Page 1

CAMERON QUERAL NAVARRO 2B


ÍNDEX: ● ●

Energia hidràulica Energia solar... 1.Tèrmica: a) Central solar de col·lectors distribuïts b) Central solar de torre 2. Fotovoltàica

Energia eòlica

Energia geotèrmica

Energia maremotriu

Biomassa


ENERGIA HIDRÀULICA: De les centrals que funcionen amb energia renovable, aquestes són les més importans. El seu funcionament: 1.L’aprofitament de l’energia de l’aigua dels rius. Per fer-ho, generalment s’eleva el nivell de l’aigua amb una presa, amb la qual cosa s’adquireix energia potencial. 2.L’aigua embassada es fa baixar per una canonada forçada. 3.Quan l’aigua arriba a la turbina, mou els àleps i genera un moviment de rotació en l’eix d’aquesta. 4.Quan aquest moviment es transmet a l’alternador, es genera energia elèctrica als seus boms.


ENERGIA SOLAR: L’aprofitament de l’energia solar per produir energia elèctrica es porta a terme mitjançant dos procesos… 1. Un procés tèrmic. 2. Un procés fotovoltaic.

CENTRALS SOLARS TÈRMIQUES: El funcionament d’aquest tipus de centrals és similar al de

les centrals tèrmiques convencionals, tot i que aquí, l’energia necessària per convertir l’aigua en vapor l’aporta el Sol en lloc dels combustibles fòssils. Hi ha dos sistemes per fer aquest aprofitament: 1.Centrals solars de col·lectors distribuïts Aquestes centrals funcionen recollint l’energia tèrmica del Sol en uns col·lectors (miralls parabòlics) pels quals passa un fluid, la temperatura del qual s’eleva. Aquest increment de temperatura genera vapor, quye, mitjançant dipòsits i intercanviadors de calor, fa girar en última instància el turboalimentador. 2.Centrals solars de torre En aquestes centrals, el sistema de captació es basa en heliòstats (grans miralls) que reflecteixen la radiació solar en el receptor, una caldera situada a la torre. El fluid escalfat es fa passar per un generador de vapor, on es produeix el vapor necessari per moure la turbina.


Aquest moviment es transmet a l’alternador per generar energia elèctrica. Els heliòstats disposen d’un sistema automàtic capaç de seguir la trajectòria del Sol.

CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES: Aquest tipus d’instal·lacions transformen directament la llum solar en energia elèctrica mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes cèl·lules són dos dispositius compostos de dues capes de silici: una de molt fina, i una altra de més gruixuda. Quan s’il·lumina la capa fina es genera un corrent


continu en la unió que fa que, en connectar un receptor, funcioni. El conjunt de diverses cèl·lules dóna lloc a una placa fotovoltaica que produeix als seus boms una tensió de 12V de CC.


ENERGIA EÒLICA: És l’energia produïda pel vent. Actualment, l’aprofitament de l’energia eòlica se ventra en el bombament d’aigue de pous i en la producció d’energia elèctrica. La producció d’energia elèctrica a partir de la força del vent es fa a les centrals eòliques. Aquestes instal·acionsestan formades bàsicament per un conjunt d’aerogeneradors o molins de vent. Per generar electrticitat és molt important que la velocitat i la continuïtat del vent siguin adequades, per la qual cosa, les centrals estan situades en llocs, on aquesta velocitat té uns valors entre 4m/s i els 12m/s, anomenats parcs eòlics.


ENERGIA GEOTÈRMICA: És present a l’interior del nostre planeta en forma de calor. Una central geotèrmica aconsegueix energia elèctrica també a partir de la producció de vapor. S’injecta aigue per un tub fins a la profunditat necessària perquè la temperatura de l’interior de la Terra la converteixi en vapor. Finalment, el vapor produït s’extreu per un altre tub.


ENERGIA MAREMOTRIU: L’energia provinent de les marees é la que actualment té alguna implantació. Les marees són moviments de pujada i de baixada dels nivells de l’aigua del mar, provocats per la força de la gravetat. Si es construeix una presa en un lloc que geogràficament ho permeti, durant la primera plenamar es podrà emmagatzemar aigua a l’interior del riu i aprofitar l’energia potencial que s’adquireix en passar l’aigua per les conduccions, en les quals es col·loquen grups turboalternadors reversibles.


BIOMASSA: És la matèria orgànica no fòssil que té el seu origen en la fotosíntesi provocada per la radiació solar en les plantes. La biomassa vegetal la constitueixen els residus agrícoles i forestals. La biomassa animal està constituïda per restes animals. També es consideren biomassa els residus sòlids urbans, el tractament de les quals és susceptible de proporcionar energia.

ENERGIES ALTERNATIVES  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you