Page 1

KATALOGAS|CATALOGUE 2010 04 15 | 12:00


Turinys | Contents Apie renginį | About the event ................................................................................... 3 Prezentacijų tvarkaraštis | Presentation schedule ......................................................... 4 Stendų išdėstymas | Exposition plan ........................................................................... 5 Jaunimo Darbo Centras ............................................................................................. 6 Švietimo mainų paramos fondas ................................................................................. 7 Kalba.lt ................................................................................................................... 8 Addus ..................................................................................................................... 9 Pasaulio lietuvių centras ......................................................................................... 10 Eurodesk Lietuva .................................................................................................... 11 DnB NORD Bankas.................................................................................................. 12 Vakarų Medienos Grupė .......................................................................................... 13 Lietuvos dujos ........................................................................................................ 14 Amberton Hotel ...................................................................................................... 15 Mars Lietuva .......................................................................................................... 16 NEO Group ............................................................................................................ 17 IKT serviss ............................................................................................................ 18 ReLoko.................................................................................................................. 19 Molips ................................................................................................................... 20 VentaCrew ............................................................................................................. 21 Ventiņpūrlād Arts & crafts salon ............................................................................... 22 ISMIRA ................................................................................................................. 23 National Golf Resort ................................................................................................ 24 Vičiūnų Grupė ........................................................................................................ 25 Maersk Line ........................................................................................................... 26 Lietuvos draudimas................................................................................................. 27 Radisson Blu Hotel .................................................................................................. 28 Rimi Lietuva .......................................................................................................... 29 VPA Logistics ......................................................................................................... 30 Philip Morris International ........................................................................................ 31 Jauni verslininkai|Young Entrepreneurs ..................................................................... 32 Demora ................................................................................................................. 33 Dāvanu laboratorija ................................................................................................ 34 Kristīne Dzene........................................................................................................ 35 Multimedia for learning ........................................................................................... 36 Genio misija .......................................................................................................... 37 VELOBLIC-kurjerių tarnyba ...................................................................................... 38 Natūrali Energija .................................................................................................... 39 Jaunuoliai LT .......................................................................................................... 40 DSMD Group .......................................................................................................... 41

2


Apie renginį | About the event Šiemet ilgametes tradicijas turinti LCC tarptautiniame universitete organizuojama kasmetė Karjeros mugė lankytojus pasitiks gerokai pasikeitusi. Balandţio 15 dieną nuo 12 iki 15 valandos Michealsen centre įvyksiančiame renginyje tikimasi sulaukti ne tik karjeros galimybėmis susirūpinusių studentų, bet ir pradėti verslą arba verslo partnerių beieškančių ţmonių. Šiemet mugė organizuojama drauge su partneriais iš Latvijos, tad tarp 36 renginyje prisistatančių įmonių bus ir atstovaujančių šiai kaimyninei šaliai. Dėl šių prieţasčių pakeistas ir renginio pavadinimas – nuo šiol jis vadinsis Tarptautine karjeros ir verslumo muge. Mugėje, kurią nuo 2001-ųjų organizuoja LCC tarptautinio universiteto Karjeros Centras, tradiciškai dalyvaus ir akademiniai partneriai – Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Klaipėdos verslo aukštoji mokykla. Apsilankiusieji parodoje šiemet gaus atsakymus į kur kas platesnį klausimų spektrą: Nuo ko pradėti karjerą ir darbo paieškas? Kokį darbo rinkos sektorių pasirinkti ateityje? Kokios darbo vietos yra siūlomos ką tik studijas baigusiems specialistams? Kokie yra darbo pasiūlymai Europoje? Ar siūlomos praktikos atlikimo arba darbo vietos vasarai? Kaip įsteigti savo verslą? Kokią paramą teikia valstybė ir ES institucijos? „Krizės metu yra nedaug galimybių susirasti darbą, bet yra daug galimybių pradėti savo verslą. Mugėje dalyvaus ne vien tik didelės kompanijos, bet ir jaunieji verslininkai, kurie dalinsis informacija apie verslą bei savo patirtimi, kaip pradėti smulkųjį verslą regione―, - įsitikinę mugės organizatoriai. Šiųmetinė Tarptautinė karjeros ir verslumo mugė yra dalinai finansuojama iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos pagal patvirtintą projektą ENTERBANK. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti pradedančių inovatyvių verslų virtualų inkubatorių , kuris suteiktų verslininkams reikalingą informaciją, interaktyvių priemonių bei įtrauktų į bendrą partnerystės tinklą. Daugiau informacijos apie renginį, internetiniame puslapyje: www.lcc.lt/kvm

This year the traditional Career Fair that is annually organized at LCC International University will have substantial changes. The event is planned for April 15, from 12 to 15 at Michealsen center. This year not only students that are concerned with career opportunities are expected to attend, but also those that are interested in entrepreneurship opportunities. This year event is organized jointly with partners in Latvia, so among the 36 participants, visitors will also meet Latvian companies and young business people. For these reasons, the event's title has been changed - now it will be called the International Career and Entrepreneurship Fair. The event is joined by the partners: Klaipeda University, Klaipeda State College, Western Lithuania Business College, College of Social Sciences and Klaipeda Business School. LCC International University‘s Career Development Center has organized the event since 2001. The event will try to provide answer to wide spectrum of questions: How to start a career and job search? What market sector to choose in the future? What entry-positions are offered for fresh graduates? What are the job opportunities in Europe? Who offers internships, practicums or summer jobs? How to set up my own business? What kind of support is provided by the national and the EU institutions? How can I get more information? Organizers believe that due to crisis career opportunities might be limited, but there are still many opportunities to start own business. This year we not only have well-established companies, but also young entrepreneurs who are willing share their business ideas and their experience on how to start a small business in the region. This year‘s International Career and Business Fair is co-financed by the Latvian and Lithuanian Cooperation Program under the project ENTERBANK. The main objective of the project is to create a virtual incubator for young businesses, where they can get all necessary business information, interactive tools, and become a part of the business network. More information about the event on the website: www.lcc.lt/cbf

3


Prezentacijų tvarkaraštis | Presentation schedule 12:00

Mugės pradţia (Michealsen centras) 12:00 Prezentacija: „Kaip suformuoti optimalų profesionalo krepšelį?” (Kaminskienė aud.) - lietuvių k. Pristato Jonas H. Rapalis, psichologas, dirbantis verslo psichologinių konsultacijų srityje. 13:00 Prezentacija: „ERASMUS jauniesiems verslininkams― (100 aud.)-lietuvių k. Pristato Rimvydas Butkus, UAB „Veloma“ savininkas, programos dalyvis. 15:00 Mugės pabaiga (Michealsen centras) 15:00 Prezentacija: „Europos parama – naujos galimybės MVĮ― (102 aud.) - anglų k. Pristato Lina Mockutė, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų vadovė. 15:30 Prezentacija: „Kas yra inovatyvus verslas? Kokios jo galimybės?“ (102 aud.) – lietuvių k. vertimas į anglų k. Pristato Erika Zavackienė, Lietuvos inovacijų centras. ________________________________________________________________ 12:00

The Fair starts (Michealsen centras) 12:00 Presentation: ―How to Form an Optimal Professional‘s Portfolio?” (Kaminskiene Hall) - in Lithuanian. Presented by Jonas H. Rapalis, psychologist, working in a business counseling sector. 13:00 Presentation: ―ERASMUS for Young Entrepreneurs‖ (Room 100) in Lithuanian. Presented by Rimvydas Butkus, JSC “Veloma” owner, program participant. 15:00 The Fair ends (Michealsen centras) 15:00 Presentation: ―European Support – New Opportunities for SMEs” (Room 102) in English. Presented by Lina Mockutė, project manager from Klaipėda Chambers of Commerce. 15:30 Presentation: „What is Innovative Business? What are its Opportunities?“ (Room 102)- in Lithuanian, translation into English provided. Presented by Erika Zavackienė, Lithuanian innovations center. To register to presentations, email cdc@lcc.lt Uţsiregistruoti prezentacijoms, rašykite cdc@lcc.lt

