Page 1

Martina Horvat

WEB SERVIS ZA LAKŠE ORGANIZIRANJE POSLOVNIH OBVEZA I VOĐENJE PROJEKATA www.projectbubble.com SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković

Zagreb, studeni 2012

1


SADRŽAJ 1. UVOD ...........................................................................................................................3 1.1. Predmet i cilj rada....................................................................................................3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ....................................................................3 1.3. Sadržaj i struktura rada ..........................................................................................3 2. KRATAK OPIS WEB SERVISA .................................................................................5 2.1.Glavne funkcionalnosti web servisa Project Bubble ...........................................5 2.2. Link Web servisa ....................................................................................................5 2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice ...................................................................5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................6 4. KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA ..........................................................................7 5. OPIS PROBLEMA ........................................................................................................8 6. DETALJNA RAZRADA TEME ..................................................................................9 6.1. Funkcionalnosti Web servisa .................................................................................9 6.2. Mogućnosti koje pruža Web servis .......................................................................15 6.3. Primjeri sličnih „destkop“ računalnih aplikacija ............................................ ......31 7. KREIRANJE PROFILA .............................................................................................32 8. POSLOVNA PRIMJENA WEB SERVISA ...............................................................37 9. KONKURENCIJA ......................................................................................................38 9.1. Konkurentsko rješenje 1 - Basecamp ..................................................................38 9.2. Konkurentsko rješenje 2 - Central Destkop ........................................................39 9.3. Konkurentsko rješenje 3 - Wrike

..................................................................40

9.4. Konkurentsko rješenje 4 - Huddle ......................................................................41 9.5. Konkurentsko rješenje 5 - Comindwork .............................................................42 10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA .........................................43 11. SWOT ANALIZA

...............................................................................................44

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST ..............................45 13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI .....46 14. ZAKLJUČAK .............................................................................................................47 15. LITERATURA ............................................................................................................48 16. ŽIVOTOPIS ................................................................................................................52 17. SAŽETAK ..................................................................................................................54 2


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je detaljna razrada, prikaz funkcionalnosti i mogućnosti korištenja web servisa pod nazivom Project Bubble (www.projectbubble.com). S obzirom na činjenicu da se u današnjem, kako poslovnom tako i u privatnom svijetu, poduzeća i pojedinci susreću sa mnogobrojnim obvezama, koje je teško uskladiti kao i voditi računa o detaljnoj podjeli projekata te ih imati pod potpunom kontrolom, ovaj servis nam omogućuje lakše organizranje poslovnih i privatnih obveza posebice za one organizacijske jedinice i pojedince koji vode više projekta istovremeno. Cilj pisanja ovog seminarskog rada je prikazati kako uz pomoć informacijske tehnologije olakšati poslovanje poduzeća i organizaciju obveza pojedinaca uz veliku uštedu vremena i financijskih sredstava, a da se pritom uspješno odradi sav potreban posao. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Prilikom izrade ovog seminarskog rada korišteni su većinom on-line izvori podataka, s obzirom da je i riječ o temi koja je isključivo vezana uz internet. Najveći izvor podataka je sama stranica web servisa, ali i druge interentske stranice koje su usko vezane uz zadanu temu. Svi ti podaci pripadaju u grupu sekundarnih izvora podataka. 1.3. Sadržaj i struktura rada S obzirom da je namjera ovog seminarskog rada predstavljanje i detaljna razrada Web servisa u drugom poglavlju predstaviti će se sam web servis kao i njegove glavne funkcionalnosti. U trećem poglavlju opisati će se tehnologije koje su korištene prilikom izrade Web servisa. U četvrtom poglavlju predstaviti će se kratak razvoj servisa, kako je nastao i tko ga je pokrenuo. U petom poglavlju opisat će se nekoliko problema koji se mogu riješiti uporabom Web servisa o kojem pišemo. Zatim, u šestom poglavlju slijedi detaljna razrada Web servisa, odnosno prikaz svih funkcionalnosti i mogućnosti koje pruža Web servis prikazane na primjeru, dok će se u sedmom poglavlju prikazati način kreiranja profila i cijene korištenja Web servisa. U osmom poglavlju opisati će se primjena servisa u poslovanju, dok će se u devetom poglavlju prikazati nekoliko konkurentskih rješenja. U desetom i jedanaestom poglavlju iznjeti će se analiza prikazom pozitivnih i negativnih strana Web servisa i SWOT analizom. U dvanaestom poglavlju prikazati će se troškovi, pokazatelji poslovanja i 3


uspješnosti, dok će se eventualne moguće nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti navesti u trinaestom poglavlju. Nadalje, sljedi kratak zaključak, popis literature, životopis autora seminarskog rada i sažetak.

4


2. KRATAK OPIS WEB SERVISA

2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa Project Bubble Project Bubble omogućuje lakše organiziranje projekata i poslovnih i privatnih obveza. Ovaj Web servis stvoren je za poduzeća i pojedince koji se svakodnevo susreću sa brojnim obvezama te im sa svojim raznovrsnim funkcionalnostima omogućuje lakše vođenje istih. Pritom omogućuje da menadžeri i pojedinci mogu vrlo lako voditi evidenciju i zapise o projektima, delegirati poslovne obveze na svoje suradnike uz mogućnost zadržavanja informacija samo za određene članove svoga tima, te odrediti prioritete poslovanja. Također omogućuje potpunu kontrolu nad izvršavanjem projekata i obveza u zadanim rokovima i sve to u jednom i vrlo jednostavnom informacijskom alatu. Možda će funkcionalnost ovog servisa najbolje opisati rečenica Erica Floride, engl. freelance dizajnera, jednog od korisnika Project Bubble-a: „Nisam još dosada vidio ni jedan on-line program za upravljanje projektima koji je toliko čist, elegantan i jednostavan za korištenje. Isti vam samo dopušta praćenje svojih projekata i potpuno izvršenje svojega posla.“1 2.2. Link Web servisa Link web servisa koji će se obrađivati u ovom seminarskom radu je http://projectbubble.com/. 2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice Slika 1. Ekranski prikaz početne Web stranice http://projectbubble.com/:

Izvor: http://projectbubble.com/ 1

http://projectbubble.com/tour/online-project-management

5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Project Bubble sučelje za programiranje aplikacije omogućuje pristup i preuzimanje podataka kao i razvoj aplikacija. Najčešće povratne informacije javljaju se u XML formatu, ali se povratak može obaviti i u drugim formatima kao što su: CSV, JSON i HTML. Ukoliko se želi pristupiti sučelju za progamiranje aplikacije moramo biti svjesni da su svi resursi zaštićeni sa takozvanim „throttle limit“ do 100 poziva po resursu. Za svako testiranje sučelja za programiranje aplikacije preporuča se prijaviti na besplatni korisnički račun koje je omogućen na korištenje od 15 dana. Za samu autentičnost, aplikacija pruža mogućnost odabira vlastite podomene koja nakon registracije postaje naš vlastiti razlikovni ključ.2

