Utdrag Migrasjon historien om menneskehetens vandringer

Page 1

MIGRASJON

MIGRASJON

Historienomossalle Oversattav

Eve-MarieLund,MNFFO/MNO

SAMMILLER

SamMiller

Originalenstittel: Migrants–TheStoryofUsAll

OversattavEve-MarieLund

SamMiller©2023

Norskutgave: ©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2023

ISBN978-82-02-68242-2

1.utgave,1.opplag2023

Omslagsillustrasjonogdesign:MariusRenberg

Sats:Type-itAS,Trondheim2023

Trykkoginnbinding:LivoniaPrint,Latvia2023

Satti12,5/14,4pkt.Bemboogtryktpå70gHolmenBookCream1,8.

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser.Utensærskiltavtalemed CappelenDammASerenhvereksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekning deterhjemletilovellertillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretil åndsverk.

Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvaroginndragning, ogkanstraffesmedbøterellerfengsel.

www.cappelendamm.no

Tilminecovid-kamerater:Jane,RoxyogFergus

OgenspesielltakktilHeraklit, LaSaggiaNuotatrice ogslaktereniShillong

Innhold Innledning ........................................ 1Neandertalere,sapiensog Beagle ................... Ettidligmellomspill .............................. 2Babylon,Bibelenog VillVest ...................... Andremellomspill 3Fønikere,grekereogariere Tredjemellomspill 4Landsforviste,romereogvandaler .................. Fjerdemellomspill ............................... 5Arabere,vikingerogneo-trojanere ................. Femtemellomspill ............................... 6Genova,Columbusogtaino-folket ................. Sjettemellomspill ................................ 7Virginia,slaveriog Mayflower Sjuendemellomspill 9 21 38 42 66 70 94 97 123 126 157 163 192 198 227
8Linné,ChinatownogFuManchu .................. Åttendemellomspill .............................. 9Sionister,flyktningeroggrandtantePolly ............ Niendemellomspill .............................. 10Frihet,Harlemogregnbuestammen ............... Sistemellomspill ................................ 11Gjestearbeidere,bracerosogwetbacks Notatfraforfatteren Referanser ........................................ Register .......................................... Bildekrediteringer .................................. 233 266 273 295 301 323 329 362 368 412 430

Innledning

Lamegbegynnemedenkort,spesiellhistorie:fortellingenomen migrantsomoverlevdeenkrigogenforferdeligreiseoverMiddelhavetforåbegynneetnyttliviEuropa.Avgrunnerjegmener ergode,holderjegforeløpigtilbakemigrantensnasjonalitetog religion.

ATvarenmannitrettiårsalderen,medgodeforbindelser,som plutseligbefantsegpåtapersidenienlangvarigkrigietasiatiskland.Hanhaddeselvkjempetikrigenogvissteathanville blidreptavseierherrenesomnåstrømmetinnibyenderhan bodde.Disseseierherrene–somsnakketsammespråkoghadde sammereligionsomAT–haddealleredemyrdetsvigerfaren hans,envelkjentskikkelseibyen.

ATsegenfarkunneikkegålenger,nektetåforlatebyenog saathanhellervilledøhjemmeennåbliflyktning.Mentil sluttklarteATåovertalehamtilådra.SenereskulleATbeskrivehvordanhanbarfarenutavbyenpåryggensin.Vedsiden avgikkhanslillesønnogholdthamihånden.Alletreklarte åkommesegirelativsikkerhetinabodalen.DerettergikkAT alenetilbaketilbyenforåleteettersinkone,somhanhadde kommetbortfraikaoset.Hanfantutathunvarblittdrept.

Hangikktilbaketilfarenogsønnenidalen.Sammenmed andreflyktningerdrodetilkystenavTyrkia.Derfratokdebåt utpåMiddelhavet.Dehaddeingenklarplan,bortsettfraåunnslippevoldenogfinneetstedderdevilleværevelkomne.Båten latiliflerehavnersomikkevillehadem,ogsåetstedpådet greskefastlandetditATssvogerhaddeflyktet.Hanfikkhøreat svogerenvarblittdrept.Hanbavedgravenhansogdrovidere.

