Hva handler den om?

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Tekst, illustrasjoner og omslag: Max Estes www.maxestes.com Papir: Arctic volume 150 g Satt med Helvetica Rounded Repro: Narayana, Danmark Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 ISBN: 978-82-02-36967-5 1. opplag 2012 www.cappelendamm.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Hva betyr dette?


Hva handler den om? Det lurer jeg også på!


Hva gjør dette tauet her?Det ser ut som historien begynner på neste side.Hva? Den første siden er ikke ferdig ennå!Og her er det helt mørkt!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.