Terningmorderen

Page 1

Terningmorderen

Terningmorderen

HansOlavLahlum

©CAPPELENDAMMAS,Oslo2023

ISBN978-82-02-80541-8 1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:AndersBergesen|Superultraplus Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

TilegnetminfarfarHansLahlum(1898–1977)

–medtakkfordealtforfåsamtalenevirakkåhaom litteraturenoglivet.

utenbysarbeidsoppdrag

IDagenvaronsdag31.oktober1973ogklokkenvarfemover halvfirepåettermiddagen.Jegsattbakskrivebordetpåmitt fortsattganskenyeprivatdetektivkontoriKongensgate8B. Ikundestolenpådenandresidensattenukjentogoppskaket mann.PåbordetmellomosslådagensutgaveavAftenposten.

Mannenhaddekommetinnmedraskeskrittogutenå bankepåtiminuttertidligere.Jeghaddeidetsammetenktat mingjestidagvarenpersonsomikkesåuttilåmistefatningensålett,mensomnåallikevelsåuttilåværesterktoppskaket.

IfølgevisittkortethethanThomasBerentsen,arbeidetsom lektorpåOslokatedralskoleoghaddebopelpåSmestad.Jeg anslohamtilåværelitteldreennmegselv,troligibegynnelsen avførtiåreneetsted.Hanvarrundt1,70høyogpentkledti enbrunkordfløyelsbukse.Mingjesthaddegifteringogbrukte hornbriller.PåjakkeslagethaddehanenVenstre-nålsomtrolighangigjenetterhøstensvalgkamp.Etterluktenådømme varhanikke-røyker.Utseendetgaingenantydningeromnoe slagsrusmisbruk.Alttydetpåathanvarenbelestogetablert borgerligmannmedetryddigogtrygtliv.Likevelvirkethan nåurolig,nærmestskremt.Utennoenhøflighetsfraserhadde hanspurt:«ErdetDesomerdenkjenteprivatdetektivenKolbjørnKristiansen?»Dajegbekreftetdet,sankhanrettnedpå gjestestolenforanskrivebordetmitt.

Minførstetankevaratdettetroligvarenmannsomhadde fattetmistankeomathanskonehaddeskaffetsegenelsker. Jeghaddesettnoenslikeuroligeogfrustrerteektemenntidligeredennehøsten;senesténpåmandagogtopåtirsdag.Men

dagén:enavisnotisoget
7

mannensomkominnutenåbankepådørendenneonsdagsettermiddagen,haddeikkenoeavdetsinnetellerdenbitterhetensomoftekjennetegnetmennidenkategorien.Thomas Berentsenvirketoppskaket,bekymretogforvirret,menikke sint.

Avisenvarbrettetutoglåmedside13vendtopp.Detvar enbildeløsogganskeanonymfem-linjersnotisdersomhadde braktlektorThomasBerentsenhit.

PolitietiGjøvikharoffentliggjortatdenomkomnefraden tragiskefallulykkensøndagerden44årgamledisponentenMarvinOlsen.Olsen,somvarfastbosattikommunen, omkometteretfallfraenfjellskrentiRamberget.Politietser ingengrunntilåmistenkenoekriminelt.

«DulestealtsåiavisenatenvennavdegpåGjøvikeromkommetetteretfallifjellet.Detlokalepolitietharkonkludert medathendelsenvarenulykkeoghenlagtsaken.Dufølerdeg likevelikkeoverbevistomatdetikkeharblittbegåttetdrap?» sajeg.

Berentsennikketraskt,ogtørketderetternoensvettedråper avpannenmedethvittlommetørkle.

«Deterikortetrekkenkorrektoppsummeringavhvorfor jegiallhastoppsøkerdeg.Vedentilfeldighetkomjegover avisnotisenpålærerværelsetisistefriminuttpålærerværelset. Jegbleganskeforferdet.Minkonsentrasjonidenpåfølgende norsktimenvarnoklangtfradenbeste,ogjegkanbarehåpe atdetikkeblesynligforelevene.Noenårhargåttsidenmin sistekontaktmedOlsen,menvistohverandrenærengang itiden.Detvarganskesjokkerendeåleseathanhaddegått bortisåungalder»,svartehan.

LektorBerentsenbrukteetternavnpåsinavdødevenn.Det stemtejogodtoverensmedathanoppgaikkeåhahattkontaktmeddennemannenpånoenår.Samtidigbledetmerpåfallendeathanvarsåuforståendetilatdødsfalletkunnevære enulykke.

«Deternaturligvisalltidetsjokknårmanhøreratenvenn ellerbekjentergåttbortuventetogiganskeungalder.Men

8

ulykkerkanjorammehvemsomhelstavosstilnærsagthvilketsomhelsttidspunkt,ogfjelleterlangtfradetminstfarlige stedetidensammenheng.Hardunoengrunntilåmistenkeat detskullehatilstøtthamnoekriminelt?»innvendtejeghøflig. Mingjestsukkettungtogtenktesegomnoensekunderfør hansvarte.

