En ørkenhistorie av Siri Thue og Elisabeth Moseng

Page 1


En ørkenhistorie

98323_en oerkenhistorie_.indd 1

04/07/14 13:28


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-43097-9 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner og design: Elisabeth Moseng Satt med Futura Heavy 11/18 og trykt på Munken Pure 150 g. Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

98323_en oerkenhistorie_.indd 2

04/07/14 13:28


98323_en oerkenhistorie_.indd 3

04/07/14 13:2898323_en oerkenhistorie_.indd 4

04/07/14 13:28


Pedro og Victor er brødre. De bor i ørkenen. En ørken er et sted hvor det nesten aldri regner.

98323_en oerkenhistorie_.indd 5

04/07/14 13:29


Når nattehimmelen hviler over ørkensanden er luften kjølig, men hver morgen sender solen lys til hvert eneste lille sandkorn. Og når dagen våkner, er det varmt både i luften og i sanden. Pedro og Victor liker ørkenvarmen, og de blir aldri lei av å leke i sanddynene. En sanddyne er som et fjell av sand, og den kan forandre seg fra en dag til den neste.

98323_en oerkenhistorie_.indd 6

04/07/14 13:29


98323_en oerkenhistorie_.indd 7

04/07/14 13:29


m

or

gen

op

pd

a

er g

En

g

98323_en oerkenhistorie_.indd 8

hv

p

å

t

h

e

im

m

en

e

le

tt

n

.

u e

itt

papi

y rfl

04/07/14 13:29


om luften og g t gjenn jør s ø l d en y l r e loo l i se p t e fø Fly r

d e av

slu

P

pe

g

en

rfe

kt

land i

n 98323_en oerkenhistorie_.indd 9

tter med

ro.

ved sko

t

til

ed

e n e

04/07/14 13:29


Han åpner det sammenbrettede papirflyet og leser høyt.

98323_en oerkenhistorie_.indd 10

04/07/14 13:29


98323_en oerkenhistorie_.indd 11

04/07/14 13:29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.