Utdrag Kjære Elling

Page 1

KjæreElling

KjæreElling

30årmedutsikttilparadiset

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-80131-1

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsdesign:StianHole

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Sattmed10.2/12.6pktSabonogtryktpå70gMunkenprintcream1,8

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Innhold

Forord 7

ToreRenberg

NoenordomElling9

SunnivaM.Roligheten

Mvh.dinstørstefan25

LarsSaabyeChristensen

Kobberetssorg29

KjerstiHalvorsen

Verdensangstenertalentetspris31

LarsElling «HvorforhardukalthamElling?»41

AlfonsJørgensen

FraAlfonsJørgensensgjenglemtearkiver44

HeleneFlood

Utsikttilåpenhetssamfunnet47

VigdisHjorth

Du,Elling,erikkenedefortelling54

HelmutZhuber

Elling,iegenperson56

5

AnnemarieStoltenberg Endelig!60

MímirKristjánsson HvavilleEllinggjort?62

LarsLillo-Stenberg Over20århargått71

PetterNæss

PerChristianEllefsen InniEllefsen92 Ombidragsyterne 100
Heltnormalgalskap72 MortenAuklend Brødreiblekket74

Kjæreleser, For30årsidenble Utsikttilparadiset lanserttilstorbegeistringfraanmelderneogleserne.Iløpetavtidensom hargått,harromanenshovedperson,Elling,oppnåddnoe somerfålitterærefigurerforunt.Hanerblittallemannseie,ibok,påfilm,iteaterstykker,iIngvarAmbjørnsens egneopplesningsturneer.Sånnsettkanmanhalettforå tenkeatvikjennerElling,atviharhamnå.Menstemmer det?

ForåfeireEllingstilblivelse–hans30årsbursdagibokform–erdetfintåsetilbake,ogpekepåsalgstallog anmeldelser,løfteenkjentsuksess.Detholderpåsettog visåropehurraogja,måhanleve,foralttyderpåat bøkenevilleveogblilestimangeårframover.Vårtanke harværtatdetvilværevelsåinteressantåundersøke Ellingpånytt,betraktehamfrafleresynsvinkler.Hvordan serEllingsuniversutmed2023-brillenepå?Hvordanblir hanforståttavyngrelesere?Hvaharhanbetydd,oghva betyrhan–ellerkanbety?

ForlagetharkontaktetetknippeforfattereogElling-lesere tilenfeiringav30-årsjubilanten.DetteerenboktilElling, foråfeirehamogAmbjørnsensrikelitteræreunivers,men også–håpervi–enpåminnelseomatEllingerstadigi utvikling,iendring,fordileserneersåmangeogvarierte, serhammedsittegetblikk.

Godlesing!

NoenordomElling ToreRenberg

«Hvavardetjegstoogsa?Hvaihimmelensnavnvar detjegbegamegutpå?Jegmener,entingeråsprenge grenser.Enannentingeråsprengesittegetliviluften.»

Baresi:Elling

Åromannet,slettikkeofte,dukkerdetopplitteræreverk medkarakterersomovertarselveverket;karakterersom blirsterkereennforfatterenselv,karakterersomblirså rommeligeogpresiseatdeblirvirkeligeforleserne;man følermankommerpåtomannshåndmeddemogmanbegynneråsnakkeomdemsomreellestørrelser.Viglemmer nærsagtatdeegentligikkefinnes.Detersomomdeervirkeligereennvirkelighetenselv,ogdermedinntrefferdette onomastisketrolldommeriet;navnettildissekarakterene erblittbærereavbådedemselvogsåmangeflereenn demselv;etsettavnøyaktigeemosjonerogvesenstrekk, enmåteåseverdenpå,ethumørogenskjebne,detlegendarisk-arketypiske.Foretprivilegiumdetteerforenforfatter,åskapeensliklitterærhendelsesomenkarakterav dennetypener.

Leserenvethvemjegsnakkerom:

Tora.

Mattis.

Jonas.

Ellerhuskernoendissenavnene,somisintidskapte sammesemantisk-monstrøseeffekt:

Kiempe-Ane.

