Sifonofor

Page 1Lisa Him-Jensen

Sifonofor


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2022 ISBN 978-82-02-73803-7 1. utgave, 1. opplag 2022 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Satt med 11.5/16 pkt. Sabon og trykt på 115 g Munken print cream Sats: Type-it AS, Trondheim 2022 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2022 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut

We are physical beings, bounded and set off from the rest of the world by the surface of our skins, and we experience the rest of the world as outside of us.De unge bjørkene i bakken bak huset er sagd i to kronene ligger som de falt Når de andre trærne setter blad ser man fortsatt det våte fjellet svart mot hvite stumper Adskilt fra stammer og røtter som om alt var uforandret begynner kvistene på de kappede kronene å knoppe seg

7rike


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.