Søppel av Max Estes

Page 1


Til Ann-Sofi S. Emilsen

© CAPPELEN DAMM AS, 2010 Tekst, illustrasjoner og omslag: Max Estes www.maxestes.com / www.patron.no Papir: Arctic volume 150 g Satt med Futura Repro: Narayana Press, Danmark 2010 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2010 ISBN: 978-82-02-26239-6 1. utgave, 1. opplag 2010 www.cappelendamm.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.Sigmund og Oskar kjører søppel. Hele byen sover fremdeles når de drar på jobb.Sigmund og Oskar jobber sammen med mange andre søppelmenn. De møtes grytidlig hver morgen.


Først drikker de morgenkaffe. Så tar de en rask titt på dagens kjørerute.


På parkeringsplassen er det fullt av store søppelbiler. Sigmund og Oskar kjører bil nummer 3. Den er rød, og har svære, svarte hjul.


Oskar fyller opp tanken på den kjempestore bilen. Sigmund henter hansker og refleksvester. Endelig er de klare til å kjøre av gårde!I dag er det Sigmund som skal kjøre. Han starter motoren, og bil nummer 3 slipper ut et løvebrøl. Oskar vinker til de andre søppelmennene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.