4


Stendų išdėstymas | Exposition plan

5


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Virginija Nakrevičiūtė Registravimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Tel.: +370 46 31 01 43 +370 46 31 01 43 jdc.klaipeda@ldb.lt http://www.ldb.lt/TDB/Kl aipeda/Apie/Puslapiai/Ja unimo_darbo_centras.as px

Jaunimo Darbo Centras Tai valstybinė institucija, darbo birţos padalinys, padedantis jaunimui susiorientuoti socialinėje aplinkoje, sudaranti sąlygas greičiau integruotis į darbo rinką, savarankiškai spręsti savo uţimtumo problemas, glaudţiai bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis, kitais socialiniais partneriais, norinčiais ir galinčiais įtakoti jaunimo uţimtumo didinimą. It is a public institution, a division of Lithuanian Labor Exchange department. It provides support for young people in social environment, facilitates faster integration into the labor market and helps to solve problems related to employment. In close cooperation with youth organizations and other social partners, helps positively influence the youth employment. Jaunimo darbo centro lankytojai: Jaunimas iki 25 metų; Moksleiviai; Studentai; Jaunimo, kitų nevyriausybinių organizacijų nariai; Mokymo įstaigų darbuotojai; Darbdaviai. Jaunimo darbo centro paslaugomis gali naudotis ir kiti lankytojai. Youth Job Center visitors: Young people under 25 years High school pupils Students Youth and other non-governmental organizations Educational institutions Employers Youth Job Center services are available to other visitors as well

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

6

Visų specialybių | All programs

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Sandra Kuprevičiūtė Komunikacijos specialistė | Communications specialist Tel.: + 3705261 05 92 Fax.: +370 5249 71 37 sandra.kupreviciute@s mpf.lt www.smpf.lt

Švietimo mainų paramos fondas Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) – Lietuvos agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą bei kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Šiuo metu Fondas administruoja 16 tarptautinių švietimo programų ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir nacionalinėse iniciatyvose. Education Exchanges Support Foundation is a Lithuanian national agency responsible for implementing EU Lifelong Learning Program plus a number of other EU and national programs and projects within the field of education and training. At the moment, EESF administrates 16 international educational programs and participates in various international and national projects.

Programos ir projektai, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas: Mokymosi visą gyvenimą programos: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Skersinė programa, Jean Monnet programa; Euroguidance - profesinis orientavimas; Europass – bendrosios Europos priemones pristatyti įgūdţius ir kvalifikaciją; Erasmus Mundus - jungtinės magistrantūros programos ir mobilumas; Tempus - švietimo reformos partnerinėse šalyse; Bolonijos procesas - informacija apie bendrą mokslo erdvę Europoje; Akademiniai mainai - valstybinės stipendijos studentams ir mokslininkams pagal dvišales sutartis; Nordplus - Nordplus Junior, Nordplus Adult, Nordplus aukštojo mokslo, Nordplus Horizonta Programmes and projects managed by Education Exchanges Support Foundation: Lifelong Learning programme: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Transversal programme, Jean Monnet programme; Euroguidance - vocational guidance; Europass - common tools in Europe to present skills and qualifications; Erasmus Mundus - joint master degree and mobility; Tempus - Educational reform development in the partner countries; Bolonia process - information about common Education area in Europe; Academic exchanges - state scholarships for students and researchers based on bilateral agreements; NordPlus - Nordplus Junior, Nordplus Adult, Nordplus Higher Education, Nordplus Horizonta Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Visų specialybių | All programs

Studentai priimami atlikti praktiką atsiţvelgiant į tų metų Fonde esančius poreikius bei galimybes. Praktikai Fonde atlikti priimami Profesinių mokyklų moksleiviai, Kolegijų, Universitetų pagrindinių studijų studentai ir magistrantai, jei praktika yra numatyta jų studijų programoje, o praktikos tikslas ir uţdaviniai atitinka Fondo poreikius bei galimybes. Daugiau info: http://www.smpf.lt/index.php?id=605 Students are accepted to practicums taking into account the needs and opportunities of the Fund. The Fund accepts undergraduate and postgraduate students from professional schools, colleges, universities if practicum is the part of their program of study and practicum aims and objectives meet the needs and opportunities of the Fund. More info: http://www.smpf.lt/index.php?id=605

7


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Renata Maselskaitė Klaipėdos padalinio pardavimų vadovė/ Klaipeda branch Sales manager Tel.: +370 (46) 31 00 00 Mob.: +370 610 11 007 klaipeda@kalba.lt www.kalba.lt www.korepetavimas.lt www.stovyklos.lt

Kalba.lt Didţiausia kalbų mokykla Lietuvoje, veikiame net 7 Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėţyje, Alytuje ir Marijampolėje Daugiau kaip 17 metų patirtis Nemokamai konsultuojame bakalauro, magistro ir vidurinio mokslo uţsienyje klausimais. Mokome net 12 skirtingų kalbų, įskaitant lietuvių kalbą uţsieniečiams Kalbų kursai Lietuvoje ir uţsienyje Abiturientų paruošimas brandos egzaminams ir IELTS egzaminui Kalbinės stovyklos Lietuvoje ir uţsienyje The largest language school in Lithuania operating in 7 Lithuanian cities Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Alytus, Marijampole. More than 17 years of experience Provide free consultations regarding Bachelor and Master studies abroad We teach 12 different languages, including Lithuanian language for foreigners Organize language courses in Lithuania and abroad Tutor for graduate and IELTS exams Language camps in Lithuania and abroad

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

8

Anglų kalba/English language Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management

Anglų, rusų, norvegų, danų, švedų, ispanų, prancūzų, japonų, kiniečių kalbos Vertėjavimo patirtis, dėstymo patirtis Aukštasis išsilavinimas (magistro laipsnis, paskutinio kurso studentai) Knowledge of English, Russian, Norwegian, Danish, Swedish, Spanish, French, Japanese, Chinese language Interpreting experience, teaching experience Master's degree or final year students Klaipėda, Kaunas, Vilnius Lietuva | Lithuania

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jurgita Morkūnienė Direktorė/Director Tel.: +370 5 2612561 Mob.: 865599440 info@addus.lt www.addus.lt

Addus Nuo 2004 m. bendrovė "Addus" organizuoja darbinės praktikos programas Didţiojoje Britanijoje (viešbučiuose; oro uostų kavinėse; ţemės ūkyje; fabrikuose) ir kalbų kursus uţsienyje. Komanda yra jauna, turinti potencialą tobulinti siūlomas programas ir ieškoti naujų galimybių Lietuvos jaunimui padirbėti uţsienyje. Profesionalumas, ilgalaikis bendradarbiavimas ir besąlygiška ištikimybė kliento interesams - tai vertybės, kurios vienija bendrovės partnerius ir darbuotojus. Since 2004 Addus organizes work programs in Great Britain (hotels, cafés, airports, agriculture, factories) and language courses abroad. The team is young, has the potential to improve programs and to explore new opportunities for Lithuanian youth to work abroad. Professionalism, long-term cooperation and unconditional loyalty to the client's interests are the values that bring together the company's partners and employees.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Visų specialybių | All programs

Norint įsidarbinti viešbučiuose aptarnaujančio personalo pozicijose pagrindinis reikalavimas – šnekamosios anglų kalbos mokėjimas, darbo patirtis šioje srityje nėra būtina. Norint dirbti ţemės ūkyje ar fabrikuose pagrindinis reikalavimas – gera fizinė forma, pakanka anglų kalbos pagrindų. If you want to be employed in customer service industry, the main requirement is good English language skills, work experience is not required. For agricultural jobs good physical form is needed and basics of English language.

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Didţiojoje Britanijoje, įvairiuose miestuose (daţniausiai maţesniuose miesteliuose, ne didmiesčiuose) United Kingdom,vairous cities, more often in smaller towns.