Flyktningenefortsattevestovermedbåt.Detvarenopprivendereise.DehaddehørtatfastlandetiItaliavilleværeetgodt stedformigrantersomdem,spesieltområdetrundtRoma.De gikkenkortstundilandpåSicilia–derATsfardøde–menble såtvungettilåreisetilbakeoverMiddelhavettilTunisia.Iettår bledesittendefastiTunisia,derATmøtteenkvinnesomselv varmigrantfraLibanon,ogsombleforelsketiham.Hanvar usikker.Hantenktepååblideroggiftesegmedhenne,men drømtefremdelesomådratilItalia,somvarblittetslagslovet landforham.Hanogsønnen,sammenmedandrefralandet deres,klarteåkommesegpåenbåttilItalia,ogdegikktilslutti landvedOstia,likevestforRoma.

IbegynnelsenvardetikkelettforAT,hanssønnogreisefellenederes.Debygdeenmidlertidigflyktningleirrettved strandenderdehaddegåttiland.ATssønnblebeskyldtfor krypskyting,ogdenyemigranteneblesnartinnblandetilokale politiskefeider.MenATinngikksmarteallianser,ogenhøytståenderomergjordehamtilsinhøyrehånd.TilsluttbleAT, vedågiftesegmedromerensdatter,selvenviktigpersoni Roma.

Somnoenleserekanskjehargjettet,erikkeATenmoderne migrant.HanerAeneasavTroja,somlevdeidetsomnåerTyrkia. HansmyrdedesvigerfarvarkongPriam,hanstunisiskekjæreste varDidoavKartago.DenhøytståenderomerenhetkongLatinus,ogifølgeVergilhersketAeneas’etterkommereoverRomai mangeårhundrer.Formegerhistorienenpåminnelseomhvor

10 migrasjon

litesomharendretsegforpotensiellemigranterdesistetretusen årene,ogatmigrasjonalltid,heltfrabegynnelsenav,harværtsentraltimenneskehetenshistorie.Ogerdetfremdeles. Vierallenødttilåsnakkeommigrasjon.Åpentogpresserende. Ogikkebareomdeisolerteland-for-land-greiene;ikkebareom grenserogpassogkvoterogmurerogvisa.Menomnoelangt dypereogmergrunnleggende,omhvemviersommennesker.

Forallelatertilåhaenmeningommigrasjon.Hvismangraver bareørlitegrann,hardeflestefaktiskflere,noengangermotstridende,meninger.Noenavossersværtsåhøyrøstetomtemaet. Andreunngåråsnakkeomdet,sidentemaeterblittsåbetent. Ingensakseruttilåværemeremosjonell,mertilbøyeligtilå skapesplidienfamilie,settevenneroppmothverandre,splitte etsamfunnelleretpolitiskparti.Ogmangeavosssynesdeter vanskeligåsesakenfraandressynspunkt,frasynspunktenetilfolk somikkeersomoss.

Determinpåstandatmigrasjonfaktiskharblittenmoderne erstatningforandresakersompåvirkervårtlivogtenkesett:identitet,etnisitet,religion,patriotisme,integrering,multikulturalisme,trygghet,terrorisme,rasisme.Grunnentilatmigrasjonhar dennerollen,eratdethistoriskogkulturelteretsåviktigelement ihistorienommenneskene.Viernaturligvisalleetterkommere avmigranter.Deterogsåendelavhistorientilhverenkeltavoss, entenviselvharværtmigranterellerei.