9

LilleMarius.

TerjeVigen.

Baresinavnetderesogdetstigerfram.Enstråleglansav menneskelighet.

Baresi:Derrick.Dickens.SophieElise.Nietzsche.

Baresi:Elling.

Lierpsykiatriskesykehus

DaIngvarAmbjørnsenfraTønsberg,født1956,gautden førsteromanenomEllingi1993, Utsikttilparadiset,var detgåttover10årsidenhanportretterte,utenskånsel, norskpsykiatriidengufneskildringenavforholdenepå Lierpsykiatriskesykehuspåmidtenav70-tallet; 23-salen.

Dettevarromandebutenhans,littuvørenogstivispråket, noeklisjétyngetogutendetseneremesterskapet,menhvilkenforfattertumlerikkemedsånttidligikarrieren?Deter ikkenoeåholdeimotstandenvår,detvilleværemerenn merkeligomvistegframheltferdigemedførstesetning (jegkommerifartenikkepåandreennThomasMannsom hargjortdet; Buddenbrooks).

I 23-salen trumfer,kanvisi,materieoverutførelsen, mentilgjengjeldvarmaterienrystende.

PåLierherskerforhistoriskebehandlingsmetoder,de tvangsbehandledepasientenepåsykehusetstyngsteavdelingbeltelegges,deligger«somkadavre»isengenepå salenetteråhafåttsitt«morfinkyss»avensåliteempatisk pleieratmansendertankenetilDickens’skildringeravet omsorgsfattigsamfunnpådetengelske1800-tallet.Skildringeneflommeroveravovergrepoginhumanadferd.Å lesedettei2023eraltsåikkelitterærtfortumlende,men deteropprørende,forstemmendeogforvirrende;levde jeg,somblefødti1972,samtidigsomdettehendte?Det eråpenbartmenneskerinnlagtpå23-salensomikkehører

10

hjemmepåenavdelingavdennetypen,likeåpenbartsom deteratenavdelingavdennetypenikkeburdeeksistere. Foregikkdettesideomsidemedminbarndomi70-årene?

Ambjørnsenvisstehvahansnakketom,såja;hanhadde selvarbeidetsompleierpåLier.

23-salen erenplotløsroman,utenensentralintrigesom motor,ogdetteplotløsevedAmbjørnsensførsteforsøki romansjangerenkanvirkelittstagnerende.Herfremtrer hendelseetterhendelse,skildringetterskildring,karakter etterkarakter,detersomenstyggelvsomdrarseggjennom detmenneskeligelandskapet.Menetterhvertsomromanen,medsindvelendeegenart,skriderfram,kandenne grufulltfargedemonotonienogsåopplevessomenselvstendigkvalitet;omtrentpåsammevisDostojevskijløstedeti sinSibir-roman Opptegnelserfradetdødehus (1861),hvor

moskovittenladeviltreintrigenesinetilsideogstiltesamfunnsborgerneopppårekke,adeligsombonde,vedsiden avhverandre,portrettertpåsammenedverdigendested,en interneringsleirforkriminelle.Effektenavdetteplotløse kan,medenheldighånd,gietromfordetportretterte,et rometdrivendeplotiandreromanerkanforskygge.

TiårsenerevarAmbjørnsensforfatterskapblittdetvi kjenneridag;selvstendigogegenartet,fyltavomsorgfor menneskene,stilsikkert,slagferdig,ironisk,enormttreffende,sjeldentmorsomt,sjeldentvondt.Tiårsenerehadde ogsånorskpsykiatriendretsegfraskrekkveldethanbeskrevi 23-salen,menlikevelkanvistilledetfølgende spørsmålet:

VilleEllingpåetgitttidspunkt,omhanlevdepå70-talletogblesåsyksomhanbliridefireførsteromanene, kunnebliplassertpåLier?Medsinmassiveparanoia,fullkomnepsykotiskesammenbrudd,raserianfallogvrangforestillinger,drøyeadferdoverforandremennesker?