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Ne No

9


Kontaktinis asmuo/ Contact person: PLC informacinis biuras Klaipėdoje LWC information center in Klaipeda Tel.: +370 46 390 784, Mob.tel.: +370 61540794 klaipeda@lwc.lt

Pasaulio lietuvių centras Pasaulio Lietuvių Centro misija - Lietuvos tarptautinių ryšių stiprinimas, Lietuvos bei kitų pasaulio tautų tarpusavio supratimo ir taikaus bendradarbiavimo skatinimas. Vienas iš pagrindinių PLC tikslų – suteikti Lietuvos studentams ir jaunimui kuo daugiau galimybių pabuvoti uţsienio šalyse, paţinti jų kultūros ir darbo tradicijas, lavinti uţsienio kalbą, įgyti ţinių ir patirties sėkmingam išsilavinimui bei karjerai.

www.lwc.lt

Lithuanians’ World Center’s Mission: The preservation and development of Lithuanian national culture. The improvement of mutual understanding and peaceful cooperation between Lithuania and other nations. Lithuanians‘ World Center devotes a significant attention to programs for all students studying in Lithuania and youth to provide opportunities for them to get work experience abroad, improve foreign languages, gain necessary experience for successful career. Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Visų specialybių | All programs

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Mokėti anglų kalbą Kiti reikalavimai – priklauso nuo programos

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

10

Know English language Other requirements depend on specific program. Programos | Programs: JAV/USA („Work and Travel USA―, „Internship USA―, „Training USA―), D.Britanija/UK Kanada/Canada Graikija/Greece Ispanija/Spain Italija/Italy Ne No


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Marek Ivanovskis Eurodesk Lietuva programos vadovas | Eurodesk Lithuania program director Tel/Fax: +370 5 279 1014 marekas@eurodesk.lt www.eurodesk.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

11

Eurodesk Lietuva Eurodesk Lietuva yra jaunimo informacijos tinklas, teikiantis aukštos kokybės informaciją ir patarimus jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie mobilumą (studijas, staţuotes, darbą, savanorystę, keliones) Europoje bei jaunimo iniciatyvų finansavimo galimybes. Eurodesk tinklas teikia informaciją apie įsidarbinimą ES šalyse bei Europos Ekonominės Erdvės šalyse bei Turkijoje. Eurodesk Lithuania is a youth information network that provides highquality information and advice for young people and organizations, that work with young people on mobility (studies, internships, work, volunteering, travel) in Europe as well as other youth initiatives and funding opportunities. Eurodesk networks provides information on employment in EU states and EEA members and Turkey.

Visų specialybių | All programs

Vilniaus biure galima atlikti vertimo (anglų-lietuvių) staţuotes Vilnius Office can offer translations internship (English-Lithuanian)


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Personalo specialistės/ HR specialists: Ana Sadovskaja Tel.: +370 5 2393491 Fax.:+370 5 2393478 ana.sadovskaja@ dnbnord.lt Miglė Krasauskaitė Tel.: +370 5 2393720 Fax: +370 5 2393478 migle.kranauskaite@ dnbnord.lt www.dnbnord.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

DnB NORD Bankas AB DnB NORD bankas yra dinamiškos ir patikimos tarptautinės DnB NORD bankų grupės narys. Tai universalus komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams ir yra vienas didţiausių skolintojų savivaldybėms ir apdirbamajai pramonei. trečias pagal turtą ir valdomą paskolų portfelį vienas aktyviausių skolos vertybinių popierių rinkos dalyvių teikia investicinės bei asmeninės bankininkystės paslaugas teikia turto valdymo ir lizingo paslaugas tarpininkauja teikiant draudimo paslaugas turi vieną iš didţiausių klientų aptarnavimo tinklų Lietuvoje DnB NORD is a bank that belongs to a dynamic and reliable international DnB NORD banking group. It is a universal commercial bank providing a full range of banking services to private and business customers. It is one of the largest lenders to municipalities and the manufacturing industry. ranked third in the managed loan portfolio one of the most active participants in debt securities market provides investment and private banking services provides property management and leasing services mediates insurance services has one of the largest customer service networks in Lithuania Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Pardavimų vadyba/Sales Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration Praktikos ir darbo galimybes siūlomos iniciatyviems, aktyviems ir gerai besimokantiems arba pabaigusiems studijas Lietuvos ir uţsienio aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų studentams. Internship and job opportunities are offered to initiative, active students in good academic standing and alumni, who have graduated from Lithuanian and foreign universities.

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Visoje Lietuvoje Around Lithuania

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

AB DnB NORD bankas organizuoja praktikantų programas nuo 2003 metų. Du kartus per metus – nuo birţelio 1 iki rugpjūčio 31 dienos ir nuo vasario 1 iki balandţio 30 dienos mes priimame studentus į banko departamentus bei skyrius visoje Lietuvoje. DnB NORD Bank has internship programs since 2003 for two times a year: from June 1 until August 31 and from February 1st until April 30th. Students are accepted to bank departments all around Lithuania.

12


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Rita Stankevičienė Personalo direktorė | HR Director Tel.+370 46 469433, Fax.+370 46469595 rita.stankeviciene@medi ena.lt www.mediena.lt

Vakarų Medienos Grupė VMG Lietuvoje ir Rytų Europoje investuoja į medienos pramonės įmones ir su šiuo sektoriumi susijusias gretutines veiklas: energijos gamybą bei krovinių transportavimo paslaugas. Šiuo metu VMG valdo 7 įmones, gaminančias medienos droţlių plokštę, apdailintą medienos droţlių plokštę, faneros gaminius, ąţuolo ruošinius, baldus iš plokštės bei ąţuolo, impregnuotą plėvelę. In Lithuania and Eastern Europe VMG is investing in the timber industry and other activities related to this sector: energy production and freight services. VMG is currently managing 7 companies producing particle board, melamine faced particle board, plywood products, oak lamellas and panels, furniture from oak, and melamine impregnated film.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Chemijos inţinerija/Chemical engineering Ekologija ir aplinkotyra/Ecology and Environmental Studies Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/manageme

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Aukštasis išsilavinimas Puikios anglų ir rusų kalbų ţinios Kompiuterinis raštingumas

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

13

Bachelor‗s Degree Excellent English and Russian lang. Skills Computer literacy Lietuva( Klaipėda, Kazlų Rūda, Plikiai), Baltarusija( Mogiliovas), Ukraina Lithuania (Klaipeda, Kazlu Ruda, Plikiai), Belorussia (Mogiliovo), Ukraine

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Tadas Drevinskas Klaipėdos filialo Personalo skyriaus viršininkas | Klaipeda div. HR director Tel.: +370 46 484508 +370 46 484500 t.drevinskas@lietuvosduj os.lt www.dujos.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Lietuvos dujos AB „Lietuvos dujos― vykdo gamtinių dujų: importą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, dujų rinkos plėtrą, paslaugų, susijusių su gamtinių dujų naudojimu, teikimą. „Lietuvos dujos―, kaip akcinė bendrovė, įregistruota 1995 metais. Bendrovė perėmė ir tęsia nuo 1961 metų Lietuvoje vykdomą gamtinių dujų verslą. Turi 550 tūkst. klientų, įmonėje dirba 1800 darbuotojų. AB " Lietuvos dujos " performs the following with natural gas associated activities: import, transfer, allocation, supplies, gas market development, providing services related to natural gas use and supply. "Lietuvos dujos" is a stock company since 1995 but has been functioning in natural gas business since 1961. It has 550 000 clients and employs 1800 employees.

Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Rinkodaros vadyba/Marketing Management Statybos inţinerija/Civil Engineering Statybos verslo vadyba/ Construction Business Management

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kandidatas turi būti Lietuvos respublikos pilietis | The candidate must be a citizen of the Republic of Lithuania Kandidatui pageidautina| For candidate it is preffered: Būti įgijusiam aukštąjį arba aukštesnįjį techninį (inţinerinį) išsilavinimą| To have obtained a university or higher technical (engineering) degree Puikus kompiuterinis raštingumas | Excellent computer literacy Bendrauti bent viena uţsienio kalba | To know at least one foreign language Vairuoti automobilį | Drive a car Kandidatas turi pasiţymėti šiomis asmeninėmis savybėmis | Candidate must possess the following personal characteristics: Sugebėjimas prisiimti atsakomybę uţ atliekamą darbą, priimamus Sprendimus | Ability to take responsibility for work and decisions Sugebėjimas sklandţiai reikšti mintis raštu ir ţodţiu | Ability to communicate effectively in oral and written form Sugebėjimas dirbti komandoje | Team work skills

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Lietuva: Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Panevėţys, Šiauliai Lithuania: Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Panevėţys, Šiauliai

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Įmonė turi ribotas galimybes suteikti studentams praktiką The company has limited possibilities to offer internships

14


Kontaktinis asmuo/ Contact person:

Amberton Hotel

Eglė Dunauskienė Personalo vadovė/HR director Mob.tel.: +370 68966698

Four star hotels with restaurants in Vilnius, Kaunas and Klaipeda. AMERTON HOTEL is a new name of KLAIPEDA hotel.