Jegvilhevdeatmigrasjonensrolleimenneskeneshistorieofte erblittbagatellisert,oversettellermisforstått.Deterenrekke muligegrunnertildette.Jegharenmistankeomatdenviktigsteer etnarrativsomfremdeleserdominerende,ogsomsermenneskeneshistoriesomenfortellingikontinuerligutvikling(mednoen fåopp-ognedturer),dervillefolkeslagblirforvandlettilborgere, ognomaderblirhuseiere.Idaghardeflesteavossenhjemme-

11 Innledning

adresseogennasjonalitet.Mangeavosseierjordellerbolig.Vier bofaste.Vihørertiletsted.

Menaltdetteharbareværtsantenørlitendelavmenneskenes historie.Detåhaetfasthjemogenlivslangnasjonalitetblirbetraktetsomnormalt,somomdetvarendelavdetåværemenneske.Jegtrorpåsettogvisatdetmotsatteersant:Viernesten utensidestykkesommigrerendeart,istandtilåtrivesnærmest hvorsomhelst.Enbredereerkjennelseavdettekankanskjeoppmuntreosstilårevurderevårtsynpåden«normale»verden.Menneskeneshistorieerstortsettblittskrevetavogforbofastefolk, somgjørkravpååhøretiletspesieltstedellerland,ellernoengangerforårettferdiggjøreetimperialistiskforetak.Detmestsannsynligeeratdeterderesberetningeromegetlivogomfortiden somvilhaoverlevd.Etterminmeninghardetteførttilatvårforståelseavfortidenerblittlettforvrengt.

Måletmitthererågjenopprettemigrasjonsomsentraltimenneskeneshistorie,påenmåtesomogsåkanbidratilåsettepåplass denmodernediskusjonenommigranter.Dennebokenharsom formålåstillespørsmålveddetsomkankalles«bofasthetsmyten», denpopulæremoderneforestillingenomatmenneskerernaturligbofaste.Samtidigviljegutføredetsomkanbetraktessomen rekkeeksperimenter,vedåseviktigeperioderimenneskehetens historiegjennometprismeavmigrasjon,avfolkibevegelse,av samfunnistadigforandring–istedetforettavstagnasjon,bofaste samfunn,fastetnisitetellernasjonalitet.

Deterikkenødvendigåhaværtmigrantforåsemenneskeneshistoriegjennomalternativebriller,mendetkanhjelpe.Jegharvært borteframittfødeland,Storbritannia,mestepartenavmittvoksne liv,avenrekkegrunner:SomektemannborjegiIndia,min konesland,foråarbeideforBBC,foråskrivebøkerog–ganske enkelt–fordijegvil.Desistetiårene,mensdetteprosjektethar værtunderutvikling,harjegdermedbodd(iminsttremåneder, ognoengangermyelenger)iIndia,Tanzania,Nigeria,Tunisia,

12 migrasjon

Afghanistan,Kambodsja,EtiopiaogIndonesia–medflerekorte perioderhjemmeiStorbritannia,somregelihusetiLondonder jegblefødt.Forøyeblikketerdetgreitformegikkeåhanoe stedjegkallerhjemme.Samtidigerdetviktigatjegogsåerkjenneratjegersværtheldig.Sammenlignetmeddeflestemigranter harjegdetenkelt.Pass,jobb,bakgrunn,hudfargeogkjønngjør tilsammenatdeterukomplisertformegåbonestenhvorjeg måtteønske,forlengreellerkortereperioder,påmåterdefærrestemigranternoensinneopplever.Jegeravgjortingentypisk migrant,selvomdeflesteavossvillehattvanskeligforåidentifiserenoensomfaktiskerdet.

Detfinnesingenenkel,uimotsigeligdefinisjonpåenmigrant. Mangeslikedefinisjonerersnevreogkunmentåomfattemigrasjonimodernetid.Dehenviseroftetilnasjoner,grensereller statsborgerskap.Jegharbevisstvalgtenbreddefinisjon,låntav psykologenGregMadison,somskriver:

Enmigranterensomharforflyttetsegfraenkulturtilen annen,derdenandre[kulturen]opplevessombetydeligforskjelligfradenførste,ogisåpasslangtidatvedkommendetar delidagligeaktiviteterogmøterutfordringervedåmåttetilpassesegdetnyestedet.

