Havyard Group ASA - report Q2 2018

Page 1

HAVYARD GROUP ASA

SECOND QUARTER AND HALF YEAR RESULTS 2018 ANDRE KVARTAL OG HALVÃ…RSRESULTAT 2018


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

2

HAVYARD GROUP IN GENERAL GENERELT OM HAVYARD KONSERNET

er en kunnskapsbasert maritim

HAVYARD GROUP ASA is a knowledge-based maritime

HAVYARD GROUP ASA

technology

and

teknologibedrift, som leverer nyskapende og bærekraftig

sustainable technology offshore and onshore to customers

teknologi offshore og onshore til kunder innen sjømat, energi

within seafood, energy and transport. We focus on having

og transport. Vi fokuserer på å ha den beste kompetansen i

the best competence within all our segments.

alle våre segmenter.

Our Vision “Change our Industry” is our dream. We are

Vår visjon "Change our Industry" er vår drøm. Vi er overbevist

convinced that those who are brave enough to believe they

om at de som er modige nok til å tro at de kan forandre

can change the industry are those who will succeed. Our

bransjen, er de som vil lykkes. Vårt fokus er miljø, sikkerhet og

focus is environment, safety and functionality and through

funksjonalitet, og gjennom å levere produkter av høy kvalitet,

delivering high quality products, we will achieve our dream.

vil vi oppnå vår drøm.

The companies in the Havyard group deliver designs,

Selskapene i Havyard konsernet leverer design, utstyr

equipment and construction of advanced vessels for fishing,

og bygging av avanserte fartøy for fiske, oppdrett,

fish farming, transport, offshore wind power production

transport, offshore vindkraftproduksjon og offshore

and offshore oil production for shipyards and shipowners

oljeproduksjon til verft og redere over hele verden. Vi

worldwide. We also deliver equipment and systems for

leverer også utstyr og systemer for transport, håndtering

transport, handling and processing of seafood for fisheries

og bearbeiding av sjømat til fiske og akvakultur for skip

and aquaculture for vessels and shore plants.

og landanlegg.

company,

which

deliver

innovative


3

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

HAVYARD GROUP Peru

Brazil France

Denmark

Croatia

Norway

Poland

Turkey

China

Singapore

HAVYARD GROUP ASA

SHIP DESIGN & SOLUTIONS

POWER & CONTROL

Havyard House,

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg

NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS

Holmefjordvegen 1,

HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland

NORWEGIAN CONTROL SYSTEMS AS

6090 Fosnavåg, Norway

HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o

Phone:

+47 70 08 45 50

HAVYARD CHINA

SHIPBUILDING TECHNOLOGY

HAVYARD FAR EAST

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik

havyard.group@havyard.com

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey FISH HANDLING

PRODUCTION & SERVICES

MMC FIRST PROCESS AS dep. Fosnavåg

HAVYARD PRODUCTION Sp. Z o.o. (Poland)

MMC FIRST PROCESS AS dep. Vigra

HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. Z o.o. (Norway)

MMC FIRST PROCESS AS dep. Tromsø

HAVYARD PRODUCTION ApS (Denmark)

MMC FIRST PROCESS AS dep. Haugesund

HAVYARD PRODUCTION SARL (France)

MMC FIRST PROCESS AS dep. Sjøholt

NORWEGIAN PRODUCTION SP. Z o.o. (Poland)

MMC GREEN TECHNOLOGY AS GLOBAL ENVIRO AS NORWEGIAN MARINE SYSTEMS AS MJØLSTADNESET EIENDOM AS


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

4

HIGHLIGHTS VIKTIGE HENDELSER • EBIT of NOK 5.1 million and EBIT-margin of 0.89 % in second quarter of 2018 and EBIT of NOK 0.7 million in first half of 2018 and EBIT-margin of 0.07 %

• Driftsresultat (EBIT) på NOK 5,1 millioner og EBIT-margin på 0,89 % i andre kvartal 2018 og EBIT på NOK 0,7 millioner i første halvår 2018 og EBIT-margin på 0,07%.

• Loss for the period for Q2 of NOK -20,1 million og margin -3,51% and loss of period of first half of NOK -27,2 million og margin -2,61%. Financial assets are impaired with NOK 18,6 million in second quarter.

• Periodens resultat for Q2 på NOK -20,1 millioner og margin -3,51% og resultat per første halvår på NOK -27,2 millioner og margin -2,61%. Det er foretatt en nedskriving av finansielle eiendeler på NOK 18,6 millioner i kvartalet.

• The Group's operating result (EBIT) in second quarter was according to expectations with increasing activity and improved profitability throughout the year.

• Konsernets driftsresultat (EBIT) i andre kvartal er etter forventning for gruppen med økende aktivitet og bedret lønnsomhet utover året.

• Havyard increase to 100 % ownership in Norwegian Electric Systems AS

• Havyard øker til 100% eierandel i Norwegian Electric Systems AS

• Larger new contracts in second quarter • Power & Control • Automation- and propulsion system to live fish carrier built for Alsaker fjordbruk • Fish Handling • Complete fish handling systems for live fish carrier built for Alsaker fjordbruk

• Større nye kontrakter i andre kvartal • Power & Control • Automasjon- og propulsionsystem til brønnbåt kontrahert av Alsaker fjordbruk • Fish Handling • Komplett fiskehåndteringspakke til brønnbåt kontrahert av Alsaker fjordbruk

• Larger

• Større

nye kontrakter etter kvartalsslutt • Bygging av brønnbåt for Norsk Fisketransport med levering juni 2020 med leveranser fra samtlige segment. • Levering av deisgn til to lasteskip for Royal Artic Line A/S.

• Komplett fiskehåndteringspakke til brønnbåt kontrahert ved Fitjar Mek. Verksted. • Levering av prosessfabrikk til ombordproduksjon for Havfisk AS.

new contracts after end of quarter • Delivery of a live fish carrier for Norsk Fisketransport with delivery June 2020 with deliveries from all segments. • Delivery of deisgn for two cargo vessels for Royal Artic Line A/S. • Complete fish handling systems for live fish carrier built at Fitjar Mek. Verksted. • Delivery of processing plant for on-board production for Havfisk AS


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

5

STATUS AND OUTLOOK STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER Generally Havyard's strategy is to continue to develop the company as a maritime technology group with unique expertise and products throughout the value chain. Our focus areas are Energy, Fish and Transport, where we have established a strong market position in segments with good activity. In particular, the contracts for design, construction and equipment deliveries to five ferries to Fjord 1 show that we are successful in our efforts and the prospects for new contracts are good.

Generelt Havyards strategi er å fortsette å utvikle selskapet som et maritim teknologikonsern med unik kompetanse og produkter gjennom hele verdikjeden. Våre satsningsområder er innen Energi, Fisk og Transport, der vi har etablert en sterk markedsposisjon i segmenter med god aktivitet. Spesielt kontraktene på design, bygging og utstyrsleveranser til fem ferger til Fjord 1 viser at vi lykkes med vår satsning og utsiktene til nye kontrakter er gode.

After restructuring, the organization is more scalable and market-oriented, where we can quickly focus on areas where we are experiencing increasing needs. All business areas balance their activity between internal and external deliveries, where the goal is healthy growth with competitiveness and profitability at all levels.

Organisasjonen er etter omstrukturering mer skalerbar og markedsrettet, hvor vi raskt kan rette fokuset mot de områder der vi opplever økende behov. Alle forretningsområder balanserer sin aktivitet mellom interne og eksterne leveranser der målsetningen er sunn vekst med konkurransekraft og lønnsomhet i alle ledd.

The order backlog is record high NOK 3.4 billions and will give profitable activity for 2018 and 2019. It will be, especially, the segment Ship Design & Solutions and Power & Control who will be the largest contributors.

Ordreboken er rekordstor på 3,4 mrd. og vil gi lønnsom aktivitet for 2018 og 2019. Det vil være spesielt segmentene Ship Design & Solutions og Power & Control som vil være de største bidragsyterne.

Fish Handling There is still high activity in the market for well-boats, but we expect a flat development in demand in the coming years. The merger with First Process has been made to increase our activity within pelagic factories and other areas of fish handling both at sea and onshore. The focus is on improving profitability through development of unique overall solutions, efficiency and outsourcing, and the first quarter figures show the need for action.

Fish Handling Det er fremdeles god aktivitet innen markedet for brønnbåter, men vi forventer en flat utvikling i etterspørselen de kommende årene. Fusjonen med First Process er gjort for å kunne øke vår aktivitet innen pelagiske fabrikker og andre områder innen fiskehåndtering både på sjø og land. Fokus er forbedring av lønnsomhet gjennom utvikling av unike totalløsninger, effektivisering og outsourcing, og resultatet for første kvartal viser behovet for tiltak.

Power & Control The drop in offshore activity led the company to increase its focus on hybridelectric propulsion systems. The focus on environment-efficient solutions, especially in transport, results in high demand for such systems. The company has received several orders that will provide good profitability in the long run. The company has got a breakthrough in the ferry, farming and fishing boat segment and is experiencing great interest and success with its new Odin`s Eye® DC grid system as well as its battery / hybrid solutions. The acquisition of 100 % in Norwegian Electric Systems AS are based on an increased co-operation within the segment and with a goal of a merger between the company in the segments in 2019.

Power & Control Bortfallet av aktivitet innen Offshore gjorde at selskapet økte fokuset mot hybridelektriske fremdriftssystemer. Fokuset på miljø-effektive løsninger, spesielt innen transport, medfører stor etterspørsel etter slike systemer. Selskapet har fått flere ordre som vil gi god lønnsomhet på sikt. Selskapet har fått ett gjennombrudd innen ferge-, oppdrett- og fiskebåtsegmentet og opplever stor interesse og suksess med sitt nye Odin`s Eye® DC grid system samt sine batteri/ hybride løsninger. Oppkjøpet til 100% av selskapet Norwegian Electric Systems AS er basert på at selskapene i segmentet forsterker samarbeidet med mål om fusjon mellom selskapene i segmentet i 2019.

Shipbuilding Technology It is low activity in 2017, but the order backlog for 2018 and 2019 provides a good foundation for activity and profitability. Activity within new building will increase during the year with approximately full utilization in second half of 2018.

Shipbuilding Technology Ordreboken for 2018 og 2019 danner i dag et godt fundament for aktivitet og lønnsomhet. Aktiviteten innen nybygg vil øke utover året med tilnærmet full utnyttelse i andre halvår 2018 og gjennom 2019.

Ship Design & Solutions HDS is working actively in new segments for delivery of design and equipment packages for both own and external shipyards. Having sold designs to the first environmentally friendly ferry projects, there is good expectation in new orders and a positive development in the transport segment.

Ship Design & Solutions Det jobbes aktivt innen nye segment for levering av design- og utstyrspakker til både eget og eksterne verft. Etter å ha solgt design til de første miljøvennlige fergeprosjektene er det god tro på nye ordre og en positiv utvikling i transportsegmentet.

Production & Services The order backlog has grown significantly and focus is on profitability in addition to ensuring increased competitiveness for the other business areas in Havyard as an important subcontractor. Figures from first quarter show that the actions to increased profitability works and the increased activity within shipyard and offshore sector increase the need for good control within the supply chain.

Production & Services Ordreboken har vokst betydelig og fokus er lønnsomhet i tillegg til å sikre økt konkurransekraft for de andre forretningsområdene i Havyard som en viktig underleverandør. Resultat per første halvår viser at tiltak for å bedre lønnsomhet virker og den økende aktiviteten i verfts- og offshore bransjen forsterker behovet for god kontroll på leverandørkjeden.


