Øyvind Holen og Mikael Noguchi: Drabant volum 2

Page 1


Drabant volum 2_materie.indd 2

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 3

23.09.14 10:05


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-42891-4 1. utgave, 1. opplag 2014 Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond og Fritt Ord. Sjekk «Drabant»-siden på Facebook for mer. Illustrasjoner: Mikael Noguchi Foto: Mikael Noguchi Omslagsdesign: Sigurd Kristiansen og Mikael Noguchi Fargelegging: John Jamtli, Joachim Barrum og Mikael Noguchi Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2014, Latvia 2014 Satt i SF Toontime v1.0 og trykt på 150 g G-print smooth. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd

Takk til: Cecilie Priscilla Norseth, Marta Breen, John Jamtli, Joachim Barrum, Sigurd Kristiansen, Øystein Kind, Carl Jürgens, Jeremie Cornier, JagOne, Pay2, Duck, S.kape289, Natur, Lexs, Meter, Celt, Wiser, Lars «Th’Pug» Svehagen, Christian Rene Wold, Bjørn Hammershaug, Morten Moxnes, Steffen RM Sørum, Christian Teisnes og DJ Konkret.

Drabant volum 2_materie.indd 4

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 5

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 6

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 7

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 9

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 11

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 12

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 13

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 14

23.09.14 10:05


Drabant volum 2_materie.indd 15

23.09.14 10:05


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.