Page 1

ESCOLA CAMÍ DEL MIG- MATARÓ Educació Primària 1r nivell del Cicle Inicial

GEGANTS I NANS: Resum dels CONTINGUTS treballats: PRIMER TRIMESTRE. Famílies : Aquesta és la relació de continguts treballats al llarg del trimestre. Així, quan llegiu l'informe del vostre fill o de la vostra filla podreu saber què ha treballat de cada àrea i valorar millor el seu nivell d'aprenentatge.

CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar - Pronunciació correcta dels sons vocàlics i consonàntics. - Vocabulari específic dels temes. - Conversa precisa i dins del tema d’allò que s’està parlant. - Argumentació i explicació de vivències personals i posicionaments,... - Producció de textos orals memoritzats (cançons, cantarelles i poemes). -Fer breus exposicions a classe, aprenent a adaptar l’entonació, el to de veu, el gest. Escoltar i comprendre - Comprensió d’un missatge oral, explicació ... en qualsevol situació quotidiana - Comprensió del vocabulari treballat. - Comprensió oral de diferents tipologies de text: contes, cançons, cantarelles i poemes. - Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre - Reconeixement de les vocals i consonants: A, E, I, O, U, N, P, L i M. - Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora: - Relació de paraules i dibuixos. - Ordenació de les lletres d’una paraula. - Relació frase dibuix. - Esmena d’errades d’una frase. -Ordenació de les paraules d’una frase. - Realització d’activitats d’agilitat visual i gimnàstica ocular.

1


- Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació. - Interès per l’estona de lectura individual i col·lectiva. Escriure - Pas de la lletra de pal a la lletra lligada. - El nom lligat. - La data. - Escriptura d’un llistat de paraules. - Escriptura d’una frase curta. - Còpia de paraules, frases i petits textos. - Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. -Elaboració col·lectiva de missatges. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Observació de les diferències entre llengua oral i escrita. - Consciència fonològica:  Discriminació auditiva (conté o no conté el so treballat i posició) i reproducció dels sons vocàlics i consonàntics: A, E, I, O, U, N, P, L i M.  Lletrejar els sons de les paraules.  Ajuntar els sons de les paraules. - Correspondència del so amb la grafia. - Dictats de paraules. - L’estructura de la frase. - Concordança entre els elements que formen una frase. Dimensió literària - Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: contes, cançons, dites i poemes. - Comprensió a partir de lectures de contes i comentaris posteriors conjunts de literatura de tradició oral de tot tipus. -Utilització del préstec intern d’aula per a fomentar la lectura i el gust per la lectura. -Aportació espontània de llibres de fora de l’escola. CONTINGUTS DE LLENGUA ANGLESA PRIMER TRIMESTRE 2


Dimensió comunicativa Parlar i conversar Reproducció de cançons de salutació, comiat, el temps, els números i

els colors: Hello!, Good Morning!, Bye-bye, What’s the weather like? , Sing a rainbow, One to ten. •

Identificació i pràctica de salutacions i comiats senzills: Hello!, Good Morning!, How are you?, I’m fine, thank you, Bye-bye.

Presentació personal: I’m..., My name is...

Reproducció de números i colors mitjançant cançons i rimes: Colour chant, Sing a rainbow (red, yellow, pink, green, purple, orange, blue), Ten little elephants, One to ten.

Formulació i resposta de preguntes.

Expressió del vocabulari relatiu als números, els colors, el temps, els dies de la setmana, els materials i objectes de l’aula, els aliments, el Nadal.

Enumeració d’objectes.

Escoltar i comprendre •

Comprensió de preguntes : Who’s missing?, What day is it? What’s the weather like?...

Comprensió d’ instruccions d’aula: Hand out..., collect..., tidy up, listen, be quiet, shut up, stand up, sit down, take and open your English book, put it away...

Audició i reproducció d’una cançó de Nadal: He’ll be coming down the chimney, by The Play Station group

Audició i comprensió del vocabulari relatiu als números, els colors, el temps, els dies de la setmana, els materials i objectes de l’aula, els aliments, el Nadal.

Audició i representació de cançons i chants:

Visualització, comprensió i realització d’ activitats multimèdia relacionades amb els temes treballats: les objectes de la clase, els aliments. 3


Llegir i comprendre •

Introducció dels mots escrits referents al vocabulari treballat.