2

http://projectbubble.com/developers/api

6


4. KRATAK RAZVOJ WEB SERVISA Projectbubble.com nastao je u ožujku 2009. godine.3 Sam začetnik i stvoritelj ovog web servisa Stu Green u počecima svojeg poslovanja vodio je vrlo dinamičan posao web dizajna sa mnogobrojnim klijentima i projektima koji su se odvijali u isto vrijeme. Prilikom toga naišao je na problem organizacije istih, odnosno nije mogao pronaći nijedan web alat koji bi mu omogučio da na zaslonu svog računala ima posložene projekte i obveze kao što ih ima posložene u svojoj glavi. Spomenuto ga je navelo da sam stvori alat koji će mu omogućiti navedeno i koji je u svega 3 mjeseca prerastao u bazu sa više od 5000 korisnika, što je samo bila potvrda da mnoga mala poduzeća i pojedinci djele isto mišljenje kao i potrebu za ovakvim alatom. 2010. godine razvile su se dodatne značajke i nadogradnje kao što su CRM funkcionalnosti, mogućnost da projektni zadatak ima više korisnika, sposobnost da se raspravlja o projektima, upload datoteka i sl. Do 2011. godine ovaj Web servis pretvorio se u jak online alat za upravljanje projektima sa više od 10 000 korisnika.4

3

http://project-bubble.appappeal.com/

4

http://projectbubble.com/about

7


5. OPIS PROBLEMA Web servis Project Bubble omogućuje na vrlo jednostavan način svojim korisnicima niz pogodnosti prilikom organizacije njihovih zadataka i obaveza od kojih su značajnije: -

Organizacija i upravljanje višestrukim projektima za menadžere u poduzećima

-

Organizacija i upravljanje višestrukim zadacima i obvezama pojedinaca

-

Podjela dijela zadataka i projekata svojim suradnicima i određivanje vremenskog roka za izvršavanje istih

-

Kontrola nad tajnošću projekta u tijeku, odnosno ova aplikacija omogućuje da menadžeri i pojedinci sami odlučuju tko može imati uvid u određeni projekt ili njegov dio, a tko ne

-

Povjerenje u svoje klijente, s obzirom da klijenti mogu biti suradnici i na taj način imati uvid u napredak njihovog projekta

-

Izrada faktura generiranih u PDF formatu

8


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Funkcionalnosti Web servisa Općenito, „većina Web servisa smatra se obećavajućim i ključnim dijelom u realizaciji učinkovitih poslovnih rješenja. Koristeći standardne internetske protokole i norme, cilj im je pružiti aplikacije jednostavne za korištenje, koje omogućuju tvrtkama integraciju i automatizaciju poslovnih procesa unutar svojih tvrtki, a posebno sa svojm poslovnim partnerima.“ 5 Nadovezujući se na prethodni odlomak, upravo je Project Bubble, Web servis koji svoje funkcionalnosti najviše ističe u poslovnim primjenama. Svojom jednostavnošću olakšava poslovanje mnogim tvrtkama s obzirom da menadžerima kao i pojedincima omogućuje na vrlo efikasan i jednostavan način vođenje svojh obaveza i projekata. Pritom omogućuje podjelu zadataka i obaveza sa suradnicima koji sudjeluju u projektu, vođenje evidencije o utrošenom vremenu rada po svakom projektu ili obvezi zasebno, tajnost podataka unutar tima ali i prema javnosti, prilikom čega je bitno spomenuti da pruža mogućnost klijentima uvid u napredak njihovog projekta. Zadnja nabrojena funkcionalnost važna je, s obzirom da se time može produbiti pozitivan odnos i povjerenje sa klijentom, no također ova značajka je individualan odabir svakog menadžera. Kad su u pitanju poslovni partneri i klijenti ova aplikacija može koristiti i kao baza podataka sa svim informacijama o istima, od telefonskih brojeva, e-mailova, žiro računa, pa do nekih određenih specifičnosti za svakog klijenta zasebno. Nakon vrlo jednostavne registracije na Web servis koja će biti detaljnije objašnjena u 7. poglavlju otvara nam se prva ikona engl. Dashboard – kontrolna ploča. Dashbord- kontrolna ploča zahtjeva izvršenje 4 osnovna koraka, nakon kojih se mogu koristiti sljedeće funkcionalnosti Web servisa, a koraci su sljedeći:

5

http://www.zpr.fer.hr/zpr/Portals/0/Isporuka6.pdf.

9


Slika 2: Prvi korak engl. Dashboarda – izrada profila poduzeća ili pojedinca

Izvor: www.projectbubble.com Nakon što pomoću raspoloživih i obveznih ikona koje se nude formiramo i kreiramo profil našeg poduzeća prelazimo na drugi korak engl. Dashboarda – pozivamo suradnike sa kojima ćemo surađivati: Slika 3: drugi korak engl. Dashboarda – poziv i dodavanje suradnika

Izvor: www.projectbubble.com 10


Nakon drugog uspješno izvršenog koraka prelazimo na treći korak u kojem se traži dodavanje i kreiranje projekata ili obveza na kojima ćemo raditi: Slika 4: treći korak engl. Dashboarda – dodavanje aktualnih projekata

Izvor: www.projectbubble.com Završni četvrti korak engl. Dashboarda je dodavanje zadataka po pojedininom projektu i suradniku, te određivanje vremenskog roka do kada se zadaci moraju izvršiti: Slika 5: četvrti korak engl. Dashboarda – dodavanje zadataka pojedinom projektu

Izvor: www.projectbubble.com 11


Nakon izvršenih četiri koraka engl. Daschboarda odnosno kontrolne ploče Web servis pruža sljedeće funkcije: 

Vođenje i evidencija nadolazećih obveza koje su vremenski bile definirane u opisima projekata i zadataka putem opcije engl. Calendar: Slika 6. Evidencija obveza – opcija engl. Calendar

Izvor: www.projectbubble.com 

Vođenje i evidencija utrošenih sati rada po danima i po pojedinom projektu pomoću opcije engl. Timesheets, što nam može biti od velike koristi posebice ukoliko su naše ugovorne obveze za izvršenje projekta vezane uz vremenski rok, odnosno naplata je definirana po satu rada.