6

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

FINANCIAL SUMMARY & KEY FIGURES SAMMENDRAG & HOVEDTALL Financial result

Sammendrag resultat

MNOK

2108 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

1,042

618

575

254

1,322

Operating revenues

Driftsinntekter

Cost of sales

Varekostnader

722

396

411

167

846

Payroll expenses

Lønnskostnader

233

158

114

64

355

Other operating expenses

Andre driftskostnader

Operating expenses

Driftskostnader

EBITDA

74

60

39

31

119

1,030

614

564

262

1,320

EBITDA

12

4

11

-7

2

Depreciation

Avskrivninger

12

14

6

7

29

EBIT

EBIT

1

-10

5

-14

-27

Net financial

Netto finans

-32

0

-28

1

-45

Profit before tax

Resultat før skatt

-31

-10

-23

-14

-72

Group Key Figures

Hovedtall konsern 2018 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

0.07 %

-1.65 %

0.89 %

-5.68 %

-2.05 %

-0.96

-0.13

-0.78

-0.35

-2.41

103

13

103

13

92

MNOK EBIT-margin

EBIT-margin

Earnings per share

Resultat pr aksje

Net interest bearing debt

Netto rentebærende gjeld

Working Capital

Arbeidskapital

Assets

Eiendeler

Equity

Egenkapital

Equity ratio

Egenkapitalandel

134

148

134

148

102

1,655

1,236

1,655

1,236

1,337

457

480

457

480

481

27.6 %

38.9 %

27.6 %

38.9 %

36.0 %


7

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

INCOME STATEMENT RESULTATREGNSKAP The operating revenue for the Group in the second quarter of

Driftsinntektene for konsernet i andre kvartal 2018 var

2018 was NOK 575 million, compared to NOK 254 million in the

NOK 575 millioner, sammenlignet med NOK 254 millioner i

corresponding period of 2017. The increase is mainly due to

tilsvarende kvartal for 2017. Økningen kommer hovedsakelig

higher activity at the yard in Leirvik compared to same period

av høyere aktivitet på skipsverftet i Leirvik sammenlignet med

in 2017. The operating revenue for the first half of 2018 was NOK

2017. Driftsinntektene for første halvår 2018 var NOK 1 042

1,042 million compared to NOK 618 million in the corresponding

millioner, sammenlignet med NOK 618 millioner i tilsvarende

period in 2017. There have been three vessels for outfitting in

periode i 2017. I andre kvartal har der vært tre fartøy under

the second quarter, of which one is delivered.

utrustning, hvorav ett fartøy er levert.

For the second quarter of 2018, the Group recorded earnings

I andre kvartal 2018 hadde konsernet et driftsresultat (EBIT)

before interest and tax (EBIT) of NOK 5.1 million, while the EBIT

på NOK 5,1 millioner, mot et driftsresultat på NOK -14,4

for the second quarter of 2017 was NOK -14.4 million. This

millioner i andre kvartal 2017. EBIT-marginen i andre kvartal

corresponded to an EBIT margin of 0.9 % in the second quarter

2018 var 0,9 %, sammenlignet med -5,7 % i andre kvartal 2017.

of 2018 compared to -5.7 % in the second quarter of 2017. The

Driftsresultatet for første halvår 2018 var NOK 0,7 millioner,

EBIT for the first half of 2018 was NOK 0.7 million, compared to

sammenlignet med NOK -10,2 millioner i første halvår 2017.

NOK -10.2 million in the first half of 2017. The EBIT-margin was

Dette tilsvarer marginer på 0,1 % i 2018 og -1,7 % i 2017.

0.1 % and -1.7 % in the first half of 2018 and 2017 respectively. The EBIT margin and operating revenue for the first half

EBIT-marginen og driftsinntektene for første halvår 2018 er

of 2018 are below expectations in some segments and

noe under forventningene i enkelte segment og da spesielt

especially in the Fish Handling segment. The activity in 2018 is

i Fish Handling segmentet. Aktiviteten i 2018 er økende med

increasing with full activity on the yard from the third quarter

full aktivitet på verftet fra tredje kvartal og det var forventet

and it was expected that the start of 2018 would have lower

at starten av 2018 ville ha lavere marginer og driftsinntekter

margins and operating revenues than in remaining quarters.

enn resterende kvartal. Konsernet har en tilfredsstillende

The Group has a satisfactory order book and the prospects

ordrebok og utsiktene for 2018 og 2019 er gode, og vi

for 2018 and 2019 are good and we expect a improvement in

forventer en bedring i siste halvår 2018.

last half of 2018.

Operating revenue / Driftsinntekter

EBIT / Driftsresultat 50

700

600

531

363

300

350

39

30

467

463

400

17

20

355

NOK Million

NOK Million

500

40

575

254

200

10

8

4

-4

-10

100

-14

-20

0

-25

-30

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

5

0

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2


8

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

FINANCIAL POSITION BALANSE The total assets in the Group has increased from NOK 1,337.3

Totale eiendeler i konsernets balanse er økt fra NOK 1 337,3

million to NOK 1,654.6 million from the year-end 2017 to end

millioner ved utgangen av 2017 til NOK 1 654,6 millioner ved

of second quarter 2018.

utgangen av andre kvartal 2018.

The total equity has decreased from NOK 480.9 million to

Egenkapitalen i konsernet er redusert fra NOK 480,9 millioner

NOK 456.7 million from the year-end 2017 to end of second

ved utgangen av 2017 til NOK 456,7 millioner ved utgangen

quarter 2018. The equity ratio has decreased from 36.0 % in

av andre kvartal 2018. Egenkapitalandelen er redusert fra

the end of 2017 to 27.6 % in the end of second quarter 2018.

36,0 % ved utgangen av 2017 til 27,6 % ved utgangen av andre

The reduction is mainly due to acquisition in Norwegian

kvartal 2018. Reduksjonen skyldes i all hovedsak oppkjøp i

Electric Systems AS (see note 4) and impairment of financial

Norwegian Electric Systems AS (se note 4) og nedskrivninger

assets. There have been payments of loan which are based

på finansielle eiendeler. Det er innbetalt lån som i henhold til

on agreement presented as equity (see note 10)

avtale presenteres som egenkapital (se note 10).

Investments in financial assets has increased from NOK 85.1

Investeringer i finansielle eiendeler er redusert fra NOK 85,1 ved

million at year-end 2017 to NOK 68.8 million at end of second

utgangen av 2017 til NOK 68,8 millioner ved utgangen av andre

quarter 2018. The main reason for the change is result in

kvartal 2018. Endringen er i all hovedsak som følge av resultat

associates and impairment of loans to associated companies.

i tilknyttede selskap og nedskrivning av lån til tilknyttet selskap.

Current assets have increased from NOK 770.6 million at

Omløpsmidler er økt fra NOK 770,6 millioner ved utgangen av

the end of 2017 to NOK 1,128.4 million at the end of second

2017 til NOK 1 128,4 millioner ved utgangen av andre kvartal

quarter 2018. Total current liabilities are NOK 994.1 million

2018. Total kortsiktig gjeld er NOK 994,1 millioner ved utgangen

at end of second quarter 2018, compared to NOK 668.8 at

av andre kvartal 2018, sammenlignet med NOK 668,8 millioner

year-end 2017. This gives a working capital of NOK 134.4 at

ved utgangen av 2017. Dette gir en arbeidskapital på NOK 134,4

end of second quarter 2018, compared to NOK 101.8 at year-

millioner ved utgangen av andre kvartal 2018, sammenlignet

end 2017.

med NOK 101,8 millioner ved utgangen av 2017.

Total liabilities are NOK 1,197.9 million at end of second quarter

Total gjeld er NOK 1 197,9 millioner ved utgangen av andre

2018, compared to NOK 856,4 million at year-end 2017.

kvartal 2018, sammenlignet med NOK 856,4 millioner ved utgangen av 2017.

Equity and equity ratio/ Egenkapital og egenkapitalandel 180

34,5 %

40,00%

35,8 % 30,5 %

700

27,6 %

596 509

500

486

480 439

477

491

30,00%

20,00% 457 10,00%

400

174

164

160

148

140 NOK Million

36,4 %

38,9 %

Equity ratio (%)

37,9 %

34,3 % Equity (NOK Million)

200

50,00%

900 800

600

Working capital / Arbeidskapital

134

124

120

106

102

2017 Q3

2017 Q4

100

107

80 60 40

300

0,00% 2014 Q4

2015 Q4

2016 Q4

2017 Q2 Equity

2017 Q3

2017 Q4

Equity ratio

2018 Q1

2018 Q2

20 0 2014 Q4

2015 Q4

2016 Q4

2017 Q2

2018 Q1

2018 Q2


9

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CASH FLOW KONTANTSTRØM Aggregate cash flow from operating activities is positive with

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er positiv med

NOK 8.2 million in first half of 2018, compared to a positive

NOK 8,2 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med en

cash flow of NOK 82.9 million in first half of 2017. The reason

positiv kontantstrøm med NOK 82,9 millioner i første halvår

from difference between result before tax and cashflow are

2017. Årsaken til avviket mellom resultat før skattekostnad og

mainly accrual effects regarding the Groups projects.

kontantstrømmen er i all hovedsak periodiseringseffekter vedrørende konsernets prosjekter.

Aggregate cash flow from investing activities was negative with

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med

NOK 47.5 million in first half of 2018, compared to a negative

NOK 47,5 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med

cash flow NOK 16.5 million in first half of 2017. The cash flow

en negativ kontantstrøm på NOK 16,5 millioner i første

from investments in 2018 is mainly a result of the following

halvår 2017. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er

factors:

hovedsakelig et resultat av følgende faktorer:

Negative effect of investment in property, plant and

Negativ effekt av investering i eiendom, maskiner og

equipment of approximately NOK 2.7 million •

utstyr på ca NOK 2,7 millioner

Negative effect of investment in intangible assets of

Negativ effekt av investering i immaterielle eiendeler på

approximately NOK 7.9 million •

ca NOK 7,9 millioner

Negative effect of investment in financial assets of

Negativ effekt av investering i finansielle eiendeler på ca

approximately NOK 6.1 million •

NOK 6,1 millioner

Negative effect of acquisition of share in Norwegian

Negativ effekt av oppkjøp av aksjer i Norwegian Electric

Electric Systems AS NOK 55,0 million •

Systems AS på NOK 55,0 millioner

Positive effect of sale of property NOK 24,0 million

Positiv effekt av salg av eiendom på 24,0 millioner

Aggregate cash flow from financing activities is positive with

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er positiv med NOK

NOK 48.6 million in first half of 2018, compared to a negative

48,6 millioner i første halvår 2018 sammenlignet med en negativ

cash flow of NOK 35.9 million in first half of 2017. There are

kontantstrøm på NOK 35,9 millioner i første halvår 2017. Det er

paid installments on long term debt with 19.3. The positive

nedbetalt totalt NOK 19,3 millioner på langsiktig gjeld. Den positive

cashflow is because of new long term debt of NOK 55 million

kontantstrømmen er som følge av ny langsiktig gjeld på NOK 55

and payments of new loan of NOK 20 million (see note 10).

millioner og innbetaling av lån på NOK 20 millioner (se note 10).

Cash and bank deposits / Bankinnskudd

Net interest bearing debt / Netto rentebærende gjeld 180

350 266

NOK Million

250 200

225 195

150 100

79

129

158

128

79

89

114

80

0

130

187

168

2014 Q4

2015 Q4

2016 Q4

2017 Q2

Available Cash

146

117

78

137

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

Restricted cash

116

120

103

92

100 80 60

50 80

143

140

215

206

95

167

160

274

NOK Million

297

300

40

28

20

15

13

2016 Q4

2017 Q2

0 2014 Q4

2015 Q4

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

Interest bearing debt (Non-current and current debt excluding construction loans) minus available cash

2018 Q2


10

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

ORDER STATUS, DELIVERIES AND ORDER BOOK ORDRESTATUS, LEVERINGER OG ORDREBOK The order book is NOK 3,424 million as of the end of second

Ordreboken er på NOK 3 424 millioner ved utgangen av andre

quarter 2018. Fish handling og Power & Control segments

kvartal 2018. Fish handling og Power & Control segmentene

has increased the order book in the second quarter, while the

har økt ordrebok i andre kvartal 2018, mens øvrige segment

other segments are reduced from end of first quarter 2018.

er noe redusert fra utgangen av første kvartal 2018.

The order book includes one live fish carrier, 12 ferries and

Ordreboken inkluderer en brønnbåt, 12 ferger og en pelagisk

one pelagic trawler.

fabrikktråler.

In addition to this, the order book includes design contracts

I tillegg til skip til bygging på eget verft inkluderer ordreboken

and equipment packages for vessels built at yards worldwide.

design og utstyrspakker for fartøy bygd på verft over hele verden.

More information regarding the order backlog and status is

Mer informasjon vedrørende ordrebeholdningen finnes

specified under each segment.

under hvert enkelt segment.

