Page 1

Välkommen till Almåsskolans nya LÄRCENTER LÄRCENTER: 1

2

En lärmiljö i tiden med digital utrustning

Ett lärcenter dit du som rektor eller lärare kan komma på studiebesök, workshop med föreläsning tillsammans med andra lärare eller med elever för att få pröva olika digitala verktyg och pedagogiska idéer. En lärmiljö med ny pedagogisk möblering.

3

Besök vår nya mötesplats för lärande. Ett samarbete mellan Almåsskolan, Utvecklingsenheten och Benzler.

En lärmiljö som ger möjlighet till inspiration, utveckling och nytt lärande.

Om du undrar över något eller vill boka besök/ workshop kontakta: Rektor Titti Ljungdahl mobil 0707 69 05 74 mail: titti.ljungdahl@molndal.se Rektor Peter Fröbom mobil 0708 71 66 99 mail: peter.frobom@molndal.se


Vår vision med ett lärcenter på Almåsskolan

Om vi gör som vi alltid har gjort får vi samma resultat som vi alltid har fått…

Vi vill skapa en modell av det vi är

Med den här synen på lärande,

alltmer övertygade om blir nya

som innebär eleven i centrum, där

tidens skola.

hänsyn tas till olika lärstilar och

Vi vill se en skola som alltmer använder webbens interaktiva möjligheter, digitala läromedel och lärplattformar som t.ex. Fronter eller UnIkum

målmedvetet tränande av kreativt tänkande sker i form av entreprenöriellt lärande och estetiska lärprocesser, ser vi goda möjligheter till en ökad måluppfyllelse och ett större

En skola där kunskaper om sociala

engagemang runt lärandet för

medier, bloggar, twitter mm tas

eleverna.

tillvara och används i det dagliga skolarbetet. Vi tror på ett lärande mycket större än det som sker idag med en förskjutning från ”teaching” till ”learning”.

Vi formar då elever och lärare som blir aktiva producenter i stället för passiva konsumenter. För att göra vår vision möjlig vill vi ha vårt Lärcenter som en viktig mötesplats för att utbilda,

Ett sätt att se på kunskap som vi

utveckla, samskapa och dela på

vill utveckla och sprida .

vägen mot ett nytt hållbart lärande.

Vi anser att det är i möten med andra som t.ex. här i vårt lärcenter det nya lärandet kan utvecklas och tas till nya höjder.

2

lorem ipsum :: [Datum]


Det här kan vi erbjuda...

FÖR REKTORER/ LÄRARE: Att leda med IT: På Almåsskolan har vi rektorer med hög ITkompetens. De kan berätta hur de på olika sätt leder skolan med hjälp av IT. Hur de aktivt arbetar med implementering och vidareutveckling av IT på Almåsskolan. Skapa en liten skolnyttsfilm som rektor och lägg den i en blogg eller på YouTube... Estetiska lärprocesser med filmskapande och IT: Här får du exempel på hur man kan använda digitalt berättande och filmskapande i skolan på olika sätt inom olika ämnen. Du får också grundläggande filmkunskaper och chansen att göra en liten film och publicera den på webben i en blogg eller liknande.

Webbens möjligheter 1:

Språk/ Svenska och IT:

Här får du chansen att testa olika

Här får du veta hur Almåsskolan

webbverktyg som bläddringsbar

fick European Label och hur du

webbtidning, voki, prezi, glogster,

kan använda IT/media på olika

wordle mm.

sätt i språk- och svenskundervisningen.

Webbens möjligheter 2: Vad är facebook, twitter, skype? Här vägleds du i att skapa konton och pröva på.

SO: Att använda webbens möjligheter. Använda interaktiva webbsidor, att söka och

Elever som zappar skolan:

presentera information med hjälp

Här berättar vi om ett projekt där

av Interaktiv projektor.

vi samarbetat med NotSchool England runt elever som haft stor frånvaro i skolan och som vi med hjälp av IT, estetiska lärprocesser och ett coachande förhållningssätt fått tillbaka i skolan igen. En til en i klassrummet: Här berättar våra pedagoger som

Från loggare till bloggare: En

arbetar med de klasser som är

föreläsning workshop, som

med i IKT-piloten i Mölndal och

handlar om på vilka olika sätt

har en dator var sedan i höstas

verktyget blogg kan användas i

om hur de arbetar på olika sätt i

skolan och en workshop där du

klassrummet.

Musik och IT: Olika sätt att använda projektor i klassrummet i musikundervisningen. Hur skapar man låtar med hjälp av digitala verktyg? Med projektor i klassrummet: Lärarens och elevens verktyg. Olika sätt att använda en projektor i klassrummet. Pröva på att göra en egen presentation, som du sedan visar upp med hjälp av en projektor...

själv får pröva på att göra en egen blogg och bädda in filmklipp och andra verktyg.

3

lorem ipsum :: [Datum]


FÖR KLASSER:

Interaktiv skrivtavla: En föreläsning och workshop där du får veta mer om den

Pröva på:

itnteraktiva skrivtavlans

Låt en klass/ elevgrupp

möjligheter och självklart får du

Vad gör unga på nätet?

tillsammans med sina lärare få

pröva på att använda en

Vilka resurser finns på webben för

pröva på olika digitala verktyg

Interaktiv skrivtavla.

att bli bättre på att möta elever

utifrån olika uppdrag att lösa.

Smartboard i klassrummet: En föreläsning och workshop där du får veta mer om Smartboardens möjligheter och självklart får du pröva på att använda en Smartboard.

Pröva på... Utmana dig själv! Testa på olika digitala verktyg och fundera därefter på vad du behöver bli bättre på när det gäller IT. Med hjälp av ett coachdokument får du med dig en egen handlingsplan och kan gå mot

och lära sig mer om vad unga gör på nätet? Olika sätt att arbeta med de sajter som eleverna befinner sig på? Hur kan eleverna användas som resurs för att lära sig mer om vad unga gör på nätet? Netikett.

Digitala hjälpmedel:

Filmskapande: En underhållande lektion om filmskapande där eleverna samtidigt skapar en kort film. Webbens möjligheter: Låt eleverna komma och testa olika webbverktyg: glogster, voki, bläddringsbar tidning mm. Alla

Vilka olika digitala hjälpmedel

verktyg som de sedan kan

finns och hur kan de användas på

använda själva i olika ämnen.

olika sätt för att underlätta inlärning? Hur lägger man in en

Netikett:

mp3 fil i mobilen? Hur använder

En lektion där eleverna

man talsyntes? Hur använder man

workshoppar och lär sig mer om

en läspenna? En läsplatta?

netikett.

nya djärva ITmål. Coaching i skolan: Personligt entreprenörskap: En föreläsning om hur coaching kan användas i skolan och hur coaching kan vara ett verktyg för att hjälpa till att upprätta en handlingsplan för ditt eget

En lektion där eleverna får lära sig mer om vad coaching är och hur de kan använda det för att förbättra sina skolprestationer. De får också reflektera runt hur de använder sin tid idag.

lärande och din utveckling t ex inom IT. Källkritik: Vilka resurser finns på webben? Hur kan man arbeta med källkritik i klassrummet... På vilka sätt kan bibliotektet hjälpa till?

4

lorem ipsum :: [Datum]

Almåsskolans Lärcenter  

Så här tänker vi...

Advertisement