12


Slika 7. Vođenje i evidencija utrošenih sati rada – opcija engl. Timesheets

Izvor: www.projectbubble.com 

Unos podataka o klijentima putem opcije engl. Client Slika 8. Unos podataka o klijentima – opcija engl. Client

Izvor: www.projectbubble.com 13


Izrada faktura za izvršene projekte putem opcije eng. Invoices Slika 9. Izrada faktura – opcija engl. Invoices

Izvor: www.projectbubble.com 

Izrada izvještaja o izvršenim zadacima suradnika s obziroma na zadane rokove izvršenja zadataka pomoću opcije engl. Reports Slika 10. Izrada izvještaja o izvršenim zadacima – opcija engl. Reports

Izvor: www.projectbubble.com 14


Pregled korisnika, suradnika i klijenata Slika 11. Pregled korisnika – opcija engl. Users

Izvor: www.projectbubble.com U daljnjem tekstu detaljnije će biti obrazložene sve mogućnosti po određenim opcijama koje pruža ovaj Web servis, svi opisi poslova koji se mogu pomoću njega obaviti, a isti će biti objašnjeni na primjeru, opisno kao i pomoću ekranskih prikaza. 6.2. Mogućnosti koje pruža Web servis Nakon registracije na Web servis, otvara nam se mogućnost izrade profila poduzeća. Profil se kreira popunjavanjem ponuđenih ikona kao što su naziv poduzeća, e-mail poduzeća, odabir poddomene, unos loga poduzeća, adrese poduzeća, telefonskih brojeva, možebitnih detalja poduzeća. S obzirom da mogućnost korištenja ovog servisa nije prostorno ograničena uz navedene ikone ponuđeni je izbor regionalnih postavki, kao i unos teksta koji će se nalaziti na kasnije izrađenim fakturama. Ove opcije su proizvoljne i nisu obvezne za unos.

15


Slika 12. Primjer izrade profila poduzeća

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/company Slika 13. Primjer izrade profila poduzeća

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/company

16


Slika 14. Primjer izrade profila poduzeća

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/company Nakon unosa traženih podataka, za završetak izrade profila i spremanje unešenih podataka koristimo tipku engl. Save changes.6 Slika 15. Završetak izrade profila poduzeća

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/company 6

https://knjiga.projectbubble.com/manage/company 17


Svi podaci koji su unešeni prilikom izrade profila poduzeća slobodno se mogu mijenjati uz ponuđenu opciju engl. Company setup,7 osim za promijenu poddomene, za koju se potrebno javiti administratoru. Nakon što smo izradli profil našeg poduzeća možemo krenuti na kreiranje projekata pomoću opcije engl. Project.8 Prilikom unosa podataka za kreiranje projekta unosimo podatke o nazivu projeka, nazivu klijenta, kratkom opisu samog projekta, datumu izvršenja projekta i izvršiocima. Također možemo odabrati hoće li projekt biti vidljiv svima ili samo izvršiocima, ukoliko imamo informaciju možemo unijeti i vrijeme izvršenja projekta u satima kao i cijenu sata rada, te spremiti formular u obliku predložka. 9 Slika 16. Primjer izrade projekta

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/projects/open/all/all Za spremanje stavaka projekta koristimo tipku engl. Save changes, te nam time projekt postaje aktivan sve do datuma koji smo odredili za njegovo izvršenje.

7

https://knjiga.projectbubble.com/manage/company

8

https://knjiga.projectbubble.com/manage/projects/open/all/all

9

https://knjiga.projectbubble.com/manage/projects/open/all/all

18


U ovom slučaju važno je spomenuti da ukoliko želimo novi projekt dodijeliti uz stalnog administratora projekta novom suradniku koji će raditi na istome, prethodno moramo unijeti podatke o novom suradniku. S obzirom na spomenuto, potrebno je prije bilo kakvog unosa podataka o projektu, na početnoj strani Web servisa otići do opcije engl. Users i dodati podatke o novom suradniku, klijentu ili poslovnom partneru pritiskom na opciju engl. Add users10. Slika 17. Dodavanje podataka o novom suradniku

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/users Kod unosa podataka o novom suradniku unosimo njegovu adresu elektroničke pošte, odabiremo hoće li isti biti administrator ili ne, odabiremo njegovu funkciju a među ponuđenim opcijama nalaze se menadžer projekata, menadžer zadataka, suradnik na projektu, klijent ili pak samo unosimo njegove podatke sa zabranama uvida u trenutne projekte i zadatke. Također možemo izabrati dali novi suradnik može unositi nove podatke o kontaktima i klijentima te imati uvid u njih, kao i može li izrađivati fakture ili imati samo uvid u iste.

10

https://knjiga.projectbubble.com/manage/users

19


Nakon odabira svih navedenih mogućnosti prilikom unosa podataka o novom suradniku sve unešene podatke potvrđujemo pritiskom na tipku engl. Save changes.11 Slika 18. Primjer unosa podataka o novom suradniku

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/users Nakon što smo upisali podatke o poduzeću, projektu i suradnicima, na početnoj strani Web servisa pruža nam se mogućnost dodjele zadataka našim timskim suradnicima po svakom pojedinom projektu. Do navedene mogućnosti dolazimo pritiskom na opciju engl. Tasks, odabirom projekta na kojem trenutno radimo i pritiskom na tipku engl. Add task.12

11

https://knjiga.projectbubble.com/manage/users

12

https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/76260/all/open

20


Slika 19. Dodavanje zadataka po pojedinom projektu

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/76260/all/open Kod unosa zadataka po pojedinom projektu upisujemo točan naslov zadatka i odabiremo na koji se projekt on odnosi. Također ukoliko je potrebno, zadatak možemo i detaljnije opisati. Uz navedeno, možemo odrediti rok izvršenja zadatka, tko će na zadatku sudjelovati od članova tima, koliko nam treba vremena da se zadatak izvrši i koliko će isti koštati.13

13

https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/76260/all/open

21


Slika 20. Primjer dodavanja zadataka pojedinom projektu

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/76260/all/open Kako bi sačuvali sve unešene podatke koristimo opciju engl. Save changes. Nakon što smo upisali sve zadatake koje smo htjeli po pojedinom projektu, kao sljedeću mogućnost za evidenciju projekata, zadataka i ostalog možemo koristiti opciju engl. Calendar.14 Ista nam omogućuje jednostavnu evidenciju unešenih projekata i zadataka po zadanim datumima odnosno rokovima izvršenja. Možemo sortirati obveze u kalendaru da budu vidljive samo po jednom projektu ili da budu vidljive sve obveze za sve aktualne projekte odjednom. Boje kojima se označavaju pojedine razine obveza već su zadane i njima se vrlo jednostavno mogu razgraničiti zadani događaji, projekti, zadaci ili podzadaci.15

14

https://knjiga.projectbubble.com/manage/calendar

15

https://knjiga.projectbubble.com/manage/calendar

22


Slika 21. Primjer evidencije zadanih obveza po pojedinom projektu

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/calendar/76260/all/2012/11 Slika 22. Primjer evidencije zadanih obveza za sve aktualne projekte