Relació del mot escrit amb la seva imatge.

Escriure •

Còpia del vocabulari segons un model donat.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Vocabulari •

Hello, Bye bye!

Girls and boys,

It’s raining, It’s sunny, It’s hot, It’s windy, It’s snowing, It’s cold.

Els números de l’1 al 10.

red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, orange, brown, black, white, rainbow.

Christmas, star, decorations, presents.

Estructures comunicatives •

I’m …

What’s your name?

How are you?

How old are you?

What’s the weather like?

Who is this?

What’s this?

Who’s missing?

What colour/number is it?

I´m a (girl/boy)

Today is (Monday), It’s (windy), Is it cloudy today?..

Turn around, sit down, run, jump, tie your shoes, hands up, hand down.

It’s a (dog), It’s (pink).

Fonètica (ritme, accentuació i entonació) •

Reproducció del vocabulari a partir del model donat .

Reproducció oral d’estructures, cançons i chants.

Dimensió plurilingüe i intercultural • Aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera, participant en les diferents activitats de l’aula. •

Identificació de costums i trets de la vida quotidiana propis d’altres països i cultures on es parla la llengua estrangera: La vida escolar, Christmas. 4


CONTINGUTS DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA Dimensió comunicativa Parlar i conversar -Participació activa en interaccions amb el grup o mestre, respectant les normes que requerixen la interacció. -Fer breus exposicions a classe, aprenent a adaptar l’entonació, el to de veu, el gest. Escoltar i comprendre -Comprensió oral de missages orals (instruccions, explicacions, narracions) de la mestra o dels companys de la classe. -Interès i respecte per les intervencions dels altres. Llegir i comprendre -Lectura dels títols dels contes treballats a classe. -Lectura i comprensió dels enunciats de les activitats. Escriure -Escriptura del vocabulari treballat. -Escriptura del títol dels contes treballats -Escriptura d’una frase curta relacionada amb els contes treballats. -Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge - Correspondència del so amb la grafia - L’estructura de la frase. - Concordança entre els elements que formen una frase. Dimensió literària - Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura: contes i cançons.

CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Projecte: Gegants i nans (Iniciació)

5


Persones, cultures i societats -Identificació de la Festa Major de Mataró. -Redescoberta de la Família Robafaves i les seves característiques. -Lectura en veu alta per part de la mestra de contes relacionats amb la Família Robafaves. Comprensió oral del conte i realització d’activitats relacionades amb els contes. Tema: L’escola L’entorn i la seva conservació. - Observació d’elements i comunicació de les observacions. Persones, cultures i societats. - Identificació dels diferents àmbits als quals pertany l’alumnat. - Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn: serveis i espais comuns valorant la responsabilitat personal en el seu ús. - Descoberta de les formes d’organització de l’escola. Canvis i continuïtat en el temps - Ús de les nocions bàsiques del temps: abans i després i de les unitats de mesura bàsiques: dia, dies de la setmana. Matèria i energia - Plantejament de preguntes a partir d’observacions i ús de taules simples per recollir dades i comparar-les. Tema: El temps meteorològic Entorn i la seva conservació -Observació de fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques. L’arbre apadrinat: El nesprer (iniciació) El món dels éssers vius -L’arbre apadrinat: Ubicació de l’arbre Observació directa Identificació de les parts i característiques de l’arbre apadrinat Dibuix del natural Canvis en l’arbre en el transcurs de les estacions 6


-Comunicació de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges (el verbal i el plàstic. Festes del primer trimestre Persones, cultures i societats -Coneixement i partipació de les festes tradicionals del folklore tradicional: Sant Simó, i el Nadal.

