Page 1

CADEAU MAGAZINE NO. 9 | VOORJAAR 2012 | PRIJS € 6,95

D E L E N

WAT

H E T

L E V E N

WA A R D E VO L

Verbinding Natural art van Joe Bunni 25 jaar TEFAF dankzij betrokken antiquairs De Prinsessen Strozzi maken wijn Kayakken met de Papoea’s

M A A K T


IN BEELD: ONZE ZEEHELD

MICHIEL DE RUYTER

M

ETDEKOMSTVANEENEPISCHEkLMOVER -ICHIEL DE 2UYTER KOMT VANAF VOLGEND JAAR ONZE ZEEHELD NOG MEER IN BEELD $E !.") 3TICHTING BEVORDERING NAGEDACHTENIS ,T !DM -ICHIEL !DRIAENSZOON DE 2UYTER HEEFT EEN SPONSORPROGRAMMA OPGESTART g"EMANNING VAN -ICHIELu $IT HEEFT TEN DOEL FONDSEN BIJEEN TE BRENGEN VOOR DE RESTAURATIE VAN HET FAMILIEPORTRET $IT EERSTE @BEELD VAN $E 2UYTER ZAL IN ZIJN HUIDIGE STAAT IN HET DEPOT 2 | Cadeau

VANHET2IJKSMUSEUMBLIJVEN.ARESTAURATIEZIJN MEERDERE MUSEA GE·NTERESSEERD OM HET DOEK TEETALEREN-EERINFORMATIEENUWBIJDRAGEVIA www.DERUYTERORG


N

Verbinden

EDERLANDERSHEBBENEENGESCHIEDENISVAN SAMENWERKEN VANNETZOLANGPRATENTOT JEERGENSUITKOMT0OLDERENHEETDAT.IET ZOGEK WANTHOEANDERSHADDENWEINDITKLEINE LANDALDIETERPENENDIJKENKUNNENBOUWEN :AKELIJKDOENWEDATOVERLEGGENNOGSTEEDSMET NETWERKENENBORRELS%NMISSCHIENISDEZEVORM VANVERBINDENMETDEKOMSTVAN&ACEBOOKNOG WELSTERKERGEWORDEN 7ATISHETDANOOKVREEMDDATDEMEESTE MENSENHUNBUURMANNAUWELIJKSMEERKENNEN !LSVREEMDENLEVENZENAASTELKAARENOUDERE BEWONERSHERKENNENZICHNADECENNIANIETMEER INHUNEIGENSTRAAT"URENGROETENELKAARNIETEN BELLENDEPOLITIEWANNEERDERADIOTEHARDAAN STAAT 4OCHGROEITERINDEZECRISISIETSMOOIS)ETS ANDERSENBIJNAOUDERWETS3AMENWERKING (ETBEGINTVAAKSIMPEL METEENSTRAATFEEST BIJVOORBEELD$ATWASOOKZOBIJONSINDESTRAAT "IJONSEERSTESTRAATFEESTZEIEENOVERBUURMAN TEGENMIJg$ATIKHIERVEERTIGJAAROPHEBMOETEN WACHTENOMEINDELIJKMETMIJNOVERBURENEEN PRAATJETEMAKENÜu (ETLOKALEWORDTWEERRELEVANTENSAMENMETDE BUURMANONTSTAANNIEUWEIDEEÀNDIEHELEMAAL

VANDEZETIJDZIJN(ETIDEEOMDIEOUDEMOESTUIN NIEUWLEVENINTEBLAZENOFEENCO•PERATIE OPTERICHTEN3TEEDSMEERMENSENNEMEN HETVOORTOUWENWACHTENNIETLANGEROPGROTE ORGANISATIESOFDEOVERHEID-ENSENKOMENVAN HUNEILANDAFENGAANHETWEERZELFDOEN'HANDI ZEIIMMERSg!LSJEIETSGROOTSWILTBEREIKEN MOET JEMETANDERENSAMENDOENu *UISTINEENECONOMISCHECRISISISHETTIJDOM INITIATIEVENTEVERBINDENENAANDACHTTESCHENKEN AANWATONSBINDT3AMENWERKENVOOREEN GEMEENSCHAPPELIJKDOEL)SERIETSDATMEER VOLDOENINGGEEFT g.EVERWASTEAGOODCRISISuKANJEDUSOOKALS VOLGTZIENZIEDENIEUWEKANSENDOORHETEEN KEERDICHTBIJHUISTEZOEKEN%LKAARSDROMEN TEDELENENOOKBIJJEZELFINDEBUURTOFINJOUW STADSAMENEENNIEUWINITIATIEFNEERTEZETTEN $OENDUS NIETALLEENMAARPRATEN(ANDENUIT DEMOUWEN WAAREENMOOIVOORJAARALNIETGOED VOORISÜ 6EELLEESPLEZIER

Marie Six (OOFDREDACTIE

Cadeau | 3


)NHETLICHTVANDE2ENAISSANCE

0AUL,OHMANN

pagina 6

pagina 14

$ELAATSTEHOUTORNAMENTIST

pagina 18

Inhoud KUNST %ENOVERZICHTVANDEKUNSTBEURZEN 7EGMETHETSTOFkGEIMAGO 0ANORAMAOPHET)* 0RACHTIGEKAARTENVANALLECONTINENTEN 0AUL,OHMAN

  

CULTUUR /NZEZEEHELD-ICHIELDE2UYTER )NHETLICHTVANDE2ENAISSANCE $ELAATSTEHOUTORNAMENTIST $EPRINSESSEN3TROZZIMAKENWIJN $ROOMVANEENKASTEELHEERENDAME (OlEVERANCIER7ATTS#O

   

NATUUR .ATURALARTVAN*OE"UNNI 2EDMOND/(ANLON +AYAKKENMETDE0APOEAS 3TEVIAEINDELIJKVRIJIN%UROPA (OENOEMJEZONBEESTJE MAATSCHAPPIJ %ENEERLIJKGELDSYSTEEMCONTRADICTION INTERMINIS

  VRIJE TIJD $EZEHOTELSZIJNEENCADEAUAANJEZELFCOLUMN !RNOUD3IXDit magazine is gedrukt op FSC® papier. FSC® is het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Cadeau is een uitgave van uitgeverij Now Jam en verschijnt vier keer per jaar. Het magazine wordt selectief verspreid in hotels, restaurants, musea en galerieën. Meer informatie : www.cadeaumagazine.nl © 2012 | Alles uit deze uitgave mag worden gepubliceerd met toestemming van de uitgever. 4 | Cadeau


$EPRINSESSEN3TROZZIMAKENWIJN

pagina 42

$ROOMVANEENKASTEELHEERENDAME

pagina 48

(OlEVERANCIER7ATTS#O

pagina 54

Tandarts Joe Bunni duikt en is druk met televisie optredens. Zijn drive: het maken van foto’s. pagina 24

Cadeau biedt een platform aan positieve, bewuste en ondernemende mensen. Handelend vanuit de menselijke maat en ten behoeve van elkaar als samenleving, delen zij hetgeen het leven waardevol maakt. Zo wil Cadeau lezers motiveren tot een duurzamer manier van leven.

Uitgever

Arnoud Six

Hoofdredactie Marie Six-Duponcheele Eindredactie

Jolanda Cloosen

Vormgeving

Olivier Ruit

&LQLFO@ÏD

Joe Bunni, Linda Frosini, Piet Goethals,

Cover

Marie Cécile Thijs

Medewerkers

Clementine Noordzij, Elisabeth van Oterleek, Willem van Teylingen, W. Moris

Redactie adres Waldeck Pyrmontstraat 49, 6224 LM Maastricht

Vincent Oudendijk, Marie Six, Marie Cécile

Acquisitie

Arnoud Six (tel. 06 - 2122 5022)

Thijs, Henny Van Belkom, Thomas Vanhaute

Website

www.cadeaumagazine.nl

Cadeau | 5


In het licht van de Renaissance

6 | Cadeau


M

ARIE#œCILE4HIJSCOMBINEERTEEN HEDENDAAGSESTIJLMETKRACHTIGE KLASSIEKEESTHETIEK(AARVERSTILDE INTENSEENTEGELIJKINGETOGEN PORTRETTENDOENDENKENAANSCHILDERIJENUITDE 'OUDEN%EUW)NHAARWERKVERBEELDTZIJDOOR MIDDELVANSYMBOLIEKENSFEEROPFASCINERENDE WIJZEHETVERHAALVANDEGEPORTRETTEERDEN )NMIDDELSZIJNTWEEFOTOSUITHAARSERIE7HITE #OLLAROPGENOMENINDECOLLECTIEVANHET 2IJKSMUSEUM -ARIE#œCILEWASERVROEGBIJ/PHAARELFDE LIEPZERONDMETHAAREERSTECAMERA EEN!FGA )SOLETTAX4OENALEENRETROCAMERAMETEEN UITKLAPBALG DIEZEVONDINDEKASTVANHAAR VADER/OKWASEREENDOKAINHAAROUDERLIJK HUIS WAARZEVERVOLGENSHAAREIGENFOTOS AFDRUKTE$EBOEKENKASTSTONDVOLMETDE OUDE)TALIAANSEEN(OLLANDSE-EESTERS ENDIE BEELDENZOUDENZICHVOORGOEDINHAARHOOFDEN HARTNESTELEN)NDIEJONGEJARENWERDDEBASIS GELEGDVOORHAARLATEREFASCINATIE-AARZEVOND DESTIJDSMEERLEUK4EKENEN SCHILDERENENOOK METDEHANDENINDEKLEI&OTOGRAFERENWASALS ADEMHALEN ZOGEWOONWASHETHAAR:IJSTOND ERDAAROMINEERSTEINSTANTIENIETBIJSTILOM FOTOGRAAFTEWORDEN-ARIE#œCILEGINGMODE DOENOPDEKUNSTACADEMIE MAARNAEENJAAR KOOSZEVOORDERECHTENSTUDIE:EZOCHTNAAREEN MAATSCHAPPELIJKELINKENWILDEEERSTSTUDEREN $AARHADZETOENBEHOEFTEAAN$AARNAZOUZE WELWEERIETSARTISTIEKSGAANDOEN ZOHADZE BEDACHT-AARHETLIEPEERSTANDERS:EBELANDDE TOCHEERSTINDEADVOCATUUR-AARNAEENPAAR JAARSLOEGDEVONKOPNIEUWOVER(ETWASLIEFDE OPHETTWEEDEGEZICHT ZEWERDFOTOGRAAF 6ANAFTOENGINGHETHARD!LSNELHADZEHAAR EERSTEEXPOSITIESENVERSCHEENHAARFOTOBOEK @2OOMSE2ITUELEN ZWARTWITFOTOSVANDE PROCESSIESUITHAARGEBOORTESTREEK:UID ,IMBURG (ETWASDOCUMENTAIRWERK MAARTOENWERD ZEALGEGREPENDOORDEONWERKELIJKHEIDVAN SOMMIGESITUATIES HETkLMISCHE$ATZIEJEAL TERUGINDEZEEERSTESERIEFOTOS6ANAFTOENGING -ARIE#œCILESTEEDSMEERGEÀNSCENEERDWERKEN ENSPECIALISEERDEZIJZICHINHETPORTRETENDE Cadeau | 7


Na een paar jaar sloeg de vonk bij Marie CĂŠcile opnieuw over. Het was liefde op het tweede gezicht, ze werd fotograaf. 8 | Cadeau


