I LIMBO

Page 1

ILIMBO

ILIMBO

Norgeogdejødiskeflyktningene1933–1945

JanAlexanderSvobodaBrustad

Sanneligbefantjegmegpåkanten avdalenmeddensørgeligeavgrunn, somlarmetsterktavklagerutenende. Denvarsåmørkogdypogtettavtåke, atsammehvorjegstirretnedidypet, såkunnejegslettikkeskjelnenoe.

PilegrimenetteråhavåknetiLimbo, Helvetesførsteforkrets,iDanteAlighieris Inferno.

........................
................. Europa,1900 ........................................
..................................
..............................
Innhold Utgangspunkt.TegnekladdbokII
Kapittel1.Flyktningene,verdenogNorge
RapportfraHavanna
Ommotiverogårsaker... .............................. Nazisteneogemigrasjonen .............................. Flyktningeneogverden...
FraPalestinatilShanghai,viaÉvian .......................
............................... Dresden,1933... .................................... Brevtilenbekjent. .................................... Norgeogdefremmede... .............................. Treforespørslerogenpolitikkistøpeskjeen ................. Motstridendehensyn .................................. Enensligsvale ........................................ Mellombarkenogveden. .............................. Ifremmedlovensvold .................................. Ensærpraksisiemning... .............................. Inniennytid........................................ Kapittel3.Andreklassesflyktninger ...................... Simmern,1935... .................................... Avskjedsskriftet... .................................... Enverdikamp ........................................ 11 19 19 22 23 26 28 30 33 37 37 41 42 46 51 54 58 61 65 69 73 73 77 78
SymboletSt.Louis–ogNorge... ........................ Kapittel2.Fluktogfrykt

Kapittel4.Enhumanitærkrise

Kapittel5.Sammenbruddoghåp

Kapittel6.Underangrep

Scharffenbergs5000jøder .............................. Ikkeflyktningernok ................................... Statsrådenspåtegning .................................. Unntakene. ......................................... Deulykkeligeforhold .................................. Enkeltevåknelandsmenn. ..............................
Wien,1938. .........................................
..............................
............. BrevfraÉvian ........................................ Jødiske«turister». .................................... Etpressetdepartementskontor... ........................ FraWientilRogaland .................................. Denførstekvoten. ....................................
Verdigeoguverdigetrengende... ........................ Enlykkeligslutt.. ....................................
..........................
Bilagutenfølgeskrivelse..
Visum,førsterunde–advarslerfralegasjonene.
Demokratietsånd–norsk-jødiskaktivisme..................
........................ Praha,1939 ......................................... Telegrammet ......................................... Opinionenog«jødeproblemet». ......................... Visum,andrerunde–enrødJ... ........................ TilbaketilPraha.. .................................... Krangelenomkvoten .................................. Flyktningerograse .................................... FraPrahatilBergen ................................... Livieksil.. ......................................... Etsamvittighetsspørsmål.. .............................. Strandet... .........................................
............................... Kolbotn,1940... .................................... Brevfraetbarn... .................................... Åbliellerdra ........................................ Enuensartetgruppe ................................... 80 85 88 91 94 98 103 103 107 108 111 115 117 119 122 126 129 135 137 137 140 141 145 148 152 154 157 161 165 169 173 173 177 178 183
......................................... Frivilligtvang ........................................ Merket .............................................
.................................. Oslofjorden,1943.
Kartoteket.. .........................................
..............................................
.........................
........................................ EtterAuschwitz.. .................................... Kapittel8.Flyktningeneogpolitikken,isamtidogettertid ... Oslo,1945. ......................................... Dødsannonsen... .................................... Quislingshøyesterettsdommerav1941.. ................... Dengodedommer .................................... Busemannenogpolitikken .............................. Ettertanke.Moralogansvarienjerntidshistorie ........... Omdennebokenstilblivelse. .............................. Takk................................................. Litteratur ............................................. Arkivogkilder ......................................... Noter. ............................................... Register ............................................... 187 191 195 200 206 206 210 211 216 220 225 229 234 238 243 243 246 248 252 256 263 275 284 286 299 306 343
Halsoverhode... .................................... Tidligetiltak
Kapittel7.Folkemord
....................................
Fanget
Fritakogforviklinger .................................. Fluktogfrihet ........................................ Nytteksil,nyebekymringer ............................. Deportasjon,dødogoverlevelse.
Ettyskjødebo

Utgangspunkt

TegnekladdbokII

Sommeren2012fikkSenterforstudieravHolocaustoglivssynsminoriteteroverlevertetknøttlitenyttpersonarkiv,beståendeaven beskjedenbunkehistoriskedokumenter:Etknippebrev,noenfå fotografier,etparavisutklipp.Ogenkladdebok.«Tegnekladdbok II»stårdettrykket,ifetskrift,øverstpåbokensomslag.Pusletebokstaverienannenskrifttype,nedersttilvenstrepåsammeside,opplyseromatdetgulnedekvadratiskedokumentetbestårav24blad. Bokenertroligfrasent1939ellertidlig1940,ogtilhørteenelevi førsteklassevedKrohnengenfolkeskole,iProfessorDahlsgate35, midtiBergensentrum.Nårduåpnerdettynneheftet,kommerensyv årgammelskoleguttsverdentilsyne.Detertegninger,kruseduller, ustøbokstaverogenkletall.Kladdebokenergodtbrukt.Denerflekkete,slittogfyltavbiler,hus,båter,trærogmennesker.Vedførste øyekastkunnedenhatilhørtenhvilkensomhelstnorsksyvåring, nærsagtnårsomhelstdesistehundreår.Menikkevednærmere ettersyn.

Påflereavsidenefinnestegningeravetrundtmannsansikt,utført pånestennøyaktigsammemåte,gangpågang:Kundeteneavmannensøyneersynlig.Detandreergjemtundermørkthår,tegneti enskarpsideskillsomdekkerstoredeleravansiktetshøyrehalvdel.Omtrentmidtifjesethartegnerentilføydenkarakteristisksvart bart.Undernoenavdissemotivene,somerenkle,mensamtidig slåendegjenkjennelige,gisansiktetogsåetnavn:«Hitler»,stårdet, skrevetmedutydelig,littknoteteløkkeskrift.

11

Kladdebokensfjerdesideskildrerenfargerikscene,tilsynelatende fraetstedutenforNorgesgrenser.Sentraltibildetertostorekjøretøy,ogtosirligtegnedeogdetaljertfargelagteflagg.Detenevilen leseridagkjenneigjensomdettsjekkiskeflagget.Fra1920til1939 tilhørteflaggetdenførstetsjekkoslovakiskerepublikken.Detertredelt–medenblåtrekanthvilendemellomrødbunnoghvittopp. Denungetegnerenharriktignokfargelagtdenøverstedelengul,men ellerserbådeproporsjoneneogfargesammensetningenutførtmed storpresisjonogdyptalvor.Detandreflaggeterrødt.Midtenprydes avetsvarthakekors.Fra1920bledettebruktsomDetnasjonalsosialistisketyskearbeiderpartietsflagg,ogiperioden1933–1945som Tysklandsoffisiellenasjonalflagg.Vedsidenavkjøretøyeneogflaggene,kanenanekontureneavenhøybygning.Detsiversvartrøyk frabyggetoppmothimmelen.

Elevensomeidekladdebokenogtegnetbildetmeddetoflaggene, hetKarlPeterFederer.VikanikkevitehvaKarlPetertenktedahan tegnet.Vivetikkeakkurathvahansåforsegdahanstreketoppto kjøretøy,ellerombygningenhantegnetstoibrann,ellerheltenkelt varutstyrtmedenlangrykendepipe.Kanskjevardetikkeetbygg idetheletatt,menenrakett?Detvivet,eratKarlPeterFederer fåmånederførhanlagettegningen,befantsegidetsåkalteProtektoratetBöhmen-Mähren.Tidligommorgenenden15.mars1939 haddetysketropperrykketinnPraha,derhanogfamilienbodde. FraslottetpåhøydenoverPrahasgamlebyproklamerteAdolfHitlerdentsjekkoslovakiskestatensdød.Fotografiertattdennedagen visertsjekkiskekvinnerogmennsomvekselvisgråteroghyttermed nevene,mensmilitærekjøretøyroligrullernedoverVáclavplassen. Mangeavbyenstyskeborgerehilstesoldatenevelkommenmeden strakhøyrearmhevettiløyenhøyde.Barnaderesviftetmedbittesmå hakekorsflagg.