CONTINGUTS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES Numeració i càlcul -Coneixement dels nombres del 0-10 - Escriptura dels nombres del 0-10 -Relació d’un codi numèric i una col·lecció d’objectes. -Identificació dels signes +, - i =. - Reconeixement del número més gran i més petit. - Coneixement de l’ordre numèric. -Reconeixement de l’addició. -Aplicació de l’algorisme de l’addició per la resolució de problemes. -Conèixement del signe “+” -Representació de quantitats sobre la recta numèrica. -Iniciació a la suma com a reunió d’objectes. -Iniciació a la suma com a reunió de dues quantitats. -Suma vertical i horitzontal de dos sumands d’una xifra. -Utilització de col·leccions d’objectes per representar situacions de la suma. -Reconeixement de la resta. -Iniciació a la resta. -Resta vertical i horitzontal de dos nombres d’una xifra. -Aplicació de l’algorisme de la resta per la resolució de problemes. -Coneixement del signe “-“ -Representació de situacions de restar. -Ordinals fins al vuitè. -El càcul mental (Automatització de sèries graduades de càlcul). Espai i forma 7


-Identificació de formes tridimensionals i algunes de les seves característiques: l’esfera, el cilindre, el prisma, la piràmide i el cub. -Representació de les cares de les figures tridimensionals: el cercle, el quadrat, el rectangle i el triangle. Relacions i canvi -Noció de la seqüència del temps ( dies de la setmana ) Mesura - El calendari. - Ús de les nocions bàsiques del temps: abans i després i de les unitats de mesura bàsiques: dia, dies de la setmana. Estadística i atzar - Recollida de dades amb mostres més petites de 10. - Compleció de gràfics. - Treure conclusions.

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC

8


Tallers El punt El volum Explorar i percebre -Experimentació amb diferents materials. -Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. - Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries impacte visual... en les imatges, els objectes i les obres artístiques. Interpretar i crear - Adquisició de vocabulari específic. - Elaboració d’una obra amb diferents tècniques. - Desenvolupament de la creativitat i la imaginació. - Manteniment del material. - Valoració de l’ordre i la cura en la realització de les tasques. - Respecte i crítica de la pròpia obra i de la dels companys/es

CONTINGUTS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA

Explorar i percebre / Interpretar i crear Educació de l’oïda -Discriminació auditiva de les qualitats del so: El so fort i el so fluix. El so crescendo i el so diminuendo. -Marxa i discriminació auditiva de diferents tempo i ritmes: Negra, silenci de negra, dues corxeres. -Discriminació auditiva de seqüències melòdiques: Sol- Mi -Discriminació auditiva d’instruments: la guitarra, el metal·lòfon.

Llenguatge musical Lectura: -Gest associat a les qualitats del so: El so fort i el so fluix. -Lectura amb i sense percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de 9


negra, dues corxeres. -Lectura entonada amb fonomímia de les notes de l’escala: Sol-Mi Escriptura: -Grafia no convencional: El so fort i el so fluix. -Grafia convencional: Negra, silenci de negra, dues corxeres. El so crescendo i el so diminuendo. -Escriptura al pentagrama de les notes de l’escala: Sol-Mi -Acompanyament amb instruments de placa: Cançó de Bressol Cançó -Cançons amb gest: L’elefant del parc, El pobre músic, Ja ha arribat la tardor, Eram sam sam, El pirata rata rata, El cucut bromista, El tortell, El ninot de neu. Audició -Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi.

CONTINGUTS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

Control i consciència corporal: . Postures corporals. . Esquema corporal: Les parts del cos. . Lateralitat: La dreta i l’esquerra en el propi cos. . Agrupació i dispersió. Habilitats motrius bàsiques: .Transport i conducció utilitzant les mans i els peus. .Realització de diferents tipus de girs i salts. Activitat física i salut . Adquisició d’hàbits higiènics un cop finalitzada la sessió. El joc: . Normes dels jocs . Respecte per les normes i els companys. CONTINGUTS D’APLICACIONS TIC

10


EL PROCESSADOR DE TEXTOS: WORD I OPEN OFFICE -Reconeixement de les parts de l’ordinador: Pantalla, teclat, torre, ratolí. -Localització de la icona en l’escriptori , obrir i tencar el programa. -Utilització de les tecles bàsiques del teclat per escriure: guió, enter, barra espaiadora, la coma, la tecla d’esborrar. -Experimentació dels botons del canvi de mida de la lletra i color. -Utilització de les tecles del cursor o del ratolí per moure’s dins del text sense esborrar. -Pràctica de les tipologies textuals treballades a l’aula: el llistat i la frase.

11

1r - Continguts del 1er trimestre - Curs 13-14