Ja. Detvillehanjo. 11

EttersomElling-bøkeneerførstepersons-fortellingerog ikke,som 23-salen, fortaltitredjeperson,kandethende atdetteveslepoengetsååsiskjulersegiromanene.Det erlikeveltydeligomvigårforbiEllingssuverenetoneleie ogserhvasomfaktiskforegår,foreksempelifinalenav Utsikttilparadiset (1993):Ellingmisterdet,helt,ruller rundtpågulvet,hallusinerer,snakkermedsindødemor, hørerorgelmusikk,tisserpåseg,og«bestemtemegforat jegikkevilleværeEllinglenger(…).»Derettergårhanløs pådenoppblåsbaregummidukken.

Altsammenkanvikjenneigjenfrakandidatenepå 23salen.

HerblirvikjentmedetavvesenstrekkenetilElling:Når detgårhamhardtimot,søkerhantilfluktienannenidentitet,faktiskelleroppdiktet.Hansplittersegselvopp,noe hanmestrergodt,hanerjosågladifortellinger:Merom detsenere.

NårviharmedensåfolkekjærkaraktersomEllingå gjøre,enkaraktersomnestenharfåttetsøttrykte,frembåretavfilmatiseringeneavromanene,sombetontedet keitetefremfordetkatastrofale,detsnurrigeframfordet sinnsforvirrede,erdetbetimeligåhadettemedseg:Romanenehentersinpustfraveldigtungeting.Deterfradette, detskrekkelige,defoldersegut.

Ambjørnsenerjo,ikkesant,endyptmelankolskforfatter.

Oftemedetfreidigfliromkjeften.

Erdetløyeellererdettragedie?

Elling-bøkeneerikkesøte,mendeerhysteriskmorsomme.

Allevetdette.

Deterogsåenrefleks,enaktivmuskel:SiElling,såbe-

12

gynnerdu,mestsannsynlig,åsmileoglatterenliggerikke langtunna.Hvorfordet?Bøkenehandlerjoomenpsykisk nedbruttmannsomiåpningenavførstebokmisterdet enesteankeretidettragiskelivetsitt,mor,ogderfraerdet, reduktivtsagt,ensyvbøkerlangseriesomskildrerentristessemeddetenepsykiskekollapsetetterdetandre,den enefornedrelsenetterdenandre,altsamletienmannmed multiplediagnoser,innendenstoreensomhetensetterseg ogviserataltebberut;ogutenatEllingnoensinnevilbli friskelleropplevenoengledeutenfordengledenhanselv kanskapeiegetselskap(som,detkanvisi,erenbetydeligevnehanhar;meromogsådetsenere).

Sceniskkomikk?

Situasjonskomikk?

Jo,detfinnesnoeavdetibøkene.Jeghuskerforten scenefraboknummerto, Fugledansen (1995),somer enledigereogåpnereromanennåpningsboken, Utsikttil paradiset, fordidentilbyrinteraksjonmellommennesker ogaltsåermerrelasjonellenndeninni-hodet-surrendeog noksåsceniskfattige(menforestillingsrike)førsteboken, hvortrygdedeEllingstortsettsitteriblokkleilighetensin idrabantbyenhvorhanblefødtogsamlerpåaltsomhar medGroHarlemBrundtlandågjøre(foretmotiv,Gro, somhunblekaltiminbarndomogkallesiElling-bøkene, er;jegblirveldigmisunneligher!);detteerhvaKissvarfor metalhodenepå80-tallet,ellerTheSmithsvarformegien periodeavungdomstiden;fanboy.Ellingharmistetholdepunktetilivetsitt,mor,ogopplevertrygghetiGro–men bakdenneinnledendefrigjøringensommorsdøder,murrerkatastrofen;hanerblitt«observatøreniskogkanten» med«utsikttilparadiset»ogettersomromanensalvor tykner,forsvinnerhanlengeroglengerinnidenfarligetilstandensomskalgjøreathantilsluttliggerder,overfalt avsegselvogavsittegetliv,pågulvet,hvorhanharglidd nedog«rulletoverpåryggen»ogtissetpåseg,ogbe-

13

stemtseg«foratjegikkevilleværeEllinglenger.»Romanensdramaturgiogkurve,bakkeformet;etstigendehav, lengebarefascinerende,etterhvertfaretruende,såkatastrofalt.