HitlersangreppåTsjekkoslovakiavarårsakentilatKarlPeterble elevvedKrohnengenskoleiBergen,1300kilometernordforhjembyensin.Detvarhansegneforeldre,KätheogVictorFederer,som engangiløpetavsommeren1939tokavgjørelsenomåsendesitt enestebarnutavfødelandet.KätheogVictorhaddebeggejødisk familiebakgrunn.Devarsekulæreogvelintegrertidettsjekkoslovakiskesamfunnet.Mendetnazistiskeregimethaddedefinertdemsom

12

«fullblods»jøder.FamilienFederer,ogdeoverhundretusenandre jødiskeborgerneidenyligbesatteområdene,blerasktintrodusert forennyhverdag.Delsetterordrefradetyskeoverherrene,dels påinitiativfradetsjekkiskemedløperne,blejøderavskjedigetfra statsadministrasjonenogfratattlisensertilåpraktiseresomlegerog advokater.Iaugust1939stodeførsteskiltenemedpåskriften Žid˚um nepˇrístupno –«Jøderingenadgang»–utenforinngangentiloffentligelekeplasserogsvømmehalleriPraha.

Samtidigbledetstadigvanskeligereforjøderidetutvidedetyske riketåflykte.Delsfordidenantijødiskepolitikkengjordedemgradvismerubemidletogmarginalisert,oggradvismindreskikkettilå startenyelivinyeland.Menogsåfordiomverdenenspotensielle eksilstateroverbødhverandreinyetiltakforåstengedemute.Det vesentligemåletfordenenkeltenasjonalstatvaråikkesitteigjensom landetmedmildestinnvandringsregime.ForKätheogVictorFederermådetetterhverthavirketumuligåfåinnvilgetvisumietnytt landforhelefamilien.Foreldrenesførsteprioritetskiftetderfortilå fåbarnetitrygghet.Detfanteshjelpeorganisasjonersombistomed åsendejødiskebarntilfoster-ogpleiefamilieriutlandet.Førstog fremsttilStorbritannia,menogsåtilSkandinavia.Enavdemvarden norskehumanitæreorganisasjonenNansenhjelpen.

NøyaktighvordanekteparetFedererkomikontaktmedNansenhjelpensrepresentanteriPraha,erikkegodtåvitesikkert.Troligsto familienalleredeoppførtpålistenetilenavdemangelokaleflyktningorganisasjonene.Enhøstdagi1939varsønnenderesiallefall ettavnestenførtijødiskebarnsomreistemedtogetfrabyenssentralstasjon,medOslosommål.Desmåreisendevardelavenkvote, forhandletfremavNansenhjelpen,etterlangvarigtautrekkingmed norskemyndigheter.SjefenforSentralpasskontoret,LeifRagnvald Konstad,ogkollegenehansiJustisdepartementetomtaltebarnasom «denuheldigsttenkeligeformforimmigrasjon».1 Barnavarledsaget avSigridHelliesenLund,ogankomØstbanehallentorsdag26.oktober.KarlPeterblesendtvideretilBergen,derhansnyepleieforeldre ventet.HanbletattømtimotavdetungebarnløseekteparetMagda StoltzogAntonChristianMeyer,ogbevartesamtidigkontaktenmed foreldrenegjennomjevnligbrevveksling.Planenvaratguttenskulle hjemigjen,såsnartforholdeneiTsjekkoslovakiahadderoetseg.

Mendetvarinordsituasjonenkomtilåendresegførst.Kunet

13

halvtåretteratKarlPeterankomBergen,varhansnyehjemland okkupert,somdetgamle.AngrepetutløstehektiskaktivitetiNansenhjelpenslokaler.Organisasjonensmedarbeideremåtterasktavklarebarneflyktningenesstilling.MagdaogAntonChristianMeyer villegjernebeholdeKarlPeter,tiltrossfordentyskeokkupasjonen. Guttensforeldre,KätheogVictorFederer,blestiltoverforetumuligvalg:SkulledelasønnenbliiNorge,selvomlandetvarstyrt avsammemaktsomhaddegjortdetnødvendigåsendehamutav Tsjekkoslovakia?EllerskulledefåhamhjemigjentilPraha,selvom forholdeneforbyensjødiskebefolkningforverretsegsystematisk, nærmestdagfordag?Detendtemeddetsiste.Våren1941reisteKarl Petertilbaketildentidligeretsjekkoslovakiskehovedstaden.Ikke lengeetterbeordretledendenazisterdeførstedeportasjoneneavPrahasjøder«motøst».

KarlPeterFederervarenavoverfirehundrejødiskeflyktninger sombefantsegiNorgevåren1940.Deflestekomilikhetmedham detsisteåretførinvasjonen,mendeførsteflyktetalleredei1933, likeetteratHitlerkomtilmakteniTyskland.Noenavdemrakk imellomtidenogsååforlateNorge,tilfordelfornyedestinasjoner ogfjernerehimmelstrøk,førdennazistiskeforfølgelsenbredteom segiEuropa,ogsidenutartettilfolkemord.Dennebokenhandler ommenneskenesomflyktetfranaziregimetsantijødiskepolitikkog søkteettryggerelivlengstnordiEuropasutkant.Hvakjennetegnet omgivelsenedeforlot,hvordankomdeseginniNorge,oghvilkeforholdpregethverdagensvilkårideresnyeeksil?Ogtilsist:Hvordan gikkdetmedflyktningenesomhaddesluppetgjennomdetnorske demokratietsnåløyeførkrigen,dadeetter9.april1940blelandflyktigeiettyskokkupertdiktatur,innhentetavdetregimetdehadde flyktetfra?Hensiktenerikkeåfortelleennyhistorieomholocausti Norge–menåskrivedesentraleuropeiskeflyktningenesomgruppe innidennehistorien.

VelsåmyehandlerbokenomNorge,ogdetnorskesamfunnets reaksjonerimøtetmedflyktningene.Hvisettertidenkanhanoe håpomålæreavfortidenskriser–slikpolitikereogembetsfolk,men ogsåmerprofesjonelleforvaltereavnasjonenshistorie,ofteoggjerne gjentarifesttalerogvedoffisielleminnehøytideligheter–måvalgene tilmenneskenesomopplevdedem,granskeskritisk.Denviktigste

14

erfaringenfrafortellingenomflyktningenefraHitler-Tyskland,har historikerealttidligereslåttfast,liggeriomverdenensreaksjonerpå flyktningkrisen.2 OgsåNorgevardelavdenneomverdenen.Hvordanforholdtnorskemyndigheter,organisasjoner,enkeltpersonerog denopplysteoffentlighetensegtiljødenesombletvungetpåflukt?

Bokenerikkedenførstesomberørertematikken.Alleredei1984 skrevkriminologenPerOleJohansen Ossselvnærmest. Norgeog jødene1914–1943.Johansensverksattesøkelysetpåantisemittismensomeksisterteideleravdetnorskestorsamfunnetførkrigen,ognordmennsdelaktighetifolkemordetunderokkupasjonen. Enkeltefaghistoriskenestorerpåfeltetkritiserteforfatterenforåfordømmefortidensaktøreroglasegstyreavsinsamtidsverdierog etterpåklokskap.Likefulltvarhanblantdeallerførstetilåutfordre dentradisjonellehistoriskefremstillingenavNorgesomoverveiende vennliginnstilttilsinjødiskeminoritet.Hannyanserteogsådetskjematiskeskilletmellomkrigensgodenordmenn,ogondetyskereog nazister.3 EnviktigdelavJohansensdykkimellomkrigstidensbrakkvann,varnettoppvietbyråkratietsbehandlingavjøderpåflukt. Sidendaharflereutgivelserogstudierutvidetinnsiktenibådemyndighetenespolitikkogflyktningeneseksilliv.4

FaglitteraturenomNorgeogflyktningenefraNazi-Tysklandhar medtyngdebetonetasyl-ogflyktningpolitikkensrestriktivekarakter,ogvistatdejødiskeflyktningenesystematiskblenedprioriterti forholdtildesåkaltpolitiske.Hvordandennepolitikkengradvisble til,hvasomforblestabiltoghvasomendretseg–underpåvirkning avforholdsåforskjelligesomnaziregimetsforordninger,internasjonaleforpliktelser,hjemligopinionognorskediplomater–hari mindregradblittbehandletisammebredde.Enmerhelhetligberetningomhvordandetnorskesamfunnetmøtteflyktningene,inkludertmangfoldetavulikemenneskersomtaltedeforfulgtessak,har hellerikkeværtvietnoeegetverk.Medenkelteunntakhardessutenflyktningeneselv,somhandlendeaktørerihistorienomsinegen landflyktighet,forblittrelativtfraværendeifortellingeneomNorges behandlingavdem.5

DennebokenlodderdetoffisielleNorgesavvisendegrunnholdning tiljødiskeflyktningeridybden,medJustisdepartementetsogSentralpasskontoretsembetsmennsomprisme.Utgangspunkteterpoli-

15

tikken,oghvordanfremmedbyråkratietstiltakutvikletsegfrem motokkupasjonen–itaktmedforfølgelsenesopptrapping,detstadigøkendeantalletjødersomflyktetogutbredelsenavkunnskap omsituasjonenidereshjemland.Samtidigformesingenpolitikki vakuum.Hvaslagslovverkogprinsipperlåalleredetilgrunn,og hvilkestemmerformetforvaltningengjennomdetoffentligeordskiftet?Bokenviserogsåhvordandetinternasjonalesamfunnetog andredemokratiersfrykt,forholdsreglerogforhandlingerlapremisserforNorgestilnærming.Ikkeminstutforskesspennetavulikeforklaringerpåpolitikken–somforholdetmellomantisemittismeog fremmedfrykt,ogavveiningenmellomhensyntilNorgesnasjonale interesserogmenneskersbeskyttelsesbehov.