AUTONOMEFOTOGRAkE)NMIDDELSHEEFTEENGROOT AANTALBEKENDE.EDERLANDERSVOORHAARLENS GESTAAN ZOALS#ARICEVAN(OUTEN 2UTGER(AUER -AX-OSZKOWICZ 3ASKIA.OORT #ONNIE0ALMEN (UMBERTO4ANEN*AN7OLKERS$AARNAASTVERWIERF ZEBEKENDHEIDMETHAARAUTONOMESERIES ZOALS 7HITE#OLLAR (UMAN!NGELSEN(ORSES WAARMEE ZIJNEXPOSEERTOPKUNSTBEURZEN ZOALSDE0!. !MSTERDAMVERTEGENWOORDIGDDOORGALERIE %DUARD0LANTING!MSTERDAM $EFOTOGRAFEWERKT GRAAGINSERIE(ETGEEFTHAARMOGELIJKHEIDZICH TEVERDIEPENINEENONDERWERP/OKBINNENDIE SERIESISERSPRAKEVANDIVERSITEIT OMDATZIJZICH METSOMMIGEONDERWERPENGEDURENDEMEERDERE JARENBEZIGHOUDT Witte kragen en paarden -ARIE#œCILEWERKTSINDSAANHAARAUTO-­ NOMEFOTOSERIE@7HITE#OLLAR METDAARINEEN PROMINENTEROLVOOREENEEEUWSEPLOOIKRAAG UITHET2IJKSMUSEUM6ANWEGEDEKWETSBAAR-­ HEIDFOTOGRAFEERDEZIJDEKRAAGINHETMUSEUMEN VERVOLGENSWERDHETBEELDVANDEKRAAGDIGITAAL INHAARPORTRETTENVERWERKT#ATWITH7HITE#OLLAR EN'IRLWITH7HITE#OLLARAT4ABLEZIJNOPGENOMEN INDECOLLECTIEVANHET2IJKSMUSEUM (ETPAARDHEEFTDOORDEEEUWENHEENVEEL KUNSTENAARSGE·NSPIREERD-ARIE#œCILE4HIJSISAL SINDSHAARJEUGDGEFASCINEERDDOORDEZEELEGANTE ENKRACHTIGEDIERENENISOOKVELEJARENEEN ENTHOUSIASTRUITERGEWEEST$AAROMHEEFTZIJHET PAARDSINDSVORIGJAAREENPLEKGEGEVENINHAAR PORTRETFOTOGRAkE Koks $EZERECENTESERIEWERDINTIJDENSHET &OTOFESTIVAL.AARDENGETOOND)EDERPORTRETTOONT EENGEÀNSCENEERDESCÉNEUITHETLEVENVANEEN TOPKOK WAARBIJDESPECIALITEITVANDEZEKOKALS UITGANGSPUNTWERDGEKOZEN$ESERIEENGELENZIJN VOORDEFOTOGRAFEEENMETAFOORVOORAUTONOMIE ENHOOP$EZESERIEVORMDEVOOR-ARIE#œCILE 4HIJSDESTARTVOORHETMAKENVANREFERENTIES AANDE2ENAISSANCE EENSTIJLDIESINDSDIEN ONLOSMAKELIJKMETALHAARWERKISVERBONDEN Meer informatie: www.mariececilethijs.com Galerie Eduard Planting Amsterdam Cadeau | 9


ART & ANTIQUES FAIR ’s-­HERTOGENBOSCH

TEFAF MAASTRICHT

FROM HOLLAND WITH LOVE BIP2012 -­ LUIK

6ANTOTENMETAPRIL KUNTUWEERGENIETENVAN MOOIEENHOOGWAARDIGEKUNST ENANTIEK!LJAARTREKTDE!RT !NTIQUES&AIRJAARLIJKSTIENDUI-­ ZENDENKUNST ENCULTUURLIEFHEB-­ BERSMETEENGOEDESMAAKNAAR @S (ERTOGENBOSCH4IJDENS!&3( PRESENTEERTZICHEENINTERESSANT KRACHTENVELDAANDEELNEMERS OPHETGEBIEDVANONDERANDERE MIDDELEEUWSEKUNST BAROK RENAISSANCE MODERNEENHE-­ DENDAAGSEKUNST/OKZIJNVRIJ-­ WELALLEPROMINENTEANTIQUAIRS UIT.EDERLANDEN6LAANDEREN AANWEZIG $ESTEEDITIEBELOOFT WEDEROMEENBRUISENDSPEK-­ TAKELTEWORDEN(ET!UTOTRON 2OSMALENWORDTSTIJLVOLINGERICHT ENLANGELANENLEIDENULANGS HETRIJKEAANBODVANKUNSTEN ANTIEK!ANDEVERTROUWDESUC-­ CESFORMULEVANEENINTIEMEEN SFEERVOLLEKUNST ENANTIEKBEURS WORDENTALVANSMAAKMAKENDE INGREDIÀNTENTOEGEVOEGD$E TREKPLEISTERSZIJNONDERANDERE HETGEWELDIGEDEELNEMERS-­ VELD UNIEKETENTOONSTELLINGEN RONDLEIDINGENENEENLEZINGEN-­ PROGRAMMA www.afsh.nl

4%&!&-AASTRICHTVIERTHAAR ZILVERENJUBILEUMINHET-%## IN-AASTRICHTVANmMAART 3INDSDEZEJAARLIJKSEKUNST EN ANTIEKBEURSINVOORHET EERSTONDERDENAAM4%&!& WERDGEHOUDEN HEEFT4HE %UROPEAN&INE!RT&AIRZICH INDELOOPVANDEJARENOP DEWERELDKAARTGEZETALSHœT TOONAANGEVENDEEVENEMENTIN HAARSOORT6OORHETJUBILEUM TREKKENDEDEELNEMERSALLE REGISTERSOPEN:EPRESENTEREN EENUITZONDERLIJKSCALAAAN ZELDZAMEENUITMUNTENDE KUNSTWERKEN

4OTMEIISERIN,UIKDEE EDITIEVAN$E)NTERNATIONALE "IÀNNALEVAN&OTOGRAkEEN 6ISUELE+UNSTEN")0 %RWORDENDIVERSEANDERE TENTOONSTELLINGENVOORGESTELD WAARONDERDETENTOONSTELLING @&2/-(/,,!.$7)4(,/6%IN (ANGAR")NSTITUT3AINT ,UC DIEEENOVERZICHTBIEDTVANDE HEDENDAAGSEFOTOGRAkEIN.E-­ DERLAND METONDERMEER5SEFUL 0HOTOGRAPHYEN+OOS"REUKEL ENMETALSBOEGBEELD %DVAN DER%LSKEN WIENSWERKVOORHET EERSTIN"ELGIÀTEZIENZALZIJN $EHOOFDCONSERVATORVANHET .EDERLANDS&OTOMUSEUMIN 2OTTERDAM &RITS'IERSTBERG IS CURATORVANDEZETENTOONSTEL-­ LING$ETENTOONSTELLINGISER GEKOMENOPUITNODIGINGVAN DE")0AAN.EDERLAND EREGASTLANDVANDEZEACHTSTE EDITIE $E)NTERNATIONALE"IÀNNALEVAN &OTOGRAkEEN6ISUELE+UNSTEN IN,UIK")0 WILHULDEBEWIJZEN AANDEDIVERSEFACETTENVANDE HEDENDAAGSEFOTOGRAkEDOORZE TECONFRONTERENMETANDEREHE-­ DENDAAGSEVISUELEDISCIPLINES INHETBIJZONDERDEVIDEO www.bip-­liege.org

10 | Cadeau

.AASTDEDUIZENDENITEMSVAN DEHANDELARENAFKOMSTIG UITLANDENZIJNERDITJAAR TEKENINGENINHETBEZITVANDE &ONDATION#USTODIAIN0ARIJS TEZIENVANPROMINENTENUIT DEKUNSTGESCHIEDENIS ALS ,EONARDODA6INCI 'UERCINO 2EMBRANDTEN2UBENS EN ALSVERRASSENDCONTRASTDE ALLEREERSTE"-7!RT#ARUIT EENCREATIEVANDE !MERIKAANSEKUNSTENAAR !LEXANDER#ALDER www.tefaf.com


7EGMETHETSTOխGEIMAGOÑ Theo en zijn dochter Ilse Daatselaar bouwden een indrukwekkend netwerk op in de kunstwereld. Dit komt mede dankzij hun bijzondere presentaties WAARMEEZIJHETÀSTOխGEÁIMAGO van de antiquair willen wegnemen.

M

IJNAMBITIEISOMONDERANDERE HETgSTOFkGEuIMAGOVANDE ANTIQUAIRWEGTENEMENEN ONZEOBJECTENINEENMODERNEOM-­ GEVINGAANHETPUBLIEKTETONEN 7IJPROBERENMETONZESTANDSOP DEBEURZENSTEEDSWEERVERNIEU-­ WENDTEZIJN:OHEBBENWIJIN OPDE4EFAFINONZESTANDEENTRAPNAAREEN BALKONGEBOUWDOMEENGEWELDIGSCHILDERIJVAN METERLANGTETONEN%ERDERHEBBENWIJEEN DRAAIENDPLATEAUINDESTANDGEBOUWDMETEEN STELSCHILDERIJENDIELANGZAAMRONDDRAAIDEN TEFAF /OKDITJAARZULLENWIJONZEOBJECTENINEEN MODERNESTANDPRESENTERENOP4%&!&EN PROBERENWIJHIERMEEALLEGENERATIESAANTE SPREKENVOORDEKUNSTENANTIEK-ETONZE COLLECTIELATENWIJOOKZIENGENERALISTPURSANG

TEZIJN:OBESTAATONZECOLLECTIEONDER ANDEREUITHOOGWAARDIGEMEUBELENUIT DEEENVROEGEEEUW WAARONDER BIJZONDEREEXEMPLARENUITDE,OUIS3EIZE PERIODE ZELDZAMESTAANDEHORLOGES ZILVERENOBJECTEN #HINEESEN*APANS PORSELEIN GECOMBINEERDMET SCHILDERIJENUITZOWELDEDE E ENEEEUW MAAROOKMODERNEN IMPRESSIONISTISCHWERK -IJNVADERISINALSANTIQUAIR BEGONNENMETZIJNTOENMALIGE COMPAGNON2ONALD'ODHELPIN 5TRECHTONDERDENAAM$AATSELAAR 'ODHELP!NTIQUAIRS)NDE LOOPDERJARENBOUWDENZIJHUN ZAAKUITTOTEENGERENOMMEERD BEDRIJFENWERDENEENBEGRIP INDE.EDERLANDSEKUNSTWERELD -EDIOVERHUISDEHIJVANUIT5TRECHT NAARDEOUDEVESTINGSTAD:ALTBOMMELWAAR HIJINEENHISTORISCHESTADSBOERDERIJZIJNEIGEN KUNSTHANDELVESTIGDEONDERDENIEUWENAAM 4HEO$AATSELAAR!NTIQUAIRS6OORVEELKLANTENIS HIJAGENTENADVISEURVOORHETAAN ENVERKOPEN VANANTIEKENKUNST.AASTEENGERESPECTEERDE ANTIQUAIRISHIJTEVENSREGISTERTAXATEURENKANHIJ VOORUTAXATIESTENBEHOEVEVANSUCCESSIEEN VERZEKERINGENVERZORGEN Meer informatie: www.daatselaar.com

Theo Daatselaar Cadeau | 11


De laatste houtornamentist van Vlaanderen

We moeten de oude ambachten koesteren, als cultureel erfgoed. Patrick Damiaens behoort tot een uitstervend ras. Hij is de laatste voltijdse houtornamentist van Vlaanderen, gespecialiseerd in de authentieke Luikse ornamentiek. Een métier waar je monnikengeduld bij nodig hebt. “Maar iemand moet nu eenmaal het historische erfgoed van ons land in ere houden.” 18 | Cadeau