Jegharlestdennesluttscenenmangeganger,oghver gangharjegfunnetmegselvgråtendeforanboksidene.

Dissesammenbruddeneskyllermedjevnemellomrom innoverromanene,isærdeførsteiserien.

Dennevntesceniskekomikken,derimot:

Enfemtisideruti Fugledansen,denveldiggodeogrelasjonelleoppfølgeren–hvorEllingerinnlagtpåBrøynes, fordihan,hehe,erien«litthektiskfaseavlivet»,ifølge segselv,ogharfåttenhjertevenn,KjellBjarne,Aktuell Rapport-leseren,storspiseren,denubekymredeogenkle (fårklumpihalsenbareavåsinavnettildennebamsen,fyfaderforenkarakter,IngvarAmbjørnsen!)–kommerdetensterksekvens,somogsåeretgodteksempel påscenisk(tragi-)komikk.Herervikommettiletlykkelig punktiEllingsutvikling,ethanofteidissebøkenelengteretterogharhyppigefantasierom;atenkvinnevildele tidmedham.Atetromantiskforhold,somhanforøvrig aldriharhattilivetsitt,eriemning.Dennegangengjelder detpleierskenGunnvedBrøynes.Detervinterogdeer uteogspaserer–ogdetteskjerikkehverdagilivethans, athaneruteoggårmedenkvinne,endatilenkvinnesom, ifølgeham,viserenvisstypeinteresse:Detharaldrihendt før.Ellingløftesutiekstaseogoppleververdensom«så vakkeratdetnestengjordelittvondt»,deterkuldegrader iluftaog«sneenlåkritthvitoverdebølgendejordene»; hankommerisittlyriske,innlevendehjørne;ethjørne, ellersnarereetstortfelt,leserenavbøkeneomhamskal bligodtkjentmed.Elling«gjørsegsinetanker»,somhan såoftegjør:Hansersegselv«stoppeGunnmedetforsiktiggrepikåpeermethennes».Han«serhennedreierundt medethåpefullt,littspørrendeblikk.Rødmerhun,ellerer

14

fargeniansiktethennesbareetresultatavdenfriskeluften?»

Å,Elling.

Neiognei:

Etterdenneåpningenmotdenstoreromantikken,kommerdeøverstibakken,hvorveiendreierinnmellomgranene.Gunnstanserogpekernedidalen,hvordetliggeren «ganskestortrelasthandelhunvillegjøremegoppmerksompå».

Hvasierhun?

«Dernedejobbermannenmin.Lars.»

Elling:

«Hodetmittvarlikevarmtsometferdigtilberedtsmalahove.Jegsåenannenvei,ogforsøkteårykkeløsen brøytepinne.Detgikkikke.Pinnensattfast.Jegsåpåden, medfornyetstyrke.Detvarheltubegripeligatentynn bambusstilkkunnesittesåubegripeligfast(…)Denpinnenskullejegha,omjegsåskullebrukeminesistekrefter pååfådenløs.Jegrevogsletiden,ogmedetrykkfikk jegdentilsluttløsfradenfrosnegrunnen.Denvarlittfor lang,såjegbrakkavendelavden,ogslengtedenkorte endeninniskogen.Jegstoigjenmednoesomligneten russestokk.Denhaddeenherligspenst,ogjegfikkengod følelseihelekroppennårjegdengteløspådentettpakkede brøytekanten.»

Hvasomgjørengod(episk)forfatter

Jegfårlysttilåsi:Herkanmanlesehvaengod(episk) forfatterholderpåmed.Dettemeddennebrøytepinnen. Detersåpartikulært,deterensålitendetalj,ogdeterdet somgjørhelescenen.Deterdetsomfårdetheletilåstige fram,ogdeterdetsomfårdeg–meg–tilåhuskedette.

Kjennedetifingrene.Hvordandeteråholdeenslikbam-

15

buspinne.Detersånnjegoppfatterengod(episk)forfattersinnlevelse:Hanspasereromkringilandskapet,Ingvar Ambjørnsen,somElling.

