Utdrag Kongens blikk

Page 1

Kongensblikk

CamaraLaye Kongensblikk

OversattavIngseSkattum

CamaraLaye

Originalenstittel: LeRegardduroi

OversattfrafranskavIngseSkattumMNO

EtterordavIngseSkattum

©1954ÉditionsPlon,Paris,France

Norskutgave:

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-77782-1

InnkjøptavKulturrådet

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:ElisabethVoldBjone Sats:Type-itAs,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023 Satti10/12pkt.Sabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

«…Vårherrevilgåforbifangenigangen,sepåhamogsi: Dennemannenmåikkestengesinnepåny–hanskal kommetilmeg.»

franzkafka

Irespektogvennskap

BERNARDCORNUT-GENTILLE Republikkenshøykommissær iFranskVest-Afrika
TILMONSIEUR
innhold FØRSTEDEL ADRAMÉ I.ESPLANADEN......................... II.VERTSHUSET......................... III.DENSTJÅLNEJAKKEN................ IV.LUKTENAVSØR..................... V.BYTTEHANDELEN.................... ANDREDEL AZIANA I.AKISSI............................... II.SEREMONIMESTEREN................. III.FISKEKVINNENE..................... TREDJEDEL KONGEN I.DIOKI................................ II.KONGEN............................ Etterord................................ 13 43 64 88 110 137 155 180 211 235 261

førstedel ADRAMÉ

I.ESPLANADEN

DaClarencekomfremtilesplanaden,støttehanpåenfolkemengdesåtallrikogsåtettathanførstvarreddhanikke villeklareåbanesegveigjennomden.Hanvarfristettil åsnu,menhanhaddeikkenoevalg–detvarfleredager sidensisthanhaddehattnoevalg!–ogmedalbueneinntil kroppenbegyntehanåtrengeseginnimengden.

Detgikktregt.Desvartehanskjøvvekkrundtseg,protesterteikke,mendegjordehelleringentingforålaham slippeletterefrem:Deoversåhamheltellerlotsomde gjordedet,oginnimellombleClarenceståendefastenlang stund,noengangerbakenkraftigererygghanikkevisste hvordanhanskullekommerundt,andregangermellom tohofterhanikkeklarteåskille.Dakjentesdetsomhan sattfast,somiplutseligstilleståendevannellerisvaktgyngendekvikksand,oghanhaddefølelsenavåmistepusten, menkanskjesovnethanbare:Dissemenneskenesomsto tettpakketunderAfrikashimmel,utsondreteneimsom minnetomullogolje,eneimsomavenbøling,somtrakk allenedienslagssøvn.Clarencesovnetsikkertflereganger.Etterhvertkomhangradvisutavørsken,entenfordi eimenblemindresterk,elleravenannengrunn,oghan fortsattefremover.

Uttrykket«fremover»måikketasforbokstavelig:Faktiskgikkhanfordetmestepåskrå;Clarencesmøgen skulderinnmellomtoandreogdyttetumerkelig,eller hanhevetalbuenesåvidt,støttetdempåsidemenneneog bruktedemsomvektstenger;forhvertfremstøtvanthan noencentimeter.Ogdetvirketikkesomdehanpasserte

13

pådennemåten,toksegnevneverdignæravdette:Radene fulgtehverandreslikatdesomstobakerstsikkertikke kunnesenoeavdetsomforegikkmidtpåesplanaden;og selvdesomstonærmest,medunntakavdenførsteraden, såikkestort,foretterhvertsomClarencerykketfremover, bledesvartehøyere,forvandletsegumerkeligtilkjemper; hvilketvarhelttåpeligogdetmotsatteavdetsomnormaltburdeskjedd,ettersomdissekjempeneiførsterad kunnetrukketsegtilbaketildesisteradeneutenatdeville blittskadelidende,samtidigsomdetvillegittdesomvar mindre,bedreutsikt.Menkanskjelådennebyenietland deringenblegittmuligheter;Clarencehaddeiallefall aldrifåttnoenmuligheterher.Etterhvertbledissekjempenevanskeligereogvanskeligereårikkepå:Tiltrossfor presset,ellerkanskjepågrunnavdettepresset,bledeståendeutenårøreseg,detvarsomomdehaddeslåttrot. MenClarencevarsåiherdigathantilsistfikklirketseg fremtilførsterad.

