Halens historie

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2013 ISBN 978-82-02-42249-3 1. utgave, 1. opplag 2013 Illustrasjoner: Daria Rychkova Omslagsillustrasjon: Daria Rychkova Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2013 Trykt på 150g Munken lynx Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.noIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.