irene de Andrés. Realizada en 2012, esta obra está hecha con tres pantallas digitales usadas, y con aspecto de estar averiadas, de un Mac Book, un marco digital y una cámara de fotos, montadas sobre la pared a diferentes alturas. En las pantallas, que están conectadas a la red eléctrica mediante cables colocados de forma vertical de las pantallas al suelo, vemos imágenes en lento movimiento de formas geométricas, que parecen flotar a la deriva, y que nos remiten a los orígenes mismos de la abstracción. Son imágenes semejantes a las exploradas por los suprematistas rusos (Malévich) o los neoplasticistas holandeses (Mondrian), dos movimientos fundamentales de la vanguardia europea al empezar el siglo XX, y que exploraron nuevos territorios estéticos en búsqueda de una pureza que veían como algo genuinamente espiritual. Las imágenes geométricas de Irene de

11


Andrés están desprovistas de color, confundiéndose casi con el fondo sobre el que se mueven, lo que subraya la sensación de fragilidad que tiene todo, gracias al uso de las pantallas viejas mencionadas y una instalación eléctrica de aspecto casero. De hecho, en un primer momento parece que las pantallas solo generan una luz mortecina. La obra, en todo caso, es atractiva visual y formalmente, requiriendo un tiempo de contemplación que le otorga seriedad, refiriéndose con una ironía suave pero directa, a la velocidad con que se tornan obsoletas tanto las teorías estéticas como las nuevas tecnologías. Se han otorgado también dos menciones de honor. Una de ellas a la escultura de los hermanos sevillanos MP & MP Rosado titulada Práctica de espacio. Silla #22 (2014), realizada con veintidós segmentos unidos de bambú falso, sin que se noten las uniones, y conformando una suerte de garabato tridimensional que va curvándose en el espacio, como si asistiéramos a la desintegración de lo que originariamente habría sido la silla que sugiere el título, convirtiendo en el proceso algo funcional en algo artístico. Todo tiene sentido del humor, aunque sin rechazar el aspecto estético del resultado. La otra obra mencionada es Sincronía (2014), un video del catalán Marc Larre. Se trata de una película divertida y seductora, homenaje a The Way Things Go (1987), video ya clásico del tándem suizo Fischli & Weiss sobre una apocalíptica reacción en cadena de numerosos objetos, y en el que la mirada del artista da una vida inesperada a distintos objetos cotidianos y normalmente inertes. Entre las otras obras me gustaría destacar aquí también las pinturas de Adrian Navarro y Simón Zabell, la escultura de Guillermo Mora o la instalación de Richard Chang. En cualquier caso, todas las obras del conjunto seleccionado han dado lugar a una exposición que puede verse como representativa del arte contemporáneo en nuestro país. Enrique Juncosa

12


13


14


OBRES

15


16


PRIMER PREMI IRENE DE ANDRÉS Behind the Screens, 2012 Pantalla de Mac Book, 27,5 x 20,5 cm Pantalla de marc digital, 21,5 x 13 cm Pantalla de càmera de fotos, 8 x 7 cm

17


18


MENCIÓ D’HONOR MARC LARRE Sincronías, 2014 HD vídeo 7’20”

19


20


MENCIÓ D’HONOR MP & MP ROSADO Práctica de espacio. Silla #22, 2014 Cadira de bambú fals o fibra vegetal formada per 22 segments i coure pintat Instal•lació de mides variables

21


22


AGGTELEK To (V). Serie Travel Notes, 2014 Oli sobre tela 100 x 70 cm Certificado de Autenticidad, 2014 BolĂ­graf sobre paper 29,7 x 21 cm

23


24


MIGUEL AGUIRRE Se vende, 2014 Llana d’ovella 134 x 187 cm

25


IRMA Ă LVAREZ-LAVIADA ST, 2014 Pintura industrial sobre embalatge, caixa de fusta i tapa 130 x 155 cm

26


27


28


TAXIO ARDANAZ L’espoir, 2013 Acrílic sobre paper 183 x 140 cm

29


30


RICARD CHIANG Compostera 2, 2015 Pigment i aigua sobre paper encolat damunt tauler marí. Troncs, branques, fulles seques i tot aquell material de rebuig que es genera quotidianament al compostatge Instal•lació de mides variables

31


32


JOSE LUIS CREMADES Todos los colores, 2014 AcrĂ­lic sobre tela 81 x 61 cm (12 peces)

33


34


OLALLA GÓMEZ Al límite, 2014 (País al límite, Mundo al límite, Razón al límite) Intervenció sobre diaris 50 x 70 cm (tríptic) Ed. 3 + 1PA.

35


36


IÑAKI GRACENEA ST, 2013 Tècnica mixta sobre paper 70 x 50 cm (20 peces)

37


38


DIANA LARREA Cambio evolutivo: Papaions, 2014 Dibuixos a tinta, grafit i llapis de color 42 x 30 cm (6 peces)

39


40


JOSE LUIS LÓPEZ MORAL Ofelia Series 10072m141750A, 2014 Fotografia digital sobre paper RC 100 x 150 cm Peça única

41


42


FERNANDO MASTRETTA The Corruptors, 2014 Sèrie Chelsea Cloisters Acrílic i retolador sobre tela 140 x 195 cm

43


44


GUILLERMO MORA Mitad tú, mitad yo (Pedro), 2014 Capes de pintura acrílica plegades i apilades, cavallet de fusta 130 x 45 x 45 cm

45


SANTIAGO MORILLA SPAIN PONG, 2014 Taula de ping pong Vídeo Full HD 4’4‘’ Ed. 5 u. + 2PA

46


47


48


ADRIAN NAVARRO Loop #1, 2012 Oli i acrílic sobre tela 185 x 232 cm

49


50


PSJM Número de manifestaciones en España 2003-2012, 2013 Acrílic sobre tela 200 x 150 cm

51


IAN WAELDER Colmena, 2013 Impressió de plànol, cinta americana sobre paret, fusta i pintura acrílica 197 x 154 x 38 cm

52


53


54


SIMON ZABELL Entierro del Conde de Orgaz, 2014 Oli sobre tela 145 x 175 cm

55


56


CURRÍCULUMS

57


2012 “Inkjet & Soundtracks”, SKL Gallery, Palma. “The Speaker”, Exile, Berlín. 2013 “4 Poor Monologues”, Exile, Berlín. “2 esculturas vivas”, Gerhardt Braun Gallery, Palma. “Poéticas del objeto”, Shau Ort, Shaufenster, Zuric. “we/poo/r.glitch=oilDownloads.jpg”, Galeria José Robles, Madrid. 2014 “The Spectators”, Capella de Sant Roc, Valls, Tarragona. “Sobre gatos, sin títulos, happenings, bocadillos y otros conceptos”, Cyan Gallery, Barcelona.

Aggtelek Gema Perales. Barcelona, 1982 Xandro Vallès. Barcelona, 1978 EXPOSICIONS INDIVIDUALS

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2008 “1er Ensayo Escultórico”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries. “Lightfall Post-Collage”, Centre Cultural La Mercè, Burriana, Castelló. “AGGTELEK, Subzone1”, Galeria Adler, Frankfurt, Alemanya. “Boxplot” Performing ARCO 08, Madrid.

2008 “Fràgil”, Museu Le Carré-Bonnat, Baiona, França. V Certamen de Pintura de Castelló, Museu de Belles Arts, Castelló. “Zomerzone”, Museu Het Domein, Sittard, Holanda. “Ajenos”, Cavallerizza Palazzo Sambucca, Palerm, Itàlia. “Video Europa”, Off Loop Festival, Espai Ubu, Barcelona.

2009 “When necessity becomes the norm (A poor retrospective)”, LABOR, Budapest. “Installation Tale”, Institut Cervantes, Brussel·les. “Ass-Dialectics”, Galeria Jozsa, Brussel·les. “El video del mes”, Matadero, Madrid.

2009 “Remote viewing: New Video Art”, comissariada per Paul Young, Pacific Design Center, Los Angeles, EUA. “Inaugural Exhibition”, Luis Adelantado Mexico, Ciutat de Mèxic. “46è Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença”, Museu de Pollença, Mallorca. Crosstalk Festival, Budapest. “Solo al Buio”, Mercati di Traiano, Roma. “Diez +: Arte Contemporáneo Español de la Colección ABC”, Institut Cervantes, Nova York, EUA. “El video del mes: marzo 2009”, Matadero, Madrid. “Processes2: True Image”, VideoSpace, Budapest. “Now. Transformation Spaces”, Casa del Lago, Mèxic DF. “LP’09. Festival de Dansa … o no”, CCCB, Barcelona. “Modern Starts”, Col·lecció CircaXX, Còrdova.

2010 “Fast and Low and Cheap and Silly”, Chez Neon, Lió. “Dí chéngběn Opera”, Antiga Casa Haiku, Barcelona. “Slash Theatre of My Mundo”, SKL Gallery, Palma. “Space Riders”, Galeria Hilary Crisp, Londres. “Slash Theatre of My Mundo. Part 1”, Luis Adelantado València, València. “Ass-Dialectics + 2 Porno Malevich’s”, Galeria Magda Bellotti, Espacio Algeciras. Madrid. 2011 “Plat du Jour”, Homesession, Barcelona. “Incident no. 40”, Incident Report, Hudson, Nova York. “Impossibilities. Extreme Survivals in Art”, Espai Guinovart, Agramunt, Lleida. “A Sort of Song”, L’Autonomie, Brussel·les.

2010 BIAM 2010, Museu del Montsià, Amposta. Partition 2.0/Fake, Modem, Centre d’Art Modern i Contemporani, Debrecen, Hongria. 2a Biennal de Rennes, “Ce qui vient”, comissariada

58


per Raphael Jeune, Convent dels Jacobins, Rennes, França. “Santurce es Ley”, comissariada per DaWire (Carla Acevedo), Santurce, Puerto Rico. Festival Agitato, Le Triangle, Rennes, França. “Mientras sea posible”, Casa América, Madrid. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2009, Casal Solleric, Palma de Mallorca.

2014 “Swab Art Fair”, Gerhard Braun Gallery y Cyan Gallery, Barcelona. “Artificialia”, Cyan Gallery, Barcelona. “XIV Encuentres d’Art Contemporani”, MUA (Museu de la Universitat d’Alacant), Alacant. “Das stille Leben des Sammlers Kempinski”, Exile, Berlín. “Poppositions”, Abel Nicosdriou Projects, Països Baixos. “Hinterlandmark i el Pavelló”, Espai Addaya, Alaró, Mallorca.

2011 “PDF Sculptures”, Window Auckland, Auckland, Nova Zelanda. “Other Possible Titles”, Grizzly Grizzly, Filadèlfia, EUA. “Summercamp III. There is so much beauty it can make you cry”, Exile, Berlín. “Saltar la página. De Velázquez a Canogar”, Museu ABC, Madrid. “Art is a Combat Sport”, comissariada per Jean-Marc Huitorel, Museu de les Belles Arts de Calais, França. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2010, Casal Solleric, Palma.

PREMIS I BEQUES 2006 Primer premi al I Concurs de Creació Artística de la Fundació José García Jiménez, Múrcia. Premi a EXPLUM 06, Puerto Lumbreras, Múrcia. 2007 Primer premi al VI Concurs d’Arts Plàstiques del Govern de Cantàbria. Santander. Primer premi a la Mostra d’Arts Visuals INJUVE. Círculo de Bellas Artes. Madrid. Primer premi al XII Premi d’Arts Visuals Ciutat de Burriana, Burriana, Castelló.

2012 “claResil 2012 mg”, comissariada per Alex Brahim, La Capella, Barcelona. “Artissima”, Exile Gallery, Torí, Itàlia. “Critical Botox: In times of 2.0 Feudalism”, Pavelló Unicredit, Bucarest. “Barcelona Poesia”, La Capella, Barcelona. “Ciutat”, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona. “Indisciplines!”, performance amb Pere Faura, Mercat de les Flors, Barcelona. “The Immutables”, DAFO, Lleida. “Spaces: Demolition”, Videoscreening, Chisinau, Moldàvia. “Ciutat”, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona.

2008 Primer premi al 5è Premi Internacional de Pintura de l’Ajuntament de Castelló. VII Beques Al Norte, Gijón, Astúries. 2009 Primer premi al Runners-up, Premi d’Art ABC, Madrid. 2012 Guanyadors al premi d’artistes emergents, Beers, Galeria Lambert, Londres.

2013 “FAQ: Factotum”, Fundació Tàpies, Barcelona. “Les Murs du Temps”, Cyan Gallery, Barcelona. “SummerFete”, Ceri Hand Gallery, Londres. “Festival Odaaq”, Rennes, França. “Beelden op het Vrijthof”, Maastricht, Països Baixos. “Comunidades Artísticas del Poblenou”, Can Felipa, Barcelona. “Liste 13. With Exile Gallery”, Basilea, Suïssa. “Me, Myself and I”, Fundació Centenera, Sala La Lonja, Madrid. “Emerging Artists Award”, Beers, Galeria Lambert, Londres.

59


2006 “Retrato”. Curadoria: Paulina Varas. Galeria h10, Valparaíso 2007 “In cold blood”. Espacio Líquido, Gijón “Postkarten”. gallaria punt, Samedan-St. Moritz 2008 “In Memoriam”. Galeria Estiarte, Madrid 2009 “Biopic”. Galeria Lucía de la Puente, Lima

Miguel Aguirre

2010 “Blown up”. Curadoria: Antoine Jonqueres. Galeria Leme, São Paulo “La Dernière-garde”. LiMAC, www.li-mac.org “Gone with the wind...” Y Gallery, Nova York

Lima, 1973 Viu i treballa entre Tarragona, Espanya, i Lima, Perú ESTUDIS 1990-96 Pintura, Facultat d’Art de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, Lima

2011 “Film still, still life”. Centre de Cultura Antiguo Instituto, Gijón “Otoño, verano, invierno”. Galeria Pilar Serra, Madrid Following “Tips for Artists Who Want to Sell / Wall Street”. Espacio Líquido, Gijón

2004-06 Estudis de doctorat, Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2012 “Lima, limón, etcétera...” Galeria Lucía de la Puente, Lima

1997 “Historia gris del rojo Amor”. Sala Luis Miró Quesada Garland, Lima

2013 “Memorandum”. Curadoria: Nacho Ruiz. Sala Municipal d’Exposicions Muralla Bizantina, Cartagena

1999 “Mendel”. Sala Luis Miró Quesada Garland, Lima

2014 “Blancas juegan y ganan”. Galeria Pilar Serra, Madrid “(Mal) Archivo”. II Biennal de Fotografía de Lima. Sala ICPNA Miraflores, Lima “Thirteen painters”. Solo Projects Focus Latinoamerica – ARCO. Y Gallery

2000 “Film Noir”. Galeria Wu, Lima 2001 “Los muertos”. Galeria Wu, Lima

2015 “Media cajetilla de cigarrillos y una de fósforos”. Sala LMQG, Lima (desembre)

2003 “Naturaleza muerta”. Galeria Wu, Lima 2005 “Narcissus”. gallaria punt, Samedan-St. Moritz “land_scapes”. Galeria Wu, Lima “Los durmientes (peruanos inmigrantes)”. Curadoria: Jorge Villacorta. Museu d’Are de la Universitat Nacional Makor de San Marcos, Lima

EXPOSICIONS BIPERSONALS 2001 “Sandra Gamarra + Miguel Aguirre”. dpm gallery, Guayaquil

60


2009 “El Fin”, amb Christoph Draeger. Y Gallery, Nova York

2001 “Políticas de la diferencia. Arte iberoamericano fin de siglo”. Coordinació: Kevin Power. Centre de Convencions de Pernambuco, Recife. Museu d’Art Llatinoamericà de Buenos Aires. Museu d’Art de Puerto Rico, San Juan. Museu Alejandro Otero i Museu de Belles Arts, Caracas III Biennal do Mercosul. Porto Alegre “Perú: resistencias”. Curadoria: Centre d’Arts Visuals. Casa de América, Madrid V Festival Internacional de video/arte/electrónica. Sala Luis Miró Quesada Garland, Lima

2014 “Horror vacui”, amb Sandra Gamarra. Espacio Líquido, Gijón

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 1995 “Nunca estuve tan bien en toda mi vida”. Galeria Atrium, Lima.

2002 “En centímetros”, Galeria Fernando Pradilla, Madrid “Lo impuro y lo contaminado: retornos críticos de la pintura 1997-2002”. Curadoria: Gustavo Buntinx. Centre Cultural d’Espanya, Lima “Portraits”. Mexican Cultural Institute, Washington D.C.