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/calendar/all/all/2012/11

23


Sljedeća od mogućnosti koja se nudi na ovom web servisu jest opcija engl. Timesheets.16 Ova opcija omogućuje da pratimo utrošeno vrijeme rada po danu i određenom zadatku. S obzirom da smo već ranije, prilikom dodjele zadataka unjeli određeno vrijeme izvršenja zadatka, ova nam opcija služi za vlastitu kontrolu utrošenih sati. Utrošene sate unosimo vrlo jednostavno u polja koja su zadana uz svaki zadatak i ispod svakog datuma. Tipkom engl. Save Timesheet sačuvati ćemo podatke o unešenim satima rada. Slika 23. Primjer unosa utrošenih sati rada po zadanom zadatku

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/timesheets/76260/24671/

16

https://knjiga.projectbubble.com/manage/timesheets/76260/24671/

24


Slika 24. Primjer unosa utrošenih sati rada po zadanom zadatku

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/all/24671/open

Opcija engl. Clients omogućuje nam dodavanje podataka o našim klijentima. Za formiranje podataka o klijentima slobodno možemo unijeti naziv klijenta, kontakt osobu, telefonske brojeve, internetske stranice, adrese. Također možemo definirati i status klijenta, a od opcija koje se nude su: potencijalni klijent, ugovorni klijent, aktivni klijent, klijent sa kojim smo imali poslovni odnos u prošlosti, referencirani klijent i klijent sa kojim nismo uspjeli uspostaviti poslovni odnos.17

17

https://knjiga.projectbubble.com/manage/clients

25


Slika 25. Primjer ispunjavanja podataka o klijentima

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/clients Sljedeća od mogućnosti koju možemo koristit jest izrada faktura za izvršene poslove pomoću opcije engl. Invoices.18 Za izradu fakture moramo odabrati klijenta, sa liste odabrati projekt za koji izrađujemo fakturu, valutu plaćanja, porezne stope, eventualni rabat te odabrati želimo li da klijent vidi fakturu ili ne.19

18

https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid

19

https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid

26


Slika 26. Primjer popunjavanja podataka za izradu fakture

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid Pritiskom na opciju engl. Save changes na ekranu će nam se pojaviti izgled fakture na temelju svih naših unešenih podataka. Slika 27. Primjer izrađene fakture

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/viewinvoice/di0fkouN4F8mfY8j 27


Slika 28. Primjer izrađene fakture

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/viewinvoice/di0fkouN4F8mfY8j Ovakva faktura je samo predložak, a istu možemo ukoliko smo unijeli sve ispravne podatke sačuvati kao takvu, ukoliko postoji potreba doraditi je, generirati u PDF format, poslati direktno klijentu. U našem primjeru pretpostaviti ćemo da su svi unešene podaci ispravni te ćemo fakturu kao takvu sačuvati pritiskom na opciju engl. Save invoice. Nakon ovog koraka ovu fakturu imamo u pregledniku odnosno evidenciji izrađenih faktura kao neplaćenu.20

20

https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid

28


Slika 29. Pregled izrađenih faktura

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid/44469 Posljednja od osnovnih mogućnosti koje nudi ovaj Web servis je izrada izvještaja opcijom engl. Reports.21 Ovaj dio namijenjen je isključivo za definirane administratore što znači da ostali suradnici koji nisu definirani kao isti ne mogu izrađivati spomenute izvještaje. Prilikom izrade izvještaja navodimo naziv izvještaja, na koje područje se on odnosi (npr. na projekte, zadatke i obveze općenito, na utrošeno vrijeme rada po klijentu, projektu ili zadatku, na izrađene fakture), na koje vremensko razdoblje se on odnosi.

21

https://knjiga.projectbubble.com/manage/reports

29


Slika 30. Primjer izrade izvještaja

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/manage/reports Pritiskom na opciju engl. Save changes izrađuje nam se izvještaj. Kod navedenog također postoji opcija dorade istog i generiranja u PDF format. Slika 31. Primjer izrađenog izvještaja

Izvor: https://knjiga.projectbubble.com/viewreport/G7rOYTEQQgugEvoD 30


6.3. Primjeri sličnih „destkop“ računalnih aplikacija S obzirom da je dobra organizacija poslovnih obveza jedan od ključnih čimbenika uspješnog poslovanja mnogim poduzećima i pojedincima, danas je moguće pronaći na Web-u mnogobrojne računalne aplikacije koje imaju iste i slične značajke i funkcije kao i Web servis Project Bubble. Mnogi od njih čine i veliku konkurenciju predmetnom servisu što će detaljnije biti opisano u 9 poglavlju, a kao primjere istih možemo navesti sljedeće Web servise, ujedno svojim značajkama i kao najsličnije: Basecamp, Central Desktop, Wrike, Huddle, Comindwork. Nadalje, može spomenuti i Web servise kao što su: 5pm, Nozbe, Liquid Planner, Zohoproject, ProWorkFlow, AceProject, Projectplace, Go Plan, Project Desk, Sosius, Joint Contact, Groupswin.22 Svi navedeni servisi imaju iste ili slične značajke kao i Project Bubble, razlika među njima može biti u načinu izrade pojedinih funkcija, količini memorije i pohrane podataka, načinu razmjene podataka među korisnicima, vremenu slobodnog probnog korištenja aplikacije i slično. S obzirom na navedeno, možemo vidjeti da danas postoje mnogobrojne aplikacije koje olakšavaju poslovanje većini poduzeća i pojedinaca koji ih koriste prilikom organizacije svojih poslovnih obveza, projekata i planova. Time možemo staviti naglasak da je dobra organizacija poslovanja jedna od ključnih karakteristika uspješnosti, a primjena računalnih aplikacija u ovom slučaju ima veliku važnost u provedbi iste.

