Page 1

VĂ…RD & OMSORG vuxenutbildning

Version JAN2014


UTBILDNING TILL YRKE


ETT ÖNSKAT BEHOV VÅRD OCH OMSORG Personal inom vårdyrken är efterfrågade. Vård och omsorg är ett paket av flera olika kurser som tillsammans motsvarar de krav som sjukvården och äldreomrsorgen i Åre kommun ställer för en anställning som undersköterska. Utbildningen utgår från dina erfarenheter och vissa moment kan valideras. Utbildningen omfattar drygt ett och ett halvt år. Intag kan ske vid varje ny kursstart, kontakta Margareta Granlöf för vidare information. Du måste alltid skicka en in en skriftlig ansökan och ansökningshandlingar finns att ladda hem från www.campusare.se Här följer beskrivning av kurser och dess innehåll.

FAKTA Vuxenutbildning Heltid distans träffar i gång i veckan KURSER VÅRVÅR01 HÄLHÄL0 MEDMED01 SPCSPE01 MÄNETI0 PSKPSY01 PSYPSY01 VÅRVÅR02 GERÄLD0 GERVÅR0 MEDMED02 SJUAKU0 GYARVO Du blir undersköterska efter utbildningen Ansökningsblanketter och övrig info finns på www. campusare.se KONTAKT Margareta Granlöf Administration 0647 162 30 Jarl Ingerhed Bokas via Margareta

Vägledare


VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 1 Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.

Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.

Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.

Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.

Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.

Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.

Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.

Arbetsställningar och förflyttningar.

Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.

Tekniska och andra hjälpmedel.

Datoranvändning och säker informationshantering.

Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete.

Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.

Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.


HÄLSOPEDAGOGIK Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, gruppoch samhällsnivå.

Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.

Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.

Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.

Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Kriser och krishantering.

Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.

Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.


MEDICIN 1 Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.

Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.

Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.

Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.

Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.

Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.

Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.

Medicinsk terminologi.


SPECIALPEDAGOGIK 1 Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.

Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.

Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.

Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.

Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.


ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.

Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.

Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.

Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.

Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.


PSYKOLOGI 1 Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.


PSYKIATRI 1 Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.

Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.

Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.

Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal


VÅRD OCH OMSORGSARBETE 2 Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.

Vård och omsorg i livets slutskede.

Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.

Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.

Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.

Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.

Självbestämmande och integritet.

Rapportering och dokumentation.

Biståndsbedömning och vårdplanering.

Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.

Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.

Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre


ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSKVALITÉ Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.

Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.

Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.

Åldrande och sexualitet.

Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet.

Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.

Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.

Livskvalitet – instrument och skattningsskalor.

Emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.

Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor.

Etiskt, pedagogiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt.

Samarbete med vårdtagare och anhöriga för delaktighet.

Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap.

Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående


VÅRD & OMSORG VID DEMENSSJUKDOM Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.

Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.

Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.

Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.

Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.

Dokumentation och levnadsberättelse.

Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.

Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.

Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.

Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.

Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.

Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.

Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.

Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.

Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.


MEDICIN 2 Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.

Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.

Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.

Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.

Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.

Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.

Medicinsk terminologi.


AKUTSJUKVÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

Vård och omsorg före, under och efter operation.

Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.

Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.

Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.

Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.

Medicinteknisk och annan utrustning.

Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.

Rehabilitering, habilitering och egenvård.

System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.


GYMNASIE ARBETE Målet med gymnasiearbetet på yrkesprogrammen:

“ ... ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.”

Utgångspunkt och innehåll för gymneiearbetet kan i kan delas in det i några huvudpunkter: l. Det finns ingen särskild ämnesplan för gymnasiearbetet, utan inriktningen är att du ska vara förberedd för ditt yrkesområde och genomföra en lämplig uppgift inom yrkesutgången. 2. Du planerar, genomför och utvärderar en vanligt förekommande arbetsuppgift inom yrkesområdet, 3. Arbetsuppgiften ska dokumenteras på lämpligt sätt, 4. Arbetet kan också utformas så att det tränar yrkeskunnandet i företagsliknande former.

Sammanfattningsvis, ska du ska välja ur en arbetsuppgift som ofta förekommer inom ditt yrkesområde, visa för din yrkeslärare och handledare att du kan genomföra den enligt god yrkestradition samt dokumentera och utvärdera hur du lyckades med uppgiften.


ANTECKNINGAR


ANTECKNINGAR


ANTECKNINGAR


Campus Åre utvecklar och driver yrkeshögskoleutbildningar som svarar mot näringslivets behov och därför skapar nya arbeten. Campus Åre samverkar med högskolor och universitet för att du ska kunna studera i Åre kommun Campus Åre erbjuder dig möjligheter till att läsa in och komplettera gymnasiebetyg. På vår hemsida kan du läsa mer och du hittar även länkar till ansökningshandlingar. Campus Åre LärCentrum ska var en dynamisk mötesplats, naturlig mäklare och en initiativrik drivkraft i det livslånga lärandet. Vi ska verka för näringslivets kompetensutveckling och kommunens tillväxt.

BESÖK OSS Campus Åre Kurortsvägen 20 830 13 Åre

Campus Åre Vux Norravägen 1 830 05 Järpen

RING OSS 0647 168 93

0647 162 30

FÖLJ OSS www.facebook.com/campusare Växel: 0647-161 00 E-post campus@are.se

www.campusare.se

Vårdkatalog jan2014  
Vårdkatalog jan2014  

Ett kurspaket som ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska i Åre kommun men även i många andra kommuner

Advertisement