«Jegblenaturligvisoppskaketdajeglestedennemeldingen. Kanskjeoverdramatisererjegderforsituasjonen.DenMarvinOlsenjegkjentevarimidlertidenmegetdynamiskmann. Hanlikteågåtureriskogogmark,menhaddeetterhvajeg kanhuskeenslagshøydeskrekksomgjordeathanholdtseg påtryggavstandfrapotensieltfarligehøydedrag.Detvirker derforganskeeiendommelig,nærmestuforståelig,athanav allemenneskerskulleomkommeakkuratienfallulykkefraen fjellskrent.Jegvilsettestorprispåomdukantadegendag ellertopåGjøvikogbringepådetreneomdeternoengrunn tilåmistenkeatdetkanhaværtetdrap.Dersomdinkonklusjonvisersegåværeatminvennsdødsfallvarenrenulykkeshendelse,skaljegsikkertrasktkunneslåmegtilromeddet.»

Berentsenvarneppelikevelståendesomminetoforegående klienter,mensattåpenbartogsågodtidetøkonomisk.Mens hansnakket,tokhanfremlommeboken,oglaenfemhundrelappsamttohundrelapperogenfemtilappfrempåbordet mellomoss.

«Jeghåperdetforeløpigertilstrekkeligmed750kroneri forskudd.Jegvetikkehvilkesatserduopererermedvedet sliktutenbysoppdrag.Dersomduharanledningtilåpåtadeg dette,skalvisikkertblienigeomhonoraret.Jeglesteiavisene atdittforrigestoreoppdragbleavsluttetmedenfullstendig oppklaringforrigeuke,menvetjoikkehvilkeandreoppdrag dujobbermeddenneuken»,fortsattehan.

Jegvisstedestobedreattimeplanenfordenestedagene varheltåpen,bådeiogutenforarbeidstiden.Etterdensvært tilfredsstillendeoppklaringenavmittforrigestoreoppdrag haddejegpustetut,svartpåspørsmålfrajournalisteroglest aviserinoendager.Menderetterhaddekjedsomhetenkommetsigendeogdagenehadderasktblittlangtekkeligeigjen. Kjærestenminhaddeflyttetut,iforlengelsenavarbeidspres-

9

setogmininteresseforenungkvinneligklient.Detvaringen utsiktertilnoenvidereforbindelsemednoenavdeto.

Økonomienminvarsorgløsogleilighetenbåderyddigog praktisk.Denfølteslikevelensformigogtomnårjegnåsatt aleneutoverdelangehøstkveldene.Desistedagenehaddedet slåttmegatjeg,særligetterminufrivilligeavskjedfrapolitikammeret,varenmannutenegenfamilieogmedganske fåvenner.Påkontorethaddedetværtennoeøktpågangav muligekunderetterdeforegåendeukenesavisoppslagommin suksess.Deallerflestehenvendelsenehaddeimidlertidhavnetideformeguinteressantekategoriene«muligutroskap» og«muligforsikringssvindel».Defåøvrigehaddeogsåvært forsmåogtrivielle.Likeførstengetidigårhaddejegbrukt etkvarterpååblikvittenstandhaftigpensjonistsomvilleha assistansetilåfinnesinforsvunneogvisstnokuvurderligegoldenretriever.

Jeghaddeforeløpigminimaltropåatdødsfallettildenne ukjenteMarvinOlsenpåGjøvikhaddeværtnoeannetenn entragiskfallulykke.Detvarlikeveldenmestinteressante arbeidsoppgavenjeghaddeblittspurtomåtapåmegog denmestinteressanteklientenjeghaddesettdenneuken.Det kunnefristeåtilbringeetpararbeidsdagerpåhotellien småbyikkealtforlangtunna.

«Detvilnokkunneværemuligformegåutsetteandre forpliktelserforetpardagerogtaenturinnomGjøvikfor åundersøkeomstendighetenerundtdinvennsdødnærmere.

750kroneriforskuddergreitnokogmitthonorarkravvil være500kronerperdagsamtdekningavnødvendigeutgifter»,svartejeg.

ThomasBerentsennikketivrigograktemegspontanthåndenoverbordet.

«Utmerket.Honorareteruproblematiskogsåomduskulle trengefireellerfemdagertilåavklaresaken.Dabeholderdu mittkortogtarkontaktnårduertilbakeibyen?»fortsatte han,ogreistesegfragjestestolenmin.

«JegkanringedegnårjegertilbakefraGjøvik,ogkanskje ogsåderfra.Menførjegreiserditerjegnødttilåvitemerom denavdødeMarvinOlsenogbekjentskapetderes»,svartejeg.

10

Berentsennikketkortogsattesegnedigjen.

«JegkjenteMarvinfrastudietidenvårpåførstehalvdelav femtitallet.Sålangtjegvetvardetingenkonflikterihans livsomkunnegittnoenetdrapsmotiv,menjegharsomsagt ikkehattkontaktmedhamdesisteårene.Dermedkjenner jegganskelitetilhanssituasjondensenestetiden.Kommed spørsmålenedine,såskaljegsehvajegharavsvar»,svarte hanlangsomt.

