Fam Ekman: Papirfuglen

Page 1

Fam Ekman PAPIRFUGLEN

Japan kan mange mennesker kunsten å brette figurer i papir. Det blir ikke alltid like vellykket. En gang rakk vinden å fange et papir som en liten pike hadde strevet med, men kastet fra seg. Det ble starten på papirets lange og eventyrlige reise.

ISBN 978-82-02-45336-7 IsbN 978-82-02-45336-7

9 788202 453367 www.cappelendamm.no

Ekman_papirfuglen_omslagsorg.indd 1

12.11.14 10:47


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-45336-7 1. utgave, 1. opplag 2015 Illustrasjoner: Fam Ekman Design: Fam Ekman og Ingeborg Ousland Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 16 pkt. Adobe Jenson og trykt på150g Tom & Otto Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Papirfuglen_materie.indd 6

12.11.14 10:48


Papirfuglen_materie.indd 7

12.11.14 10:48


Japan kan mange mennesker kunsten å brette figurer i papir. Det blir ikke alltid like vellykket. De mislykkede blir stort sett lagt i krukker, båret vekk og resirkulert til avispapir og papptallerkener.

Papirfuglen_materie.indd 8

12.11.14 10:48


Papirfuglen_materie.indd 9

12.11.14 10:48


en ikke alltid, og en gang rakk vinden å fange det papiret en liten pike hadde strevet lenge med, og til slutt kastet fra seg.

Papirfuglen_materie.indd 10

12.11.14 10:48


Papirfuglen_materie.indd 11

12.11.14 10:48


inden løftet papiret opp fra bakken, virvlet det rundt og slapp det fra seg igjen. På den måten havnet det i landsbyelva hvor det etter hvert kilte seg inn i klesvasken til Fru Geisha.

Papirfuglen_materie.indd 12

12.11.14 10:48


Papirfuglen_materie.indd 13

12.11.14 10:48


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.