22

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

31


7. KREIRANJE PROFILA Sam proces registracije na Web servis Project Bubble je vrlo jednostavan. S obzirom da se nudi mogućnost da se navedeni servis koristi 15 dana besplatno, za registraciju nam je potrebno krenuti na navedenu opciju koja se nalazi na početnoj strani. Nakon odabira spomenute opcije engl. Free 15 Day Trial23, otvara nam se prozor u kojem je potrebno ispuniti svega četiri podatka da bi se registracija izvršila, a to su poddomena; za koju se preporuča upis naziva poduzeća, ime, adresa elektroničke pošte i lozinka.24 Slika 32. Prijava na petnaestodnevno slobodno korištenje Web servisa

Izvor: http://projectbubble.com/

23

http://projectbubble.com/

24

https://secure.projectbubble.com/signup/plan/any

32


Slika 33. Primjer kreiranja prijave na Web servis

Izvor: https://secure.projectbubble.com/signup Završetak prijave vršimo odabirom opcije engl. Get Starded, a za svaku daljnju registraciju koristimo opciju engl. Log in gdje je potrebno upisati adresu elektroničke pošte i lozinku.25 Slika 34. Daljnja prijava na Web servis

Izvor: https://secure.projectbubble.com/login 25

https://secure.projectbubble.com/login

33


Nakon prijave na Web servis kao i nakon kreiranja novih projekata i zadataka svakodnevno se dobivaju podsjetnici na upisanu adresu elektroničke pošte o zadanim rokovima izvršenja navedenih zadataka. Slika 35. Svakodnevni podsjetnik o projektima i zadacima

Izvor: http://freemail.net.hr/

Također je bitno napomenuti da ukoliko postoji potreba za produženjem roka besplatnog korištenja Web servisa nakon osnovnih 15 dana, također se pruža navedena mogućnost a obavijest o istome dobivamo putem poruke na našu adresu elektroničke pošte.

34


Slika 36. Obavijest o mogućnosti produženja besplatnog korištenja Web servisa

Izvor: https://mail.google.com/mail/?hl=hr&shva=1#inbox/13af5fe43a3ccf11 Ukoliko nakon probnog roka želimo na duže vrijeme koristiti ovaj Web servis, a na najkraći rok od mjesec dana, isti se naplaćuje sukladno veličini memorije odnosno pohrane podataka koja nam je potrebna. Također se cijena određuje i prema broju projekta koje obavljamo. Tako, primjerice ukoliko nam je plan obavljati do 10 projekata, dobivamo mogućnost korištenja 5 GB memorije i neograničeni broj suradnika i klijenata. Isti paket naplaćuje se 24$ po mjesecu. Ukoliko nam je plan obavljati do 50 projekata, dobivamo mogućnost korištenja 25 GB memorije, neograničeni broj suradnika i klijenata i prilagođenu domenu. Za navedeno morali bi odvojiti mjesečno 49$ što je ujedno i prema preporuci samog servisa najbolja opcija korištenja. Također postoji i treća mogućnost kada imamo neograničeni broj projekata, dobivamo na raspolaganje memoriju od 100 GB i neograničeni broj suradnika i klijenata, što nas mjesečno košta 99$. Za korištenje ovih triju paketa ne postoje nikakve ugovorne odredbe, najamnina se plaća mjesec za mjesec i na jednostavan način se može otkazati u bilo koje vrijeme.26

26

https://secure.projectbubble.com/pricing

35


Slika 37. Modeli naplate korištenja Web servisa Project Bubble

Izvor: https://secure.projectbubble.com/pricing

36


8. POSLOVNA PRIMJENA Web servis Project Bubble ima mnogobrojne poslovne namjene. Sama njegova osnovna funkcija je u tome da omogući svojim korisnicima lakše obavljanje poslova u cilju što efikasnijeg korištenja vremena. Svakako olakšava menadžerima i voditeljima timova organizaciju poslova i podjelu zadataka unutar tima. Time se omogućuje delegacija obveza, te se vrlo lako vodi evidencija i kontrola nad izvršenjem traženih poslova unutar tima. Svojim svakodnevnim podsjetnicima omogućava da se svi poslovi odrade unutar zadanih rokova, što je u današnjem poslovnom svijetu vrlo bitno jer takva odlika uljeva povjerenje od strane klijenata i poslovnih partnera. Svojim funkcijama ovaj Web servis također može poslužiti kao baza podataka, posebice baza podataka o našim klijentima i poslovnim partnerima jer omogućuje u svim svojim paketima neograničenu pohranu podatka o navedenima. Dakle, može poslužiti kao svojevrstan imenik u koji se mogu upisivati sve najvažnije informacije o poslovnim partnerima (od naziva poduzeća, telefona, adrese do brojeva žiro-računa, posebnih karakteristika svakog klijenta i slično). Također se na isti način može primijeniti i kod ažuriranja podataka o vlastitim poslovnim suradnicima, prilikom čega možemo zaista na jednom mjestu stvoriti veliku bazu navedenih bitnih podataka. Pruža mogućnosti izrade faktura, što može dovesti do velikih financijskih ušteda, kao i mogućnost generiranja mnogobrojnih nastalih datoteka u PDF format i excell što također utječe na financijsku i vremensku uštedu. Idealan je informacijski alat za sve poduzetnike i menadžere koji žele većinu svog poslovanja voditi kroz jednu vrlo jednostavnu aplikaciju.

37


9. KONKURENCIJA On- line istraživanjem može se utvrdit da postoje mnoge engl. project menagement aplikacije koje služe za riješavanje funkcija kao što su projekt planiranja, upravljanje zadacima, dijeljenje dokumenata, upravljanje kontaktima, praćenje utrošenog vremena, komunikacijski alati, izrada raznih izvješća i obavijesti i slično.27 U daljnjem tekstu ukratko će se obraditi pet takvih web servisa koji čine veliku konkurenciju Project Bubble-u. 9.1. Prvo konkurentsko rješenje – Basecamp Ovaj Web servis uključuje značajke kao što su mogućnost za stvaranje i upravljanje projektima, javne ili privatne liste zadataka, stvaranje događaja, obavijesti, praćenje utrošenog vremena i slično. Razlikuje se od Project Bubble-a po tome što ima mogućnost prijenosa i dijeljenja slika, ima funkciju chata i Streama.28 Također nudi 45 dana besplatnog probnog korištenja servisa i jeftiniju mjesečnu cijenu korištenja od 20$.29 Link Web servisa Basecamp je http://basecamp.com/ Slika 38. Početna stranica Web servisa Basecamp

Izvor: http://basecamp.com/ 27

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

28

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

29

http://basecamp.com/

38


9.2. Drugo konkurentsko rješenje – Central Destkop Ovaj Web servis pruža mogućnost upravljanja projektima, bazama podataka, project blogovima i forumima korisnika po čemu se najviše razlikuje od Project Bubble-a. Također je jedna od bitnih razlika prikaz statusa on-line, izrada projekata nadogradnje i kadrovska i izvješća o produktivnosti.30 Ovaj servis pruža petnaestodnevno besplatno probno korištenje31, a cijena korištenja mu je znatno veća i kreće se od 99$ mjesečno.32 Link Web servisa Central Destkop je http://www.centraldesktop.com/ Slika 39. Početna stranica Web servisa Central Destkop