H

ETBEGINVANELKEWERKDAGZIETER VOOR0ATRICK$AMIAENS GROTEN-­ DEELSHETZELFDEUITHIJTREKTZIJNWITTE STOFJASAAN GAATNAARZIJNWERKBANKEN NEEMTEENVANZIJNVIERHONDERDNETJESGERANG-­ SCHIKTEBEITELSTERHAND/MVERVOLGENSTESNIJDEN ENHETHOUTVORMTEGEVENENTEMODELLERENTOTHIJ DEPERFECTIEGEVONDENHEEFT(ETVERGTVEELVAN ZIJNCONCENTRATIE-EESTALHANGTEREENGEWIJDE STILTEINZIJNATELIER ALLUISTERTDE-AASEIKENAAR SOMSOOKNAARKLASSIEKEMUZIEK LIEFSTDIEPASTBIJ DESTIJLWAARINHIJAANHETWERKENIS

IN,UIK AANHETBEFAAMDE$ON"OSCO)NSTITUUT)K HEBDAARDESMAAKHELEMAALTEPAKKENGEKREGEN SAMENMETMIJNVOORLIEFDEVOORARCHEOLOGIEEN KASTEELBEZOEKEN

Luiks Houtsnijwerk )NTIJDENWAARININDUSTRIEELGEFABRICEERDEDESIGN-­ MEUBELENHETGROSVANDEINTERIEURSINPALMEN IS %œNVANDESPECIALITEITENVAN0ATRICK$AMIAENS IS HETAMBACHTELIJKEHOUTSNIJWERKVAN0ATRICKBIJNA DE,UIKSEORNAMENTIEK@(ETISEENONDERDEELVAN gEENDAADVANVERZETu EENTOTAALDECORATIEDIE (OERAAKTEENJONGE Elk jaar gaat Patrick Damiaens INDEDEEEUWINDE KERELGE·NTERESSEERDIN REGIOVEELVOORKWAM EENOUDAMBACHTALS enkele keren naar Versailles om er ,IMBURGBEHOORDETOEN ORNAMENTISTENMEER TOTHET0RINSBISDOM SPECIkEKIN,UIKSHOUT-­ het houtsnijwerk en het karakter ,UIK@$E,UIKSESTIJLIS SNIJWERKg4JA HOEGAAT EENLOKALEINTERPRETATIE DAT-IJNOUDERSTROK-­ ervan te bestuderen. “En telkens VANDE&RANSEHOFSTIJ-­ KENMEALSKINDOVERAL LEN MAARSTEEDSMET MEENAARTOE SOMS vallen me weer andere details op”. EIGENHEIDENIDENTITEIT TEGENMIJNZIN7EGIN-­ INDEUITVOERING:OIS GENVEELNAARMUSEA)N “Het is daar een waar feest”. ,UIKSEORNAMENTIEK DEBIEBZATIKALTIJDINDE GEDETAILLEERDERENkJNER BOEKENDIENIETUITGELEENDMOCHTENWORDENOVER INUITVOERING$ITBETEKENTONDERMEERDATDEOR-­ GESCHIEDENIS ARCHEOLOGIEENKUNSTGESCHIEDENIS NAMENTISTHEELCREATIEFMOETZIJNOMHETKARAKTER )KWILDEEERSTARCHEOLOOGWORDEN MAARIKHADER ENDEEXPRESSIEVASTTELEGGEN(ETMAAKTDAT DEBRAINSNIETVOOR)KKWAMOPEENVAKSCHOOLTE-­ DEZEDECORATIEVETOEPASSINGENNOOITALSTEZWAAR RECHT ENHEBDAARZESJAARMEUBELMAKERIJENœœN OVERKOMEN EERDERGERAFkNEERD$OORDIEVERkJ-­ JAARAANHOUTSNIJDENGEDAAN$AARNAHEBIKNOG NINGISHETEENHEELDELICATEJOB)KZITMEESTALTE EENOPLEIDINGORNAMENTISTVANDRIEJAARGEVOLGD WERKENINEENHOUTDIKTEVAN TOTMM

Cadeau | 19


20 | Cadeau


Versailles %LKJAARGAATDEORNAMENTISTENKELEKERENNAAR 6ERSAILLESOMERHETHOUTSNIJWERKENHETKARAKTER ERVANTEBESTUDERENg%NTELKENSVALLENMEWEER ANDEREDETAILSOPug(ETISDAAREENWAARFEESTu -ETHETOOGOPRESEARCHVERZAMELDE0ATRICKAL ZONBOEKENMETILLUSTRATIESVANORNAMENTEN 3OMMIGEDATERENUITDEDEEEUW$EAMBACHT-­ KUNSTENAARVISTEZEOPINANTIQUARIATEN!LLEENAL DEVOORBEREIDINGVANEENOPDRACHT HETOPZOEK ENTEKENWERKKANHEELARBEIDSINTENSIEFZIJN6OOR HIJAANEENOPDRACHTBEGINT TEKENT$AMIAENS HETORNAMENTENHETMEUBELOPWAREGROOTTE %LKTECHNISCHDETAIL EVENALSLIJSTWERKENDECORA-­ TIES TEKENTHIJPRECIESUIT6ERVOLGENSMAAKTHIJ METEENROODSCHETSPOTLOODDEORNAMENTKEUZE WAARVANLATERDEBLAUWDRUKWORDTGEMAAKT-ET DEZETEKENINGENBEZOEKTHIJDEMEUBELMAKERS WAARMEEHIJSAMENWERKT(ETMAKENVANEEN MEUBELBESTEEDTHIJUITg*EKANNIETTEGELIJKEEN GOEDMEUBELMAKERZIJNENEENGOEDORNAMENTISTu ISZIJNkLOSOkE $AMIAENSGEBRUIKTBIJVOORKEUR&RANSEEIK uKWAR-­ TIERGEZAAGDu EENHOUTSOORTDIEZICHUITSTEKEND LEENTVOORDITSOORTWERK.AENKELEWEKENKANHIJ

DEEERSTEPANELENOPHALENBIJDEMEUBELMAKER WAARNAHETWERKVANDEORNAMENTISTKANBEGINNEN 7EKENTOTMAANDENKANHETDURENTOTALLEAPARTE MEUBELDELENGEDECOREERDZIJNMETDEkJNSTE ORNAMENTEN-ETRESPECT GEDULDENVEELVAKMAN-­ SCHAPSCULPTEERT$AMIAENSELKMOTIEFDATHIJMET DEJUISTEEXPRESSIEENKARAKTERHEEFTVASTGELEGD WAARNAZETERUGNAARDEMEUBELMAKERGAANDIEZE METZORGENOPAUTHENTIEKEWIJZEINELKAARPAST OLV ‘Sterre Der Zee’ ,UIKSMEUBILAIRENORNAMENTIEKISMAARœœNVAN MIJNSPECIALITEITEN MAARALSIEMANDEENBIN-­ NENDEURINNEOGOTISCHESTIJLOFIN)TALIAANSEBAROK VRAAGT DANMAAKIKDATOOK)KVERVAARDIGTRAP-­ PEN LAMBRISERINGEN BUITENSCHRIJNWERK HISTORI-­ SCHERESTAURATIES METDENODIGERESEARCH WAT JEMAARWILT!LSERMAARORNAMENTENOPAANGE-­ BRACHTZIJN3OMSHEBJEDANVANDIEOPDRACHTEN DIEJEKORTAANHETHARTLIGGEN VANEENGROOTSTE OFBELANGRIJKSTEOPDRACHTINDIEJAARWILHIJNIET HOREN MAARHETDOORHEMVERVAARDIGDEDRAAGSTEL VOORDE$RAGERGILDEVANDE@3TERRE$ER :EE HETGENADEBEELDINDE-œRODEKAPELVANDE /,6"ASILIEKTE-AASTRICHT ISEENOPDRACHTWAAR HIJNOGSTEEDSTROTSOPIS!FENTOEWERKIKMEE Cadeau | 21


AANRECONSTRUCTIEOPDRACHTENZOALSHETSTERRENRES-­ TAURANT6IVENDUMIN$ILSEN "ELGIÀ GEVES-­ TIGDINDE/UDE+APELANIJ DIEGERENOVEERDMOEST WORDENu%ENSMAKELIJKGEHEELISHETGEWORDENu LACHT$AMIAENS*EMOETDEMENSENRESPECTEREN DIEDEMOGELIJKHEIDHEBBENSMAAKVOLLEGEBOUWEN EENNIEUWDOELENEENNIEUWETOEKOMSTTEGEVEN Japan :ELFSTOTIN*APANSTAATERWERKVAN0ATRICK $AMIAENSg*APANNERSKOMENVAAKNAAR"RUGGE OMHELEMAALIN@%UROPESESTIJLINHETHUWELIJKTE TREDEN.UWASEEN*APANNEROP HETLUMINEUZEIDEEGEKOMENOM ZIJNLANDGENOTENINEIGENLAND INDIESTIJLTELATENTROUWEN(IJ KOCHTIN:UID ,IMBURGBIJEEN HANDELAARVANOUDEBOUWMA-­ TERIALENEENKERKJEINGOTISCHE STIJL'EBOUWENINTERIEURWERDEN PERCONTAINERNAAR*APANVER-­ SCHEEPT$EINBOEDELWASAARDIGBESCHADIGDEN ZELFSWARENERGEHELESTUKKENWEG DITMOESTVOOR HETINSCHEPENHERSTELDWORDENINONSATELIER $ELAATSTETIJDHEBIKDECHARMEVANDEEEEUW-­ SE%NGELSEHOUTSNIJDERSONTDEKT EENHOOG RELIÀF TECHNIEK DIEVOORNAMELIJKINLINDEHOUTUITGEVOERD IS@)ETSWATTOTAALONBEKENDISINDEZECONTREIEN VERTELT0ATRICK3OMSVERRAST$AMIAENSDEKLANT DOORBIJVOORBEELDTEKIEZENVOORDEZEVRIJONBE-­ KENDETECHNIEKg%EN$UITSETANDARTSSTELDEIK VOOREENFESTOENINLINDEHOUTTEMAKEN WAARZIJN MONOGRAMENZIJNTANDARTSINSTRUMENTENINVER-­ WERKTWARENu0ATRICK$AMIAENSDOETNIETSLIEVER DANDEKLANTBIJDEONTWIKKELINGVANHETEINDPRO-­ DUCTTEBETREKKEN/PDEZEMANIERWORDENUNIEKE ENGEPERSONALISEERDEPRODUCTENGECREÀERD

GEMAAKTEORNAMENTISGESNEDENIN@2OCOCOSTIJL EENAPPLIQUœMETENGELENKOPJE ENZALOPGENOMEN WORDENINDEVASTECOLLECTIEVANHET-USEUM$E 4%&!&@!RTAND!NTIQUES&AIROOKHOOFDSPONSOR VANHET-USEUM g7ATIKZOINTERESSANTVOND ISDATHETWORDINGSPROCES DECREATIEVANHET KUNSTWERK AFGELOPENMAANDENVASTGELEGDWERD DOOREEN.EDERLANDSEkLMPLOEGuVERTELT$AMIAENS $EZEkLMZALGETOONDWORDENINHETMUSEUM SAMENMETMIJNKUNSTWERK$EZEEDUCATIEVEkLM DIENTOMDEBEZOEKEREENBETERBEELDTELATEN KRIJGENVANDECOMPLEXITEITVANMIJN-œTIER

“Wat ik nu doe, is ook een beetje archeologie. Ik houd een oud kunstambacht levend.”

