LasseMajas sommerferiebok 2019

Page 1


Denne boken tilhorer:

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 3

22.03.2019 10:00


www.lassemaja.net www.helenawillis.se www.martinwidmark.se Instagram: @lassemajasdetektivbyra

Originalens tittel: LasseMajas sommarlovsbok – Vallebyspelen © Tekst Martin Widmark, 2018 © Illustrasjoner: Helena Willis, 2018 Opprinnelig utgave utgitt av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm, Sverige. Utgitt etter avtale med Bonnier Group Agency, Stockholm, Sverige. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-62751-5 1. utgave, 1. opplag 2019 Oversatt av Nina Aspen Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Satt i 16 pkt. Sabon og trykt på 120 g Amber graphic

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 4

22.03.2019 10:00


r e i f e r e m som bok by Valle lekene Martin Widmark Helena Willis Oversatt av Nina Aspen

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 5

22.03.2019 10:00


Finn i boka: Vallebylekene ............................... 8 Hva vet du om Valleby?...........52 Lag en labyrint ...........................58 Svett hukommelsestrening.....60 Hvem vant?.................................64 Pene drakter ..............................66 Brødrene Bacons leker..............68 Saras & Dinos energikick.........70 Vallebyspillet ..............................72

Løpeoppgave...........................74 Finn sportsordene..................76 Bildelabyrint.............................78 Finn feriesabotøren................80 Hvilket sportsutstyr tilhører hvem?.....................................82 Min sommerferie....................84 Fasit............................................92

Endelig er! sommspe nnende

Snart er det de i ylekene igjen, og nå er alle lleb Va jeg og ja Ma Valleby sportsgærne! den aller ligger i hardtrening foran et. løp ins siste øvelsen, ettbe

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 6

22.03.2019 10:00


løse i skal er i v n e M sak oss av også, a t g o en erferi e somm pleier. Bar i v m o s . se her

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 7

en igj kke Kom sse. I ! La nå, gi deg

22.03.2019 10:00


Vallebylekene

D

e

et er mange folk på Valleby fotballstadion. Tribunen er full av barn og voksne, og solen skinner. Tilskuerne nyter sommeren og tanken på at Vallebylekene snart er i gang. n

Ru

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 8

22.03.2019 10:00


Tu re

Rune Andersson, den sure resepsjonisten på hotellet, sitter ved siden av Ture Modig og skuler på den store bløtkaka som står på et bord. Miranda og den lille apekatten hennes, Sylvester, setter seg bak dem. – Det er det seirende laget som skal få kaka, sier Rune til Ture. – Er du sulten? spør Ture. 9

L&M sommerferiebok2019_materie.indd 9

22.03.2019 10:00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.