Parallelttrekkerbokenfremdesom ikke fulgtedenavvisendelinjen.Motstemmene.Dejødiskeflyktningenesstøttespillere.Detsynes hevetoverenhvertvilatdevarimindretall.Deresrolle,ibådeord oghandling,harsamtidigværtetnoeunderbelysttemaidenakademiskehistorieskrivingen.6 Fordefantes,motkreftene,ogvarhelt avgjørendeformangeavdemsomtilsluttkomseginnilandet. Hvordangikkdeforfulgtesforsvarerefrem,ogmedhvilkemidler kjempetdeflyktningenessak?

Deforettertidenmestkjenteavflyktningenesstøttespillere,arbeidetidenhumanitæreorganisasjonenNansenhjelpen.IkrisenskaotiskeavslutningbleNansenhjelpendensterkestepressgruppenoverfornorskemyndigheter,ogbistoflerehundremenneskerpåflukt. Underokkupasjonenvidereførteorganisasjonensmedarbeideresitt arbeidiillegalenettverksomfulgteopppersonenedehaddefåttinn ilandetførkrigen.Enannengruppemedhjelpere,hvisinnsatsilangt mindregradharblittskrevetinnihistorienomNorgeogflyktningene,vardenorskejødene.Fradetnorsk-jødiskesamfunnetkom bådepersonligeogorganisatoriskeinitiativer,spesieltiårenelikefør landetsjøderselvhavnetiakuttfare.Hensynettilutenlandskejøder måttedogtilenhvertidbalanseresmedetblikkpåminoritetensegen situasjoniNorge,ogmajoritetensrådendeholdning,tilbådedemog defremmede.

Meddetsluttesringentilbaketilflyktningeneselv,oghvilkekonsekvenserukjentepersonershandlingerfikkfordem.ForKarlPeter Federerogandrepåflukt.MenneskenesomflyktetfraSentral-Europavarenheterogengruppe,beståendeavmennogkvinnerialle

16

aldreogmedulikeutgangspunkterogevner.Devarogsåtenkende oghandlendeindivider,ikkeobjekterprisgittomverdenensreaksjoneralene.Deflestehaddeselvgåtttildetdrastiskestegåforlatesitt hjem,sineeiendeler,sinekjæreoglivetslikdekjentedet,ihåpomå fådettryggereetannetsted.Avgjørendeavsnittidennefortellingen rommerderforflyktningenesegenmanøvreringinnenforetinnviklet oguoversiktligsystem,derdeiallhovedsakbleansettsomuønskede.Defåsomtilsluttslappinn,varprimærtdesominsistertepå sinrettogmaktetåståikampenfortilværelsen.Menselvnårvalget omåflyktevartatt,ogkreftenetilåkjempemobilisert,vardehelt avhengigeavandresvelvilje.Ogomdeførstklartekunststykketåfå oppholdiNorge,stodefortsattpåusikkeroguavklartgrunn,med deutfordringenedetvaråbegynnepånyttietfremmedland.På terskelentilfolkemord.

Ispennetmellomnordmennstilnærmingertilsintidsstørstehumanitærekriseogutslagenedetfikkforenkeltpersonersomflyktetfra nazismen,knugerogsåspørsmåletomansvar.Ikkeansvarforden antijødiskepolitikken,krisensutløsendeårsak.Menetmedansvar fordeovernasjonaleomgivelsenesresponspådennekrisen.Ministeresansvarforførtpolitikk,byråkratersansvarforåleverepolitikkenspremisserogsivilsamfunnetsansvarforpåvirkninggjennom offentligeogprivatekanaler–ibådeavvisendeogmodererenderetning.Ihvilkengradvarmakthavernebundetavsinegentidsrådende normerogforestillinger,ogpåhvilkevisbledepresentertforhandlingsalternativerogkorrigerendeverdensbilder,menneskesynogvirkelighetsoppfatninger?Hvordanblehåndteringenavflyktningkrisen stiltspørsmålvedisinsamtid,oghvordankandenvurderesiettertid?Kanmenneskersuliketilnærmingerførkrigenhavirketinnpå delangtvanskeligerevalgeneunderokkupasjonen?

Selvombokenfølgertilsynelatendeklartdefinerteaktører–de somutformetdenavvisendepolitikken,desombekjempetdenogde somhåpetåomgåden–erdetteikkeenryddigberetningomubarmhjertigebyråkrater,heltemodigehjelpereogvergeløseflyktninger.Til determenneskeneforkomplisertskruddsammen.Detfantesen myriadeavmellomposisjonerpåskalaenfratotalavvisningtiluvilkårligstøtte.Selvinterntimaskinerietsomdagligvarhenvisttilå knuseflyktningerssistehåp,fantesdetmotkrefter,sommedrasjo-

17

neltspråketterspurteendretpraksis.Selvnoenavdemestavvisende byråkratenebistoenkeltpersonermedåflyktetilNorge.Ogselvhjelpeorganisasjonenesmedarbeideremåttetilenhvertidhandleinnenformyndighetenesfastsattevilkår.Devarnødttilåsamarbeidemed statensrepresentanter,heltnedtilutvalgetavhvemsomfikkslippe innogvurderingenavdenenkelteflyktningdeiytterstekonsekvens stoansikttilansiktmed.Detvarmedandreordikketetteskottmellomdeulikeaktørene.Forholdetmenneskeneimellombarpregav trekkogmottrekk,menogsågjensidigpåvirkning,forhandlingog interaksjon.

FortellingenomNorgeogdejødiskeflyktningenetarsliksettform avenprosess.Enprosessikkebarekarakterisertavsamspillmellom desomvilleholdegrensenestengtogdesomvilleåpnedem–og flyktningenesforsøkpååforhandlesinegensak.Likemyeenprosessdernorskemennogkvinner,entendearbeidetifremmedforvaltningenellerihjelpeorganisasjonene,måtteforholdesegtilsåvel andrelandshåndteringavflyktningkrisensomtilnaziregimetsegne motstridendemålogmening.Enprosesssomvaraltannetennordnet,sammenhengendeogentydig;snarerekaotisk,roteteogfullav forviklinger.7 Dadenneprosessenbegyntei1933,befantalledeforskjelligeaktørenesegpåsettogvisietusikkerhetenslimbo–rådville, uforberedt,utryggeogmedulikesvarpådetkommendetiåretstragiskeoguoversiktligeutvikling.Fornoenendtedetheleinazistenes dødsleirer.Forandreienfrihetmedstoreomkostninger,ilandssvikoppgjøretsarbeidsleirerellerienmotvilligposisjonsomnasjonens godesamvittighet.

Flyktningene,verdenogNorge

Europa,1900

DejødiskeflyktningenefraNazi-Tysklandutgjordeenganskeliten andelavallemenneskenesomforlotsinehjemstederidet20.

århundret.Mankunnekanskjeundresoveratdeharblittvietstørre oppmerksomhetenndeflesteandregrupperpåflukt?Hovedårsakenerlikevelåpenbar.Deallerflestesomikkekomsegutav Hitlersstortyskerike,bleseneremyrdetinazistenesutryddelsesprosjekt.Detinternasjonalesamfunnetsbehandlingavtyskejøderpå fluktharderforblittdelavfolkemordetsforhistorie:Beretningenom verdensreaksjonerpånaziregimetsforfølgelser;oghvordanantisemittisme,fremmedfryktogforaktforsvakhetinngikkienbredere felleseuropeiskideologiskbakgrunnsomogsånazismensmenneskesynsprangutav.Menførnazismen,komårhundreskiftet–ogsåvel nyehundretuseneravmenneskerpåletingetternyehjemland,som nyelover,avtalerogfysiskebarriererforåstoppedem.Detteklimaet avfødteogsånyetankeromdefremmedeogdeuønskede,omdesom hørtetil,demedpotensialforåhøretil,ogdesomikkegjordedet.

Denhadderiktignokpågåttenstundallerede,massemigrasjonen fraøsttilvest,daforrigeårhundreebbetutogetnyttbegynte.Itiårenemellom1880og1914forlotflereenntomillionerjøderdet gamleTsar-Russland,GalicjaogRomania,påjaktetterbedrelivsvilkårogfærrebegrensninger.DeflestehaddeUSAsommål,menendel bleigjeniVest-Europapåveien.OgsåNorge,sominntil1851hadde stengtjøderutegjennomGrunnlovensparagrafer,fikkpådenne måtensittførstelevendejødiskesamfunnihistorien.Fremmot

Kapittel1
19

århundreskiftetvarverdenhovedsakeligkjennetegnetavetliberalt innvandringsregimeogfriflytovernasjoneneslandegrenser.Denye fremmedebleikkealltidtattlikehjerteligimotavlokalbefolkningen,mennasjonalstatenesmakthavereansådemfremdelessomen håndterbarstørrelse.Sålengeamerikanernetokimotallesomville inn,slappeuropeerneåendreutsyn,elleråvurderehvemsomvar oppholdverdigoghvemsommåttestengesute.1 Idet19.århundret flyktetfolkprimærtutavEuropa,ikkeinn.