4-ţvaigţdučių viešbučiai su restoranais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. AMBERTON HOTEL yra naujas viešbučio „Klaipėda― pavadinimas.

Tel.: +370 5 2107460

www.klaipedahotel.lt

Anglų kalba/English language Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

15

Tiesiogiai klientus aptarnaujantiems darbuotojams | For customer service positions: Orientacija į klientą | Client orientation Pozityvumas/lankstumas/sąţiningumas | Positive attitude/flexibility/integrity Puiki anglų kalba ir geros antros uţsienio kalbos ţinios | Excellent English knowledge and good knowledge of other foreign languages Aktyvaus klausymo įgūdţiai | Active listening skills Gebėjimas atlikti keletą uţduočių vienu metu | Multi-tasking Vadovams/For management positions: Orientacija į rezultatą | Result orientation Koučingo įgūdţiai ir darbuotojų ugdymas |Coaching skills „Out of the box― mąstymas| „Out of the box― thinking Sėkminga darbo patirtis svetingumo industrijoje| Successful work experience in hospitality industry Vilnius, Kaunas, Klaipėda Lithuania/Lietuva

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Petras Šikšnelis Komunikacijos koordinatorius/Communic ations coordinator Tel.: +370 46 394928 Tel.: +370 46 394909 petras.siksnelis@eu.effem .com http://rd.mars.com/Lithua nia

Mars Lietuva UAB „Mars Lietuva― – tarptautinės, vienos didţiausių šeimos valdomų kompanijų pasaulyje, korporacijos „Mars, Incorporated― antrinė įmonė, veikianti Lietuvoje nuo 1993-iųjų. Bendrovė turi maisto gyvūnams augintiniams gamyklą Gargţduose ir pardavimų bei rinkodaros padalinį Vilniuje. Šiuo metu „Mars Lietuva― dirba daugiau kaip 800 darbuotojų. Remdamiesi penkiais bendrovės „Mars― principais – kokybe, atsakomybe, bendradarbiavimu, efektyvumu ir nepriklausomumu – įmonės darbuotojai dirba kaip vieninga, motyvuota, darniai veikianti komanda. Darbuotojai jaučiasi visaverčiais bendrovės nariais, galinčiais atvirai teikti savo idėjas ir pageidavimus, noriai dalyvauja bendrovės veiklos tobulinime. Per metus gamykloje pagaminama virš 80 tūkst. tonų „Pedigree―, „Whiskas―, „Exelcat―, „Kitekat―, „Sheba― ir „Cesar― prekių ţenklais paţymėtos produkcijos gyvūnams augintiniams, tiekiamos į daugiau kaip dvidešimt Europos šalių. „Mars Lietuva― – šokoladinių batonėlių ir produktų gyvūnams augintiniams rinkos lyderė Lietuvoje. JSC Mars Lithuania has been operating in Lithuania since the 1993's. It is a subsidiary of the international and one of the largest family owned corporations, Mars, Incorporated. The company has a pet food factory in Gargţdai and Sales and marketing department in Vilnius. Currently, Mars Lithuania employs more than 800 employees. Mars follows 5 basic principles - quality, responsibility, cooperation, efficiency and independence - company's employees work as a unified, motivated, harmonious functioning team. Employees are considered to be members of the company who can share their ideas and wishes and fully reengage in company's improvement. Every year the factory produces over 80 thousand tons of ―Pedigree‖, ―Whiskas‖, ―Exelcat‖, ―Kitekat‖, ―Sheba" and ―Cesar‖ pet food trademarks that is delivered to more than 20 European countries. Mars Lithuania is Lithuanian market leader in chocolate bars and pet products sales.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

16

Aplinkos inţinerija/Environmental Engineering Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Chemijos inţinerija/Chemical engineering Ekologija ir aplinkotyra/Ecology and Environmental Studies Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Viešasis administravimas/Public Administration Jei Jūs | If you are : Aistringai siekiate nustatytų tikslų | passionately seeking to meet goals Sugebate efektyviai dirbti dinamiškoje aplinkoje | Able to work in a dynamic environment effectively Esate geras komandos ţaidėjas | A team player Siekiate nuolat tobulėti | Seeking to develop yourself mes Jūsų laukiame | We are waiting for you! Gargţdai Lietuva| Lithuania

Taip, siūlome vasaros praktikos programą Yes, we offer summer internship program


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Rūta Litvinienė Personalo direktorė | HR Director Tel.: +370 46466705 +370 46 466711 Ruta.litviniene@neogroup. eu www.neogroup.eu

NEO Group UAB „NEO Group― yra viena iš keturių didţiausių PET granulių gamintojų Europoje. Mūsų gaminamos PET granulės — yra naudojamos maisto pakuotės (butelių, plėvelės) gamybai. Šiam produktui yra keliami ypač aukšti kokybės reikalavimai. Mūsų gaminamos PET granulės yra aukštos kokybės ekologiškai švari produkcija, kurios didţioji dalis parduodama gerai ţinomoms Lietuvos ir tarptautinėms bendrovėms. Didţioji dalis pagamintos mūsų produkcijos yra eksportuojama ir šiai dienai NEO Group yra tarp didţiausių Lietuvos eksportuotojų, o pagal apyvartą savo pramonės srityje 2009-aisiais metais mūsų bendrovė buvo Klaipėdos regiono lydere Mūsų gamykloje sukurta 190 darbo vietų, didţioji darbuotojų dalis yra Klaipėdos regiono specialistai. Darbuotojams yra keliami aukšti kvalifikacijos reikalavimai, būtini siekiant efektyviai valdyti šiuolaikišką modernią gamybos technologiją bei įgyvendinant įmonės verslo strategiją konkurencingoje rinkoje. JSC ―NEO GROUP‖ is one of the four largest PET resin producers in Europe. Our PET resin - used for food packaging (bottle, film) production. This product meets high-quality requirements. Our resin is of high quality, ecofriendly products that is sold in most well-known Lithuanian and international companies. Most of our manufactured products are exported and at the moment, NEO Group is one of the largest Lithuanian exporters. Turnover in 2009 made us Klaipeda region‘s leaders. Our factory created 190 jobs, a large proportion of the workforce are specialists from Klaipeda region. High requirement are raised for the skills of our employees necessary to effectively manage a modern sophisticated technology and implement the company's business strategy in a competitive market.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Aplinkos inţinerija/Environmental Engineering Chemijos inţinerija/Chemical engineering Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Priklausomai nuo pozicijos ir uţimtinų pareigų ateityje. Daugelyje pozicijų įmonėje darbinė patirtis nėra būtina. Requirements depend on the position and prospect position. In most positions, previous experience is not required.

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Klaipėda Lietuva | Lithuania

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

17


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Andis Kēlers Valdybos pirmininkas/ Board chairman Tel.: +371 29497766 Fax: +371 63620326 ikt@apollo.lv

IKT serviss Įmonė, IKT – vartotojų pagalbos centras, teikia infrastruktūros vystymo ir konsultacines paslaugas bei administruoja klientų aptarnavimo liniją. Firm is providing information and communication technology infrastructure development and consultation services as well as providing services of call centre – user helpdesk.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Programavimas kompiuteriams/Computer programming

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Informacinių komunikacinių technologijų programų studentai arba absolventai | Students or graduates of ICT related programs Turėti praktinės patirties | To have practical knowledge Geri komunikaciniai gebėjimai | Good skills in communication skills Problemų sprendimo gebėjimai | Good problem solving skills

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ventspils Latvia | Latvija

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Yes Taip

18


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Uldis Cīrulis Board chairman/ Valdybos pirmininkas Tel.: +371 63620745 Fax: +371 63620746 uldis@reloko.lv

ReLoko Latvijos įmonė, teikianti IKT techninę ir programinę įrangą verslo, mokslo ir vyriausybės institucijoms. The company that provides ICT hardware and software solutions for business, education and government institutions.

www.reloko.lv

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Programavimas kompiuteriams/Computer programming

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ventspils Latvia | Latvija

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

19


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Alekss Fišmeisters Direktorius/Director Tel.: +371 296550101 Fax: +371 63607648 info@molips.lv www.molips.lv

Molips „Molips― buvo įkurtas, siekiant gaminti naujus, inovatyvius ir „vartotojui draugiškus― IT sprendimus. „Molips― teikia visas IT paslaugas; nuo tinklapių kūrimo iki informacinių sistemų kūrimo ir įgyvendinimo. ―Molips‖ was established with the aim to produce new, innovative and customer-friendly solutions to IT industry development. Molips renders full IT service; from development of web pages to information systems development and implementation.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Programavimas kompiuteriams/Computer programming

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Darbo patirtis | Work experience Tinkamos IT technologijų ţinios | Adequate knowledge of IT technologies

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ventspils, Riga Latvia | Latvija

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Mes siūlome praktiką IT studentams, kurie mokosi programavimo kalbos We offer internships for IT students who learn a programming language.