Museum aan het Vrijthof (IJDROEGEENSTEENTJEBIJAANDEVERBOUWINGVAN HET-USEUMAANHET6RIJTHOFTE-AASTRICHT HET VOORMALIG@3PAANS'OUVERNEMENT EENUNIEKMU-­ SEUMDATNADEVERBOUWINGMAALGROTERWORDT $E@!NCIEN2EGIME:AALZALHOOFDZAKELIJKGEWIJD WORDENAANDEKUNSTAMBACHTENUITDEDE EEUW)NSAMENSPRAAKMETDECONSERVATORWERD œœNVANZIJNWERKENVERWORVEN(ETINEIKENHOUT 22 | Cadeau

Don Bosco Liège $EOPLEIDINGORNAMENTSNIJDENDIEHIJVOLGDEAAN HETVERMAARDE)NSTITUUT$ON"OSCO ,IÉGEISUNIEK )N%UROPAHEEFTMENENKELIN,ONDONEN0ARIJS EENOPLEIDINGVANDITNIVEAUg$ATMAAKTHETNET ZOJAMMERDATHET)NSTITUUTZICHGENOODZAAKTZIET OMVANAFDITJAARTESTOPPENMETDEOPLEIDING DIEJAARHEEFTBESTAANuZUCHT0ATRICKg%RZIJN TEWEINIGSTUDENTEN MAARDATKOMTOMDATHET -INISTERIEVAN/NDERWIJSVREEMDEEISENOPLEGT ZOALSEENVERPLICHTEVOOROPLEIDINGMEUBELMAKERIJ ENDEZEEISGEKOPPELDAANDENODIGESUBSIDIES )KWILGRAAGVERWIJZENNAAR*APAN WAARBEPAALDE TECHNIEKENENAMBACHTSLUI@,EVENDEGESCHIEDE-­ NISWORDENGENOEMD$AARKRIJGENAMBACHTKUN-­ STENAARSEENLEEFBARESUBSIDIE)NRUILDAARVOOR MOETENZEWELENKELEMENSENOPLEIDEN ZODATDE TECHNIEKEN DEKNOW HOWNIETVERLORENGAAT!LS WENIETSNELINGRIJPEN GAATEENSTUKJEPATRIMONI-­ UMVERLOREN)KHEBHETZEERONAANGENAMEGEVOEL DATERNAMIJNIEMANDMEERKOMTINDEORNAMEN-­ TIEK!MBACHTSLUILIJKENWELEENUITSTERVENDRAS W. Moris Meer informatie: www.patrickdamiaens.be en www.museumaanhetvrijthof.nl


Cadeau | 23


24 | Cadeau


Natural art

De kleuren, vormen en diversiteit van de natuur als pure kunst. Cadeau | 25


“Ik werd zo gefascineerd door de structuren, de vormen, de kleuren en het leven onder water. Het is als een levend schilderij, de kunstenaar verzint niets. Alles is er al.�

26 | Cadeau


H

ETISNIETGEMAKKELIJKOM*OE"UNNITE SPREKENTEKRIJGEN4USSENHETDUIKEN FAMILIE 46OPTREDENSENZIJNFULLTIMETANDARTSEN PRAKTIJKRESTERNIETVEELTIJDVOORANDEREZAKEN 4OCHLIGTJUISTDAARZIJNDRIVE HETMAKENVAN FOTOS /OITBEGONHIJMETDUIKENENBREIDDEDATUITNAAR STEEDSBIJZONDERDERPLEKKENOPDEWERELD-ET EENHARPOENINDEHANDOMVISSENTEVANGEN g)NWERDIKZOGEFASCINEERDDOORDESTRUC-­ TUREN DEVORMEN DEKLEURENENHETLEVENONDER WATERDATIKMIJNHARPOENINWISSELDEVOORHET FOTOTOESTEL(ETISALSEENLEVENDSCHILDERIJ DE KUNSTENAARVERZINTNIETS$EVEELVOUDAANVARIATIE ISKUNSTINZIJNPUURSTEVORM!LLESISERALu

VISSENDOODGAANOMEREENTJEINJOUWAQUARIUM TEKRIJGENw.EMOHOORTINZIJNEIGENHUISJE DAT ISDEBOODSCHAPDIEKINDERENGOEDBEGRIJPEN 7ANTISHETNIETHETMOOISTEDATERBESTAAT EEN CLOWNVISDIEZWEMTTUSSENDEANEMONENu %RZIJNTWEEMANIERENOMOVERDENATUURTE VERTELLEN$EENEISOVEROLIERAMPENMETALLE ZIELIGEVOGELSDIEVASTZITTENINDETROEP DE ANDEREISOMMENSENHUNOGENTEOPENENENDE SCHOONHEIDTEDELEN

*OE"UNNIISHALF,IBANEES HALF%NGELSENHEEFT INMIDDELSDE&RANSENATIONALITEIT)NZIJNWERKLEGT HIJDENADRUKOPDESCHOONHEIDVANDENATUUR 7ANTALSMENSENDIESCHOONHEIDHERONTDEKKEN DANWILLENZEDIEOOKBESCHERMEN$ATBEGINT METKINDERENg)KSTARTALTIJDMETTEVERTELLENOVER .EMO DECLOWNVIS7ISTJEDATER.EMO Cadeau | 27


Kayakken met de Papoea’s Op het eilandje Kri in Papua is sinds 1993 het duikcentrum Papua Diving gevestigd, een initiatief van Anita & Max Ammer. De samenwerking tussen de lokale bevolking en Papua Diving is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 85 lokale Papua team leden. Het ‘Kri Eco Resort’ bestaat volledig uit Papua huizen, op palen gebouwd over het water met aan de voorzijde een steiger boven een groot, ondiep rifplateau. Dit project is uitgegroeid tot een mooie balans tussen natuur- en cultuurbehoud en een inkomen voor de Papoea’s die er oorspronkelijk wonen. 36 | Cadeau


M

AX!MMERWASIN.EDERLANDRESTAURATEUR VANOUDE(ARLEY$AVIDSONMOTORENTOTHIJIN METEENGEMOTORISEERDERUBBERBOOT OPHETEILAND+RILANDDEENERMETDELOKALEBEVOL-­ KINGENLOKALEMATERIALENHET@+RI%CO2ESORT$IVE #ENTERBOUWDE/MINDEBEGINPERIODEAANHET BENODIGDEGELDTEKOMENNODIGDEHIJVIAADVERTEN-­ TIESIN$E4ELEGRAAFAVONTUURLIJKEDUIKERSUITOMHEM TEGENBETALINGTEVERGEZELLENOPDUIKEXPEDITIESNAAR ONDERANDERESPECTACULAIREWRAKKENVANVLIEGTUIGEN ENSCHEPENUITDE4WEEDE7ERELDOORLOG%RZIJNER VOLDOENDEONTDEKT)NDELOOPDERJARENVONDHET TEAMZONVLIEGTUIGENENSCHEPEN,ANGZA-­ MERHANDISHETBEDRIJFGESPECIALISEERDINKORAAL EN VISDUIKENINDE2AJA!MPATARCHIPELWELKINMIDDELS BEKENDSTAATALSHETRIJKSTERIFGEBIEDOPAARDE )NSTARTTEHETTEAMDEBOUWVANHETLUXERE @3ORIDO"AY2ESORT DATAANEENLAGUNELIGT/P-­ NIEUWGEBOUWDMETDELOKALEMENSEN IETSMEER GEAVANCEERDMAARNOGSTEEDSGEHEELINDE0APUA STYLE-ETDE!USTRALISCHEZEEBIOLOOGDR'ERRY !LLEN CONSULTANTBIJ#ONSERVATION)NTERNATIONAL#) MAAKTE-AX!MMERPLANNENVOOREENBESCHERMD NATUURGEBIEDENMEDIOWERDHET2AJA!MPAT -ARINE0ARKFORMEELUITGEROEPENTOTBESCHERMD GEBIED"EZOEKERSVANHETGEBIEDBETALENEEN BIJDRAGEVANRONDDE%UROWATGROTENDEELSVOOR DEBESCHERMINGVANHETGEBIEDGEBRUIKTWORD Grote diversiteit $E#)SIGNALEERDEINDATINDE2AJA!MPAT SOORTENRIFVISSEN BIJNASOORTENHARD

KORAAL VANDEKORAAL SOORTEN EN SPECTACULAIRE BEESTENALS WALVISSEN ZEEKOEIEN KROKODILLEN DOOPVONTSCHELPENENZEESCHILDPADENVOORKOMEN 4IJDENSEENDUIKPERIODEVANVIJFWEKENIN ONTDEKTEEENINTERNATIONAALTEAMVANMARITIEME ZEEBIOLOGENMEERDANNIEUWESOORTENVIS KORAALENSCHAALDIEREN ALSMEDEEENNIEUWSOORT EPAULET HAAIDIEZIJNVINNENGEBRUIKTOMOVERDE OCEAANBODEMTELOPEN@)NHETZEEGEBIEDVAN2AJA !MPATLEVENMEERDIERENENSOORTENDANINDEZEE BIJHET'REAT"ARRIER2IFVOORDEKUSTVAN!USTRALIÀ ZEIDE!MERIKAAN$R-ARK%RDMANNVAN#) DIE TWEEJAARLANG HETONDERZOEKINDE WATERENLEIDDE"IJHETDRUKKENVANDITARTIKELISDE TELLINGVANVISDIVERSITEITINMIDDELSTOTVER-­ SCHILLENDESOORTENVISOPGELOPENÜ Archipel 2AJA!MPATDEARCHIPELINDE3TILLE/CEAANBESTAAT UITDEVIERGROTEEILANDEN7AIGEO "ATANTA 3ALA-­ WATIEN-ISOOL ENMEERDANKLEINEREEILAN-­ DENMETINTOTAALDORPEN$EEILANDENLIGGENBIJ DENOORDWESTKUSTVANDE6OGELKOP BIJDEPLAATS 3ORONGINDE)NDONESISCHEPROVINCIE7EST 0APOEA 4OTINDETWINTIGSTEEEUWSTONDENDEDORPENAANDE KUSTVANVEELEILANDENONDERINVLOEDVANHETSULTA-­ NAATVAN4IDORE$E2AJA!MPATZITVOLBODEMSCHAT-­ TENENKENTEENONGELOOlIJKENATUUR2AJA!MPAT HERBERGTEENUNIEKEBIODIVERSITEIT Cadeau | 37