Detvirkeligevannskilletkomførstmedverdenskrigeni1914.Itilleggtilmassefluktensomfølgerenhverstorkrig,eksploderteflyktningtalletgrunnetfolkemordetpåarmenerneiDetosmanskeriket ogdeinternefordrivelseneetterrevolusjoneneiRussland.Paralleltledetkrigensusikkerhetogfrykttiletfundamentaltnyttvestligfremmedregime.Landetterlandinnførteinnvandringspolitiske innstramminger,ogdenyefremmedlovenesteksterutvisketeffektivtskillenemellomuønskedeimmigranterogmenneskermedbehov forbeskyttelse.2 Fremmedeskulleholdesute,uansetthvordekom fraellerhvorfordekom.Ikrigenskjølvannbleitilleggmultinasjonalerikeroppløst,ognyenasjonalstateropprettet.Europavaretter verdenskrigenmedandreordmerbesattavsmaltdefinertenasjonalefellesskapogfryktfortruendeytreogindrefiender,ennnoensinnetidligere.3 Samtidigpågikketsosialtlikhetsprosjektinterntide enkeltenasjonalesamfunn,iformavengryendeogetterhvertkostbarvelferdsstat,tuftetpåegneskillelinjer.Nasjonensinnlemmede borgerebletilkjentkollektiverettigheter,mensuønskedeindivider bleekskludertfradem.4 Misforholdetmellomdemangesomflyktet ognasjonalstatenesbegrensedeviljetilåbistådem,førtepåsamme tidogsåtildeførstemultinasjonaleforsøkenepåsamarbeidsløsninger:PrimærtgjennomFolkeforbundetshøykommissærforflyktningerogDetinternasjonaleNansen-kontoret,opprettetipolfarerenog diplomatenFridtjofNansensnavni1930.5

TiltrossforatverdenaltsåalleredebefantsegmidtimassefluktensårhundredaAdolfHitlerkomtilmakten,representerteflyktningenefraTysklandnoenytt.Krisensbakgrunnvarny,idenforstand atenvoldeligogsamtidigjuridiskforankretantijødiskpolitikkble sanksjonertavenstatmidtidetindustrialiserteEuropa,inntilnylig velansettblantverdensmestmoderne,siviliserteogkulturbærende land.Nyvarogsåmåtenkrisenutfordretliberaltorientertefore-

20

stillingsevnerogtankemønstrepåidevestligedemokratiene:Man haddevanskeligforåoppfattedenradikaleantijødiskepolitikkens fulleformogkonsekvenser,oghenfaltpåambivalentvistilåpekepå antattnegativetrekkveddeforfulgteselvsomforklaring.6 Selvdybdenikrisensinternasjonalekarakter,varny.Bådevedatdesomflyktet,rentfysiskspredtesegforallevinder,tildefjernestestrøkover heleverden,ogvedatinternasjonaltforankredeinstitusjonerheltfra begynnelsenavgjordemålrettedeforsøkpååhåndtereden.Ifølge historikerenMichaelR.Marruslegemliggjordedessutenjødenesom rømtefraHitlersTysklanddet20.århundretsmesttypiskeflyktning: «denuønskedetrengende».7

Ihvilkengradverdenssamfunnettilsluttlyktesmedåhjelpeen europeiskminoritetunderstatligangrep,bosattietfremtilda moderne,omikkeakkuratvelfungerendedemokrati,hardetvært deltemeningerom.8 Vellotbistandenventepåseg.Mentilsyvende ogsistklarteflerehundretusenmenneskeråforlatekontinentet –hovedsakeligmedUSA,Storbritanniaogandreoversjøiskeområdersommål,ogisærdetsisteåretførkrigenlammetEuropapå nytt.Vilkåreneforeksilet,egeninnsatsendetkrevdeogflyktningenes totaleavhengighetavprivatenettverkogidealistiskeinitiativ,etterlaterdogkunibeskjedengradinntrykkavenomverdensomevnet åsettemenneskersbeskyttelsesbehovforannasjonenesegneinteresser.9 Ogfordenestenlikemangeindividenesom ikke klarteåflykte, somsattigjeniSentral-EuropadaHitlersStor-Tysklandi1941ble hermetisklukket,vardetenfattigtrøst.

Blantdemsomforlotkontinentetisisteliten,varfamilienMaier fraWien.Etteråhabevitnettyskernesinnmarsjogdeantijødiske voldelighetenei1938,mentealenemorenIrmaatnokvarnok.Først fikkyngstedatterenJudithplasspåensåkaltKindertransporttilEngland.Hennesandredatter,18årgamleRuth,varforgammeltilå kommemedpåkvoterberegnetforbarnogungdom,ogmåttevente. MenbarenoenukersenerefikkogsåRuthMaiermulighetentilå flykte:tilLillestrøm,likeutenforOslo.Hunvarlettet,ogskreventusiastisktillillesøsteren:«Jegharalleredevisumet ipasset.Dita,jeger virkeliggrenseløstglad.DenneukenskaljegaltsåreisetilNorge.»10

MorenIrmablesidengjenforentmedJudithiEngland,ogselvom detovaratskiltfraRuth,haddehelekjernefamilienforeløpigkommetitrygghet.Fremtidenvarderimotfortsattuavklart.Betingelsen

21

forkvinnenesopphold,iNorgesomiStorbritannia,varatdehadde skaffetsegkvotenummertilUSA,ogskullevidere,sårasktsomoverhodetmulig.Verkennorskeellerbritiskemyndighetertokimotjøder påannetennmidlertidigopphold.Imellomtidenbrøtennyverdenskrigut.

RapportfraHavanna

MensRuthMaierogfamiliengledetsegoversinevisautavØsterrike,opplevdeandreatderesegnedokumentervargjortugyldige førderakkåslippeinnietnyttland.Enjunidagi1939forfattetNorgesambassadøriHavannaettosidersmaskinskrevetbrev tilUtenriksdepartementetiOslo,dernettoppslikeomstendigheter bleskildretitydeligevendinger.Dokumentet,merketmedpåskriften «fortrolig»ogtittelen«Cubaogflyktningspørsmålet»,varutformet somenkortfattetrapport.11 Foranledningenvaratmyndighetenepå denkaribiskeøyanylighaddeavvistheletreeuropeiskeskipfullastetmedflyktninger.Passasjerenehaddeiutgangspunktettroddde varpåveitilfriheten,menistedetblittnektetågåiland,fordiman mentepapirenederes«ikkevarigodorden».Norgesdiplomatiske sendebudfraKaribiakunneogsåutdypeavvisningensbakgrunn. AmbassadørenmeldtenemligatCubadetsistehalvannetårhadde tattimotnesten6000«israelitiskeflyktninger».Selvomhalvparten ventetpååreisevideretilUSA,haddedenneinnvandringenalleredemedførtbåde«vanskeligheter»og«visseuregelmessigheter»for lokalbefolkningen.Flyktningenehaddeangivelig«begyntågjøreseg sterktgjeldendeiforretningslivet[…]ogsattkubanereutavarbeide tilfordelforsineegne».Ikkeminsthaddedetvistsegatflereavdem opprinneligkomtillandetmedfalskedokumenter,fortsatteambassadøren,menatenkeltestatsansattevilliglotsegbestikkemedflere hundredollar.Slikslappdeuredeligeinnlikevel.Mennåvarkubanereflestgåttgrundiglei,hetdettilslutt,ogimmigrasjonsforvaltningentvungettilennyogharderelinje.12

RapportenfraHavannavarbetegnendepåfleremåter.Denskildretsituasjonensdystrealvor,idetsentraleuropeiskeflyktningerseilte Atlanterhavetrundtpåjaktetterenfrihavnidennyeverden.Like

22

myevistedenhvordanmangeavdemsomflyktetpådettetidspunktetvardrevettilåbryteloverogregler,ogviderehvorkortveien varførfrykt,misnøyeogantijødiskehentydningerbleaktivert–hos lokalemyndighetersåvelsomhosskandinaviskediplomater.Men ambassadørensbrevillustrertekanskjemestavalthvordanNorge vardelavverden.Selvienøystatpådenandresidenavklodenfulgte norskeembetsmennmedpåkrisensutvikling,ograpportertemøysommeligtilbaketilhovedstaden–derlandetsegenpolitikkoverfor jøderpåfluktsamtidigbleutmeisletdagfordag.