Jegforetrekkerdennedefinisjonen,sidendetikkeersnakkom nasjonalitet,etnisitetellergrenser.Derforkandenbrukestilåbeskrivebådemoderneogtidligeretidersmigranter,samtdesom migrereravfrivilje,ogdesomikkegjørdet.Denunderstreker ogsåmigrantensopplevelseistedetforavstandenhanhartilbakelagt,ellergrensensomerkrysset.Denomfatterogsåetbredtspekter:fradesomfrittvelgeråflyttepåseg,tildesomblirtvunget tildet,ogallemellomdisse.

Ipraksisbetyrdetteatordet«migrant»omfatterfolkmed utroligforskjelligerfaringmedmigrasjon–slaverogektefeller,flyktningerogpensjonister,nomaderogexpats,erobrereog

13 Innledning

arbeidssøkere.Deterethyperonym,etparaplybegrepsomkan brukesforådekkeallesomhaddetilhensiktåmigrere,ogalle somflyttetetannetstedforenkorttidogsåbarebleder(som meg),samtallesomertvungettilåflytte,drevetellerførtufrivillig ieksil.Detkanogsåomfattenoensombevegersegbarenoenfå milovereninternasjonalgrense,ellernoensomreiserlangestrekningerisittegetland.

Språketomkringmigrasjonerofteladetogforvirrende,ogi nyeretidhardetblittstadigmerforbundetmedideeromnasjonalstatenogdensgrensersamtmedraseograsisme.Immigranterogemigranter,henholdsvisinnreisendeogutreisende,eralle selvfølgeligdesammemenneskenesettfraforskjelligsynspunkt, oglikeveltenktheltulikt.Detoordeneharheltmotsattekonnotasjoner.Irikelandbliremigrantertypiskbetraktetsomdristige ogrisikovillige,mensimmigranteroftebeskrivessomparasitter. Holdningeroverformigranterkanværedyptmotstridende.De forventesåbliassimilertogbliroppfordrettilåbeholdesinegenart,forsvaresinarvogtatilsegenny.Deerundermennesker ogovermennesker,deblirromantisertogrefset,beundretogavskydd.

Blantbofastefolkframangenasjonererdetivårtidstorbekymringnårdetgjeldermigrasjon.Deterensaksomerytterst splittende,ogsomoftekryssertradisjonellepartipolitiskelinjer. Politikereprøveråovergåhverandreimotstandmotmigrasjon, spesieltnårdeterhardetider.Holdningeroverformangemigranterharhattentendenstilåværedrevetavøkonomiskesykluser.

Iveksttidererdetbehovforfremmedarbeidere,ogarbeidsgivere ogstyresmaktergjøraltdekanforåtiltrekkesegmigranter.Når denuunngåeligenedgangenkommer,blirdetofteforventetatde skaldra«hjem».SomdensveitsiskedramatikerenMaxFrischen gangbemerket,iforbindelsemedsittlandsimmigrasjonspolitikk:

«Vibaomarbeidere,ogdetkommenneskeristedet.»Migranter blirofteavhumanisertogoverhørt,stemmenderesstilnesavalle kontroverseneoggiftighetenesomsvirrerrundtdem.

14 migrasjon

Utfordringenemedmigrasjondenestefemtiårenekanblimye størreenndeharvært.Aldrendebefolkningeririkelandbetyrat dettrengsmangefleremigranterforåunngåmangelpåarbeidskraft.Itilleggermigrasjonogønsketomåmigrereventetåøke dramatisketterhvertsomklimaendringerbegynneråsnuverden påhodet.Kystsamfunnforsvinner,åkrervilblitilørken–ogkalde land,langtfratropene,vilblidyrkbareogbærekraftige.Enkelte hevdernåatmigrasjonvilblidenviktigsteprøvenmenneskeheten ståroverfor.Nokengrunntilårevurderevårtsynpåmigranter, ogtilåerkjennedensentralerollenmigrasjonalltidharspiltogvil fortsetteåspilleimenneskeneshistorie.