Distribution order book / Fordeling ordrebok

Order book / Ordrebok 4000

2500

3558

2181

3500 3000

1500

NOK Million

NOK Million

2000

1123 1000

3036 2745

2500

2921

2845

2017 Q3

2017 Q4

3424

2537

2000 1500

1170

1000

500 120 0

500 0

2018

2019

2020

2014 Q4

2015 Q4

2016 Q4

2017 Q2

2018 Q1

2018 Q2


11

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

SEGMENTS / SEGMENTER SHIPBUIDING TECHNOLOGY The operating revenue in the Shipbuilding Technology

Driftsinntektene i Shipbuilding Technology segmentet var

segment was NOK 574.8 million in first half of 2018, compared

NOK 574,8 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med

to NOK 241.1 million in first quarter 2017. The operating profit

NOK 241,1 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT)

(EBIT) in first half of 2018 was NOK -5.8 million. This is an

i første halvår 2018 var NOK -5,8 millioner. Dette er en økning

increase from NOK -11.9 million in first half of 2017. EBIT-

fra NOK -11,9 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er

margin increased from -4.9 % in first half of 2018 to -1.0 % in

økt fra -4,9 % i første halvår 2017 til -1,0 % i første halvår 2018.

first half of 2018. The increase from 2017 to 2018 is mainly because of activity.

Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i all hovedsak aktivitet. Det

The activity will increase during 2018 and from third quarter

er økende aktivitet i 2018 og fra tredje kvartal 2018 tilnærmet

of 2018 near to full utilization.

full aktivitet.

The following vessels have been docked at the shipyard in

De følgende skipene har vært på verftet i Lervik for utrustning

Leirvik for the outfitting phase during 2018:

i 2018:

Newbuild no. 132, Ferry to Fjord1 (delivered May 2018)

Bygg nr. 132, Ferge til Fjord1. (Levert mai 2018)

Newbuild no. 133, Ferry to Fjord1

Bygg nr. 133, Ferge til Fjord1.

Newbuild no. 134, Ferry to Fjord1

Bygg nr. 134, Ferge til Fjord1.

The order backlog at the end of first quarter 2018 for

Ordreboken ved utgangen av første kvartal 2018 for

Shipbuilding Technology is NOK 2,667 million. The order

Shipbuilding Technology er NOK 2 667 millioner. Ordreboken

backlog includes one live fish carrier, 12 ferries and one

inkluderer en brønnbåt, 12 ferger og en pelagisk fabrikktråler.

pelagic trawler.

Operating revenue & EBIT / Driftsinntekter & driftsresultat 700

Order backlog segment / Ordrebok segment

25%

3500 2 977

3000 2500

15%

460

400

5%

241

200

-1,0 %

0%

-4,9 % 100

-5%

0

-10% -12,0 %

-12

-6

2017 YTD

2018 YTD

-55 2017

-15%

Operating revenue

EBIT

EBIT Margin

2 667 2 429

2 359

2017 Q3

2017 Q4

2000 1500 1000

10%

300

-100

2 510

EBIT Margin

Revenue & EBIT (NOK Million)

500

20%

575

NOK Million

600

728

614

513

500 0

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

External order book

2018 Q1

2018 Q2


12

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

Q2 2019

Q3 2018

Q1 2019

Q3 2018

ORDER BOOK HAVYARD SHIP TECHNOLOGY

Ferry

Live fish carrier

DESIGN

ASD NT 2020

MM62 FE EL

HAVYARD 589

Q4 2019

Pelagic trawler

Q4 2019

TYPE

Q4 2019

Sølvtrans

Q4 2019

Fjord 1

Q3 2019

France Pélagique

Q3 2019

OWNER

Q3 2019

135

Q1 2019

133,134

Q4 2018

131

Q4 2018

NO

NO

136, 137, 138, 139, 140

141, 142, 143, 144, 145

OWNER

Fjord 1

Fjord 1

TYPE

Ferry

Ferry

DESIGN

HAVYARD936

HAVYARD932 50 PBE


13

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

SEGMENTS / SEGMENTER PRODUCTION & SERVICES Operating revenues in Production & Services was NOK 108.1

Driftsinntektene i Production & Services var NOK 108,1

million in first half of 2018, compared with NOK 78.3 million in

millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 78,3

first half of 2017. Operating profit in first half of 2018 was NOK

millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første

-4.6 million. This is an increase from NOK -9.7 million in first

halvår 2018 var NOK -4,6 millioner. Dette er en økning fra

half of 2017. EBIT-margin increased from -12.4 % in first half

NOK -9,7 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt

of 2017 to -4.2 % in first half of 2018.

fra -12,4 % i første halvår 2017 til -4,2 % i første halvår 2018.

Earnings for the year 2017 was not satisfactory and the main

Resultatet for året 2017 var ikke tilfredsstillende og

reasons for the negative figures are lower profitability than

hovedårsakene til de negative tallene er lavere lønnsomhet

calculated in the contracts and lower activity than planned.

enn kalkulert i kontraktene og lavere aktivitet enn planlagt.

Short-term and strategic measures where implemented to

Det ble gjennomført kortsiktige og strategiske tiltak for å øke

increase profitability and we see the effects of this in first half

lønnsomheten på sikt og vi ser effekter av dette i første halvår

of 2018. The activity in the segment is increasing during 2018

2018. Aktiviteten i segmentet er økende gjennom 2018 og det

and it is expected a improvement in the last half of 2018.

forventes en bedring i siste halvår i 2018.

The total order book for this segment is NOK 97 million, of

Total ordrebok for dette segmentet er NOK 97 millioner, hvor

which approximately NOK 29 million internal deliveries. Total

NOK 29 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok

external order backlog is NOK 68 million.

er dermed NOK 68 millioner.

Operating revenue & EBIT / Driftsinntekter & driftsresultat 160

140

134

Order backlog segment / Ordrebok segment

25%

250

20%

200

15%

150

192

NOK Million

27

120

108 10% 78

80

5%

0%

60

-4,2 %

40

-12,4 %

20

-5%

-10%

-15%

0 -5

- 10

-20

-20%

-22,4 % - 30

-40 2017

-25% 2017 YTD Operating revenue

15 120

158 124

40

20

100

32

112 29

55

2018 YTD EBIT

EBIT Margin

50

EBIT Margin

Revenue & EBIT (NOK Million)

100

160

0

97 29

25 30

100

165

145

118

92

83

68

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

External order book

Internal order book


14

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

SEGMENTS / SEGMENTER SHIP DESIGN & SOLUTIONS The operating revenue in the Ship Design & Solutions was

Driftsinntektene i Ship Design & Solutions var NOK 115,7

NOK 115.7 million in the first half of 2018, compared to NOK

millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 112,9

112.9 million in first half of 2017. The operating result (EBIT)

millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første

in first half of 2018 was NOK 32.9 million. This is an increase

halvår 2018 var NOK 30,6 millioner. Dette er en økning fra

from NOK 9.9 million in first half of 2017. The EBIT-margin has

NOK 9,9 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra

increased from 8.8 % in first half of 2017 to 28.4 % in first half

8,8 % i første halvår 2017 til 28,4 % i første halvår 2018.

of 2018. The main reason for the increase in EBIT and EBIT-margin

Hovedårsaken til økt driftsresultat og EBIT-marginen i 2018

in 2018 is increased sales of design with higher margins then

er økt andel salg av designpakker med høyere margin enn

equipment packages compared to 2017. There have been

utstyrspakker sammenlignet med 2017. Det har kun vært

minor equipment packages delivered in first half of 2018. The

mindre leveranser av utstyrspakker i første halvår 2018. De

positive figures are expected to continue in remaining part

positive tallene for starten av 2018 forventes å fortsette også

of 2018.

videre i 2018.

Total order backlog for this segment is NOK 105 million, where

Total ordrebok for segmentet er NOK 105 millioner, hvor NOK

NOK 41 million is internal deliveries. Total external order

41 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er

backlog is NOK 64 million.

dermed NOK 64 millioner.

Operating revenue & EBIT / Driftsinntekter & driftsresultat 300

Order backlog segment / Ordrebok segment

35%

300 250

28,4 % 25%

200

242 2

212 187 4

70

204

161

59

150

47

175 60 105

100

20% 150

113

15%

116

100

8,7 %

10%

8,8 %

50

33

5%

21 10 0%

0

2017

2017 YTD Operating revenue

EBIT

2018 YTD EBIT Margin

EBIT Margin

Revenue & EBIT (NOK Million)

3

200 NOK Million

250

246

30%

244

41

50 0

243

240

183

142

145

114

115

64

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

External order book

Internal order book


15

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

SEGMENTS / SEGMENTER POWER & CONTROL The operating revenue in Power & Conctrol was NOK 221.9

Driftsinntektene i Power & Control var NOK 221,9 millioner i

million in first half of 2018, compared to NOK 55.0 million in

første halvår 2018, sammenlignet med NOK 55,0 millioner

first half of 2017. The operating result (EBIT) in first half of

i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår

2018 where NOK 2.0 million. This is an increase from NOK -4.0

2018 var NOK 2,0 millioner. Dette er en økning fra NOK -4,0

million in first half of 2017. The EBIT-margin has increased

millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra -7,2 % i

from -7.2 % in first half of 2017 to 0.9 % in first half of 2018.

første halvår 2017 til 0,9 % i første halvår 2018.

The segment experienced increasing demand in 2017 and

Segmentet opplevde økende etterspørsel i 2017 og hadde en

had seen a strong increase in the order book in the second

kraftig økning i ordreboken siste halvår av 2017 og i andre

half of 2017 and second quarter of 2018. The segment had a

kvartal 2018. Segmentet hadde en noe lavere aktivitet enn

lower activity than expected and this has given impact on the

forventet og dette har gitt utslag i lavere margin enn forventet

margin. The year 2018 as a whole is expected to be on level

i starten av 2018. Året 2018 sett under ett forventes å være på

with earlier prognosis and it is expected an gradual increase

nivå med tidligere prognoser og det forventes dermed en

in margins throughout 2018.

gradvis økning i marginene utover i 2018.

Total order backlog for this segment is NOK 459 million, where

Total ordrebok for segmentet er NOK 459 millioner, hvor NOK

NOK 348 million is internal deliveries. Total external order

348 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er

backlog is NOK 111 million.

dermed NOK 111 millioner.

Operating revenue & EBIT / Driftsinntekter & driftsresultat 300

Order backlog segment / Ordrebok segment

25%

500

257

NOK Million

15%

5% 100

0,9 % 55

0%

50

-5%

20 2

-7,2 %

0

-10%

-4

-15%

-50 2017

2017 YTD Operating revenue

EBIT

2018 YTD EBIT Margin

300

259

100

50 0

348 363

250

307

173

200

150

10% EBIT Margin

Revenue & EBIT (NOK Million)

200

150

347

350

222

7,7 %

384

400

20%

250

459

435

450

89 81 8 2016 Q3

196

104 80

256

163

24

10

63

72

77

91

111

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

External order book

Internal order book


16

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

SEGMENTS/SEGMENTER FISH HANDLING The operating revenue in Fish Handling was NOK 183.0 million

Driftsinntektene i Fish Handling var NOK 183,0 millioner i

in first half of 2018, compared to NOK 203.6 million in first half

første halvår 2018, sammenlignet med NOK 203,6 millioner

of 2017. The operating profit (EBIT) in first half of 2018 was

i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018

NOK -10.1 million. This is a decrease from NOK 8.5 million in

var NOK -10,1 millioner. Dette er en reduksjon fra NOK 8,5

first half of 2017. EBIT-margin decreased from 4.2 % in first

millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er redusert fra

half of 2017 to -5.5 % in first quarter of 2018.

4,2 % i første halvår 2017 til -5,5 % i første halvår 2018.

The segment delivers below expectations in first half of 2018.

Segmentet leverer dårligere enn forventet i første halvår

The segment is after a merger in 2017 in a restructuring process

2018. Segmentet er etter fusjonen i 2017 i en omorganisering

with focus on positioning for the future. It is expected a small

med fokus på posisjonering for fremtiden. Det forventes noe

improvement in result for the last half of 2018.

bedring i resultatet for siste halvår av 2018.

The order backlog for MMC is NOK 623 million, where NOK

Ordreboken for Fish Handling segmentet er NOK 623

109 million is internal deliveries to the Shipbuilding Technology

millioner, hvorav NOK 109 millioner er interne leveranser til

segment. External order backlog is NOK 514 million.

Shipbuilding Technology segmentet. Ekstern ordrebok er NOK 514 millioner.

