Page 1


C A R Pi nG A ME

WWW. C A R P I N G A ME . P L K A T A L O G P R O MO C J I T A R G O WY C H 1. . . . PVA,NOŻYCZKI ,LEADCORE,ŁYŻKI 2. . . . I GŁY,WI ERTŁA,GUMKIDRI G,RĘKAWI CE 3. . . . RURY,PROCE,PET,RAKI ETY,PRASY 4. . . . RAKI ETY,ROLLERY,PI STOLET,ŻYŁKI 5. . . . ŻYŁKI ,FLUOROCARBONY,PLECI ONKI 6. . . . FLUOROCARBONY,PLECI ONKI , LEADCORY,LATARKI . . . SI ATKIDO WAŻENI A,BAGAŻE,ŚPI WORY 7. 8. . . . ŚPI WORY,NARZUTY,MATY,HANGERY 9. . . . SYGNALI ZATORY,CENTRALKI ,HACZYKI ,CI ĘŻARKI , AKCESORI AHANGERÓW 10. . ELEMENTYZESTAWÓW COVERT 11. . PRZYNĘTYSZTUCZNE,PRZYNETYNATURALNE PVAKRYSTON


WORKIPVA Opakowani e10szt8, 00pl n Opakowani e2025szt14, 00pl n

1

Rozmi ar y:mi cr o,mi ni ,st andar d,magnum,t ubes

UZUPEŁNI ENI APVA20met r ów 20met r ów uzupeł ni eni aPVAdoszer oki ch t unel i .Wer sj aowi ększychimni ej szychoczkach. Cenar egul ar na95, 00pl n Cenapr omocyj na86, 00pl n TUNELEPVA5+5METRÓW ORAZUBI JAK Dwat unel epo5met r ów w zest awi e +ubi j ak.Cenasuger owana75, 00pl n Cenapr omocyj na68, 00pl n LEADCORE20METRÓW Kol or yst yczne:zi el ony,br ązowy,pi askowy. Dwi ewyt r zymał ości :20, 4kgor az11, 3kg. Cenasuger owana62, 00pl n Cenapr omocyj na:56, 00pl n NOŻYCZKIDO PLECI ONEK, ŻYŁEK Cenasuger owana25, 00pl n Cenapr omocyj na23, 00pl n

KOMPLETDWÓCHŁYŻEK Łyżkidozanęt ,mi ksów,zi ar eni t p. Pr zydat nepodczasnęceni ami ej scazł odzi . Cenasuger owana25, 00pl n Cenapr omocyj na23, 00pl n


RURYWYRZUTOWE Dost ępnew r ozmi ar ach:18mm,22mm, 25mm,30mm.Sol i dnakonst r ukcj a. Ant ypośl i zgowyuchwyt . Cenasuger owanaod55, 00do65, 00pl n Cenapr omocyj na50, 00do59, 00pl n

3

PROCEDO NĘCENI A Tr zywer sj ekoszy:dokul ek,kulzanęt owych, zi ar en.Mocnakonst r ukcj a. Cenar egul ar na50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n MAŁAPROCAWĘDKARSKA Mni ej szawer sj apr ocydonęceni akul kami pr ot ei nowymi . Cenasuger owana35, 00pl n Cenapr omocyj na32, 00pl n PET,KATAPULTADO NĘCENI AZWĘDKI Specj al nykoszdonęceni apr zyużyci uwędzi sk. Cenasuger owana17, 50pl n Cenapr omocyj na:16, 00pl n DUŻAREKI ETADO NĘCENI A Raki et adonęceni ami xami , zi r nami , kul kami . Cenasuger owana37, 50pl n Cenapr omocyj na34, 00pl n PRASYDO METODY Pr asydowyr abi ani apel l et ów zmet hodmi xów. Dwar ozmi ar y:dużaimał a. Cenasuger owana37, 50pl ndużai32, 50pl nmał a Cenapr omocyj na34, 00pl ni29, 00pl n