1996 “Encuentro de Arte”. Museu d’Osma, Lima “Lo sagrado de lo profano”. Curadoria: Ana María Rodrigo i Jorge Villacorta. Centre Cultural d’Espanya, Lima XXVIII Festival International de Pintura. Château des Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

2003 III Festival de Fotografía de Miraflores: “Desplazamientos”. Curadoria: Luis Lama. Galeria Corriente Alterna, Lima “Del bit al papel: gráfica digital en el MIDE”. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela, Pamplona. Sala d’exposicions del Campus, Ponferrada “Lima. La ciudad y el desierto”. Curadoria: Natalia Majluf. Museu d’Art de Lima (MALI) “Boda”. Curadoria: Mercedes Prado i Gloria Prado. Museu Extremeny i Iberoamericà d’Art Contemporani (MEIAC), Badajoz

1997 I Biennal Iberoamericana de Lima - Saló d’obertura. Curadoria: Centre d’Arts Visuals. Casa Barbieri, Lima “Los nuevos ángeles”. Galeria 2 V’S, Lima Festivals Internacionales de Lima. Curadoria: Centre d’Arts Visuals. Galeria Pancho Fierro, Lima 1998 IV Concurs de Pintura Johnnie Walker. Museu d’Osma, Lima “Geografía de los no-lugares”. Curadoria: Jorge Villacorta. Centre Cultural d’Espanya, Lima II Concurs d’Arts Plàstiques Fundació Telefónica, Lima

2004 “Super”. silvia stulz-zindel art, Zuric XXV Certamen de Miniquadres Huestes del Cadí. Museu del Calçat, Elda

1999 “Arte contemporáneo en el Perú”. Curadoria: Centre d’Arts Visuals. Casa de la Cultura, La Paz “Jardín babélico”. Curadoria: Alfonso Castrillón i Manuel Munive. Galeria d’Arts Visuals de la Universitat Ricardo Palma, Lima “Realidad”. Curadoria: Armando Williams. Sala Raúl Porras Barrenechea, Lima “El laberinto de la choledad: cuerpos volátiles. Curadoria: Jorge Villacorta. Centre Cultural d’Espanya, Lima

2005 “Miradas de fin de siglo I. Revelaciones: poéticas apocalípticas en el arte peruano del fin de milenio”. Curadoria: Gustavo Buntinx. Museu d’Art de Lima (MALI) “Rockola”. Galeria Artco, Lima “Ego semejante: autorretrato contemporáneo”. Curadoria: Armando Williams. Museu d’Art del Centre Cultural de San Marcos, Lima “Drive-In Gallery”. Parkhaus Gessnerallee, Zuric

2000 II Biennal Nacional de Lima. Casa Rímac, Lima “Referentes pop en el arte peruano”. Museu d’Art del Centre Cultural de San Marcos, Lima

2006 “Miradas de fin de siglo III. Tránsito de imágenes (puntos de fuga hacia el arte último)”. Curadoria: Jorge Villacorta. Museu d’Art de Lima

61


“Urbe y arte. Imaginarios de Lima en transformación 1980-2005”. Museu de la Nació, Lima “Sobre fotografía”. Curadoria: Natalia Majluf i Jorge Villacorta. Sala Juan Bautista y Carlos Verme, Museu d’Art de Lima (MALI)

Clifford Chance US, Gallery Space, Nova York “Pintura y escultura”. Galeria Pilar Serra, Madrid “(in)visibilidad & (des)control”. Curadoria: Víctor Zarza. Galeria Fernando Pradilla, Madrid “24 imágenes por segundo. Curadoria”: Víctor Mejía. Centre Cultural de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, Lima VOLTA6 Basel. Y Gallery “Colección de Arte Contemporáneo del Museo de San Marcos”, Museu d’Art del Centre Cultural de San Marcos, Lima “Mujeres gritando”. Galeria Espacio Líquido, Gijón PINTA London. Y Gallery “Postfacio: melancolías de la violencia. Vídeo peruano: post-guerra, tras-dictadura (2000-2009)”. Curadoria: Micromuseo. Fundació Simón I. Patiño, Santa Cruz “15 años”. Galeria Lucía de la Puente, Lima “Story Book / Story Board (Libro de cuentos). Colección Fernando Fernández”. Curadoria: Kevin Power. Palacete del Embarcadero, Santander ARCO Madrid. Galeria Estiarte - Galeria Lucía de la Puente CIRCA San Juan de Puerto Rico. Galeria Espacio Líquido

2007 “Biennal de Valls”. Museu de Valls “10º 00 S / 76º 00 W”. Galeria Leme, São Paulo BÂLELATINA Basel. Galeria Espacio Líquido “Godard”. Curadoria: Luis Lama. Centre Cultural d’Espanya, Lima “Miradas de fin de siglo IV. Popular/Pop (vanguardia, conflicto & modernidad visual)”. Curadoria: Rodrigo Quijano. Museu d’Art de Lima 2008 PULSE Miami. Galeria Espacio Líquido “Visiones del arte contemporáneo en el Perú”. Curadoria: Armando Williams. Galeria Lucía de la Puente, Lima “10.8 x 8.8”. Curadoria: Eneka Fernández. Buenaventura Muñoz, Barcelona NEXT Chicago. Galeria Espacio Líquido “Pasaporte para un artista, 10 años”. Sala Raúl Porras Barrenechea, Lima VII Concurs d’Arts Plàstiques Govern de Cantàbria, Casas del Águila y la Parra, Santillana del Mar HOT. Galeria Espacio Líquido, Basel CIRCA San Juan de Puerto Rico. Galeria Espacio Líquido ARCO Madrid. Galeria Estiarte

2011 “3 under 40. Part I”. Galeria Marlborough, Barcelona “Starring”. Curadoria: Eneka Fernández. Galeria Errequerre, Sant Sebastià “Donde el tiempo se encuentra”. Galeria Ana Vilaseco, la Corunya “Colectiva”. Galeria Pilar Serra, Madrid “El fin de la historia… y el retorno de la pintura de historia”. Curadoria: Paco Barragán. Domus Artium 2002 (DA2), Salamanca “Wallpaper”. Galeria Art & Design, Barcelona SWAB Barcelona. Galeria Espacio Líquido “Almost Transparent Blue”. Curadoria: Cecilia Jurado. Y Gallery, Nova York “SON”. Auditori Nacional de Música de Madrid “El tesoro de la juventud. La ficción y el deseo en Los inocentes de Oswaldo Reynoso”. Curadoria: Enrique Planas. Centre Cultural d’Espanya, Lima THE ARMORY SHOW New York. Galeria Lucía de la Puente ARCO Madrid. Galeria Pilar Serra - Galeria Espacio Líquido “Espíritu de Época. Una década de pintura en la colección de Ofelia Martín-Javier Núñez”. Museu Internacional d’Art Contemporani (MIAC), Arrecife “The End of History… and the Return of History Painting”. Curadoria: Paco Barragán. Museum voor Moderne Kunst (MMKA), Arnhem

2009 NADA Miami Beach. Y Gallery “In Memoriam”. Swallow Gallery, Barcelona PINTA New York. Y Gallery La No-Edad. Curadoria: Paco Barragán. Kunsthalle, Winterthur. Galeria El Charco, Arrecife “Juste une image”. Curadoria: Eneka Fernández. Centre Cultural Barceloneta, Barcelona SCOPE New York. Y Gallery Premi de Pintura Parlament de La Rioja. Cambra Legislativa Regional “Postales de Lima. Una selección de la colección de arte contemporáneo del MALI”. Casa Wiese, Lima ARCO Madrid. Galeria Estiarte - Galeria Lucía de la Puente - Galeria Espacio Líquido 2010 NADA Miami Beach. Y Gallery PREVIEW Berlin. Galeria Pilar Serra “Hispanic Heritage”. Curadoria: Jacob Robichaux.

62


“It’s alive, alive!”. Curadoria: Eneka Fernández. KKKB, Barcelona

“Construir / deconstruir / reconstruir”. Curadoria: Jorge Villacorta. Galeria Lucía de la Puente, Lima “El Eterno Femenino: retratos entre dos siglos”. Curadoria: Lola Durán. Sala de Exposicions Museu de la Pasión, Valladolid ARCO Madrid. Galeria Pilar Serra - Espacio Líquido

2013 UNTITLED Miami Beach. Y Gallery “Biopic”. Curadoria: Nathan Jenkins. Galeria Maria Stenfors, Londres “El Eterno Femenino: retratos entre dos siglos”. Curadoria: Lola Durán. Patio de la Infanta, Centre d’Exposicions i Congressos d’Ibercaja, Saragossa artBO Bogotá. Galeria Lucía de la Puente “Paradero”. Curadoria: Carlo Trivelli. Galeria Lucía de la Puente, Lima PArC Lima. Y Gallery “Artefactos animados. Curadoria: Eneka Fernández. Amato Sole, Barcelona “Mobile Views Barcelona” (en col·laboració amb Anna Arcas). Curadoria: Lorea Iglesias. 03 Videoakt International Videoart Biennal, Institut Francès. Fundació Tàpies, Barcelona, http://mobileartviews. wordpress.com/mobile-views-barcelona/ Col·lecció Alicia Aza. Curadoria: María Antonia de Castro. Fundació Lázaro Galdiano, Madrid “De madonna a Madonna. [De]construcciones de lo femenino en la sociedad contemporánea”. Curadoria: Paco Barragán. Domus Artium 2002 (DA2), Salamanca ARCOmadrid. Galeria Pilar Serra BYOB Lima 2013. Vol. 01. Curadoria: Juan Diego Tobalina i David Flores-Hora. Sala Luis Miró Quesada Garland, Lima

2015 “Íntimos extraños: la política como celebridad, la celebridad como política”. Curadoria: Paco Barragán. Centre Cultural Matucana 100, Santiago de Xile “#mobileviewsLima”. Curadoria: Lorea Iglesias. MAC Museu d’Art Contemporani, Lima “Señalamientos”. Curadoria: Jorge Villacorta. Galeria Lucía de la Puente, Lima PArC Lima. Y Gallery – Galeria Lucía de la Puente ARCO Madrid. Galeria Pilar Serra “Divertimento”. Galeria Lucía de la Puente, Lima Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert d´Arts Visuals 2014. Casal Solleric, Palma de Mallorca

PREMIS 2015 Selecció. Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert d´Arts Visuals 2014, Palma de Mallorca. 2014 Menció d’honor del jurat. VIII Premi Salou d’Investigació Pictòrica 2014. Memorial José Luis Rubio Sáez, Salou.

2014 “Imágenes fragmentadas: Colección fotográfica ICPNA”. Curadoria: Roger A. Cáceres. ICPNA San Miguel, Lima “¿Un nuevo medio en el medio? Historia del video peruano”. Curadoria: David Flores-Hora. Galeria Municipal de Arte Pancho Fierro, Lima VIII Premi Salou d’Investigació Pictòrica. Memorial José Luis Rubio Sáez. Torre Vella, Salou “Muestra antológica de aniversario: SLMQG – 30 años”. Curadoria: Lucía Pardo y Nicolás Tarnawiecki. Sala Luis Miró Quesada Garland, Lima “#mobileviewsBarcelona” (en col·laboració amb Anna Arcas). Curadoria: Lorea Iglesias. Espacio Fundació Telefónica, Lima “Exposiciones permanentes de la colección de arte contemporáneo (Selección del acervo siglos XX-XXI)”. Curadoria: Élida Román. Museu d’Art Contemporani de la Universitat Nacional Mayor de San Marcos, Lima “Mobilitzats” (en col·laboració amb Anna Arcas). Curadoria: Lorea Iglesias. Sala Ciutat, Barcelona PArC Lima. Y Gallery – Galeria Lucía de la Puente

2012 Selecció. Premi de Pintura Focus-Abengoa, Sevilla. 2009 Selecció. Premi de Pintura Parlament de La Rioja, Logroño. 2008 Selecció. VII Concurs d’Arts Plàstiques Govern de Cantàbria, Santillana del Mar. 2007 Selecció. Biennal d’Art de Valls, Valls. 2001 Primer premi. V Concurs d’Arts Plàstiques Fundació Telefónica, Lima. 1999 Menció d’honor. V Concurs de Pintura Johnnie Walker, Lima

63


Quart premi. II Concurs d’Arts Visuals Pasaporte para un Artista, de l’Ambaixada de França al Perú, Lima. 1998 Menció d’honor. I Concurs d’Arts Visuals Pasaporte para un Artista de l’Ambaixada de França al Perú, Lima 1996 Segon premi. III Concurs Nous Artistes del Banco de Crédito del Perú, Lima. 1995 Premi Banco de Crédito del Perú. Facultat d’Arte de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú Primera menció de honor. VII Saló Nacional de Pintura de l’Institut Cultural Peruà Nord-americà, Lima.

Irma Álvarez-Laviada Gijón, 1978 Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Vigo. Viu i treballa a Madrid.

COL·LECCIONS

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

Museu d’Art de Lima - MALI MAC – Museu d’Art Contemporani, Lima Micromuseo (“al fondo hay sitio”), Lima Museu d’Art Contemporani de la Universitat Nacional Mayor de San Marcos, Lima Institut Cultural Peruà Nord-americà, Lima LiMAC – Museu d’Art Contemporani de Lima Fundació Telefónica, Lima Banco de Crédito del Perú, Lima Col·lecció Hochschild, Lima Fraport, Frankfurt am Main Shoes Or No Shoes?, Kruishoutem
 (Bèlgica) Col·lecció Mario Testino, Londres Col·lecció Nieto González, Madrid - Berlín Fundació José Ortega y Gasset, Madrid Col·lecció CIRCA XX, Madrid Col·lecció López y Trujillo, Madrid Col·lecció Fernando Fernández, Santander Col·lecció Ofelia Martín y Javier Núñez, Lanzarote Col·lecció “La Naval”, Cartagena Col·lecció Alicia Aza, Asturias Arte al límite, Santiago de Xile

2002 “Variaciones sobre el Espacio I”, CCAI, Espacio 1, Gijón, Astúries. “Variaciones sobre el Espacio II”, Casa Municipal de Cultura d’Avilés, Astúries. 2005 “Memoria del vacío”, Sala Borrón, Oviedo. “Especies de espacios”, Galeria Altamira, Gijón, Astúries. 2008 “Intervenciones”, Galeria Altamira, Gijón, Astúries. 2009 “Campos de color”, CEART (Centre d’Art Tomás y Valiente), Madrid. 2010 “Procesos”, ATM Contemporary, Gijón, Astúries. 2011 “Procesos II”, ATM Contemporary naus, Gijón, Astúries. 2013 “Desaparecer es una idea”, Galeria Agustina Ferreira, San Juan, Puerto Rico. “Industrial Traveling”, Round the Corner, Lisboa. 2014 “Apilaciones”, Galeria La Naval. Cartagena, Múrcia.

64


“Desapariciones”, Galeria Sicart, Vilafranca del Penedès, Barcelona.

2009 ARCO (estand de la Galería Moriarty, Madrid), IFEMA, Madrid. Madrid Foto (estand de la Galería Moriarty, Madrid), IFEMA, Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2001 “1996.2001.PO”, Facultat de Belles Arts de Pontevedra, Vigo. I Premi d’Art Auditorio de Galicia, Santiago de Compostel·la. “2001: Odisea en el espacio”, Mostra d’Arts Plàstiques del Principat d’Astúries. VII Mostra Unión Fenosa, Estación Marítima, la Corunya.

2010 71a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques Valdepeñas, Museu de Belles Arts, Valdepeñas, Ciudad Real. 2012 “How to dream otherwise: Reanimating potentialities”, Seoul Art Spaces, Seül. Premi Internacional d’Art Combat Prize, Livorno, Itàlia. Premi Internacional d’Art EXPLUM, Puerto Lumbreras, Múrcia. “W.I.P”, Acadèmia d’Espanya a Roma, Itàlia.

2002 XXIX Premi Fundació Bancaixa, IVAM, Valencia. 2003 “Construcciones posibles”, Facultat de Belles Arts Pontevedra, Vigo.

2013 “Dreaming is a form of planning”, Agustina Ferreyra Gallery, San Juan, Puerto Rico. Becaris de l’Acadèmia d’Espanya a Roma 2011-12, Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Madrid.

2004 “S.T (Técnica mixta)”, Fundació Antonio Gala, Còrdova. MACO, Fira Internacional d’Art C, G. Casa Borne, Mèxic. Certamen Nacional d’Art Gràfic, Calcografia Nacional, Madrid. VIII Mostra Unión Fenosa, MACUF, la Corunya.

2014 VI Premi Internacional d’Art Fundación María José Jove, Fundación María José Jove, la Corunya Open Studios, Nave 25, Madrid. Summa Art Fair (estand de la Galería Gema Llamazares), Matadero, Madrid. Arts Libris, Arts Santa Mónica (estand de la Galería Sicart), Barcelona. Art Lima, Galería Sicart, Lima. “Obra Abierta”, Premi Internacional d’Art Caja Extremadura, Plasència, Extremadura. 75a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas, Museu Provincial de Valdepeñas, Valdepeñas, Ciudad Real.

2006 Mostra d’Art INJUVE, Círculo de BB.AA, Madrid. Interzonas, II Trobades Europees amb l’Art Jove, Palacio de Sástago, Saragossa. “Nuevos itinerarios del arte”, Casa de la Obra Pía, l’Havana, Cuba. 2005 “Jóvenes artistas asturianos”, Casa de Asturias Le Peuple, Brussel·les. 2007 CIRCA, Fira Internacional d’Art Contemporani (estand de la Galeria Altamira, Gijón, Astúries), Puerto Rico.

PREMIS I BEQUES

Photo Miami, Fira Internacional d’Art Contemporani (estand de la Galeria Altamira, Gijón, Astúries), Los Angeles, EUA.

2001 Menció d’honor VIII al Certamen d’Arts Plàstiques Ciudad de Lugo, Lugo.

2008 Photo Miami, Fira Internacional d’Art Contemporani” (estand de la Galeria Altamira, Gijón, Astúries), Los Angeles, EUA.

2003-2004 Beca de la Fundació Antonio Gala per a Joves Creadors Fundació Antonio Gala, Còrdova.

65


2004 Artista jove revelació de l’any a Astúries, Institut Asturià de la Joventut, Astúries. 2004-2005 Beca de creació de la Residència d’Estudiantes de Madrid, Ajuntament de Madrid. 2006 Selecció Mostra d’Art INJUVE. 2008 Beca d’Arts Plàstiques al Col·legi d’Espanya a París, Direcció General de Cooperació i Comunicació Cultural, Ministeri de Cultura, París. Beca de creació a la Cité Internationale des Arts de París, Ministeri de Cultura francès (Culturefrance).

Taxio Ardanaz Pamplona, 1978 FORMACIÓ

2008-2009 Beca Cajastur per a artistes, Obra Social i Cultural Cajastur.

2004 Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc. 2006 Taller amb Víctor Erice. “Documental y Ficción. Un acercamiento a la doble naturaleza del cine”, Arteleku, Sant Sebastià.

2011-2012 Beca de desenrotllament de projectes artístics a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació. Beques MAEAECID. Govern d’Espanya.

2007 Seminari de pintura amb Andoni Euba, ”Los días”, Fundació BilbaoArte, Bilbao. Taller amb Miroslaw Balka, “Gabinete de ayuda psicológica”, Fundació Botín, Santander.

2012 Premi d’adquisició EXPLUM. 2013 Primer premi al Premi Internacional de Pintura de Gijón, Ajuntament de Gijón, Astúries.

2010 Taller amb Peio Aguirre, “Auto-reflexividad crítica para artistas”, Sala Amárica, Vitòria.

2014 Beca de creació de la Casa de Velázquez, Madrid.

2011 Seminari “Zonas de Disturbio”, amb Mariana Botey i Cuauhtémoc Medina. Programa acadèmic del Campus Expandit del Museu Universitari d’Art Contemporani, MUAC, Ciutat de Mèxic.

