Page 1

1 9 4 5 F ri gj ø ri ngs dage niNorge8 . mai1 9 4 5e rdage ndat ys kemi l i t æres t yrke rkapi t ul e rt e . Dat oe nre gne svanl i gvi sogs å s omdeal l i e rt e ss e i e rs dagiE uropadade nt ys kehære n ove rgas e g, kri ge niE uropavarove rogAdol fHi t l e rs T re dj eri keopphø rt e .

De nb ri t i s kes t at s mi ni s t e re nWi ns t onC hurc hi l l hi l s e rj ub l e ndef ol ke mas s e rme dVt e gne t8 . mai1 9 4 5 , dage ndahankri ngkas t e tnyhe t e nomatkri ge nmot T ys kl andvarvunne t . .

1 9 4 6 1 5j uni–S vi ne s undb roe nåpne s . B roe ne rs t at t e tis i n t i de nf e rges omgi kkove rs unde t . Des t art e tåb ygge de ni1 9 3 9 , me ndaT ys kl andi nvade rt eNorgei1 9 4 0b l e de tmi dl e rt i di gs t oppe t .

Oldbook2  
Oldbook2  
Advertisement