Ommotiverogårsaker

Påsittmestbanalehardetoverordnedefenomenetmigrasjongjerne værtforklartmeddenoeforenkledenyklassisketeorienessåkalte push-og pull-faktorer.Push-faktoreneerdenegativeforholdeneved etmenneskestilværelsepåetgittsted,sompresservedkommendetil åvurdereutvandringiutgangspunktet.Pull-faktoreneerdepotensielttiltalendetrekkenevedetannetsted,somgjøratnoenønsker åinnvandrenettoppdit.Basertpåvurderingeravslikepositiveog negativemotiverogomstendigheter,gjørindividetetiallhovedsak rasjoneltvalg–omåforlatesitthjemstedellerbliværende,ogom hvilketannetområdesomeventuelterbestegnetalternativ.13

Deterenkraftigunderdrivelseåfastslåatpull-faktoreneveide minstiRuthMaiersbeslutningomåforlateWientilfordelforLillestrøm.HunkomikketilNorgepågrunnavlandetsgeografiske nærhet,åpnearbeidsmarked,vidløftigetoleranse,enklespråkeller behageligeklima.Grunnentilathunendteoppakkurather,var langtpåveitilfeldig.EnfølgeavhennesavdødefarskontakteriDen internasjonalepost-ogtelegrafunion,derhanhaddeværtgeneralsekretær.Push-faktoreneveddetgeografiskeområdethunforlot,var derimotaltoverskyggende.FamilienMaiershverdag,slikdehadde kjentden,variløpetavethalvtårstidsnuddpåhodet.Ruthog søsterenblemedmaktkastetutavleilighetendeboddei,skolende gikkpåogfellesskapetdehaddetillattsegåtrodetilhørte.

Beslutningenomåforlatesittegethjemernaturligvislangt merkomplisertoguoversiktligennetrentindividueltvalgbasert

23

pårasjonellevurderingeravgitteforhold.Detgjelderfremforalt fenomenetsommeddagensterminologikallestvungenmigrasjon. Imotsetningtiletmerellermindrefrivilligvalg,betingesdenne utvandringenavpolitisk,religiøs,rasistiskellerannenforfølgelse, krigshandlingerellerandreekstremeforholdihjemlandet.14 De jødiskeflyktningenefraHitlersTysklandvilleutvilsomthafaltinn underdettebegrepet,omdethaddeværtiomløpimellomkrigstidensEuropa.Devarikkeøkonomiskeflyktninger,arbeidsinnvandrereellerfolksomsøktestørremuligheterforsegogsinenære,fordi deuheldigvisvarfødtietområdemedknapperetilgangpålivets ujevntfordeltegoderogressurser.Devarfolksomiutgangspunktet haddetrukketrelativtgodeloddilivetslotteri.Dehaddeventsegtil envissstabilitet,frihet,fredogfordragelighet,menbråttblittfratatt heltgrunnleggenderettssikkerhetogstoutenmulighetertilåbenytte segavnoesåelementærtsomoffentligetilbud–detværeseghelsetjenesterogskolegangellerparkerogbenker.

RuthMaier,KarlPeterFedererogandrenazistenedefinertesom jøder,flyktetpåsluttenav1930-talletfordidebleverbalttrakassert,offentligydmyketogvilkårligbanketopp.Ivissetilfeller,og somytterstekonsekvens,kunnedeblislåttihjelpååpengate.En kveldiWien,ioktober1938,nestenenmåned før denstatligorganiserteNovemberpogromen,senereofterefererttilsomKrystallnatten, skrevMaieridagbokensin:«Deterpogromer![…]Deramponerertemplene.Deriverdegamlejødeneiskjegget,dedengerkvinnene.»15 «Igåroverfaltdeetjødiskhjemigjenognåsermanmange ungejødiskeguttermedbandasje»,notertehunenukesenere.«For detersportåslåjøder.Rektorsier:‘Detharsinegenmoralåslåen jøde’oghanharrett.Detharvirkeligsinegenmoral…»16

17årgamleMaierbemerkerhernoesentraltvednazistenesantisemittisme.Dentokutgangspunktiideenomenapokalyptiskkamp mellomdetgermanskeogdetjødiske,somentenendteiseiereller undergang.Enfrelsesantisemittisme,medhistorikerSaulFriedländersord.Jødenehaddeangiveliggjennomboretdettyskesamfunnet–politisk,kulturelt,sosialtog«rasemessig».Derepresenterte allenegativetrekkveddetmoderneTyskland.Ogikkebaredet.

Ifølgenazistenestojødeneogsåbakengigantiskinternasjonalsammensvergelse,medverdensherredømmesommål.Denenesteveien tilfrelselåienkompromissløsogeksistensiellbekjempelseavalt

24

jødisk.17 Kampenmot«detjødiske»vardermedenheltsentraldel avnazistenesverdenssynogvirkelighetsoppfatning.Enjødiskperson var,ikraftavdefremmede,parasittiskeogdødeligtruendeegenskapenevedsinegenjødiskhet,perdefinisjonenfiendeavfolket.18 En jødebleikkesettpåsometmenneske,mensomentrusselmotmenneskeheten.Ienslikkontekstvardetågåborttilentilfeldigjødisk mann,forderetterågihametslagiansiktet,ikkebareforsvarlig. Detkunnenærmestblioppfattetsomenrett.

SceneneRuthMaierbeskrevfrasitthjemiWienhøsten1938, skildrerdensisteavtreantijødiskebølgeriførkrigstidensnazistiske Tyskland.19 Denførsteskylteoverjødenealleredekorttidetterat Hitlerbleutnevnttilrikskansler.Denestemånedenerettetriktignok regimetførstskytsetmotnazistenespolitiskemotstanderepåvenstresiden,særligmedlemmeravdekommunistiskeogsosialdemokratiskepartiene.Fysiskeogjuridiskeovergrepmotjødenevarlikefullt etintegrertelementidenmaktkonsoliderendefasen:Imars1933ble jødiskeenkeltpersonerogforetakangrepetoverheledettyskeriket; den1.aprilgjennomførteregimetensentraltorganisertboikottkampanjemotjødiskeforretninger;den7.aprilforbøddenførsteantisemittiskelovensåkalteikke-ariereåarbeideiembetsverket.20

Paralleltmedetableringenavdetnazistiskediktaturet,laogsåde førstejødenepåflukt.Menomtrent80prosentavde500000jødene somboddeiTysklandi1933,vartyskestatsborgere,hvisforfedre haddelevdilandetimangfoldigegenerasjoner.Dekjempetfornasjonenunderførsteverdenskrig,ogansåTysklandsomsittselvfølgelige hjemland.Devaraktivtdeltakendemedlemmeravdettyskestorsamfunnetoglojalemotdentyskestaten.Dedefinertesegsomførst ogfremsttyske,ogdernestjødiske.Mangebeholdtdennepatriotismenselvetteratnazistenekomtilmakten.21 Forflertalletavdisse menneskene,vardetutenkeligåforlateTysklanddaDetnasjonalsosialistisketyskearbeiderparti(NSDAP)komtilmakten.Selvfølgelig kjentedetilHitlersrabiateantisemittisme.Mendeflestesåforsegat nazistenesstyrevilleblikortvarig,elleratpropagandaenogvoldsutbruddeneidetminstevilleavtamedårenesløp.Etmindretalltenkte annerledes,alleredei1933.RundttiprosentavTysklandsjøder,litt merennfemtitusenpersoner,flyktetiløpetavHitlersførsteårsom kansler.Noenreturnerteetterkorttid,mendeflestesomdroiden panikkartedeførstefluktfasen,vendtealdritilbake.22

25

Nazisteneogemigrasjonen

Detnazistiskeregimetsmennvarfrabegynnelsenavnotoriskambivalenteisintilnærmingtiltyskejødersflukt–ellerretteresagtdetde systematiskomtaltesomdenjødiskeemigrasjonen.Konkurrerende ideologiskehensynogpragmatiskpolitikkstooppmothverandre. Fremtil1941,dadetblenedlagttotalforbudmotjødiskutvandring,ogmedsærligkraftfra1938,daforberedelsenetilennystorkrigskjøtfart,haddeledendenazisteretuttaltmålomåtvingeså mangejødersommuligutavriket.Dendagligetrakasseringenog stegviseutskillingenfraTysklandsøkonomiske,sosialeogkulturelle liv,gavitterligogsådetyskejødenegodegrunnertilåforlatelandet. Samtidigbidroplyndringenavjødiskeforretninger,bankkontiog eiendommertilåbegrensemuligheteneforflukt–fordidefærreste potensielletilfluktslandønsketsegubemidledetrengendeinnenfor sineegnegrenser.23

Paradoksaltnokvarogsådetteetspesifiktundermålfornaziregimetsledere:Gjennomåpressejødertilåflykte,utenågidem reellmulighettilåklaresegpåegenhåndinyeland,skulleantisemittismennærsagteksporteresmedflyktningene.Lutfattigejøder somblejagetutavTysklandmedmakt,kunnebidratilåutbre antisemittismenisinenyeeksilland,ogdermedskapeet«jødeproblem»ogsåder.24 Delspåvirketavsineegneforestillingeromjødenes altomfattendeøkonomiskemakt,delsgrunnetmerreellenasjonaløkonomiskehensyn,varenkelteavbevegelsensøkonomerogsåkritisketilålajøderutvandre enmasse underregimetsførsteår–av fryktforfinansiellkollaps.Ettavdetilsynelatendeselvmotsigende prinsippeneinazistenesegenemigrasjonspolitikkfremtilsluttenav 1930-tallet,varderforførståtvingefattige,menikkerikejøderpå flukt.25