COL·LECCIONS AECID AJuntament de Madrid Col·lecció EXPLUM Col·lecció Pilar Citoler Fundació Antonio Gala, Còrdova Fundació Masaveu, Astúries Fundació Municipal de Cultura de Gijón, Astúries. Fundació Talens, Barcelona. Ministeri de Cultura Museu de Belles Arts del Principat d’Astúries. Reial Acadèmia d’Espanya a Roma

2012 Taller amb Peio Aguirre, “Auto-reflexividad y autoconsciencia; hacia el amor”. Arteleku, Sant Sebastià. 2013 Taller amb Andrés Duque, “Ensayos para utopía”, Fundació BilbaoArte, Bilbao. 2014 Taller amb Olaia Miranda, Asier Mendizabal, Usue

66


2009 “Proyecto Chandra”, comissariada per Juan Zapater, sala d’exposicions Conde de Rodezno, Pamplona. “Guest Star”, comissariada per Paco Polán, Palacio del Condestable, Pamplona. “Memories of China”, comissariada per Judas Arrieta, 798 Space, Pequín. “Errotik”, comissariada per Fito Rodriguez Escudero, sala d’exposicions de la Biblioteca, Campus de Leioa, UPV-EHU. “Red Heart Rojo Catedral”, MA Studio, Pequín.

Arrieta/Vicente Vázquez i Ibon Aranberri, “El paraíso fugado”, Tabakalera, Sant Sebastià. 2015 Taller amb Julie Mehretu, “Perdiendo el Norte ”, Fundació Botín, Santander. EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2008 “Resignados-Etsituak”, Polvorín de la Ciudadela, Pamplona.

2010 “Una realidad proyectada hacia el futuro”, Col·lecció d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Pamplona, Palacio del Condestable, Pamplona.

2011 “¡A pesar de todo!”, comissariada per Gabriel Mestre, AN Studio, Ciutat de Mèxic. ”Forlorn hope”, comissariada per RMS La Asociación, RMS El Espacio, Madrid,.

2011 “Historias en el paisaje”, comissariada per Alexandra Baurés POST, Arte Contemporáneo en Itinerancia, Navarra. “Proyecto Cero”, Museu Gustavo de Maeztu, Lizarra, Navarra.

2012 “V”. Ateneu Espanyol de Mèxic, Ciutat de Mèxic. 2013 “Luz perpetua”, comissariada per Tania Pardo, Galería Raquel Ponce, Jugada a 3 Bandas, Madrid.

2012 “Venceremos”, Centre d’Art Contemporani Huarte, Huarte. “Teatro de Anatomía”, comissariada per RMS La Asociación, RMS El Espacio, Madrid.

2014 “Egurre”, Sala Rekalde, Bilbao. 2015 “Axe Head Project”, Mercer Union, Toronto, Canadà. “Gio Bat”. Bilbao.

2013 “Residentes BilbaoArte 2013”, Fundació BilbaoArte, Bilbao. 2014 “Abwehr Waldrand”, Galeria Lisi Hämmerle, Bregenz, Àustria. Artea Oinez 2014, Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 2005 “Miradas al Quijote desde el arte emergente” (comissariada per Alicia Ezker), exposició itinerant per centres de cultura de Navarra.

2015 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2014, Casal Solleric, Palma.

2006 Seleccionaat al certamen Encuentros de Navarra 2006, Pamplona. “Me gustas mucho”, Galeria Reciclarte, Pamplona.

BEQUES I PREMIS 2007 VIII Bienal de Pintura Ciudad de Estella-Lizarra, Museu Gustavo de Maeztu, Lizarra. “Asado monstruoso, Recetario”, comissariada per Nerea de Diego i Patirke Arenillas, Sala Carlos III, Pamplona.

1999 Primer premi al XV Certamen Pamplona Jóvenes Artistas. 2001 Primer premi a la II Biennal Navarra Deporte y Arte 2001.

2008 “Entornos próximos 2008”, Artium, comissariada per RMS La Asociación, Centre Museu Basc d’Art Contemporani, Vitòria.

2002 Menció especial al XVIII Certamen Pamplona Jóvenes Artistas.

67


2007 Segon premi al Certamen Encuentros de Navarra d’Arts Plàstiques. 2008 Seleccionat al certamen Ertibil Bizkaia 2008, Diputació Foral de Biscaia. 2009 Beca Goazen Txinara-Vamos a China, residència a MA Studio, Pequín. 2010 Seleccionat al 47è Certamen Internacional d’Arts Plàstiques de Pollença, Mallorca.

Ricard Chiang Barcelona, 1966

2011 Beca d’ajudes a la creació del Govern de Navarra. 2012 II Encontro Novos Artistas, Cidade da Cultura, Santiago de Compostel·la. Ajudes a la difusió d’arts plàstiques Institut Etxepare, Sant Sebastià. Residència a Oficina d’Art, Ciutat de Mèxic. Beca d’Arts Plàstiques Diputació Foral de Biscaia.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1999 Hotel y arte “one man show”, Galeria Altair i Xavier Fiol, Sevilla. 2001 “Les temptacions de Ricard Chiang 95-01”, Casal Solleric, Palma.

2013 Residencia a BilbaoArte, Bilbao. Beca de creació del Govern Basc. Ajudes a la difusió d’arts plàstiques d’arts plàstiques Institut Etxepare.

2002 Galeria Bores & Mallo, Càceres. Galeria Astarté, Madrid.

2014 Seleccionat al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2014. “Re(in)sistencia”, Inmersiones 2014, Vitòria. Beca de creació del Govern Basc. Residència Kunsthaus Bregenz, Àustria. ArteShop 2014, Bilbao.

2003 Galeria Bores & Mallo, Lisboa. Galeria Ángeles Baños, Badajoz. 2004 Galeria Astarté, Madrid.

2015 Programa Eremuak d’ajudes a la creació, Govern Basc.

2005 Galeria Altair, Palma. Galeria Joan Oliver “Maneu”, Palma. Galeria Xavier Fiol, Palma. 2006 Galeria pazYcomedias, València. Museu d’Art de la Generació Italiana del 900, G. Bargellini, Pieve di Cento, Bolonya, Itàlia. 2007 Galeria Ángeles Baños, Badajoz. Galeria Astarté, Madrid. Galeria Xanon, Bilbao.

68


2009 Incart’09, Inca, Mallorca.

d’Andratx, Andratx, Mallorca. “Testimoni 2001-2002”, Fundació la Caixa, Tarragona.

2011 “Marta Blasco y Ricard Chiang”, Galeria Xanon, Bilbao. “Figuras”, Galeria Xavier Fiol, Palma.

2003 ARCO’03 (estand de la Galeria Bores&Mallo, Càceres), Madrid. ARCO’03 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Arte Lisboa’03 (estand de la Galeria Astarté, Madrid), Lisboa.

2013 “Boires” Galeria Xavier Fiol. Palma de Mallorca 2014 “El árbol y la sombra”, Centre Cultural de la Xina a Madrid . “El árbol y la sombra”, Stiftung für Kunst und Kultur e V. Bonn, Alemanya. “El árbol y la sombra”, Casal Solleric, Palma.

2004 ARCO’04 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Foro Sur’04, Fira d’Art Iberoamericà (estand de la Galeria Ángeles Baños, Badajoz), Càceres. Arte Lisboa’04 (estand de la Galeria Ángeles Baños, Badajoz), Lisboa.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 2005 ARCO’05 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Artesantander’05 (estand de la Galeria Astarté, Madrid), Santander. “100 años de historia. Una mirada en el tiempo”, Museu d’Art Espanyol Enrique Larreta, Buenos Aires. Art.Fair’05 (estand de la Galeria Astarté, Madrid), Colònia, Mallorca.

1999 Sala Pelaires, Palma. Artísima’99 (estand de la Galeria Xavier Fiol), Torí, Itàlia. 2000 International Art Exhibition Art-Miami.00 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Miami Beach, EUA. ARCO’00, (estand de la Galeria Altair, Pama, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Artísima’00 (estand de la Galeria Xavier Fiol), Torí, Itàlia.

2006 ARCO’06 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Foro Sur’06, Fira d’Art Iberoamericà (estand de la Galeria Ángeles Baños, Badajoz), Càceres. CIGE - China International Gallery Exposition (estand de la Galeria pazYcomedias, València), Pequín. Artesantander’06 (estand de la Galeria Ángeles Baños, Badajoz), Santander. ART Cologne’06 (estand de la Galeria Xavier Fiol), Colònia, Alemanya.

2001 ARCO’01 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. I Trobades d’Art Jove Europeu, Terol. VI Biennal Universitat de València, Patronat Martínez Guerricabeitia, València. Arte Lisboa’01 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Palma), Lisboa.

2007 ARCO’07 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. Foro Sur’07, Fira d’Art Iberoamericà (estand de la Galeria Ángeles Baños, Badajoz), Càceres. Artesantander’07 (estand de la Galeria Ángeles Baños), Santander. Bilbao Contemporáneo, Galería Xanon - Museu Guggenheim, Bilbao.

2002 “Otras Meninas”, itinerant, Fundació Telefónica, Madrid. ARCO’02 (estand de la Galeria Altair, Palma, i la Galeria Xavier Fiol, Palma), Madrid. ARCO’02 (estand de la Galeria Bores&Mallo, Càceres), Madrid. Artíssima’02 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Palma), Torí, Itàlia. “Exqui Corp”, Galeria Asbaeck, Centre Cultural

2008 ARCO’08 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Pama), Madrid.

69


ART Cologne 2008 (estand de la Galeria Xavier Fiol, Palma), Colònia.

1998 Accèssit al VIII Concurs Internacional de Pintura Fundació Barceló, Palma. Primer premi al Premis Rei En Jaume de Pintura 1998, Ajuntament de Calvià, Calvià, Mallorca. Adquisició d’obra al XXXV Certamen Internacional d’Arts Plàstiques 1998, Pollença, Mallorca.

2009 Art Madrid’09 (estand de la Galeria Xanon, Bilbao), Madrid. Puro Arte Vigo’09 (estand de la Galeria Xanon, Bilbao), Vigo.

2004 Adquisició d’obra al VII Certamen d’Arts Plàstiques Sala El Brocense, Càceres. Adquisició d’obra al V Premi de Pintura i Escultura Timoteo Pérez Rubio, Oliva de la Frontera, Badajoz.

2010 “Miradas singulares, voces plurales”, Claustre d’Exposicions del Palau de Cadis, Servei d’Igualtat de Gènere, Diputació de Cadis. Espacio Atlántico’10 (estand de la Galeria Xanon, Bilbao), Vigo. Foro Sur’10 (estand de la Galeria Xanon, Bilbao), Càceres.

2005 Primer premi al XXVII Saló de Tardor de Pintura de Plasència, Plasència, Càceres.

2011 “Works on paper”, Galeria pazYcomedias, València.

2008 Menció de honor i adquisició d’obra al III Concurs de Pintura i Escultura Figuratives 2008, Fundació de les Arts i els Artistes, Barcelona.

2012 “Eixos de la diversitat” (Institut Ramon Llull), Galeria Kartner, La Cardinale, París. Expanded Drawing’012 -Nit de l’Art, Casal Solleric, Palma. Obres del XXVII Premi BMW de Pintura, Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro, Madrid.

COL·LECCIONS Ajuntament de Binissalem, Mallorca Ajuntament de Calvià, Mallorca Ajuntament de Felanitx, Mallorca Ajuntament d’Inca, Mallorca Ajuntament de Manacor, Mallorca Ajuntament de Marratxí, Mallorca Ajuntament d’Oliva de la Frontera, Badajoz Ajuntament de Palma Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca Caja de Extremadura Col·lecció Coca-Cola d’art contemporani Col·lecció d’art Mardavall Col·lecció Testimoni, Fundació “la Caixa” Diputació Provincial de Càceres Fundació de les Arts i els Artistes. Barcelona Fundació Sa Nostra, Palma Fundació Barceló, Palma Fundació d’Art Contemporani Juan Beltrán, Campanet, Mallorca Fundació Prosegur Fundació Unicaja, Màlaga Junta d’Extremadura Ministeri d’Economia d’Espanya Museu de Pollença, Pollença, Mallorca

2013 “Encuentro y dialogo”, MEIAC, col·leccions d’arts visuals del Parlament i del Govern d’Extremadura, Extremadura. ‘‘Eixos de la diversitat”, Galeria Zurab Tsereteli (Acadèmia de Belles Arts de Rússia i Institut d´Estudis Baleàrics), Moscou.

PREMIS 1996 Primer premi al VIII Certamen de Pintura Son Carrió, Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca. Primer premi al X Certamen de Pintura Sant Marçal, Ajuntament de Marratxí, Marratxí, Mallorca. Primer premi al XVIII Certamen Internacional de Pintura Vila de Binissalem, Ajuntament de Binissalem, Binissalem, Mallorca. Primer premi al VIII Certamen de Pintura Dijous Bo, Ajuntament d’ Inca.

70


2014 “Presente (Presente)”, Sala Mirador, Madrid Premis 2009 Premi adquisició 70a Exposició Internacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas. Accèssit al X Premi de Pintura de l’Àrea d’Arts Plàstiques de la Universitat de Múrcia, Múrcia. 2010 Medalla d’honor i Beca Mario Antolín, Premi BMW de Pintura, Madrid. Premi adquisició III Premi Ibercaja de Pintura Jove 2010, Saragossa. 2n premi a la Biennal de Pintura Jove, Tarragona.

José Luis Cremades Alacant, 1979 2006 Llicenciat en Belles Arts a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la UPV, València.

2012 XVII Certamen de Joves Pintors de la Fundació Gaceta, Salamanca.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2013 Medalla d’honor al Premi BMW de Pintura, Madrid.

2010 Galeria Material, Madrid. Sala d’exposicions del Casino Montepicallo, València. Esum, Espacio para el Arte, Universitat de Múrcia, Múrcia.

2014 Seleccionat a la 13a Mostra Internacional Gas Natural Fenosa, la Corunya.

2011 Galeria Alfama, Madrid.

BEQUES 2010 Beca Mario Antolín d’ayuda a la investigación pictórica, XXV Premi BMW de Pintura, Madrid.

2014 Galeria Espacio Sin Título, Madrid. Exposicions col·lectives

2012 Beca Alfons Roig, València.

2010 Casa de Vacas, Madrid. Museu Antonio López Torres, Tomelloso. Auditori Nacional, Madrid.

OBRA A INSTITUCIONS

2011 Museu Camón Aznar, Saragossa. Palacio del Almudí, Múrcia.

Col·lecció Anquins, Reus. Col·lecció BMW, Madrid. Col·lecció Palacio de la Seda, Múrcia. Fons d’Art Ibercaja, Saragossa. Fons d’Art de la Universitat de Múrcia Fundació Venancio Blanco Fundació Javier Rosón. Museu d’Art Contemporani Infanta Elena, Tomelloso.

2012 Galeria Alfama, Madrid. 2013 Centre del Carme, València.

71


2013- 2014 “Dr. Fourquet 1”. The Window, Galeria Louis21, Madrid. EXPOSICIONS COL·LECTIVES (selecció) 2010 “Intransit”. Plataforma de joves creadors de la Universitat Complutense de Madrid. Centre d’Art Complutense. Comissariada per Javier Duero. “Sobrestructuras”. Espai d’Art OTR, Madrid. Comissariada per Marlon de Azambuja.

Irene de Andrés

2011 “Reflejos”. Espai d’Art OTR, Madrid. Comisssariat per Marlon de Azambuja. “Biblioteca intervenida”. Festival Desvel-arte, al Museu d’Art Contemporani de Santander; Festival Ingrávid de Figueres; Espai d’Art Contemporani DAFO, Lleida. Comissariat per l’associació cultural Hablarenarte. “Tentaciones 2011”. Estampa, Fira d’Art Múltiple 19a edició. IFEMA, Madrid. Comissariada per Karin Ohlenschläger. “Archimobile”. Versió mòbil de l’Arxiu de Creadors de Madrid, seleccionada per Gean Moreno per al CCEMiami, Miami (EUA). “Welcome. Art Project Hotel Europa”. Forte Marghera, Venècia; Art Hotel Europa, Brno (Croàcia). “Mac+I. Exposició del Màster d’Art UCM”. Centre Cultural MIRA de Pozuelo, Madrid.

Eivissa, 1986 FORMACIÓ 2004-2009 Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid. 2009-2010. Màster oficial en Art, Creació i Investigació (MAC+I), Universitat Complutense de Madrid. TALLERS 2009 “Imágenes conspirativas”, amb Joan Fontcuberta, EducaThyssen, Museu Thyssen Bornemisza, Madrid. Amb Jorge Pineda, Càtedra Juan Gris, Universitat Complutense de Madrid.

2012 Jornada de Portes Obertes. Bilbao Arte Center, Bilbao. XXIII Circuits d’Arts Plàstiques. Sala d’Art Jove de la Comunitat de Madrid, comissariada per Mariano Mayer. “Iceberg”. Nau 16 de Matadero, Madrid, comissariada per Bernardo Sopelana i Ignacio Chávarri. “Estampa”, Fira d’Art Múltiple 20è aniversari. Estand de La Casa Velázquez A9. Nau 16 de Matadero, Madrid. “Summer calling 2012”, Galeria 3+1Lisboa. “Welcome to my loft”. Centre Torrente Ballester, Ferrol. Comissariada per Ángel Calvo Ulloa. “De la oscuridad viene la luz”, exposició comissariada pels alumnes del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Nebrija. Centre Galileo, Madrid. Jornada de Portes Obertes als tallers de Casa Velázquez, Madrid. “Con derecho de imagen”, Open Studio de Marlon de Azambuja. Circuit VIP Arco Madrid, 2012.

2010 “Jornadas de Estudio de la Imagen: El susurro de las imágenes”, amb Antoni Muntadas, Centre d’Art Dos de Mayo (CA2M). Móstoles, Madrid. EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2011 “Pokoj s výhledem na more”. Premi El Cultural Photo España 2011, Galeria Marta Cervera, Madrid. “Con vistas al mar”. Espacio F, Madrid. 2012 “El primer viaje/Habitaciones para mirar”. El Hervidero/ Galeria Espacio Líquido, Gijón.

2013 “Tecnologías de lo sublime. Paisajes a contratiempo”. Galeria Cámara Oscura, dins el marc de Jugada a Tres Bandas. Comissariat pel col·lectiu 1er Escalón. “El perímetro interno”, Institut Francès de Barcelona.

2013 “Idea. Donde nada ocurre”. Casal Solleric, Palma de Mallorca.