Brøytepinnensomromanforløseren,altså.

Metaforen

Dettefyllermegmedsødmeogtragikk:Blokkmetaforen iElling-bøkene,somblirpresentertsåtidligidenførste boka(ogselvsagtliggeridensyrligetittelen).Høyblokkene–iDDR,Honeckersmillionprogram–somdukket oppoveraltidennorskeetterkrigstiden;jegerselvoppvokstienradmedrekkehusibakkenenoenhundremeter unnatresværeblokker.

Hvavardet?

Engrandiosidéomlikhetogfellesskap.

Oghvabledet:Sosialdemokratietsfremstesymbol–og etterhvertettegnpålavklasse,ogetterhvertetmobbeoffer.Såironisk.MendeterderEllingbor.AtAmbjørnsensatteakkurathaminnidisserammeneogvisteat likhetstankegangensomliggeridetteidealeterenormt problematisk,varskarptgjort.Idennebokenhaddehan ensentralmetaforsomvarveldigsterk.ImidlertidforegårikkedisseromaneneiGerhardsen-æraen.Vierikkei 1956.Detteforegårmotsluttenavårhundret,ognåtrengerblokklivetenforsvarsadvokat.DetfårdetiElling:

«Detvarliksomblittenslagspopulæroppfatningatdet åboiblokkvarnoenærmestnedverdigende.Dengangda blokkenebleoppførtheruteideslakeskråningenepå femtitallet,haddedeværtnasjonensstolthet.(…)Iårevis haddejegirritertmegoverdennenedvurderingen,janærmestlatterliggjøringenavhundretuseneravmenneskeri dettelandet.Forselvhaddejeghattengodoppveksther

16

ute.Atjegnokharværtlittaveneinstøinghelelivet,erjeg fullstendigklarover.Menjegharfølt,ogjegfølerentilknytningtildemenneskenejegleversammenmedher.Vi ernærhverandreirenfysiskforstand,nesten40000stuva innoverogunderhverandre,detertynneveggermellom vårelivogviblirrasktvanttildennyenaboensdo-vaner. Mensamtidigerdetikkenoeproblemåopprettholdeden distansensomskaltilforatmanharsittegetprivatliviriktiggrep.Ogmensjegstoderogbetraktetlysetsomstrømmetutavvindueneblejegfyltavenvarme,enfølelseav samhørighet.»

Deteralvor

Detblirjosagt,imodernetid,omChaplinogom GroundhogDay ogallgodkomedie,atdenbestekomikkener akkuratdetfordidengårarmiarmmedalvoret,ja,sågar tragedien.AllerfremstiElling-bøkeneerdetdennevekslingen,skjulendeforfatterenssømløsekontroll,heltog fulltitaktmedEllingsegneorganiskesvingninger,somer såuorganiserte,somskapermesterskapet–deterogsåmin opplevelse.

Ellingsomstiger,Ellingsomsynger,Ellingsomstiger, Ellingsomsynker.

Utidetlattervekkendelyset,selvreflekterende,forestillende,fantaserende,passerendegrenseettergrense,vival ettervival,nedverdigelseetternedverdigelse,«jegvarså sliten,såsliten,»somdetståri Elskmegimorgen (1999)

–kanskjedenmørkesteavdeseksbøkene?–Ellingsom begynneråtrikkeogågårundtibyenogfrekventerebyens venteværelseri Ekkoavenvenn (2019)foråoppleve noefellesskapmedmenneskene,såbevegende,Ellingsom jevnligblirbortført«avutenomjordiskevesener»isamme roman,«såtrettjegvar!Såheltogholdentutkjørt!»Så

17

tristdetteer,såbunnløstfælt,ogElling,somi Elskmeg imorgen møter«pølsebodkvinnen»,somhanblirsåbetattavpågrunnavden«skjeveskjønnhetenhennes».For åkommehennenær,ogforåløftesegselvopptilet nivåhanmenererhenneverdig,såutførerhanetavsine mangeselv-diktendebravurnumre,idethantrerutavseg selv,skapersegennyidentitetforåoverleveogleve.Han erikkevokstoppiNorge,fortellerhan,nei,hanerfødt iBuenosAires,og«entendutrordetellerei,sålærte jegåsnakkeiNgombo»,oghervokstehanopp.Elling larsegrivemedavsinegeninnlevelsesevne,hansnakkerom«gamleKedanga»,byensmedisinmann,som«gikk rundtmedetpenisfutteral,ogetkyllingbentversgjennom underleppen»;Kedanga,som«sørgetforatikkeeneneste sjeltokimotJesus,iallfallikkesålengevivarder».