20


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jānis Mucenieks Valdybos pirmininkas/ Board member Tel.: +371 26410833

mucenieks@gmail.com

VentaCrew "VentaCrew" siūlo informacinių komunikacinių technologijų paslaugas: Interneto programų ir interneto puslapių kūrimas Multimedia sprendimai Konsultacijos ir pagalba kuriant ir tobulinant programas ir interneto puslapiuose "VentaCrew" is offering information and communication technology services: Development of web applications and web pages Multimedia solutions Consultations and assistance in design and development of applications and web pages

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Programavimas kompiuteriams/Computer programming

Kandidatai turi būti: | Candidates should be: Lankstūs | Flexible Pasirengę prisitaikyti prie kintančių technologijų ir verslo aplinkos| Ready to adapt to changing technologies and business environment Pasirengę įsitraukti į pastangų reikalaujančius projektus | Ready to engage in challenging projects

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ventspils Latvija/ Latvia

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

21


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Astrīda Kinne Vadybininkė/ Manager Tel.: +371 28249671 ventinpurlad@inbox.lv

Ventiņpūrlād Arts & crafts salon Mes parduodame kūrinius, rankdarbius ir suvenyrus, kuriuos daro amatininkai. Šiuo metu vienijame daugiau nei 100 įvairių menininkų iš Ventspilio ir Kurzeme regionų. Produktų asortimentą sudaro lino tekstilės, mezginiai, nėriniai, etno stiliaus keramika, ekologiniai ţaislai, dovanos, ir t.t. We sell artworks and souvenirs made by craftsmen. Currently we unite more than 100 different artists from Ventspils and Kurzeme region. The range of products includes linen textiles, hand knit and hand crocheted items, ethno-style ceramics, basket-work, ecological toys, gifts, etc.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company? Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Verslo vadyba/ Business Administration/management

Entuziazmas dėl kultūrinio palikimo, geri bendravimo gebėjimai Enthusiasm about cultural heritage, good communication skills

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ventspils Latvija | Latvia

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

22


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Irina Maslova Direktorė/Director Tel.: +370 46 345009 Fax.: +370 46 345621 info@ismira.lt www.ismira.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

23

ISMIRA

Recruitment & Crewing Agency

Mūsų įmonė siūlo darbą ir personalo komplektavimo paslaugas uţsienio bendrovėms ir didţiausioms pasaulio kruizinių laivų kompanijoms, šios industrijos lyderėms. Atliekame personalo profesinės atranką, rengimą ir mokymus įvairioms pozicijoms, įskaitant viešojo maitinimo, maisto ir gėrimų, svečių aptarnavimo, kazino, foto, pramogų ir kituose skyriuose. Mes taip pat siūlome profesinių studijų ir migracijos į Australiją paslaugas. Our company offers recruitment and manning services to the foreign companies and to the biggest cruise companies in the world - leaders of the cruise vacation industry. We perform professional selection, training, and processing personnel for various positions including catering, food and beverage, guest relations, housekeeping, casino, maintenance, photo, entertainment, deck and engine as well as in other departments. We also offer professional study and migration services to Australia. Anglų kalba/English language Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Finansai/Finance Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Maisto produktų technologija/ Food product technology Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration Asmenybė: motyvuota, optimistiška, svetinga | Personality: motivated, optimistic, hospitality orientated Amţius: idealus amţius tarp 21 ir 35 | Age: ideal age of our applicants between 21 and 35 Ţinios ir įgūdţiai: anglų kalbos ţinios yra būtinos (vidut. iki aukšč.lygio); kai kuriais atvejais antroji uţsienio kalba pageidaujama | Knowledge and skills: English language knowledge is indispensable (from intermediate to fluent level depending on the positions); in some cases second foreign language would be preferred Patirtis: atitinkama darbo patirtis arba patirtis svetingumo industrijoje yra reikalinga | Experience: relevant experience or hospitality experience is required Kiti: tinkamas medicininiu poţiūriu, be ankstesnio teistumo; be priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų | Other: medically fit for duty; no previous convictions; no addiction to alcohol or drugs. Darbas kruiziniuose laivuose visame pasaulyje. Studijos ir migracija Australijoje. Atstovybės yra Klaipėdoje ir Vilniuje. Filialai Rygoje, Minske ir Odesoje. Work onboard cruise ships sailing around the world. Study and migration to Australia. We have our offices in Klaipeda (Main office) and Vilnius. Also branch offices in Riga (Latvia), Minsk (Belarus), Odessa (Ukraine). Galime pasiūlyti praktiką Klaipėdos atstovybėje. We can accept students for internship in Klaipeda office.


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Erika Skėrytė Rinkodaros vadovė| Marketing manager Mob.: +370 656 91707 Tel.: +370 46 311000 e.skeryte@nationalgolf.lt www.nationalgolf.lt

National Golf Resort National Golf Resort yra pirmasis golfo kurortas Vakarų Lietuvoje. Vaizdingame Danės upės slėnyje yra įrengtas pasaulinius standartus atitinkantis klasikinis 18 duobučių 72 par golfo aikštynas. Paslaugos, kurias mes teikiame: golfo akademija, golfo turnyrai, golfo mokykla vaikams „Golfis―, viešbutis, baras ir restoranas, konferencijų salę, nekilnojamas turtas. National Golf Resort is the first golf course in Wester part of Lithuania. A classic 18-hole 72 PAR golf course conforms to the world standards. Services we provide: golf academy, golf tournaments, golf school for children „Golfis―, hotel, bar and restaurant, conference room, real estate.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

24

Anglų kalba/English language Ekonomika/Economics Finansai/Finance Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration Aukštasis išsilavinimas (Bakalauro l.) | Higher education (Bachelor‘s Degree) Puikios anglų ir lietuvių k. ţinios | Fluent in Lithuanian and English Puikus kompiuterinis raštingumas | Superior computer skills Vairuotojo paţymėjimas| Driving licence Klaipėda Lietuva| Lithuania

Taip Yes


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jolanta Alekseriūnienė Personalo vadovė/ HR Manager Mob.tel.:+370 69821237 Tel.: +370 44871674 Jolanta.Alekseriuniene @vici.eu www.vici.eu

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

25

Vičiūnų Grupė Šiandien Vičiūnų įmonių grupė didţiuojasi būdama didţiausia Europoje krabų lazdelių iš surimio gamintoja, didţiausia sūdytų ţuvų gamintoja Baltijos šalyse ir didţiausia ţuvų pirštelių gamintoja Rytų Europoje. Vičiūnų grupė tiekia savo produkciją vartotojams į daugiau nei 40 pasaulio šalių gerai ţinomais prekės ţenklais „Viči―, „Esva―. Šiuo metu įmonių grupę sudaro daugiau nei dvidešimt įmonių Lietuvoje, Estijoje, Belgijoje, Rusijos Federacijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Čekijoje ir Kazachstane. Jose dirba apie 5 000 darbuotojų. Today Vičiunai Gruop is proud to be Europe's largest manufacturer of surimi crab sticks, largest manufacturer of salted fish in the Baltics and the largest producer of fish fingers in Eastern Europe. Viciunai Group sells its products to consumers in more than 40 countries around the world under well-known trademarks, "Vici", "Esva‖. At the moment, the group consists of more than twenty companies in Lithuania, Estonia, Belgium, Russian Federation, Poland, Ukraine, Latvia, the Czech Republic and Kazakhstan. They employ around 5 000 employees. Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Rinkodaros vadyba/Marketing Management Teisė/Law Imlumas naujovėms, siekimas tobulėti | Open to innovation, seeking growth Atsakingumas, kruopštumas | Accountability, detail orientation Gebėjimas operatyviai priimti sprendimus | Ability to quickly make decisions Komunikabilumas, lojalumas | Sociability, loyalty Labai gerai mokėti anglų, rusų kalbas | Very good knowledge of English and Russian languages Labai geri darbo kompiuteriu įgūdţiai | Very good computer skills Plungė, Kaunas Lietuva | Lithuania