In het zeegebied van Raja Ampat leven meer dier +ENMERKENDVOORDEARCHIPELZIJN+ARTSGEBIEDEN $AARNAASTZETTENWEONSONDERMEERINVOOREEN METDAARMARINEMEREN DIEONDERZEESEVERBINDIN-­ KAJAKPROJECTONDERDENAAMKAYAKCONSERVATION GENMETDEZEEHEBBENENVAAKWORDENOMGEVEN WAARBIJWEDORPELINGENASSISTERENOMHUNEIGEN DOORMANGROVEBOMENWAARVANDEWORTELSBEGROEID ACCOMMODATIEHUTTENOPTEZETTENMETALSIDEE ZIJNMETSPONZEN$EZEMARINEMERENZIJNNOG DATGASTENDAARINOVERNACHTENALSZEVANDEENE WEINIGONDERZOCHTEECOSYSTEMENWAARINONGEWONE LOCATIENAARDEANDEREPADDELEN!LSJEDEWEBSITE LEVENSVORMENZOALSNIETSTEKENDEKWALLENENDER KAYAKCONSERVATIONCOMBEZOEKTKUNJEJEEENIDEE GELIJKEGEVONDENZIJN VORMENOVERDITPROJECTu 7AARSCHIJNLIJKZIJNDE “Het is geweldig om te zien hoe +AYAKKENISœœNVANDE MERENONTSTAANTIJDENS BESTEMANIERENOMDE VERANDERENDWATERNIVEAU de pogingen tot instandhouding REGIOTEONTDEKKEN $EVELEEILANDENZIJNVAN KUSTTOTKUSTBEGROEIDMET 7ERKENAANCONSERVATIE SUCCESVOLKUNNENZIJNÑÄ ONGEREPTE OUDEREGEN-­ ISIETSDATWEALTIJDALS WOUDEN$EBOOMKRUINENZIJNHETTERREINVOORPAPE VANZELFSPREKENDERVARENHEBBENENWAARVOORWE GAAIEN KAKETOESENTWEESOORTENPARADIJSVOGELS ONSSTERKMAKEN$ATONZEINITIATIEVENWERKEN HOREN WELKEALLEENMAARINDE2AJA!MPATVOORKOMEN WEONDERANDEREVANONZETERUGKERENDEGASTEN$IE VERTELLENONSDATZENUNOGMEERVISOPDERIFFENZIEN Samenwerken werkt DANINHETVERLEDEN7EHEBBENONLANGSALSBEWIJS 6EELCONSERVATIEORGANISATIESVERTELLENDELOCALE ENTEST EENKLEINEMMERTJEMETBLOEDENSTUKKEN MENSENVOORALWATDIENIETMOETENDOEN7IJ VISOPNOGGEENMETERVANHETSTRAND MIDDENIN KIEZENVOORHETVERTELLENWATWELTEDOENENINHET 3ORIDO"AY2ESORT INHETWATERLATENLOPEN4USSEN AANREIKENENHETHELPENOPZETTENVANINITIATIEVEN DEENSECONDENSPRONGENERVOLGROEIDE ENZIJNVANMENINGDATPASWANNEERDELOCALE :WARTTIPHAAIENHETWATERUIT)KWISTDATERVEELMEER MENSENEENGOEDINKOMENKUNNENGENERERENVAN HAAIENZIJNDANVROEGER MAARHIERSTONDZELFVERSTELD TOERISME ZEAUTOMATISCHDENATUURBETERZULLEN VANÜg(ETISGEWELDIGOMTEZIENHOEPOGINGENTOT GAANBEHEREN(ETREALISERENVANALTERNATIEVEN INSTANDHOUDINGSUCCESVOLKUNNENZIJNÜu ISNIETDEMAKKELIJKSTEMANIERWANTHETISZEER ARBEIDSINTENSIEF MAARHETWERKT/NZEACTIVITEITEN Sleutelrol ZIJNVEELAL@HANDSONWANTDATPASTHETMEESTEBIJ 7IJZIJNVANMENINGDATWIJALSMENSENALSSTE-­ ONSENWORDTOOKHETMEESTGEWAARDEERDDOORDE WARDMETDENATUUROMMOETENGAAN'EBRUIK MENSENVANDE2AJA!MPATDIEPRAKTIJKGERICHTZIJN METRESPECT 38 | Cadeau


en en soorten dan in de zee bij het Great Barrier ,OKALEGEMEENSCHAPPENDIEDEELNEMENAAN INHEEMSETOERISTISCHEPROJECTENZIENWIJALSDE SLEUTELOPLOSSINGOMDENATUURIN2AJA!MPATTE KUNNENBEHOUDEN7EBETREKKENDELOKALEIN-­ HEEMSEGEMEENSCHAPPENZOVEELMOGELIJKBIJALLES WATWEDOEN(ETBOUWENVANDERESORTSENHET MEUBILAIR HETBOUWENVANkBERGLASBOTEN ALDE TEAMLEDENWORDENIN HUISOPGELEID!MMER DIEAL JAARACTIEFDUIKTINHET2AJA!MPAT HEEFTVANAF DAGœœNDELOKALEBEVOLKINGACHTERZICHSTAAN$E REDENOMIN2AJA!MPATEENDUIKCENTRUMTEBE-­ GINNENHAD NAASTHETBEHERENVANEENPRACHTIGE DUIKLOCATIE DANOOKALSDOELEENMANIERTEVINDEN WAARDELOKALEBEVOLKINGDEKANSKRIJGTZICHTE ONTWIKKELENWAARDOORHETBEHOUDVANDITPRACHTIGE GEBIEDGEWAARBORGDBLIJFT Paradijsvogel g%ENANDEREPROJECTWAARWEONSSTERKVOORMAKEN ISHETPARADIJSVOGELPROJECTu.ADEREISVANDE &RANSMAN$UMONTD5RVILLEINBLOEIDEDEVRIJE HANDELMETKUSTBEWONERSVANDE6OGELKOPINMET NAMEPARADIJSVOGELSOP$E%UROPESEMODEATELIERS GINGENDEPRACHTIGEVERENVANDEPARADIJSVOGELS VOORDAMESHOEDENGEBRUIKEN$AARDOORWERD DEPARADIJSVOGELSTEEDSMOEILIJKERTEVINDEN(ET PROJECTHEEFTALSDOELDEVOGELSTEBESCHERMEN DATWERKTDOORDATDELOKALEMENSENNUMEERGELD VERDIENENDANVROEGERMETHETVERKOPENVANGE-­ VANGENVOGELS$AARNAASTGAATDEOPBRENGSTNAAR AANVULLENDEVOEDINGVOORDEJONGEKINDERENOMDAT DIEVOOREENGROOTDEELONDERVOEDZIJN

Bedreigingen .AASTHETVISSENMETZELFGEMAAKTEEXPLOSIEVENDE VISSENSTERVENENZAKKENNAARDEBODEMWAARNA ZEMETBEHULPVANDUIKERSWORDENVERZAMELD HET VISSENMETGIFVOORDELEVENDEVISRESTAURANTTRADE VORMENDEBODEMSCHATTENEENANDEREBEDREIGING DOORHETFEITDATOPVEEL2AJA!MPATEILANDENNIKKEL ISGEVONDEN%RISEENMIJNACTIEFOP-ANURANEN EENANDEREOPHET-OLUKSEEILAND'EBE/NVER-­ STANDIGGEOPEREERDMIJNENZIJNEENBEDREIGINGDOOR HETSEDIMENTWATDOORDEREGENINHETWATERTERECHT KOMTENVORMENEENBEDREIGINGVOORDEENORMEBIO-­ DIVERSITEITVANHETEILANDENWAARDEVOLLEKORAALRIFFEN (OEWELERNOGVEELWERKTEVERZETTENISENDESITU-­ ATIENOGSTEEDSVERREVANIDEAALIS ZIJNERPOSITIEVE VERANDERINGENTEZIENINDE2AJA!MPAT$ANKZIJEEN AWARDNESSPROJECTVAN#)EN4.#ISEREENGROEIEND BESEFOVERHOEDETOEKOMSTERUITDIENTTEZIEN$E SAMENWERKINGTUSSEN #) 4.# 77&DE2!2##EN ANDERE.'/SHEEFTBEWEZENTEWERKEN -AXWOONTMETZIJNVROUWALJAARIN2AJA!MPAT ENZEZIENDENATUUROMHENHEENALSEENBEWIJS VANDECREATIE%ENGIFTOMALLEENOPEENVERANT-­ WOORDEMANIERTEGEBRUIKEN:EZIJNNIETDEENIGE ERZIJNDORPENVERSPREIDOVERDEREGIODIEAFHAN-­ KELIJKZIJNVANDERIFFENINHETGEBIEDENDEOCEANEN OMHENHEEN!ANONSDEKEUZEOMTEKIEZEN VOORECO TOERISMEENONTMOETINGENVANGEDREVEN MENSENDIEZICHALJAARINZETTENVOORDEMENSEN ENDENATUUR Willem van Teylingen Meer informatie: www.stichting-­rarcc.org Cadeau | 39


Honingblad O

PDEBIOLOGISCHEMARKTVONDIKEENPLANTMET DEMOOIENAAM(ONINGBLAD"IJNAVRAAGEN EVENPROEVENWERDIKHELEMAALBLIJ%INDELIJK HADIK3TEVIAGEVONDENÜ$EZE:UID !MERIKAANSE PLANTWAAROVERIKJAARGELEDENALHADGEHOORD KONIKNUZOMAARKOPEN7ATLATERBLEEKNIETGEHEEL TOEVALLIGWANT3TEVIA EENPLANTAARDIGEZOETSTOF IS VANAFOFkCIEELTOEGELATENIN%UROPA Bijzondere afkomst /PHETETIKETSTOND@3TEVIA2EBAUDIANUM OFkCIEEL @3TEVIA2EBAUDIANA"ERTONIENKOMTOORSPRONKELIJK UIT0ARAGUAY$EWILDEPLANTENZOETEVARIANTVAN 3TEVIAVINDJEALLEENINEENBEPERKTGEBIEDINHET NOORDOOSTELIJKEDEELVAN0ARAGUAYENNOGWATAAN-­ GRENZENDEDELENVANHETBUURLAND"RAZILIÀ $EINDIANENGEBRUIKTENJAARGELEDEN3TEVIA OMHUNKRUIDENTHEEENVOEDSELTEZOETENMAAROOK MEDICINAALWASHETEENBELANGRIJKEPLANT (ETONDERSTEUNDEDESPIJSVERTERING WERKTE TEGENMAAGZUUR VERMINDERDE DIARREE VOORKWAMHARTKLOPPINGEN 40 | Cadeau

DIABETESENINFECTIES"ERTONIMAAKTEOOITKENNIS METDEZOETEVARIANTVAN3TEVIAENMERKTEOP g/PHETEERSTEGEZICHTISERNIETSOPVALLENDSAANDE PLANT MAARALSMENEENBLAADJEINDEMONDSTEEKT FASCINEERTHETDOORZIJNZOETHEID%ENSTUKJEVAN œœNBLAADJEISGENOEGOMEENUURDEZOETHEIDINDE MONDTEPROEVENu(ETSTEVIABLADDANKTHAARZOETE SMAAKAANDEGLYCOSIDEN$ITZIJNPLANTAARDIGESTOF-­ FENMETEENSUIKERACHTIGECOMPONENT %ENBLADVANGOEDEKWALITEITISNAARSCHATTING TOTMAALZOETERDANSUIKEROFSACHAROSE Namen 3TEVIAHEEFTVEELNAMEN DE'UARANIINDIANEN NOEMDENHETSTEVIAKRUID@KAAHEWATZOIETS BETEKENTALS@ZOETKRUID%ENANDEREVERSIEVAN DENAAM @AZUCA CAA DOETECHTERZOVEELDENKEN AANHET3PAANSEWOORD@AZ›CARSUIKER DATDE MOGELIJKHEIDZELFSBESTAATDATHETAFSTAMTVANDAT 3PAANSEWOORD6AKERZULJEHORENgHONINGBLADu gHONINGKRUIDu gZOETGRASu gSWEETHERBOF0A-­ RAGUAYu g#ANDYLEAFuENgYERBADULCEu


6ANHETPLANTJEZIJNINMIDDELSZONVERSCHILLEN-­ DESOORTENBEKEND3TEVIAPLANTJESKUNJEKWEKEN INVRIJVOEDSELARMEGROND0LANTAGESVINDJEIN DELENVAN"RAZILIÀ 0ARAGUAY 5RUGUAY #ENTRAAL !MERIKA )SRAÀL 4HAILANDEN#HINA $EPLANTISZEERVORSTGEVOELIG NIETWINTERHARD )NDEWINTERHEEFTDEPLANTWEINIGWATERENLICHT NODIGMAARHOUDNIETVANNATTEVOETENÜ )NDEZOMERMOETHIJVOLDOENDEWATERKRIJGEN MAARNIETTEVEEL ANDERSGAATHIJROTTEN3TEKKEN KANGOED(ETBOVENGRONDSEDEELWORDTTWEEMAAL PERJAARGEOOGST$EWORTELSBLIJVENZITTENEN GEVENWEERNIEUWESCHEUTEN Voedingsmedicijn van de toekomst -EDEDOORDAT3TEVIANUDOOR%&3!%UROPEAN &OOD3AFETY!UTHORITY VEILIGISVERKLAARD MAG HETALSVOEDINGSMIDDELOFVOEDINGSINGREDIÀNTIN %UROPAINDEHANDELWORDENGEBRACHT3TEVIAISIN TEGENSTELLINGTOTSUIKERGOEDVOORSUIKERPATIÀNTEN 