Operating revenue & EBIT / Driftsinntekter & driftsresultat 450

Order backlog segment / Ordrebok segment

25%

427

700

20% NOK Million

15%

300

109

500

350

371

400 300

285 54

10% 204

200

183

5,2 %

5%

4,2 %

150

100

0%

50

22

8

-5,5 %

0

-5%

- 10 -10%

-50 2017

2017 YTD

Operating revenue

EBIT

2018 YTD

EBIT Margin

270 218 26

200

250

EBIT Margin

Revenue & EBIT (NOK Million)

623

600

400

203 16

94

293

247

79

90

90

100 0

232

192

187

176

157

203

292

514

2016 Q3

2016 Q4

2017 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Q4

2018 Q1

2018 Q2

External order book

Internal order book


17

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

HEALTH, SAFETY & QUALITY HELSE, SIKKERHET OG KVALITET The Group’s average total sick leave in the 18-months period

Konsernets gjennomsnittlige sykefravær i 18 måneders

January 2017 to June 2018 is 3.55 %. The average in 2018 is

perioden januar 2017 til juni 2018 er 3,55%. Gjennomsnittet

3.52 %. The sick leave in 2017 was gradually reduced, but the

i 2018 er 3,52 %. Sykefraværet i 2017 ble gradvis redusert,

start of 2018 show an increase before a reduction back to

men starten av 2018 viser en liten økning før reduksjon

levels at end of 2017. The reduction was a result of a long-

tilbake på nivå med slutten av 2017. Reduksjonen et resultat

term focus on Inclusive working condition, job presence

av langsiktig arbeid med fokus på Inkluderende Arbeidsliv

during sick leave and occupational health care.

(IA), tilstedeværelse på arbeidsplassen ved sykemelding og bedriftshelsetjeneste.

During the last 12 months, the Group has had 1 injury resulting

Gjennom de siste 12 måneder har konsernet hatt totalt 1 skade

in absence from work. This figure includes the subcontractors

som resulterte i sykefravær. Dette tallet inkluderer skader hos

at the shipyard in Leirvik. An extensive action plan is

underleverandører på skipsverftet i Leirvik. En omfattende

implemented with the target of reducing injuries both for own

tiltaksplan er iverksatt med mål om å redusere skader både

employees and subcontractors.

hos egne ansatte og underleverandører.

In addition to health and safety, the Group is focusing on

I tillegg til helse og sikkerhet så fokuserer konsernet på

quality. Internal audits in accordance with ISO 9001/ISO

kvalitet. Interne revisjoner i tråd med ISO 9001 og ISO

14001, several supplier audits and audits from costumers

14001, leverandørrevisjoner og revisjoner fra kunder er

were performed in 2016 and 2017 and this process continues

gjennomført 2016 og 2017, og denne prosessen fortsetter i

in 2018. Quality deviations are measured, documented

2018. Kvalitetsavvik blir målt, dokumentert i tiltaksplaner og

in action lists and handled as quickly and effectively as

håndtert så raskt og effektivt som mulig. Resertifisering av

possible.

Havyard Ship Technology ble utført Q3 og Q4 2017 og fornyet

Recertification of Havyard Ship Technology AS

was conducted Q3 and Q4 2017 and renewed approval was

godkjenning var på plass i oktober 2017.

completed October 2017.

SICK LEAVE GROUP 2017 AND 2018 / SYKEFRAVÆR KONSERN 2017 OG 2018 6,0 %

Sickleave in %

5,0 % 4,0 %

Short time

3,0 %

Long time Total

2,0 %

Average

1,0 %

0,0 % JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULI AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAY JUNE


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

18

PRINCIPAL RISKS AND UNCERTAINTIES SENTRALE RISIKOOMRÅDER OG USIKKERHET Havyard Group defines operational risk as the ability to

Havyard Group definerer operasjonell risiko som evnen

deliver at the right time, with the right quality and at the right

til å levere til riktig tid, med den riktige kvalitet og til riktig

cost. The delivery of vessels, design packages and equipment

kostnad. Leveransen av skip og design og utstyrspakker i

in accordance with these parameters is a substantial risk

tråd med disse kravene er et vesentlig risikoområde. Dette

element, and is the most significant factor that affects

er det området som har størst effekt på konsernets finansielle

Havyard Group´s financial results.

resultater.

Other risk factors are interest rates, exchange rates and our

Andre risikofaktorer er rentenivå, valutakurser og våre

customers’ ability to meet their obligations.

kunders betalingsevne.

Havyard Group works systematically with risk management

Konsernet arbeider systematisk med risikostyring i alle

in all its segments and subsidiaries. All managers are

segmenter og datterselskaper. Alle ledere er ansvarlig for

responsible for risk management and internal control within

risikostyring og internkontroll i deres virksomhetsområde. Det

their business segment. Reference is made to the annual

vises til årsrapporten for 2017 for en ytterligere beskrivelse av

report for 2017 for a further description of risk factor and risk

risikofaktorer og risikostyring.

management.

Fosnavåg, 27 August 2018

Fosnavåg, 27. august 2018

The Board of Directors and CEO

Styret og CEO

Havyard Group ASA

Havyard Group ASA


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

19

RESPONSIBILITY STATEMENT FROM THE BOARD AND CEO / ERKLÆRING FRA STYRET OG ADM DIREKTØR Today, the Board of Directos and the CEO of Havyard Group

I dag har styret og CEO gjennomgått og godkjent regnskapet

ASA have considered and approved the financial statements

pr. 30. juni 2018 og for seksmånedersperioden som avsluttes

as of 30 June 2018 and for the six month period ended 30

30. juni 2018. Rapporten har blitt utarbeidet i henhold til IAS

June 2018. The report has been prepared in accordance with

34 Delårsrapportering som er godkjent av EU og norske

IAS 34 Interim Financial Report as endorsed by the EU and

reguleringsmyndigheter.

additional Norwegian regulations. To the best of our knowledge, we confirm that:

Etter vår beste overbevisning bekrefter vi at:

the financial statements for the six month period ended 30 June 2018 have been prepared in accordance with applicable financial reporting standards

the information presented in the financial statements gives a true and fair view of the group´s assets, liabilities, financial position and results for the period

the information presented in the financial statements gives a true and fair view of the development, performance, financial position, principle risks and

Regnskapet for seksmåneders-perioden som avsluttes 30. juni 2018 har blitt utarbeidet i tråd med relevante rapporteringsstandarder Informasjonen som gis i regnskapet viser et rettvist bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle posisjon og resultater i perioden

Informasjonen som presenteres i regnskapet gir et rettvist bilde av utvikling, resultater, finansiell posisjon og vesentlig risiko og usikkerhet for konsernet

uncertainties of the group

Fosnavåg, 27 August 2018

Fosnavåg, 27 august 2018

The Board of Directors and CEO

Styret og CEO

Havyard Group ASA

Havyard Group ASA

Vegard Sævik

Hege Sævik Rabben

Hege Heian Notøy

Chairman of the Board of Directors

Board member

Board member

Svein Asbjørn Gjelseth

Stig Breidvik

Board member

Board member

Torill Haddal

Petter Thorsen Frøystad

Geir Johan Bakke

Board member

Board member

CEO


20

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS RESULTATREGNSKAP KONSERN Havyard Group ASA

Note

(NOK 1,000)

2018 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

1 314 857

unaudited urevidert Sales revenues

Salgsinntekter

Other operating revenues

Andre driftsinntekter

Operating revenues

Driftsinntekter

Cost of sales

Varekostnader

Payroll expenses etc.

Lønnskostnader

Other operating expenses

Andre driftskostnader

Operating expenses

Driftskostnader

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA)

Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)

3,4,10

1 037 080

614 174

571 376

252 462

4 854

3 478

3 405

1 886

7 545

1 041 934

617 652

574 782

254 348

1 322 402

722 063

395 716

410 846

167 280

846 166

233 050

157 544

114 173

63 608

355 051

74 445

60 264

38 734

30 734

119 148

1 029 558

613 524

563 752

261 621

1 320 365

3

12 376

4 128

11 030

-7 273

2 037

Depreciation

Avskrivinger

3

11 644

14 325

5 920

7 176

29 178

Operating profit (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

3

731

-10 197

5 110

-14 449

-27 142

Financial income

Finansinntekter

5

5 094

6 050

743

4 019

13 727

Impairment financial assets

Nedskrivning fin. eiendeler

5

18 645

0

18 645

0

5 677

Financial expenses

Finanskostnader

5

50 022

Share of profit/loss of associate

Andel resultat fra tilknyttet selskap

Net finance

Netto finans

Profit before tax

Ordinært resultat før skatt

Income tax expense

Skattekostnad

Profit for the period

Perioderesultat

3,4

Attributable to :

Tilordnet :

Equity holders of parent

Aksjonærer i morselskapet

Non-controlling interest

Ikke-kontrollerende eierinteresser

Total

Sum

Earnings per share (NOK)

Resultat pr aksje (NOK)

14 710

10 760

8 646

5 769

-3 779

4 946

-1 430

2 473

-2 677

3

-32 040

237

-27 979

723

-44 652

3

-31 309

-9 961

-22 869

-13 726

-71 794

3,7

-4 083

-3 968

-2 692

-4 209

-19 650

-27 226

-5 993

-20 177

-9 516

-52 144

-23 503

-3 600

-19 376

-8 689

-59 718

-3 722

-2 393

-800

-827

7 576

-27 226

-5 993

-20 177

-9 516

-52 144

-0.96

-0.13

-0.78

-0.35

-2.41


21

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING OVER ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Havyard Group ASA

Note

(NOK 1,000)

2018 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

unaudited urevidert

Profit for the period

Perioderesultat

-27 226

-5 993

-20 177

-9 516

-52 144

Other comprehensive income

Andre inntekter og kostnader

Items that will be reclassified to income statement

Poster som reklassifiseres til resultatet

Translation differences

Omregningsdifferanser

-638

416

-58

6

4

Total

Total

-638

416

-58

6

4

Other comprehensive income

Andre inntekter og kostnader

-638

416

-58

6

4

Total comprehensive income

Totalresultat

-27 864

-5 577

-20 235

-9 510

-52 139

Attributable to :

Tilordnet :

Equity holders of parent

Aksjonærer i morselskapet

-23 912

-3 323

-19 303

-8 769

-59 956

Non-controlling interest

Ikke-kontrollerende eierinteresser

Total

Sum

-3 951

-2 254

-932

-741

7 816

-27 864

-5 577

-20 235

-9 510

-52 139


22

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OPPSTILLING OVER FINANSIELL STILLING Havyard Group ASA

(NOK 1,000) ASSETS

EIENDELER Note

2018 Q2

2017 Q2

2017

141 003

103 045

141 003

111 151

93 667

107 144

205 237

237 946

233 440 22 407

unaudited urevidert Non-current assets

Anleggsmidler

Goodwill

Goodwill

Licenses, patents and R&D

Lisenser, patenter og FoU

Property, plant and equipment

Eiendom, anlegg og utstyr

Investment in associates

Investeringer i tilknyttede selskap

18 628

30 030

Loan to associates

Lån til tilknyttede selskap

5

-

23 980

12 746

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

6

27 180 1

15 511

27 603

Other non-current receivable

Andre langsiktige fordringer

Total non-current assets

Sum anleggsmidler

Current Assets

Omløpsmidler

Inventory

Varelager

Accounts receivables

Kundefordringer

Other receivables

Andre kortsiktige fordringer

Customer contracts, assets

Kundekontraktseiendeler

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd

Total current assets

Sum omløpsmidler

TOTAL ASSETS

SUM EIENDELER

4

10

22 955

24 161

22 370

526 155

528 341

566 713

128 564

122 039

115 184

165 350

134 836

136 077

5

125 002

61 031

104 923

10

494 150

92 889

208 355

3

215 376

296 594

206 068

1 128 441

707 389

770 608

1 654 595

1 235 730

1 337 321


23

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

(NOK 1,000) EQUITY AND LIABILITIES

EGENKAPITAL OG GJELD Note

2018 Q2

2017 Q2

2017

unaudited urevidert Equity

Egenkapital

Share capital

Aksjekapital

Share premium reserve

Overkurs

Treasury shares

Egne aksjer

Retained earnings

Opptjent egenkapital

Non-controlling interest

Ikke-kontrollerende eierinteresser

Total equity

Sum egenkapital

Non-current liabilities

Langsiktig gjeld

Deferred tax liability

8

1 239

1 239

1 239

22 535

22 535

22 535

-5

-5

-5 356 930

352 674

404 197

10

80 281

52 118

100 246

3

456 724

480 083

480 945

Utsatt skatt

7

12 622

32 556

10 999

Derivatives

Derivater

5

0

0

667

Bond loan

Obligasjonslån

9

82 590

91 207

86 885

Loans and borrowings, non-current

Gjeld til kredittinstitusjoner

9

103 977

69 885

63 366

Liabilities to parent company

Gjeld til morselskap

9,10

3 506

-

23 419

Other long-term liabilities

Anne langsiktig gjeld

9

1 107

2 418

2 250

Total non-current liabilities

Sum langsiktig gjeld

203 802

196 066

187 585

Current liabilities

Kortsiktig gjeld

Accounts payables

Leverandørgjeld

Taxes payable

Betalbar skatt

Public duties payables

Skyldig offentlige avgifter

Construction loans

221 679

97 579

143 466

7

8 196

3 812

8 196

39 701

25 596

34 643

Byggelån

9

279 630

0

0

Bond loan (installments next period)