Mendeterogsåviktigikkeåblisentimentalnårdetgjelder migrasjon,nåsåvelsomifortiden.Noengangerkandetvære dyptsplittende,ogofteødeleggende.Detfinnesmangeeksemplerpåatmigrasjonharværtlangtfragodartetellerberikende. INord-ogSør-Amerikaførtedetidligeeuropeiskenybyggerne medsegsykdomogdød,mensdeførstebefolkningenepåsteder såforskjelligesomSriLanka,USA,Japan,CubaogNewZealand erblittreduserttilsmåminoriteterpågrunnavmigrasjon.Men detblirsomregelglemtatdisse«aboriginene»ogsåvarmigranter engang,tiletlandderdevardeførstemenneske-innbyggerne, migrantersomoftedreptedyrenesomtidligerehaddemigrerttil sammested–ogsåvidere,ienbaklengsspiral,tilbegynnelsenav altlivpåjorden.

Detervanskeligåviteakkurathvorlangttilbakemanskalgåmed migrasjon–detfinnesikkenoenaturligstartpunkt.Jegtrordet kanværenyttigåtaenkortturtilbaketiloldtiden,ikkebarefordi detteerenavdeanledningenedervisomartkanskjeburdevære littydmyke,menogsåfordimigrasjonerengrunnleggendedel avvårplanetshistorie.Ikkebareommennesker,menogsåom vårefør-menneskeligeforfedreogderesslektningerhosdyrene.

15 Innledning

Enoppdagelseidettjueførsteårhundretharogsågjortdetmulig ågåsværtlangttilbake,tilennestenabsurdfjernforhistorisktid.

Ideførsteåreneavdettemillennietutforsketpaleontologeret nedlagtsandsteinbruddlikeveddenkanadiskebyenKingstonog komoverenrekkemystiskemerkerellerfordypningeristeinen. Flereundersøkelservisteatdissemerkenevarfossilisertefotavtrykk,detidligstesomnoengangerfunnet.Detilhørteengruppe lengeutdøddedyr,somforskerebeskriversomenkrysningmellomhummerogtusenben,hvertomtrent46centimeterlangt.Det varsåmangeavtrykkatforskerneikkeklarteåfinneutnøyaktig hvormangebenhvertavdissedyrenehadde–menetstedmellom sekstenogtjueto–ogdekunneseavandrefossilisertemerkerat detrakkhalenettersegnårdepilteoversanden.Disseskapningenehaddeakkuratdukketoppfrahavetogsattbenapåland,ien tiddaalledyrlevdeihavet.Kanskjekandisse«hummerpedene» betraktessomdeførstemigrantene,ihvertfallsymbolsksett,der debevegetsegmellomtosværtforskjelligehabitaterforomtrent 530millionerårsiden.

Deterikketydelighvorfordissemarineskapningenevarpå land.Dekanhaværtderforåleteettermat,ellerforåunnslipperovdyr,ellerdekanhablittdrevetditavklimaendringer elleroverpopulasjonellerkanskjedesimpelthengikksegbort.Jeg skullegjernetilskrevetdemensansforeventyrellernysgjerrighet,

16 migrasjon

menharingenbevisfordette.Detsomgjørdennebedriftenså spesiell,eratdetikkelevdeandredyrpåland–ingendinosaurer,ingenmaur,ingenrotter,ingenkakerlakker,ogdetvarsvært liteplanteliv.Sådetervirkelighummer-parallellentilmennesker somlanderpåmånen.Ilikhetmedmånelandingen,oguliktde flestemigrasjoner,vardetingenderfraførsomkunneblikrenket avhummerpedenesankomst,ellerfrykteatnykommernekunne skapetrøbbel.Detvarvirkeligjomfrueligmark.Nykommerne selvvarneppespesieltimponert:Detfantesingenmat,ikkenoely forsolen(selvomdetkanskjeregnet),ogdemåhablittdehydrert temmeligraskt.