Zelfs Coca-Cola en Pepsi gebruiken Stevia-extracten in hun producten. :ELFS#OCA #OLAEN0EPSIGEBRUIKEN3TEVIA EXTRACT INHUNPRODUCTEN%RZIJNGEENBIJWERKINGEN BEKENDVAN3TEVIA3TERKERNOGERBESTAANTAL VANONDERZOEKENDIEJUISTDEGEZONDHEIDSBEVORDE-­ RENDEEIGENSCHAPPENVAN3TEVIABENADRUKKEN 0ROFESSOR*AN'EUNSDIEHETLABLEIDTVOOR&UNCTIO-­ NELE"IOLOGIEAANDE+5,EUVENZEIu)NVERGELIJ-­ KINGMETSUIKERHEEFT3TEVIABIJNAGEENNEGATIEVE EIGENSCHAPPENg$EVOORDELENVANSTEVIOSIDEALS VOEDINGSSUPPLEMENTTERVERVANGINGVANSUIKER ZIJNGROOT(ETISSTABIEL WATWILZEGGENDATDE CHEMISCHESTRUCTUUROOKBIJHOGETEMPERATUREN NIETVERANDERT3UIKERDOETDITWELHETKARAMELI-­ SEERTALSJEHETBAKTENDATMAAKTVERSCHILLENDE KANKERVERWEKKENDESTOFFENAAN+ARAMELISATIEIS EENVEELGEBRUIKTPROCESINDEVOEDINGSINDUSTRIE 

Stevia eindelijk vrij in Europa ENHEEFTNOGEENAANTALANDEREGENEESKRACHTIGE PUNTENBIJDIABETESENHYPOGLYKEMIE3TEVIA STIMULEERTDEALVLEESKLIERTOTPRODUCTIEVANINSULINE ENVERLAAGTDEBLOEDSUIKERSPIEGELNAARNORMALE WAARDEN$E"RAZILIANENGEBRUIKEN3TEVIAZELFS OFkCIEELBIJDEBEHANDELINGVANDIABETES/OK SCHIJNT3TEVIADEBLOEDDRUKTEVERLAGENENDE UITSCHEIDINGVANURINEENNATRIUMTEVERHOGEN /MDATHETCALORIEARMIS LIJKTHETGESCHIKTVOOR MENSENMETOVERGEWICHT(ETKANEENROLSPELEN BIJDEPREVENTIEVANTANDBEDERF ZOLEERTONDERZOEK IN(IROSJIMA3TEVIABLIJKTNAMELIJK INTEGENSTELLING TOTSUIKER GEENVOEDINGSBODEMTEZIJNVOORMOND-­ BACTERIÀNDIETANDPLAQUEVEROORZAKEN!LSLAATSTE VERSNELT3TEVIAHETGENEZINGSPROCESBIJWONDJESEN KOORTSBLAASJES !LMEERDANJAARIS*APANDEGROOTSTEGEBRUI-­ KERVAN3TEVIABLADERENEN EXTRACTENTERWERELD -ILJOENEN*APANSEœN"RAZILIAANSECONSUMENTEN GEBRUIKEN3TEVIAALSEENNATUURLIJKEZOETSTOFIN PLAATSVANDEKUNSTMATIGEZOETSTOFASPARTAAM

MAAROVERDEGEVOLGENZWIJGTMENALSDEDOODu g!NDEREGROTEVOORDELENVAN3TEVIAZIJNDATHET GEENOFHEELWEINIGCALORIEÀNBEVATENNIETSLECHT ISVOORDETANDEN$ATJE3TEVIAKUNTGEBRUIKEN VOORDIABETESPATIÀNTENENMENSENMETOBESITAS OPENTBOVENDIENMOOIEPERSPECTIEVEN(OGECON-­ CENTRATIESVANSTEVIOSIDEVERLAGENDEBLOEDDRUK VANPATIÀNTENMETHYPERTENSIE$ECONCENTRATIES VANVETTENENGLUCOSEINPROEFPERSONENVERTONEN GEENSIGNIkCANTEWIJZIGINGBIJINNAMEVANSTEVIO-­ SIDE/OKHEEFTSTEVIOSIDEENKELEVEELBELOVENDE EIGENSCHAPPENDIENUTTIGKUNNENZIJNINDEBEHAN-­ DELINGVANDIABETESVANHETTYPE"OVENDIENZIJN ERGEENNEVENWERKINGENVANBEKENDu ALDUSDE CONCLUSIEVANPROFESSOR'EUNS g7ILJEMEERWETENOVER3TEVIA DANKUNJEMIJN BOEKLEZEN@!LLESOVER3TEVIA (ETZOETEGEHEIM VAN-OEDER.ATUUR (ETISWELDUIDELIJKDAT3TEVIAENSTEVIOSIDENOOK IN.EDERLANDEENGROTETOEKOMSTTEGEMOETZULLEN GAANu!LDUSDEGEBOREN(ARLINGER&REDDE6RIES Cadeau | 41


De prinsessen Strozzi maken wijn 42 | Cadeau


T

OSCANEISEENPARADIJSVOORDE VAKANTIEGANGER'LOOIENDEHEUVELS PRACHTIGEVILLAS MOOIEDORPENENEEN HEERLIJKEKEUKEN%ÂœNVANDETRADITIESISDAT WARE4OSCAANSETROTSZICHUITINHETBOUWENVAN HOGETORENS$ITZIEJEDUIDELIJKTERUGKOMENIN HETDORP3AN'IMIGNANO$IT-ANHATTANVANDE MIDDELEEUWENSTAATERVOLMEE%NDEVRAAG WASALTIJDg7IEHEEFTDEHOOGSTEu -INDERBEKENDDANDETOERISTISCHEHIGHLIGHTS ISDATDEPRINSEN'UICCIARDINI 3TROZZIINHET GEBIEDALDUIZENDJAARZIJNGEWORTELD(UNVILLA g#USONAuGAATTERUGTOTHETJAARENHEEFTm NATUURLIJKmOOKEENTOREN$EVILLAISEENWAAR PALEISWAARDETWEEPRINSESSEN3TROZZIWONEN %ENMANSHOGEVUURPLAATSENIMPONERENDE PLAFONDSINEENINDRUKWEKKENDEBIBLIOTHEEK VOLHISTORISCHEGESCHRIFTEN%ENWARESCHAT VANDEGESCHIEDENISMETPERKAMENTEN HANDSCHRIFTENENNOTITIESVANOA-ACHIAVELLI TOENHIJNOGEENBESCHEIDENROLHADALS SECRETARISVANDEFAMILIE

Villa ‘Cusona’ bij San Gimignano

De prinsessen Natalia en Irina Strozzi maken wijn. Door de rijke familie geschiedenis van hun voorouders ontdekken zij nog een een bijzondere vrouw in hun stamboom. Het is van een vrouw die al jaren wordt bewonderd door miljoenen in het Louvre: Mona Lisa.

EĂŠn van de wijnkelders onder het paleis. Foto links: Natalia en Irina Strozzi Cadeau | 43


TEMELDENDATPAUS-ARTINUS)6ZICHSOCHTENDS ZUIVERDEDOORHETETENVANSARDINESUITHET MEERVAN"OLSENAENHETDRINKENVANEENGLAS 6ERNACCIA%EUWENLATERSCHRIJFT-ICHELANGELO g7EBEZOCHTENHETPRACHTIGE3AN'IMIGNANO METALZIJNTORENSENHONDERDENBOCHTIGESTEGEN WAARDEMENSENAANHETVECHTENWARENOMHUN 6ERNACCIAWIJNu

*EMOETEVENDOORHEBBENWIEWIEIS WANTDE TWEEZUSSEN3TROZZILIJKENBEHOORLIJKOPELKAAR -AAR.ATALIAEN)RINAHEBBENKARAKTERSDIE ELKAARAANVULLEN)RINAISDEECONOOM HET kNANCIÀLEBREIN.ATALIAISVERANTWOORDELIJK VOORMARKETINGENVERKOOP%ENPRIMABASISOM SAMENHETFAMILIEBEDRIJFTERUNNEN/OITWAREN DE3TROZZIS&LORENTIJNSEBANKIERS%NZELFSIN DIETIJDMAAKTEDEFAMILIEALEEUWENLANGWIJN %NDATDOETZENADUIZENDJAARNOGSTEEDS %ENDRUKBESTAANHEBBENDEZUSTERS.ATALIA g7EHEBBENNAUWELIJKSEENVRIJEDAG/NZE lESSENWIJNWORDENNAARDERTIGVERSCHILLENDE LANDENGEÀXPORTEERD%NTUSSENDOORREIZENWE INTERNATIONALEWIJNBEURZENAF/NSPRODUCTIS ECHTEENWIJNVOORKENNERS/UDERASSENZIJNHET $E6ERNACCIADRUIFGEEFTEENZEERDROGEWITTE WIJNDIEALBEKENDWASINDEMIDDELEEUWENu$E DICHTER$ANTEmVANDE$IVINA#OMMEDIA WIST 44 | Cadeau

Oude families 0RINSES.ATALIAVERTELTg7IJPRODUCEREN HIERSINDSDEVROEGEMIDDELEEUWENWIJNEN UITARCHIEFSTUKKENBLIJKTDAT6ERNACCIADI 3AN'IMIGNANONIETALLEENWERDGEDRONKEN DOORVERSCHILLENDEPAUSEN MAAROOKDOOR -ICHELANGELO "OCCACCIO -ACHIAVELLI ENZELFS DOORDETEGENSTREVERSVANONZEFAMILIE DE -EDICIu)NDERDAAD DE3TROZZIWARENDEGROTE RIVALENVANDE-EDICI&ILIPPO3TROZZIBOUWDE ALSBANKIERENMACHTHEBBERMIDDENIN&LORENCE HETPRACHTIGE0ALAZZO3TROZZI HETMOOISTE 2ENAISSANCEPALEISVANDESTAD)NDELOOP VANDEGESCHIEDENISTROUWDENDE3TROZZISMET EENANDEREBEROEMDE&LORENTIJNSEFAMILIE DE 'UICCIARDINI REDENDATBEIDEFAMILIEWAPENS OPDEHUIDIGEWIJNlESSENTEVINDENZIJN-EDE DAAROMISHETINTERESSANTOMTEMELDENDAT .ATALIAALSACTRICEMEESPEELTINEENkLMDIEIS GEWIJDAAN-ACHIAVELLI NIETALLEENSECRETARISVAN DE3TROZZISMAAROOKEENVRIENDVAN&RANSESCO 'UICCIARDINI VERREVOORVADER POLITICUS HISTORICUS kLOSOOFENWELDOENERVAN-ACHIAVELLI .AASTACTRICEWAS.ATALIADANSERES)N3T 0ETERSBURGWASHAARTRAINER2UDOLF.OEREJEV WAARMEEZETWEEDECENNIAOPTRAD.ADEZE

De wijngaarden bij de kust.