Obligasjonslån (neste års avdrag)

9

10 000

5 000

10 000

Loans and borrowings, current

Gjeld til kredittinstitusjoner

Customer contracts, liabilities

Kundekontraktsgjeld

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

Total current liabilities

Sum kortsiktig gjeld

Total liabilities

Sum gjeld

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9

38 260

12 406

23 196

10

134 116

272 670

175 943

5

262 487

142 516

273 346

994 070

559 581

668 790

1 197 871

755 647

856 375

1 654 595

1 235 730

1 337 321

3


24

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN Havyard Group ASA

(NOK 1,000) Share

Share

Treasury

Retained

capital

premium

shares

earnings

Aksje-

Overkurs

Egne

Opptjent

aksjer

egenkapital

Total

reserve kapital

Non-

Total equity

controlling interest Sum

Ikke-

Sum

kontrollerende

egenkapital

eierinteresser

December 31, 2017

31. desember 2017

Implementation IFRS 9*

Implementering IFRS 9*

1 239

22 535

-5

356 930

380 700

100 246

480 945

-

-

-

18 126

18 126

-

18 126

January 1, 2018

1. januar 2018

Profit & loss

Periodens resultat

1 239

22 535

-5

375 056

398 825

100 246

499 071

-

-

-

-3 503

-23 503

-3 722

Other comprehensive income

-27 226

Utvidet resultat for perioden

-

-

-

-409

-409

-229

-638

Acquisition NES (see note 4)

Oppkjøp NES (se note 4)

-

-

-

1 530

1 530

-56 530

-55 000

Loan presented as equity**

Lån presentert som egenkapital**

-

-

-

-

-

40 516

40 516

June 30, 2018

30. juni 2018

1 239

22 535

-5

352 674

376 443

80 281

456 724

*Net of tax

*Netto etter skatt

** See note 10

** Se note 10

Total

Non-

Total equity

Share

Share

Treasury

Retained

capital

premium

shares

earnings

Aksje-

Overkurs

Egne

Opptjent

aksjer

egenkapital

controlling

reserve kapital

interest Sum

Ikke-

Sum

kontrollerende

egenkapital

eierinteresser

January 1, 2017

1. januar 2017

1 239

22 535

-5

407 921

431 690

54 502

486 192

Profit & loss

Periodens resultat

-

-

-

-3 600

-3 600

-2 393

-5 993

Other comprehensive income

Utvidet resultat for perioden

-

-

-

277

277

140

416

Other changes

Andre endringer

-

-

-

-401

-401

-131

-532

June 30, 2017

30. juni 2017

1 239

22 535

-5

404 197

427 965

52 118

480 083

Total

Non-

Total equity

Share

Share

Treasury

Retained

capital

premium

shares

earnings

Aksje-

Overkurs

Egne

Opptjent

aksjer

egenkapital

controlling

reserve kapital

interest Sum

Ikke-

Sum

kontrollerende

egenkapital

eierinteresser

January 1, 2017

1. januar 2017

1 239

22 535

-5

407 921

431 690

Loss of the year

54 502

486 192

Periodens resultat

-

-

-

-59 718

-59 718

7 574

-52 144

Translation differences

Omregningsdifferanser

-

-

-

-238

-238

242

4

Sale of treasury shares

Salg av egne aksjer

-

-

1

269

270

-

270

Merger in subsidiary*

Fusjon i datterselskap*

-

-

-

8 942

8 942

38 058

47 000

Other changes

Andre endringer

-

-

-

-246

-246

-131

-377

December 31, 2017

31. desember 2017

1 239

22 535

-5

356 930

380 700

100 246

480 945

*see note 4

*se note 4


25

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOW KONTANTSTRØMOPPSTILLING Havyard Group ASA

2018 YTD

(NOK 1,000)

2017 YTD

2017

-31 309

-9 961

-71 794

-

-2 106

-6 824

11 644

14 325

29 178

7 159

6 045

12 114

unaudited urevidert

CASH FLOW FROM OPERATIONS

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Profit/(loss) before tax

Resultat før skattekostnad

Taxes paid

Periodens betalte skatt

Depreciation

Avskrivninger

Net interest

Netto renter

Change in value financial derivatives

Endring i verdi på finansielle derivater

-2 187

-1 847

28 806

Change in bond loan (amortization)

Endring i obligasjonslån (amortisering)

705

896

1 573

Profit/loss disposals property, plant and equipment

Gevinst/tap avgang eiendom, anlegg og utstyr

Impairment financial assets

Nedskrivninger finansielle eiendeler

Share of (profit)/loss from associates

Resultatandel fra tilknyttede selskaper

Changes in inventory

Endring i varelager

Net changes in construction loans

Netto endring i byggelån

279 630

Changes in accounts receivables

Endring i kundefordringer

-29 273

22 460

26 148

Changes in accounts payable

Endring i leverandørgjeld

78 213

-23 908

20 204

Changes in customer contracts, asset

Endring i kundekontraktseiendel

-258 253

131 140

15 674

Changes in customer contracts, liability

Endring i kundekontraktsgjeld

-35 577

156 203

59 475

Changes in other current receivables/liabilities

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter

-22 602

52 773

11 571

Net cash flow from/(to) operating activities

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

8 217

82 923

-14 568

CASH FLOW FROM INVESTMENTS

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investments in property, plant and equipment

Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr

-2 717

-12 347

-17 312

Disposal of property, plant and equipment

Salg av eiendom, anlegg og utstyr

24 000

-

-

Investment in intangible assets

Investeringer i immaterielle eiendeler

- 7 918

-9 741

-24 670

Investment in financial assets

Investeringer i finansielle eiendeler

-225

-

-18 310

Disposal of financial assets

Salg av finansielle eiendeler

-

3 617

3 111

Purchase of shares in subsidiaries (see note 4)

Kjøp av aksjer i datterselskap (se note 4)

-55 000

-

-

Dividends received

Mottatt utbytte

Interest income

Renteinnbetaling

Changes in long term receivables

Endring i langsiktige fordringer

Net cash flow used in investing activities

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

New long term debt

Ny langsiktig gjeld

55 000

11 023

35 596

Repayment non-current debt

Nedbetaling av langsiktig gjeld

-19 389

-36 813

-45 519

Payment of loan in subsidiary (see note 10)

Innbetaling lån i datterselskap (se note 10)

20 000

-

-

Cost renegotiation bond loan

Kostnader reforhandling obligasjonslån

Interest payment

Renteutbetaling

Purchase/sale of treasury shares

Kjøp/salg av egne aksjer

Net cash flow from/ (used in) financing activities

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Net change in cash and cash equivalents

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Cash and cash equivalents at start of the year Cash and cash equivalents from merger in subsidiary

141

-

-

18 645

-

5 681

3 779

-4 946

2 677

-13 380

-7 136

111

-149 163

-149 163

-

-

507

460

935

2 210

-6 104

-438

17 640

-47 506

-16 514

-36 823

-

-1 643

-1 643

-7 016

-8 440

-14 324

-

-

270

48 595

-35 873

-25 619

9 307

30 536

-77 012

Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av året

206 069

266 057

266 057

Kontanter og kontantekvivalenter fra fusjon i datterselskap

-

-

17 023

Cash and cash equivalents at end of the period

Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden

215 376

296 594

206 069

Restricted bank deposits at the end of the period

Bundne bankinnskudd ved utgangen av perioden

78 621

128 676

89 402

Available cash and cash equivalents at the end of the period

Tilgjengeligekontanterogkontantekvivalentervedutgangenavperioden

136 755

167 918

116 667


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

26

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT NOTER TIL REGNSKAPET NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

NOTER TIL REGNSKAPET

Havyard Group ASA

Havyard Group ASA

1. GENERAL INFORMATION

1. GENERELL INFORMASJON Havyard Group ASA er et allmennaksjeselskap lokalisert i Norge. Hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy. Konsernet sysselsetter totalt 850 personer pr. 30. juni 2018, hvorav 673 av disse er sysselsatt i Norge.

"Havyard Group ASA is a public limited company based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg, Herøy. The group in total employs 850 people as of 30 June 2018, of whom 673 are employed in Norway. Havyard Group ASA was incorporated as a public limited company 25 February 2014, and was listed on the Oslo Stock Exchange 1 July 2014. 2. BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP’S ACCOUNTING POLICIES

Havyard Group ASA ble omdannet til allmennaksjeselskap den 25. februar 2014, og ble notert på Oslo Børs den 1. juli 2014. 2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE OG ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP

The Interim Financial Statements for the period ended 30 June 2018 have been prepared in accordance with IAS 34. The Interim Financial Statements are not subject to audit, and do not include all the information and disclosures required in the annual Financial Statements. It should be read in conjunction with the Group’s annual Financial Statements as of 31 December 2017.

Regnskapet for perioden frem til 30. juni 2018 er utarbeidet i henhold til IAS 34. Perioderegnskapet er ikke gjenstand for revisjon, og inneholder ikke all informasjon og opplysninger som årsregnskapet inneholder. Perioderegnskapet bør derfor leses sammen med konsernets årsrapport pr 31. desember 2017.

The Group as implemented to new accounting standards with effect from 1.1.2018; IFRS 9 Financial Instruments and IFRS 15 Revenue for Contracts with Cutomers .

Konsernet har implementert to nye regnskapsstandarder med virkning fra 1.1.2018; IFRS 9 Finansielle Instrumenter og IFRS 15 Inntekt fra Kundekontrakter.

IFRS 9 Financial Instruments IFRS 9 Financial Instruments introduces new requirements for classification and measurements of financial assets and liabilities and hedge accounting. The standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. The implementation of IFRS 9 has had an impact on the Group's statement of financial position.

IFRS 9 Finansielle Instrumenter

The Group uses currency derivatives to reduce currency risk and, at the end of 2017, had no currency derivatives that were recognized in accordance with the rules for hedge accounting according to the rules of IAS 39. Upon review of active currency derivatives at the end of 2017 against the new IFRS 9 accounting standard, some forward currency hedges

Konsernet benytter valutaderivater for å redusere valutarisiko og hadde ved utgangen av 2017 ingen valutaderivater som var innregnet etter reglene for sikringboksføring etter reglene i IAS 39. Ved gjennomgang av aktive valutaderivat ved utgangen av 2017 opp mot den nye regnskapsstandarden IFRS 9 ble det avdekket enkelte valutaterminer som

IFRS 9 Finansielle instrumenter omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, samt sikringsbokføring. Standarden erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter: innregning og måling. Implementeringen av IFRS 9 har hatt effekter på konsernets oppstilling over finansielle stilling.


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

27

were disclosed qualifies for hedge accounting. The effects are recognized at 1.1 and have had the following effects on the statement of financial position: Increased equity with NOK 18.1 million Increased defered tax liabilities with NOK 5.4 million Increased customer contracts, asset with NOK 23.5 million

kvalifiserer til sikringsbokføring. Effektene er innregnet per 1.1 og har hatt følgende effekter på oppstilling over finansiell stilling: Økt egenkapital med NOK 18,1 millioner Økt utsatt skatteforpliktelse med NOK 5,4 millioner Økt kundekontraktseiendel med NOK 23,5 millioner

The group includes derivative contracts primarily to hedge its exposure to foreign currency. Upon initial recognition, derivatives are measured at fair value, and attributable transaction costs are recognized through profit or loss as incurred. The Group applies the rules for hedge accounting to the extent that the requirements of IFRS 9 are met. If the requirements are not met, change in fair value will be recognized through profit or loss.

Konsernet inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta. Ved førstegangs innregning blir derivater målt til virkelig verdi, og henførbare transaksjonskostnader blir resultatført når de påløper. Konsernet anvender reglene for sikringsbokføring i den grad kravene i IFRS 9 er oppfylt. Dersom kravene ikke er oppfylt vil endring i virkelig verdi bli innregnet i resultatet.