Studentai yra priimami praktikai. Kiekvienu konkrečiu atveju reikalingas suderinimas su įmonės direktoriumi ir padalinio, kuriame būtų atliekama praktika, vadovu. Students are accepted for internships Each case is coordinated with company and branch directors


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Maersk Lietuva Daukanto 3, Klaipeda LT-92123 Lithuania Tel.: +370 46483400

Maersk Line Maersk Line yra A.P. Moller – Maersk Group dalis, su kuria kartu puoselėjame tas pačias vertybes ir veiklos principus - buti pasaulinio lygio grupe, ţinoma ir labai gerbiama. Patrauklus verslo partnerius ir darbdavys. Maersk Line yra viena iš pirmaujančių laivybos kompanijų pasaulyje, aptarnauja klientus visuose pasaulio kraštuose. "Maersk Line teikia konkurencingą, dinamišką aplinką, kuri palaiko gerus rezultatus rodančius darbuotojus ir padeda kopti karjeros laiptais. Maersk Line is a division of the A.P. Moller – Maersk Group, with which we share the same values and business principles - to be a world-class group, known and highly respected. An attractive business partner and employer, and a good corporate citizen. Maersk Line is one of the leading liner shipping companies in the world, serving customers all over the globe. Maersk Line provides a competitive, dynamic environment that supports the advancement of high performers into management positions.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Anglų kalba/English language Aplinkos inţinerija/Environmental Engineering Automobilių techninis eksploatavimas/Motor vehicle operation Ekologija ir aplinkotyra/Ecology and Environmental Studies Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Laivavedyba/ Ship navigation Laivo inţinerija/Ship Engineering Logistikos vadyba/Logistics Management Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Uosto technologija/ Port Technology Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Veţimo kelių transportu technologija/Technology of conveyance by the road transport Viešasis administravimas/Public Administration Aukštasis išsilavinimas| Bachelor‘s degree Savarankiškumas ir mokėjimas bendrauti komandoje| Independent and out-going team player‘s skills Puikūs bendravimo ir tarpasmeninai įgūdţiai | Excellent communication and interpersonal skills Orientuotas į rezultatą, gebantis prisiimti atsakomybę uţ pasiekimus | Goal-oriented able to assume responsibility and achieve results Kiti reikalavimai priklauso nuo darbo pozicijos| Other requirements depend on the position

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Visame pasaulyje Worldwide

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Šiuo metu nėra Not at the moment

26


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Jolita Balžekaitė Personalo vadybininkė/ HR manager Tel.: +3705 266 0508 Mob. tel.:+37061519587 jolita.balzekaite@ld.lt www.ld.lt

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

27

Lietuvos draudimas „Lietuvos draudimas― – moderni ir dinamiška draudimo kompanija, priklausanti vienai didţiausių pasaulyje draudimo grupių „RSA―. Esame draudimo rinkos lyderiai Lietuvoje ir didţiausia draudimo bendrovė Baltijos šalyse, kurią renkasi kas trečias besidraudţiantis gyventojas. Pas mus dirba įvairių specialybių darbuotojai – nuo ekonomistų iki inţinierių ir gydytojų. Esame kompanija, kurioje kiekvienas darbuotojas yra vertinamas, skatinamas tobulėti ir imtis naujų iniciatyvų. „Lietuvos draudimas― – geriausia vieta kiekvienam, kuris nori siekti daugiau ir būti įvertintas uţ asmeninę bei komandos sėkmę. Lietuvos draudimas is a modern, dynamic insurance company, owned by one of the world's largest insurance groups ―RSA‖. We are leaders in the insurance market in Lithuania and the largest insurance company in the Baltic countries, which insures every third resident. We employ staff of various specialties - from economists to engineers and doctors. We are a company where all employees are valued, encouraged to develop themselves and take new initiatives. "Lithuanian insurance" - the best place for anyone who wants seek more and be appreciated for personal and team efforts. Automobilių techninis eksploatavimas/Motor vehicle operation Bankininkystė/Banking Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Draudimo vadyba/Insurance Management Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Statybos inţinerija/Civil Engineering Statybos verslo vadyba/ Construction Business Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Veţimo kelių transportu technologija/Technology of conveyance by the road transport Viešasis administravimas/Public Administration Geros savo specialybės ţinios | Good knowledge of own study area Vadybos ir verslo administravimo ţinios | Management and business administration skills Technines/inţinerines ţinios | Technical, engineering knowledge Komunikaciniai gebėjimai | Communication skills Darbo komandoje įgūdţiai | Teamwork skills Darbas kompiuteriu | Computer literacy Uţsienio kalbų įgūdţiai (ypač anglų) | Foreign language skills (especially English) Visoje Lietuvoje Around Lithuania

Taip. Šiuo metu pas mus praktiką atlieka 123 praktikantai. Pernai ir uţpernai įdarbinome 29 praktikantus. Yes, now we have 123 interns. In 2 years 29 interns were employed fulltime.


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Kristina Beinortienė Personalo koordinatorė/ HR Coordinator Tel.: +370 46 490805 +370 46 490815 K.Beinortiene@Radisso nblu.com

Radisson Blu Hotel UAB ―Ramusis pamarys‖, Radisson Blu Hotel Klaipėda tai 74 kambarių tarptautinio tinklo viešbutis Klaipėdos miesto centre, teikiantis apgyvendinimo, maitinimo ir konferencijų paslaugas. JSC ―Ramusis pamarys‖, Radisson Blu Hotel Klaipėda is a part of international hotel network and has 74 rooms in Klaipeda city center, providing accommodation, board and conference services

www.radissonblu.com

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Anglų kalba/English language Maisto produktų technologija/ Food product technology Pardavimų vadyba/Sales Management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Verslo vadyba/ Business Administration/management

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Tinkama pareigoms kvalifikacija | Appropriate qualification Lietuviu, anglu ir rusu k. geros ţinios | Good Lithuanian, English and Russian language skills Tinkama motyvacija | Motivation Tam tikros asmeninės savybės tinkamos darbui paslaugų sferoje | Skills necessary for work in the service industry Pozityvus ir paslaugus poţiūris į klientą, darbą, kolegas ir verslo partnerius| Positive and service-oriented attitude towards clients, work, colleagues and business partners

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Klaipėda Lithuania/Lietuva

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip Yes

28


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Laura Pavlovienė Mokymų vadybininkė Tel.: +370 (5) 2461103 Tel.: +370 (5) 2461207 Laura.pavloviene@rimib altic.com www.rimibaltic.com

Rimi Lietuva Rimi Baltic, veikianti trijose Baltijos šalyse, yra vienų didţiausių pasaulyje maţmeninės prekybos tinklų, priklausančių Ahold ir ICA grupėms, dalis. Mes stengiamės palengvinti kiekvieną pirkėjų dieną, atsiţvelgdami į jų poreikius, atverdami duris naujoms idėjoms, skoniams ir potyriams. Pasisakome uţ laimę, asmeniškus susitikimus ir gerą aptarnavimą kiekvieną dieną. Mūsų patirtis uţtikrina, kad visos mūsų teikiamos paslaugos yra kokybiškos, saugios ir patikimos. Šaunią, nuolat didėjančią Rimi Baltic komandą sudaro jau daugiau nei 9 tūkstančiai darbuotojų. Jiems skiriame didelį dėmesį ir padedame darbuotojų idėjoms augti. Visi kartu tobulėjame, realiais darbais įgyvendindami esmines mūsų vertybes - būti paprastiems, asmeniškiems, įkvepiantiems ir patikimiems. Nori šiuo keliu eiti kartu? Tuomet laukiame ir Tavęs ! Rimi Baltic operates in three Baltic states and is the part of the world's largest retail chains Ahold and ICA groups. We strive to help each customer, taking into account their needs, opening the door to new ideas, tastes and experiences. We stand for happiness, personal meetings and good service every day. Our experience ensures that all our services are of high quality, safe and reliable. The great and constantly growing Rimi Baltic team has more than 9 thousand employees. We value them and help their ideas grow. We develop ourselves together and live out our core values - to be simple, personal, inspiring and reliable. Want to go along this path? Then we are waiting for you!