PERIODEWERDZEACTRICEIN2OME%NTOENZEZICH LATEROOKONTWIKKELDEALSSOMMELIERWASHET ZAADJEGEPLAND WANT6ERNACCIAWIJNBLEEKMINDER VAAKOPDEWIJNKAARTTESTAAN2EDENVOOR.ATALIA OMINDEVOETSPORENVANHAARFAMILIETETREDEN ENZICHVOORTAANVOLLEDIGOPDEPRODUCTIEVANDE FAMILIEWIJNTERICHTEN3AMENMETHAARZUSZETTEN ZEDEDUIZENDJARIGETRADITIEVOORT.ATALIAg(ET ISOPZNMINSTHETPROBERENWAARDÜ/VERIGENS SOMMELIER MARKETINGENVERKOOP ISNETTHEATERu $EZUSSENHEBBENHUNMULTI TALENTNIETVANEEN VREEMDE6ADERISNAASTWIJNPRODUCENTHOOGLERAAR RECHT ENWISTDEWIJNINTERNATIONAALOPDEKAARTTE ZETTEN%RZIJNBIJVOORBEELDFOTOSWAARHIJMET4ED +ENNEDYHETGLASHEFT(UN&RANS 2USSISCHEMOEDER WAS&RANSKAMPIOENPAARDRIJDENENISKUNSTENARES Geschiedenis $EFAMILIEGESCHIEDENISGAATVERDER$E3TROZZISZIJN VERBONDENMETDEFAMILIEVAN7INSTON#HURCHILLEN NOGVEELMEER-AARTOTAALONBEKENDISDEFAMILIE-­ BANDMET-ONA,ISA HETMEESTBEZOCHTESCHILDERIJ VANHET,OUVRE,ISA'HERARDINIDEL'IOCONDO BETER BEKENDALSHET&RANSE,A*OCONDAOFDE-ONA,ISA ISEENVERREVOOROUDER$ESTAMBOOMBEWIJSTHET DERESULTATENVANDE$.!TESTSVOLGENLATERDITJAAR 6IJFTIENGENERATIESLATERLACHENDEZUSSENERVROLIJK BIJ EENKOPIEVANHETBEROEMDESCHILDERIJONDERDE ARM!LLESSTAATOPOUDEARCHIEFSTUKKENDIEINDE BIBLIOTHEEKZIJNTERUGTEVINDEN $ERIJKEFAMILIEGESCHIEDENISISSOMSWELZWAAR WANTWIEHEEFTERNUBIJVOORBEELDEENPERSOONLIJKE BRIEFVAN&RAN±OISERINZIJNARCHIEFLIGGEN $EWAPENSPREUKVANDEFAMILIELUIDTECHTER g6ERRIJKDETRADITIE ZONDERDEHISTORISCHEBANDEN DOORTESNIJDENu$ITINSPIREERTHENOMTEBLIJVEN Cadeau | 45


De oude wijnkelders van het paleis.

VERNIEUWENMAARHETGOEDEVANDEFAMILIETRADITIE VASTTEHOUDEN$ATGELDTOOKVOORHETMAKENVAN WIJNVOORDEINMIDDELSVIJFWIJNLANDGOEDERENVAN MEERDANHECTARE 6RAGENDIESTEEDSWEERDEREVUEPASSERENZIJN (OEHOUDJEOOKINDEZETIJDOUDEMETHODENVAST (OEKANJEDATBETALEN HOEBEHANDELJEDEGROND DEWIJNSTOKENHETPRODUCTIEPROCESMETRESPECTEN BLIJFJETOCHVERNIEUWEN g(ETMOOIEAANONSWERKISDATHETNOOITHETZELFDE IS$EGROND DEREGEN DEZON ALLESHEEFTINVLOEDOP DEKWALITEITVANHETEINDPRODUCT%RISMAARœœNDING DATJEMOETVASTHOUDEN RESPECTVOORDENATUURu ZEGT.ATALIAg-ENSENREALISERENZICHNIETDATWIJN IEDERJAARANDERSIS(ETENEJAARFRUITIGER HETANDERE JAARZUURDER BIJVOORBEELD$EVERSCHILLENZIJNKLEIN WANT6ERNACCIAIS6ERNACCIAEN#HIANTIIS#HIANTI%N DANZEURENMENSENWELEENSOVERRESIDUINDElES (ETBLIJFTEENNATUURPRODUCTENDAARBIJHOORTDATER SOMSWATDROESEMACHTERBLIJFTÜ(ETHUIS'UICCIARDINI 3TROZZIPRODUCEERTINMIDDELSTWEEÀNTWINTIG VERSCHILLENDESOORTENWIJN IN.EDERLANDTEBESTELLEN VIA$AMIANO0IACENZA7ILTUDEWIJNPROEVENKAN dat tijdens de ,ENTEPROMENADEVANTOTAPRIL OPKASTEEL-ERODEwww.schlossmerode.de Marie Six $EWIJNISVERKRIJGBAARBIJWWWWINESPIRITSNL Meer informatie: www.guicciardinistrozzi.it 46 | Cadeau


O

NSHUIDIGEBANK ENGELDSYSTEEMIS GEBASEERDOPSCHULDINCOMBINATIE METRENTE2ENTEONTTREKTGELDUITDE SAMENLEVINGWAARDOORERTEKORTENONTSTAAN /MDEZETEKORTENTEGENTEGAANWORDTEREX-­ TRAGELDUITHETNIETSINOMLOOPGEBRACHTOP BASISVANNIEUWESCHULDEN%NDEZESCHULDEN DRAGENOOKWEERRENTE%NZOWORDTERSCHULD OPSCHULDGESTAPELDENRENTEOPRENTE%R ISHIERMEEEENONOPLOSBAARTEKORTONTSTAAN INDEGEHELEWERELD:OLEVENWEVANCRISIS NAARCRISISENISHETFEITELIJKEENCRISISINONS BEWUSTZIJNOVERFUNDAMENTELEFOUTENINONS GELDSYSTEEM)NDITSYSTEEMLATENWIJDE MAATSCHAPPELIJKEFUNCTIEVANGELDCREATIEOM DEECONOMIETEFACILITERENOVERAANPRIVATE BANKENMETWINSTMAXIMALISATIEALSMISSIE 'ELDCREATIEOPBASISVANSCHULDINCOMBINA-­ TIEMETRENTEHEFFENISEENGOUDMIJN

%RBESTAATEENGROEIENDEONDERSTROOMDIE STEEDSKRACHTIGERWORDT/NDERNEMERSMET EENDUURZAAM$.!DIEWELVERANDERING KUNNENBRENGEN LEVERENVANDAAGEENGROTE INSPANNINGVOOREENNIEUWEECONOMIE/UD BANKMENSENMETLEFENVISIEZIJNBEZIGOM EENALTERNATIEFTEONTWIKKELEN%NDATKOST VEELTIJDENENERGIE WANTHETISEENHELE OPGAVEOMTEWERKENAANEENFUNDAMENTELE VERANDERINGINDEBASISSTRUCTUURVANONS kNANCIEEL ECONOMISCHESYSTEEM

€ :OONTSTAANSTEEDSMEERINITIATIEVEN!LTER-­ NATIEVEBETAALSYSTEMENGEBASEERDOPONDER-­ LINGVERTROUWENENDEKRACHTVANONDERNE-­ MERSINDELOKALEECONOMIE%ENVOORBEELD IS#O•PERATIE"LIJINOPRICHTINGALSVOORFASE VANDEREALISATIEVAN$E"LIJE"ANK:IJZIJN BEZIGMETHETONTWIKKELENVANEENALTERNA-­

Een eerlijk geldsysteem: contradictio in terminis? 3INDSHETUITBREKENVANDE CRISISHEBBENDEBANKENEENIMAGOPROBLEEM-AARWAAROMSTELTNIEMANDHET ONDERLIGGENDEGELDSYSTEEMTERDISCUSSIE %RKKI,IIKANEN PRESIDENTVANDE#ENTRALE "ANKVAN&INLANDENBESTUURSLIDVANDE %UROPESE#ENTRALE"ANK%#" NOEMDEHET SCHULDNIVEAUINDEEUROZONE@ONHOUDBAAR (ETSYSTEEMGAATTENKOSTEVANMENSEN ONZEAARDE HAARBODEMSCHATTENENHET MILIEU'ELDSPECULATIESVERERGERENHET GEHEEL(ETHUIDIGEBANK ENGELDSYSTEEM BLIJKTNIETINSTAATOMECHTEOPLOSSINGENVOOR DEWERELDPROBLEMATIEKAANTEBIEDEN$AAR ISEENANDERSYSTEEMENMEERBEWUSTZIJN VOORNODIG:IJNWEONSBEWUSTDATALLESMET ELKAARVERBONDENIS$ATEENANDERGELD-­ SYSTEEMDESAMENLEVINGBETERKANMAKEN .ETALSGEZONDEVOEDINGENZUIVERWATERONS LICHAAMBETERMAAKT$OOREENGELDSYSTEEM TEGEBRUIKENDATEENGOEDBEHEERVANALHET LEVENALSUITGANGSPUNTHEEFTPAKKENWEDE CRISISAANBIJDEBRON

TIEFkNANCIEEL ENGELDSYSTEEMGEBASEERD OPDAADWERKELIJKGEREALISEERDRENDEMENTIN PLAATSVANRENTEHEFkNGENENSPECULATIES $ITGARANDEERTDUURZAMEONTWIKKELINGVAN DEECONOMIEENBIEDTkNANCIEEL ECOLO-­ GISCH EMOTIONEEL ENSOCIAALRENDEMENT 3AMENMETANDERESPECIALISTENWORDTVOOR HETMIDDEN ENKLEINBEDRIJFEENTOTAALPAKKET AANkNANCIÀLEDIENSTVERLENINGONTWIKKELD WAARBIJHET-+"ALSECONOMISCHERUGGEN-­ GRAATENORMKANWORDENGESTIMULEERD%EN SYSTEEMVANDEMENSENVOORDEMENSEN Arnoud Six /OKENTHOUSIASTOMTEHELPENOFTEINVES-­ TERENINEENALTERNATIEFVOORHETHUIDIGE BANKSYSTEEM Meer informatie: www.deblijebank.nl

Cadeau | 47


Kapoentje, goudbeestje, koekediefje, oliebeestje, stippelbeestje, zonnekoekje, boterbeestje, hemelbeestje, kezenmolletje, jezusjesbeestje, KOխEKUIKENTJE LIEFVROUWEBEESTJE lieveheerspaardje, lievelammetje, mariabeestje, poppennonnetje, eerebeestje, pimpernelletje, molentandje, moedergodssterretje, lieveherebolletje…

Hoe noem je zo’n beestje?

52 | Cadeau

D


Dieu

I

NHET&RANSHEBJEERMAARœœNWOORDVOOREN dat is coccinelle%ENNAAMDIEWASGEGEVEN AANDE6OLKSWAGEN@Kever!FENTOEGEBRUIKT MENOOKWEL@Bête à bon Dieu LETTERLIJKVERTAALD ALS@BEESTVANONZELIEVE'OD(ET%NGELSE @LadybirdVINDIKHETMOOIST)N!MERIKANOEMEN ZEHEMDE@Ladybug(ETKOMTVASTVANDE 'ERMAANSENAAM@FreyyafugleOF@6OGELVAN DEGODIN&REYA,ATERWERDHETOMGETOVERDIN ONZELIEVEVROUWEBEESTJEOFLIEVEHEERSBEESTJE 7ATRELIGIEALNIETKANDOENÜ $E&RANSENAAM#OCCINELLEKOMTVANDEFAMI-­ LIEVANHETKEVERTJECoccinellidae%RZIJNVEEL VERSCHILLENDESOORTEN HETBEKENDSTISHETZE-­ VENSTIPPELIGLIEVEHEERSBEESTJEOFWELCoccinella septempunctata)N.EDERLANDALLEENKOMENER MAARLIEFSTZESTIGSOORTENVOOR:EVERSCHIJNEN ONDEREENKLEURRIJKERODE GELEOFZWARTJURKMET OFZONDERSTIPPENOPHUNDEKSCHILT,IEVEHEERS-­ BEESTJESLEVENONGEVEEREENJAAR$ASJAMMER VOORKINDERENWANTHETAANTALSTIPPENTELLENZEGT HELEMAALNIETSOVERDELEEFTIJD Hoe -INDERBEKENDISHOEDEZEKEVERWORDTGEVORMD (ETWERKTNETALSBIJEENVLINDER%ERSTWORDEN GELEEITJESGELEGDDAARNAKOMENERLARVEN EEN SOORTVANKLEINERUPSJESMETZESKLEINEPOOTJES AANDEVOORZIJDE,ARVENVANVEELANDERESOORTEN ZIJNVAAKSTEKELACHTIGBEHAARDENHEBBENFELLE GELE ORANJE ZWARTEOFRODEKLEUREN)EDERSOORT LIEVEHEERSBEESTJEHEEFTZIJNEIGENSOORTLARVE 6OORMIJWASDITEIGENLIJKONBEKEND%ENONDER-­ ZOEKINMIJNEIGENTUINVONDIKENG)KWISTEI-­ GENLIJKNIETWATVOOR@MONSTERSERRONDLIEPEN.U HERKENIKZEENWEETIKHETZIJNLIEVEHEERSBEEST-­ JESÜ$EPOPVANEENLIEVEHEERSBEESTJELIJKTEEN BEETJEOPEENDRUPPELVASTGEBONDENMETEEN SOORTZWARTHAARENORANJEOFBRUINVANKLEUR

