Verdens første ballongferd

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-37535-5 1. utgave, 1. opplag 2012 Omslag og illustrasjoner: Rui Tenreiro Sats: Affair.no /Marianne Zaitzow Trykk og innbinding: UAB Balto Print, Litauen 2012 Satt i 20/26 pkt. Baskerville og Jacob Riley Trykt på 150g Lessebo Linne Natural Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplar­ fremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Ballongferd innmat.indd 8

24.07.12 09.46


Joseph har 15 søsken og yndlingsbroren heter Étienne. Joseph og Étienne jobber begge for faren sin som eier papirfabrikken. De har ansvaret for å finne på nye ting med papiret, og synes at de har verdens beste jobb. For dersom de skal finne opp nyheter, må de også teste og eksperimentere. En kveld i november i 1782 gjør Joseph ved en tilfeldighet en stor oppdagelse: Han kaster en åpen brødpose på peisen, og i full fart blir den virvlet oppover i lufta der røyken stiger. At røyken stiger oppover, betyr at røyk er lettere enn luft. At lufta inne i brødposen er varm, betyr at varm luft er lettere enn kald luft. Så enkelt som det, verken mer eller mindre.

Ballongferd innmat.indd 15

24.07.12 09.47


Ballongferd innmat.indd 20

24.07.12 09.47


Ballongferd innmat.indd 24

24.07.12 09.47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.