Hedges that qualify for the use of hedge accounting under IFRS 9 are linked to firm commitment with customers in foreign currency. The Group has chosen to use the rules for fair value hedging. The change in value of the hedging instrument and the change in value associated with hedged risk for the hedging item is recognized in the statement of profit or loss. Value changes will usually offset each other. In the statement of financial position the change in value of hedging items as part of the value of customer contract, assets or customer contract, liabilities.

Sikring som kvalifiserer for bruk av sikringsbokføring etter IFRS 9 er knyttet til bindende avtaler med kunder i utenlandsk valuta. Konsernet har valgt å bruke reglene for virkelig verdi sikring. Verdiendringen på sikringsinstrumentet og verdiendring tilknyttet sikret risiko for sikringsobjektet innregnes i resultatregnskapet. Verdiendringene vil normalt utligne hverandre. I balansen inkluderes verdiendring på sikringsobjekt som del av balanseført verdi av kundekontraktseiendel eller kundekontraktsgjeld.

IFRS 15 Revenue for Contracts with Customers

IFRS 15 Inntekt fra Kundekontrakter

IFRS 15 Revenue for Contracts with Customers is related to revenue recognition. IFRS 15 replaces IAS 18 Revenue and IAS 11 Construction Contracts with amendments. The core principle of IFRS 15 is that revenue is recognized to reflect the transfer of contracted goods or services to customers, and to an amount that reflects the consideration the company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has reviewed several representative contracts within each segment and has not uncovered any contracts where IFRS 15 will change the timing of revenue recognition.

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter omhandler inntektsføring. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføringen av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet forventer å ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Konsernet har gått igjennom flere representative kontrakter innenfor hvert segment og har ikke avdekket kontrakter hvor IFRS 15 vil føre til endring av tidfesting av inntektsføringen.

The Group has mainly used "over time" revenue recognition, but a few contracts have used "point of time" revenue recognition. The contracts where also reviewed with focus on variable consideration, change orders and performance obligations. Revenue that earlier where recognized over time, fulfill the criteria for revenue recognition "over time" in IFRS 15.35C, by that the asset with no alternative use and the company got right to payment for work done. No circumstances were identified where IFRS 15 would cause a material change in revenue recognition compare to practise before implementing IFRS 15, regarding variable consideration, change orders or performance obligations. For further information see the Financial Statement 2017. The implementation of IFRS had no effect on the Group's equity, but there are some effects in the statement of financial position. The line Project WIP has changed name to Customer contracts, assets, while Prepayments from customers has changed name to Customer contracts, liabilities.

Konsernets inntekter har i all hovedsak vært inntektsført "over tid", men enkelte av kontraktene har blitt inntektsført "på et gitt tidspunkt". Kontraktene ble også gjennomgått med fokus på variable vederlag, endringsorde og identifisering av leveringsforpliktelser. Inntekter som tidligere har vært inntektsført "over tid", oppfyller kriteriene for inntektsføring "over tid" i IFRS 15.35c, ved at det er eiendeler uten alternativ bruk og selskapet har rett til betaling for utført arbeid. Det ble ikke avdekket forhold hvor IFRS 15 vil føre det vesentlig endring på inntektsføringen sammenlignet med praksis før implementering av IFRS 15 vedrørende variable vederlag, endringsordre eller leveringsforpliktelser. Det vises til årsregnskapet for 2017 for ytterlig informasjon.

The same use of estimates has been applied as in the Financial Statements for 2017.

Bruken av estimater er de samme som i årsregnskapet for 2017.

Implementeringen av IFRS 15 fra 1.1.2018 har ikke hatt påvirkning på konsernets egenkapital, men har hatt enkelte effekter på oppstilling over finansiell stilling. Linjen prosjekter i arbeid har endret navn til kundekontraktseiendel, mens forskudd fra kunde har endret navn til kundekontraktsgjeld.


28

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

3. SEGMENT INFORMATION

3. SEGMENT

The Group's main activities are 1) Shipbuilding Technology,

Gruppenes hovedaktiviteter er 1) Shipbuilding Technology,

i.e. delivering vessels from own shipyard and support

dvs. å levere fartøy fra eget verft og støtte ved bygging av

construction of Havyard design at shipyards worldwide; 2)

Havyard design på verft over hele verden; 2) Ship Design

Ship Design & Solution, i.e. provide ship design and system

& Solutions, dvs. å levere skipsdesign og systempakker for

packages for offshore, transport and fishing vessels; 3)

offshore-, transport- og fiskefartøy; 3)Power & Control, dvs.

Power & Control, i.e. specializing in design, engineering and

spesialisering i design, engineering og installasjon av elektriske

installation of electric systems and delivery of control and

systemer og leveranse av kontroll-og automasjonssystemer

automation systems for ships; 4) Fish Handling, i.e. deliver

for skip; 4) Fish Handling, dvs. levere innovative løsninger

innovative solutions for handling and cooling of seafood

for håndtering og kjøling av sjømat om bord på fiskefartøy,

on board fishing vessels, live fish carriers and on-shore

brønnbåter og fabrikker på land. 5) Production & Services,

plants. 5) Production & Services. i.e. hiring out personnel and

dvs. utleie av personell og prefabrikasjon av stål inkludert

prefabrication of steel including piping, switchboard and

rør, tavler og startere. For komplett liste over selskap i hvert

starters. For a complete list of companies in each segment,

segment, se side 3.

see page 3.

Transfer prices between operating segments are on arm's

Transaksjoner mellom segmentene er på armlengdes avstand

length basis in a manner similar to transactions with third

på samme måte som transaksjoner med tredjeparter.

parties. The accounting principles for the segment reporting

Regnskapsprinsippene for segmentrapporteringen tilsvarer

reflect those used by the Group.

de som brukes av konsernet.

2018 YTD (NOK million)

(NOK million)

Ship building

Ship Design

Power &

Fish

Production

Technology

& Solutions

Control

Handling

& Services

574.6

33.2

63.1

166.3

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinnekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

Depreciation

Avskrivning

Operating profit/(loss) (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

Net financial items

Netto finansposter

Profit/(loss) from associate

Resultat tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

Income tax expense

Skattekostnad

Profit/(Loss)

Perioderesultat

Total assets

Sum eiendeler

Equity

Egenkapital

Liabilities

Gjeld

631.8

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

Other

Havyard

66.1

105.4

1,041.9

Group

0.2

49.2

158.8

16.7

42.0

-267.0

0.0

574.8

115.7

221.9

183.0

108.1

-161.6

1,041.9

-2.0

32.9

2.7

-6.3

-3.8

-11.1

12.4

3.9

2.3

0.7

3.8

0.7

0.2

11.6

-5.8

30.6

2.0

-10.1

-4.6

-11.3

0.7

-1.3

2.0

0.5

-2.2

-2.2

-25.0

-28.3

-

-

-

-

-

-3.8

-3.8

-7.2

32.5

2.5

-12.3

-6.8

-40.0

-31.3

-1.6

7.3

0.7

-2.8

0.2

-7.7

-4.1

-5.5

25.2

1.8

-9.5

-7.0

-32.3

-27.2

916.8

246.7

390.8

324.4

118.9

-342.9

1,654.6

285.0

94.8

69.6

159.2

1.5

-153.3

456.7

151.9

321.2

165.2

117.4

-189.6

1,197.9


29

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

2018 Q2 (NOK million)

(NOK million)

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinnekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA Depreciation Operating profit/(loss) (EBIT) Net financial items Profit/(loss) from associate

Resultat tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

Income tax expense

Ship building

Ship Design

Power &

Fish

Production

Technology

& Solutions

Control

Handling

& Services

326.1

50.6

27.0

75.1

37.1

Other

Havyard Group

58.9

574.8

0.2

21.3

107.0

8.1

24.7

-161.4

0.0

326.3

71.9

134.0

83.2

61.8

-102.4

574.8

Driftsresultat EBITDA

2.1

16.7

1.4

-2.5

-2.5

-4.3

11.0

Avskrivning

2.2

1.2

0.3

1.7

0.4

0.1

5.9

Driftsresultat (EBIT)

-0.1

15.5

1.1

-4.2

-2.8

-4.4

5.1

Netto finansposter

-2.0

0.2

0.3

-0.8

-1.9

-22.4

-26.5

0

0

0

0

0

-1.4

-1.4

-2.1

15.7

1.4

-5.0

-4.7

-28.2

-22.9

Skattekostnad

-0.5

3.5

0.4

-1.2

0.6

-5.6

-2.7

Profit/(Loss)

Perioderesultat

-1.6

12.2

1.0

-3.9

-5.3

-22.6

-20.2

Total assets

Sum eiendeler

916.8

246.7

390.8

324.4

118.9

-342.9

1,654.6

Equity

Egenkapital

285.0

94.8

69.6

159.2

1.5

-153.3

456.7

Liabilities

Gjeld

631.8

151.9

321.2

165.2

117.4

-189.6

1,197.9

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

Ship building

Ship Design

Power &

Fish

Production

Other

Havyard

Technology

& Solutions

Control

Handling

& Services

239.6

104.6

27.5

181.0

29.0

36.0

2017 YTD (NOK million)

(NOK million)

Group

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

617.7

Operating revenues, Internal

Driftsinntekter, interne

1.5

8.3

27.5

22.6

49.3

-109.3

0

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

241.1

112.9

55.0

203.6

78.3

-73,3

617.7

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

-5.6

9.9

-1.7

11.9

-9.3

-1.0

4.1

Depreciation

Avskrivning

6.2

1.8

2.2

3.4

0.4

0.2

14.3

Operating profit/(loss) (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

-11.9

8.1

-3.9

8.5

-9.7

-1,2

-10.2

Net financial items

Netto finansposter

-1.1

1.6

0.5

-2.3

1.0

-4.5

-4.7

Profit/(loss) from associate

Resultat tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

Income tax expense

4.9

4.9

-12.9

9.7

-3.5

6.2

-8.7

-0.7

-10.0

Skattekostnad

-3.1

2.1

-0.8

1.4

-2.1

-1.4

-4.0

Profit/(Loss)

Perioderesultat

-9.8

7.6

-2.7

4.9

-6.6

0.6

-6.0

Total assets

Sum eiendeler

635.1

181.7

145.8

288.7

52.7

-68.3

1,235.7

Equity

Egenkapital

279.9

65.6

56.1

112.9

-4.2

-30.2

480.1

Liabilities

Gjeld

355.2

116.2

89.8

175.8

56.8

-38.1

755.6

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.


30

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

2017 Q2 (NOK million) Operating revenues, External

(NOK million)

Ship building

Ship Design

Power &

Fish

Production

Technology

& Solutions

Control

Handling

& Services

99.1

44.5

14.7

73.3

18.1

4.7

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinnekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

Depreciation

Avskrivning

Operating profit/(loss) (EBIT) Net financial items Profit/(loss) from associate

Resultat tilknyttet selskap

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

-9.9

7.6

-0.5

-0.3

Income tax expense

Skattekostnad

-2.4

1.6

-0.1

Profit/(Loss)

Perioderesultat

-7.5

6.0

Total assets

Sum eiendeler

635.1

Equity

Egenkapital

279.9

Liabilities

Gjeld

355.2

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

Other

Havyard Group 254.4

1.4

6.3

16.6

9.2

11.3

-44.8

0

100.5

50.8

31.3

82.5

29.4

-40.1

254.4

-6.2

7.5

0.1

2.8

-10.6

-0.9

-7.3

3.1

1.0

1.1

1.7

0.2

0.1

7.2

Driftsresultat (EBIT)

-9.4

6.5

-1.0

1.0

-10.8

-0.7

-14.4

Netto finansposter

-0.5

1.1

0.4

-1.3

1.2

-2.6

-1.7

2.5

2.5

-9.6

-1.0

-13.7

-0.1

-2.3

-0.9

-4.2

-0.4

-0.1

-7.3

-0.2

-9.5

181.7

145.8

288.7

52.7

-68.3

1,235.7

65.6

56.1

112.9

-4.2

-30.2

480.1

116.2

89.8

175.8

56.8

-38.1

755.6

Ship building

Ship Design

Power &

Fish

Production

Other

Havyard

Technology

& Solutions

Control

Handling

& Services

456.4

208.0

80.9

392.7

66.9

117.5

1,322.4

2017 (NOK million)

(NOK million)

Group

Operating revenues, External

Driftsinntekter, eksterne

Operating revenues, Internal

Driftsinntekter, interne

Total operating revenue

Sum driftsinntekter

Operating profit /loss EBITDA

Driftsresultat EBITDA

Depreciation

Avskrivning

Operating profit/(loss) (EBIT)

Driftsresultat (EBIT)

Net financial items

Netto finansposter

Profit/(loss) from associate

Resultat tilknyttet selskap

-

-

-

-

-

-2.7

-2.7

Profit/(Loss) before tax

Resultat før skatt

-76.5

19.4

21.3

17.1

-28.9

-24.2

-71.8

Income tax expense

Skattekostnad

-18.7

4.5

4.9

3.5

-6.7

-7.2

-19.7

Profit/(Loss)

Perioderesultat

-57.8

14.8

16.5

13.6

-22.2

-17.0

-52.1

Total assets

Sum eiendeler

608.2

219.6

295.1

345.8

80.7

-212.1

1,337.3

Equity

Egenkapital

231.9

70.4

67.8

168.7

2.7

-60.5

480.9

Liabilities

Gjeld

376.3

149.2

227.3

177.1

78.0

-151.6

856.4

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

3.1

35.8

176.0

34.0

67.0

-315.8

0

459.5

243.8

256.9

426.7

133.8

-198.3

1,322.4

-43.1

25.4

23.5

29.5

-28.7

-4.7

2.0

11.9

4.3

3.7

7.5

1.2

0.5

29.2

-55.0

21.1

19.8

22.1

-29.9

-5.2

-27.1

-21.5

-1.8

1.5

-5.0

1.0

-16.3

-42.0


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S Ã…R S R E S UL TAT 2 0 18

HAVYARD DESIGN 936

31


32

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

4. BUSINESS COMBINATIONS AND OTHER CHANGES IN

4. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER OG ANDRE

THE GROUP

ENDRINGER I KONSERNET

2018

2018

Havyard Eiendom AS changed name to Norwegian Marine Systems AS.

