Comentari obres d'art

Page 1

ESQUEMA COMENTARI D’OBRES D’ART

CARMEN BARRERO


COMENTARI D’OBRES ARQUITECTÒNIQUES Documentació general Iden tifica ció:

• •

No m, Auto r. Bre u re sse nya D ata de r ea litzaci ó ; U bic aci ó. Sit uac ió en relaci ó a l’es pai que l’envolta (c entre d’una c iut at antiga / nova, es pai rural, plaç a públic a, ..)

Conte xt His tòric A utor

Anàlisi Formal: Ma te ria ls

utilitzats pe r a la se va c ons tru cció ( els mate ria ls influ eixe n en e l ca rà cte r de l’e dific i (p obre sa o ri que sa , lle uge re sa o pe sad esa )... Fa ng: as sec at al s ol a mb pal la (to va) ; mode la t o cui t (ma ó) Pe dra ( gra nit, ma rbr e, p issa rre s,...) Fus ta Fe rro i vidr e C ime nts

Eleme nts cons truc tius E lem en ts d e su po rt: Murs o ma ssi sso s (di vers os ap are lls: re gula r, isò do m, irr egu lar) i ob erture s (po rte s, ...) Pi lar s (cru cifo rmes, c omple xos ,...) C ol umnes (b ase , fust, c api te ll), c ontra fo rts,... E lem en ts so stin gu ts L lind a: Enta ulame nt i cob ertes Arc s ( de mig punt, ap untat, de ferra dur a, pe ra lta t; fo rmers ...; cla u, d ove lla, ... Vo ltes (d e ca nó, amb a rcs apu nta ts; d'ar esta ; de c reu eri a o ogi vals ; e xtr adó s, intra dós , l llum, cla u de vo lta, ...) C úp ules (he mi sfèr ique s, he xa go na ls, pe ralta des , b ulbi fo rme s; ne rvad es, mo cà rab s,... ; trompe s, petxin es; tambo r; lla nte rna ) Ele men ts or nam enta ls re co brime nts, p inture s, es culture s, e leme nts ar quite ctò ni cs no e structura ls,...


Es pai e xter ior: fa çan a es cal a en r ela ció a l’ho me, di str ibuc ió de le s dife re nts p arts, obe rture s, po rtals , re lac ió di ns- fo ra... Es pai inte rior: pla nta (forma , pro por cio nal ita t de l es di fere nts par ts, obe rture s a l’e xte rio r, dire cci ona lita t...) esc ala e n re laci ó a l’h ome , dis tri buci ó d els e spa is , ob erture s a l ’ e xte rio r...) llum

Estil

ca racte rís ti que s p ròpi es de l mo me nt ca ra cte rístique s pròp ie s mi ran t a ltres o bre s del ma teix a utor

Contingut i significat Influèn cies :

Estudi de ls pre ce den ts ( influè nci es r ebu des ) i del per ío de s egü en t

Func ió: C a usa lita t 1. R ela ció fu nci ó- forma o ti polo gi a arqu itectò nica (re lac ion ada amb e l co ntext histò ric - so cia l del momen t) 2. C ons ide ra ció de l’ a rqui te ctura en la èp oca , e l seu p ape r din s de l a s oci etat i le s po ssi bili ta ts d’a po rtaci ons subj ective s. 3. Eleme nts d e ba se i i nte nci on s

Comentari personal (fu nció , s entit, estètic a, l ’ob ra a vui p ar a la

nos tra soc ie ta t...)
Casa TASSELL Victor Horta. 1892-1893 Art Nouveau

Columnes i Bigues de ferro

Cos central curvilini i simple

Columnes de pedra

Planta de tres pisos, rectangular.

Faรงana estreta i simple


Casa TASSELL Victor Horta. 1892-1893 Art Nouveau

Capitell floral

Tulipa amb decoraci贸 vegetal

Coups de fouet: formes sinuoses i decoratives

Te r r a d e m o s a i c a m b u n a decoraci贸 vegetal i amb mot de moviment

Columna de ferro. Els materials es deixen a la vista

Les escales tenen tamb茅 un moviment ondulant


COMENTARI D’OBRES ESCULTÒRIQUES Documentació Identificació

Nom, autor, data, ubicació..