72


Comissariat per Andrea Rodríguez i Verónica Valentini. “Campo a dentro”. Participació a les Jornades de Debat dins el projecte de l’artista Emma Smith a la Nau de Música de Matadero Madrid. “Generaciones 2013”. La Casa Encendida, Madrid. 2014 “Kunstfilmtage Düsseldorf 2014”. Bambi Kino, Düsseldorf. Novembre. “Tabula Rasa. La imposibilidad de construir una generación”. Comissariada per Pau Waelder i Fernando Gómez de la Cuesta. Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de Mallorca; Muu Kaapeli, Hèlsinki; Hilvaria Studios, Hilvarenbeek, Holanda. “Tokonomadrid”. Projecte d’intercanvi i residència amb artistes de Kassel. Kassel, Alemanya.

Olalla Gómez Madrid, 1982 Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid. El 2011 realitza el Màster en Art, Creació i Investigació en aquesta mateixa Universitat. Completa la seva formació amb diversos cursos i workshops com “La metodología del proyecto”, impartida per Antoni Muntadas al MUSAC; el taller “red de valores”, amb Isidoro Valcárcel Medina; amb Luis Jacob a les “Jornadas de Estudio de la Imagen”, Centre d’Art Dos de Mayo, o tallers amb col·lectius com Left Hand Rotation o Todo por la Praxis.

BEQUES I PREMIS 2010 “Intransit”, Plataforma de Joves Creadors de la Universitat de Madrid, coordinat per PENSART. 2011 Beca de residència de Casa de Velázquez-Estampa 2011. Tentaciones 2011, 19a edició, Estampa, Fira d’Art Múltiple. Premi de dibuix contemporani Gregorio Prieto (selecció). XI Premi El Cultural Photoespaña 2011. Producció d’un projecte i exposició a la Galeria Marta Cervera. ART>30 Premi de Pintura i Fotografia, Universitat de Barcelona. Premi d’Art Gràfic Carmen Arozena. Brita Pinze, Madrid (selecció). Art Project Hotel Europe, beca de residència a Brno (Croàcia).

FORMACIÓ 2001-2003 Batxillerat artístic, La Palma, Madrid. 2008-2009 Llicenciatura en Bellas Arts, U.C.M., Madrid. 2010-2011 Màster en Investigació, Art i Creació MAC, U.C.M.

2012 Circuits d’Arts Plàstiques de la Comunitat de Madrid. Ajuda de producció artística de la Comunitat de Madrid. Residència de la Fundació Bilbao Arte.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 2011 TC “Gentrificación no es un nombre de señora”, Left Hand Rotation, Off Limits, Madrid. TC + I, “Taller de construcció i pràctiques col·lectives”, TXP + Idensitat, Madrid.

2013 Generaciones 2013. Projectes d’art-Caja Madrid. OBRA A MUSEUS I COL·LECCIONS Casa de Velázquez El Cultural Fundació Bilbao Arte Fundació Caja Madrid Universitat Complutense de Madrid

2012 Workshop amb Antoni Muntadas, MUSAC, Lleó. Jornades de la Imatge, Ca2M, Madrid. 2013 Workshop amb Luis Jacob, Ca2m. Workshop amb Isidoro Valcárcel Medina.

73


PREMIS I SELECCIONS 2009 Primer premi, Premi de Pintura Fundació Valparaíso. Segon premi, Toshiba Arte y Tecnología. Madrid. 2010 Selecció, Salón de Primavera, Valdepeñas. 2011 Selecció, Intransit. Plataforma Complutense de Creadors Universitaris. 2012 Preselecció al Premi Purificación García de Fotografia. Selecció al Workshop amb Antoni Muntadas (MUSAC). Selecció al Premi Jove d’Arts Plàstiques, Madrid. Menció d’honor al Premi OCMX de Fotografia, Mèxic DF. Selecció a la Beca Encontro de Novos Artistas, Santiago de Compostel·la. Selecció al Certamen de Joves Creadors, Madrid.

Iñaki Gracenea Sant Sebastià, 1972 FORMACIÓ 1990-1995 Llicenciat en Belles Arts. UPV-EHU.

2012-13 Beca Propuestas VEGAP per a projectes.

1997-1999 Estada al centre d’art ARTELEKU, Sant Sebastià.

2013 Selecció a Entreacto a la Galeria Moisés P. Albéniz. Selecció a Café Dossier, Tabacalera, Madrid. Selecció a Circuitos de Artes Plásticas. Selecció a EAC Concurs Internacional Encontres d’Art Contemporani, Alacant. Premi d’Adquisició als XIII Encontres d’Art Contemporani del MUA. Selecció al Simposi Internacional “Praxis y contexto del arte contemporáneo”. Fòrum Eugenio Almeida, Portugal.

2000 Estada a la Kunsthaus Essen, Essen, Alemanya. 2000-01 Estada a l’International and Curatorial Center (ISCP), Nova York.

2014 Selecció a la XXX Mostra d’Art Jove de La Rioja.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

1994 “Anorexia”, Arriola, Elorrio, Biscaia.

2012 “Ucm, CaC /2011”. Intransit. Plataforma de Creadors, C.arte.C, Madrid./ MAC+!

1995 “BB.AA.95”, Sanz Enea, Zarautz, Guipúscoa.

2013 “Stand By” a Moisés Pérez de Albéniz. “Se Alquila Mercado”. “News Event & Friends” CO. Tania Pardo, New Gallery; “Intervenidos”, Working Space, Madrid. 2012. “The Wild Bunch”, Galeria ASM28; “Aquí y Ahora”, Galeria Blanca Soto, Madrid; Exposició de projectes sota la direcció d’Antoni Muntadas, MUSAC. Certamen de Joves Creadors, Madrid. Premi Jove. Concurs Internacional EAC, MUA, Alacant. Sala d’Art Jove Circuitos.

1996 “Open Studios96”, Bilbao. “Writers and painters”, La Bolsa Center, Bilbao. La Brocha Gallery, Bilbao. 1997 Palacio Aramburu, Tolosa. 1998 “Young artists”, Maison des Arts Georges Pompidou, Cajarc, França. III Biennal d’Estella, Museu Gustavo de Maeztu, Estella, Navarra.

2014 Fira SUMMA. “Ausencia como pretexto”, C.O Tolo Cañellas, Galeria Fran Reus, Mallorca; X. Galeria Liebre, Madrid.

74


FIAC 2006 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), París. ARTIUM, adquisicions recents, Vitòria.

2001 Open Studios. ISCP, Nova York, EUA. Sala Rekalde, Bilbao. Palacio de Revillajigedo, Gijón, Astúries. Galeria Sandunga “Pintura de Cámara”, Granada. ARCO 2001 (estand de la Galeria DV, Sant Sebastià), Madrid. Art Forum (estand de la Galeria DV, Sant Sebastià), Berlín. “Transfer”.Stàdtisches Museum Abteiberg, Monchengladbach, Alemanya.

2007 ARCO 2007, (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. ViennAfair’07, Viena, (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Viena. Existencias, MUSAC. “Generaciones 2007”, La Casa Encendida, Madrid. La Capella , Barcelona.

2002 “Itinerarios”, Fundació Botín, Santander. Open Studios, ISCP, Nova York, EUA. ARCO 2002 (estand de la Galeria DV, Sant Sebastià; Garage Regium, Madrid), Madrid. Artissima (estand de Garage Regium, Madrid), Torí. “Painting as Paradox”, Artist Space, Nova York, EUA.

2008 “Try Again”, La Casa Encendida, Madrid. Koldo Mitxelena, Sant Sebastià. ARCO 2008 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. 2009 ARCO 2009 (estand de la Galeria Distrito 4), Madrid. Forosur (estand de la Galeria Distrito 4), Càceres.

2003 ARCO 2003 (estand de la Galeria DV, Madrid), Madrid. “No te separes de nosotros”, Centro Recoleta. Buenos Aires. ArtForum 2003 (estand de la Galeria DV, Madrid), Berlín. Artissima 2003 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Torí. Certamen d’Artistes Novells de Gipúscoa, Koldo Mitxelena, Sant Sebastià.

2010 ARCO 2010 (estand de la Galeria Distrito 4), Madrid. Forosur (estand de la Galeria Distrito 4), Càceres. Fundació Guasch Coranty, Tecla Sala, Barcelona. “(in)visibilidad&(des)control”, Galeria Fernando Pradilla G, Madrid. 2012 “Abismos, laberintos de la imagen”, Koldo Mitxelena, Sant Sebastià. PR21,Centre Torrente Ballester, Ferrol. XI Biennal Martínez Guerricabeitia,València. Mostra Union Fenosa, Macuf, la Corunya. ARCO 2012 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid.

2004 “Cinco artistas vascos”,Galeria DV, Sant Sebastià. ARCO 2004 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. FIAC 2004 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), París. “Arte sobre papel”, Galeria Distrito 4, Madrid.

2013 ARCO 2013 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. Zona Maco (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Mèxic.

2005 ARCO 2005 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. ViennAfair’05, Galeria Distrito 4, Viena. FIAC 2005 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Paris. Forosur (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Càceres.

2014 “Suturak / Cerca de lo próximo”, Museu San Telmo, Sant Sebastià. Tesoro Público, Artium, Vitòria. El tiempo, MACA, Alacant.

2006 “Gure Artea”, Koldo Mitxelena, Sant Sebastià. ARCO 2006 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Madrid. ViennAfair’06 (estand de la Galeria Distrito 4, Madrid), Viena.

1998 J.M. Lumbreras Gallery, Bilbao.

75


Adquisició Generación 2000, Madrid. 1r premi Certamen Pequeño Formato, Gallarta.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 1999 Torre de Ariz, Basauri, Biscaia.

2001 Beca Fundació Botín. Menció d’honor Premi de Pintura Generación 2001. 2n premi d’Enginyers de Ports i Camins, Bilbao.

2000 Galeria DV, Sant Sebastià.

2002 1r premi de pintura al Certamen Arte y Tecnología, Carsa.

2002 Garage Regium, Madrid. 2005 “Rambling Space”, Galeria Distrito 4, Madrid. “Package Room”, Galeria DV, Sant Sebastià.

2003 Premi Certamen d’Artistes Novelles de Gipúscoa 2003. 2006 Beca Generación 2006, Obra Social Caja Madrid.. Accèssit Premis ABC.

2008 “P/M/P”, Galeria Distrito 4, Madrid. 2009 “Surrounding”, Espai Quatre, Casal Solleric, Palma.

2007 Menció d’honor. Generación 2007, Obra Social Caja Madrid.

2013 Memorabilia, Galeria Distrito 4, Madrid.

2009 Beca d’Arts Plàstiques CAM.

2014 Marentus, CCA Andratx, Mallorca.

2011 Menció d’honor. Premi Antoni Gelabert, Mallorca.

2015 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2014, Casal Solleric, Palma.

2014 2n Premi Certamen Internacional Unión Fenosa, la Corunya.

BEQUES I PREMIS COL·LECCIONS PÚBLIQUES

1995 Beca Erasmus a la Facultat de Belles Arts d’Atenes (Grècia). Beca de creació artística. Diputació Foral de Guipúscoa.

ARTIUM Centre d’Art Contemporani, Vitòria. Ajuntament d’Albacete. Banc d’Espanya. Col·lecció ABC. Col·lecció d’Art Contemporani Ajuntament de Pamplona Col·lecció CAM. Col·lecció Innovalia. Diputació Foral de Guipúscoa. Fundació Aena. Fundació Botin, Santander. Fundació Cajamadrid. MUSAC. Museu Unión Fenosa. MACUF. Universitat del País Basc.UPV.

1996 Beca de creació artística. Ajuntament d’Hondarribia. 1r premi al XXVII Memorial Elías Salaberría, Lezo. 1997 Beca de pintura Mojácar, Almeria. Accèssit XIII edició del Premio de Pintura L’Oreal. 1999 ProyectoTransfer, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya. 2000 Adquisició IV Biennal d’Albacete. Beca de creació artística Diputació Foral de Gipúscoa.

76


Malasauskas, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, Madrid. 2008 “Fotoinstalación” amb Ana Marton, Galeria Pahk NY, Nova York. 2009 “…tègia per a desprès del col.lapse abans de l’estra..”, Centre Cívic Can Felipa, Barcelona. Entes. Lluís Vives núm. 4, 1r 1a, Barcelona..

Marc Larré

2010 “Modifications 2010”, Aarhus Art Building, Dinamarca.

Barcelona, 1978 Viu i treballa a Barcelona

2013 “Exposición de socios”, Halfhouse, Barcelona “Pleine mer, inquiêtudes et réveries”, Museu de Prehistòria Corsa i d’Arqueologia de Sartène, Córsega, França.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2011 “Fotografies i pedres”, Espai Zero1, Olot, Girona.

2014 “Nonument (en preparació)”, MACBA, Barcelona. “Fairy Tales”, Can Palauet, Mataró, Barcelona. Finalista al Premi de Fotografia 2014, Museu Palau Solterra, Torroella de Montgrí, Barcelona. “Huit oeuvres du Frac Corse”, Biblioteca Municipal, Córcega, Francia.

2012 “Cortex” amb Gerard Ortín, Galeria Estrany de la Mota, Barcelona. “111 Fotografies”, Galeria Sis, Sabadell, Barcelona. 2013 “Nom es acció”, BCN Producció 13, La Capella, Barcelona

2015 Finalista al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2014, Casal Solleric, Palma.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

PREMIS I BEQUES

2003 “Brewster 2003. Site Specific Contemporary Art Event”, Brewster, Nova York.

2005 Beca d’estudis en Cooper Union for the Advancement of Science and Art, Nova York.

2005 “En movimiento. Arte joven emergente Español”, Institut Cervantes, Nova York. “End of the year show”, Cooper Union for the Advancement of Science and Art, Nova York “Terminal 5 Show”, Trade Marc Souvenirs a la botiga de regals dissenyada per Tobias Wong, JFK, Nova York

2009 Convocatòria Can Felipa Arts Visuals 2009, Barcelona. 2011 Beca d’Arts Visuals Ciutat d’Olot, Olot. 2013 BCN Producció 2013, Barcelona.

2006 “More stories on absence”, Extra City Center of Contemporary Art, Anvers, Bèlgica.

COL·LECCIONS

2007 “Una noche en el museo (o lo que vió Betty Boop)”, selecció de vídeos comissariada per Raimundas

Bound & Unbound, Barbara Moore, Nova York FRAC Corse, Còrsega Fundació Vila Casas, Barcelona

77


2007 “Gabinete oriental”, comissariada per Giulietta Speranza, Espacio FRÁGIL, Madrid. 2008 “Electrocosmos”, comissariada per Jorge Díez, Espai 13, Fundació Joan Miró, Barcelona. 2009 “Las ciudades, los signos y la memoria”, Galeria Espacio Líquido. Gijón, Astúries.

Diana Larrea

2011 “Primavera árabe”, dins el projecte “1812_2012. Una mirada contemporánea”, comissariada per Jorge Díez. Instal·lació exterior a l’EACC, Espai d’Art Contemporani de Castelló, Castelló.

Madrid, 1972

FORMACIÓ

2012 “Plaza Solución-Vox populi”, en coautoria amb Andrés Senra, Espacio Trapezio, Madrid. “The Wrong Project”, en coautoria amb Tamara Arroyo, comissariada per Guillermo Espinosa, Espacio FRÁGIL, Madrid.

1980-96 Estudis superiors de Piano, Solfeig, Harmonia, Acompanyament, Coral i Música de Cambra. Reial Conservatori Professional de Música, Madrid. 1991-96 Llicenciada en Belles Arts, Universitat Complutense, Madrid.

2013 “Pensar el arte”, comissariada per Chus Tudelilla, Galeria Carolina Rojo, Saragossa. “Todos los caminos conducen a Islandia”, comissariada per Juan López. Poste CARLOS, Festival Desvelarte, Santander.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1999 “Espacio de signos”, Doblespacio, Madrid. “Base de datos”, comissariada per Agustín Valle, Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid.

2014 “Vox populi”, en coautoria amb Andrés Senra, comissariada per Alba Benavent i Lucía Piedra. EspaiDOS, Terrassa, Barcelona.

2000 “Sistema de ventilación”, Espacio F, Madrid. “Madriguera de observación”, comissariada per Eugenio Ampudia, La Ventana, Galeria La Fábrica. Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 1999 “Paisajes españoles de hoy”, Galeria Garage Regium, Madrid. Feria Estampa, estand de la Direcció General de la Dona, Madrid. “Souvenirs de agosto”, Espacio F. Madrid.

2002 Galeria Garage Regium, Madrid. 2004 Galeria Vacío 9, Madrid.

78


“Otros incluidos”, comissariada per Eva Grinstein i Suset Sánchez, Casa de América, Madrid. NIT NIU’03, comissariada per Marta Moriarty i Tono Areán, Cala Sant Vicenç, Pollença, Mallorca. “40 views of an icon”. Comme des Garçons, comissariada per Rei Kawakubo, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Itinerància per Londres, Milà, Madrid, Hamburg, Tòquio, Brussel·les, Amsterdam, Zuric, Moscou, Nova York. “Barrios creando barrios”, Arte Público, Acción y Lucha Social en Lavapiés, La Red de Lavapiés. Madrid.

“XV Premio de Pintura L’Oréal”, Centre Cultural Conde Duque, Madrid. 2000 “Ne travaillez jamais”, Künstlerwerkstätte, Munic, Alemanya. “XXVI Biennal d’Art de Pontevedra”, comissariada per María de Corral, Pazo da Cultura, Pontevedra. “XII Circuitos de Artes plásticas y Fotografía”, comissariada per Pablo Llorca, Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid. Itinerància: Pontevedra/Alcalá de Henares/Nova York.

2004 “Madrid abierto”, projecte d’art públic dirigit per Jorge Díez. Fundació Altadis, Fundació Canal, Comunitat de Madrid i Fundació Madrid Nuevo Siglo. Casa de América, Madrid. “Deformes II”, Festival Internacional de Performance, Santiago de Xile. “I Premio a la Videocreación Iberoamericana”, direcció: MUSAC, Casa de América, Madrid. “Periferias Tres”, projecte d’art públic, comissariada per Javier Ávila, Ateneo de La Calzada, Fundació Municipal de Cultura. Gijón. Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Plàstiques, Casal Solleric, Palma. “Casas y calles, 2ª edición: hazlo tú mismo”, projecte independent d’intervencions en habitatges particulars, Madrid.