Dettevarsålengesidenatdetnestenerumuligåforestilleseg det,lengeførdetfantespattedyrellerfugler,davåreegneforfedrevarbenløsefiske-lignendeskapningersomsvømteihavet.

Vivetikkenøyaktighvasomsåskjedde,mendetermuligat hummerpedene,akkuratsomastronautene,ganskeenkeltvendte tilbakeditdekomfra.Fordettokminst150millionerårtilfør dyrbegynteådannefastekolonierpåland.Ogblantdissetidlige migrantenevarvåreegnefjerneforfedre,somnåhaddeutviklet segtilsmåfiskeøgler,derdefirefinnenevarblittfireveldigkorte ben,ogsomhverenesteenavoss(ogallekrypdyr,pattedyrog fugler)nedstammerfra.Foromtrent250millionerårsidenhadde dissefiske-øgle-forfedreneutvikletsegtildyrkjentsomcynodonter,somlignetenkrysningmellomøgleoghund,ogsomalle pattedyrnedstammerfra.Fossileravcynodontererfunnetpåalle kontinenterinkludertiAntarktis,noesomviserhvorvellykket devarsommigranter–ettermangesmeningdemestvellykkede fremtildemodernemenneskenekom.1

Primaterdukketførstoppforca.åttimillionerårsiden,

1 Cynodontenesverdenvarsværtforskjelligfravår,førstogfremstfordidetbarefantesénenormtstor landmasse,nåkjentsomPangaea–somgjordeatdisseproto-krypdyrenelettkunnemigreretilalledeler avkloden.Medlemmeravrotteslektenkunneogsågjørekravpååværedemestvellykkedekrypdyrmigrantene–selvommigrasjonsrutenederesgjenspeilermenneskenesoggodtkanhaværtdrevetav tilgangentilmenneskenesmat.Båderotterogmenneskernedstammerfracynodonter.Dennærmeste vanligerotte-menneske-stamfarenlevdeforomkring100millionerårsiden.

17
Innledning

ogibegynnelsenvarnoenavdemogsåganskeimponerende sommigranter,menvårenærmesteapelignendefetterevarlangt mindredristige.Sjimpanser,vårenærmesteslektninger(deer nærmereossenndeergorillaer,somerderesnestnærmeste fettere),forlotaldriAfrikasørforSaharabortsettfranårdei modernetidbletvungettildetavmennesker.Utviklingslinjen mellomsjimpanserogmenneskerdeltesegforfemmillionerår siden,ognoenavdetidligstemenneskeskjelettene–iSør-Afrika ogiEtiopia–erfunnetpåstederdersjimpanseraldriharlevd. Sjimpansererdefjerneslektningenesomholdtseghjemme,isitt opprinneligehabitat.2

Menneskenestidligehistorieerenslagmarkfordelærde,spesieltnårdetgjeldermigrasjon.Deterbredenighetomatvialle nedstammerfraAfrika–deterenallmennoppfatning,bortsettfra hosensamlingblindenasjonalisterogevolusjons-fornekteresom meneratnoengruppermennesker(somregelderesegen)border dealltidharbodd.Menidetaljeneharmyeforandretsegdesiste årene.