4

RAKI ETAZAMYKANA Pr zeznaczonadoext r emal negonęceni a. Zamykana.Pozwal adost ar czyć100% por cj iw wyznaczonemi ej sce. Cenasuger owana50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n ROLLERXXL51X38cm Ogr omnyr ol l er .Rozmi ar y:10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24mm. Dol nasekcj adł uższao 50%.Dor egul ar nejpr odukcj ikul ek. Cenasuger owana155, 00pl n Cenapr omocyj na140, 00pl n ROLLERLONGBASE Rozmi ar y:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24mm. Cenasuger owana60, 00pl n Cenapr omocyj na54, 00pl n PI STOLETDELUXEXT Sol i dna,met al owakonst r ukcj a. Dużepr zeł ożeni edaj ąceogr omnąsi ł ę. Domasokażdejgęst ościil epkości . Cenasuger owana225, 00pl n Cenapr omocyj na200, 00pl n ŻYŁKASURECASTCZERWONA Mocna,odpor nanaści er ani e iuszkodzeni ażył kapr zeznaczonado ł owi eni anocnegoor azw zaczepach. Cenasuger owana50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n ŻYŁKAPRO CARP4. 5kg,5. 4kg,6. 8kg Żył kawykonanazcopol ymer ’ u. Tonąca,mi ękkaiodpor na nauszkodzeni a. wyr zut ową.Cenasuger owana50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n


5

ŻYŁKAGR60X4. 5kg,5. 4kg,6. 8kg Żył kanaj wyższejj akości .Bar dzoszybko t onąca,mi ękkaomat owym,ni er ef l eksyj nym wykończeni u.Pr zeznaczonadodal eki chr zut ów. Cenasuger owana125, 00pl n Cenapr omocyj na112, 00pl n ŻYŁKAGR60 Szybkot onąca,mi ękka,odpor nanaści er ani e. Dużawyt r zymał ośćnawęźl e. Cenasuger owana99, 00pl n Cenapr omocyj na90, 00pl n ŻYŁKAGT80 Copol ymer ’ oważył kaof er uj ącabar dzodużą odpor nośćnauszkodzeni a.Szybkot onąca. Cenasuger owana99, 00pl n Cenapr omocyj na90, 00pl n MI RAGEFLUOROCARBON100m Fl uor ocar bonMi r age.100% JAPOŃSKI . Ni ezwykl emał or ozci ągl i wyobl i sko zer owejpami ęci .Od16l bdo30l b. Cenasuger owanaod70, 00pl ndo100, 00pl n Cenapr omocyj naod63, 00pl ndo90, 00pl n MI RAGEFLUOROCARBON600m Fl uor ocar bonMi r age.100% JAPOŃSKI . Wer sj anaszpul ękoł owr ot ka.Wyt r zymał ość 14l bi16l b. Cenasuger owana280, 00pl n Cenapr omocyj naod252, 00pl n PLECI ONKATRI CKSTERHEAVY Szybkot onąca,mi ękkapl eci onkaosi l nym spl oci e.Tr zykol or y:zi el ony,br ązowy,czar ny. Wyt r zymał ość:6. 8kg,9. 1kg,11. 3kg Cenasuger owana32, 50pl n Cenapr omocyj na29, 00pl n