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatika/Informatics Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Maisto produktų technologija/ Food product technology Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Tikslinė grupė – paskutinių kursų studentai Target group – students of upper years

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Lietuva, Latvija, Estija Latvia, Lithuania, Estonia

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Taip. Siųsti CV su praktikos aprašymu. Yes, send your CVs with internship description.

29


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Ala Minkevičienė Personalo pad. vadovė/ HR division head Tel.: +370 46 412900 Fax. +370 46 412901 alam@vpalogistics.eu www.vpalogistics.eu

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in? Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

30

VPA Logistics UAB ―VPA Logistics‖ pradėjo savo veiklą 1991 metais Klaipėdos uoste, Lietuvoje. Šiuo metu UAB ―VPA Logistics‖ valdo 2 logistikos terminalus. "VPA Logistics" darbuotojai yra savo srities profesionalai, kurie dirba sunkiai, stengdamiesi patenkinti kiekvieno kliento poreikius bei suteikti šiai dienai įmanomus geriausius logistikos bei sandėliavimo sprendimus. JSC ―VPA Logistics‖ started its activities in 1991 in Klaipeda port. At the moment, it manages 2 logistics terminals. Employees of "VPA Logistics" are professionals that work hard trying to satisfy the needs of every customer and provide the most appropriate logistics and warehouse solutions.

Ekonomika/Economics Finansai/Finance Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Įstaigų ir įmonių administravimas/Office administration Kompiuterinių tinklų administravimas Computer network administration Logistikos vadyba/Logistics Management Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Programavimas kompiuteriams/Computer programming Rekreacijos ir turizmo vadyba/Recreation and Tourism Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Teisė/Law Uosto technologija/ Port Technology Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Veţimo kelių transportu technologija/Technology of conveyance by the road transport Viešasis administravimas/Public Administration Puikios anglų, rusų ir lietuvių kalbų ţinios | Excellent knowledge of Russian, English and Lithuanian Komunikabilumas| Communication skills Gebėjimas dirbti įtampoje | Ability to work under pressure Iniciatyvus | Initiative Gebėjimas dirbti komandoje | Teamwork skills Klaipėda Lithuania/Lietuva

Priklauso koks kandidatas nori atlikti praktiką Depends on the candidate


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Birutė Mockutė Decentralizuoto paslaugų centro atrankos specialistė/HR recruitment specialist Tel.: +370 46 484 457 Fax: +370 46 484 355 birute.mockute@pmintl.c om www.pmintl.com

Philip Morris International „Philip Morris International― (PMI) yra viena iš didţiausių tabako produktų gamintojų pasaulyje, kuriai priklauso septynios iš penkiolikos populiariausių cigarečių rūšių pasaulyje. Mes gaminame cigaretes 50-yje fabrikų įvairiose pasaulio šalyse, o produkciją parduodame daugiau kaip 160 šalių. Turėdami daugiau nei 70 000 darbuotojų visame pasaulyje, didţiuojamės būdami vienu iš reikšmingiausių darbdavių. „Philip Morris International― Baltijos šalyse atstovauja 4 įmonės: UAB „Philip Morris Baltic― Vilniuje, UAB „Philip Morris Lietuva― Klaipėdoje, SIA „Philip Morris Latvija― Rygoje ir OU „Philip Morris Eesti― Taline. Gamybinėje įmonėje Klaipėdoje, centrinėje Baltijos šalių būstinėje Vilniuje ir vietinėse Latvijos bei Estijos kompanijose dirba daugiau kaip 500 darbuotojų. Mes esame įsipareigoję atvirai kalbėti apie su rūkymu susijusią sveikatos riziką ir remti nuoseklią bei efektyvią tabako pramonės kontrolę visur, kur parduodami mūsų produktai. Philip Morris International (PMI) is one of the largest tobacco producers in the world, which owns seven of the fifteen most popular cigarette brands in the world. We produce in the 50 cigarette factories in various countries around the world, and sell our products in 160 countries. With more than 70 000 employees worldwide, we are proud to be one of the most significant employers. Philip Morris International in the Baltic countries is represented by 4 companies: JSC "Philip Morris Baltic‖ Vilnius, JSC Philip Morris Lithuania in Klaipeda, JSC Philip Morris, Latvia in Riga, and JSC "Philip Morris‖, Estonia in Tallinn. There are more than 500 employees in all of these companies. We are committed to openly talk about smoking-related health risks and promote a coherent and effective control of the tobacco industry, wherever our products are sold.

Jums tinkamų specialybių studentai ir absolventai? What degrees should students and alumni have for your company?

Aplinkos inţinerija/Environmental Engineering Buhalterinė apskaita/Financial Accounting Chemijos inţinerija/Chemical engineering Ekonomika/Economics Elektros inţinerija/Electrical Engineering Elektros ir automatikos įrenginiai/Electric and automatic equipment Finansai/Finance Informatika/Informatics Informatikos inţinerija/Informatics Engineering Logistikos vadyba/Logistics Management Mechanikos inţinerija/Mechanical Engineering Pardavimų vadyba/Sales Management Prekybos vadyba/Trade Management Rinkodaros vadyba/Marketing Management Tarptautinio verslo vadyba/ International Business Management Verslo komunikacijos vadyba/Business Communication management Verslo vadyba/ Business Administration/management Viešasis administravimas/Public Administration

Kokie reikalavimai yra keliami kandidatams? What are the main requirments for candidates?

Produktyvumas ir pasiekimų kokybė | Productivity and achievement quality Aiški ir konstruktyvi komunikacija | Clear and constructive communication Drąsa| Perspektyvos matymas | Perspective visioning Tarpasmeninis supratimas | Interpersonal understanding

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose siūlomas darbas? What countries and cities do you operate in?

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos regionai Vilnius, Kaunas, Klaipeda regions

Ar yra galimybė atlikti praktiką jūsų įmonėje? Is there an internship opportunity at your company?

Vasaros metu studentams siūlome laikiną darbą įvairiuose įmonės skyriuose Klaipėdos fabrike bei Vilniaus biure. We offer temporary jobs in various locations in Klaipeda factory and Vilnius office in the summer months.

31


Jauni verslininkai|Young Entrepreneurs

32


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Gelinta Egendorfa Tel.: +371 9522360 gelinta@inbox.lv

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Demora Verslo idėja: pramogų kompleksas, jodinėjimas ţirgais Business idea: horse riding and entertainment complex

Mes ieškome partnerių pramogų verslo ir mūsų paslaugų vystymui. Mes galime pasiūlyti darbo ir praktikos galimybes verslo administravimo ir vadybos bei kultūros vadybos specialybių studentams ar absolventams. We are looking for partners in entertainment industry to develop our services. We can offer both job and internship opportunities for students or graduates from business administration and management field and also from culture management field. Dar ne Not yet

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

33

Vientspils Latvija | Latvia


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Lāsma Mūrniece Valdybos pirmininkas Chair of the board | Tel.: +371 29421065 lasmamurniece@gmail.c om

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ? Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

34

Dāvanu laboratorija Verslo veiklos sritis: skaitmeninis nuotraukų ir video dizainas, DVD lipdukų spausdinimas Company's working areas: digital photo and video design, DVD label printing

Mes galime pasiūlyti praktikos vietas We can provide work for interns

Taip, pasinaudojome savivaldybės siūlomomis lengvatomis jaunam verslui (lengvatinė nuoma, paslaugos, konsultacijos)