Jegsa«bra»ogtokfremnotatblokkensamtenkulepenn.

«Nårsnakketdusistegangmeddinavdødevenn?»innledet jeg.

«Detvarenlørdagforsommeren1968,troligijunimåned. HanringtemegfordihanskulleinnomOslo,såvimøttesog inntokenhyggeliglunsjsammenpåBristol.Detvarjoetdramatiskår,ogjegkanhuskeatvisnakketsammenbådeom studentopprøretiParisogomsituasjoneniUSAetterdrapene påRobertKennedyogMartinLutherKing.Marvintroddepå seierforNixonogrepublikanerneveddetforeståendepresidentvalget,mensjegtroddeatdemokratenetrossaltvillero detiland.Hanfikkrettogfulgteidetheletattmegetgodt mednårdetgjaldtpolitikkognyheter»,saThomasBerentsen. Hankastetidetsammeetblikkpåarmbåndsuretsittoghimletmedøynene.

1968haddeisannhetværtetdramatiskår,ogsåimittliv ogvirkesompolitietterforsker.JeghaddedensommereninnledetmitthemmeligesamarbeidmedPatriciaBorchmann,og medgodhjelpfrahenneoppklartminførstestoredrapssak. DetmåttehaværtnettopppådentidenatThomasBerentsen ogMarvinOlsenhaddehattdetsomaltsåskulleblideressiste vennelunsj.

Jegfantdetlittmerkelig,mensamtidigmegetsympatisk,at Berentsenutvisteetsåsterktengasjementianledningdødsfallettilenvennhanikkehaddesettellersnakketmedpåfem år.Detvarimidlertidetikkeukjentfenomen,hellerikkeimitt egetliv,atvennskapsbåndfrastudietidenogungdomsårene nestenumerkeligbleslittnedettersomårenegikk.

«Marvinvarellersvedgodhelseogiutmerkethumørden gang.Jegforstoathantrivdesmedentryggogroligtilværelse

11

somdisponentisingamlehjemby.Hansnakketomågåinn ilokalpolitikkenforHøyre,menbyenvartungtdominertav Arbeiderpartietoghanønsketnoktidtilåfølgeoppbarna. Devaretterhvajegkanhuskedengangenomtrentniogtolv år.Mineegnebarneretparåryngre.Familielivethartattopp myetidforossbeggeogførtetilatviikkemøttesigjenetter 1968»,fortsatteminnyeklient.

Hanbletykkereistemmenogstoppetder.Detvar,uansett årsakentildødsfallet,entristtankeattobarnpå14og17nå haddemistetsinfar.

Jegsvartesympatiskatdetnaturlignokblemindrekontakt nårdeboddelangtunnahverandreoghaddefåttbarn.Deretterspurtejeghvamerhankunnefortelleomsinavdødevenns kone,hjemogarbeidssted.

«KonaheterHanne,vartoåryngreennhamogkomogså fradistriktetder.Hunvarikkekommetinnibildetennåpå dentidendajeghaddemestkontaktmedMarvin,såjegvet egentligbaredethanfortalteomhenne.Utfradethansa virketdetsomekteskapethansvarharmonisk,medenkone somtokseggodtavbarnaoghaddeplaneromåkommeseg utiarbeidslivetførstnårdeblestorenok.Deboddeienvilla medadresseBassengveien31A,fåminutterfraGjøviksentrum.MarvinstudertevedHandelshøyskoleniBergennoen årtidligpå1950-tallet.Hankunneutvilsomtværtkvalifisert forstørreoppgaverpåstørresteder,menvendtehjemogble disponentforenklesbutikksomenonkelavhamdrevder. Hanvarinteressertisportoglikteogsågodtfriluftsliv,men haddealtsåenhøydeskrekksomgjørdetvanskeligformegå akseptereathankanhaomkommetienfallulykke.Nåmåjeg forøvrigskyndemeghjemforårekkemiddagmedminegen familie»,avsluttetThomasBerentsen.

Jeggjordeikkenoeforsøkpååstoppehamdahanreiste segforandregang.Igjenetterhamlådet750kroner,samten avisnotisometuventetogpåståttmistenkeligdødsfall.Spørsmåletomhvordanminklienthaddemøttsinavdødevenni studieåreneselvomdenenestuderteiOsloogdenandreiBergen,bleforeløpigståendeubesvart.Detkunneselvsagttenkes mangegodeforklaringerpådet.

12

JeghentettelefonkatalogenforOpplandfylkeogfikkbekreftetatendisponentMarvinOlsenmedektefelleHannesto oppførtiBassengveien31ApåGjøvik.Deretterringtejegtil etavdetohotelleneibyenogbestilteetenkeltrommedinnsjekkdagenetter.Jegnøydemegforeløpigmedåbestillefor ennatt,menantydetatdetkunnebliaktueltmedforlengelse forennattellertotil.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.