2001 “XVII Mostra d’Art Injuve”, Comissaris: Juan Guardiola/ Rosa Pera. Círculo de Bellas Artes. Madrid. “Capital confort”, Mostra d’Art Públic, comissariada per El Perro, Ajuntament d’Alcorcón, Madrid. “Songs of love and hate-side b”, Galeria Wieland, Berlín. “VII Biennal de Pamplona”, Ciutadella de l’Ajuntament de Pamplona, Palma. 2002 ARCO’02 (estand d’Obra Social Caja Madrid), Madrid. “Magazine”, comissariada per Rafael Doctor, Sala Amadís, Madrid. “Zona Cero”, Festival Escena Contemporánea, Sala del Canal de Isabel II, Madrid. “Ardearganda’02”, II Encontre d’Art Públic, comissariada per La más Bella, Arganda del Rey. Madrid. ARTissima, Internacional Fair of Contemporary Art, Galeria Garage Regium, Torí, Itàlia. III Mostra de Videodanza, Aula de Danza, Universitat d’Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, “Rina Bouwen cambia su espacio”, comissariada per Galeria artificial i Galeria Rina Bouwen, Festival PhotoEspaña’02, Madrid. XII Certamen de Pintura de la UNED, Casa de Velázquez, Madrid. “II Festival de vídeo 43 Delicias”, Legazpi, Madrid. “Videometal, II Mostra de Vídeo Experimental”, C.S.O., El Laboratorio 3, Lavapiés, Madrid.

2005 “Itinerarios 04-05”, Fundació Marcelino Botín, Santander. ARCO’05, Galeria Vacío 9., Madrid. “Ho fem per a tu, disculpa les molèsties”, comissariada per la Pinta. La Llotja-Sant Andreu i Centre Cultural Can Fabra, Barcelona. “Abierto’05”, Sala San Hermenegildo, Sevilla. 2006 IV Biennal Internacional d’Arts Plàstiques”, Centre Municipal de les Arts, Alcorcón, Madrid. “MACO, México Arte Contemporáneo” (estand de la Galeria Vacío 9, Madrid) , Mèxic DF. ARCO’06 (estand de la Galeria Vacío 9, Madrid, i Diario ABC), Madrid. “La ilusión del pirata”, comissariada per David Bestué

2003 “Les Muses. God. Human and Art”, Galeria Kobo Chika, Tòquio.

79


“Camps de Joc”. Museu de Lleida, Lleida. “Uno más uno, multitud”, comissariada per Tania Pardo, Doméstico’08, Madrid. VI Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Palau de la Mercè. Còrdova. XI Biennal d’Arts Plàstiques Ciutat de Pamplona, Sala Conde Rodezno, Pamplona. I Certamen de Dibuix Contemporani Pilar y Andrés Centenera Jaraba, Biblioteca Municipal, Alovera. Guadalajara.

i Pauline Fontdevilla, Centre Cívic Sant Andreu, Barcelona. “Interferencia”, selecció videogràfica d’intervencions artístiques en espais públics, Auditori de l’Espai Cultural Caja Madrid, Barcelona. “Frammenti del tutto”, Sala Carlos V Castelnuovo, Nàpols, Palazzo Ducale de Sassuolo, Mòdena; Institut Cervantes, Roma. 2007 “Cuentos modernos”, comissariada per Giulietta Speranza i Galeria Max Estrella, Madrid. BIDA, 17a Biennal Internacional Esport a l’Art, comissariada per Marta Moriarty i Tono Areán, Antic Institut Jovellanos, Gijón, Astúries. “Destino Futuro”, comissariada per Oliva M. Rubio, Salas del Real Jardín Botánico, Madrid. ARCO’07( estand de la Galeria Vacío 9. Madrid), Madrid. “Fragmentos del todo”, Museu Mimara, Zagreb. Alter-Arte, II Festival d’Art Emergent, intervencions urbanes, comissariada per Ana García Alarcón, Múrcia. “Madrit: Entresijos y gallinejas”, comisariada por RMS La Asociación, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona.

2009 ARCO’09( estand de la Comunitat de Madrid), Madrid. “Anonyme Zeichner nº 10”, comissariada per Anke Becker, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlín. “7 X MARCO”, presentació de l’obra audiovisual Nexus, MARCO, Museu d’Art Contemporani. Vigo. “Radiografías. Mitomanía e identidad”, comissariada per Javier Duero i Alicia Jiménez, CAI Centre Cultural Antic Institut, Gijón. II Festival Internacional de Videoart de Camagüey, Complex Cultural Casino, Camagüey, Cuba. ESTAMPA, XVII Fira Internacional d’Art Múltiple Contemporani, secció Tentaciones, Madrid. VI Edició EXPLUM Art Actual, Sala Cajamurcia, Puerto Lumbreras, Múrcia. “10+. Diez años del premio ABC de Arte”, comissariada per Laura Revuelta, Institut Cervantes. Nova York, Rússia, Varsòvia.

2008 Expo Zaragoza’08, intervencions artístiques permanents, Parque del Agua, Saragossa. CIGE, 5th China Internacional Gallery Exposition, secció: Subliminals, Casa Asia, comissariada per Menene Gras, Pequín. “In Transition Russia”, comissariada per Helene Black i Sheila Pinkel, Ekaterinburg Museum of Fine Arts/ National Centre for Contemporary Art, Moscou. “Aproximaciones a la performance española contemporánea”, comissariada per Carlos Tejo, Fira d’Art Internacional Expotrastiendas, Centre d’Exposicions de la Ciutat de Buenos Aires. PULSE New York, Contemporary Art Fair (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries), Nova York. CIRCA Puerto Rico, International Art Fair (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries), San Juan, Puerto Rico. II Premi Internacional de Fotografia Pilar Citoler, Sala Puerta Nueva, Còrdova. XI Biennal Unicaja d’Arts Plàstiques, Palau Episcopal, Màlaga.

2010 “Ciudades/Cities”, comissariada per Alfonso de la Torre, intervencions artístiques a mostradors d’El Corte Inglés, Madrid. “Os 24 degraus e Joan Miró”, comissariada per Jorge Díez, Museu Nacional del Conjunt de la República, Brasília. “Videoperformances”, comisariada per Marta Moreno Muñoz. The UnifiedField art space, Yogyakarta. Indonèsia. 2nd Penang Internacional Print Exhibition, PIPE 2010; a cura de Rahman Mohamed. Museu de l’Estat de Penang , Penang, Malàisia. “Ene stvaraoci XX-I veka”, comissariada per Marisa Oropesa, Institut Cervantes, Belgrad. “V rouše Evině. Španělské umělkyně 20. a 21. Století”, Institut Cervantes. Praga, República Txeca.

80


“Region 0, Video Art Film Festival”, AMA, Art Museum of Americas, Washington DC, EUA.

“Estrategias de la visión”, comissariada per Óscar Fernández López; Sala Matallana, Puente Genil, Còrdova. “25 años de la Muestra de Arte Injuve”, comissariada per María de Corral, Lorena M. de Corral, Círculo de Bellas Artes, Antiga Fàbrica de Tabacs, Madrid.

2013 “Languages and Aesthetics of Spanish Video Art. Ten Years of Critical Practices”, comissariada per Menene Gras, Songwon Art Center, Corea del Sud, i Institut Cervantes, Pequín. “Colección Alicia Aza”, comissariada per M. Antonia de Castro, Museu Lázaro Galdiano, Madrid. “Portas abertas”, comissariada per Claudia Gianetti, Fórum Eugenio Almeida, Évora, Portugal. “Marke Spanien”, comissariada per José Jurado, Kreativstadt Weissensee, European Creative City ECC. Berlín. “Narraciones mitológicas. Videoarte, historias y leyendas”, comissariada per Alejandro Vitaubet, San Martín Centre de Cultura Contemporània, Las Palmas de Gran Canaria. JUSTMAD, Emerging Art Fair (estand de la Galeria ASM28, Madrid), hotel Silken Puerta de América, Madrid. “De reflexiones y problemáticas”, comissariada per Susana Blas, Maratón de Videoarte, Festival Miradas de Mujeres, La Casa Encendida, Madrid. “NEWS, EVENT & FRIENDS… homenaje a Walter Hopps”, comissariada per Guillermo Espinosa i Tania Pardo. La New Gallery. Madrid.

2011 “The noise of bubbles”, comissariada per Pensart, Red Bull Music Academy. Nau 15 del Centre de Creació Contemporània Matadero, Madrid. “Eva entkleiden”, comissariada per Marisa Oropesa, Institut Cervantes, Berlín. “Dezgolind-o pe Eva: creatoare din sec. XX-XXI”, Institut Cervantes. Bucarest. “Rozbieranie Ewy. Twórczość artystek kręgu hiszpańskojęzycznego XX i XXI wieku”, Institut Cervantes. Cracòvia, Polònia. II Mostra de Videocreació Espanya-Suïssa-Cuba”. 8a edició del Projecte Circo-Performance & Audiovisuales, Centre Wilfredo Lam, l’Havana. Arte Gira Moving, MECA (Mediterráneo Centro Artístico), Almeria. “Region 0”, The Latino Video Art Festival of New York, comissariada per Eva Mendoza Chandas, King Juan Carlos I of Spain Center at New York University, Nova York, EUA. “Sueños y sombras”, comissariada per Marisa Oropesa. Sala de los Arcos, Centre Cultural Galileo, Madrid. “Ellas”, comissariada per Marisa Oropesa. Fundació Caja Vital Kutxa, Vitòria. FIVAC, IV Festival Internacional de Vídeoart, comissariada per Eva Mendoza Chandas i Laura Turégano, Camagüey, Cuba.

2014 “Metrópolis, 30 años en vanguardia. 1985/2014”, comissariada per María Palier, Fundació Canal, Madrid. XIII Mostra Internacional Gas Natural Fenosa, MAC, Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa, la Corunya. “How to start a movement”, comissariada per Conrado Uribe, LOOP Barcelona, Barcelona. VI Edició de la Setmana del Vídeo Iberoamericà. Comissariada per Juan Ramón Barbancho, filmoteca d’Andalusia, Còrdova. “Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI”, comissariada per Marisa Oropesa, Centre d’Art Palacio Almudí, Múrcia.

2012 “A comme Altération” dins el cicle “Moving_ Image- un abécédaire contemporain. Rencontres Internationales”, comissariada per Antoni Muntadas i Eugeni Bonet, Gaîté Lyrique, París. “Cartilla de razonamiento”, Galeria ASM28, Madrid. “¿En qué estás?”, comissariada per Susana Blas, Maratón de Videoarte, Festival Miradas de Mujeres, La Casa Encendida, Madrid. “Desmuntatge al dia”, comissariada per Eugeni Bonet, cicle “El videoarte en la gran pantalla”. Cines Maldà. Barcelona.

PREMIS, BEQUES I AJUDES 1997 Menció honorífica al V Premi Nacional de Gravat,

81


Calcografia Nacional i Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Madrid.

Madrid) i Conselleria de Cultura, Esport i Turisme de la Comunitat de Madrid, Madrid +

1998 Beca d’Art, Ajuntament de Mojácar, Almería.

2014 Residència Addaya Centre d’Art Contemporani, Alaró, Mallorca.

2001 Beca Generación 2001, Obra Social Caja Madrid. COL·LECCIONS 2002 Beca de Creació Plàstica, Casa de América, Madrid. Primer premi, II Concurs de Fotografia El Cultural. Premi Projecte, II Certamen Audiovisual Injuve, Institut de la Joventut.

Ajuntament d’Alcorcón Ajuntament de Mojácar, Almeria Ajuntament de Saragossa Biblioteca Nacional. Madrid Blütenweiss Archive. Berlín Calcografia Nacional, Madrid Centre de Documentació sobre Art i Natura, CDAN, Osca Centre Ex Teresa Arte Actual. Mèxic DF Col·lecció ABC, Madrid Col·lecció privada Alicia Aza, Madrid Col·lecció Arte y Naturaleza, Madrid Col·lecció Caja Madrid Col·lecció privada Francisco Palma Domínguez, Màlaga Col·lecció Unicaja d’Art Contemporani, Màlaga Consell Superior d’Esports, Ministeri d’Educació i Ciència Direcció General de la Dona. Comunitat de Madrid Fundació BBVA, Madrid Fundació Marcelino Botín, Santander Fundació Provincial d’Arts Plàstiques “Rafael Botí”, Còrdova Ino-cho Paper Museum. Kochi-ken, Japó Institut de la Joventut, Ministeri de Treball i Assumptes Socials MACUF, Museu d’Art Contemporani Unión FENOSA, la Corunya Penang State Museum, Malàisia Sammlung Thomas Haemmerli

2003 Primer premi, “Incentiu a les produccions iberoamericanes”, V Concurs Internacional sobre Art i Vida Artificial, Vida 6.0, Fundació Telefónica. 2004/2005 Beca a la Fundació Marcelino Botín d’Arts Plàstiques a San Francisco, EUA. 2006 Premi Avantprojecte, Concurs d’Intervencions Artístiques, Societat Expoagua Zaragoza, Saragossa. Premi de Creació Artística de la Comunitat de Madrid, Conselleria de Cultura i Esport, Madrid. Accèssit al VII Premi ABC de Pintura i Fotografia. Primer premi, modalitat Escultura Urbana. IV Biennal Internacional d’Arts Plàstiques, Ajuntament d’Alcorcón. 2008 Premio Adquisició, XI Certamen de la Biennal Unicaja d’Arts Plàstiques, Fundació Unicaja, Màlaga. Premi de Creació Artística de la Comunitat de Madrid, Conselleria de Cultura i Turisme. 2009 Premi d’Ajuda a la Producció, Casa de Velázquez, Madrid. 2010 Madrid Procesos, Programa per a la producció de projectes artístics, AVAM (Artistes Visuals Associats de

82


2012 “Cuaderno de viaje”, Galeria Aurum, Cartagena. “Momentos olvidados”, Galeria Joan Oliver Maneu, Palma de Mallorca. 2013 Intervenció Menos es mas. Por un Madrid global, microresidència a Espacio Islandia (mes de maig), Madrid. 2014 Exposició individual al Museu de la Ciutat de Móstoles, Madrid. Exposició individual a la Galeria Mediadvanced, Gijón, Astúries. Exposició individual al CCA Andratx, “Espais de recuperació del paisatge”, Andratx, Mallorca. Exposició individual a l’església de Santa Maria la Major, “Una visión romántica del territorio”, Boadilla de Rioseco, Palència.

José Luis López Moral Madrid, 1966 FORMACIÓ Tallers d’Arts Plàstiques del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tallers de Gravat “El mono de la tinta”, Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 1998 “Col·lectiva d’obra gràfica”, Galeria Antonio Camba, Mallorca.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1992 “Figuraciones”, Galeria 37, Madrid.

1999 Libro objeto ST. “Autorretrato”, Arco, Madrid. “La estrategia del beso”, Galeria Zambucho, Madrid. “Con-texto”, Galeria Antonio Camba, Mallorca. Estampa, Fira Internacional d’Edició, Madrid.

1999 “Bo 1.0”, Galeria Antonio Camba, Mallorca. 2000 “Caprichos”, Galeria El mono de la tinta, Madrid.

2000 “Diarios del tiempo”, Galeria Antonio Camba, Mallorca. “Va por ustedes”, Galeria Zambucho, Madrid. “La imaginación en el aire”, Sala d’exposicions, Caja Extremadura, Càceres. Libro objeto ST. “El viaje“, Galeria Pi y Margall, Madrid. “El muro de los deseos”, El mono de la tinta, Madrid. Libro objeto ST. “Agua”, Galeria Brita Prinz, Madrid.

2002 “Natura Rerum”, Galeria Antonio Camba, Mallorca. 2004 “Tiempo”, Galeria Abaart, Mallorca. 2006 “La búsqueda”, Galeria Zambucho, Madrid.

2001 “ Uno de uno en los límites de la edición”, El baluarte, Cadis. Col·laboració amb la revista Experimenta (directora, Yolanda Pérez). Libro objeto ST. “El jardín”, Galeria Brita Prinz, Madrid.

2007 “O Silêncio”, Galeria Chiado, Lisboa. 2008 “La espera”, Galeria Abaart, Mallorca. 2010 “The last supper take away”, Can Marquès, Mallorca.

2002 Segona Setmana d’Art Experimental de Madrid “Mad03”, Centre Conde Duque, Madrid. Libro objeto ST. “El deseo”, Estampa, Madrid. “Íntimo y personal”, Galeria Antonio Camba, Palma. “Intercambios”, Galeria Dasto, Oviedo.

2011 “Naturaleza en reposo”, Can Gelabert, Binissalem, Mallorca.

83


2003 “In & Out”, Galeria Abaart, Mallorca.

2005 Seleccionat al Premi Rei En Jaume d’Arts Plàstiques 2005, Calvià, Mallorca.

2004 “Objetos de artista”, Can Marquès, Mallorca.

2011 Selecció als Premis d’Art Ciutat de Binissalem, Binissalem. Menció d’Honor al XVI Premi d’Arts Plàstiques Rei En Jaume, Calvià, Mallorca. Seminari “Realidad o ficción”, Joan Fontcuberta i Pep Bonet, Es Baluard Museu d’Art Contemporani, Palma.

2005 KIAF 05 Korean International Art Fair, Seül. “Entremedios 2 “, Galeria Zambucho, Madrid. 2006 “Art Miami 2006”, Miami, EUA. KIAF 06 Korean International Art Fair, Seül.

2012 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma.

2007 “Art Miami 2007”, Miami, EUA. 2012 “Microarte, el tamaño sí importa”, Galeria Liebre, Madrid.

OBRA A COL·LECCIONS Biblioteca Centre d’Art Reina Sofía, Madrid. Book Center Museum, Nova York. Can Marquès, Palma. Col·lecció d’Art de l’Ajuntament de Calvià. Col·lecció d’Art Contemporani Duarte Taquenho. Col·lecció d’Art Contemporani Nieves Barber. Col·lecció de Fotografia de l’Ajuntament de Parla, formant part del projecte “ST Libro objeto”. Col·lecció Ibiza Granhotel, Eivissa. Diverses col·leccions d’art privat a Portugal, Alemanya, Anglaterra, Espanya i Corea. Fons del Casal Solleric. Fundació Palma Espai d’Art. Fundació Florencio de la Fuente, Huete, Conca. Fundació Rafael Alberti, Cadis. IVAM, València. Membre fundador de New Era Museum. Museu de la Ciutat de Madrid.