Izvor: http://www.centraldesktop.com/

30

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

31

http://www.centraldesktop.com/l?sr=cj&sy=general#

32

http://www.centraldesktop.com/pricingmatrix

39


9.3. Treće konkurentsko rješenje – Wrike Ovo je vrlo fleksibilan on line projekt menadžement program koji uključuje mnoštvo značajki kao što su stvaranje neograničenog broja projekata, dijeljenje datoteka između korisnika, reviziju povijesti, izradu datoteka u EXCEL formatu, predložaka i slično. Jamči SSLsigurnost i besplatan e-mail podrške. Rok besplatnog probnog korištenja je 30 dana33, a cijena korištenja iznosi ovisno o odabiru veličine paketa (najveće razlike između paketa su u broju korisnika i veličini pohrane memorije) i kreću se od 49$ do 199 $ mjesečno. Link Web servisa Wrike je http://www.wrike.com/. Slika 40. Početna stranica Web servisa Wrike

Izvor: http://www.wrike.com/

33

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

40


9.4. Četvrto konkurentsko rješenje – Huddle Ovaj Web servis koristi više od 100 000 tvrtki širom svijeta. Djeluje na socijalnim principima razmjene podataka i upravljanja sadržajem. Nudi četrnaestodnevno probno korištenje sa mogućnošću ispitivanja svih značajki i funkcija, tako da se u potpunosti može testirati. Također nudi i mobilnu aplikaciju za uporabu koja omogućuje pristup i ažuriranje podataka s bilo kojeg mjesta.34 Link Web servisa Huddle je http://www.huddle.com/ Slika 41. Početna stranica Web servisa Huddle

Izvor: http://www.huddle.com/

34

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

41


9.5. Peto konkurentsko rješenje – Comindwork Ovaj Web servis također ima puno mogućnosti engl. on line project menadžmenta. Omogućuje vođenje projekata, poziva novih članova, projekt blogove, wikiju, dijeljenje datoteka, slučajeva i pitanja, pretrage po povijesti i slično.35 Idealan je za primjenu u malim timovima i poduzećima. Mjesečna cijena korištenja iznos 149$.36 Link web servisa Comindwork je http://www.comindwork.com/ Slika 42. Početna stranica Web servisa Comindwork

Izvor: http://www.comindwork.com/

35

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/

36

http://www.comindwork.com/

42


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA

Tablica 1: Pozitivne i negativne strane Web servisa Red.

POZITIVNE STRANE WEB

NEGATIVNE STRANE WEB

broj

SERVISA PROJECT BUBBLE

SERVISA PROJECT BUBBLE

1.

Vrlo jednostavna primjena i korištenje

2.

Vremenska ušteda prilikom organizacije Mogućnost zlouborabe naših informacija

Potrebna stalna internetska veza

posla pomoću Web servisa 3.

Mogućnost

besplatnog Nakon

probnog

korištenja Web servisa 4.

Mogućnost besplatnog

probnog

besplatnog

korištenja,

servis se naplaćuje

produženja korištenja

probnog Nema mogućnosti korištenja servisa na

Web

servisa hrvatskom jeziku

ukoliko za isto postoji potreba 5.

Mogućnost

formiranja

neograničene Nema mogućnosti izrade faktura u domaćoj

baze podataka o klijentima, poslovnim valuti odnosno kunama partnerima i suradnicima 6.

Prostorna neograničenost korištenja

Veća je vjerojatnost otuđenosti između suradnika i članova tima

7.

Izrada

faktura

u

svjetskim Nakon prestanka korištenja servisa na e-

svim

valutama

mail i dalje dolaze podsjetnici i ponude za korištenje Web servisa

8.

Idealan servis za poduzeća koja najveći Postoje mnogobrojna slična konkurentska dio posla odrađuju u timovima

9.

10.

rješenja

Kontrola nad delegiranim poslovima u Ne

postoji

opcija

korištenja

video

timu

konferencija

Pristupačna mjesečna cijena korištenja

Za korištenje je potrebna informatička pismenost svih članova tima

Izvor: vlastita izrada

43


11. SWOT ANALIZA Tablica 2: Swot analiza Web servisa Project Bubble SNAGE

SLABOSTI

Jednostavno korištenje

Mogućnost zlouporabe podataka

Neograničena pohrana podataka o kontaktima Relativno slaba sigurnost Proizvoljan odabir unosa određenih podataka

Za korištenje potrebno obavezno poznavanje engleskog jezika

Financijska ušteda za korisnike

Nemogućnost izrade faktura u domaćoj valuti

Dostupnost u bilo koje vrijeme i na bilo Mjesečno kojem mjestu sa internetskom vezom

obnavljanje

članstva,

što

predstavlja novu obvezu

PRILIKE

PRIJETNJE

S obzirom na prostornu neograničenost, Druga mnogobrojna konkurentska rješenja mogućnost velikog broja korisnika U slučaju povećanja broja korisnika, veća Nemogućnost korištenja servisa u slučaju financijska zarada

prekida internet veze

Razvoj servisa dodavanjem opcije chata i Mogući gubitak korisnika zbog globalne opcije video konferencija

krize

Mogućnost izrade mobilne aplikacije što bi Mogućnost zloupotrebe uplate članstva s povećalo dostupnost

obzirom da ne postoji nikakav pisani ugovor

Eventualno smanjenje cijene korištenja

Internetski kriminal (krađa podataka)

Izvor: vlastita izrada

44


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOSTI S obzirom da nisam bila u mogućnosti doći do točnih podataka koliko je koštalo samo pokretanje ovog Web servisa, smatram da je s obzirom na njegovo jednostavno korištenje bitnija bila dobra ideja i odlična razrada od povećeg temeljnog kapitala. Cijena korištenja je također pristupačna ukoliko je koriste poslovni subjekti, dok bi to za pojedince ipak bila malo otežavajuća okolnost posebice u današnje vrijeme krize i nedostatka financijskih sredstava. Cijena korištenja je definirana u tri ponuđena paketa koji se sastoje od različitih veličina memorije korištenja i različitog broja projekata. S obzirom na navedeno ponuđeni je mali paket ( do 10 projekata, 5 GB memorije i neograničena pohrana podataka o klijentima), srednji paket koji je referenciran kao i najpovoljniji (do 50 projekata, 25 GB memorije i neograničena pohrana podataka o klijentima) i veliki paket (neograničeni broj projekata, 100 GB memorije i neograničena pohrana podataka o klijentima).37 Ovaj Web servis dobio je relativno dobre recenzije prilikom čega se najviše istiće da je idealan alat za gotovo sve oblike i veličine poslovnih organizacija. Iako je mnogima poznato da mnogi menadžeri pokušavaju što više izbjeći situaciju u kojoj koriste jedan alat za sve stvari i obveze kojima se bave, te imaju tendenciju korištenja više različitih aplikacija, Project Bubble ima samo ono što je potrebno da bi se izvršili zadaci, što nas dovodi do činjenice da je ova aplikacija vrlo ugodna za korištenje.38