Context Històric Autor

Petita biografia

Anàlisi formal

Elements

Tècnica

Modelat (armadura central i afegint material). Argila, cera, plastilina,... (El fang cuit és més resistent = terracota, porcellana...). Utilitzat sovint com pas previ per fer talles. Talla (extracció) Escaiola, pedra (marbre, granit, jade...) metall ivori, os, plàstic, cristall de roca... fusta (sovint policromada) Fosa (buidat en bronze a partir d’un motlle previ) Bronze, or, plata... Tècnica de la cera perduda. Construcció d’objectes (collage) de materials diversos i amb diverses tècniques. Forja. (modelat en calent de metalls)

Materials

Nobles (pedra, ivori, or) No nobles (fusta...)


Tipologia

Relleu

- Baix, - Mitja - Alt relleu Combinació d’aquest en una mateixa obra formant així diferents plans de relleu

Volum rodó Superfície

Textura

Acabat, brunyit, polit o no, llimat, utilització de diferents materials i eines.

Cromatisme Postissos

Composició

Cabells, robes... sobre tot en les talles en fusta) i incrustacions (de pedres o vidres

Proporció

Relació entre alçada i amplada... En les figures humanes, cànons

Línies principals

Línies d’equilibri, rigidesa o no, horitzontals i verticals, diagonals, torsió...

Simetria o dissimetria Llum i clarobscur Relació amb l’acabat (brillant o no...) i també


amb el joc i volum (entrants i sortints)

Ritme

Repòs Equilibri. Contraposto. Posició inestable. Moviment en potència o real Captació d’un instant o fet universal

Marc i suport

Estil

Característiques de l’autor mirant altres obres personals Característiques del moment mirant altres obres de l’època Estudi dels precedents (influències rebudes) i del consegüent (influències que porta a èpoques o obres posteriors)

Contingut i Significat Iconografia

Figuració (retrat, escena mitològica, personatge bíblic...) abstracció. Tema


Iconologia

Procedència del tema Estudi històric d’aquest, fonts, simbologia

Relació entre l’època i l’obra Recepció

Client A qui es dirigeix l’obra Lloc on anava l’obra originalment

Funció

Decorativa Religiosa Il·lustrativa, pedagògica... Propagandística Commemorativa

Influències

Comentari personal


Diadúmenos. Policlet 430 a.C

elevació

baixada clarobscur Moviment del cap simetria Contrapposto

relaxació Cànon 1/7 moviment Concebuda para ser Vista frontalment

Cama dreta suporta el pes del cos

Figura dempeus, exempta


El cabell ja no és simètric ni geomètric: apropament a la realitat Mirada distreta

inexpressiu

Expressió serena Idealització del rostre

clarobscur


Comentari d’una obra pictòrica Documentació Nom, autor, data, ubicació..

Identificació Context Històric

Petita biografia

Autor Anàlisi formal Tècnica, mesures...

Suports Format Tremp Fresc Oli... Imatge figurativa / imatge no figurativa Predomini del dibuix / predomini del color Formes decoratives / formes especulatives

Elements formals

Profunditat: la perspectiva Simetria Composició centrípeta / Composició centrífuga Composició unitària / Composició no unitària Línies principals

Composicions

Colors

Freds, càlids Primari, secundaris, complementaris. Plans

Llum

Focal, natural...

Estil

Característiques pròpies de l’autor mirant altres obres d’ell Característiques pròpies del moment mirant altres obres de l'època Estudi dels precedents (influències rebudes) i del consegüent (influències que porta a èpoques o obres posteriors)

Contingut i Significat Tema Iconografia Figuració (retrat, escena mitològica, personatge bíblic...) abstracció. Iconologia

Procedència del tema Estudi històric d’aquest, fonts,


simbologia Relació entre l’època i l’obra Recepció

Client A qui es dirigeix l’obra Lloc on anava l’obra originalment

Funció

Decorativa Religiosa Il·lustrativa, pedagògica... Propagandística Commemorativa

Influències

Anteriors i posteriors

Comentari personal. Funció i sentit de l’obra avui.


Teoria del Color

llum

color

El impressionistes coneixen les teories de Newton sobre la descomposici贸 de la llum

La teoria del color de Chevreul

P = Primaris o generadors S = Secundaris o complementaris

Cadascun dels colors secundaris 茅s el complementari del color primari


La càrrega Ramon Casas. 1899-1903 Modernisme

Interès per l’espai urbà, obrer

Composició oberta Ambient boirós

Predomini del color per sobra de la línia Representació d’un instant

Pinzellades soltes

Buit central

Figura en escorç

Personatges més definitsTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.