2013 Col·laboració en el projecte Unmute. “Solo móvil”, Reial Societat Fotogràfica, Madrid. “El paisaje”, Espacio UBOX, Fundació Adolfo Domínguez, Madrid. Projecte VisualBox núm. 1, en col·laboració amb Ediciones el Circulo Vicioso. Projecte de comissariat a EYEen “NEM still life”, Xarxa Global de Fotografia Mòbil. Dossier a la revista AF Online, núm. 6, fotografia mòbil. “Intraterrestres”, comissariada per Fernando Gomezdelacuesta, Palma Photo, Palma. Participació a la XV Edició de Fotografía Independent Entrefotos, Matadero, edifici de La Lonja, Madrid. Presència al núm. 51 de la revista EXIT, “Mirando atrás”. “Creatives Rising” See.Me Exhibition Space Long Island City, Nova York, EUA. Participació a la V Fira d’Art de Cartagena (estand de la Galeria Zambucho, Madrid), Múrcia. 2014 “Neo_Romanticismo”, seccio oficial Photoespaña, Galeria Liebre, Madrid.

PREMIS I BEQUES 1996 Premi al Jurat Popular al Certamen Nacional Grupo CL. Sexta Edición. Ministeri de Cultura, Antic Museu d’Art Contemporani.

84


“Os criminosos e as suas propiedades”. Cavalo de Pau, Lisboa. 2010 “Weltlandschaft”, Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid. 2007 Galeria Sol St., Santander. 2005 “Eyeless in Yuba”, Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid.

Fernando Mastretta

2003 Cavalo de Pau, Lisboa, Portugal.

Barcelona, 1961 Viu i treballa entre Santander i Madrid, on resideix i treballa actualment.

2002 Galeria Silió, Santander (catàleg). 2001 Galeria Estampa, Madrid (catàleg).

FORMACIÓ Llicenciat en Belles Arts per la Universitat del País Basc (Bilbao), 1985. EXPOSICIONS INDIVIDUALS

1999 “Representaciones artísticas”, Galeria José Lastra, Bilbao. Cavalo de Pau, Lisboa, Portugal.

1984 “Mae Westinghouse”, Galeria Windsor Kulturgintza, Bilbao.

1998 “La carretera en invierno”, Galeria Arco Romano, Medinaceli, Sòria (catàleg).

1985 “Ni un solo hombre”, Museu Municipal de Belles Arts de Santander.

1997 Galeria Real 79, Almeria. Palau de Santa Agnès, Granada.

1987 Galeria Siboney, Santander.

1996 Galeria Artmica, París, França.

1988 “Ser humano”, Galeria Arte Nativa, Bilbao. Galeria Siboney, Santander.

1995 “Ao Refugio do Ciclista”, Galeria de Colares, Sintra, Portugal (catàleg).

1989 Sala Andreu, Bilbao.

1994 Galeria Almirante, Madrid (catàleg).

1991 Galeria Bárcena & Cía, Madrid (catàleg). 1993 “La Wurlitzer”, Galeria Silió, Santander (catàleg).

2013 “Collages”, Flores do Cabo, Sintra.

85


2010 “Una pregunta diaria”, Galeria Formato Cómodo, Madrid. 2011 “Viaje largo con un extraño”, Galeria Casa Triangulo, São Paulo, Brasil. “Quizás mañana haya desaparecido”, comissariada per Tersa Macri, Galeria Extraspazio, Roma. “Dos episodios y un estadio”, comissariada per Pablo Lag, LAB, Injuve, Múrcia.

Guillermo Mora

2012 “A menudo siempre”, VOLTA8 (solo project), (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), Basilea, Suïssa.

Alcalá de Henares, Madrid, 1980 Viu i treballa a Madrid

2013 “No A Trio A”, un projecte de Guillermo Mora i Pía Camil, comissariat per Luisa Fuentes Guaza, En casa, La Casa Encendida, Madrid.

FORMACIÓ 1999-2007 Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Madrid. Premi Nacional de Fi de Carrera. Ministeri d’Educació. 2006-2007 Beca d’estudis a The School of the Art Institute of Chicago, Chicago, EUA.

2014 “Nunca casi nunca a veces siempre”, Casal Solleric, Palma. “El año que no crecí”, Galeria Formato Cómodo, Madrid.

2008-09 Màster Oficial en Art Contemporani. Universitat Europea de Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (selecció) 2007 “Generación 2007”, Premis i beques d’art Caja Madrid. “Y si no han muerto, todavía están vivos”, Museu Municipal de Coimbra. Portugal. “Big Sky”, LG Space. The School of the Art Institute of Chicago, Chicago, EUA.

2011-2014 Beca FPU, Programa de formació del professorat universitari, Ministeri d’Educació. Programa oficial de postgrau, Universitat Complutense de Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

2008 XI Biennal d’Arts Plàstiques “Ciudad de Pamplona”. X Mostra Internacional Unión Fenosa. MACUF, la Corunya. IX Biennal Unicaja d’Arts Plàstiques. Palau Episcopal, Màlaga.

2009 “Tú la llevas”, (comissariat per Isabel Tejeda), Casa de Cultura, el Campello, Alacant. “De un soplo”, Casa de la Entrevista, Alcalá de Henares, Madrid. “Un paseo entre el dibujo, la pintura y un más allá”, comissariada per Virginia Torrente, Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid, Madrid.

2009 “Yo no tengo razón”, Offlimits, Madrid. “Un nuevo comienzo”, Sala Puertanueva, Diputació de Còrdova.

86


XX Circuits d’Arts Plàstiques i Fotografia, comissariat per Javier Díaz Guardiola, Comunitat de Madrid, Madrid.

ARCO’12, Galeria Casa Triangulo i Galeria Formato. “Cómodo” (artista destacat), Madrid. “Lejos de casa”, comissariada per Virginia Torrente, Galeria MasArt, Barcelona.

2010 Frieze Art Fair (estand de la Galeria CasaTriàngulo, São Paulo, Brasil), Londres. XII Convocatòria Internacional per a Joves Artistes, Galeria Luis Adelantado, València. “Volta6”, Galeria Formato Cómodo, Basilea, Suïssa. Zona MACO, Galeria Formato Cómodo, Mèxic DF. Explum 2010, Certamen Internacional d’Art Actual. Puerto Lumbreras, Múrcia. “Periféricos”, Sala Puertanueva, Diputació de Còrdova, Còrdova; ARCO’10, (estand de la Galeria ABC), Madrid.

2013 “LIMBER: spatial painting practices” (comissariada per Jost Münster & Cherry Smith Herbert Read Gallery), Canterbury & Grandes Galleries de L’Erba, Rouen. “Elgiz 13”, Elgiz Museum for Contemporary Art, Istanbul. “SP-ARTE”, (estand de la Galeria Casa Triangulo), São Paulo, Brasil. “On painting [prácticas pictóricas actuales... Más allá de la pintura o más acá]”, CAAM, comissariada per Omar-Pascual Castillo, Gran Canaria. “Generación 2013”, comissariada per Ignacio Cabrero, Projectes d’Art Caja Madrid, La Casa Encendida, Madrid. ARCO’13, (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid, i Galeria Casa Triangulo, São Paulo, Brasil), Madrid.

2011 “El Ranchito”, (projecte site-specific comissariat per Luisa Fuentes Guaza), Matadero, Madrid. “Nomadismi”, comissariat per Teresa Macrí, Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. VOLTA7 (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), Basilea, Suïssa. Zona MACO (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), Mèxic DF. ARCO’11 (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), Madrid.

2014 “100 Painters of Tomorrow”, Beers Contemporary, Londres. “ArtBO 2014”, (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), Bogotà. “Spain and the Elgiz Collection”, Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul. BIACI, Biennal Internacional d’Art de Cartagena d’Índies (comissariada per Berta Sichel), Cartagena d’Índies, Colòmbia. “Casa Triangulo no Pivò”, Pivò, Edifici Copan, São Paulo, Brasil. “Ocho cuestiones espacialmente extraordinarias”, comissariada per Virginia Torrente, Tabacalera, Espacio para el Arte, Madrid. ARCO’14 (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid, i Galeria Casa Triangulo, São Paulo), Madrid. “Trace 14”, Elgiz Museum for Contemporary Art, Istanbul.

2012 “Ensayos autónomos”, comissariat per Bruno Leitão, OTR espacio de arte, Madrid. “El diálogo está bien pero cualquier decisión es siempre un acto solitario. Los conceptos no son perfectos, netos, ni están consumados. De algún modo quiero hacer permanente ese momento fugaz. ‘Tus errores son tu clave’. Ella me hizo creer en proyectos no lineales, en vías paralelas o secundarias, en el error y el fracaso como puntos de partida. Lo siento, me acabo de dar cuenta de que estoy hablando de otra obra”, comissariat per Tiago de Abreu Pinto, Noestudio, Madrid. 12a Mostra Internacional d’Art Gas Natural Fenosa, MACUF, la Corunya. “Hacer el fracaso”, comissariada per Daniel Cerrejón, Inéditos 2012, La Casa Encendida, Madrid. Zona Maco, (estand de la Galeria Formato Cómodo, Madrid), México DF.

BEQUES I PREMIS 2003 Beca Fundació Rodríguez-Acosta, Granada. Beca Royal Talens España, Barcelona.

87


2004 Beca de Residència de la Fundació Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Còrdova.

2012 Premi Generación 2013, Projectes d’art Caja Madrid. Ajuda per a la promoció de l’art contemporani espanyol. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2005 Beca de Creació Plàstica “Rafael Botí”, Fundació d’Arts Plàstiques Rafael Botí, Còrdova. Beca ALNORTE a projectes expositius novells (IV edició), Gijón, Astúries. Beca de Residència per a Joves Fotògrafs Europeus “Pour L’instant”, Niort, França. Finalista al Certamen Andalús d’Arts Plàstiques, Institut Andalús de la Joventut.

2013 Beca de Residència del CCA Andratx. Andratx, Mallorca. 2014 Premi Artista Revelació 2013, Premis RAC (reconeixements a l’art contemporani), Madrid. II Premi Audemars Piguet a la Producció d’una Obra d’Art, ARCO’14, Madrid.

2007 Beca Internacional Bancaja. Estudis als EUA. Primer premio al XXXVIII Premi Ciudad de Alcalá de Pintura, Alcalá de Henares, Madrid. Beca al IX Taller Internacional de Paisatge, Blanca, Múrcia.

OBRA A COL·LECCIONS Acadèmia d’Espanya a Roma Ajuntament d’Alcalá de Henares, Madrid Biblioteca Nacional Caja Madrid Col·lecció Explum DKV Elgiz Museum, Istanbul Fundació Royal Talens SA Institut Andalús de la Joventut Joan Flasch Artists Book Collection Ministeri d’Assumptes Exteriors MAEC The Margulies Collection, Miami, EUA Universitat Complutense de Madrid

2008 Beca d’estudis de postgrau, Fundació La Caixa. Beca del X Taller Internacional de Paisatge, Blanca, Múrcia. Premi d’Adquisició al X Certamen d’Arts Plàstiques CEC, Cadis. 2009 Ajuda a la promoció de l’art espanyol i suport a les noves tendències a les arts. Ministeri de Cultura. 2010 Ajuda a la producció en arts plàstiques. Comunitat de Madrid. Ajuda per a la promoció de l’art contemproani espanyol. Ministeri de Cultura. Menció d’Honor al XI Premi ABC. Adquisició d’obra a Explum 2010. Certamen Internacional d’Art Actual. Puerto Lumbreras, Múrcia. 2010/11 Beca d’ampliació d’estudis artístics a l’Acadèmia d’Espanya a Roma. Ministeri d’Assumptes Exteriors. 2011 Ajuda per a la promoció de l’art contemporani espanyol. Ministeri de Cultura.

88


2009 “El Papa Estornino” intervenció site specific, Project Room, Cura Art Mgzn, Roma. “Allí donde está la caza”, Galeria Luis Gaspar, Madrid. “Anthropofungo”, Marre Moerel Design Studio, Madrid. 2010 “Los límites del paisaje”, Galeria José Robles, Madrid. “The renewal mold”, Museo Palazzo Collicola Arte Visive, Spoleto, Itàlia. NIDI 03, CO2 Contemporary Art Gallery. Roma, Italia. “El accidente de la pintura”, site-specific a la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. NIDI 02, Fiera di Roma-Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. NIDI 01, Fundació Pastificio Cerere, Roma.

Santiago Morilla Madrid, 1973 Viu i treballa entre Madrid i Segòvia.

FORMACIÓ

2011 “Ornamento y detonación”, Museu ABC de Dibuix i Il·lustració, Madrid.

1993 1r i 2n curs d’Enginyeria Agrònoma, Universitat Politècnica de Madrid.

2012 “Principio de Arquímedes”, amb Raúl Díaz Reyes, Galeria 3+1, Lisboa. “Habitando el desbordamiento”, Galeria Ángeles Baños, Badajoz.

1998 MEDIA Lab. Universitat d’Art i Disseny TAIK, Aalto University of Helsinki (Finlandia). Llicenciat en Belles Arts, especialitat de Dissseny Gràfic, Universitat Complutense, Madrid (Espanya).

2013 “Fin”, Galeria Fernando Pradilla, Madrid. “Index falls”, Museu del Marbre de Carrara, Carrara, Italia. “In rem verso”, Galeria José Robles, Madrid.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS (SELECCIÓ) 2000 Myseum. ART-Agenda 1998, KULTURHUSET. Estocolm.

2014 “Invisible Bath”, Galeria Kewenig, ARTPalma Brunch, Palma.

2005 “Liquidación Royal”, Liquidación Total Gallery, Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVeS (SELECCIÓ)

2006 “Carácteres manchados”, Sinsentido Gallery, Madrid.

1999 “Avatar affair”. Teckne Museum for Interaction. Taideteollinen Korkeakoulu, Hèlsinki.

2007 “Alas al Viento”, Biennal Internacional d’Il·lustració de Bratislava: Spain Pavillion, Bratislava.

2001 “Computerlove”, Maison du Spectacle, Brussels Royaume de Belgique, Bèlgica.

2008 “Ovillos, Obra gráfica”, Democrazy Gallery, Madrid.

89


2003 2n Festival EDICIÓN Madrid, Palacio de las Tentaciones, Madrid.

“In to the space”, Jeong Mungyu Museum, Ansan, Corea del Sud. “Tracey Moberly: Tweet Me Up!”, Tate Modern (The Tanks), Londres. “Viva Collections on Tour”, Video Art VIVA Festival, CaixaForum, Madrid. “Extrarradio”, Mustang Art Gallery & Espacio Crea, comissariada per Commission Curatorial Group, Elx, Alacant. Just Madrid Contemporary Art Fair, Galeria José Robles, Madrid.

2004 “Tras La Trastienda. Following behind the scenes”, Círculo de Bellas Artes. Madrid. “Thinking about the meaning of life”, Krakowski Festiwal Filmowy, Institut Cervantes, Varsòvia. 2006 “Blood, Sweat & Tires”, Part 1. Servicio-Ejecutivo ART Gallery, Brooklyn, Nova York, EUA. “Blood, Sweat & Tires”, Part 2, Network art Gallery, Los Angeles, EUA.

2014 “Tiempo de progreso”, Museo Barjola, Gijón, Astúries. “COLLAGE (a3 Bandas)” Twin Gallery, Madrid. JustMad(5), Contemporary Art Fair, Galeria Fernando Pradilla, Madrid. “El paisaje ortopédico”, Twin Gallery, Madrid. “Lenguajes en papel IV”, Galeria Fernando Pradilla, Madrid, Espanya.

2008 “INK 01”, Internacional Illustration Rally 2008, Bilbao. 2009 “CLONE Exhibition”, Montana Gallery, Sevilla.

2013 “High society”, Pelaires Centre Cultural Contemporani, Palma. “Marca España”, Europe Creative Center ECC, Berlin. “Trienal no alentejo”, Evora-Lisboa-Monsaraz, Portugal. “Viva collections on tour”, Video Art Viva Festival, Lázaro Galdiano Museum. Madrid. “Ante nuestros ojos”, Screen Festival LOOP-Barcelona de videoart, Barcelona. “Fotocopia Europea”, Photo Festival, Reggio Emila, Itàlia. “Me, Myself and I”, V Certamen de Dibuix Contemporani Pilar y Andrés Centenera Jaraba, Sala La Lonja, Matadero, Madrid. ARCO 2013 (estand de la galeria Paddle 8, Nova York), Madrid. “#SomosGunter”, GUNTER Gallery, Madrid. “Gabinete de Curiosidades”, PAC & Galeria d’Art Pilar Cubillo, Madrid. “DIN A33”, Louis 21 Art Gallery, Palma.

2010 Agita, Artmbassy Art Gallery, Berlín. “StEP09”, Museu de la Ciència i la Tecnologia, Milà, Itàlia. “El jardín de la buena dicha”, intervenció a la plaça de Luna, La Noche en Blanco, Madrid. “Transit. Final Show”, Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. “The Vagabond can’t draw”, Spazi Aperti, Acadèmia de Romania, Roma, Accademia delle Accademie: Road to Contemporany Art, Roma. 20eventi: Arte Contemporanea en Sabina, Itàlia. CIRCO: Videoarte en CUBA, Primera Mostra de Videocreció a l’Havana, l’Havana. 2011 “Landscapes”, Gyeonggi Creation Center, Seül. “Aventuras de líneas”, comissariada per Juan Manuel Bonet, Galeria Eva Ruiz, Madrid. “Wet Paint”, Louis 21 Art Gallery, Palma. “CRIDA Open-day”, Fundació Palma Espai d’Art, Palma. Just Madrid Contemporary Art Fair (estand de la Galeria José Robles, Madrid), Madrid.

BEQUES I PREMIS 1998 Beca Erasmus a la Universitat d’Art i Disseny TAIK, Aalto University Hèlsinki.

2012 JUST MAD, Miami, EUA.

90


2007 Representant al Pavelló d’Espanya a la Biennal Internacional d’Il·lustració de Bratislava (Eslovàquia). 2009 Beca d’Arts Plàstiques en la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. 2011 Gyeonggi Creation Center Grant. International Exchange Program Studio Artist Residence, Corea del Sur. CRIDA, Fundació Palma Espai d’Art, Palma de Mallorca.

MP & MP Rosado Manuel Pedro Rosado Garcés Miguel Pablo Rosado Garcés

2013 XX Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2013, Manacor, Mallorca. Residència Addaya Centre d’Art Contemporani, març 2013, Alaró, Mallorca.