37

https://secure.projectbubble.com/pricing

38

http://web.appstorm.net/reviews/project-management/simple-project-management-with-project-bubble/

45


13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI S obzirom na mnogobrojne dobre kritike i recenzije za Web servis Project Bubble smatram da isti ipak ima podosta veliku konkurenciju sa istim, sličnim i boljim značajkama, koje mu ograničavaju razvoj u smislu pridobivanja novih klijenata. Ovo se posebno odnosi na rok besplatnog probnog korištenja servisa kao i na samu cijenu koja se naplaćuje za njegovo korištenje. Cijena korištenja je bitan faktor, posebice u današnjim vremenima globalne krize i nedostatka financijskih sredstava. Ukoliko bi korištenje web servisa bilo jeftinije, smatram da bi više poduzeća koristilo ovaj servis, no što je još važnije njegova iskorištenost bi se zasigurno proširila i među pojedincima. Također, s obzirom da je ovaj Web servis raspoloživ u mnogim zemljama svijeta odnosno nema prostornu ograničenost, potrebno je u budućnosti razviti sve značajke koje će biti prihvatljive za sve zemlje u kojima se on može koristiti. Primjerice, prilikom izrade računa da postoje opcije u kojima je račun u potpunosti na hrvatskom jeziku, da se fakturiranje vrši u domaćoj valuti (kunama), te da eventualno korisnik ima mogućnost odabira više jezika od samog engleskog. Time bi ovaj servis bio u potpunosti iskoristiv u poslovanju poduzeća s obzirom da izrada određenih dokumenta (u ovom slučaju faktura) u gotovo svim zemljama podlježe i točno definiranoj zakonskoj formi. Vezano uz neke dodatne funkcionalnost koje bi se mogle nadodati, mislim da Project Bubbleu prvenstveno nedostaju opcije video konferencija i chata. Naime, ovaj Web servis je po svim svojim značajkama poslovni servis, te bi i sukladno tome trebao imati navedene opcije, koje su u današnjem globalnom poslovnom svijetu sve više značajnije. Također bi bilo vrlo dobro kad bi se projekti mogli izrađivati i u formatu prezentacija, odnosno Power Pointa, te na taj način djeliti među suradnicima i članovima tima.

46


14. ZAKLJUČAK Obrađivajući Project Bubble moram priznati da sam se prvi put susrela sa Web servisom sa ovakvim značajkama. Proučavajući sve njegove funkcije uočila sam da isti zaista može biti od pomoći u poslovanju, posebice u onim dijelovima gospodarstva koji su dinamični, koji se temelje na zadacima i projektima koji se odrađuju odjednom i u onima u kojima najčešće jedna osoba mora rukovoditi mnogobrojnim projektima u isto vrijeme. Također nam može pomoći i u razvoju boljih odnosa sa našim klijnetima jer nas tjera na ažurnost i izvršenje zadataka u traženim rokovima što je u današnjem ubrzanom poslovnom svijetu gotovo i prioritet. Smatram da ukoliko bi u budućnosti nadogradio neke od predloženih funkcija i nadodao određene značajke, eventualno smanjio cijenu korištenja, da bi mogao biti jedan od važnijih informacijskih alata mnogim poduzetnicima, koji prepoznaju važnost dobre organizacije ali i važnost dobre informacijske opreme u svome poslovanju. Što se tiče korištenja ovog Web servisa među pojedincima, smatram da postoji potencijal oko njegovog korištenja, naravno uz prilagodbu cijene kojom bi se omogućila veća dostupnost servisa svima koji imaju potrebe za ovakvim informatičkim alatom.

47


15. LITERATURA Internet izvori: 

http://projectbubble.com/tour/online-project-management, Pristupano: 25.11.2012.

http://projectbubble.com/developers/api, Pristupano: 25.11.2012.

http://project-bubble.appappeal.com/, Pristupano: 25.11.2012.

http://projectbubble.com/about, Pristupano: 25.11.2012.

http://www.zpr.fer.hr/zpr/Portals/0/Isporuka6.pdf., Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/company, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/projects/open/all/all, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/users, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/tasks/76260/all/open, pristupano, 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/calendar, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/timesheets/76260/24671/, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/clients, Pristupano: 26.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid, Pristupano: 27.11.2012.

https://knjiga.projectbubble.com/manage/invoices/unpaid, Pristupano: 27.11.2012

https://knjiga.projectbubble.com/manage/reports, Pristupano: 27.11.2012.

http://projectbubble.com/, Pristupano: 20.11.2012.

https://secure.projectbubble.com/signup/plan/any, Pristupano: 27.11.2012.

https://secure.projectbubble.com/login, Pristupano: 27.11.2012.

http://freemail.net.hr/, Pristupano: 27.11.2012.

https://secure.projectbubble.com/pricing, Pristupano: 27.11.2012.

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/ Pristupano: 27.11.2012.

http://basecamp.com/, Pristupano: 28.11.2011

http://www.centraldesktop.com/l?sr=cj&sy=general#, Pristupano: 28.11.2012.

http://www.centraldesktop.com/pricingmatrix, Pristupano: 28.11.2012.

http://www.wrike.com/, Pristupano: 28.11.2012.

http://www.huddle.com/, Pristupano: 28.11.2012.

http://www.comindwork.com/, Pristupano: 28.11.2012.

http://web.appstorm.net/reviews/project-management/simple-project-management-with-projectbubble/, Pristupano: 28.11.2012.

http://tomuse.com/top-10-best-free-online-project-management-application-services/ , Pristupano: 21. 01.2013.

48


Popis slika: 