IngvarAmbjørnsen,æresborgeravLarvik:Sehendene mine.Deløfterseg.Debegynneråslåmothverandre. Applaus.

Fordeterjoikkemorsomt,ikkeidetheletatt,deter blodigalvor,somDumDumBoyssangdajegvar14:«Ide sisteparårenehaddejeghattdetmedåforsvinneformeg selv.Bliborte.»

Ellerdenhjerteskjærendesekvensenfrastartenav Utsikttilparadiset,hvorEllingerigodthumøretteråha riggetsegtilmedkikkertistua,ogdettemerkeligeoppleggethvorhanharbåretfarensgamleskrivebordoppfra bodenikjellerenoglagetsegenslags«bro»foråspionerepådeandre(enfantastiskvariantavHitchcocks Vinduetmotbakgården)iblokkatversover,oghanminnesen scenefrabarndommen:«Medetsmilmintesjeghvordan destoregutteneisyvendeklassehaddetvungethodetmitt nediklosettskålenfor’åspylevekkflasset’.»

Godpsykologiskforfatter,IngvarAmbjørnsen.

Jegserikkeformegathanplanleggerromanenesine noesærlig.

18

Deteraltsåbaredetmankaller«innlevelsesevne»og «tilstedeværelse»iegentekstoglittgodgammeldags «observasjonsevne»og«enraskpenn»,samtnoe«intuisjon.»

Tonen

Åtreffetonen;vimåsinoeomdet.

Alleforfattere,trorjeg,vetatforåforløseengod roman,såmåtonentreffes.Dukanhaetsåbraromanoppleggdubarevil–entendeterplotdueruteetter,eller psykologi;hvasomhelst–mentrefferduikketonen,vil detikkeløfteseg.Dettegjelder,såklart,bådejeg-fortellingerogtredjepersonsfortellinger.Jegharselvopplevddet,å slitemedtonen,åsitteder,dumforantastaturet,ogseat detjegholderpåmedikkeløfterseg,fordisangenerfalsk. Damådetjobbes,ellerbarekastes.

AmbjørnsentraffEllingselskverdigeoglattervekkende ogsørgeligetonefraførstesetning,ogderblebådehanog litteraturenforløst(dissebøkeneharikkesåsterkform; deter,omoverhodetnoe,deressvakeside;mensvakheten eraldriveldigpåtakelig,determeridennestilen;«ja,de kunnehattenmerutfordrendeform»;ogsåerspørsmålet:Villeakkuratdisseromanenkleddenmerkunstferdig form,velutformedekapitler,ellerhvadetnåkunnevære?).

Tonen,språketiromanen,denkomisk-tragisk-ironiske tonen.Denmaniskselvreflekterendeogselvanalyserende tonen;oghvadeninneholder,sånnjegleserdet,skaljeg skrivemeromtilslutt,etteratjegharskrevetomtoandre ting:

