Jørn H. Hurum og Torstein Helleve: Sjøskorpionen på Ringerike

Page 1

at du ikke ville ha kjent

krydde det av dyr og planter, men de lignet ikke så mye på de som finnes nå. I denne boka blir du nærmere kjent med sjøskorpionen Mix, Du får også vite om alle fossilene av sjøskorpioner og fisk som ble funnet på år siden, og hva forskerne har funnet ut om dem.

Est he r va n Huls en

ISBN 978-82-02-41389-7

Sj

øs

korpio

e n

Torst ei n He lle ve

Ringerike for over hundre

Jørn Hurum

og hvordan han kan ha levd.

Ringerike

ikke noe liv på land. I havet

deg igjen. Det fantes nesten

n

var verden så annerledes

Sjøskorpionen

For 428 millioner år siden

Ringerike

J ø r n H ur um

To r s t e i n H elleve E s t h e r v an H u lsen

www.cappelendamm.no

99173_cover_Sjøskorpionen_.indd 1

13/11/14 13:05


Jørn Huru m

T o rs t ein Hell ev e

Sj

øs

korpio

n

E s t her v an Hu ls en

e n

Ringerike

99173_Sjøskorpionen_r3.indd 1

24/11/14 07:40


99173_Sjøskorpionen_r1.indd 3

13/11/14 13:27


I den første boka vi skrev sammen, fortalte vi deg om Ida, apejenta som levde i jungelen der Tyskland ligger i dag, for 47 millioner år siden.

I den andre boka fortalte vi deg om Småen og andre monsterøgler som levde i havet for 147 millioner år siden, og som de siste årene har blitt gravd ut på Svalbard av norske forskere.

99173_Sjøskorpionen_r1.indd 4

13/11/14 13:27


I denne boka skal vi ta deg enda lenger tilbake. For 428 millioner år siden var jorda så annerledes at du ville hatt vanskeligheter med å kjenne deg igjen.

99173_Sjøskorpionen_r1.indd 5

13/11/14 13:27


På en øde strand ligger en gammel sjøskorpion. Han er skadet, og har ikke lenge igjen å leve. Rundt ham er det heller ikke mye liv. Havet skvulper mot sand og stein og strekker seg utover så langt øyet kan se.

99173_Sjøskorpionen_r1.indd 6

13/11/14 13:27


99173_Sjøskorpionen_r1.indd 7

13/11/14 13:27


99173_Sjøskorpionen_r1.indd 8

13/11/14 13:27


Men under havoverflaten kryr det av liv. Det første livet på jorda oppstod i havet. På denne tiden var det ennå bare noen få livsformer som hadde vent seg til å leve på land.

99173_Sjøskorpionen_r1.indd 9

13/11/14 13:27


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.