Slika 1. Ekranski prikaz početne Web stranice http://projectbubble.com/

Slika 2: Prvi korak Dashboarda – izrada profila poduzeća ili pojedinca

Slika 3: drugi korak Dashboarda – poziv i dodavanje suradnika

Slika 4: treći korak Dashboarda – dodavanje aktualnih projekata

Slika 5: četvrti korak Dashboarda – dodavanje zadataka pojedinom projektu

Slika 6. Evidencija obveza - opcija Calendar

Slika 7. Vođenje i evidencija utrošenih sati rada – opcija Timesheets

Slika 8. Unos podataka o klijentima – opcija Client

Slika 9. Izrada faktura – opcija Invoices

Slika 10: Izrada izvještaja o izvršenim zadacima – opcija Reports

Slika 11. Pregled korisnika – opcija Users

Slika 12. Primjer izrade profila poduzeća

Slika 13. Primjer izrade profila poduzeća

Slika 14. Primjer izrade profila poduzeća

Slika 15. Završetak izrade profila poduzeća

Slika 16. Primjer izrade projekta

Slika 17. Dodavanje podataka o novom poslovnom partneru

Slika 18. Primjer unosa podataka o novom suradniku

Slika 19. Dodavanje zadataka po pojedinom projektu

Slika 20. Primjer dodavanja zadataka pojedinom projektu

Slika 21. Primjer evidencije zadanih obveza po pojedinom projektu

Slika 22. Primjer evidencije zadanih obveza za sve aktualne projekte

Slika 23. Primjer unosa utrošenih sati rada po zadanom zadatku

Slika 24. Primjer unosa utrošenih sati rada po zadanom zadatku

Slika 25. Primjer ispunjavanja podataka o klijentima

Slika 26. Primjer popunjavanja podataka za izradu fakture

Slika 27. Primjer izrađene fakture

Slika 28. Primjer izrađene fakture

Slika 29. Pregled izrađenih faktura

Slika 30. Primjer izrade izvještaja

49


Slika 31. Primjer izrađenog izvještaja

Slika 32. Prijava na petnaestodnevno slobodno korištenje Web servisa

Slika 33. Primjer kreiranja prijave na Web servis

Slika 34. Daljnja prijava na Web servis

Slika 35. Svakodnevni podsjetnik o projektima i zadacima

Slika 36. Obavijest o mogućnosti produženja besplatnog korištenja Web servisa

Slika 31. Primjer izrađenog izvještaja

Slika 32. Prijava na petnaestodnevno slobodno korištenje Web servisa

Slika 33. Primjer kreiranja prijave na Web servis

Slika 34. Daljnja prijava na Web servis

Slika 35. Svakodnevni podsjetnik o projektima i zadacima

Slika 36. Obavijest o mogućnosti produženja besplatnog korištenja Web servisa

50


Popis tablica 

Tablica 1: Pozitivne i negativne strane Web servisa

Tablica 2: Swot analiza Web servisa Project Bubble

51


16. ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

Horvat Martina Pavlenski put 7c, 10 000 Zagreb 01/3882-923

Broj mobilnog 099/3386-335 telefona:

Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

mhorva@net.hr Hrvatsko 02. lipnja 2012. žensko

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

Lipanj 2007.-danas Voditelj djelatnosti restorana Voditelj svih restorana u društvu

Ime i adresa poslodavca

Pleter-usluge d.o.o., Čerinina 23, Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ugostiteljstvo

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije

Rujan1996.- lipanj 2000. Ekonomist

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Samoprocjena

Hrvatski jezik Razumijevanje

Govor

Pisanje

52


Slušanje

Europska razina (*) Engleski jezik Njemački jezik

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C1

Iskusni korisnik

B2

Samostalni korisnik

A1

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

B2

Samostalni korisnik

C 1

Iskusni korisnik

B2

Samostalni korisnik

A1

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Timski duh Komunikativnost Lakoća prilagodbe Rukovođenje Organizacija događanja Upravljanje

Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Poznavanje rada na računalu Rad u knjigovodstvenim programima – BBM, Times2000

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

B kategorija

Dodatne informacije Dodaci

53


17. SAŽETAK Tema ovog seminarskog rada je prikazati funkcionalnosti i mogućnosti rada Web servisa Project Bubble te prikazati njegovu primjenu u poslovnom i privatnom okruženju. Project Bubble omogućuje lakše organiziranje projekata i poslovnih i privatnih obveza. Ovaj Web servis stvoren je za poduzeća i pojedince koji se svakodnevo susreću sa brojnim obvezama te im sa svojim raznovrsnim funkcionalnostima omogućuje lakše vođenje istih. Project Bubble sučelje za programiranje aplikacije omogućuje pristup i preuzimanje podataka kao i razvoj aplikacija, a temelji se i radi na princimu Web 2.0.

Najčešće povratne

informacije javljaju se u XML formatu, ali se povratak može obaviti i u drugim formatima kao što su: CSV, JSON i HTML. Sam Web servis nastao je 2009. godine a osnovao ga je Stu Grenn, koji se i sam pronašao u kaosu neorganizacije, vodeći vrlo dinamičan posao Web dizajna. Upravo ova činjenica potaknula ga je da stvori informacijski alat koji će mu pomoći prilikom vođenja mnogobrojnih obveza i zadataka. Danas ovaj Web servis ima više od 10 000 korisnika. Project Bubble odlikuje se mnogim značajkama a među značajnijima su organizacija i upravljanje višestrukim projektima za menadžere u poduzećima i upravljanje zadacima i obvezama pojedinaca, podjela zadataka svojim suradnicima i određivanje vremenskog roka za izvršavanje istih, kontrola nad tajnošću projekta u tijeku, uljeva povjerenje u svoje klijente, s obzirom da klijenti mogu biti suradnici i na taj način imati uvid u napredak njihovog projekta, pruža mogućnost izrada faktura generiranih u PDF formatu kao i drugih izvješća. Idealan je informacijski alat za sve poduzetnike i menadžere koji žele većinu svog poslovanja voditi kroz jednu vrlo jednostavnu aplikaciju Logiranjem na Web servis i korištenjem petnaestodnevnog besplatnog probnog roka, lako možemo uvidjeti da je ovim servisom zaista jednostavno raspolagati. Za samu registaciju je potrebno svega četiri podatka, registacija se odvija bez čekanja i potvrde administratora. Registacijom možemo započeti koristit opcije koje se nude a to su engl. Daschboard – koja služi za foramiranje profila poduzeća, opisa projekta i dodjelu zadataka po projektu. Ostale

54


opcije uključuju vremensko praćenje utrošenog radnog vremena, kalendarski popis obaveza, bazu klijenata, izradu faktura, izradu izvješća i bazu podataka o suradnicima. Cijena korištenja nakon isteka petnaestodnevnog besplatnog probnog roka je s jedne strane pristupačna iako možemo napomenuti da je pristupačna više poduzećima i poslovnim subjektima, a da je vjerojatnije da se pojedinci neće odlučiti na kupnju ovog informacijskog alata. Razlog istome je današnja situacija krize i nedostatka financijskih sredstava, ali i mnogobrojni drugi on-line servisi koji pružaju slične ili iste usluge, uz možda i bolje uvjete. Tako postoje mnoga druga on – line konkurentska rješenja, koja vrlo jednostavno mogu zamijeniti korištenje Project Bubble-a a neka od njih su: Basecamp, Central Destkop, Wrike, Huddle i mnogi drugi. Kao i većina informacijskih alata i ovaj ima svoje dobre i loše strane, no ukoliko bi stalnim unapređenjem svojih značajki, eventualnim smanjenjem cijene korištenja i vođenjem sa bitnim ciljem: a to je biti bolji od svojih konkurenata i povećati broj korisnika, ovaj servis ima perspektivu da postane pomoć mnogim poduzećima i pojedincima prilikom organizacije njihova posla.

55


56


57


58


59


60


61

108_Horvat_www.projectbubble.com  

seminarski rad