19

Åholdeutienserie

FraogmedEllingibokfem, Ekkoavenvenn (2019),flyttertilDrammenetteråhaværtpåinstitusjonienårrekke, etteratKjellBjarneerdødoghanerblitteldre,erhan enmerbehersketmann,sånn–stortsett,da.Hanhar fåttenslagskontrollpådekatastrofalesammenbruddene sine;kanskjeerdetegentligerfaring.Denneselvinnsikten ernokdetstørstebruddetiserien,densomførertilfraværetavkatastrofene.Hvaskjermedromanenenårdette harinntruffetilivettilElling?Detdemper,sånnjegoppleverdet,noeavintensitetenibøkene.Fortsatterhanfullstappetavtvangshandlinger,fortsattlikeforestillingsfull, menhangårikkelengersålangtned.Determassesomer topplitteraturher,ikkeminstnårhanskaffersegenfake Facebook-identitetsomChristopherBrennai Ekkoaven venn,menidetAmbjørnsenførteEllinginnidettenyelendet,ogikkeminsttoklivetavKjellBjarne(noehannok måttegjøre),somskaptesåstorlesersorg,såtappethan ogsåromanserienforetflotthjerte,ogidethanlotkarakterensinblinoefriskere,såtappethanogsåbøkenefordet storealvoret.Samtidigåpnetdettesettetavfraværogså oppforportrettetavnoeannet;denlangtidssyke;deter ogsåentragedie,seig.

Denminstviktigeavromanene,menperiodevisveldig kosteligeog,skalvikalledet,«treffende»,synesjeger blogge-romanen YokoOnoerensjarlatan (2021).Denbeståravenrekkemindrestykker,hvorvimøterkommentatorenEllingienserieblogginnlegg(somaldriblepublisert, vel,Elling?).Denmestoutrertebokeniserien,måvære densisteogkorteste, Ingenkanhjelpemeg (2020),somer enhysteriskidéoglikehysteriskgjennomført;Ellinghar sattsegforeåframståsomlitteraturkritiker,ogemneter, herregud,MichelHouellebecqsroman Lanzarote.Ialle dager.Deterenvillidéogdetervilllesning;denneboken

20

harenenormstyrkeiatdenikkelignernoeannet.Så detvarsånnAmbjørnsenvalgteåavslutte(?)sagaenom Elling.Hertokhaninnersvingenpåalle,og,jegviltro, ogsåsegselv.

Detresistebøkeneerogsåpregetavåværeskrevetien gjenoppdagelseavegenkarakter,ieninspirertraptuspåto år(!),dekomsværtmangeåretterdefireførste;mankan tenkepåetbandsomfinnergledei reunion medetband detroddevaroppløst,ogaltsåikkesomA-ha,somikke egentligsåuttilåfinnefulltsåmyegledeiåværesammen igjen.

Jegtenkerpådettemedåholdeutienserie.Jegharselv opplevddet,menjegklartealdriå(villealdri?)holdedet gåendesålenge.Detkreverstaminaavensæregenkarakter.Allevethvordandeflestetv-seriertapersegstygtnår sesongfem,seks,syvkommer;deterveldigfåforuntå holdekokensom BreakingBad

Omikkedeto–tresisteromaneneharsammekolossale nivåsomdefireførste,sågirdelikevelmasse,isærelegisk, tilserien,ogjegharlestdemmedstorglede,jegvilleikke værtdemforuten.Kommerhanmedenåttende,viljegstå ikøenpålanseringsdagen.

Eninnrømmelse:JanInge

Jegmånestenfånevne,kort,noesomerlittselvsentrert, mensomfremstårformegsomeninteressantoppdagelse.

Jegharselvskrevettoserier,deneneerkvintettenomJarle Klepp,ogdenandreerden,ennåuavsluttede,trorjeg, serienomHillevågsgjengen; Teksas-serien.

Idensistnevntefinnesdetetmylderavkarakterer,og isentrumavfortellingenstårJanIngeHaraldsen,ensomhetensnedersteprins,lederenfordenkriminellegjengen fradennebydeleniStavanger.

.
21

Jegskalsidetkortogenkelt:Jegharfrydetmegi arbeidetmedselvsentrerte,grublende,religiøstsøkende JanInge.Jegharlevd,oglever,sterktmedham,medden vaklendepsykenhans,meddetbarokkespråkethankan ramleutiogsååsigåoppi;jeghartilogmedoftegått medenforestillingomathanerenheltoriginalkarakter, noeingenkaraktererselvsagter;allefinnesalleredehos Vergil.

Ogsåoppdagetjegdet,hvorjegharfåttsåmyeavJan Ingefra,hvasomharliggetlagretimegsidentidligpå nittitalletdajeglestedetførstegang;duharskjøntdet: Elling.