6

FLUOROCARBONPRZYPONOWY Szpul a15met r ów.Wyt r zymał ość6. 8kg or az9. 9kg.Wer sj ami ękkaiszt ywna. Cenasuger owana40, 00pl n Cenapr omocyj na36, 00pl n PLECI ONKAVI GI LANTE Pl eci onkadopoł owów w zaczepach. I deal nanapr zyponst r zał owy. Wyt r zymał oścć: 11. 3kg,15. 9kg,20. 4kg Cenasuger owana155, 00pl n Cenapr omocyj na140, 00pl n GOTOWYZESTAW HELI KOPTEROWY Dł ugość1, 5m,wyt r zymał ość45l b. Kol orzel onyl ubbr ązowy. Cenasuger owana11, 00pl n Cenapr omocyj na10, 00pl n GOTOWYZESTAW MULTICLI P Dł ugość1m,wyt r zymał ość25l b. Kol orzel onyl ubbr ązowy. Cenasuger owana11, 00pl n Cenapr omocyj na10, 00pl n LATARKACZOŁOWAZCZERWONĄPRZESŁONĄ Tyl ko25gr am wagi .Soczewka90st opni . Bar dzosi l neświ at ł o. Cenasuger owana50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n LATARKACZOŁOWA Tyl ko25gr am wagi .Soczewka90st opni . Bar dzosi l neświ at ł o. Cenasuger owana50, 00pl n Cenapr omocyj na45, 00pl n


WOREKDO WAŻENI A 107x61cm.Bocznezamki .Bat dzomocna. Szt wner ami ona. Cenasuger owana99, 00pl n Cenapr omocyj na90, 00pl n

7

WI ADERKO NAZANETY,PRZYNĘTY Ter mi cznai zol acj a.Schowek namr ożonywkł ad.Wypi nanef ol i owewnęt r ze umożl i wi aj ąceł at weczyszczeni e. Cenasuger owana125, 00pl n Cenapr omocyj na110, 00pl n PLECAKTORBA Komor ai zot er mi czna.4ni ezal eżnekomor y. Mocnezamki .Mat er i ał600D.Paseknar ami ę. Wymi ar y:50x34x50cm Cenasuger owana215, 00pl n Cenapr omocyj na195, 00pl n TORBABARROW BAG 75x60x28cm Mat er i ał600D.Wzmacni any,wodoodpor ny spód.Nar zut aw koml eci e.Komor ai zot er mi czna. Dzi el onakomor a.Szybkidost ępzdwóchst r on. Cenasuger owana300, 00pl n Cenapr omocyj naod270, 00pl n ŚPI WÓRCRASHBAG 210x90cm 3sezonowyśpi wór .Wewnąt r zt af f et a190D. Pr ecyzyj ne,ł at wor ozpi nal nezamki . Rewel acyj naj akość.Sezonwi osna, l at o, j esi eń. Cenasuger owana200, 00pl n Cenapr omocyj naod180, 00pl n ŚPI WÓRSUBZERO 235x95cm 4sezonowyśpi wór .Wewnąt r zt af f et a190D. Pr ecyzyj ne,ł at wor ozpi nal nezamki .Kapt urna ł óżko.Taśmaant ypośl i zgowa. Sezon:j esi eń,zi ma. Cenasuger owana300, 00pl n Cenapr omocyj naod270, 00pl n


8

ZESTAW SUBZERO +NARZUTA Śpi wór235x95cm,4sezonowy.Nar zut a zpol ar em. 100% wodoodpor na,254x178cm I deal nyzest aw namr oźnedni . Cenasuger owana475, 00pl n Cenapr omocyj na430, 00pl n NARZUTAZPOLAREM 254x178cm 100% wodoodpor na.Nazi męl ubj ako ni ezal eżnykocnal at o. Cenasuger owana230, 00pl n Cenapr omocyj na205, 00pl n TORBANAPRZYNETYPOPUP,KULKI Mat er i ał600D,komor ai zot er mi czna. Wyci ąganawkł adkaz6sł oi czkami . 28x20x24cm.Cenasuger owana99, 00pl n Cenapr omocyj na90, 00pl n MATAKARPI OWAPRO MAT 114x78cm.Rozkł adane,5cm bur t y. Wewnąt r zmat ei ałzapi nanynar zep umożl i wi aj ącynakr yci er yby. Pr of esi onal namat a.Cenasuger owana299, 00pl n Cenapr omocyj na270, 00pl n MATAKARPI OWAXL120x97cm Wodoodpor nymat er i ał210D. Pi ankabr ubości40mm.Ki eszeńna akcesor i a. Cenasuger owana160, 00pl n Cenapr omocyj na145, 00pl n HANGERYBUG MI CRO,MI NI Rozmi ar y22mm i36mm. Ki l kakol or ów.Łąńcuszek15cm. Cenasuger owana45, 00pl n Cenapr omocyj na40, 00pl n