$ITZIETMENVAAKBIJ INSECTENOFANDEREDIEREN DIEHUNGIFTIGHEIDOFVIEZE SMAAKADVERTERENDOOREEN FELLEKLEUR$EVIEZESMAAKWORDTVEROORZAAKT DOOREENALKALO·DEDATPERLIEVEHEERSBEESTJE VERSCHILT%RISZELFSAANGETOONDDATDEZEVLOEISTOF VANHETZEVENSTIPPELIGLIEVEHEERSBEESTJEGIFTIGIS VOORKOOLMEESKUIKENS Goede invloed $EKEVERSENDELARVENZIJNMEESTALBLADLUIZEN-­ ETERSWATGOEDISVOORMIJNROZENÜ-AARERZIJN OOKLIEVEHEERSBEESTJESMETEENPLANTAARDIG DIEETDIEPLANTENENSCHIMMELSETEN$EBLAD-­ LUISETENDESOORTENWORDENVAAKALSNUTTIGGEZIEN MAARSOORTENDIESCHIMMELSOFPLANTENETEN VERSPREIDENZIEKTESENWORDENBESCHOUWDALS PLAAGINSECTEN ,IEVEHEERSBEESTJESWORDENONDERANDEREGEBRUIKT OMBLADLUIZENOPEENBIOLOGISCHEMANIERTE BESTRIJDEN EENHEELBELANGRIJKARGUMENTWAAROM DEZEAZIATISCHESOORTISINGEVOERD(ETBLIJKTEEN INVASIEVESOORTTEZIJNENHEEFTIN%UROPAVASTE VOETGEKREGEN $EVERSPREIDINGWORDTWETENSCHAPPELIJKBESTU-­ DEERD(ETVEELKLEURIG!ZIATISCHLIEVEHEERSBEESTJE ISEENAGRESSIEFROOFDIERDATBIJGEBREKAANLUIZEN OOKANDERESOORTENLIEVEHEERSBEESTJES RUPSEN ENVLINDEREITJESEETWAARDOORZEEENBEDREIGING VORMENVOORDEINHEEMSESOORTEN (ETZEVENSTIPPELIGLIEVEHEERSBEESTJEISDOORZIJN POSITIEVEROLINDEPLANTENTEELTINMIDDELSOPVEEL VERSCHILLENDEPLAATSENINDEWERELDUITGEZET 6OORDEBESTRIJDINGVANDELUIZENDUSEENZEER NUTTIGBEESTJEDATIN"ELGIÀBIJ+ONINKLIJK"ESLUIT EENBESCHERMDESTATUSGENIET Marie Six

!LSJEMETEENLIEVEHEERSBEESTJE@SPEELTDAN PRODUCEERTHIJEENGELEVLOEISTOF$ITGEDRAGHEET @RElEXBLOEDEN$EVLOEISTOFHEEFTEENKWALIJK GEURTJEENSMAAKTERGBITTER6OGELSDIEEENLIEVE-­ HEERSBEESTJEOPPAKKENPROEVENDITENLATENHEM DANSNELLOS(ETROODMETZWARTEKLEURPATROON ISDANOOKTEBESCHOUWENALSEENWAARSCHUWING Cadeau | 53


Wat er echt toe doet

J

a, wat doet er eigenlijk echt toe in het leven? Wanneer je het aan mensen vraagt die net een vliegramp hebben overleefd geven ze aan teveel tijd te hebben besteed aan onbelangrijke zaken met mensen die hen dierbaar zijn. Ook zeg-­ gen ze teveel te hebben geleefd in de toekomst of het verleden. Hun advies is om niets meer uit te stellen, de symbolische wijn te openen wanneer de juiste persoon er is en al het negatieve uit het leven te bannen. Positieve energie trekt aan. En dat klopt. Wanneer ik kijk naar mijn kinderen ge-­ niet ik van hun creativiteit, hun fantasie en tome-­ loze enthousiasme. Ware magneten zijn het. Het leven is een cadeautje wanneer je ervoor kiest. Het bijzondere is dat je deze magneetwerking ook bij organisaties ziet. Wie zit er nou te wach-­ ten op die interne rapportage en instructies van bovenaf? Waarom solliciteerde je ooit bij die club. Wat maakt je trots, en waar word je blij van? Dat zijn belangrijke vragen en heeft te maken met wat er toe doet voor jou en voor de organisatie. Veel mensen krijgen in tijden van crisis een verzuurde blik op de realiteit. Want ja, je kan je baan zo kwijtraken, dus uitkomen voor jouw me-­ ning, dat moet je vooral niet doen. En als ZZP-­er is altijd de vraag of je de volgende maand nog opdrachten zult hebben. En dan is het bijzonder om te zien hoe veel we kunnen leren van straat-­ arme mensen. Die sluiten zich meestal niet op in to-­do lijstjes, functieomschrijvingen, rapportages en hiërarchie, maar lijken altijd te lachen. Som-­ migen van ons verstaan de kunst om lol in hun werk te hebben en dat uit te stralen. Tijd dus voor een andere aanpak. Spelen, la-­ chen, samenwerken. En de grap is dat wanneer 58 | Cadeau

jij jezelf toestaat om weer te spelen en net zo als een kind jouw wildste fantasie durft te leven, er vanzelf mensen aansluiten die jouw droom ook hebben. Dat heet verbinden, samen werken in de richting van een gedeelde droom. Ik heb als adviseur de luxe om te helpen bij zulke veranderingsprocessen. Geweldig wanneer je plotseling ziet gebeuren dat iemand ervoor kiest om ook binnen het bedrijf zijn dromen de ruimte te geven. Steeds meer organisaties geven zo ruimte aan een “playground” waar professio-­ nals mogen spelen, vernieuwen en samen iets moois neerzetten. Een nieuw product of dienst, bijvoorbeeld. Het is voorjaar, tijd om weg te vliegen uit deze verzurende crisis en met elkaar te delen wat het leven waardevol maakt. Wanneer we terug durven te gaan naar ons zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar, krijgen we niet alleen het leven als cadeau maar ook de maatschappij waarin wij leven. Arnoud Six adviseert mensen en organisaties in verandering naar een duurzamer samenleving. Innovatief, vernieuwend, communicatief, mens-­ en klantgericht zijn woorden die zijn aanpak be-­ schrijven. Arnoud ziet brede verbanden, zet de stip aan de horizon, en verbindt verschillende mensen en belangen op natuurlijke wijze met el-­ kaar. Hij heeft twintig jaar ervaring op het gebied van communicatie, duurzaamheid en verande-­ ringstrajecten en stond aan de wieg van innova-­ tieve & duurzame producten zoals het M-­Pesa mobiele betaalsysteem voor zeer arme mensen in Afrika. Samen ondernemen, bouwen op ieders kracht en holistisch denken. www.SixSustainAbility.nl


Cadeau magazine vindt u onder andere bij onderstaande adressen

d’Orangerie | Kleine Gracht 6211CB CBMaastricht Maastricht HotelHotel d’Orangerie | Kleine Gracht 4 4| |6211 04312- 326 11 | www.hotel-orangerie.nl Tel. 043 - 326 11 11 | Fax 043Tel. - 326 87 11 | info@hotel-orangerie.nl | www.hotel-orangerie.nl

Figi hotel | Het Rond 2 | 3701 HS Zeist Figi hotel | Het Rond 2 | 3701 HS Zeist 4EL \INFO ĂŽGINL\WWWĂŽGINL 4EL \INFO ĂŽGINL\WWWĂŽGINL

City CentreHotel HotelMabi Mabi| |Kleine KleineGracht Gracht2424| |6211 6211CB CBMaastricht Maastricht City Centre Tel. 043 - 351 44 44 | info@hotelmabi.nl | www.hotelmabi.nl Tel. 043 - 351 44 44 | info@hotelmabi.nl | www.hotelmabi.nl

Hotel De Keizerskroon | Koningstraat 7 | 7315 HR Apeldoorn Tel. 055 - 521 77 44 | www.bilderberg.nl/hotels/keizerskroon

Kunstproeven | Kruisstraat 7 | 6171 CG Stein Tel. 06 20 48 89 97 | www.kunstproeven.nl

Cadeaumagazine | Keizersgracht 253 | 1016 EB Amsterdam Tel. 06 - 21 22 50 22 | www.cadeaumagazine.nl

welkom@gallerybell-arte.com www.gallerybell-arte.com Openingstijden: di t/m za 11.00 - 17.00 uur, zo 14.00 - 17.00 uur. Exposities in 2010 12 maart: Jan Verschoor, beeldhouwer van de onderkoelde perfectie 6 juni: Meesters in de beeldhouwkunst Greenwoods B&B | Bodemsweg 2 | 6225 ND Maastricht November: Gerti Bierenbroodspot Tel. 043 - 365 54 57 of 06 - 21 55 45 66 | www.greenwoods.nl Tel. 043 - 365 54 57 of 06 - 21 55 45 66 | www.greenwoods.nl

Carlos Mata

Cadeau | 59


&OTO !NKE 4EUNISSEN

$OE HETZELFDE ALS HET ECHTPAAR .IJMAN "IERMASZ 3TEL EEN #ULTUUR&ONDS OP .AAM IN (ET ARTSENECHTPAAR .IJMAN "IERMASZ HAD RUIM DERTIG JAAR EEN HUISARTSENPRAKTIJK IN 7ITMARSUM /P ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING NAMEN ZIJ AFSCHEID VAN HUN PRAKTIJK EN BESLOTEN EEN #ULTUUR&ONDS OP .AAM IN TE STELLEN VOOR DE OMLIGGENDE DORPEN -ET HET .IJMAN "IERMASZ DORPEN &ONDS WILLEN ZIJ GEDURENDE JAAR DE MUZIKALE ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING EEN ½NANCIpLE IMPULS GEVEN )NMIDDELS BEHEERT HET 0RINS "ERNHARD #ULTUURFONDS MEER DAN #ULTUUR&ONDSEN OP .AAM VOOR PARTICULIEREN BEDRIJVEN EN STICHTINGEN (ET IS EEN UITGELEZEN MOGELIJKHEID OM UW CULTURELE INTERESSE TE STEUNEN EN TE MANIFESTEREN OF BIJVOORBEELD EEN FAMILIELID TE EREN /VERWEEGT U OOK ZOIETS VOOR CULTUUR TE DOEN 7E VERTELLEN U ALLES OVER DE MOGELIJKHEDEN HET GEMAK DE ½SCALE VOORDELEN mN HOEVEEL VOLDOENING HET GEEFT -AAK GERUST EEN AFSPRAAK MET EEN VAN ONZE ADVISEURS "EL  OF KIJK OP WWWCULTUURFONDSOPNAAMNL 7IJ ZETTEN UW BEVLOGENHEID OM IN EEN EIGEN CULTUURFONDS

60 | Cadeau

Cadeau Magazine no. 9  

Cadeau wil inspireren, motiveren en aanzetten tot een positieve bijdrage van datgene onze wereld ten goede komt. Voor mensen die iets willen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you