San Fernando, Cadis, 1971 Viuen i treballen a Sevilla.

2014 Moving Landscape #2. AIR, Programa internacional de residències artístiques europes, Lecce, Itàlia.

FORMACIÓ 1994 Llicenciatura en Belles Arts, Universitat de Sevilla.

COL·LECCIONS (SELECCIÓ) Ajuntament de Manacor, Mallorca. CO2 Contemporary Art Gallery, Roma. Col·lecció de videoart Emilio Pi y Helena Fernandino, Espanya. GMoMA, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Corea del Sud. Gyeonggi Cultural Fundation & Gyeonggi Creation Center, Seül, Corea del Sud. MACRO, Museu d’Art Contemporani, Roma. Museu ABC, Madrid. Museu del Marbre, Carrara, Itàlia. Col·lecció Palazzo Collicola Arte Visive Museum Permanent, Spoleto, Itàlia. Pilar y Andrés Centenera Jaraba Fundación de Dibujo contemporáneo, España. Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Roma. Col·lecció de la Universitat d’Art i Disseny TAIK, Hèlsinki, Finlàndia. Col·lecció de videoarte contemporani Viva Collections on Tour, Espanya.

1994/95 School of Fine Arts, Atenes.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1997 “Fósiles”, Galería Fernando Serrano, Moguer, Huelva. 1998 “Portátil”, Sala Rivadavia, Fundació Provincial de Cultura, Diputació de Cadis, Cadis. “Recreo”, Galeria Buades, Madrid. “Gran sombra verde”, Galeria Magda Belloti, Algesires. 1999 “El pasajero ritual”, comissariada per Jesús Reina, Centre d’Art Unicef, Sevilla. 2000 Galeria Pepe Cobo, Sevilla.

91


2001 ARCO’01, “Los Meteoros”, Project Rooms (estand de la Galeria Pepe Cobo, Sevilla), Madrid. Fronterasur, Trobada de Joves Creadors de l’Art i la Cultura, Palau de Congressos, Cadis.

“Trasfábula”, comissariada per Alberto Martín, Universitat de Salamanca, Hospederia de Fonseca, Salamanca. “Cambio de aceite”, Pepe Cobo & Cia, Madrid. 2010 “Imagen”, Sala Cajasol, Sevilla. “Sótano-Gabinete”, Casal Solleric/Espai Quatre, Palma. “Cuarto-Gabinete”, Matadero-Madrid, Abierto X Obras, Madrid.

2002 “La intimidad”, Galeria Pepe Cobo, Sevilla. 2004 “Trabajos verticales”, Galeria Pepe Cobo, Sevilla. “Workroom”, Galeria Quadrado Azul, Porto, Portugal.

2011 “Contengo multitudes…”, Galeria Alfredo Viñas, Màlaga.

2005 “Ventanas iluminadas”, comissariada per José Lebrero, Centre Andalús d’Art Contemporani (CAAC), Sevilla. “Outsiders”, La BF15, Institut Cervantes i Galeria Olivier Houg, Lió, França. “Para acabar”, DA2, comissariada per Javier Panera, Domus Artium 2002, Salamanca. “Limbo”, comissariada per Ferran Baremblit, Centre d’Art de Santa Mònica, CASM, Barcelona.

2012 “De lo de dentro y de lo de fuera”, Museu de Huelva, Diputació de Huelva, Huelva. “ MP&MP Rosado. Donación”, CAAC (Centre Andalús d’Art Contemporani), Sevilla. “Uso externo, uso interno”, Galeria Olivier Houg, Lió, França.

2006 “Callejón del gato”, Museu d’Art de Zapopan, MAZ, Jalisco, Mèxic. Fira Internacional del Llibre, Guadalajara, Mèxic. “Desajustes”, Galeria Pepe Cobo, Madrid.

2013 “Estructura espacial original”, Alarcón Criado Galería, Sevilla. 2014 Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, Palma de Mallorca. Pareidolie, Saló Internacional de Disseny Contemporani de Marsella, Château de Servières, Boulevard Boisson, Marsella, França.

2008 Centre Cultural Fundació Círculo de Lectores a Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, Barcelona. Il·lustracions originals per a l’edició d’El retrato de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, Barcelona. “De profundis”, Federico Luger Gallery, Milà, Itàlia. “Spleen”, Galeria Pepe Cobo, Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2000 “Circuitos 1999”, Centre d’Art Jove de la Comunitat de Madrid, Madrid. Galeria Klaus Braun, Stuttgart; Galeria Der Künstler. Munic; Künsttlerwekstatt Bahnhof Westend, Berlín. Deustche Welle, Colònia, Alemanya. Capilla del Oidor, Alcalá de Henares, Madrid.

2009 “El retrato de Dorian Gray”, Biblioteca Pública de Zamora, Zamora. “Ruines non romantiques”, Galeria Olivier Houg, Lió. “Como quien mueve las brasas y aspira a todo pulmón”, Museu de Cadis, organitzada per l’Obra Social Cajasol, Cadis.

92


2001 “Situaciones”, Facultat de Belles Arts, UCLM, Conca. “Figuraciones de Sevilla. Horizonte 2000”, Centre d’Art Jove, Madrid; Convento de Santa Inés, Sevilla.

“Biacs 2. Lo desacogedor. Escenas fantasmas en la sociedad global”, comissariada per Okwui Enwezor, Centre Andalús d’Art Contemporani i Reales Atarazanas, Sevilla. The Ellipse Foundation Contemporary Art, Cascais, Portugal. “Enlaces+2, Últimas adquisiciones”, Museu Patio Herreriano, Valladolid. Col·lecció 2006 Centre Andalús d’Art Contemporani, illa de la Cartuja, Sevilla. “¡Viva Pintura!” Aktuelle Positionen spanischer Malcrei, Hangar- 7 GmbH & Co KG, Salzburg, Àustria. ARCO’06, “Voz de los perros. 16 proyectos de Arte Español”, comissariada per Maria Corral, Madrid. 5a Biennal d’Art Leandre Cristòfol, Centre d’Art La Panera, Lleida.

2002 Fundació NMAC, Montenmedio Arte Contemporáneo, amb Alicia Framis i Santiago Sierra, Véjer de la Frontera, Cadis. “Figuraciones. Arte civil, magicismos, espacios de frontera”, Espai per a l’Art, Barcelona. 2003 “De col·lecció: tres”, Galeria Sicart, Barcelona. “Nuevos proyectos , new projects”, Fundació NMAC, Montenmedio Arte Contemporáneo, Véjer de la Frontera, Cadis.

2007 “Below The Light”, Federico Luger Gallery, Milà, Itàlia. “El pensamiento en la boca”, Cajasol, Jerez. “Planes Futuros. Arte español de los 2000”, comissariada per María de Corral, Baluarte de Iruñea, Pamplona. “Existencias”, Musac - Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó, Lleó. Projecte Órbigo, Musac, Centre Distribuïdor de Movistar, Benavides de Órbigo, Lleó. “Utopías cotidianas 1”, organitzada pel Centre d’Art La Panera, Lleida, Centrale Électrique, Brussel·les. Repertorios Fotográficos en Andalucía, Atributos urbanos’07, Centre Andalús d’Art Contemporani, CAAC, Sevilla, Institut Cervantes de Pequín, Pequín. Col·lecció d’Art Contemporani 3 de l’Ajuntament de Lleida, Centre d’Art La Panera, Lleida. “Beyond Sensation”, comissariada per Alistair Hicks, Guernsey Museum and Art Gallery, Guernsey. Regne Unit.

2004 “Futureways”, comissariada per Rita McBride i Glen Rubsamen, De Vlesshal, Middelburg, Països Baixos. Biennal de Sidney, “On Reason and Emotion”, comissariada per Isabel Carlos, Festival Internacional d’Art Contemporani, Art Gallery of New South Wales, Museum of Contemporary Art-MCA i Royal Botanic Gardens. “En el principio era el viaje”, comissariada per Miguel von Hafe Pérez i David G. Torres, XXVIII Biennal d’Art Contemporani de Pontevedra. “In ictu oculi”, Galeria Pepe Cobo, Sevilla. 2005 “Barrocos y neobarrocos. El infierno de lo bello”, comissariada per Javier Panera Cuevas i comissaris convidats: Paco Barragán i Omar Pascual.DA2, Domus Artium 2002, Salamanca. “Dual. Tránsitos y cruces por la historia del arte”, Centre d’Art La Panera. Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, Església de Sant Martí, Lleida. Galeria Paolo Maria Deanesi, Trento, Itàlia. “Ascenseur pour Rio”, comissariada per Eva GonzálezSancho, Fons Regional d’Art Contemporani de Borgonya, FRAC, Dijon, França.

2008 “Levantamiento. Libertad y ciudadanía”, Centre d’Art Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. “Doméstico 2008, Uno más uno multitud”, comissariada per Tania Pardo, Madrid. “Interficie”, Centre d’Art La Panera, comissariada per Gloria Picazo, Lleida. “España Arte Spagnola 1957-2007”, comissariada per Demetrio Paparoni.

2006 Newman Popiashvili Gallery, Drawing Room, Nova York, EUA.

93


“Palazzo Sant’Elia” (organitzada per l’Institut Cervantes), Palerm, Itàlia. “Parangolé. Fragments from the 90’s: Brazil, Portugal, Spain”. Museu Patio Herreriano, Valladolid. “Adquisiciones 2008”, Col·lecció de la Fundació CocaCola, DA2, Domus Artium 2002, Salamanca. “Mixed Emotions”, comissariada per Javier Panera, DA2, Domus Artium 2002, Salamanca.

Col·lecció III. CA2M, comissariada per Ferran Barenblit, Centre d’art Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. “Cómplices de futuro”, Col·lecció Fundació Coca Cola, Centre d’Art d’Alcobendas, Alcobendas, Madrid. Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2010, Casal Solleric, Palma. “Exposición S/T, 2011, Técnica mixta/medidas variables”, Gran Vía, 67 – 1r esq., Madrid. WeArtCádiz, Taidemuseo, Museu d’art de Riihimäki, Riihimäki, Finlàndia.

2009 “Huésped”, Col·lecció MUSAC a Rosario, Argentina. “Huésped”, Col·lecció Musac al MNBA (Museu Nacional de Belles Arts), Buenos Aires. “Mi Vida. From Heaven to Hell. Life experiences in art from MUSAC Collection”, comissariada per Agustin Pérez Rubio (MUSAC), Dr. Zsolt Petrányi (Kunsthalle), Mucsarnok/Kunsthalle, Budapest. “El pensamiento en la boca”, Sala Chicarreros, Cajasol, Sevilla.

2012 Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2011, Casal Solleric, Palma. Alicia Winters Galería, Arnherm, Països Baixos. 2013 “5 años”, Centre d’Art Dos de Mayo, CA2M, Móstoles, Madrid. “Neighbours”, CAC Màlaga, Màlaga. “Growning Up”, Galería Miguel Marcos, Barcelona.

2010 “Sevilla, ozú qué caló!”, comissariada per Jesús Reina Palazón, Galeria Fúcares, Almagro, Ciudad Real. “After Post (más allá de la fotografía)“, Espacio Iniciarte, església de Santa Lucía, Sevilla. “Ordinary work”, Galleria 42, Mòdena, Itàlia. “Woodworms. Kim Dorland/MP & MP Rosado”, Spazio Cabinet, Milà, Itàlia. “Itinerarios 2009/10”, XVI Convocatòria de Beques d’Arts Plàstiques Fundació Marcelino Botín (2008/2009), Fundació Marcelino Botín, Santander.

2014 “1 + X = Grupos, equipos y colectivos”, Centeo Andalús d’Art Contemporani (CAAC), Sevilla. “Narrativas en la imagen”, CaixaForum Saragossa, Col·lecció la Caixa, Saragossa. “Lo real maravilloso. Arte contemporáneo español y latinoamericano de la Colección MUSAC”, Museu d’Art Contemporani de Tòquio. Tòquio “Res no s’atura”, col·leccions Josep Suñol i Centre d’Art La Panera, Lleida; Fundació Suñol, Barcelona.

2011 “A las ciudades se las conoce, como a las personas, en el andar”; CAAC, Sevilla. “Falso paisaje”, Mecànica, Sevilla. “Relatos encadenados”, Centre d’Art La Panera, Lleida. Col·lecció CAM d’Art Contemporani, Sala Municipal d’Exposicions de la Llotja del Peix d’Alacant, Alacant. “Torre Garci-méndez: doble figura. Cuatro intervenciones sobre la figuración y la dualidad en el arte actual.” Scarpia, X Jornades d’Intervenció Artística a l’Espacio Natural i Urbà, El Carpio, Còrdova.

PREMIS I BEQUES 1994/5 Beca Erasmus Lingua-Accion II, School of Fine Arts, Atenes. 1995/6 Beca Daniel Vázquez Díaz, projecte de creació i investigació Diputació Provincial de Huelva. 2000/1 Ajuts a la producció, Nova York, Estats Units, Frontera Sur, Iconos. Diputació Provincial de Cadis, Cadis.

94


Ajuts a la creació artística contemporània , Conselleria de Cultura, Junta d’Andalusia, Nova York.

Pilar i Joan Miró a Mallorca. VI Premi Iberoamericà Corts de Cadis de Creació Artística Contemporània Juan Luis Vasallo 2012.

2001 Certamen Andalús d’Arts Plàstiques, 2001, adquisició, Institut Andalús de la Joventut.

OBRA A INSTITUCIONS

2002 Menció especial al Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s. Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca,.

Ajuntament d’Utrera, Sevilla. Ajuntament de Xàbia, Alacant. Ajuntament de San Fernando. Caja San Fernando de Sevilla i Jerez. Centre Andalús d’Art Contemporani, Sevilla. Centre d’Art La Panera, Lleida. Col·lecció Bergé, Madrid Col·lecció Caja Madrid, Madrid. Col·lecció de la Comunitat Autònoma de Madrid, CAM. Col·lecció El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. Col·lecció FIL, Lisboa, Portugal. Col·lecció Montenmedio Art Contemporani, Cadis. Col·lecció MP, Sevilla. Col·lecció Testimoni. Barcelona. Col·lecció Unicaja, Màlaga. Diputació Provincial de Cadis. Diputació Provincial de Còrdova. Diputació Provincial de Màlaga. Deutsche Bank, Londres. Ellipse Foundation, Cascais, Portugal. Fundació Coca Cola. Fundació Pilar i Joan Miró, Palma. MUSAC. Museu d’Art Contemporani, Castella i Lleó. Museu Patio Herreriano, Valladolid. Domus Artium. DA2, Salamanca. Centre d’Art Dos de Mayo, Móstoles, Madrid. Col·lecció la Caixa, Barcelona. FNAC - Fons Nacional d’Art Contemporani, França. Fundació Marcelino Botín, Santander. Col·lecció CAM d’Art Contemporani, Alacant. Centre d’Estudis Andalusos, Museu de l’Autonomia d’Andalusia, Conselleria de Presidència.

2002/3 Beca “The Pollock-Krasner Foundation”, Nova York, EUA. 2006 Premi d’Arts Plàstiques als VII Premis El Público de Canal Sur Radio. 2008 Beca Fundació Marcelino Botín, Projecte “Melancolía II y III”, Santander. V Premi Arco 2008 “Comunitat de Madrid per a Joves Artistes, ARCO 2008, Ifema, Madrid. 2009 XVI Beques d’Arts Plàstiques Fundació Marcelino Botín (2008/2009), Santander. IV Premi Iniciarte 2009, Programa de suport a la creació artística contemporània de la Conselleria de Cultura, Junta d’Andalusia. 2010 7es Beques Col·lecció CAM d’Arts Plàstiques (2009/2010), Alacant. 2011 Ajut per a la promoció de l’art contemporani espanyol, Ministeri de Cultura. 2012 VI Premi Iberoamericà Corts de Cadis de Creació Artística Contemporània Juan Luis Vasallo 2012. 2013 Premi Biennal Pilar Juncosa & Sotheby’s, Fundació

95


2014 “Loops”, Galeria Maior, Pollença, Mallorca. EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2001 “Generación 2001”, Premis i Beques d’Arte Caja, Madrid. “12. Adrián Navarro & Secundino Hernández”, Espacio Arte Emergente, Madrid. 2002 “Jóvenes creadores”, Galeria Luis Adelantado, València.

Adrián Navarro Boston, 1973 Viu i treballa a Londres

2003 “Hernández, Navarro, Mastretta”, Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid.

FORMACIÓ ACADÈMICA

2004 “Generación 2004”, Premis i Beques d’Arte Caja, Madrid.

2000 Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid.

2005 “Todos mis amigos han muerto”, Galeria Casa Borne, Antequera.

2008 Central Saint Martin’s College of Art & Design, Londres.

2007 “Salon 07”, Seven Seven Contemporary, Londres. “Art Unwraped”, Mother Studios Building, Londres.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2001 “De Diario”, Centre d’Art de la Comunitat de Madrid.

2008 “La Perruque”, Hackney WickED Festival, Londres. “Illumini”, Galeria Crypt, Londres.

2004 “Fuente”, Espacio F., Madrid.

2010 “Pintura y escultura”, Galeria Pilar Serra, Madrid.

2006 “Hombres y salvajes”, Galeria Artificial, Madrid.

2011 “Colectiva I”, Galeria Pilar Serra, Madrid. “Sagacity”, Galeria Forman’s Smoke House, Londres.

2007 “Galaxia”, UBS Bank, Madrid.

2012 “Cómplices del arte español contemporáneo”, Fundació Canal, Madrid.

2008 “Common People”, Galeria Ada Street, Londres. 2009 “Implosion”. 60 Threadneedle Art Space, Londres. “27 Ojos”, Galeria Charpa, València.

2013 “Geometry of Chance”, Galeria Mirus, San Francisco. “Premiere 2013”, Maerz Contemporary, Berlín.

2011 “Ciclo Anillos”, Galeria Pilar Serra, Madrid.

2014 “The Collection”, Galeria Eastmen, Hasselt, Bèlgica.

2012 “Reflections”, Maerz Contemporary, Berlín. “In & Out”, 60 Threadneedle Street Art Space, Londres.

OBRA A COL·LECCIONS Caja Madrid Circa XX (Col·lecció Pilar Citoler) Fundació AENA UBS Bank

2013 “Espacio Rojo”, Galeria Pilar Serra, Madrid.

