Utdrag Speilets hukommelse og etterlatte dikt

Page 1

Speiletshukommelse

Tidligereutgitt:

Samfunnettetnertil,dikt,1975

Desierfredmenmenerfred,dikt,1976

Takketværebanksammenslåingogforlis,dikt,1977

Ferskegjerninger,dikt,1978

Gerhardsensarvinger,dikt,1979

Landetmeddetosoler,dikt,1984

Blodvirkningen,dikt,1986

Italashukommelse,hørespill,1986

Detnyelegemet,dikt,1990

Runeriøyet,dikt,1991

Taushetensekko.Fragmenteravenpoetikk,1993

Dobbelforsvinning,dikt,1995

Kortoppholdievigheten,skuespill,1996

Mellomhorisontenslepper,dikt,2000

Idenblindesspeil,prosatekster,2002

Detskapendeøyet,diktiutvalg,2006

Islangedans,dikt,2009

Kvitkattisnøen,haikudikt,2016

Skuggaravglas,haikudikt,2020

Speiletshukommelse ogetterlattedikt

SigurdHelseth
ihverandresøyne

Hvoreransiktet?Hansersegrundt

isvevetshukommelse.Igjenskinnetfrafremtidensminner.

Hanletersegforkleddfremtilmøtetmeddenfødende.

Ryggsøylenshemmeligestier.Navnetfinnesennåikke.

7

Hunsyngersegåpen,isittusynligeansikt.

Henneshviteårstidermedhviteblomster,navnløse.

Befriddforøyelokkenegjenkjennerhunossalle.

Vierhverandrefrafødselen,forentihennesrytme.

8

Trærneleteretterord,husetsyngerunderjordiskevokaler. Dittnakneportrett,hudenforvandlesavleppene.

Sultoppstårimusikken,kveldensnådefullestrupe.

Hunsettersegknelende,lyttertilkranietskronedefugl.

9

Vårvindenssåkornmedsvimmellyst,syngeroveråkrene.

Blodårenesfebergledenårdukommer,danserdittnavn.

Ørnahuggerutetbildeavsegselviøyetsformørkelse.

Fremogtilbake,gatelangs,barnesorgvandrerutenarmer.

10

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.