MensmarginaliseringenavTysklandsjøderskredfremover,fikk dennazistiskeledelsenssynpåutvandringetskarperefokus.Iløpet av1938bleregimetsmåloffisieltåtvinge alle jøderutavriket.De varalleredehenvisttilålevelivpåeksistensminimum,isamfunnets ytterkant.Dennesteforeløpigeløsningenpådetnazistenekaltejødespørsmålet,vartvungenemigrasjon.Detkrevdefinansiering,press ogetsinnriktbyråkrati.Sentraleaktørerbakdenantijødiskepoli-

26

tikkenbesluttetderforåinvolverejødeneselviprosessen.Institusjonensomfikkhovedansvaretforågjennomføredetteprosjektet, var ReichszentralefürjüdischeAuswanderung –sikkerhetstjenestens sentralkontorforjødiskutvandring.26

SentralkontoretbleopprettetiBerlinijanuar1939,ogvarmodellertetterAdolfEichmannstilsvarendeprototypeiWien.Eichmann tvangrepresentanterforbyensjødiskesamfunntilåmedvirkeiprosessen,ogbeskrevselvinstitusjonensometsamlebånddersøknaderomutvandringkominndeneneenden,ogpassogvisumut denandre.EllersomjøderfraBerlinsadet,etteråhablittbeordret påbesøktildetførsteutvandringskontoretiWienforåtamedseg kunnskapenomtvangsemigrasjonensselsommemekanismertilbake tilriketshovedstad:«Ideneneendenputtermanenjødesomfremdeleseiernoe,enfabrikk,enbutikkellerenbankkonto,oghanfortsettergjennombygningenfraluketilluke,frakontortilkontor,og kommerutidenandreendenutennoenpenger,utennoenrettigheter,baremedetpassderdetheter:‘Demåforlatelandetinnen14 dager.’»27

Fremståendepersonerfradettysk-jødiskesamfunnetbleogså sendttilutlandetforåforhandlemedpotensielletilfluktsland ogtiggeomverdenensjødiskehjelpeorganisasjoneromøkonomisk støtte.Slikblejødeneikkebaretvungetpåflukt,menpressettil åorganisereogfinansieresinegenutvandring.Ettervoldenunder pogromenmellom9.og10.november1938,stegantalletflyktninger medeksponentiellkraft.Etdrøythalvårsenereskulleangrepetpå Polenginyeforutsetninger,utfordringerogmuligheterfordetnazistiskeregimetsantijødiskefantasier.

DenamerikanskehistorikerenWalterLaqueur,somselvflyktetfra HitlersTysklandi1938,haruttaltatdetvarpessimistenesomoverlevdeholocaust.28 Utsagneterskjematiskogforenklet,menspeiler samtidigenkjerneavbistererkjennelse.Pessimisteneinnsåtidligat utviklingengikkifeilretning,ogtapterasktalleillusjonerogfremtidshåp.Optimisteneholdtpåtroenomatdetverstevarover,ellerat Hitlertrossaltvilleblistoppetførdetvarforsent.Detvarpessimistenesomdroførst,elleridetminsteforsøkteådra.Argumentetkan doglikegjernesnuspåhodet:Manskulleværelittavenoptimistfor åbegisegutpåflukti1930-talletsEuropa.Ytterstfåavdemsom flyktethaddeSkandinaviaellerNorgesomforetrukketmål.Menda

27

landetterlandstengteportene,samtidigsomforfølgelsenskjøtfart, bledetviktigstetilsluttåkommesegut.Akkurathvordørenstopå gløtt,varikkesåvesentlig.

Flyktningeneogverden

Etankepunktmotdenyklassisketeorienesfokuspåindividetsrasjonellevurderingavnegativeforholdihjemlandetogpositivetrekk vedtilflyttingslandet,erdetmanglendehensynettilsåkaltenasjonale barrierermotmigrasjon.29 Iandrehalvdelav1930-årenebleomstendighetenesompressetdenjødiskebefolkningenutavTyskland, stadigflere.Samtidigbledetstadigvanskeligerefordemsomflyktetåfinneetnyttpermanentoppholdssted.Blanthovedårsakenevar utvilsomteksillandenesbarrierer.Genereltiformavrestriktivinnvandringspolitikk,spesieltiformavetsærligskeptisksynpåflyktendejøder.

Totaltforlotnestenenhalvmillionmenneskerområderunder nazistiskkontrolliperiodenfra1933til1940.Deallerflesteavdem –oppmot95prosent–varavnazistenedefinertsomjøder.30 Antalletjødiskeflyktningervariertefraårtilår.Denførstetoppenkom alleredei1933,dasluttalletendtepå37000mennesker.Deretter holdtutvandringstallenesegstabilepåmellom21000og25000personerårligiperioden1934–1937.EneksplosjonfulgteettertyskernesannekteringavØsterrike,SudetlandetogRest-Tsjekkoslovakia, framars1938tilmars1939.Flereenn200000tyske,østerrikskeog tsjekkiskejøderlapåfluktsistehalvannetåravdecennietsommunnetutiandreverdenskrig.31

Fordeførstesomflyktet,vardenforetruknedestinasjonenlandi umiddelbargeografisknærhet.Førstogfremstfordiavstandenvar kort,menogsåfordikulturenogspråketformangevarmerkjentenn ukjent,ogfordidegjernehaddestørrenettverkogflerefamiliekontakterder.Mangeregnetogsåoppholdetsommidlertidig,oghåpet situasjoneniTysklandsnartvilleendresegtildetbedre.Denstørste gruppenflyktningerfantiløpetavHitlersførsteårsomkanslerveien tilFrankrike.AndretidligetilfluktsstedervarNederland,Tsjekkoslovakia,ØsterrikeogSveits.32

28

Deallerførsteflyktningenekunnedelvisoppleveåblimøttmed forsiktigsympati.Blantannetfordiaviseneieuropeiskestorbyerpå dennetidenvarfulleavhistorieromdenantisemittiskevoldensom ledsagetnazistenesveitilmakten.Itilleggvarenrelativthøyandel avdemprominentekulturpersonligheter,ellervitenskapeligekapasiteteravskjedigetfraprofessoraterveduniversitetene.Representanterfralokalejødiskesamfunnoghjelpeorganisasjonerarbeidetien dellandogsåaktivtforåvinnemoralskogøkonomiskstøtteforde nyankomne.33

Dettokikkelangtidførpendelensvingtefrasympatitilskepsis. Heledenvestligeverdenvarpåbegynnelsenav1930-talletpreget avøkonomiskdepresjonogarbeidsledighet.Fryktenforatflyktningeneskulleopptaarbeidsplasserellerbliøkonomiskeutgifterfor detoffentlige,førteraskttilkravomarbeidstillatelseføreventuell innvandringkompåtale.Videreblejøderpåflukt,imotsetningtil politiskemotstandereavdetnazistiskeregimet,oftenedprioritertog stempletnegativtsomøkonomiskeflyktninger.Endeliglurtefryktenforåskapepresedens:Åpnetmanførstoppforforfulgtetyske jøder,kunnefattigeogutstøttejødiskeborgerefralandsomPolen, UngarnogRomaniafølgeetter.USAvarfortsattendrømformange. Menlandetførteenrestriktivinnvandringspolitikksomblemønsterdannendeforandredemokratier.Denvarkjennetegnetavisolasjonistiske,proteksjonistiskeogantisemittisketendenser,ogetrigid kvotesystembasertpåetniskekriterier.34

Deflestemottakerlandenesmyndigheterplassertedessutenhovedtyngdenavutgiftenefordenyankomnepåjødeneselv.Etmylderav jødiskehjelpeorganisasjonerbledermedflyktningenesviktigstestøttespillereverdenover.Storsamfunnetsgrunnleggendeskepsis,samt detpotensieltuhåndterlighøyeantalletflyktninger,begrensetimidlertidogsådelokalejødiskesamfunnenesevneogviljetilåbiståfolk påflukt.Enklassiskantisemittiskstereotypitilsaatenjødeslojalitet ivirkelighetenaldristrakkseglengerenntilandrejøder.MenipraksisvistedetsegatdeleravVest-Europasvelintegrertejødiskemiddelklasseførstogfremstetterstrebetåopptresomlojaleborgereav sinerespektivenasjonalstater–elleridetminstegaklartuttrykkfor nødvendighetenavåbalansereulikebehov.IParispåpektetalsmenn fordetjødiskesamfunneteksplisittatmangefranskejøderansåseg somfranskmennførst,ogjøderdernest.Detysk-jødiskeflyktningene

29

representertedaiførsterekkedenfranskenasjonenshistorisketyske fiende–ikkedetjødiskeofferet.35

Flereavdejødiskehjelpeorganisasjonenesattederforsinlittilat Folkeforbundet,Deforentenasjonersforløper,kunnetvingegjennomeninternasjonaldugnadforflyktningene.Konkreteforsøkble gjortalti1933,daforbundetopprettetHøykommissariatetforflyktningerfraTyskland.AmerikanerenJamesMcDonaldbleutnevnttil leder,ogskullefremmeinternasjonaltsamarbeidomøkonomiskeog geografiskeløsningerpåflyktningkrisen.

