Utdrag Rommenes bok

Page 1

Rommenesbok

Rommenesbok

HeleneImislund

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-80302-5

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:ElisabethVoldBjone Omslagsillustrasjon:MadsØiern Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Sattmed12/14,4pkt.Sabonogtryktpå115gMunkenprintcream

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser.Uten særskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstillingog tilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillattgjennom avtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvaroginndragning, ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Oncecleared,theroomwritesitself.

AnneCarson– EconomyoftheUnlost

Alleromjegharoppholdtmegi harjegselvgravdut

Førjegharværtietrom finnesdetikkeformeg Etteratjegharværtder blirdetmedmegvidere

7

ROMFANG

Hafrfjordsgate,Oslo.

Prøverågåinnidettidligsterommet

huskerdetikkesomrom

bareblikkvinkler

uskarpebabyblunksomgraverfrem

littoglittlys,skyggeogmørke

glemmerdetigjenmedengang

Verdensytterstekant

flyttersegmedblikket

brokkeravrom

oversprinkelsengensåpning

Detmåværeenvegg

etstedbakryggentilmor

bøydoversengen

Ingenveggirommetjeghusker

Detmåværeettakoverhårettilfar somstrykermegoverkinnet

Noenganger,bortenforenskulder

somholderhodetmittoppe:

Etduvende,uskarptverdensrom

8

BARNETSVARGTIME

Vækerø,Oslo.

Mensdennyfødtesøsterenminsover mensmorogfaroghusetsover

våkerjeg,fireår,imørketunderstellebordet

Lysetunderdørenerenlinjegjennommørket somhorisontenerenlinjegjennomlandskapet

Etbadekarhengernedunderstellematten

enbuklete,kaldvomovermeg

Plastslangenfrasluketennavlestreng

innogutavlysstripen

Småmattevarmefliserundermeg

Fingerenfølgerfugene

tegnerhelekartovermørket strekeroppetland

langtunnadenlyseoggrå uendelighetenavendag

Mellomveggenogmeg:myke,varmestøvdotter Leggerdemmotkinnet

somenmorshår

9

BØLGEROM Løren,Oslo.

Farjobberiensky avradiobølgerogstatiskelektrisitet selvsårolig,langbølget

Løftermegopptilstemplingsuret pekerpåkortet,pekerpåstempleren pekerpåvårinnstemplededag

Gardrobeluftenstinnavradiolinjer Dinglermedbenagjennombølgene påbenkenforanstålskapene

Farsnørerpåsegantistatiskesko ingengnistermellomkollegaene

omdekommerhverandrefornær

10
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.