Havyard Eiendom AS skiftet navn til Norwegian Marine Systems AS.

Havyard Group ASA as 02 May 2018 purchased the remaining

Havyard Group ASA har 02. mai 2018 kjøpt de resterende

49.5 % of the shares in Norwegian Electric Systems AS for NOK 55

49,5 % av aksjene i Norwegian Electric Systems AS for NOK 55

million and now owns 100 % of the company. The purchase price

millioner og eier nå 100 % av selskapet. Kjøpesummen kan

may increase based on the result in 2018 for the company, but pre-

øke basert på selskapets resultat i 2018, men foreløpige

liminary calculations show that it is unlikely that this will be relevant.

beregninger viser at det ikke er sannsynlig at dette vil bli aktuelt.

2017

2017

Merger in subsidiary

Fusjon i datterselskap i 2017

On 13 November 2017 the merger between the wholly-owned

13. november ble gjennomføringen av fusjonen mellom

subsidiary Havyard MMC AS as acquiring company and

det heleide datterselskapet Havyard MMC AS som overta-

First Process AS was registered in the Norwegian Register of

kende selskap og First Process AS registrert gjennomført i

Business Enterprises. The new company name is MMC First

foretaksregisteret. Det nye foretaksnavnet for det fusjonerte

Process AS. After the merger Havyard Group ASA owns 75 %

selskapet er MMC First Process AS. Etter fusjonen eier Ha-

of MMC First Process AS. The acquisition date for accounting

vyard Group ASA 75 % av MMC First Process AS. Oppkjøps-

purposes is set to 1 November 2017. The merger is regarded

datoen for regnskapsformål er satt fra 1.november 2017.

as a business combination and has been accounted for using

Fusjonen er behandlet som en virksomhetssammenslutning

the purchase price method of accounting in accordance with

og er bokført etter oppkjøpsmetoden i henhold til IFRS 3.

IFRS 3. A purchase price allocation (PPA) has been performed

En oppkjøpsprisallokering (PPA) er blitt utført for å forde-

to allocate the cash consideration to fair value of assets and

le kjøpesummen til virkelige verdier av eiendeler og gjeld.

liabilities. Fair value is determined based on guidance in IFRS 13.

Virkelig verdi er bestemt basert på retningslinjer i IFRS 13.

The recognised amounts of assets and liabilities assumed as

Identifiserte beløp for eiendeler og gjeld er forutsatt som

at the date of the acquisition were as follows.

følger.

The acquisition consists of (NOK 1,000)

Vederlaget består av (NOK 1 000)

Shares in MMC First Process AS (25 %)

Aksjer i MMC First Process AS (25 %)

47 000

Total acquisition for allocation

Sum vederlag for tilordning

47 000

Amounts in NOK 1000

Beløp i NOK 1 000

R&D

F&U

01.11.2017 3 072

Equipment and other fixed assets

Driftsløsøre, inventar o.l

858

Inventories

Varelager

392

Trade accounts payable

Kundefordringer

Other short-term receivables

Andre kortsiktige fordringer

4 108

Cash and cash equivalents

Bankinnskudd, kontanter o.l.

17 023

Total assets

Sum eiendeler

30 382

Deferred tax

Utsatt skatt

2 505

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

2 266

Trade creditors

Leverandørgjeld

1 775

Tax payable

Betalbar skatt

4 929

906

Public duties payable

Offentlige avgifter

Other current liabilities

Annen kortsiktig gjeld

13 178

711

Total liabilities

Sum gjeld

21 339

Total identifiable net assets at fair value (100%)

Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi (100%)

Goodwill arising on merger

Goodwill oppstått ved fusjon

37 957

Share of identifiable added value at net value

Andel av identifiserte merverdier til netto virkelig verdi

47 000

9 043


33

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

The goodwill arises principally because of expected synergies,

Goodwillen oppstår i hovedsak som følge av forventede

especially within product development and production. The

synergieffekter, da særlig innenfor produktutvikling, salg og

purchase price allocation is preliminary and may be adjusted

produksjon. Oppkjøpsanalysen er foreløpig og kan bli justert

during 2018.

i løpet 2018.

If the merger had taken place at the beginning of the year,

Dersom fusjonen hadde blitt gjennomført fra begynnelsen av

Havyard Group ASA operating revenues and profit of the

året, ville Havyard konsernets driftsinntekter og resultat etter

year 2017 would have been NOK 1,388.6 million and NOK

skatt henholdsvis ha vært NOK 1 388,6 millioner og NOK -48,0

-48.0 million, respectively.

millioner.

5. FINANCIAL INCOME, FINANCIAL EXPENSES AND DERIVATIVES

5. FINANSINNTEKT, FINANSKOSTNAD OG DERIVAT

(NOK 1,000) Financial income

Finansinntekter

Other interest income

Andre renteinntekter

Interest income parent company

Renteinntekter morselskap

2018 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

460

2 395

249

1 053

2 210

-

379

-

138

473 11 518

Other financial income

Andre finansinntekter

2 447

1 429

51

81

Change in fair value derivatives

Verdiendring derivater

2 187

1 847

242

1 564

-

Total financial income

Sum finansinntekter

5 094

6 050

743

4 019

13 727

Financial expenses

Finanskostnader

Other interest expenses

Andre rentekostnader

7 016

7 628

3 768

3 921

14 324

Interest expenses parent company

Rentekostnad morselskap

603

-

306

-

4

Other financial expenses

Andre finanskostnader

7 091

3 132

4 572

1 847

6 892

Change in fair value derivatives

Verdiendring derivater

-

-

-

-

28 806

Total financial expenses

Sum finanskostnader

14 710

10 760

8 646

5 769

50 022

2018 YTD

2017 YTD

2018 Q2

2017 Q2

2017

2 187

1 847

242

1 299

-28 806

640

1 564

640

1 564

-29 089

(NOK 1,000) Derivatives, not hedge accounting

Derivater, ikke sikringsbokføring

Change in fair value

Endring i markedsverdi

Fair value, end of period

Virkelig verdi utgangen av perioden

Derivatives, hedge accounting (fair value)

Derivater, sikringsbokføring (virkelig verdi)

Change in fair value

Endring i virkelig verdi

18 494

-

8 606

-

-

Fair value, end of period

Virkelig verdi utgangen av perioden

-9 048

-

-9 048

-

-

The Group has impaired the loan to North Sea PSV with NOK

Konsernet har nedskrevet fordringen på North Sea PSV med

18,6 million to NOK 0.

NOK 18,6 millioner til NOK 0.

Havyard Group enters into derivative contracts mainly to

Havyard Group inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å

hedge its exposure to foreign currency. Hedge accounting

sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta. Sikringsbokføring

is

the

er benyttet for enkelte derivatkontrakter etter implementering

implementation of IFRS 9. See note 2 for more information.

av IFRS 9. Se note 2 for mer informasjon. Derivater som ikke

Derivative contracts that do not meet the requirements for

tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring vurderes til virkelig

hedge accounting in IFRS 9 are recognised at fair value and

verdi med verdiendring over resultatet. Markedsverdien av

changes in fair value are reported in profit or loss. Fair value

derivatene er presentert som annen kortsiktig gjeld eller

of the derivative contracts are presented as other receivables

andre fordringer. Ved forfall seinere enn 1 år presenteres de

(current) or other current liabilities. If maturity later then 1

på egen linje under langsiktig gjeld / anleggsmiddel.

applied

for

some

derivative

contracts

after

year, the fair value are presented on a separate line under non-current liabilities or non-current assets.


34

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

2017 Company

(NOK 1,000) Selskap

P/F 6. September 2006

P/F 6. September 2006

Vest Nord Group AS

Vest Nord Group AS

Fafnir Offshore hf

Fafnir Offshore hf

Other non-current financial investments

Andre langsiktige finansielle investeringer

Carrying amount as of 31.12.17

Balanseført verdi per 31.12.17

Ownership share / voting share

Business office

Carrying amount

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Balanseført verdi

9.78 %

Faroe Island

3 541

19.30 %

Bergen

7 778

6.12 %

Iceland

13 280 3 004 27 603

2018 Q2 Company

Selskap

Ownership share / voting share

Business office

Carrying amount

Eierandel/ stemmeandel

Forretningskontor

Balanseført verdi

P/F 6. September 2006

P/F 6. September 2006

9.78 %

Faroe Island

3 541

Fafnir Offshore hf

Fafnir Offshore hf

8.58 %

Torangsvåg

13 505

Vest Nord Group AS

Vest Nord Group AS

19.30 %

Bergen

Other non-current financial investments

Andre langsiktige finansielle investeringer

Carrying amount as of 30.06.18

Balanseført verdi pr. 30.06.18

7 778 2 582 27 180

Changes in carrying amount from 31.12.17 to 30.06.18:

Endringer i balanseført verdi fra 31.12.17 til 30.06.18:

Level 3 investments 31.12.17

Nivå 3 investeringer 31.12.17

Shares bought Fafnir Offshore hf

Kjøp aksjer Fafnir Offshore hf

Sale of other shares

Salg andre aksjer

Adjustment

Korrigering

Level 3 investments 30.06.18

Nivå 3 investeringer 30.06.18

Valuation is based on value adjusted equity in the ship owning

Verdivurderingene er basert på verdijustert egenkapital i de

companies. External valuations are used to estimate value

skipseiende selskapene. Eksterne verdivurderinger benyttes

of ships. These are subject to general factors in the world

til å estimere verdien av skip. Disse er underlagt generelle

economy and specifically in the shipping industry.

faktorer i verdensøkonomien og spesifikt til shippingindustrien.

There are also used multiples where marketdata (stockprice)

Videre er det benyttet ulike multipler hvor markedsdata

are taken into account. Calculating sensitivities on this values

(børskurser) er hensyntatt. Beregning av sensitivitet på

are assessed by the Group to be of great difficulties and

verdivurderingene er ansett av konsernet å være svært

would be of limited use, as the underlying factors are too

utfordrende og ha begrenset nytte, da de underliggende

judgemental in nature. Different methods for impairment

faktorene av natur er basert på skjønn. Ulike metoder for

tests are used, and with significant differences in result. There

nedskrivningtester er benyttet og med store forskjeller i

are significant uncertainty with value of these investments,

resultatet. Det foreligger stor usikkerhet rundt verdsettelsen

but used method show no larger differences on the value

av postene, men benyttet metode viser ingen større endring i

compared to carrying amount as of 30.06.2018.

verdiene sammenlignet med balanseført verdi pr 30.06.2018.

27 603 225 -672 6 27 180


35

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

7. TAX

7. SKATT

The tax in the income statement has been estimated using

Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig

the average tax rate for each company in the group. The tax

skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. Skattesatsen

rate has been set at 23%.

er satt til 23 %.