Høykommissariatetvistesegrasktåværemaktesløst.Fordet førstebrukteTysklandsrepresentantiFolkeforbundetvetorettentil åavskjærekommissariatetfraoffisielltilknytningtilorganisasjonen. Detbledermedeninstitusjonpåsidenavforbundet,utenreellmakt ellermyndighet.FordetandrevarverdensdemokratierverkenvilligetiloffisieltåkritisereTysklandsbehandlingavjødene,ellertil åbevilgetilstrekkeligemidlerforhøykommissærensarbeid.Tidens styrendeprinsippformellomnasjonaleforhold,vardenenkelte statsukrenkeligesuverenitet.Ingenkunneleggesegoppienannen nasjonsbehandlingavsinegenbefolkning–eihellerlasegtvinge tilnoebetingetbidragavetovernasjonaltorgan.36 Ogtilkommissariatetsmøtersendtedeulikestatenerepresentantenesinemedett målforøye:Åbegrenseantalletflyktningerisittegetland,ogå skyveansvaretoverpånoenandre.37 I1935trakkendesillusjonert McDonaldsegsomleder,utenegentligåhaoppnåddnoesomhelst.

EnannenutfordringMcDonaldhaddestøttpådahanskulleskaffe midlerforåhjelpeflyktningene,vardeinternespenningenemellom ulikejødiskegrupperinger.Europasogverdensjødervar,iskarp kontrasttilforestillingenomdeninternasjonalejødiskeverdenskonspirasjonen,overhodetingenenhetmedsammenfallendemål oginteresser.Mestmarkantvarskilletmellomsionistiskorienterte organisasjonerogtysk-jødiskepatrioter.ForensomChaimWeizmann,presidenteniDenjødiskeverdenskongressen,vardetuhørtå brukepengerpååopprettholdedettysk-jødiskesamfunnetsvidere

FraPalestinatilShanghai,viaÉvian
30

eksistensinnenforuttaltfiendtligerammer,elleråstøttejødiske flyktningerseksilliviandreeuropeiskeland.Denenesteløsningen forhamogandreoverbevistesionister,varutvandringtilPalestina.38

FortyskejøderbledetbritiskemandatområdetiPalestinafor øvrigetreeltfluktalternativtildemotvilligedemokratiskestatene –entendevarsionisterellerikke.ByråetJewishAgencyforPalestine,somvaropprettetforåfremmedenneinnvandringen,inngikk i1933enslagsoverenskomstmeddentyskeregjeringen.Densåkalte Ha’avara-avtalen–hebraiskforoverføring–gjordedetmuligfor tyskejøderåutvandre,motatdeforlothjemlandetmedetsubstansieltantalltyskevarerkjøptforegnepenger.Vareneskulledeselge iPalestina,foråfinansierestartenpåsinenyeliv.39 Pådennemåten blenaziregimetkvittflerejøder,itilleggtilåmotvirkekapitaleksportenfraTyskland.Avtalenundergravdedeninternasjonaleboikottenavtyskevarer,samtidigsomdensåddeytterligeresplidmellom ulikejødiskegrupperinger.Fordejødiskeutvandrernetilbødden trossaltmulighetentilåfåmedsegstørreverdierenndehaddemåttetbetaleifluktskattvedemigrasjontilandreland.Selvomavtalen bidrotilatca.60000jøderslappinniPalestina,begrensetdestrenge britiskerestriksjoneneantalletflyktningerogsåder,isærfra1937. Éntingvarminimumshensynetbritenemåttetatildenarabiskebefolkningensomiutgangspunktetboddeder.Enannenvardestrenge kravenetilatnyankomnejødiskebosetterefortrinnsvisskullevære unge,ogskikkettilbestemtearbeidsoppgaveriutviklingenavdet jødiskesamfunnetiPalestina.40

EtteratHitlerinnlemmetØsterrikeiNazi-Tysklandvåren1938, bledetgjortnyeinternasjonaleforsøkpååløsedetsåkalteflyktningspørsmålet.Situasjonenvarikkelengerbareenutfordring,men enregelrettkrise.Over62000jøderforlotØsterrikealtiløpetav 1938.SommerensammeårtokUSAspresidentFranklinD.RooseveltinitiativtileninternasjonalflyktningkonferanseidenlillefranskebyenÉvian-les-Bains.Konferansensamletrepresentanterfra32 land,somskulleforhandlesegfremtilenfellesfrontimøtetmed detstadigøkendeantalletflyktninger.Iettertidhardenblittetberykteteksempelpåforfeiletinternasjonaltsamarbeidomflyktningpolitikk.Ingenavdedeltakendestatenevaripraksisvilligetilålette sinrestriktivepolitikkellerforpliktesegtilstørreflyktningkvoter. Snareretvertom.Évian-konferansenutløsteenkjedereaksjonavnye

31

strengetiltakvednasjonalstatenesgrenser.41 Nazistiskestyresmakteransåfiaskoensometbevispåatjødenevarlikeuønsketoveralt,oglatterliggjordehulhetenideoffisiellesympatierklæringenefra verdensdemokratier–somsamtidigvisteminimalviljetilåtaimot jøderpåflukt.42

Évian-konferansensenestereelleresultatvaropprettelsenaven mellomstatligkomitéforflyktninger,underamerikanerenGeorge Rubleesledelse.Høsten1938innledetRubleehemmeligeforhandlingermedsjefenfordentyskeriksbanken,HjalmarSchacht.Den såkalteSchacht-Rublee-planentoksiktepååfremskyndeemigrasjonenav150000jøderiløpetavfåår.Finansieringenvarmentå hentesfratokilder:Detyskejødeneselvogen«privatinternasjonal jødiskorganisasjon»,somskulleetableresutenfordettyskeriketog dekkeutgiftenetiljødenesoppholdinyeland.43

Planenblealdrisattiverk.Ijødiskekretservardetnaturlignok skepsismotådanneenorganisasjonsomspeiletantisemittiskeforestillingerom«deninternasjonalejødedom».Itillegghaddeogså Rubleesmellomstatligekomitéstoreproblemermedåfinnelandsom varvilligetilåtaimotflyktningene.Holocaust-historikerenPeter Longerichantyderatheleplanenkanhaværtetpropagandastunt fradettyskeregimet.Uavhengigavutfallet,bekreftetdensååsi ulikesidervednazistenesantisemittiskesynpåverden:Hvisavtalen komihavn,vitnetdetom«deninternasjonalefinansjødedommens» enormemakt.Omdenfeilet,vistedetjødenesmanglendesympati, innbitteegoismeogmanipulerendeinnflytelseoverallverdensnasjonaleregjeringer.44

Detinternasjonalesamfunnetshandlingslammelsebidrotilatdesperasjonengradvisbredteomsegblantjødeneidettyskeriket.RiktignokåpnetStorbritanniaetterNovemberpogromenoppforflere tusenjødiskebarneflyktninger.Menmotsluttenav1930-åreneflyktetstadigflerejødertilutilgjengeligedestinasjonerogfjernerestrøk –enkeltehelttildenandresidenavjordkloden.Fremtilseptember 1939,dagrensenetilsluttbleforsegletogsåder,fantforeksempel oppmot14000sentraleuropeiskejøderenforeløpigfrihavniden tredelteinternasjonalebyenShanghai.Shanghaivarfornoenetsiste håp,fordimanikketrengtevisumforåslippeinn.Menreisenkostet enformue,ogflestepartenavdefattigenyankomnevarsidenhenvist tiletliviisolasjonogpåabsolutteksistensminimum.45

32

Ogsådelatinamerikanskelandenehaddelengeførtenmerliberal asylpolitikkenndeeuropeiske.Vedutgangenav1930-talletstengte degradvisdørene,menulovliginnvandringogetineffektivtbyråkratibidrotilatsåmangesom35000flyktningerlikevelkomseginn ietlandsomArgentina.46 DesperasjoneniEuropaledetnåmange avdeforfulgteinniillegalitetensirrganger,hvordetvokstefremen blomstrendesvartebørsforpassogbåtbilletter,menneskesmugling ogsvindelmedfalskevisaogreisedokumenter.