SYGNALI ZATORYATTs Bezobsł ugowe,naj mni ej szenar ynku. 100% wodoszczel ne.Wymi enner ol ki . Cenasuger owana380, 00pl n Cenapr omocyj na340, 00pl n

9

CENTRALKAATTxDel uxe Zasi ęgdo300m,pami ęć,10t onów dowybor una kanał .Pr ogr amowanni edo10sygnal i zat or ów. Wymi enneszki eł ka-dowol nakonf i gur acj a. Wi br acj a.2bat er i eAA. Cenasuger owana675, 00 Cenapr omocyj na610, 00pl n HACZYKICOVERTCONTI NENTALMUGGA Ni epowl ekanehakiomat owym wykończeni u. Wer sj aCONTI NENTALj esto30% mocni ej sza odpr ekur sor aMugga.Bar dzoost r eit r wał ęhaki dedykowanedosi ł owegohol u. Cena21, 00pl n Cenapr omocyj na19, 00pl n CI ĘŻARKIKARPI OWE Ki l kamodel i .Ci ężar y:42, 57, 71, 85, 99, 113, 142, 170, 227g Cenasuger owanaza100gr am :7, 00pl n Cenapr omocyj naza100gr am 5, 00pl n RAMI ĘNAHANGERYBUG CRADLE Rami ępeł ni oncef unkcj epodpór kinahanger . Cenasuger owana25, 00pl n Cenapr omocyj naod23, 00pl n RAMI ĘDO SWI NGERABUG ARM Met al ower ami ęwkr ęcanew mi ej sceł ąńcuszka. Pozwal apr zer obi ćhanger ynaswi nger y. Rekomendowanenawi et r znedni . Cenasuger owana25, 00pl n Cenapr omocyj naod23, 00pl n


10

WSZYSTKI EELEMENTYZESTAWÓW KOŃCOWYCHSERI ICOVERT10%


11

PŁYWAJĄCEKUKURYDZEENTERPRI SE TACKLE 10szt ukw opakowani u.Różnekol or yizapachy Cenasuger owana11, 00pl n Cenapr omocyj na10, 00pl n PŁYWAJĄCEKUKURYDZEW DI PACH Wi el eznanychf l avour ’ ów dowybor unp. SOLAREst er bl end12,NUTRABAI TSTr i gga, RI CHWORTHSEst er ber r y, . Cenasuger owana17, 00 Cenapr omocyj na15, 00pl n SERI AKRI LLERODMI STRALBAI TS Kul kikr yl owekaczykowe,popup,di pkr yl owy or azzanęt akr yl owa.NOWOŚĆ2013. Kul ki1kg40, 00pl n,POPUP29, 00pl n DI P29, 00pl n,ZANĘTA18, 00pl n SERI ACOCONUTKRI LL Poł ączeni ekr yl uor azkokosa.NOWOŚĆ2013 Kul kihaczykowe,popup, di p. l i qui d. Kul ki1kg40, 00pl n,POPUP29, 00pl n DI P29, 00pl n,Li qui d29, 00pl n KRYSTONWORKIPVA50szt uk 50szt ukwor ków PVAw opakowani u Rozmi ar y:75x130mm ,50x130mm Cenasuger owana35, 00pl n Cenapr omocyj naod30, 00pl n

KATALOG PROMOCJI TARGOWYCH RYBOMANIA 2013 - CarpInGame  

Katalog zawierajacy czesc promocji uszykowanych specjalnie na targii Rybomania 2013

KATALOG PROMOCJI TARGOWYCH RYBOMANIA 2013 - CarpInGame  

Katalog zawierajacy czesc promocji uszykowanych specjalnie na targii Rybomania 2013

Advertisement