8. SHARE CAPITAL

8. AKSJEKAPITAL 2018 Q2

Par value (NOK)

Antall ordinære aksjer 24 781 150 Pålydende (NOK) 0.05

Share capital (NOK)

Aksjekapital (NOK)

Number of ordinary shares

All shares have equal rights.

2017 24 781 150 0.05

1 239 058

1 239 058

Alle aksjene har like rettigheter.

2018

2018

The Group has not paid dividend in 2018.

Konsernet har ikke betalt utbytte i 2018.

Havyard Group ASA has 92,467 treasury shares (0,4 % of share

Havyard Group ASA eide 92 467 egne aksjer (0,4 % av

capital) as of 30.06.2018.

aksjekapitalen) pr 30.06.2018

2017

2017

The Group has not paid dividend in 2017.

Konsernet har ikke betalt utbytte i 2017.

Havyard Group ASA has 92,467 treasury shares (0,4 % of share capi-

Havyard Group ASA eide 92 467 egne aksjer (0,4 % av aksjeka-

tal) as of 31.12.2017. As part of the Groups share purchase program the

pitalen) pr 31.12.2017. Som del av konsernets aksjekjøpsprogram

company sold 16,077 share for a total price of NOK 270 000 in 2017.

solgte selskapet 16 077 aksjer til en totalpris på kr 270 000 i 2017.

Shareholders as of 30.06.2018

Aksjonærer pr 30.06.2018

Controlled by Kontrollert av

Number of shares Antall aksjer

Ownership Eierandel

Havila Holding AS

Havila Holding AS

MP Pensjon PK

MP Pensjon PK

14 300 000

57.7 %

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS

Erle Invest AS

Erle Invest AS

Middelboe AS

Middelboe AS

Arne Morten Hofsøy

Arne Morten Hofsøy

Jonfinn Ulfstein

Jonfinn Ulfstein

242 980

1.0 %

Arve Helsem Leine

Arve Helsem Leine

242 980

1.0 %

Stig Magne Espeseth

Stig Magne Espeseth

242 980

1.0 %

Other shareholders (<1 %)

Andre aksjonærer (<1 %)

Number of shares

Antall aksjer

1 871 694

7.6 %

Geir Johan Bakke (CEO)

1 202 520

4.9 %

406 538

1.6 %

339 339

1.4 %

265 000

1.1 %

5 667 119

22.9 %

24 781 150

100.0 %

Ultimate controlling company of the Group is Havila Hold-

Øverst kontrollerende selskap i konsernet er Havila Holding

ing AS. Chairman of the board Vegard Sævik and board

AS. Styreleder Vegard Sævik og styremedlem Hege Sævik

member Hege Sævik Rabben have indirect ownership in the

Rabben og har indirekte eierskap i konsernet gjennom deres

group through their ownership in Havila Holding AS.

eierskap i Havila Holding AS.

Parent company Havila Holding AS is a limited company

Morselskapet Havila Holding AS er et aksjeselskap basert i

based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg,

Norge, og hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy .

Herøy.


36

S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

9. LIABILITIES TO FINANCIAL INSTITUTIONS AND COVENANTS

9. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG LÅNEBETINGELSER

Construction financing

Finansiering av skipsbyggeaktiviteter

In connection with the shipbuilding activity the group may

I forbindelse med skipsbyggingsaktiviteten inngår konsernet

enter into construction loans. These are loans where the

byggelån. Dette er lån hvor banken har sikkerhet i skipet,

bank’s security in the ship, and make payments under a

og foretar utbetalinger under en gitt ramme som ettersom

given frame as the project progresses. Construction loans are

prosjektet skrider frem. Byggelån er definert som kortsiktig

defined as short-term debt when they enter into the cycle,

gjeld, selv om forfall kan være lenger enn 12 måneder.

although maturity may be further than 12 months.

Interest bearing long-term debt

Rentebærende langsiktig gjeld

2018 Q2

2017 Q2

2017

Bond loan

Obligasjonslån

82 590

91 207

86 885

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

103 977

69 885

63 366

Liabilities to parent company

Gjeld til morselskap

3 506

-

23 419

Finance lease liabilities

Finansiell leasinggjeld

Sum

Sum

Interest bearing short-term debt

Rentebærende kortsiktig gjeld

Liabilities to financial institutions

Gjeld til kredittinstitusjoner

Bond loan

Obligasjonslån

Construction loan

Byggelån

Finance lease liabilities

Finansiell leasinggjeld

Sum

Sum

Issues (+) / repayments (-) during the period

Opptak (+) / nedbetaling (-) i perioden

Total interest bearing debt start of period

Sum rentebærende gjeld starten av perioden

Liabilities to financial institutions (current)

Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig)

Change in bond loan

Endring obligasjonslån

Change in construction loan

Endring i byggelån

1 107

1 418

1 193

191 180

162 510

174 863

2018 Q2

2017 Q2

2017

38 260

12 406

23 196 10 000

10 000

5 000

279 630

-

-

1 562

1 883

2 097

329 452

19 289

35 293

2018 YTD

2017 YTD

2017

210 156

351 142

351 142

15 064

5 413

16 203

-4 295

-32 161

-31 483

279 630

-149 163

-149 163

-621

-71

-82

-19 913

-

23 419

Change financial lease

Endring av finansiell leasing

Change in liabilities to group companies (non-current)

Endring langsiktig konserngjeld

New liabilities to financial institutions (non-current)

Opptak gjeld til kredittinstitusjoner

55 000

11 023

12 177

Repayments liabilities to financial institutions (non-current)

Nedbetaling gjeld til kredittinstitusjoner

-14 389

-4 384

-12 057

Total interest bearing debt end of period

Sum rentebærende gjeld utgang av perioden

520 632

181 799

210 156

Covenants

Betingelser

As of 30 June 2018, the Group was in compliance with all

Per 30. juni 2018

its existing debt covenants. The main covenants are the

lånebetingelser. De viktigste betingelsene er følgende:

following:

• Arbeidskapital på minimum MNOK 100 (gjelder byggelån)

• Working capital of minimum MNOK 100 (construction loan)

• Egenkapitalandel på minimum 25% / 20 % (gjelder lang-

• Equity ratio of minimum 25 % / 20 % (liabilities to financial institutions / construction loan) • Equity of minimum NOK 450 million (bond loan)

var selskapet ikke i brudd med sine

siktig gjeld til kredittinstitusjon / byggelån) • Egenkapital på minimum NOK 450 millioner (gjelder obligasjonslån)

Bond loan

Obligasjonslån

The Groups bond loan changed in Bondholder's Meeting on

Konsernets obligasjonslån ble godkjent endret i obligasjons-

30.03.2017 .Changes in terms of installments were agreed, as

eiermøte 30.03.2017. Det ble avtalt endrede betingelser for

well as the term was moved from Q4 2018 to Q2 2020. The in-

avdragsbetaling, samt at hovedforfall ble flyttet fra Q4 2018

terest margin increased by 1.25%. Refer to stock exchange an-

til Q2 2020. Rentemarginen ble økt med 1,25 %. Det vises til

nouncement 15.03.2017 and 30.03.2017 for further information.

børsmelding 15.03.2017 og 30.03.2017 for ytterlig informasjon.


S ECON D QU AR T E R A N D H A LF Y E A R R E SU LT S 2 0 18 / AN D R E K V AR TAL OG H AL V S ÅR S R E S UL TAT 2 0 18

10. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

37

10. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Fjord1 ASA

Fjord1 ASA

Havyard Ship Technology AS has 12 ferries under construction for

Havyard Ship Technology AS har 12 ferger under bygging for

Fjord1 ASA at the end of the first second of 2018. Havila Holding AS

Fjord1 ASA pr utgangen av andre kvartal 2018. Havila Holding

owns 51.50 % of Fjord1 ASA. According to the contract, Fjord1 ASA is

AS eier 51,50 % av Fjord1 ASA. I henhold til kontrakt er Fjord1 ASA

obligated to pay prepayments and at the end of second quarter

forpliktet til å betale forskudd, og ved utgangen av andre kvar-

the prepayments on the 12 ferries amounts to NOK 229.4 million.

tal 2018 utgjør forskuddet på de 12 fergene NOK 229,4 millioner.

Prepayments have been paid in full in 2017 and 2018. Prepayments

Forskuddet er i sin helhet innbetalt i 2017 og 2018. Innbetalt for-

in 2018 amounts to NOK 110.6 million, of which NOK 70.7 million are

skudd i 2018 utgjør NOK 110,6 millioner og hvorav NOK 70,7 mil-

paid in second quarter. The prepayments are presented as Cus-

lioner er innbetalt i andre kvartal 2018. Forskuddene er presen-

tomer contract, liabilities after deduction of executed production.

tert som kundekontraktsgjeld etter fratrekk for eventuelt utført

In addition, Havyard Ship Technology AS has recorded revenue of

arbeid. Havyard Ship Technology AS har i tillegg inntektsført

NOK 132.3 million against Fjord1 ASA in 2018 (MNOK 7.0 for 2017) for

NOK 132,3 millioner mot Fjord1 ASA i 2018 (MNOK 7,0 for 2017),

newbuild, repairs and rebuilding of ferries. Outstanding accounts

for nybygg, reparasjon og ombygging av ferger. Utestående

at end of first quarter 2018 are NOK 4.3 million.

saldo er NOK 4,3 millioner pr utgangen av første kvartal 2018.

Norwegian Electric Systems AS has contract for building of charging

Norwegian Electric Systems AS har inngått kontrakter for byg-

stations for ferries to Fjord1 ASA. According to the contract, Fjord1 ASA

ging av ladestasjoner for ferger til Fjord1. I henhold til kontrakt

is obligated to pay prepayments and at the end of second quarter

er Fjord1 ASA forpliktet til å betale forskudd, og ved utgangen

the prepayments amounts to NOK 23.9 million. Prepayments have

av andre kvartal 2018 utgjør forskuddet NOK 23,9 millioner. For-

been paid in full in 2018, of which NOK 8.8 million are paid in second

skuddet er innbetalt i sin helhet i 2018, hvorav NOK 8,8 millioner

quarter of 2018. The prepayments are presented as Customer con-

er innbetalt i andre kvartal. Innbetalt forskudd er presentert som

tract, liabilities after deduction of executed production.

kundekontraksgjeld etter fratrekk for eventuelt utført arbeid.

Havila Holding AS

Havila Holding AS

Havila Holding AS has in 2017 and 2018 paid NOK 38 million

Havila Holding AS har i 2017 og 2018 innbetalt totalt NOK 38

to Havyard Ship Technology AS. With the 2018 payment the

millioner til Havyard Ship Technology AS. Ved innbetaling i

terms of the payment in 2017 where changed. As of 30.06.2018

2018 ble vilkårene for innbetalingen i 2017 endret. Det er pr

calculated interests of NOK 0.5 million which are added to the

30.06.2018 beregnet rente som er tillagt saldo på NOK 0,5

principal amount. This equals an annual interest of 5.07 %.

millioner, tilsvarende en årlig rente på 5,07 %. I henhold til

Based on the agreement the company decides when to pay

avtale er det selskapet som bestemmer når hovedstol og renter

principal and interests and the loan are presented as equity.

skal betales og lånet er presentert som del av egenkapitalen.

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS (owned 100 % of CEO in Havyard Group

Geir Johan Bakke AS (eid 100 % av daglig leder i Havyard Group

ASA) has in 2018 paid NOK 2 million to Havyard Ship Technology

ASA) har i 2018 innbetalt totalt NOK 2 millioner til Havyard Ship

AS. As of 30.06.2018 calculated interests of NOK 0.0 million which

Technology AS. Det er pr 30.06.2018 beregnet rente som er tillagt

are added to the principal amount. This equals an annual interest

saldo på NOK 0,0 millioner, tilsvarende en årlig rente på 5,07 %. I

of 5.07 %. Based on the agreement the company decides when to

henhold til avtale er det selskapet som bestemmer når hovedstol og

pay principal and interests and the loan are presented as equity.

renter skal betales og lånet er presentert som del av egenkapitalen.

No other material transactions with related parties were

Det har i perioden ikke vært andre vesentlige transaksjoner

undertaken during the period.

med nærstående parter.

11. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

11. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

From the balance sheet date until the presentation of the financial

Det er ellers ikke skjedd noen vesentlige hendelser etter

statements, no other events have occurred which have materially

balansedagen og fram til avleggelse av regnskapet, som har

affected the Group’s financial position, and which should have

påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad og

been reflected in the financial statements here presented.

som burde ha vært reflektert i det avlagte regnskapet.


www.havyard.com

Photo / Foto: Havyard