SymboletSt.Louis–ogNorge

Ikkesjeldenillustreresdejødiskeflyktningenestrøstesløsestilling medhistorienomskipetSt.Louis.St.LouiskastetlossiHamburg den13.mai1939,med931passasjererombord.Nestenallevar jøder,ognestenallehaddeskaffetsegvisumtilCuba.Troligvarnestenalleogsålykkeliguvitendeomatenkorrupsjonsskandaleidet kubanskeinnvandringsdepartementetnylighaddeførttilinnstrammingerilandetsflyktningpolitikk.Skipetseierevarvelinformertom endringene,menhindretikkeSt.LouisiåreisetilDetkaribiskehav avdengrunn.Drøyttjueavpassasjerenefikkforlateskipetogsette sinebeiniHavanna.Denihundreandreblenektetågåiland,og skipetfortsatteferdenfrahavntilhavnogstattilstat,ihåpomat dereisendefikkslippeinnetannetsted.Trossbønnerogformaningerfrajødiskehjelpeorganisasjonersaogsåamerikanskeimmigrasjonsmyndighetertvertnei.St.Louistokfattpåhjemreisen,tilbake tilHamburg.47

MensagaenomSt.Louissluttetikkeder,imotsetningtilhistorieneomenrekkeandreeuropeiskeskip,sommåttereturneremed sinepassasjereretteråhablittavvistiamerikanskfarvannpåsamme måte,ogsidenbleglemt.Denviktigstejødiskenødhjelpsorganisasjonen,AmericanJewishJointDistributionCommittee–ofteforkortet tilJoint–gjordenemligetsisteforsøkforpassasjerenepåSt.Louis. Organisasjonenkontaktetbritiske,franske,belgiskeognederlandskemyndigheter,oggaranterteatdenvilledekkeutgifteneforde flyktningenesomeventueltfikkslippeinn.KunBelgiasasegførst villigtilåtaimotenandelavdeavviste.Meddetteutgangspunktet

33

fortsatteJointsinoffensiv,oglyktestilsluttiåfåinnreisetillatelse forallepassasjerene,jevntfordeltpådefirelandene.48

SliksettkunnehistorienomSt.Louiskanskjehaværtetmer håpefulltsymbol?Selvesaksgangenvarlikevelmerennnoeannetet typiskuttrykkforomverdenensinnstillingtiljøderpåflukt:Hadde detikkeværtforJointsgarantier,kunneSt.Louis’passasjererha belagetsegpååreturneretilHamburgmeddetsamme.Ogkravenedefirevesteuropeiskedemokratienestiltetildemenneskenede åpnetoppfor,speiletflereavsamtidensgrunnleggendekriterierfor siktingogseleksjon.Utvelgelsenavhvilkeflyktningersomskullefå slippeinnihvertland,fantstedpåhavneniAntwerpen.Viktigstfor destatligedelegasjonene,varåbegrenseantalletpersonerdetvirket vanskeligåblikvittigjensenere.Allestiltekravomatsåmangesom muligbletattinnpåmidlertidigopphold,itransitt,mensdeventet påvidereutvandringtiletannetland.Førstevalgetvarflyktninger somkunneoppdrivenyttgyldigvisumtiloversjøiskedestinasjoner. Sistevalgetvardestatsløsejødene,ellerandremeduavklartnasjonal tilhørighet.49 Dedetvarumuligåreturnereellersendevidere.

BoforholdenesommøttepassasjerenefraSt.Louisideresnye eksil,varierte.IStorbritanniabledestortsettinnkvartertiprivate hjem.IFrankrikeogBelgiablededelsgjenforentmedfamilieogbekjente,delsplassertiprovisoriskeflyktningleirer.Tyngstvardetfor demsomhavnetiNederland.Derbledeiførsteomganginnesperretienleiromkransetavpiggtrådogvoktetavhunder.50 Noeingen kunneforutsei1939varatbaredesomkominniStorbritannia, senereskulleunnslippefolkemordet.Framai1940bleNederland, BelgiaogFrankrikeiturogordenokkupertavtysketropper.Mange avpassasjerenefraskipetblesidenarrestertogdeportert,tilAuschwitz-BirkenauellerandredødsleirerøstidettyskbesatteEuropa.For demsluttethistorienomSt.Louisførstder.

St.Louis’seilasvardendirekteårsakentilrapportensomsommeren 1939gikkfraNorgesambassadøriHavannatilUtenriksdepartementetiOslo.EttavdetreskipenesomifølgeNorgessendemann tildenkaribiskeøyanylighaddeblittavvist,varnemlig«HamburgamerikalinjensS/SSt.Louis».Båtensavreisebleutsattsålenge, kunnehanavslutningsvisberette,atlandetsmilitærflåtehaddemåttettvingeSt.Louisutavkubanskfarvannmedmakt.Itilleggbe-

34

sluttetCubasregjeringsomkonsekvensåinnføreenrekkenyelover, «rettetmotdenisraelittiskeinnvandring».Ambassadørenlatilat fortvilelsenblantdeavvistepåSt.Louisvarstor.Flereavdemhadde forsøktåtasineegneliv.51

HvorvidtrapportenfraHavannagjordeinntrykkpåembetsmenn iNorgesstatsforvaltning,fortellerkildeneliteom.FraUtenriksdepartementetgikkbrevettilJustisdepartementet,derdetoverordnedeansvaretforflyktningpolitikkenhvilte.Sidenbledetarkivert, tilettertidensundring.Detvilleuansettikkefaltnorskemyndigheterinnåtaimotnoenavdeovernihundreavvistepassasjerenepå St.Louis.Detkunnemankanskjehellerikkeforvente?Norgevaret litelandienstorverden,medrelativtbegrensederessurser,oggenereltubetydeligsommottakeravjødiskeflyktninger.Norgevarogså delavetinternasjonaltsamfunndernasjonalstatenenærmestoverbødhverandreiavvisendeinnvandrings-,flyktning-ogasylpolitikk, ogparalleltutvikletmekanismerforkunåtaimotetbestemtantall spesifiktutvalgte.Andre,størreogmektigerelandsnasjonalebarrierermotmigrasjonsattepresedens,ogvarenmedvirkendeårsaktil Norgeslinje.

Samtidigformulertenorskepolitikere,byråkraterogfremmedforvaltereogsåsineegneretningslinjer,ogbidropåegetvistilden internasjonalespiralenavrestriktivetiltak.Damyndigheteneetter myeomogmensendtesindelegasjontilflyktningkonferanseni Évian,faltvalgettilsluttnaturligpåtoavdetydeligsterepresentantenefordenavvisendegrunnholdningen:Sentralpasskontorets lederLeifRagnvaldKonstadogJustisdepartementetsekspedisjonssjefCarlNicolaiPlatou.Ietterkantavkonferansenkoordinertede skandinaviskelandenesinfremmedpolitikkoggrensekontrollytterligere.Grenseneskulleforsvaresmotenforventet«invasjon»av jødiskeflyktninger.

DetvarimidlertidogsånettoppimånedeneførogetterSt.Louis, atflertalletavdetyske,østerrikskeogtsjekkoslovakiskejødenesom oppholdtsegiNorgevåren1940,faktiskslappinn.Etknapthalvår førSt.LouisforlothavneniHamburg,reisteRuthMaieromsiderfra Wien,medkursforLillestrøm.EtknapthalvårsenerebleKarlPeter FedererognoentitallandrejødiskebarnsattpåtogetiPraha,med Oslosomnesteforeløpigedestinasjon.Detvardetsistedrøyeåret førkrigennåddeNorgesgrenser,atkampenomflyktningenepågikk

35

medsterkestintensitethertillands,somiverdenellers.HvordanforløpforhandlingeneomNorgesflyktningpolitikk–mellommyndigheter,medhjelpereogetvirvaravstemmeridenoffentligeopinionen, sommotsluttenav1930-talletforførstegangskjenteiflyktningvennligretning?OghvormangeavdejødiskeflyktningeneiNorge delteskjebnemedSt.Louis-passasjerenesomhaddefåtteksilidet kontinentaleEuropa,dadenvirkeligeinvasjonentilsluttkomogså hit–iformavtysketropper?

OmRuthMaiervarhøypålettelsenoverendeligåslippeutav Wienijanuar1939,haddeeksillivetsrealiteterslåttnedihennekort tidsenere.Baretreukeretterankomstenskrevhun:«Hvagjørjeg her?Ærligtalt:Jeggårifrøutenåmerkedet,sakte,mensikkert. […]Norskenmin?Jegsnakkernorskcirkalittbedreenntsjekkisk nåogforståralleredeganskegodtnårmansnakkertilmegsomtil enidiot…altsåilangsomfilm…Minfremtidsveverientåke.»52

Omlagetårsenere,noenmånederførdettyskeangrepet,varhun ensom,alene,nedtrykt,ogiferdmedåmistefatningen:«Desiste pardageneharjegværtheltpåstyrigjen,jegforklarerdetvedatpå sammemåtesomandremenneskerblirfysisksyke,fårjegfratidtil annenenraptus:Hjernenminblirsyk,rettogslett.[…]Atjegdro tilNorge…erårhundretsstørstedumhet.»53

MenfortellingenomNorgeogdejødiskeflyktningenebegynte ikkei1939,iRuthMaiersnyerompåLillestrøm,elleridennorske ambassadenslokalerpåCuba.HellerikkevedSentralpasskontorets ogJustisdepartementetsskrivebordelleriNansenhjelpenskontorer iOslo.DenbegynteihjertetavdetgamleEuropa,våren1933.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.