JanIngeerenbroravElling.

Detersånnlitteraturenfungerer.

Denhentersinpustfradebøkeneduharlest.

Deterheltfint,detersånndetskalvære. Ogdetvarfintåfåsagtdet.

Fortolkningen,forestillingen,forfatteren

Jegharberørtdetmangegangerallerede,mennåskal jegutdypelittdetjegharstreifetsåmangeganger:Den drivendekraften,Ellingsforestillingsverden,hansforestillingsevner.Vedsidenavportrettetavdepsykiskekollapseneerdetteromanenesstoreforce,og,vikansi,deterher Ambjørnsenssæregneogviltretalentfårutfoldesegtildet maksimale.

Serieneretmesterligportrettavetdedikert,forskende, assosiativtmenneskesinn–etseksualfiksertogoppfinnsomttankekjør,ennærtagendeintelligens,enormtsterk innlevelsesevne.Oghvaeregentligdettefornoe?

Deterenforfatter.

Deter,ja,jegvilsidetsånn,nærsagtdefinisjonenpåen ordentlig(roman-)forfatter.

22

Hørhvordanhansetterigangi Fugledansen,GroHarlemBrundtland-fanenElling,idethangrublerlittrundt detteatGroegentligerutdannetlege:«HarGronoengang praktisert?Utøvetdenlegegjerningenhunerblittutdannettil?Haddehunforeksempelstukketetrektoskopopp iendetarmenpåenpensjonertsyerskefraEinaforåkontrollereforholdenepånærthold?»

Etstedsierhandette,klaroversinegenevne:«Jegble heltrevetmedavminegenveltalenhet.»

Hørhvordanhansnakkerisammeroman,omden nevnteektemannentilpleierskenGunn,Lars:«Plutselig stohunder,mendenneLarsvedsidenavseg(…)Han varlitepen.Veldiglitepen.Nærmeststygg.Potetneseog hentesveis.Mindreennmegvarhanogså,hanhaddenoe avdvergensufrivilligekomikkoverseg.Jegkomtilåtenke påenlitepåaktetsportsgrensomjeghaddelestomiavisene,nemligdverg-kasting.»

Krenkelse;ingenkommentar.

Denneforfatter-figurenerikkeresultatetavenskarp observasjonframinside,denerikkeengangmin,dener Ellings,denleveriforestillingenehansomsegselv,helt fraførstebok.Hanerenleser,hanharværtdetsidenhan varliten.Handrasmotlitteraturenogmotforfatterne: «…dentenkendeforfatteren.Detvarenrollejegvirkelig drømteomåinneha.»Ogstadigvekkmerkerhan«atforfatterentokplassimegigjen».

Se,nårduleserdisseromanene,hvordanEllingopererer somenslags1800-tallsforfatter(vivethvordandissevar eksperterifargerikkarakterdannelse)ogskaperkarakterer,girdemnavn,utseende,egenskaper,lardemvokse, lardemfyllerommetdetrerinniviaforfatternesskildringsevner.RolvUlven,flykapteinenhanmøteridethan ogmorerpåveitilBenidormiboknummerto;mannensommed«engutteaktigsjarmriverandremedseg».

Eller«VesleKatrinefraTranbygda»isammeroman,fly-

23

vertinnen,«Katysomvennenekaltehenne.Katymedden kvikkereplikkenogdenperlendelatteren.Lojalogpliktoppfyllende,alltidmedetoppmuntrendeordnårlivet buttetimotforenavarbeidskollegene.(…)Forenflott rompe!»

Dukanslåopppånærsagtenhvilkensomhelstsidei dissebøkeneogvære,lesendelykkelig,vitnetildettevrimmeletavliv,avmennesker,skaptavEllingsforestillings-og innlevelsesevner.Detflyteroveravdisseinnbilteeksistenseneiromanene,detteikke-levendepersongalleriet,deter enormtfargeriktogenDickensverdig.Deter,ellerhva,et selvportrettavforfattereniarbeid,ogdeter,detmåvivel tro,IngvarAmbjørnsenselv.

Sånnhanserverden.Ikke-virkeligvirkelig.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.