96


“PSJM, the Brand”, WIP Sthlm, Estocolm. “Marcas ocultas”, Open Space, ArteBa’07, Galeria Blanca Soto, Buenos Aires. “Marcas ocultas”, Galeria Baró Cruz, Sāo Paulo. 2008 “MARX®. CAAM”, Centre Atlàntic d’Art Modern, Las Palmas de Gran Canaria. “PSJM”, SCALA e.V, Berlín. “MARX®”, Laboral Centre d’Art i Creació Industrial, Gijón, Asturias. “Asia Project”, Riflemaker Gallery, Londres.

PSJM

2009 “PSJM VideoWork 03-09”, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Santa Cruz de Tenerife. “Slogans”, Museu Barjola, Gijón, Astúries. “This is a work of art”, Zagreus Project, Berlín. “Brand Strategies”, Espacio Marzana, Bilbao. “Brand Strategies”, Galeria Trama, Barcelona. “Corporate Armies”, Galeria Espacio Líquido, Gijón, Astúries. “Corporate Armies”, Tragaluz Digital. SAC, Santa Cruz de Tenerife.

PSJM és un equip artístic format el 2003 por Pablo San José (Mieres, 1969) i Cynthia Viera (Las Palmas, 1973) EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2003 MAD’03, Alterno, The Art Palace, Madrid. “Hi-standard”, Galeria Blanca Soto, Madrid. Intervenció funcional, intervenció al pati, La Casa Encendida, Madrid.

2010 “American Colors”, Blanca Soto Gallery, Madrid. “Marc Bijl & PSJM”, Freies Museum, Berlín.

2005 “Artesanías digitales”, Museu de la Universitat d’Alacant, Alacant. “Fuera de contexto, dentro del mercado”, Galeria Blanca Soto, Madrid. “PSJM. Arte democrático”, Galeria Espacio Líquido, Gijón. “PSJM. Arte democrático”, Centre Municipal de les Arts, Alcorcón, Madrid. “PSJM. Arte democrático”, Gabinete Literario, Las Palmas de Gran Canaria.

2011 “Red Concepts for Right Collectors”, Whiteconcepts Gallery, Berlín. Sinestesia, Mandarina Showroom, Las Palmas de Gran Canaria. “La isla de hidrógeno”, gira de presentació: MNCARS (Madrid), DA2 (Salamanca), Artium (Vitòria), Laboral (Gijón), CAAM (Las Palmas G.C.), Institut Cervantes (Berlín) i universitats de Madrid, Barcelona, País Basc, Oviedo i Las Palmas.

2006 “Manifestación de consumidores”, Passage Souterrain, París. “Marcas ocultas”, Galeria Blanca Soto, Madrid. “Marcas ocultas”, Galeria Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. “Promesas”, Observatori 06, Museu de les Arts i les Ciències, València. “Marcas ocultas”, Centre de Cultura Antiguo Instituto, Fundació Municipal de Cultura de Gijón, Gijón.

2012 “Geometría social”, Galeria Trama, Barcelona. 2013 “Spanische Malerei”, Galeria Blanca Soto, Madrid. “PSJM: a critical decade 2003-2013”, San Martín Centre de Cultura Contemporània, CAAM, Las Palmas de Gran Canarias. “Geometría social”, Espacio Marzana, Bilbao. 2014 “¡Viva Chile, mierda!”, Galeria Metropolitana, Santiago de Xhile.

2007 “Grandes marcas”, Centre d’Art La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.

97


“PSJM: A critical decade 2003-2013”, SAC Govern de Canàries, Santa Cruz de Tenerife.

Nova York. “Arenas Movedizas”, Cabueñes 06, Fundacio Municipal de Cultura, Gijón, Astúries. Globos Sonda, MUSAC (Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó), Lleó. ENJOY, IX Biennal de l’Havana, “Fuera de contexto, dentro del mercado”, l’Havana. “Para todos los públicos”, Projecte Asia, Sala Rekalde, Bilbao. ARCO’06 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), Madrid.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2003 “The Real Royal Trip… by the Arts”, PS1-MOMA, Nova York. Mostra d’Arts Plàstiques d’Astúries, Sala Borrón, Oviedo. Basuarte 03, Sala de Estar, Sevilla. “Deluxe”, Monasterio del Prado, Valladolid. “Exposición Subasta AVAM”, Club Financiero Génova, Madrid.

2007 “Scope Art Fair”, Galeria Blanca Soto, Miami, EUA. “Spanish Flies”, ArtHaus, Miami, EUA. “Sights for now”, Museu Barjola, Gijón, Astúries. Zoo Fair, Riflemaker Gallery, Londres. “Entre Arte II”, Palacio de Revillagigedo, Gijón, Astúries. BàleLatina 07, Galeria Espacio Líquido, Galeria Baró Cruz / Blanca Soto, Basilea. ArteBa’07, Galeria Baró Cruz, Buenos Aires. “Noche CASM, Madrid: entresijos y gallinejas”, Centre d’Art Santa Mònica, Barce­lona. LABshop. Laboral Centre d’Art i Creació Industrial, Gijón, Astúries. CIRCA 07 Intarnational Art Fair (estand de la Galeria Espacio Líquido, Gijón), San Juan, Puerto Rico. Col·lecció I Biennal de Canàries, Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. DIVA. Digital & Video Art. Galeria Blanca Soto, Nova York. ARCO’07 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Galeria Baró Cruz, Madrid. “Sights for now, Spanish-Swedish Art Project”, Passagen Art Center, Linköping, Suecia. “7.1 Distorsiones, documentos, naderías y relatos”, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria. “La Movida”, Galeria Blanca Soto, Madrid.

2004 “Ochobre 34 artirtes-14 dies de revolución”, Casa Duró, Mieres, Astúries. “Ensalada de bombillas”, Galeria Blanca Soto, Madrid. “Purificación García”, Certamen Fotogràfic, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Künstköln 2004, Fira Internacional d’Edicions, Galeria Blanca Soto, Colònia, Alemanya. “Caminos de Hierro”, Certamen Fotogràfic, Palacio de Fernán Núñez, Madrid. “The Real Royal Trip...by the Arts”, Museu d’Art Contemporani Patio Herreriano, Valladolid. “Calles y casas”, Art públic i domèstic, Madrid. Certamen de Artes Plásticas Ángel Andrade, CEX Diputació Provincial, Ciudad Real. 2005 “Multi Art Program”, CCICC, Sant Sebastià. “Navidad 2005”, Projecte Asia, Plaça Mayor de Gijón, Gijón. “Scope Art Fair”, Ethan Cohen Gallery, Londres. “Shopped to Death”, Tuteurhaus, Berlín. ArtForum, “Fuera de contexto, dentro del mercado”, Berlín. “Plotart”, Galeria Arturarte, Roma. “FIB Art”, Zona Nudista, Benicassim, Castelló. “El barco del arte”, Moll d’Uribitarte, Bilbao. “Sólo para las masas”, Galeria Blanca Soto, Madrid.

2008 Pulse Art Fair, Galeria Espacio Líquido, Miami, EUA. Scope Art Fair, Galeria Blanca Soto, Miami, EUA. ESF’08, Extra Short Film Festival, Moscú. Wa(h)re Kunst, ConcentArt e.V., Berlín. Estampa 08, Col·lecció Comunitat de Madrid, Madrid. Concrete & Glass, Riflemaker Gallery at the A Foundation, Londres. “Alternative Revolutions”, Tina B. Festival d’Art Contemporani de Praga, Praga. Arte Santander’08, Galeria Trama, Santander. Volta Art Fair, Riflemaker Gallery, Basilea. ArteBa’08, Galeria Blanca Soto, Buenos Aires. Col·lectiva d’artistes de la galeria. SCALA e.V., Berlín.

2006 “Arte Salamanca”, Galeria Espacio Líquido, Salamanca. (Guardonats amb el 1r premi Art/Salamanca 06. Domus Artium DA2). “NEC 06>”, Galeria Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. I Biennal de Cànaries, “Arquitectura, arte y paisaje”, Illes Canàries. “Under the influence II”, Phillips de Pury & Company,

98


Notting Hill Fair, Riflemaker Gallery, Londres. “Creador de dueños”, Off Limits, Madrid. Pulse Art Fair, Galeria Espacio Líquido, Nova York. “Gentrification”, LP Projects, Nova York. Col·lectiva Reina 39, Madrid. Fiteiro Cultural, “Fuera de contexto, dentro del mercado”, Second Life.

2009 Scope Art Fair, Galeria Blanca Soto, Miami, EUA. Pinta Art Fair, Galeria Blanca Soto, Nova York. Ingráfica’09, Conca. Estampa 09 (estand de la Galeria Blanca Soto, Madrid), Madrid. “Abstract Realities”, Lucas Carrieri Art Gallery, Berlín. “Open sudios”, GlogauAir, Berlín. “T_Tris. B.P.S.22 espace de création contemporaine”, Charleroi, Bèlgica. “Off Street”, A Foundation, Londres. “Davis Museum”, Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles. Arte Santander’09, Galeria Trama, Santander. “Tragaluz digital”, Espacio Canarias, Madrid. “Encapsulated”, Public intervention, Berlin. Festival Loop’09, Galeria Trama, Barcelona. “Undergentrification”, Casa de España, Santo Domingo. “La comunidad desobrada”, Pabellón de Mixtos, La Ciudadela, Pamplona. X Biennal de l’Havana, Comunicacionismos, l’Havana. II Premi Nacional d’Art Gràfic, Fundació Municipal de Gijón, Gijón. (guardonats amb el 1r premi) II Biennal de Canàries, “Arquitectura, arte y paisaje; time out”. La Recova, Santa Cruz de Tenerife. ARCO’09 (estand de la Galeria Espacio Líquido, Madrid), Madrid. “Reina 39”, Project Room La Caja Blanca, Madrid. Col·lecció 1, CA2M. Centre d’Art 2 de Mayo, Móstoles, Madrid.

Ian Waelder Madrid, 1993 Representat per la Galeria Louis 21 (Mallorca/ Madrid).

FORMACIÓ 2011-2014 Autodidacte

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 2013 “Cover”, Espazo Miramemira, Santiago de Compostel·la. “SIDE/WALK”, PalmaPhoto’13, Louis21 “The Gallery”, Palma. 2014 “After a Hippie Jump”, L21 Gallery, Madrid. 2015 “How to Wallride”, LOCAL Arte Contemporáneo, Santiago de Xile.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 2011 “Art Jove”, Ses Voltes, Palma. “Blurb Photography Book Now”, Aperture Gallery, Nova York. 2012 “Vías subversivas”, Centre Sa Possessió, Palma. “Outfoto 2012”, Espacio Waka, Palma. “All In”, Galeria SKL, Palma. Certamen d’Arts Plàstiques de Binissalem, Centre Cultural Can Gelabert, Binissalem, Mallorca.

99


2013 “Art Jove”, Ses Voltes, Palma. “Tots som putes”, Galeria Pelaires, Palma. “RAL 9005”, Louis21 “The Gallery”, Madrid. “Ciutat de Manacor”, Museu d’Història-Torre dels Enagistes, Manacor, Mallorca. “Objetos”, Louis21 “The Gallery”, Palma. Certamen d’Arts Plàstiques de Binissalem, Centre Cultural Can Gelabert, Binissalem, Mallorca.

Finalista al Certamen d’Arts Plàstiques del Dijous Bo, Inca, Mallorca. III Encontre d’Artistes Novells, Ciutat de la Cultura, Santiago de Compostel·la. 2014 Finalista al Premi Miquel Casablancas. Sant Andreu Contemporani, Barcelona. Finalista al Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Manacor, Manacor, Mallorca. Finalista al Premi Artista Jove JUSTMAG, JUSTMAD5, Madrid. Menció d’Honor al Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. Full Contact, SCAN Festival Internacional de Fotografia, Tarragona. Café Dossier II, La Tabacalera, Madrid.

2014 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2013, Casal Solleric, Palma. “JUSTMAD5 Art fair”, Madrid. “Sobre el muro”, comissariat per Ángel Calvo Ulloa; “Jugada a 3 Bandas”, Louis 21 “The Gallery”, Madrid. “Aprender a Caer”, comissariada per Ángel Calvo Ulloa, Inéditos, La Casa Encendida, Madrid. “Agricultors”, comissariada per Sema D’Acosta, Sant Andreu Contemporani, Barcelona. “Queso de cobra”, Manuel Eirís Studio, Santiago de Compostel·la. “Ende der party”, Tokonoma, Kassel, Alemanya. “Present indicatiu”, Fabra i Coats, Barcelona. “Misha Bies Golas: 27 Negros”, CGAC, Santiago de Compostel·la. “Behind the scenes”, CAC Ses Voltes, Mallorca. “¿Por qué la noche...?”, Panal361, Buenos Aires.

RESIDÈNCIES 2014 Tokonoma, Kassel, Alemanya. Centre Panal361, Buenos Aires.

2015 Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2014, Casal Solleric, Palma.

PREMIS I BEQUES 2011 Finalista al Certamen d’Arts Visuals Art Jove, Illes Balears. People’s Choice, Photography Book Now by Blurb, Internacional. 2012 Finalista al Certamen d’Arts Visuals de Binissalem, Mallorca. Finalista al Certamen d’Arts Visuals Art Jove, Illes Balears. 2013 Finalista al Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Manacor, Manacor, Mallorca. 2n Premi al Certamen d’Arts Visuals de Binissalem, Mallorca.

100


Barcelona. “La Jalousie”, Galleri Rostrum, Malmö. “La Jalousie”, Palacio de los Condes de Gabia, Granada. 2007 “La Jalousie”, Galeria Carmen de la Calle, Madrid. “Addenda (La Jalousie)”, Centre d’Art Tomás y Valiente, Fuenlabrada. 2008 “La Casa de Hong Kong”, Espacio Iniciarte, Sevilla. “Rema”, CAC Málaga.

Simon Zabell

2009 “Rema”, Seven Contemporary Art, la Haia. “Akibiyori”, Centre Andalús d’Art Contemporani, Sevilla.

Málaga, 1970 FORMACIÓ Llicenciat en Belles Arts, Universitat de Granada. Master en Belles Arts (MFA), Slade School of Fine Art, Londres.

2010 “En dos y tres dimensiones” (amb Soledad Sevilla), Sala Naos, Santander. “La Plantación”, Square Studio, Barcelona.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 1997 “Manneken Pis”, Galería Sandunga, Granada.

2011 “El cielo sobre Honolulu”, Galeria Sandunga, Granada.

1999 “Apartment”, Sala B, Palacio de los Condes de Gabia, Granada.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES (SELECCIÓ) 2000 Slade Postgraduate Degree Show, Slade School of Fine Art, Londres. Photo Shop, Galeria Alter Ego, Barcelona. “Puntos de vista”, Galeria Sandunga, Granada.

2000 “N15”, Galeria Sandunga, Granada. 2001 “Bathroom Drama”, Galeria Alter Ego, Barcelona. “Proyectos recientes”, Galeria Birimbao, Sevilla. “The Sunday Morning Story”, Sala Moreno Villa, Màlaga.

2001 “Pintura de cámara”, Galeria Sandunga, Granada/ Galeria DV, Sant Sebastià. ARCO’01 (estand de la Galeria Sandunga).

2002 “The Sunday Morning Story”, Sala Caja San Fernando, Cadis

2002 XLI Certamen d’Arts Plàstiques Caja San Fernando, Sevilla. ARCO’02 (estand de la Galeria Sandunga). “In Extremis”, Chiesa di San Francesco, Como.

2003 “y Octubre”, Galeria Sandunga, Granada. 2004 “El año de algo”, Centre Damián Bayón, Santa Fe, Granada. “y Octubre”, Galeria Valle Quintana, Madrid.

2003 “Generación 2003”, La Casa Encendida, Madrid. “Granada de fondo”, Palacio de los Condes de Gabia, Granada. ARCO’03 (estand de la Galeria Sandunga). “Tracce di un seminario”, Viafarini, Milà.

2006 “Viceversa” (amb Jesús Zurita), Galeria Bach Quatre,

101


2004 III Premi d’Arts Plàstiques Govern de Cantàbria, Cantàbria. “Desplazamientos”, Sala Imagen-Caja San Fernando, Sevilla.

musicals i de la imatge, Junta d’Andalusia. Beca Col·lecció CAM per a les arts plàstiques.

2005 ARCO’05 (estand de la Galeria Sandunga).

Primer premi Concurs d’Arts Plàstiques Govern de Cantàbria. Premi Iniciarte a l’activitat artística, Junta d’Andalusia. Menció d’honor als Premis Ángel de pintura.

PREMIS

2006 “16 proyectos de arte español”, ARCO’06. “La Estrategia del calcetín”, Fundació El Monte-BIACS, Sevilla. Becats Manuel Rivera, Palacio de los Condes de Gabia, Granada. Seleccionats Premi Altadis, MK2, París.

OBRA A COL·LECCIONS Ajuntament de Pamplona Banesto Col·lecció Ángel de pintura Col·lecció Cajamadrid Col·lecció CAM Col·lecció Iniciarte Col·lecció Paradors de Turisme Diputació de Granada Diputació de Màlaga Fundació El Monte Fundació Rafael Botí Junta d’Andalusia Regió de Scania (Suècia)

2007 ARCO’07 (estand de la Galeria Sandunga). “De Granada a Gasteiz”, ARTIUM, Vitòria. “Planes de futuro”, Sala El Baluarte, Pamplona. Premis Ángel de Pintura, Casa de los Góngora, Còrdova. 2008 Balelatina Basel (estand de la Galeria Sandunga). ScopeLondon (estand de la Galeria Sandunga). “Eppur si muove”, Galeria Bach Quatre, Barcelona. 2009 ARCO’09 (estand de la Galeria Sandunga). “Lights, Camera, Action!” ArtLisboa’09. 2010 “Obra sobre papel”, Galeria Fernando Zubillaga, Caracas. “Francotiradores”, Sala Pescadería Vieja, Jerez de la Frontera. “Presente perfecto”, Museu de la Memòria, Granada. 2011 “Puntos de mira”, Palacio de los Condes de Gabia, Granada. ArteFiera Bologna (estand de la Galeria Sandunga). BEQUES Beca de creació artística Paradors de Turisme. Beca Manuel Rivera per a les arts plàstiques, Diputació de Granada. Beca d’ampliació d’estudis per a les arts escèniques,

102
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.