Moderneforskning–spesielttestingavmoderneogforhistoriskDNA–harrevolusjonertstudietavmenneskenestidlige migrasjon.Detgenerellebildetsomhartrådtfremdesistetiårene, erlangtmersammensattennnoenførhaddeforutsett.Viernestenallemeravenblandingennvitrodde.Ogsådeenkleretningspilenesomblesattpåverdenskartforåbeskrivetituseneravår medhistoriemensmenneskeneoppfyltejorden,ergroveoverforenklinger,ogoftegale.SpesieltiEuropaogAsiavetvinåatdet varlagpålagmedoverlappende,sammenfiltredefolkevandringer

2 Noenmenneskerbleselvfølgeligogsåigjenisittopprinneligehjemland.Voksnesjimpanserforetar faktiskdagligemikromigrasjoner,sovernestenalltidiforskjelligetrærogreiserofteimangetimer–men vågersegaldriutenforskogeneogsavanneneiSentral-ogVest-Afrika.Deresnærmesteslektninger, dvergsjimpansene,leverallesørforKongoelven,menssjimpanserleverinord.Noenandreprimaterhar migrertlangestrekninger,menikkenødvendigvisetteregetvalg.Detherskeretmysteriumomkring hvordanlemurenepåMadagaskarførstkomditfraAfrika,fordevarnødttilåkrysseden40milbrede delenavDetindiskehavkjentsomMosambikkanalen.Mangeforskeremeneratdemåhaflyttover vedentilfeldighet,påflåteravsammenfiltretvegetasjon.

18 migrasjon

–noesomsermyemerutsomettransportkartforenenorm storbyennsometenkeltflytskjemaelleretslektstre.

FremtilnylighersketdetenvagenighetomatdetvartoviktigemigrasjoneravmenneskerutavAfrika.Denførsteavdisse fantstedforoverenhalvmillionårsidenogbidrotilåforklare oppdagelsenavmenneskelignendeneandertal-skjeletteriEuropa ogAsia.Denandremigrasjonen,sombegynteformindreenn hundretusenårsiden,varavdetsomblekjentsom«anatomisk modernemennesker»–detvilsi«folksomoss».Dennefolkevandringenblebetraktetsomensuksess,sidendissemigrantenegradvis befolketverden–ogalleutenforAfrikasørforSaharanedstammer fradem.Menvivetnåatdetteeldresynetpåvårevolusjonsmessigefortidibestefallermisvisende,ogdessutenrentutsagtfeil påetkjernepunktiforbindelsemedneandertalerne.

Vedstudieravgenomenetilmodernemenneskerogoldtidsmenneskerviserdetsegnåatdetfaktiskfantstedmerennto storemigrasjonerutavAfrika,ogminsténmuligmigrasjontilbaketilkontinentet.IEuropaogAsiavardetogsåmangelagav overlappende,sammenkopledemigrasjoneriflereretninger.Når mananalyserergenetikernesforskningogtrekkerhistorisketidslinjerbasertpåfunnenederes,finnermanenartsomermeribevegelseennnoenannen.Dissemigrasjoneneforegikkselvfølgelig overlangetidsperioder,ogdetervanskeligåviteommangeindividertilbakelalangestrekningerisinlevetid.Mendetertydelig atmenneskeriløpetavgenerasjoneretterhverthartattsegfrem –tiltrossforenormegeografiskeogklimatiskebarrierer–tilalle deleravverden,bortsettfraAntarktis.Vivilaldrifåvitenøyaktig hvasomfikkdemtilågjøredette–ogdetfinnesantageligen rekkesammenkopledeårsaker,hvoravmangeervelkjenteidag –ogsådetåkommesegvekkfraandremennesker,klimaendring ogletingettermat.Enfølelseaveventyrognysgjerrigheteller rastløshetkanværelikeviktig.Enkelteforskereharhenvisttilnoe somerblittkjentsom«nysgjerrighetsgenet»,engenetiskmutasjon somfinneshosca.tjueprosentavmenneskeheten.

19 Innledning

Mendenmestforbløffendeoppdagelsengenforskernegjorde, varomneandertalerne,dissevårepresumptivtgrove,dumme, humanoidefjernefetteresomforsvinnerfraarkeologiskeregistreringerforrundtførtitusenårsiden.Deerikkeutdøddlikevel. Deerbokstaveligtaltblantossnå.Detvisersegnemligatdealler flestemenneskernedstammerfraneandertalere.

20 migrasjon

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.