Yes, help from municiplaity to start-up company (dicounted rent, services and consultations to set up administrative functions)

Vientspils Latvija | Latvia


Kontaktinis asmuo/ Contact person:

Kristīne Dzene

Kristīne Dzene Tel.: +371 20375885 dzene.kristine@gmail.com

Verslo idėja: skaitmeninis dizainas, tapyba ant šilko, veltinio gaminiai Business profile: digital design, painting on silk, felt goods

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Šiuo metu ne Not currently

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Ne No

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

35

Vientspils Latvija | Latvia


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Raitis Roze Tel.: +371 28458018 raitisr@skolotajs.lv

Multimedia for learning Verslo idėja: interaktyvios multimedijos mokymuisi vystymas1) Kliento informacijos paruošimas multimedijos aplinkoje,2) Naujų elektroninių mokymosi resursų paruošimas Multimedijos aplinka apima plačiausias IKT priemonės - kompiuteriai, interaktyvios lentos, mobilieji telefonai, ţaidimų konsolės. Medţiagos bus parengtos skirtingais formatais (DVD, Blue-ray, internetas ir tt), kad atitiktų klientų poreikius. Business idea includes development of interactive multimedia learning materials: 1) Preparing information provided by a client in multimedia environment, 2) Preparing new electronic content on various educational topics. Multimedia environment will include most common ICT tools – computers, interactive whiteboards, mobile phones, game consoles. Materials will be prepared in different formats (DVD, Blue-ray Discs, Internet, etc.) to suit the needs of clients.

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Mes ieškome dizaino specialistų ir programuotojų We are looking for design specialists and programers.

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Ne No

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

36

Vientspils Latvija | Latvia


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Seržas Kūrybinės pagalbos vadovas | Head of creative assistance Tel.: +370 615 3 766 inovacijos@geniomisija.lt www. geniomisija.lt

Genio misija Mes esame Genio misija. Specializuojamės komunikacijoje ir tyrimuose, tarnaudami mūsų lojaliems klientams, aprūpindami kūrybininkus darbais ir laisvalaikio vietomis. Mūsų virš 40 asocijuotų profesionalių kūrėjų ir 130 įţvalgių vartotojų iš Lietuvos, Didţiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų ir Rusijos. Mūsų kūrybininkų bendruomenė visada yra įvykių centre, turi idėjų kaip įveikti atsiradusius iššūkius. Mūsų ţmonės domisi kas vyksta jų mieste, šalyje, pasaulyje. Jie yra specialistai bent vienoje iš 5 specializacijų: Ţvalgybos misijos Reklamos ir viešųjų ryšių misijos Architektūrinės ir erdvių dizaino misijos Virtualizavimo misijos Naikinimo misijos We are Genio misija. We specialize in communications and research, serving our loyal customers, providing the creative people with work and leisure. We have over 40 professional associated artists and 130 clients in Lithuania, Great Britain, France, Italy, the Netherlands and Russia. Our creative community is always at the center of events and has the ideas on how to overcome the challenges. Our people are interested in what's happening in the city, in the country and in the world. They are experts in at least one of the 5 specializations: Intelligence Mission Advertising and public relations mission Architectural design and space missions Virtualization Mission Destruction Mission

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Mes šiuo metu plečiame įmonę, pasirengę priimti| We are now expanding the company and are looking for: Kūrybinių projektų vadovą (-ę) | Creative project manager Įmonės administratorę | Administrator Architektūros, produktų, interjero, grafinių dizainerių | Architecture, product, interior and graphic designers Reklaminių tekstų kūrėją – meno vadovą | Creative text writer Pasirengę priimti tiek etatinius darbuotojus, tiek praktikantus. taip pat galime pasiūlyti darbą, suderinamą su kita veikla | We are open to offer full-time as well as part-time and internship positions

Ne No

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

37

Lietuvoje: Klaipėda, Neringa, Kaunas, Vilnius Rusijoje: Kaliningradas, Maskva, Sankt Peterburgas. Planai: Ukraina, Baltarusija In Lithuania: Klaipeda, Neringa, Kaunas, Vilnius In Russia: Kaliningrad, Moscow, Saint Petersburg. In the future: Ukraine, Belarus


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Rimvydas Butkus Projekto vadovas | Project manager Tel.: +370 652 45479 rimvydas.butkus.r@gma il.com

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe.

Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

VELOBLIC-kurjerių tarnyba Verslo idėja: Siuntų pristatymas dviračiu Klaipėdos mieste, prekyba dviračiais, jų dalimis, aksesuarais, dviračių remontas ir prieţiūra. Business idea: Delivery services by bike in Klaipeda, sale of bikes, bike parts and bike accessories; bike repairs and maintenance.

Galėčiau pasidalinti Mainų programa Erasmus jauniesiems verslininkams asmenine patirtimi Norėčiau uţmegzti naudingus kontaktus, plėtojant savo verslo idėją Galėčiau priimti rinkodaros praktikantų Share information about Exchange program Erasmus for young entrepreneurs Looking for contacts that can help to develop my Business idea Can offer internship opportunities for marketing interns Ersamus jauniesiems verslininkams Erasmus for Young entrepreneurs

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

38

Klaipėda Lietuva | Lithuania


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Evaldas Benius Vadovas | Director Tel.: +370 698 38804 evaldas@naturalienergij a.lt www.NaturaliEnergija.lt

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Natūrali Energija Verslo idėja: Atsinaujinančių energijos panaudojimo sistemų diegimas ir aptarnavimas. Saulės kolektoriai. Vėjo jėgainės. Patalpų šildymo bei vėdinimo sistemos. Business idea: Renewable energy system installation and maintenance. Solar collectors. Wind turbines. Heating and cooling systems.

Ieškome praktikantų, kuriems būtų įdomi ši sritis. Looking for interns interested in this sector of industry.

Dar ne Not yet

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

39

Klaipėda, Šiauliai Lietuva | Lithuania Perspektyvoje planuojame plėtrą visose Pabaltijo šalyse, taip pat Baltarusijoje bei Ukrainoje In the future, we plan to expand to Baltic states, Belarus and Ukraine


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Tautvydas Šimkus Direktorius | Director Tel.: +370 68345467 tautvydas@jaunuoliai.lt

Jaunuoliai LT Pagrindinė įmonės veikla elektroninė prekyba (internetinė parduotuvė) statybos, remonto ir buities prekėmis The main business function is e-commerce construction, repair and household goods.

www. jaunuoliai.lt

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

Esame atviri pasiūlymams ir idėjoms We are open to ideas and suggestions

Ne No

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.? Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

40

Klaipėda, Vilnius Lietuva | Lithuania

(online

store)

of

the


Kontaktinis asmuo/ Contact person: Demas Mockus Direktorius | Director Tel.: +370 64652111 info@dsmd.lt www.dsmd.lt www.viskaslaisvalaikiui.lt www.laisvalaikiogrupe.lt

Ar ieškote partnerių, darbuotojų arba praktikantų? Jei taip, kokių? Are you looking for partners, employees or interns? If so, describe. Kokiomis verslumo skatinimo ar jauno verslo paramos priemonėmis esate pasinaudojęs (paskolos, lengvatinė nuoma, parama iš ES, Erasmus jauniesiems verslininkams, pan. ?

DSMD Group Įmonė specializuojasi ekstremalaus sporto prekių rinkoje, teikia keturračių motociklų, daţasvydţio bei pirties nuomos paslaugas. Didţiąją dalį prekių įmonė parduoda internetu. The company specializes in extreme sports market, offers four-wheel motorcycles, paintball and sauna rental services. Most of the products are sold online.

Ieškome partnerių kurie turėtų panašią verslo viziją bei įsitikinimus kaip mes We are looking for partners that have similar business vision and beliefs as we do

Paskolos bei lengvatinė nuoma Loans and discounted rent

Have you used any of the support or tools for promoting entrepreneurship (loans, discounted rent, funding from EU, Erasmus for young entrepreneurs, etc.?

Kokiose šalyse ir kokiuose miestuose dirbate? What countries and cities do you operate in?

41

Kretingalė Lietuva | Lithuania

KVM 2010 įmonių katalogas  

Pilnas Karjeros ir Verslumo mugės 2010 įmonių katalogas

Advertisement