Derfremmeblehanståendeengodstundutenåfåøyepå annetennenstorrødskysomsteghøyttilværs,ogsomhan haddeiakttattallerededahangikkoppmotesplanaden.Da øynenehanshaddevennetsegnoenlundetildennedisen, somvarsomild,sompulverisertild,oppdagethanatden bestoavrødt,finkornetstøv,knaptfølbart,somvarvirvlet oppfradenhardtrampedejordenavdenakneføttenetilen flokkbarføttedansere.Skyensomforikkelengesidensteg somensøyleidenstilleståendeluften,haddevidetsegvoldsomtutitoppen;forøyeblikketbredtedensegantageligut overhelebyen,tenkteClarence;ogomdenneskyenhadde kunnetstengeforsolen,villedensikkertværtvelkommen, mensolentrengtetversigjennomden,solenblehengendei hvertenestestøvkornslikatlysetogvarmenbarebleenda merfortettetavdenstoreskyen,snarereennoppløst,ogi tillegggadenvarmenetslagskonkretnærvær,ethåndgripeligognestenuutholdeligpreg.Detfantesingentingsom kunnebeskyttemotdennevarmen:Trærneiutkantenav esplanadenvargamleogutenkraft,bladverketsomvar

14

igjen,varsåtyntoginntørketatdetvarsometsåldsom spredtesollyset.

Nårdetgjaldtdanserne,vardetunge,svartemennsom såuttilåutføreenslagskrigerskfridans,manskulletrodd hverogéndansetforseg,utenåbrysegomdeandre.Riktignokvardetnåogdanoenbevegelsersomførtealledansernefremoverogderettertilbake,omtrentsomnårbølger slårmotenklippe,mensdeherslomotdentettpakkete tilskuermengden,mendissebevegelsenevirketløsrevetfra selvedansen,somomdenenestehensiktenmedåutføre demvaråholdemengdenpåplasslangskantenavesplanaden.

Clarencebetraktetdanserneengodstund.Detvarførste ganghanopplevdeeninnfødtdans,ogdetnye,detlitt barbariskfremmedevedopptredenenfikkhamtilåstoppe opp.

–Dedansergodt,sahanomsiderhøyt. Enavdesvartekjempenevedsidenavhammønstretham uvennlig.

–Kallerdudetå«danse»?sahansurt.–Jegkallerdeti bestefallå«hoppe».

«Javisst,ja,dehopper»,tenkteClarence,«dehopper, mendedanserogså;deternokderesmåteådansepå.»

–Dekanikkedanse,fortsattedensvarte,–de…

Menhanlotsetningenhengeiluftenogspyttetistedet foraktelignedpådenrødejorden.

–Snartskaldufåsedans.Duskalfåsedansnårkongen…

–Kommerkongensnart?spurteClarence.

–Hankommertilfastsatttid,sadensvarte.

–Hvilkentid?saClarence.

–Somjegsa:tilfastsatttid.

–Detforstojeg.Menhvilkentiderdet?

–Detvetkongen!sadensvarte.

Denskarpetonengjordesluttpåutspørringen.

«Kanjeghasåretham?»,tenkteClarence.«Menjegsajo ingentingsomkunnefornærmeham.»Pånybetraktethan

15

danserne,menhansådemikkelengersågodt,fordenrøde skyensåuttilåhablittbetrakteligtettere.

–Jegerkommetforåsnakkemedkongen,sahan.

–Duvilsnakkemedkongen?sadensvarteogmønstret Clarencepåny.

–Deterderforjegerkommet.

–Uhørt!sadensvarte.–Deterrettogslettuhørt.Tror duvirkeligatkongentarimothvemsomhelst,ungemann?

–Jegerikkehvemsomhelst,saClarence.–Jegerhvit! –Hvit?sadensvarte.

Hanskulletilåspytte,mentoksegidetisisteliten. –Erjegikkehvit?saClarence.

–Detkommeraldrihvitepåesplanaden!repliserteden svarteisammeskarpetonehanhaddebrukttidligereforå setteenstopperforspørsmålene.

Nei,denneesplanadenvarikkeetstedderhvitemenneskervillevågetseg,tenkteClarencebittert.Dehviteville ikketåltkroppskontaktenmeddensvartehorden;dehvite forskansetsegidesvalevillaenesine,ellerdespiltekortpå denoverbygdehotellverandaenmensdenippettiliskalde drinker.

Ogpånysåhanforsegdenrommeligeverandaender bordenestopårekkeograd,medvifter,stripetemarkiser, svartekelnereihvitejakkerogkaldeflaskerikjølere.En uketidligerehaddehansittetpådenneverandaenogspilt kortogdrukket;hanvarpåfornavnmeddeandrespillerne, oghangaordrertildesvartekelnerne,hanvarhøyrøstet oghoverendehånlig…Mennåvarhanikkelengerpådette hotellet…Villehannoengangvendetilbake…?Nei,han villealdrivendetilbake,forallevillesnuryggentilham:Det varikkeénavdissehvitemennenehanikkeskyldtepenger, pengerhanhaddetaptispillogattpåtilpengerhanhadde lånt,menshanennåhaddeethåpomathanskulleforandre seg–etvilthåp!–omåtvingelykkenoverpåsinside.

Lykken…!Detvartilålesegihjelav.

Menhvaiallverdenhaddefåtthamtilåspille?Han somikkeliktekortspill!Hansomaldrirørteetkort!Men

16
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.